ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak"

Transkript

1 Forord I løpet av 2009 har Islamsk Råd Norge i samarbeid med Helse og velferdsetaten utviklet et kurs på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Kurset har fått navnet Arbeid og Islam. Kurset er utviklet for: deltakere i kvalifiseringstiltak som opplever at det er utfordrende som muslim i et ikke-muslimsk land og kombinere visse typer arbeid og religionen på en god måte ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak arbeidsgivere som ønsker å vite mer om den aktuelle problemstillingen Dette heftet er utviklet med utgangspunkt i kurset. De tre første kapitlene i heftet utdyper kurset de to siste er tillegg til kursinnholdet. Heftet er delt inn i følgende fem kapitler: 1) Betydningen av arbeid i Islam: Kapitlet viser hvordan arbeid har blitt verdsatt i Islam fra Mohammeds tid og frem til i dag. 2) Hvor kommer reglene fra?: Viser kildene til regler i Islam og gir en enkel oversikt over typer av regler i Islam. 3) Typiske problemstillinger: Dette kapitlet tar utgangspunkt i de problemstillingene som kursdeltakerne har pekt på som mest sentrale i møte med arbeidslivet i Norge. Til hver problemstilling er det et forslag til løsning 4) Intervjuer: Tanker fra to personer som har erfaring med å kombinere religion og arbeid i Norge 5) Kulturmøter: I denne siste delen av heftet ser vi litt på hvordan kulturell bakgrunn kan skape ulike tanker om hva som forventes av oss i ulike situasjoner Heftet er skrevet på lett norsk. Fremmedord og vanskelige setninger er forklart underveis i firkanter på siden av teksten.

2 Innholdsfortegnelse Forord...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning Betydningen av arbeid i islam Arbeid fra profetens (f.v.m.h) tid til i dag Arbeid i Koranen og Profeten Mohammad (saws) om arbeid To små historier Islam en åndelig og en materiell del Regler fra islamsk tankegang og tradisjon som viser viktigheten av arbeid i Islam Kvinner og menn islam om arbeid og utdannelse Hvor kommer reglene fra? To juridiske kunnskapsdeler: Shari a Juridiske normer vanskelig språk Wajib (påbudt) Haram (forbudt) Mandub (anbefalt) Makruh (frarådd) Mubah (nøytral/tillatt) Rukhsa (unntak) Hva er kildene? Koranen Sunnah Ijma,a Qiyas Fatwa De muslimske lovskolene...16

3 2.7 Tolkningsredskaper alt for vanskelig språk! Typiske problemstillinger Bønn i arbeidstiden Ramadan og fastetid Mat og drikke Jobb i dagligvarebutikk Bekledning Kontakt med motsatt kjønn Håndhilse Arbeidsgiver/sjef av motsatt kjønn Fredagsbønnen Andre tema: Skatt og «svart jobb» Lån Intervjuer Kulturmøter Individualistiske samfunn og kollektivistiske samfunn Møte mellom individualistiske og kollektivistiske samfunn Tidsoppfatning Maktdistanse Livet er et spill med mange roller...33

4 Innledning Muslimene bekjenner seg til islam, som blant annet betyr fred og underkastelse. En muslim er en person som på grunn av sin overbevisning har valgt å følge Guds veiledning. I følge islam har Gud sendt profeter og sendebud til alle folk. Den første profeten var Adam og den siste var Mohammad (saws). Gud har nedsendt flere hellige skrifter. Disse gjelder for en bestemt tid, eller for et bestemt folk. Koranen er den siste i rekken av guds åpenbaringer. Den er rettet til alle folkeslag og gjelder så lenge menneskeheten eksisterer. Koranen ble åpenbart til profeten Mohammad og nedskrevet nøyaktig slik den ble åpenbart mens han ennå levde. Koranen og ahadith, vitneutsagn fra profeten Mohammads (saws) uttalelser og praksis, representerer kilden for religiøs og moralsk veiledning. Disse utgjør også kildene i Sharia, islams lovsystem. Etter profetens død ble det grunnlagt flere lovskoler. Fire av disse er fremdeles rettesnoren til de aller fleste muslimer, og skolene er akseptert på lik linje av alle. Utviklingen av det moderne samfunn har imidlertid også ført til at en rekke nye spørsmål må tas stilling til. Dette blir gjort av muslimske lærde i form av fatawi (entall: fatwa). En fatwa er en formell juridisk mening og baseres på koranen og ahadith. Kildene er mange og fatwaene kan variere noe ut fra hvilke kilder som blir vektlagt. Fatawi relatert til arbeid kommer vi tilbake til senere i heftet.

5 Muslimer i Norge I Norge finnes muslimer fra flere titalls nasjoner: Pakistan, Marokko, Tyrkia, Somalia, Irak, Iran, Palestina, Kurdistan,... og Norge. De første muslimske innvandrerne kom til Norge i slutten av 1960-årene. De var enslige menn, og deres opphold var ofte av midlertidig karakter. Loven om innvandringsstopp, som ble innført 1. februar 1975, førte til at innvandringsmønstret endret seg fra å være import av arbeidskraft til familiegjenforening, og de muslimske innvandrerne var nå også kvinner og barn. Fra slutten av 1970-årene og frem til i dag har muslimske innvandrere også kommet som flyktninger og asylsøkere. Muslimene representerer stor variasjon når det gjelder nasjonalitet, kultur, samfunnsklasse og utdannelse. Dette påvirker deres tolkning av islam og hvordan deres religion og tradisjoner praktiseres. Likevel kan man si at alle bekjenner seg til de samme grunnprinsippene i islam.

6 1 Betydningen av arbeid i islam Islam er religionen av arbeid, aktivitet og streving. Islam har gitt arbeid og arbeidere en spesiell betydning. I koranen og profetenes tradisjon er det nevnt viktige punkter om dette som viser hvor viktig arbeid er i islam. For at vi skal oppdage våre egne ferdigheter må vi jobbe for det. Gjennom arbeid kan mennesker utvikle sine talenter. Arbeid er grunnlaget for et vellykket samfunn. Å jobbe er, ifølge islam, den største og en av de mest grunnleggende delene av livet. I islam regnes arbeid som tilbedelse fordi man ved å arbeide skaffer seg sitt livsopphold og gjør seg økonomisk uavhengig av sine medborgere. Arbeid legger grunnlaget for et fredlig og godt liv. Den som har et arbeid har også bedre muligheter til å hjelp de fattige. 1.1 Arbeid fra profetens (f.v.m.h) tid til i dag Når menneskene ble skapt og ble plassert på jorda, måtte de jobbe for å dekke sine behov. For å nå sine mål må menneskene streve. Det finnes forskjellige ideer og tolkninger av arbeid gjennom historien. I den gamle greske mytologien ble arbeid ansett som nedverdigende. Derfor var det bare slaver som måtte jobbe. Senere, i middelalderen og når kirken hadde makt i Europa, ble folk oppmuntret til å jobbe. I renessansen ble det formet nye tanker om mennesket, religion og universet og arbeidet ble en viktig del av det å være menneske i et samfunn. I den islamske teologien har arbeid spesiell betydning, og dets påvirkning forandrer helheten av universet og knytter det jordlige livet til livet etter døden. Monoteismen fra profeten Adam med sine etterfølgere av profeter og sendebud har i hele historien fra og med Jesus og Mohammad (fred være med dem alle)

7 veiledet menneskene både i det jordlige og i forberedelsen til det neste livet. De deltok selv i det praktiske arbeidet i sin tid sammen med sine egne folk. De jobbet da gjerne som gjetere, skreddere, jordbrukere (bønder), snekkere osv. I dag finnes det mange organisasjoner og foreninger som kjemper for arbeidernes rettigheter. Disse rettighetene har vært viktige i islam fra den første gullperioden og profeten selv har påpekt disse rettighetene. Profeten har foreksempel sagt: betal lønnen til arbeidstakeren før hans svette tørker. Profeten laget også skisser av hånden til en arbeider som var sprukket av hardt arbeid - profeten oppfordrer til å vise respekt for den som jobber for sitt levebrød. Profeten Mohammad (fred være med ham) sier: ikke press arbeideren ut over hans krefter og hvis dere krever overtidsarbeid, samarbeid med ham og gi ham overtidslønn. 1.2 Arbeid i Koranen og Profeten Mohammad (saws) om arbeid I koranen står 360 Aye (verslinje) om arbeid (å gjøre noe positiv), 83 av dem omhandler tro og arbeid samlet. ل ي ا آ ل وا م ن ث م ر ه و م ا ع م ل ت ه أ ي د يه م أ ف ل ا ي ش ك ر ون «så de kan spise av dens frukt og sine henders arbeid. Vil de da ikke vise takknemlighet?» Yasin / 35 و م ن أ ح س ن ق و ل ا م م ن د ع ا إ ل ى الل ه و ع م ل ص ال ح ا و ق ال إ ن ن ي م ن ال م س ل م ي ن «Hvem taler vakrere ord enn den som kaller til Gud, lever rettskaffent, og sier: Jeg har overgitt meg til Gud?» Fusselat / 33 Profeten Mohammad (saw) seier: «Gud elsker den personen som strever for å få inntekt/livsopphold og med den blir uavhengig av andre/folk.» Profeten Mohammad (saw) seier:

8 اليد العليا خير من يد السفلي «Hånden som er over er bedre en den som er under.» Med andre ord: hånden som gir er bedre enn hånden som får To små historier 1) En dag varm dag i byen Medina treffer profeten Mohammad (saws) en gammel mann som holder på med hardt kroppsarbeid. Profeten ser på hans hender som sprukket av hardt arbeid og kysser dem. Profeten sier så til mannen: «Gud elsker den personen som strever for å få inntekt/ livsopphold og med den blir uavhengig av andre.» Profeten oppfordrer med dette til å vise respekt for den som jobber for å dekke sine behov og livsopphold. 2) Det blir fortalt at Ali (sa), svigersønnen og fetteren til Mohammad (saw), var veldig sulten en dag i byen Medina. Han gikk rundt i byen for å finne arbeid for å få mat. På veien traff han en gammel dame som hadde samlet masse leire som hun skulle bruke til å bygge med. Til dette trengte hun vann og Ali (sa) ble enig med damen om at han skulle bringe vann til byggeplassen. Han skulle få en daddel for hver bøtte vann han brakte til leiren. Ali (sa) gav seg ikke før han hadde hentet 16 bøtter med vann til byggeplassen og arbeidet var så hardt at han fikk blemmer i hendene. Ali (sa) brakte dadlene til profeten Moahammad (saw) og de spiste dem sammen.

9 1.3 Islam en åndelig og en materiell del I de islamske kulturer, kan guddommelige tradisjoner deles i to: en åndelig del som består av tro og tilbedelse av Gud og en materiell del som består av jobb i det daglige livet. Ved å jobbe bygger menneskene det jordlige og materialistiske livet. Med den åndelige delen tilnærmer man seg sin Gud og gjør Han fornøyd med våre liv her på jorden. I en amerikansk undersøkelse av japanske arbeidere fikk en av arbeiderne spørsmålet: «Hva er årsaken til den høye effektiviteten i den japanske industrien?» Den japanske arbeideren svarte: «når vi er ferdige på jobben og går ut fra fabrikken, da begynner egentlig vårt hovedarbeid. I fritiden leser vi om temaer som er relatert til arbeidet på denne måten oppdager vi nye metoder for hvordan ting kan gjøres bedre». De amerikanske forskerne fant ut at en av årsakene til stor produksjon og utbytte i japanske bedrifter er den store interessen arbeiderne viser for jobben sin. Undersøkelsen viste hvor viktig det er at de som jobber er glad i arbeidet sitt og viser interesse for dette. God kvalitet (hvor bra noe er) og høy kvantitet (hvor mye) i arbeid er verdiskapende faktorer i økonomien og hvor bra du gjør jobben din sier noe om deg som person. Derfor er det viktig å verdsette arbeidet som vi gjør til daglig.

10 1.4 Regler fra islamsk tankegang og tradisjon som viser viktigheten av arbeid i Islam 1. Arbeid er blant de handlingene som Gud liker. Derfor regnes arbeid blant gudstilbedelsene og er hellig. Profeten fred og velsignelse være med ham (FVH) sier: «Tilbedelse er på 70 deler og den høyeste av dem er å tjene Halal inntekt.» 2. I Islam er det motvilje mot de som er ikke villig til å arbeide (er late): Slik oppførsel gjør deg avhengig av andre og er ikke akseptabelt, respektert eller populært. Det sies også at arbeidsledighet er menneskets fiende. 3. Arbeid som plikt for den myndige: Å jobbe for å tjene inntekt for å dekke livsopphold for den mann som er myndig og ved god helse er obligatorisk. Derfor sier profeten FVH.: Det er ikke tillatt å gi hjelp av almisse penger eller av gaver som er gitt for de nødlidende til en mann som er sterk, i god helse, og som har nok av kompetanse i et yrke. 4. På den andre siden er en muslim pliktig til å ta samfunnsansvar i samsvar med sine muligheter og hjelpe de som har behov for det. 5. Å ta til seg kunnskap, fornuft og erfaring: Gjennom arbeid får man erfaringer og utvikler sine personlige og samfunnmessige kompetanse. Å drive foretning utvider fornuften. 6. Å nå sjelens fred og ro: Arbeidet gjør at man når fred inne i seg. Den som er i nød og har dårlig økonomi opplever stress og bekymring hele tiden. Profeten FVH sier: «Mennesker får fred og ro, når de dekker sine behov.» 7. Når man arbeider kaller man frem sine krefter og blir på den måten sterkere. 8. Arbeid danner grunnlag for folketrygd og utryddelse av fattigdom: Når en person har inntekt, så blir vedkommende i stand til å hjelpe de fattige. Man skal være nyttig for samfunnet og påvirke det på best mulig måte. Dette viser at den åndelige delen av Islam går skulder ved skulder med den legemlige delen. Dette viser også at Islam oppfordrer de troende til å arbeide hele tiden selv om man ikke lenger har behov for det. Slik det er nevnt ovenfor forstår vi viktigheten av arbeid i islam.

11 1.5 Kvinner og menn islam om arbeid og utdannelse و من ا ياتهأن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودة و رحمة ( «Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere ektefeller av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt kjærlighet og godhet mellom dere. I dette er kjærtegn for mennesker som tenker etter.» Al-rrom 21 ) ) هن لباس لکم و أنتم لباس لهن ( «De (kvinner) er en kledning for dere, og dere (mennene) for dem.» Al-baqara 187 Mann og kvinne er skapt like. Og de har samme rettigheter til jobb, utdannelse, deltakelse i samfunnet, ansvar, lage familie, osv... Islam gir kvinnen like rettigheter til å inngå avtaler, drive virksomhet, ha egen inntekt og ha selvstendig eiendom. Hennes liv, hennes eiendeler, hennes ære, er like hellig som mannens. Hvis hun bryter loven, er hennes straff verken strengere eller mildere enn mannens i tilsvarende saker. Hvis det begås urett mot henne eller hun skades, får hun den erstatning, som tilkommer henne på lik linje med det en mann i hennes stilling ville få (2:178; 4:45; 92-93). Mannen alene er ansvarlig for det fulle underhold av hustruen, familien.

12 2 Hvor kommer reglene fra? eller læren om hvordan islamske juridiske normer utvinnes fra Koranen og Profetens sunnah (SAWS). Hensikten med denne delen av heftet er først og fremst å presentere en systematisk oversikt over de kildene og verktøyene rettslærde bruker for å svare på ulike religiøse spørsmål. Læren om islamsk rett er ca 1400 år gammel. På grunnlag av den rettslige praksisen Profeten Mohammad (SAWS) og hans sahaba (følgesvenner) utøvde utviklet den seg i løpet av århundrene etter Profetens død (10/632) til en stadig mer avansert vitenskap. Juridiske lover og teorier var vel etablert rundt 1000-tallet e.kr. Selv om det i tiden fremover var en del uenighet om innhold og tolkning så er det de samme lover og regler som i stor grad gjelder også i dag. Rettslærd: en som kan mye om lover og regler Vitenskap: kunnskap om et fagområde Juridisk: noe som gjelder studie av lover og regler/rett 2.1 To juridiske kunnskapsdeler: Den første typen er det som er obligatorisk for enhver å godta og følge, som påbudene om å be de fem daglige bønnene, å faste, å foreta pilegrimsreisen og betale skatten. Forbudet mot å ta eller betale rente, å ha utenomekteskapelig seksuelle relasjoner, drap, tyveri og å drikke vin/alkohol hører også til denne første typen regler. Den andre typen er den juridiske kunnskapen om detaljerte plikter og regler. Den har ingen klar tekstkilde, ingen sunna eller enkeltstående overlevering, og ingen konsensus, men er utledet. Obligatorisk: noe som må gjøres Konsensus: enighet eller samtykke Utlede: å tenke seg frem til

13 2.2 Shari a Begrepet shari a defineres som «det Allah har foreskrevet og etablert som Sin religion, som fasten, bønnen, pilegrimsreisen og skatten og all annen rettvis handling». Shari a er et altomfattende uttrykk for Allahs vilje for menneskets åndelige og sosiale liv gjennom påbud, forbud eller tillatelse. Med sanksjoner i form av belønning og straff, oppfordrer shari a til en lydighet som skal prøves for minst én av to domstoler; den dennesidige domstolen som er begrenset gjennom type saker, feilbarlighet og sanksjonsformer, og den hinsidige domstolen hvor mennesket hos Allah skal få sin endelige dom. I utgangspunktet er shari a og rettsvitenskapen det samme; Allahs veiledning. Men mens shari a har en guddommelig mening og varer evig, er rettsvitenskapen den menneskelige forståelsen av shari a. 2.3 Juridiske normer vanskelig språk Anstrengelsen for å forstå hva som er Allahs vilje angående en sak resulterer i en juridisk norm (hukm shar i). De muslimske rettsteoretikerne har identifisert tre typer normer i Koranen som alle inngår i shari a og derfor er juridiske i sin natur: normer som angår trosfundamentet (ahkam i tiqadiyya), generelle etiske retningslinjer (ahkam khuluqiyya) og praktiske normer (ahkam amaliyya). Vi ser at shari a inkluderer både tro, etikk og praktisk jus. Den praktiske juridiske normen er et uttrykk for den verdi Allah tillegger bestemte handlinger og har til hensikt å påvirke menneskenes handlinger. At mennesker føler denne normen som bindene skjer på en av to måter. Enten følger man normen ut fra en Sanksjon: straffetiltak eller reaksjon Dennesidig: her: i livet på jorden Hinsidig: i livet etter døden Norm: regel som følges av mange Etikk: moralske verdier Normkategori: en spesiell type regler overbevisning (i vårt tilfelle om at den er Allahs vilje), eller for å tilpasse seg et system og unngå sanksjoner. Alle handlinger har en normativ status, enten det dreier seg om et krav eller en valgmulighet. I islamsk rettsvitenskap finnes det fem pliktmodaliteter, og alle handlinger faller innenfor én av fem normkategoriene (al-ahkam al-khamsa). Pliktnormene klassifiseres etter to typer kriterier: 1) etter den grad av bundethet kildene angir (al-hatm fil-dalil) og 2) etter grad av klanderverdighet (dhamm) eller prisverdighet (madh) etterfulgt av eventuell straff ( adhab) eller belønning (thawab).

14 2.3.1 Wajib (påbudt) Wajib betyr nødvendig eller påbudt. Begrepene wajib og fard brukes i litteraturen om hverandre og betyr omtrent det samme. Hvis man ikke utfører en påbudt handling er det klanderverdig. For eksempel er det påbudt å utføre bønnen på grunnlag av Koran-verset: «Det er skrevet for dere [å utføre] bønnen», (al-an am 6:72). Al-Muddaththir 74:42-43 angir den sanksjonen man kan forvente seg hvis man ikke utfører bønnen Haram (forbudt) Haram betegner også en absolutt kategori; forbudt. For eksempel er det forbudt å spise «selvdødt dyr, blodmat, svinekjøtt og det som er slaktet i navnet til andre enn Allah», (al-baqara 2:173). Å utføre en handling klassifisert som forbudt medfører klander og straff, mens å avstå fra den medfører ros og belønning Mandub (anbefalt) De foregående kategoriene var absolutte. De neste to kategoriene er ikke absolutte, men innebærer likevel en mulighet for belønning og dermed en klar verdivurdering av handlingene som faller i deres kategorier. Mandub betyr ønsket eller anbefalt. Å utføre en anbefalt handling er prisverdig og medfører belønning, men å avstå fra den er ikke klanderverdig og medfører ikke straff. Eksempler på anbefalte handlinger er å gi almisse (sadaqa) eller å besøke en som er syk. Blant nærsynonymene til mandub finner vi mustahabb (elsket), nafl (overskytende) og sunna (praksis), som alle grovt sett dekkes av samme definisjon Makruh (frarådd) Makruh betyr forhatt eller frarådd. Den som utfører en frarådd handling slipper klander, men å avstå fra den kvalifiserer til ros og belønning Mubah (nøytral/tillatt) Den siste av de fem normkategoriene består av de nøytrale handlingene som er omfattet av en generell tillatelse. Å gjøre disse handlingene er verken prisverdig eller klanderverdig å ikke gjøre dem resulterer verken i belønning eller straff. De fire normkategoriene om påbudte, anbefalte, tillatte og frarådde handlinger,

15 faller innenfor det generelle begrepet halal tillatt. Halal brukes også i den betydning at de nødvendige forutsetningene er tilstede for at noe er tillatt. Et eksempel er at kjøtt blir halal ved at slakteforskriftene er fulgt Rukhsa (unntak) For noen situasjoner har Normgiveren innvilget unntak fra den fastlagte normen (azima fastleggelse). Eksempler på slike lempingsregler (rukhas, ent.: rukhsa) er at man på grunnlag av nødvendighet (darura) kan spise ellers forbudt mat eller at man på reise kan forkorte bønnen og slå sammen bønnetider. Det er viktig å forstå hva normkategoriene betyr. En slik forståelse hjelper den troende ikke bare til å holde seg unna det forbudte og gjøre det påbudte, men også til å prioritere mellom ulike handlinger når man står overfor valg. 2.4 Hva er kildene? Koranen 1) Koranen (arabisk ق را ن, al-qur'ān) er islams hellige skrift og består av profeten Muhammeds åpenbaring. Koranen er skrevet på arabisk, og

16 oversettelser regnes ikke som hellige skrifter, men som tolkninger av Koranen. Koranen består av 114 suraer (kapitler) delvis ordnet slik at de lengste kommer først og de korteste sist, med unntak av den korte første suraen som er en sentral muslimsk bønn. Koranen er guds ord, er lik i hele verden og kan ikke endres. Det er bare tolkninger av noen aye (verselinjer) blant lærde som er litt forskjellige. Det arabiske språket er rikt og ett ord kan ofte ha flere forskjellige betydninger og kan derfor tolkes på forskjellige måter Sunnah Profetens uttalelser og praksis i perioden på 23 år som Han var profet Ijma,a Fatwa fra flertall av lærde som har kommet til enighet i en sak. Dette gjelder først og fremst saker som ikke har direkte svar i koranen eller i sunnah Qiyas Qiyas er prinsippet om å tolke ved hjelp av sammenligning. For eksempel finnes det ikke et generelt alkoholforbud i Koranen, men et forbud mot å drikke saften av gjærede druer, altså vin som gjør at man blir beruset. Ved hjelp av sammenligning kan man si at alt som gjør deg beruset er forbudt. Dermed er alle typer alkohol forbudt ifølge koranen. 2.5 Fatwa En fatwa er en formell juridisk mening og baseres på koranen og ahadith. Vanligvis blir en fatwa utstedt etter ønske i saker der islams lovgivning er uklar. Tid og sted kan forandre en fatwa. 2.6 De muslimske lovskolene Det anslås at omtrent 15 % av verdens muslimer følger sjia-tradisjonen mens flertallet, ca 85 %, følger sunni-tradisjonen. Det er fire sunnimuslimske religiøse lovskoler: Hanafi

17 Maliki Shafei Hanbali 2.7 Tolkningsredskaper alt for vanskelig språk! En sentral del av ijtihad er fortolkning, det vil si å fastlegge meningen med språklige ytringer; i første rekke en språklig tolkning. Deretter utsettes utsagnet for en reell tolkning for å finne frem til tekstens ekstensjon i forhold til og konsekvens for de faktiske forhold. Denne hermeneutiske prosessen tar utgangspunkt i tolkningsfaktorene tekstuelle eller paratekstuelle indikatorer, men det kan være påkrevet at omstendigheter utenfor teksten anføres for å bidra til forståelse av tekstens språklige innhold eller som avveiningsmomenter ved den endelige fastleggelsen av forståelsen. Slike avveiningsmomenter inkluderer ulike former for kontekst, rettssetninger, rettskildenormer, formålsbetraktninger og metoder for rettslig vurdering. I dette avsnittet vil vi se på slike tolkningshensyn og deres rolle som tolkningsredskaper.

18 3 Typiske problemstillinger 3.1 Bønn i arbeidstiden Alle voksne muslimer er pålagt å utføre bønnen fem ganger i døgnet. Er man for syk til å utføre alle bevegelser i bønnen kan man sitte eller ligge. Når en muslim skal be må han/hun være rituelt ren. Dette innebærer at han/hun må ha vasket seg nedentil etter toalettbesøk samt ha vasket hender, ansikt, armer og føtter etter et fastlagt mønster. En bønn kan gjøres på noen få minutter. Personen skal helst ikke forstyrres under bønnen. Bønnene: Fajer Dhohor Aser Maghreb Ishaa Bønn - sommertid I Norge er det lang tid mellom hver av bønnene i sommertiden. Bønnene skaper normalt sett ikke problemer i forhold til arbeid på denne årstiden. Bønn - vintertid Om vinteren er det svært kort tid mellom bønnene på det mørkeste bare litt over en time. Hvis man er i jobb eller skole kan det være vanskelig å både gjøre bønnene og arbeidsoppgavene på en god måte. Løsning: Det er viktig at bønnene ikke forstyrrer arbeidsoppgavene på jobb eller skole. En løsning på problemet er å slå sammen bønnene. Dette kan gjøres ved å samle dhohor og aser og maghren og ishaa slik at man bare ber to ganger i stedet for fire.

19 Løsningsforslaget er et eksempel på ruksha som er omtalt under juridiske normer. Det sies at Profeten (Saws) samlet bønnene dhohor og aser sammen fordi det regnet. Dette gjorde han for å unngå at de som kom til bønnen måtte ut i regnet og bli våte to ganger. 3.2 Ramadan og fastetid Faste er en religiøs forpliktelse. I måneden, ramadan, faster muslimer fra morgengry til solnedgang. Byer langt nord i Norge kan følge fastetider lenger sør i Norge. Under fasten avstår man fra mat, drikke og seksuell omgang. Barn, mentalt syke, eldre, menstruerende kvinner og kvinner i barsel er fritatt fra faste. Fasten er normalt ikke noe problem i forhold til arbeid eller skole, men det er viktig å: legge seg tidlig slik at man får nok søvn spise nok ved iftar (etter solnedgang) og ved sohor (før soloppgang) slik at man har nok energi til å klare en hel arbeidsdag 3.3 Mat og drikke Drikke: Alt som inneholder alkohol og er berusende er haram å drikke. Mat: Gris og kjøtt av dyr som er ikke slaktet på riktig måte er haram å spise. Halal slakt: For å godkjennes som halal slakt må dyret være levende ved kniven eller ved maskinen som kutter hodet. Hvis dyret dør av bedøving godkjennes ikke slaktemetoden. Hvem kan slakte på halal måte? Slakteren må være troende muslim, jøde eller kristen Jobb i dagligvarebutikk Kan en muslim jobbe i norske dagligvarebutikker som selger svin og alkohol? Vi kan dele norske arbeidsplasser inn i 3 typer: 1) Steder hvor alt er halal: ingen problemer

20 2) Steder hvor noe er det meste er halal og noe er haram (f. eks Rimi) 3) Steder hvor alt er haram (f. eks vinmonopolet) Det finnes tre forskjellige fatwaer, som sier tre forskjellige ting, angående å jobbe på steder hvor halal og haram er blandet (nr 2 over): 1) Ikke tillatt (haram) 2) Det er tillatt, men personen må jobbe utenfor avdelinger med svin og alkohol 3) Det er tillatt å jobbe i hele butikken under ruksha. Hvis personen finner en annen jobb hvor alt er halal bør han/hun ta denne i stedet. Løsning: Det er svært vanskelig å unngå å selge svin og alkohol i norske dagligvarebutikker. Ettersom jobben i seg selv er halal så er det ikke et problem å jobbe i disse butikkene selv om de har avdelinger som selger alkohol eller svinekjøtt. I ikke-muslimske land er dette tillatt under RUKHSA. Det er den individuelle situasjonen (personens valgmuligheter) som avgjør om en person kan få tillatelse under ruksha eller ikke. Tenk over: at sosialhjelp kommer fra skatt. Skatten kommer fra alle steder i samfunnet, også diskoteker, vinmonopolet, hoteller osv. Hvis man ikke ønsker å jobbe på steder hvor det er både halal og haramprodukter så kan man, ut fra samme tankegang, heller ikke motta sosialhjelp. 3.4 Bekledning I Koranen vers 24:31 er det befalt fra Guds side at kvinner skal dekke til hodet med "khimar" (headcoverings) og at "khimar"-en (the headcovering) skal dekke brystpartiet også. I forskjellige kulturer har man forskjellig oppfatning av hva en hijab skal være. I følge koranen er det nok at man dekker kropp og hår. Det finnes ikke noe i koranen som nekter kvinner å bruke bukse. Dette betyr at uniform, for eksempel på sykehjem, er fullt godkjent. Klærne skal imidlertid ikke være tettsittende eller gjennomsiktige. Det er viktig at man bruker klær som er tilpasset arbeidet.

21 3.5 Kontakt med motsatt kjønn Verken Koranen eller ahadith hevder at det skal være segregering (separasjon) mellom menn og kvinner. I profetens tid var det vanlig at menn og kvinner jobbet og ba sammen. Det er ikke noe problem at menn og kvinner jobber, trener eller gjør andre ting sammen så lenge de viser hverandre gjensidig respekt og bruker passende klær. Klærne skal ikke være så tynne eller trange at silhuetten til private kroppsdeler blir synlige. Menn bør dekke seg fra navlen til knærne. Kvinner bør dekke hele kroppen bortsett fra hender, føtter og ansikt foran menn som ikke er av nær familie Håndhilse Det er forskjellige tolkninger på dette området. Noen mener at det er haram å berøre motsatt kjønn som ikke er ektefelle eller nær familie. Dette gjelder både for menn og kvinner. Andre derimot mener at ordet «berøre» i Hadith og i Koranen referer til sex utenfor ekteskapet. Det finnes flere ahadith som tyder på at å håndhilse med det motsatte kjønn ikke er haram. En hadith forteller at profeten Muhammed var så god mot sine medmennesker at hvem som helst kunne holde hans hånd også kvinner. Tenk over: hvordan vil en arbeidsgiver reagere hvis du ikke vil håndhilse på et jobbintervju? Arbeidsgiver/sjef av motsatt kjønn Det finnes ingen fatwa som sier man ikke kan jobbe et sted der sjefen/arbeidsgiveren er kvinne eller av motsatt kjønn. Dette er altså ikke noe problem i følge religionen.

22 3.6 Fredagsbønnen Fredagsbønnen foregår, som navnet sier, bare på fredager. Fredagsbønnen er obligatorisk for menn og frivillig for kvinner. Fredagsbønnen tar litt mer tid enn de fem daglige bønnene. Normal tid for fredagsbønnen er: Vintertid: kl: 14:00 Sommertid: 15:00 Løsning: Hvis du skal delta på fredagsbønnen i arbeidstiden er det viktig at du har laget en avtale med arbeidsgiveren din om dette. Hvis du ikke har avtale med arbeidsgiver, eller det er langt til nærmeste moske kan du be som på vanlige dager. 3.7 Andre tema: Skatt og «svart jobb» Alle som bor i landet må betale skatt av lønnen sin. Denne skatten bidrar til de felles godene i samfunnet som foreksempel: sykehus, skoler, veier, trygd og sosialhjelp. Å «jobbe svart» betyr at man ikke betaler skatt for lønnen man mottar. Dette er haram ifølge islam. Det er også viktig å vite at den som «jobber svart» ikke kan gjøre krav på de rettighetene som arbeidstakere ellers har. Disse rettighetene er spesielt viktige i forhold til oppsigelse, pensjonspoeng, feriepenger og forsikring Lån Kan en norsk muslim låne penger med rente? Det finnes ennå ingen løsning for halal banklån i Norge. Rentebærende lån er i utgangspunktet haram, men Det Europeiske Fatwarådet har gitt en begrenset tillatelse til å ta opp lån for de som bor i Europa. Dette regnes da som ruksha. Denne tillatelsen gjelder:

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT MUSLIMSKE KVINNER I TRONDHEIM 25. November 2014 Eli-Anne Vongraven Eriksen, NTNU HVERDAGSRELIGIØSITET Hvordan og på hvilke måter religion kan påvirke enkeltpersoners hverdag.

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Sorg i islam. Ghulam Abbas. En verdig slutt på livet AHUS

Sorg i islam. Ghulam Abbas. En verdig slutt på livet AHUS Sorg i islam En verdig slutt på livet Ghulam Abbas AHUS Agenda Kort om Al-Khidmat Islamsk Råd Norge (IRN) Koranen om døden Barnedød Døden i islam Muslimske skikker Sorg i islam Veien videre Oppsumering

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet Religion på arbeidsplassen Ronald Craig Likestillings- og diskrimineringsombudet Spørreforbud i ansettelse Diskrimineringsloven 7 Religiøse eller kulturelle spørsmål Likestillingsloven 4 graviditet, adopsjon

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/1922 04.09.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/1922 04.09.2013 Vår ref.: Dato: 12/1922 04.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er elev på Ulsrud videregående skole i Oslo. På vegne av flere muslimske elever har søkt om å få tildelt et eget rom som kan benyttes

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

HØRING ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN (INNSTRAMMINGER II), REF: 15/8555

HØRING ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN (INNSTRAMMINGER II), REF: 15/8555 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 09.02.16 HØRING ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN (INNSTRAMMINGER II), REF: 15/8555 Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) viser til høring

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva vil det si å være muslim?

Hva vil det si å være muslim? Hva vil det si å være muslim? av Shaykh Muhammad Said Ramadan al-bouti oversatt av Øyvind Færevik I Allahs navn, den aller Barmhjertigste den aller Nådige La all lovpris tilfalle Allah Den som velsigner

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Bokhandleren på Grønland

Bokhandleren på Grønland Liv Hilde Boe Bokhandleren på Grønland Meningers mot mellom to kulturer QAPPELEN D/YMM INNHOLD FORORD 11 En stor del av dagens norske befolkning er preget av en oppvekst langt fra Norge 12 Det man ikke

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Religiøse og kulturelle utfordringer i medisinsk behandling

Religiøse og kulturelle utfordringer i medisinsk behandling Religiøse og kulturelle utfordringer i medisinsk behandling medisin?? Vestens moderne medisin er i høy grad et vitenskapsorientert fag ikke knyttet opp mot noen form for tro eller religion Hippokrates

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner. står i større grad utenfor arbeidslivet enn menn, de gjør mer husarbeid, snakker

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

DIALOG OM RELIGION -LÆREREN SOM MODERATOR. Lars Laird Eriksen Det teologiske menighetsfakultet

DIALOG OM RELIGION -LÆREREN SOM MODERATOR. Lars Laird Eriksen Det teologiske menighetsfakultet DIALOG OM RELIGION -LÆREREN SOM MODERATOR Lars Laird Eriksen Det teologiske menighetsfakultet Hvor har jeg mine tanker fra? PhD-prosjektet Learning to be Norwegian University of Warwick (UK-deltaker i

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Les det, husk det og lev det! Og vær for all del ikke redd for å spørre om råd fra andre.

Les det, husk det og lev det! Og vær for all del ikke redd for å spørre om råd fra andre. 3 for at du har sagt ja til å være leder for barn og ungdom i regi av Frelsesarmeen! Å være leder er givende og utfordrende; både sosialt og åndelig sett. Vi tror at vi kan fungere bedre som ledere og

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer