Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner"

Transkript

1 Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene er forpliktet til å bruke malen i vedlegg 1 når de skal lage ordensforskrift. Dette følger av hjemmelen i havne- og farvannsloven 14 andre ledd og 42 andre ledd. Det er bestemt i andre ledd at kommuner som allerede har ordensforskrifter i dag, plikter å endre sine forskrifter i tråd med ny mal innen 1. januar Obligatoriske og valgfrie bestemmelser Denne regelen forteller hvilke bestemmelser i malen som er obligatoriske å ta i bruk og hvilke som er valgfrie. 1 til 5 og 11 til 13 er obligatoriske bestemmelser og skal være med i den lokale forskriften, og 6 til 10 er valgfrie bestemmelser. Dersom en kommune ikke tar i bruk de valgfrie bestemmelsene skal disse stå åpne slik at nummereringen ikke forskyves. 3 Kommunenes fastsettelse og godkjennelse av Kystverkets hovedkontor I første ledd er det slått fast at kommuner som har fulgt malen og ikke velger å ta i bruk 10 kan fastsette forskriften selv, uten godkjenning av Kystverkets hovedkontor. Det er en forutsetning at kommunene på vanlig måte følger forvaltningslovens regler om forskrifter før den fastsettes. Kystverkets hovedkontor vil veilede kommuner som har behov for det. Etter andre ledd er det bestemt at kommuner som ønsker å benytte 10 må sende forskriften til Kystverkets hovedkontor for godkjenning før den gis virkning. Det betyr at forskriften ikke kan iverksettes før den er godkjent av Kystverkets hovedkontor. Dette må kommunene ta høyde for i sin saksbehandling av forskriften. 4 Ikrafttredelse Slår fast ikrafttredelsestidspunkt for denne forskriften. Forskriften trådte i kraft 2. november Fra samme tidspunkt ble forskrift 15. desember 2009 nr om kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner opphevet. Merknader til Vedlegg 1 (mal) Hjemmelsfelt: Andre setning i hjemmelsfeltet skal kun tas inn i forskriften dersom den skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor. Dersom flere kommuner vedtar felles ordensforskrift skal alle kommunene nevnes i hjemmelsfeltet. Hovedkontoret - Kystforvaltningsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

2 1 Formål Formålet med ordensforskriftene fremgår av havne- og farvannsloven 14 første ledd og 42 første ledd, og hensynene som er nevnt i disse er gjengitt i formålsbestemmelsen. 2 Virkeområde Etter havne- og farvannsloven 14 første ledd kan myndigheten etter loven gi forskrift om orden i og bruk av farvann, og 42 første ledd gir hjemmel for kommunen til å gi forskrift om orden i og bruk av havnen. Virkeområdet for ordensforskrifter følger systematikken i havne- og farvannsloven og fordeling av forvaltningsansvar og myndighet angitt i 9 jf. 7. Det innebærer at virkeområdet ikke omfatter de områdene der Kystverket har myndighet etter loven. Det vil si at hoved- og bileder som hovedregel ikke er en del av forskriftens virkeområde. Hva som er hoved- og biled, går fram av forskrift 30. november 2009 nr om farleder (farledsforskriften). Virkeområdet for en lokal ordensforskrift er dermed kommunens sjøområde og havner i den aktuelle kommunen. Kommunens sjøområde er det området som kommunen har myndighet i etter havne- og farvannsloven, med unntak av hoved- og biled. I havner som er listet opp i vedlegg 1 til farledsforskriften går hoved- eller biled helt inn til kai. Statens ansvar for hovedled og biled innenfor havneavgrensningen er begrenset til etablering og utbedring, det øvrige ansvaret er kommunens. Den delen av delen av hoved- og biled som er innenfor havneavgrensningen, er derfor omfattet av virkeområdet til ordensforskriften, jf. også farledsforskriften 3 andre ledd. Oppsummert kan vi si at forskriftens virkeområde er kommunens sjøområde unntatt hoved- og biled. Forskriften gjelder likevel i hoved- og biled innenfor havneavgrensningene i havnene som er opplistet i farledsforskriften vedlegg 1. Uttrykket havn i denne sammenhengen skal tolkes i samsvar med definisjonen av havn i havne- og farvannsloven 4. Begrepet omfatter både offentlige og private havner. I forarbeidene til havne- og farvannsloven er det presisert at det geografiske området for havnen omfatter alt som vedrører havnens indre liv, jf. merknad til 42 i forarbeidene til havne- og farvannsloven (ot.prp. nr. 75 ( ) side For eksempel vil ankringsområder som hovedregel være funksjonelt knyttet til lovens angivelse av havn og således omfattet av ordensforskriften. 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai Bestemmelsen angir krav til fartøy som oppholder seg i havnen og ved kai. Første ledd om forbud mot bruk av propell tar sikte på å hindre skade på anlegg og andre fartøy som følge av propellvann. Andre og tredje ledd er tatt inn av hensyn til sikkerheten for havnevirksomheten. De forurensningsmessige siden av dette vil være regulert i annet regelverk, og for eksempel er problematikk knyttet til støy og avfall regulert i forurensingsloven med forskrifter. 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting Av hensyn til sikkerheten i farvannet eller i havnen er det viktig at kommunen kan pålegge bruk av taubåtassistanse eller bruk av fortøyningsassistanse, dersom det er nødvendig. Det kan for eksempel være forholdene i farvannet, eller fartøyets Side 2

3 manøvreringsegenskaper som kan tilsi at taubåt må benyttes. Av hensyn til sikker havnevirksomhet eller trygg ferdsel, må kommunen videre kunne gi pålegg om på hvilken måte fartøyer skal fortøye, eller oppankre dersom det er ansett nødvendig. Endelig kan kommunen med hjemmel i tredje ledd pålegge et fartøy å flytte seg fra plassen fartøyet er anvist til dersom det er nødvendig og flyttingen ikke er urimelig tyngende for brukeren, sett i forhold til den gevinsten man ønsker å oppnå ved å pålegge flyttingen. Kommunens alminnelige styringsrett i havnen følger for øvrig av andre bestemmelser i loven, blant annet Plikt til å varsle om skade Dersom noen forårsaker skade på havner, havneanlegg eller innretninger, kan dette medføre en sikkerhetsrisiko. Det foreligger derfor plikt til å varsle om skade, og varsel skal så snart som mulig gis til kommunen. Økonomiske hensyn, erstatningskrav mv. blir et privatrettslig forhold mellom eier og skadevolder og er ikke regulert av ordensforskriften. 6. Krav om tillatelse for å dykke Kommunen kan med hjemmel i 6 sette krav om at dykking i enkelte bestemte områder innenfor kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunen. Dette vil typisk være aktuelt på steder der dykking vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, for eksempel i områder med stor trafikktetthet, i havnebassenget, i områder for start og landing av sjøfly mv. Kommunen skal angi konkret hvilke steder det er forbudt å dykke [uten tillatelse]. Det kan altså ikke angis generelle forbudssoner i denne bestemmelsen. Eventuelle vilkår i tillatelse må gis i samsvar med den alminnelige vilkårslæren, og en tillatelse etter bestemmelsen vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 6 er valgfri for kommunene å bruke. Dersom paragrafen ikke benyttes, skal nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas bort. Det er gitt unntak fra kravet om tillatelse i siste ledd for dykking i særlige situasjoner der hensikten er å berge liv eller verdier, men likevel slik at kommunen skal ha melding om dykkingen. 7. Luftfartøy Bestemmelsen er begrunnet i sikkerhet og framkommelighet og skal angi bestemte steder hvor det er avsatt areal til bruk av luftfartøy. Kommunen skal angi hvilke steder det er tillatt å lande og starte, og i noen kommuner vil det være fastsatt egne sjøflyplasser. Eventuell tillatelse til bruk av luftfartøy vil bero på om aktiviteten faller inn under havne- og farvannsloven 27. det nødvendig. Dersom paragrafen ikke benyttes, skal nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas bort. 8. Krav ved passering Bestemmelsen retter seg mot passering av bruer, kanaler mv. Her kan det bl.a. gis regler for fartøyers ferdsel ved slike anlegg for å motvirke bølgeslag og lignende, og Side 3

4 for å sikre ferdselen mot særlige strømforhold eller lignende. Dette kan være bestemmelser om plikt til å rette seg etter signal, bestemmelser om enveisseiling og plikt til å følge visse seilingsleder, bestemmelser om forbud mot seilbåter og roing, mv. Det skal så presist som mulig ved navn angis i bestemmelsen hvilke områder/bruer den retter seg mot slik at det er så enkelt og forutsigbart og presist som mulig for brukerne å forholde seg til. Kommunen kan selv bestemme hvilke regler som skal gjelde ved passering av anlegget, og må sørge for at forholdsreglene som fastsettes ikke overskrider hva som kan lovlig bestemmes i medhold av forskriftens formål. det nødvendig. Der det er aktuelt å angi flere steder, skal det utformes som egne ledd etter mønster i malen med bokstavoppregning. Dersom paragrafen ikke benyttes, skal nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas bort. Det presiseres at fartsbegrensninger ikke skal tas inn i denne bestemmelsen, men fastsettes som egne lokale fartsforskrifter med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, jf. havne- og farvannsloven Forbud mot snøtømming Bestemmelsen har til formål å forhindre at isvannet og/eller det som følger med snøtømmingen ikke tømmes og volder skade. Det finnes eksempler på at hurtigbåter som følge av snøtømming i sjøen har fått skade på sine propeller. Videre kan snøtømming også medføre senere behov for mudring for å beholde vanndybden. det nødvendig. Kommuner som velger å ta i bruk denne bestemmelsen skal så presist som mulig angi hvilke steder snøtømming eksplisitt er forbudt. Dersom paragrafen ikke benyttes, skal nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas bort. 10. Andre reguleringer Denne bestemmelsen åpner for at en kommune som har behov for det kan ta inn regulering som ikke allerede følger av malen. Bestemmelsen er valgfri. En forutsetning for å kunne ta i bruk denne bestemmelsen er at det kommunen ønsker å ta inn her er innenfor kommunens myndighet gitt i 14 første ledd og 42 første ledd, at den ikke er i strid med malen eller lovens bestemmelser for øvrig. Merk at dersom en kommune ønsker å ta i bruk denne bestemmelsen så skal forskriften godkjennes av Kystverkets hovedkontor. 11. Unntak i særlige tilfeller Det følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 40 at (e)n forskrift kan ikke fravikes av et forvaltningsorgan, med mindre forskriften eller vedkommende hjemmelslov gir adgang til det. For å gjøre unntak fra forskriften trengs det derfor hjemmel enten i forskriften eller i havne- og farvannsloven. Det kan gjøres unntak fra 3, 6, 7, 8, 9 og 10. At unntakshjemmelen er begrenset til særlige tilfeller betyr at det må være i tilfeller som avviker fra normaltilfellene. Eksempel på dette kan være at vedkommende bestemmelse i forskriften ikke er praktisk gjennomførbar, at det ikke foreligger noe praktisk behov for å følge forskriften eller at gjennomføringen av bestemmelsen i Side 4

5 forskriften vil virke svært urimelig. Unntakshjemmelen skal ikke brukes slik at det gir seg utslag i usaklig forskjellsbehandling, vilkårlighet eller urimelige tilfeller. 12. Reaksjonsmidler og straff Kommunen kan som myndighet etter forskriften ta i bruk reaksjonsmidlene i havne- og farvannsloven kapittel 10 for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i forskriften. Dette kan være pålegg om retting og stansing, forelegg om plikt til å etterkomme påbud og forbud, tvangsfullbyrdelse, tvangsmulkt og endring og tilbakekall av tillatelse. Andre ledd angir straffansvar for overtredelse av forskriften. Vi viser her til havne- og farvannslovens straffebestemmelse i 62. Her går det klart fram at brudd på ordensforskrifter kan straffes, men bare dersom det er fastsatt i selve forskriften, jf. 62 femte ledd. Derfor er det nødvendig å ta inn en egen straffebestemmelse i forskriften. Havne- og farvannsloven 62 første ledd e): Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler, straffes den som forsettlig eller uaktsomt e) vesentlig overtrer enkeltvedtak eller forskrifter gitt i medhold av 14 første ledd, 35 første ledd første punktum eller 42 første ledd første punktum Havne- og farvannsloven 62 femte ledd: Når det over er bestemt at overtredelse av forskrifter gitt i medhold av loven kan straffes, gjelder dette bare når det i forskriften er fastsatt at slik overtredelse av den aktuelle bestemmelse er straffbar. Justis- og politidepartementet og føringer i nyere tid, blant annet Sanksjonsutvalgets utredning om bruk av straff i spesiallovgivningen anbefaler at bruk av straff bør reduseres. Det er særlig trukket frem at bruk av straff må være nødvendig for å sikre etterlevelse av loven og man peker på at det normalt ikke skal være nødvendig å bruke straff, men andre subsidiære virkemidler for å sikre etterlevelse av loven. Som en konsekvens av dette har vi innsnevret og presisert bestemmelsen slik at den nå begrenser antall bestemmelser som kan straffes i tillegg til at det stilles krav om at overtredelsen må ha vært vesentlig. I andre ledd er det etter dette bestemt at kun vesentlig overtredelse av 4, 6, 7, 8, 9 og evt. 10 kan straffes med bøter. 13. Ikrafttredelse Dersom ordensforskriften skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor, avtales ønsket ikrafttredelsesdato med Kystverket før godkjenning og kunngjøring. Etter andre ledd skal kommunens gamle ordensforskrift oppheves samtidig med ikrafttredelse av den nye. Side 5

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag.

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Namsos Kommune Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Fastsatt av Namsos kommunestyre 13.12.2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer