Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12 Styrets beretning Regnskap konsern Regnskap ASA Revisjonsberetning 42 Nøkkelpersoner Domsteins visjon Nr. 1 i bærekraftig sjømat Domsteins forretningsidé Gjennom utvikling av en bærekraftig verdikjede for sjømat skal Domstein være førstevalget for miljøbevisste kunder og forbrukere Overordnede mål Skape langsiktige verdier for eiere, kunder og leverandører Være en sikker og attraktiv arbeidsgiver Bidra til en positiv samfunnsutvikling Være et ledende innovasjonsmiljø i sjømatindustrien Våre verdier Vi skal stå for det vi sier Vi skal skape merverdier for våre kunder Vi skal være langsiktige Vi skal ha vilje til å forandre oss for å skape utvikling Vi skal bruke naturen på en bærekraftig måte Vi skal gi hverandre trygghet og inspirasjon Konsernoversikt Domstein ASA Domstein Service AS Domstein Fish AS Domstein Sverige AB Tilknyttede selskaper Domstein Måløy AS Fram Foods AB Domstein Foods AS Ervik Havfiske AS 50 % Domstein Eiendom AS 49 % Enghav AS 35 % Nordic Group AS 20 % Norbait DA 50 % Domstein Måløy blir fusjonert med Domstein Foods AS i løpet av første kvartal I løpet av første kvartal 2013 vil Fram Foods AB bli fusjonert med Domstein Sverige AB, som i april 2013 endrer navn til Domstein Foods AB Begivenheter i Første halvår September Avvikling av filetproduksjonen i Måløy er gjennomført. Domstein Fish avdeling Trondheim solgt til Nordic Group AS. Domstein får 20 % av aksjene i Nordic Group med opsjon om å kjøpe inntil 34 % av aksjene. Oktober Domstein Sverige AB kjøper Fram Foods AB i Lysekil. 2

3 Domstein Årsrapport Nøkkeltall NOK mill. Forklaring * Netto driftsinntekter 602,6 596,1 605,9 523,8 490,5 Driftsresultat 31,1-5,3 7,8 0,4-27,4 Resultat før skatt og minoriteter 26,8-19,7 62,6 6,7-40,1 Resultat etter skatt 26,2-20,2 80,4 7,4-41,0 Sum eiendeler 493,2 440,3 522,5 658,7 667,2 Egenkapital 142,9 127,2 145,7 215,3 214,9 Driftsmargin 1 5,2 % -0,9 % 1,3 % 0,1 % -5,6 % Egenkapitalandel 2 29,0 % 28,9 % 27,9 % 32,7 % 32,2 % Egenkapitalrentabilitet 3 18,3 % -15,9 % 52,2 % 3,4 % -14,8 % Avkastning på sysselsatt kapital 4 11,4 % -0,4 % 20,9 % 6,3 % -2,8 % Resultat pr. aksje 5 0,33-0,26 0,99 0,10-0,54 Utvannet resultat pr. aksje 6 0,33-0,26 0,80 0,14-0,47 * 2008 tallene er for videreført virksomhet. Forklaring til nøkkeltall: 1) Driftsresultat dividert på netto salg 2) Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3) Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 4) Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 5) Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 6) Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. Finanskalender Foreløpig årsregnskap Ordinær Generalforsamling Resultat 1. kvartal 2013 Resultat 2. kvartal 2013 Resultat 3. kvartal

4 Domstein Årsrapport Aksjonærinformasjon Aksjen Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs hovedliste siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapets aksjekapital er nok fordelt på, pr. 31/12-, aksjer hver pålydende nok 0,50. Selskapet hadde ved utgangen av en markedsverdi på nok 66 mill. (nok 62 mill. i ). I ekstraordinær generalforsamling 31. desember ble det besluttet en aksjespleis med en justeringsfaktor på 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Etter dette blir aksjens pålydende kr 5,00 og antall aksjer Aksjonærstruktur Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 53 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 1,95 %. Administrerende direktør Rolf Domstein, styremedlemmene Knut Magne Domstein og Gunnar Domstein er aksjonærer i R. Domstein & Co AS, som eier 49,27 % i Domstein ASA. De 20 største aksjonærer utgjør en eierandel på 71,91 %. Egne aksjer Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt nok I har selskapet ikke kjøpt eller solgt egne aksjer. Aksjonær og informasjonspolitikk Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: 20 største aksjonærer Eier Antall Eierandel R.Domstein & Co As ,27 % Mp Pensjon ,35 % Spectatio As ,29 % Caiano As ,27 % Kyle, Odd Terje ,59 % Caiano Fisk AS ,43 % Myklebust Ivar Arve ,93 % E.Mortensen AS ,91 % Horpestad Andreas ,85 % Smedasundet 111 AS ,78 % Hauge Per ,72 % Endre Dyrøy AS ,71 % Fondsavanse AS ,69 % Skarstein Bjørn ,66 % Vicama AS ,65 % Nyborg Per Olav ,65 % Hetland Torlaug Bjørg ,65 % Neptun Stavanger Holding AS ,55 % Skjæret, Åge Christian ,49 % Nygård Lars Inge ,45 % ,91 % Andre aksjonærer ,09 % Total ,00 % Aksjestatistikk Aksjestatistikk Aksjeklasse OB standard OB standard OB match OB standard OB standard Antall aksjonærer Utenlandsk andel 1,62 % 1,42 % 1,19 % 2,03 % 1,95 % Aksjekurs høy/lav 5,00 / 1,50 2,25 / 1,40 3,49 / 1,69 1,74 / 0,77 1,10 / 0,75 Aksjekurs 31/12 1,75 1,86 1,69 0,81 0,86 Markedsverdi Mnok Antall aksjer omsatt Antall transaksjoner Antall handledager Omløpshastighet 4,80 13,00 39,00 18,70 7,70 Utbytte pr. aksje 0,25 0,00 1,94 0,00 0,11 4

5 Domstein Årsrapport Aksjeomsetning Antall aksjer omsatt Omløpshastighet Utbytte pr. aksje 2,50 2,00 1,50 1, Utbyttepolitikk Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. Over tid forventes hovedverdiøkningen å skje gjennom kursøkning på aksjene. Utbytte i ble kr 0,11 pr. aksje, totalt kr 8,5 mill., som ble utbetalt i begynnelsen av januar ,50 0, Utbytte pr.aksje Snitt Fullmakter Den ordinære generalforsamlingen i har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer hver pålydende kr 0,50, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , som utgjør 10 % av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 20. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av, eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret gies fullmakt til, i henhold til allmennaksjeloven, å treffe beslutning om å oppta konvertible lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Aksjekapitalen skal maksimalt kunne forhøyes med NOK 18 mill. ved konvertering av lån. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån etter allmennaksjelovens 11-4, jf 10-4 og 10-5 skal kunne fravikes. Bakgrunnen for forslaget er at konvertible lån anses å være en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet, og at en styrefullmakt vil medføre en større fleksibilitet og forenklet saksbehandling i forbindelse med opptak av slike lån. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling IR kontakter Rolf Domstein Keith Elliott Anne I. Refvik CEO CFO konsernsekretær Generalforsamling Domstein ASA avholder sin generalforsamling torsdag 23. mai 2013 ved hovedkontoret i Måløy. 5

6 Domstein Årsrapport Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret i Domstein ASA skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret i Domstein ASA gir en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Redegjørelsen omfatter alle punktene i den norske anbefalingen av 23. oktober. De områder anbefalingen ikke følges er begrunnet og redegjort for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte. Domstein ASA skal holde en høy etisk standard i virksomheten og bygge på konsernets forretningsidé, visjon og et sett med verdier som stiller store krav til konsernets omgang med kunder, leverandører og ansatte. Det er også viktig å bruke naturen på en bærekraftig måte. 2. Virksomhet Domstein ASAs formål er å eie og forvalte fast eiendom, verdipapirer, aksjer eller på annen måte interessere seg i andre foretagender, administrasjon og hva hermed står i forbindelse, samt å samordne Domstein-gruppens virksomhet. Selskapets mål og hovedstrategier er beskrevet i årsrapporten. 3. Selskapskapital og utbytte Styrets målsetting er at egenkapitalandelen i Domstein ASA skal ligge mellom %, noe som vurderes som tilstrekkelig i forhold til selskapets målsetting, strategi og risikoprofil. Styrefullmakter om kapitalforhøyelse og kjøp av egne aksjer er gitt frem til neste ordinære generalforsamling. Det er en overordnet målsetting for Domstein ASA å gi aksjonærene en avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med andre investeringsmuligheter med sammenlignbar risiko. Under hensyntagen til konsernets soliditet, kontantstrøm, investeringsbehov- og muligheter, er det styrets intensjon å foreslå utdeling av et årlig utbytte som over tid skal ligge omkring 1/3 av resultat etter skatt. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Domstein ASA har kun en aksjeklasse. Ved kapitalforhøyelser gjelder prinsippet om samme rett for alle aksjeeiere til å tegne aksjer, (dersom dette skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamling, bør børsmeldingen inneholde en begrunnelse). Ved kjøp av egne aksjer skjer dette på børs til markedskurs. I forbindelse med transaksjoner mellom selskaper i konsernet er det styregodkjent egne retningslinjer for internprising. Retningslinjene bygger på det prinsipp at alle transaksjoner gjøres på armlengdes basis og i tråd med retningslinjene av gitt av OECDs skattekomité og av OECD rådet ( ), som igjen beskriver og presiserer armlengdeprinsippet i artikkel 9 punkt 1 i OECDs mønsterskatteavtale. Disse retningslinjene anses også å være i overensstemmelse med norsk skattelov Ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse skal det foreligge en uavhengig verdivurdering. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer. 5. Fri omsettelighet Det er ingen omsetnings- eller stemmerettsbegrensninger i Domstein ASA. Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling. 6. Generalforsamling Domstein ASA kaller inn til generalforsamling så tidlig som mulig og senest 21 dager før møtet. Innkalling og saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: Saksdokumentene er utførlig nok til at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Påmeldingsfristen settes så kort som praktisk mulig og styret legger til rette for at aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Fullmaktsskjema er utformet slik at det kan stemmes over hver enkelt sak. 7. Valgkomité Domstein ASA har ikke valgkomité. Dette begrunnes med dagens aksjonærstruktur, der hovedeieren sitter med nær 50 % av aksjene. 8. Styre, sammensetning og uavhengighet Ved valg av styre legges det vekt på at styret har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet. Det tas også hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Minst 2 av styrets aksjonærvalgte medlemmer er uavhengige av selskapets daglige ledelse og hovedforretningsforbindelser. Følgende kriterier for å oppfylle kravet til uavhengighet legges til grunn: mottar ikke annen godtgjørelse enn styrehonorar fra selskapet. er ikke ansatt i selskapet. har ikke resultatavhengig styrehonorar eller opsjoner i selskapet. har ikke kryssrelasjoner med andre styremedlemmer eller daglig leder. har ikke nære familiebånd til daglig leder. har ikke, eller representerer, vesentlige forretningsmessige relasjoner med selskapet. minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjeeier. 9. Styrets arbeid Styret skal utarbeide en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret skal påse at Domstein ASA har en god ledelse med klar intern ansvars- og oppgavefordeling. 6

7 Domstein Årsrapport Styret har ikke valgt nestleder. Styret har funnet det naturlig å bevare fleksibilitet ved å kunne oppnevne nestleder etter behov. Det skal fastsettes instrukser for styret og den daglige ledelse. Styret har ansvar for å etablere et kontrollsystem som sikrer at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Det er vedtektsfestet at et samlet styre fungerer som revisjonsutvalg. 10. Risikostyring og intern kontroll Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer om etikk og samfunnsansvar. Styret foretar en årlig gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. I årsrapporten gir styret en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering. 11. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styremedlemmene tar utgangspunkt i styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal være et fast beløp og være lik for alle aksjonærvalgte medlemmer. Unntaket er styreleder som kan ha en høyere godtgjørelse. Styremedlemmene skal ikke ha opsjoner i selskapet eller resultatorienterte godtgjørelser. Godtgjørelser til styret medtas i årsrapporten. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til Allmennaksjeloven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen og tas med i årsrapporten. 13. Informasjon og kommunikasjon Styret og ledelsen i Domstein ASA legger betydelig vekt på å gi aksjonærene og finansmarkedet forøvrig rask, relevant og samtidig informasjon om selskapet og dets virksomhetsområder. Utgangspunktet for Domstein ASAs informasjonspolitikk er børsforskriften og de krav om informasjon som følger av denne. Internt skal sensitiv informasjon behandles på en måte som minimerer muligheten for lekkasjer. Domstein ASA har klare rutiner om hvem som skal uttale seg på vegne av selskapet i ulike saker. Aksjeeierne mottar årlig en finanskalender med datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, datoer for utbetaling av eventuelt utbytte med mer. Årsrapporter og presentasjoner er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: I forbindelse med resultatrapportering avholder Domstein ASA åpne presentasjoner minst to ganger i året. Informasjon er tilgjengelig for aksjeeierne også på engelsk. Styret skal ha kunnskap om forhold aksjeeierne er særlig opptatt av. Styret skal derfor legge til rette for at aksjeeierne gis muligheter til å tilkjennegi sine synspunkter i og utenfor generalforsamlingen. Offentliggjøring av løpende informasjon fra Domstein ASA skal bidra til at aksjeeiere og andre investorer kan fatte velbegrunnede beslutninger om kjøp og salg av aksjer og derved bidra til riktig prising av aksjen. Det skal redegjøres for sentrale verdidrivere og risikofaktorer. 14. Selskapsovertakelse Styret skal ikke søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter overtakelsestilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. For ethvert bud skal styret innhente uavhengige verdivurderinger og avgi anbefaling om aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke. Ved mulige overtakelses- eller restruktureringssituasjoner påhviler det styret særlig aktsomhet slik at samtlige aksjeeieres verdier og interesser blir ivaretatt. 15. Revisor Revisor skal årlig forelegge styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor skal årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighets- og objektivitetskrav. Revisor skal delta i styremøter som behandler årsregnskapet. Styret bør i tillegg ha møte med revisor minst en gang i året og gjennomgå en rapport fra revisor om sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder, interne kontrollrutiner etc. Styret skal fastsette retningslinjer for adgangen til å benytte revisor som rådgiver for selskapet, herunder hvem i selskapet som kan inngå avtale om slike rådgivningsoppdrag. I ordinær generalforsamling skal styret gi en redegjørelse for revisors godtgjørelse fordelt på lovpliktig revisjon og godtgjørelse knyttet til andre konkrete oppdrag. I forbindelse med at revisor fremlegger hovedtrekkene i sin arbeidsplan for styret, bør styret særlig vurdere om revisor i tilstrekkelig grad utøver en tilfredsstillende kontrollfunksjon. Styret legger til rette for at revisor deltar i alle generalforsamlinger. 7

8 Domstein Årsrapport Styrets beretning Domstein er leverandør av fisk og sjømat. Konsernet består av de operative enhetene Domstein Foods og Domstein Fish. Domstein har også vesentlige eierinteresser i Ervik Havfiske, Domstein Eiendom, Enghav og Nordic Group som alle behandles som tilknyttede selskaper i konsernregnskapet. Domstein Foods produserer og markedsfører bearbeidet sjømat primært for det nordiske markedet. Hovedproduktene er frossen filet, ferdigretter, kaviar, marinert sild og lutefisk. I har Domstein Foods økt sin virksomhet vesentlig gjennom oppkjøpet av Fram Foods i Lysekil. Domstein Fish driver fryselager og handel med fisk, blant annet til agn. Tidligere hadde Domstein Fish også filetproduksjon av hvitfisk i Måløy og handel med hvitfisk i Trondheim. Filetproduksjonen er avviklet, og avdelingen i Trondheim solgt til Nordic Group i. ØKONOMISKE RESULTATER Regnskapet avlegges i henhold til. Konsernet hadde i netto driftsinntekter på kr 602,6 mill., EBITDA på kr 43,3 mill., driftsresultat EBIT på kr 31,1 mill. Tilknyttede selskaper bidrog med kr 9,8 mill., mens netto finanskostnader var kr -14,2 mill. Totalresultatet etter skatt og omregningsdifferanser ble kr 25,0 mill. Netto positive engangseffekter fra strukturelle transaksjoner er ca. kr 16 mill. Konsernets balanse utgjorde pr kr 493,2 mill., og den bokførte egenkapitalen var kr 142,9 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 29,0 %. Styret har en målsetning om at soliditeten skal være minst 30 %. Netto rentebærende gjeld pr var kr 184,9 mill. Netto kontantstrøm fra driften var på kr 49,7 mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på kr 3,1 mill. og fra finansieringsaktiviteter kr -49,1 mill. Kontantbeholdningen ved utgangen av var på kr 10,7 mill. mot kr 7,1 mill. ved utgangen av. MNOK Netto driftsinntekter 490,5 523,8 605,9 596,1 602,6 EBITDA -12,4 14,4 21,1 8,9 43,3 EBIT -27,4 0,4 7,8-5,3 31,1 Driftsmargin -5,6 % 0,1 % 1,3 % -0,9 % 5,2 % Resultat før skatt -40,1 6,7 62,6-19,7 26,8 DOMSTEIN FISH Domstein Fish er lokalisert i Måløy og driver fryselager og handel med fisk, deriblant agn til lineflåten. MNOK Netto driftsinntekter 292,9 316,0 390,2 390,4 294,0 EBITDA -17,7 6,5 12,9 3,3 6,3 EBIT -24,2 1,5 8,9-0,7 4,2 Driftsmargin -8,3 % 0,5 % 2,3 % -0,2 % 1,4 % Produksjonen av hvitfiskfilet i Måløy ble avviklet i løpet av første halvår. Produksjonen av blant annet panerte produkter ble overført til Domstein Foods sin fabrikk i Kungshamn. Det er inngått avtaler med A. Espersen, Norway Pelagic og Brødrene Larsen om produksjonssamarbeid og leveranser av filetprodukter. Norway Pelagic har overtatt leieavtalen med Domstein Eiendom. Det er inntektsført kompensasjon fra Espersen med kr 21,6 mill., som er gått til dekning av avviklingskostnader for filetproduksjonen. Domstein Fish sin avdeling i Trondheim ble med virkning fra 1. oktober solgt til Nordic Group. Etter dette består virksomheten i Domstein Fish av driften av fryselageret på Raudeberg og handel med fiskeprodukter, deriblant agn til lineflåten. Filetproduksjonen i Måløy har vært ulønnsom i flere år. Forsøk på omstillinger har ikke vært vellykket. De gjennomførte tiltakene forventes å ha en årlig positiv resultateffekt på kr mill. Resultatet fra driften er sterkt påvirket av omstillingsprosessene. 8

9 Domstein Årsrapport DOMSTEIN SVERIGE Domstein Sverige har fabrikker i Lysekil og Kungshamn og selger og markedsfører bearbeidet sjømat med Sverige, Norge og Finland som hovedmarkeder. De viktigste produktene er tubekaviar, rognkjeks- og loddekaviar, fiskegrateng, ferdigretter, panert og naturell filet, lutefisk og konservert sild og brisling. Fra april 2013 endrer Domstein Sverige med datterselskaper navn til Domstein Foods. MNOK Netto driftsinntekter 236,3 258,3 273,4 279,3 371,8 EBITDA 12,3 17,4 15,6 11,9 37,9 EBIT 6,8 10,2 8,5 3,9 29,5 Driftsmargin 2,9 % 4,0 % 3,1 % 1,4 % 7,9 % Produksjonen av loddekaviar ble i løpet av flyttet fra Vardø til Kungshamn. Flyttingen forventes å gi en årlig positiv resultateffekt på kr 3 mill. 31. oktober kjøpte Domstein Sverige alle aksjer i Fram Foods i Lysekil. Virksomheten blir fusjonert med Domstein Sverige i løpet av første kvartal Driften i Fram Foods f.o.m. november er resultatført i Domstein Sverige konsern. Det er kartlagt betydelige operasjonelle synergier som forventes realisert i løpet av Kjøpet av Fram Foods gir Domstein Foods en styrket markedsposisjon i det nordiske markedet. Transaksjonen gav en netto regnskapsmessig gevinst på kr 18 mill. ERVIK HAVFISKE Ervik Havfiske er et fiskebåtrederi med virksomhet i Norge og Antarktis. Domstein eier 50 % av aksjene i Ervik Havfiske. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 8,8 mill. MNOK Netto driftsinntekter 278,5 219,1 301,3 327,5 310,6 EBITDA 84,9 6,3 17,4 40,7 58,9 EBIT 67,2-4,2 5,1 26,7 43,3 Driftsmargin 24,1 % -1,9 % 1,7 % 8,1 % 13,9 % Årsresultatet for inneholder en salgsgevinst på kr 33,3 mill. Årsresultatet for inneholder en salgsgevinst på kr 9,4 mill. Korrigert for salgsgevinster er resultatet fra driften i svakere enn året før. Dette skyldes at et fartøy har vært ute av fiske på grunn av ombygging. De norske torskekvotene er rekordhøye. Dette gir høye fangstvolumer, men lønnsomheten i det norske fiskeriet er svak på grunn av lavere priser. Dette forventes å vedvare i Fiskeriet etter tannfisk i Antarktisk har vært godt og gir tilfredsstillende lønnsomhet. DOMSTEIN EIENDOM Domstein eier 49 % av aksjene i Domstein Eiendom. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 4,9 mill. Selskapet eier seks eiendommer og har langsiktige leieavtaler med Norway Pelagic og Domstein ASA. Leieinntektene i var kr 25,5 mill. og justeres årlig med 80 % av KPI. Det er mottatt utbytte på kr 10,3 mill. i. MNOK Netto driftsinntekter 24,8 25,4 25,9 26,3 30,0 EBITDA 22,9 25,0 25,4 25,7 29,4 EBIT 11,5 13,7 14,5 16,0 20,2 Driftsmargin 46,3 % 53,9 % 56,0 % 61,0 % 67,3 % ENGHAV Domstein eier 35 % av Enghav. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet belastet med en andel av resultat etter skatt på kr -3,2 mill. 9

10 Domstein Årsrapport MNOK Netto driftsinntekter 490,6 841,4 814,6 795,2 777,9 EBITDA -15,8 12,7 17,3 9,4 5,8 EBIT -24,0-1,3-0,6-6,3-3,7 Driftsmargin -4,9 % -0,2 % -0,1 % -0,8 % -0,5 % Enghav ble etablert i 2008 gjennom fusjon mellom Naustvik og Domstein Enghavs norske virksomhet. Bortfallet av en større storhusholdningskunde bidro til negativ utvikling på starten av, men dette er kompensert ved nye kontrakter i dagligvaremarkedet. Salget av både forbrukerpakket ferskfisk og sushi viser positiv utvikling. NORDIC GROUP Domstein eier 20 % av Nordic Group. Andelen av resultatet for Q4 er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 0,0 mill. MNOK Netto driftsinntekter 337,8 607,7 647,9 683,1 633,6 EBITDA 2,9 9,6 12,9 11,1 7,8 EBIT 2,7 9,9 12,6 10,7 7,2 Driftsmargin 0,8 % 1,6 % 1,9 % 1,6 % 1,1 % STRUKTURELLE FORHOLD Driften ved filetfabrikken for hvitfisk i Måløy ble avviklet i andre kvartal. Norway Pelagic overtok leieavtalen for fabrikken fra 1.7. Det ble samtidig inngått avtale med Norway Pelagic om leieproduksjon av forbrukerpakkede produkter av sild, makrell og sei. Det ble også inngått leveranseavtaler med A. Espersen og Brødrene Larsen for henholdsvis torsk og sei. Produksjonen av panerte produkter ble flyttet til Domstein Sverige i Kungshamn. Det er inntektsført kr 21,6 mill. som kompensasjon fra Espersen for overtagelse av torskeproduksjonen. Beløpet er gått til dekning av avviklingskostnader. Domstein Fish sine aktiviteter i Trondheim ble i løpet av 4. kvartal integrert med Nordic Group i henhold til børsmeldingen av Som vederlag har Domstein ASA mottatt 20 % av aksjene i Nordic Group AS. Domstein har også fått rett til å øke eierandelen til 34 %. Transaksjonen gav en netto regnskapsmessig gevinst på kr 4 mill kjøpte Domstein Sverige alle aksjer i Fram Foods AB i Lysekil. Virksomheten vil bli fusjonert med Domstein Sverige i løpet av første kvartal Driften i Fram Foods AB i november / desember blir resultatført i Domstein Sverige konsern. Transaksjonen gav en netto regnskapsmessig gevinst på NOK 18 mill. FREMTIDSUTSIKTER Domstein har i løpet av avviklet flere ulønnsomme virksomheter. Samtidig har konsernet gjennom kjøpet av Fram Foods lagt grunnlaget for en betydelig ekspansjon innenfor produksjon og salg av bearbeidet sjømat. Etter de endringene som er gjennomført, framstår Domstein som en mer reindyrket ferdigvareleverandør, samtidig som deleierskap i og samarbeidsavtaler med viktige leverandører sikrer konkurransedyktig og sporbar tilgang til råvarer og produkter. Styret mener at Domstein nå er godt posisjonert for sterkere vekst og bedre lønnsomhet. Hele organisasjonen skal ha hovedfokus på god drift. Domstein skal være et ledende innovasjonsmiljø i sjømatindustrien, der verdikjedeoptimalisering og produkt- og konseptutvikling i samarbeid med sentrale kunder er prioriterte områder. Bærekraftig ressursforvaltning, sporbarhet, produktkvalitet og miljø vil være drivere for utviklingsarbeidet. ORGANISASJON OG ARBEIDSFORHOLD Styret vil takke de ansatte og deres organisasjoner for et godt samarbeid. Det er utført 188 årsverk i mot 217 årsverk for tilsvarende virksomhet året før. I er det ikke registrert yrkesskader som har medført langtidsfravær. Rapportert sykefravær viser en liten nedgang i forhold til i fjor. Fraværet varierer i de forskjellige selskapene mellom 1,4 % og 5,7 %, med gjennomsnitt på 5,0 %. Styret vektlegger at Domstein fortsatt vil ha fokus på fravær og fraværsårsaker og videreføre avtalen om inkluderende arbeidsliv. Konsernet har omtrent like mange ansatte av hvert kjønn. Kvinneandelen er høyest i produksjonen og lavest i ledende stillinger, men aktiv rekrutteringspolitikk har bidratt til å jevne ut kjønnsforskjellene. Domstein arbeider for å gi kvinner og menn like muligheter til utvikling og karriere. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. 10

11 Domstein Årsrapport Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering og arbeider derfor for å fremme diskrimineringslovens formål i virksomheten. Dette omfatter aktiviteter som blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og utforming og tilrettelegging av de fysiske forholdene blant virksomhetens ulike funksjoner, slik at disse kan benyttes av flest mulig. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Domsteins retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er oppdatert i tråd med anbefalingen for Eierstyring og Selskapsledelse, datert 23. oktober. Retningslinjene finnes i årsrapporten og på selskapets hjemmesider. YTRE MILJØ Styret mener at fiskerinæringens framtid er avhengig av at fiskeressursene forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Domstein kan dokumentere at alle produkter er produsert av fisk som kommer fra bærekraftige bestander og er lovlig fanget. En sterkt økende andel av råstoffet er miljøsertifisert i henhold til KRAV- eller MSC-standarden. Styret legger stor vekt på at alle deler av konsernet skal ha en høy miljøstandard. Produkter og forbruk av råstoff og innsatsfaktorer skal vurderes i forhold til naturressursgrunnlaget og miljøvirkninger. Det legges vekt på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon. Konsernet nytter kun elektrisk energi som energikilde, og fryseribedriftene nytter overskuddsenergi til varmegjenvinning. Alle konsernets bedrifter har utslippstillatelse for prosessvann, og har innrettet seg med de påkrevde renseanlegg som utslippstillatelsen krever. Det er ikke registrert ukontrollerte utslipp. Emballasje kildesorteres for gjenvinning, og avfall til kommunale deponier er redusert i forhold til tidligere år. Farlig avfall begrenser seg i hovedsak til spillolje fra frysekompressorene og truckbatterier. Dette leveres til godkjente mottaksstasjoner. AKSJER / AKSJONÆRFORHOLD Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 66 mill., basert på kurs kr 0,86. Selskapet har totalt aksjer. Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 53 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 1,95 %. R. Domstein & Co AS eier 49,27 % av selskapets aksjer. Selskapet eide pr egne aksjer, anskaffet for totalt kr I ekstraordinær generalforsamling 31. desember ble det besluttet en aksjespleis med en justeringsfaktor på 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Etter dette blir aksjens pålydende kr 5,00 og antall aksjer RISIKOFORHOLD Finansielle Av konsernets lånegjeld på kr 226 mill. er kr 98 mill. klassifisert som langsiktig gjeld, bestående av langsiktige lån og leasing i Sverige med pant i anleggsmidler på kr 21 mill., langsiktig lån og leasing i Norge med pant i anleggsmidler på kr 42 mill. og obligasjonslån på kr 35 mill. med forfall i Kortsiktig gjeld kr 128 mill. består av kr 8 mill. første års avdrag på langsiktig gjeld med pant i anleggsmidler, kr 30 mill. i kortsiktig gjeld knyttet til Fram Foods oppkjøpet som er oppgjort i januar 2013, samt kr 90 mill. driftskreditt med pant i varelager og fordringer. All rentebærende gjeld med unntak av obligasjonslånet er basert på flytende rente. Selskapets likviditetsbehov varierer gjennom året, spesielt knyttet til innkjøp av råstoff og import av agn i fangstsesongene. Risikoen håndteres ved hjelp av løpende likviditetsprognoser. Styret har vurdert konsernets balanseverdier og er av den oppfatning at den fremtidige inntjening forsvarer bokførte verdier. Valuta Den største delen av omsetningen til konsernet er i utenlandsk valuta som betyr at konsernets inntekter i stor grad er påvirket av den norske kronekursen. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. I den grad varer kjøpes i en utenlandsk valuta blir dette sikret mot tilsvarende salg i samme valuta. De utenlandske datterselskapene har ekstern finansiering i sin egen valuta. Investering som tilsvarer egenkapitalen og merverdiene i selskapene er derimot ikke sikret tilsvarende. 11

12 Domstein Årsrapport Marked / kreditt Leverandørkreditter til kunder, unntatt selskaper i konsernet, tilknyttede selskaper og dagligvarekjeder i Norden, er i hovedsak sikret. Styret vurderer derfor kredittrisikoen som begrenset. FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. DOMSTEIN ASA Domstein ASA er morselskapet for Domstein-konsernet. Selskapets virksomhet omfatter konsernadministrasjon samt stabsfunksjoner for organisasjon og økonomi. Selskapet hadde i driftsinntekter på kr 12,8 mill. og et årsresultat på kr -14,8 mill. Styret foreslår at årsresultatet på kr disponeres som følger: Overføres fra annen egenkapital kr Den bokførte egenkapitalen i selskapet er kr 99,0 mill. som gir en egenkapitalandel på 46,5 %. Selskapet har kr 39,1 mill. i fri egenkapital. Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder i Domstein ASA har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Domstein ASA, konsern og morselskap for kalenderåret. Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med kravene i de EU-godkjente samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Morselskapets regnskap er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk pr Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember. Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i perioden og deres innflytelse på årsregnskapet. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir beskrivelsen en rettvisende oversikt over de risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Måløy, 5. april 2013 Styret og daglig leder i Domstein ASA Anne Breiby Inger Myklebust Nils-Fredrik Drabløs Styrets leder Styremedlem Styremedlem Knut Magne Domstein Gunnar Domstein Rolf Domstein Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 12

13 Domstein Årsrapport RESULTATREGNSKAP FOR KONSERNET Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 2, Ordinære avskrivninger 3, Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Finansinntekt Finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Utvidet resultat Omregningsdifferanser Sum utvidet resultat ÅRETS TOTALRESULTAT Tilordnet Aksjonærene Resultat pr. aksje 0,33-0,26 Utvannet resultat pr. aksje 0,33-0,26 13

14 Domstein Årsrapport BALANSE FOR KONSERNET Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner leaset 3,15, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper 7, Lån til tilknyttede selskaper 8, Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 10, Fordringer Kundefordringer 9, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 11, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Domstein Årsrapport BALANSE FOR KONSERNET Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital 18, Beholdning av egne aksjer 18, Overkursfond 18, Annen egenkapital 18, Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 7, Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån 14, Gjeld til kredittinstitusjoner 14, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld 14, Gjeld til kredittinstitusjoner 14, Leverandørgjeld Skyldig offentlige utgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Måløy, 5. april 2013 Anne Breiby Inger Myklebust Nils-Fredrik Drabløs Styrets leder Styremedlem Styremedlem Knut Magne Domstein Gunnar Domstein Rolf Domstein Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 15

16 Domstein Årsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING FOR KONSERNET OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Skatt -97 Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring pensjonsforpliktelser Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Inntekt fra tilknyttede selskaper Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og gjeldsposter Sum kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetaling fra salg av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling fra finansielle anleggsmidler Investering i finansielle anleggsmidler Sum kontantstrøm fra investerings aktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetaling langsiktig gjeld Opptak langsiktig gjeld Endring kassakreditt Utbetalt utbytte Sum kontantstrøm fra finansierings aktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr Valutagevinst/tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Annen egenkapital Omregnings differanser Sum egenkapital Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Direkte egenkapitalføringer Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Direkte egenkapitalføringer Utbytte Egenkapital pr Generell informasjon Domstein ASA (selskapet) og dets datterselskaper består av to operative enheter; Domstein Sverige og Domstein Fish. Domstein Sverige består av salgsorganisasjoner for ferdigvarer i Norge og Sverige, og produksjonsbedrifter i Lysekil og Kungshamn ( Sverige). Fram Foods AB ble kjøpt 31. oktober og blir fusjonert med Domstein Sverige AB i løpet av første kvartal Domstein Fish er et forretningsområde for hvitfisk som består av salgsavdelinger i Måløy og Raudeberg. Virksomheten omfatter salg av ferske og frosne produkter av hvitfisk med høy kvalitets- og miljøprofil med utgangspunkt i linefanget fisk, kystfisk og oppdrettstorsk. Hovedmarkedet er Europa. Avdelingen på Raudeberg selger i tillegg agn til den norske og internasjonale fiskeflåten. Domstein ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Måløy, Norge. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret Regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 16

17 Domstein Årsrapport Hovedprinsipper Konsernregnskapet til Domstein er utarbeidet i overensstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder, som er publisert av International Accounting Standards Board og godkjent av EU. Driftsinntekter er bokført til virkelig verdi av det vederlag som virksomheten mottar eller har til gode. Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kostprinsipp med følgende modifikasjoner: eiendeler tilgjengelig for salg, finansielle derivater og finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultatet. Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg regnskapsføres til det laveste av balanseført verdi (carrying amount) og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter (fair value less costs to sell). Utarbeidelse av konsernregnskap i overensstemmelse med krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Morselskapet er avlagt etter norsk regnskapslov og gjeldende god regnskapsskikk i Norge. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser, resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwillen vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost og inkluderer goodwill (som er redusert ved eventuelle senere nedskrivninger). Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap, med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. Der det har vært nødvendig, er regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment), er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Utenlandsk valuta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser, som måles til historisk kost i en utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt. 17

18 Domstein Årsrapport Regnskaper for utenlandske virksomheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdijusteringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner med utgangspunkt i gjennomsnittlig valutakurs for månedene. Valutakursdifferanse i forbindelse med omregning føres mot utvidet resultat. Nettoinvestering i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, og fra relaterte sikringsobjekter spesifiseres som omregningsdifferanser i egenkapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse. Sikring Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre eksponeringen mot valutarisiko som oppstår gjennom operasjonelle, finansielle og investeringsaktiviteter. I henhold til konsernforetakets finansretningslinjer, kjøpes eller utstedes ikke finansielle derivater for handelsformål. Finansielle derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning. Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til virkelig verdi. Gevinst eller tap ved revurdering til virkelig verdi innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når finansielle derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av gevinster og tap avhengig av type poster som sikres. Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er deres noterte markedskurs på balansedagen, som utgjør nåverdien av den noterte terminkursen. Sikring av monetære eiendeler og forpliktelser (pengeposter) Når et finansielt derivat blir benyttet som økonomisk sikring av en monetær eiendel eller forpliktelser, anvendes ikke sikringsbokføring og alle gevinster eller tap på sikringsinstrumentet innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet Den del av gevinst eller tap på et instrument benyttet til sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet som anses å være en effektiv sikring, blir ført direkte mot egenkapitalen. Den andelen som ikke anses å være effektiv sikring innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Derivater som ikke er sikringsinstrumenter Derivater som ikke er klassifisert som sikringsinstrumenter, er klassifisert som holdt for handelsformål og vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi av slike derivater resultatføres. Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Konsernets overordnede risikostyring fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet, og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral økonomiavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernets økonomiavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. Styret har utarbeidet skriftlige retningslinjer for sentrale områder som valuta- og kredittrisiko. Markedsrisiko Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutarisiko ved salg og innkjøp i valutaene SEK, EURO og USD. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. Kjøp av varer i en utenlandsk valuta blir nettet mot tilsvarende salg i samme valuta. Utenlandske datterselskaper har ekstern finansiering i sin egen valuta. Domstein sin investering, som tilsvarer egenkapitalen og merverdiene i selskapene, er derimot ikke sikret tilsvarende mot valutarisiko. Prisrisiko Konsernet er utsatt for prisrisiko i forhold til aksjepriser på investeringer klassifisert i balansen enten som tilgjengelig for salg eller som til virkelig verdi over resultatet. Råvarerisiko En vesentlig del av produksjonen av ferdige varer i konsernet er basert på råvarer som ikke er tilgjengelig hele året. For å kunne ha en kontinuerlig produksjon i takt med salgsvolumet, er man i perioder avhengig av å sitte med buffer av råvarer. Prisene på enkelte råvarer, kan ha relativt store prissvingninger. Et fall i råvareprisene kan påvirke markedsprisene, og representerer en økonomisk risiko. Kredittrisiko Vi anser kredittrisikoen knyttet til virksomheten i Domstein Sverige og Domstein Fish som begrenset, da salget i hovedsak er konsentrert til Norden og Vest-Europa, og til større enheter med betydelig egenkapital. Vi bruker kredittforsikring på våre kunder, og historiske tap knyttet til Domstein Fish og Domstein Sverige har vært lave. Likviditetsrisiko Forsiktig styring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider og omsettelige verdipapirer, å ha finansieringsmuligheter i form av et tilstrekkelig antall sikre trekkrettigheter og evne til å lukke markedsposisjoner. Konsernets sentrale finansavdeling har som målsetting å opprettholde fleksibiliteten i finansieringen ved å sørge for å ha tilstrekkelige trekkrettigheter tilgjengelige. 18

19 Domstein Årsrapport Flytende rente- og fastrenterisiko Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for virkelig verdi renterisiko. Konsernet følger rentemarkedet nøye, og vurderer til enhver tid behovet for rentesikring. All konsernets rentebærende gjeld på kr 226 mill. er basert på flytende rente. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelt tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for eiendelen er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette eiendelen i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at eiendelen er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold, vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang varige driftsmidler. Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til eiendelen. Tomter avskrives ikke, og anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før eiendelen blir tatt i bruk. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at eiendelens anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Avskrivning er beregnet over følgende tidsperiode: Bygninger Maskiner og utstyr Driftsløsøre, inventar o.l år 5-15 år 3-10 år Avskrivningsperiode og metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er balanseført dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen som eies av selskapet; og eiendelens kostpris kan estimeres pålitelig. Immaterielle eiendeler er regnskapsført til kostpris. Immaterielle eiendeler med udefinert økonomisk levetid avskrives ikke, men nedskrivning foretas hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn kostpris. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter lineær metode over estimert økonomisk levetid. Avskrivningsestimatet og avskrivningsmetoden vil bli gjenstand for en årlig vurdering, hvor de økonomiske realiteter legges til grunn. Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill og eiendeler som har en udefinert utnyttbar levetid. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi, ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsakelig generer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier. Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid blir årlig testet for verdifall pr. 31. desember. Goodwill Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld på transaksjonsdatoen skal bli regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet, vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil det første regnskapet for en hel regnskapsperiode er avlagt. Goodwill avskrives ikke, men det foretas en vurdering hvert år hvorvidt den regnskapsførte verdien kan forsvares med fremtidig inntjening. Om det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov relatert til goodwill, vil det bli foretatt en vurdering hvorvidt diskontert kontantstrøm relatert til goodwillen overstiger regnskapsført verdi av goodwill. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser blir inntektsført etter at identifikasjon og verdsettelse av overdratte eiendeler og forpliktelser er gjennomført på nytt, for å sikre at negativ goodwill ikke skyldes feil i verdsettelsen av eiendeler eller forpliktelser. Varemerker Utgifter knyttet til å vedlikeholde eller opprettholde verdi av varemerker kostnadsføres direkte etter hvert som de påløper. Verdi av varemerker avskrives ikke, men det foretas en vurdering hvert år hvorvidt den regnskapsførte verdien kan forsvares med fremtidig inntjening. Om det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov relatert til verdi av varemerke, vil det bli foretatt en vurdering hvorvidt diskontert kontantstrøm relatert til varemerke overstiger regnskapsført verdi av varemerke. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil varemerke bli nedskrevet til virkelig verdi. 19

20 Domstein Årsrapport Programvare Utgifter knyttet til kjøp av EDB-programmer er balanseført som en immateriell eiendel, om disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Programvare avskrives lineært over 3 år. Utgifter pådratt som følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare, kostnadsføres direkte etter hvert som de påløper. Leieavtaler Finansielle leieavtaler Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et avdragselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentekostnaden for restgjelden blir lik i ulike perioder. Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet. Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer samt tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. Hvis markedet for verdipapiret ikke er aktivt (eller hvis det gjelder et verdipapir som ikke er børsnotert), bruker konsernet verdsettelsesteknikker for å fastsette den virkelige verdien. Disse omfatter nylig gjennomførte transaksjoner til markedsvilkår, henvisning til andre instrumenter som i vesentlig grad er like, bruk av diskontert kontantstrømsanalyse og opsjonsmodeller. Teknikkene vektlegger markedsinformasjon i størst mulig grad og i mindre grad selskapsspesifikk informasjon. På hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. For aksjer vil et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en indikator på at aksjen er verdiforringet. Dersom slike objektive indikatorer foreligger for finansielle eiendeler, skal det samlede tapet, målt som differansen mellom anskaffelseskost og virkelige verdi, fratrukket eventuelt tidligere resultatførte nedskrivninger, tas ut av egenkapitalen og regnskapsføres i resultatregnskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende 3 kategorier: Eiendeler til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer samt eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som er øremerket som tilgjengelig for salg eller som ikke er klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet eller som utlån eller fordringer. Varelager Beholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og salgskostnader. Anskaffelseskost for varer er basert på først inn, først ut (FIFO) prinsippet og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer inkluderer anskaffelseskost en rimelig andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rentemetode, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger, ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som annen driftskostnad. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld. Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt, føres vederlaget, fratrukket direkte transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger, som økning av egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer. 20

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12 Styrets beretning 13-31

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer