Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse 8-12 Styrets beretning Regnskap konsern Regnskap ASA Revisjonsberetning 42 Nøkkelpersoner Domsteins visjon Nr. 1 i bærekraftig sjømat Domsteins forretningsidé Gjennom utvikling av en bærekraftig verdikjede for sjømat skal Domstein være førstevalget for miljøbevisste kunder og forbrukere Overordnede mål Skape langsiktige verdier for eiere, kunder og leverandører Være en sikker og attraktiv arbeidsgiver Bidra til en positiv samfunnsutvikling Våre verdier Vi skal stå for det vi sier Vi skal skape merverdier for våre kunder Vi skal være langsiktige Vi skal ha vilje til å forandre oss for å skape utvikling Vi skal bruke naturen på en bærekraftig måte Vi skal gi hverandre trygghet og inspirasjon Konsernoversikt pr : Domstein ASA Domstein Service Domstein Sjømat AS Domstein Fish AS Domstein Foods AB Tilknyttede selskaper Domstein Foods AS Ervik Havfiske AS 50 % Domstein Eiendom AS 49 % Nordic Group AS 20 % Norbait DA 50 % Begivenheter i Første halvår November Omorganiseringen av Domstein Foods gjennomført. Enghav AS går konkurs og Domstein kjøper virksomheten fra konkursboet. 2

3 Domstein Årsrapport Nøkkeltall NOK mill. Forklaring Netto driftsinntekter 692,9 602,6 596,1 605,9 523,8 Driftsresultat 46,8 31,1-5,3 7,8 0,4 Resultat før skatt og minoriteter -14,8 26,8-19,7 62,6 6,7 Total resultat etter skatt og omr.diff. 3,5 25,0-20,2 80,4 7,4 Sum eiendeler 562,4 493,2 440,3 522,5 658,7 Egenkapital 146,1 142,9 127,2 145,7 215,3 Driftsmargin 1 6,7 % 5,2 % -0,9 % 1,3 % 0,1 % Egenkapitalandel 2 26,0 % 29,0 % 28,9 % 27,9 % 32,7 % Egenkapitalrentabilitet 3-3,0 % 18,3 % -15,9 % 52,2 % 3,4 % Avkastning på sysselsatt kapital 4-0,3 % 11,4 % -0,4 % 20,9 % 6,3 % Resultat pr. aksje 5 0,45 0,33-0,26 0,99 0,10 Utvannet resultat pr. aksje 6 0,45 0,33-0,26 0,80 0,14 Forklaring til nøkkeltall: 1) Driftsresultat dividert på netto salg 2) Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3) Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 4) Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 5) Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for egne aksjer) 6) Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. Finanskalender Foreløpig årsregnskap Ordinær Generalforsamling Resultat 1. kvartal 2014 Resultat 2. kvartal 2014 Resultat 3. kvartal

4 Domstein Årsrapport Aksjonærinformasjon Aksjen Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs hovedliste siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapets aksjekapital er nok fordelt på, pr. 31/12-, aksjer, hver pålydende nok 5,00. Selskapet hadde ved utgangen av en markedsverdi på nok 63 mill. (nok 66 mill. i ). Aksjonærstruktur Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 46 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,5 %. Administrerende direktør Rolf Domstein, styremedlemmene Knut Magne Domstein og Gunnar Domstein er aksjonærer i R. Domstein & Co AS, som eier 49,27 % i Domstein ASA. De 20 største aksjonærer utgjør en eierandel på 72,8 %. Egne aksjer Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt nok I har selskapet ikke kjøpt eller solgt egne aksjer. Det ble benyttet 107 egne aksjer i forbindelse med aksjespleisen gjennomført i januar. Aksjonær og informasjonspolitikk Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: 20 største aksjonærer 31/12- Eier Antall Eierandel R.Domstein & Co As ,27 % Mp Pensjon ,35 % Spectatio As ,29 % Caiano As ,21 % Kyle, Odd Terje ,86 % Caiano Fisk AS ,43 % E.Mortensen AS ,21 % Horpestad Andreas ,98 % Myklebust Ivar Arve ,93 % Nyborg Per Olav ,85 % Smedasundet 111 AS ,78 % Hauge Per ,72 % Endre Dyrøy AS ,71 % Fondsavanse AS ,69 % Clearstream Banking ,67 % Vicama AS ,65 % Hetland Torlaug Bjørg ,65 % Neptun Stavanger Holding AS ,58 % Skjæret, Åge Christian ,49 % Skarstein Bjørn ,47 % ,80 % Andre aksjonærer ,20 % Total ,00 % Aksjestatistikk Aksjestatistikk Aksjeklasse OB match OB standard OB standard OB standard OB standard Antall aksjonærer Utenlandsk andel 1,42 % 1,19 % 2,06 % 1,95 % 2,50 % Aksjekurs høy/lav 2,25 / 1,40 3,49 / 1,69 1,74 / 0,77 1,10 / 0,75 10,90 / 7,11 Aksjekurs 31/12 1,86 1,69 0,81 0,86 8,15 Markedsverdi Mnok Antall aksjer omsatt Antall transaksjoner Antall handledager Omløpshastighet 13,00 39,00 18,70 7,70 8,70 Utbytte pr. aksje 0,00 1,94 0,00 0,11 0,00 4

5 Domstein Årsrapport Aksjeomsetning , Antall aksjer omsatt Omløpshastighet Utbytte pr. aksje Utbyttepolitikk Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. Over tid forventes hovedverdiøkningen å skje gjennom kursøkning på aksjene. 2,00 1,50 1,00 0,50 Det ble ikke utbetalt utbytte for. Utbytte i ble kr 0,11 pr. aksje, totalt kr 8,5 mill., som ble utbetalt i begynnelsen av januar. 0, Utbytte pr.aksje 0,41 Fullmakter Den ordinære generalforsamlingen i har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer, hver pålydende kr 5,00, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , 5som utgjør 10 % av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 20. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av, eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret gies fullmakt til, i henhold til allmennaksjeloven, å treffe beslutning om å oppta konvertible lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Aksjekapitalen skal maksimalt kunne forhøyes med NOK 18 mill. ved konvertering av lån. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån etter allmennaksjelovens 11-4, jf 10-4 og 10-5 skal kunne fravikes. Bakgrunnen for forslaget er at konvertible lån anses å være en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet, og at en styrefullmakt vil medføre en større fleksibilitet og forenklet saksbehandling i forbindelse med opptak av slike lån. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling IR kontakter Rolf Domstein Anne I. Refvik CEO konsernassistent Generalforsamling Domstein ASA avholder sin generalforsamling torsdag 15. mai 2014 ved hovedkontoret i Måløy. 5

6 Domstein Årsrapport Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret i Domstein ASA skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret i Domstein ASA gir en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Redegjørelsen omfatter alle punktene i den norske anbefalingen av 23. oktober. De områder anbefalingen ikke følges er begrunnet og redegjort for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte. Domstein ASA skal holde en høy etisk standard i virksomheten og bygge på konsernets forretningsidé, visjon og et sett med verdier som stiller store krav til konsernets omgang med kunder, leverandører og ansatte. Det er også viktig å bruke naturen på en bærekraftig måte. 2. Virksomhet Domstein ASAs formål er å eie og forvalte fast eiendom, verdipapirer, aksjer eller på annen måte interessere seg i andre foretagender, administrasjon og hva hermed står i forbindelse, samt å samordne Domstein-gruppens virksomhet. Selskapets mål og hovedstrategier er beskrevet i årsrapporten. 3. Selskapskapital og utbytte Styrets målsetting er at egenkapitalandelen i Domstein ASA skal ligge mellom %, noe som vurderes som tilstrekkelig i forhold til selskapets målsetting, strategi og risikoprofil. Styrefullmakter om kapitalforhøyelse og kjøp av egne aksjer er gitt frem til neste ordinære generalforsamling. Det er en overordnet målsetting for Domstein ASA å gi aksjonærene en avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med andre investeringsmuligheter med sammenlignbar risiko. Under hensyntagen til konsernets soliditet, kontantstrøm, investeringsbehov- og muligheter, er det styrets intensjon å foreslå utdeling av et årlig utbytte som over tid skal ligge omkring 1/3 av resultat etter skatt. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Domstein ASA har kun en aksjeklasse. Ved kapitalforhøyelser gjelder prinsippet om samme rett for alle aksjeeiere til å tegne aksjer, (dersom dette skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamling, bør børsmeldingen inneholde en begrunnelse). Ved kjøp av egne aksjer skjer dette på børs til markedskurs. I forbindelse med transaksjoner mellom selskaper i konsernet er det styregodkjent egne retningslinjer for internprising. Retningslinjene bygger på det prinsipp at alle transaksjoner gjøres på armlengdes basis og i tråd med retningslinjene av gitt av OECDs skattekomité og av OECD rådet ( ), som igjen beskriver og presiserer armlengdeprinsippet i artikkel 9 punkt 1 i OECDs mønsterskatteavtale. Disse retningslinjene anses også å være i overensstemmelse med norsk skattelov Ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse skal det foreligge en uavhengig verdivurdering. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer. 5. Fri omsettelighet Det er ingen omsetnings- eller stemmerettsbegrensninger i Domstein ASA. Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling. 6. Generalforsamling Domstein ASA kaller inn til generalforsamling så tidlig som mulig og senest 21 dager før møtet. Innkalling og saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: Saksdokumentene er utførlig nok til at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Påmeldingsfristen settes så kort som praktisk mulig og styret legger til rette for at aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Fullmaktsskjema er utformet slik at det kan stemmes over hver enkelt sak. 7. Valgkomité Domstein ASA har ikke valgkomité. Dette begrunnes med dagens aksjonærstruktur, der hovedeieren sitter med nær 50 % av aksjene. 8. Styre, sammensetning og uavhengighet Ved valg av styre legges det vekt på at styret har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet. Det tas også hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Minst 2 av styrets aksjonærvalgte medlemmer er uavhengige av selskapets daglige ledelse og hovedforretningsforbindelser. Følgende kriterier for å oppfylle kravet til uavhengighet legges til grunn: mottar ikke annen godtgjørelse enn styrehonorar fra selskapet. er ikke ansatt i selskapet. har ikke resultatavhengig styrehonorar eller opsjoner i selskapet. har ikke kryssrelasjoner med andre styremedlemmer eller daglig leder. har ikke nære familiebånd til daglig leder. har ikke, eller representerer, vesentlige forretningsmessige relasjoner med selskapet. minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjeeier. 9. Styrets arbeid Styret skal utarbeide en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret skal påse at Domstein ASA har en god ledelse med klar intern ansvars- og oppgavefordeling. 6

7 Domstein Årsrapport Styret har ikke valgt nestleder. Styret har funnet det naturlig å bevare fleksibilitet ved å kunne oppnevne nestleder etter behov. Det skal fastsettes instrukser for styret og den daglige ledelse. Styret har ansvar for å etablere et kontrollsystem som sikrer at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Det er vedtektsfestet at et samlet styre fungerer som revisjonsutvalg. 10. Risikostyring og intern kontroll Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer om etikk og samfunnsansvar. Styret foretar en årlig gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. I årsrapporten gir styret en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering. 11. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styremedlemmene tar utgangspunkt i styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal være et fast beløp og være lik for alle aksjonærvalgte medlemmer. Unntaket er styreleder som kan ha en høyere godtgjørelse. Styremedlemmene skal ikke ha opsjoner i selskapet eller resultatorienterte godtgjørelser. Godtgjørelser til styret medtas i årsrapporten. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til Allmennaksjeloven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen og tas med i årsrapporten. 13. Informasjon og kommunikasjon Styret og ledelsen i Domstein ASA legger betydelig vekt på å gi aksjonærene og finansmarkedet forøvrig rask, relevant og samtidig informasjon om selskapet og dets virksomhetsområder. Utgangspunktet for Domstein ASAs informasjonspolitikk er børsforskriften og de krav om informasjon som følger av denne. Internt skal sensitiv informasjon behandles på en måte som minimerer muligheten for lekkasjer. Domstein ASA har klare rutiner om hvem som skal uttale seg på vegne av selskapet i ulike saker. Aksjeeierne mottar årlig en finanskalender med datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, datoer for utbetaling av eventuelt utbytte med mer. Årsrapporter og presentasjoner er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: I forbindelse med resultatrapportering avholder Domstein ASA åpne presentasjoner minst to ganger i året. Informasjon er tilgjengelig for aksjeeierne også på engelsk. Styret skal ha kunnskap om forhold aksjeeierne er særlig opptatt av. Styret skal derfor legge til rette for at aksjeeierne gis muligheter til å tilkjennegi sine synspunkter i og utenfor generalforsamlingen. Offentliggjøring av løpende informasjon fra Domstein ASA skal bidra til at aksjeeiere og andre investorer kan fatte velbegrunnede beslutninger om kjøp og salg av aksjer og derved bidra til riktig prising av aksjen. Det skal redegjøres for sentrale verdidrivere og risikofaktorer. 14. Selskapsovertakelse Styret skal ikke søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter overtakelsestilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. For ethvert bud skal styret innhente uavhengige verdivurderinger og avgi anbefaling om aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke. Ved mulige overtakelses- eller restruktureringssituasjoner påhviler det styret særlig aktsomhet slik at samtlige aksjeeieres verdier og interesser blir ivaretatt. 15. Revisor Revisor skal årlig forelegge styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor skal årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighets- og objektivitetskrav. Revisor skal delta i styremøter som behandler årsregnskapet. Styret bør i tillegg ha møte med revisor minst en gang i året og gjennomgå en rapport fra revisor om sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder, interne kontrollrutiner etc. Styret skal fastsette retningslinjer for adgangen til å benytte revisor som rådgiver for selskapet, herunder hvem i selskapet som kan inngå avtale om slike rådgivningsoppdrag. I ordinær generalforsamling skal styret gi en redegjørelse for revisors godtgjørelse fordelt på lovpliktig revisjon og godtgjørelse knyttet til andre konkrete oppdrag. I forbindelse med at revisor fremlegger hovedtrekkene i sin arbeidsplan for styret, bør styret særlig vurdere om revisor i tilstrekkelig grad utøver en tilfredsstillende kontrollfunksjon. Styret legger til rette for at revisor deltar i alle generalforsamlinger. 7

8 Domstein Årsrapport Styrets beretning Domstein er leverandør av primært sjømat i de nordiske markedene. Hovedkontoret ligger i Måløy. Konsernet består av selskapene Domstein Foods, Domstein Fish og Domstein Sjømat. Domstein har også eierinteresser i Ervik Havfiske (50 %), Domstein Eiendom (49 %) og Nordic Group (20 %). Domstein Foods produserer og markedsfører bearbeidet frossen og kjølt sjømat. Domstein Fish driver fryselager og internasjonal handel med fisk, bl.a. agn til lineflåten. Domstein Sjømat er ferskfiskgrossist og har egen distribusjon for fersk sjømat over hele Norge. Ervik Havfiske (50 %) er Norges største banklinerederi og driver fiskeri etter hvitfisk i Norge og Antarktis. Nordic Group (20 %) er en ledende leverandør av fersk og fryst sjømat med virksomhet i Norge og USA.. ØKONOMISKE RESULTATER Regnskapet avlegges i henhold til. Konsernet hadde i netto driftsinntekter på kr 693,0 mill., EBITDA på kr 62,2 mill., driftsresultat EBIT på kr 46,5 mill. Resultatet fra tilknyttede selskaper var kr -47,8 mill., mens netto finanskostnader var kr -13,5 mill. Totalresultatet etter skatt og omregningsdifferanser ble kr 3,5 mill. Domstein Sjømat (100%) har overtatt virksomheten i Enghav (35%) som gikk konkurs Selskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet med virkning fra og med november. Konkursen i Enghav har gitt et samlet regnskapsmessig tap på kr 69 mill. Samtidig er det inntektsført badwill på kr 57,8 mill. som følge av overtakelsen. Konsernets balanse utgjorde pr kr 562,4 mill., og den bokførte egenkapitalen var kr 146,1 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 26,0 %. Styret har en målsetning om at soliditeten skal være minst 30 %. Netto rentebærende gjeld pr var kr 255,8 mill. Netto kontantstrøm fra driften var på kr 11,9 mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på kr -21,6 mill. og fra finansieringsaktiviteter kr 3,8 mill. Kontantbeholdningen ved utgangen av var på kr 5,4 mill. mot kr 10,7 mill. ved utgangen av. Konsernets likviditet er god, med kr 71 mill. ledig ramme og kr 38 mill. i forhold til sikkerheter. MNOK Netto driftsinntekter 523,8 605,9 596,1 602,6 693,0 EBITDA 14,4 21,1 8,9 43,3 62,2 EBIT 0,4 7,8-5,3 31,1 46,5 Driftsmargin 0,1 % 1,3 % -0,9 % 5,2 % 6,7 % Resultat før skatt 6,7 62,6-19,7 26,8-14,8 DOMSTEIN FISH Domstein Fish er lokalisert i Måløy og driver fryselager og internasjonal handel med fisk, bl.a. agn til lineflåten. Fram til sommeren drev selskapet også produksjon av hvitfiskfilet i Måløy. Fabrikken er utleid til Norway Pelagic, og produksjonen er flyttet til Espersen i Litauen. MNOK Netto driftsinntekter 316,0 390,2 390,4 294,0 74,5 EBITDA 6,5 12,9 3,3 6,3-4,0 EBIT 1,5 8,9-0,7 4,2-6,6 Driftsmargin 0,5 % 2,3 % -0,2 % 1,4 % -8,9 % Kvartals- og årsresultatet er belastet med negative engangsposter på tilsammen kr 4,2 mill., som bl.a. gjelder avviklingen av filetfabrikken i Måløy i. Salget av agn har vært stabilt, men det har vært svak etterspørsel etter fryselagertjenester. Det er inngått avtale med Ervik Havfiske om lossing og lagring av sjøfrossen fisk som forventes å gi økte inntekter i DOMSTEIN FOODS Domstein Foods har fabrikker i Lysekil og Kungshamn og selger og markedsfører bearbeidet sjømat med Sverige, Norge og Finland som hovedmarkeder. De viktigste produktene er tubekaviar, rognkjeks- og loddekaviar, fiskegrateng, ferdigretter, panert og naturell filet, lutefisk og konservert sild og brisling. 8

9 Domstein Årsrapport MNOK Netto driftsinntekter 258,3 273,4 279,3 371,8 430,9 EBITDA 17,4 15,6 11,9 37,9 19,2 EBIT 10,2 8,5 3,9 29,5 7,9 Driftsmargin 4,0 % 3,1 % 1,4 % 7,9 % 1,8 % I årsresultatet for er det medtatt en gevinst på kr 18 mill. fra kjøpet av Fram Foods AB. Oppstarten av sildeproduksjonen i Lysekil og integreringen av Fram Foods som ble kjøpt høsten, har vært vellykket. Produktene er godt mottatt i markedet. Det forventes at disse tiltakene vil ha full resultateffekt i Det forventes også at overtakelsen av salgsapparatet i Enghav vil gi salgsvekst i det norske markedet for Domstein Foods sine produkter. DOMSTEIN SJØMAT Domstein Sjømat er ferskfiskgrossist og distribuerer fersk sjømat over hele Norge. MNOK Netto driftsinntekter 179,4 EBITDA 66,4 EBIT 65,7 Driftsmargin 36,6 % Domstein Sjømat har kjøpt virksomheten i Enghav som gikk konkurs Selskapet har avdelinger i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Avdelingen på Kjeller er lagt ned i mars 2014, og virksomheten på Østlandet videreføres i samarbeid med Fiskecentralen i Fiskehallen i Oslo. Konsernfunksjonene skal samordnes med resten av Domstein-konsernet. Domstein Sjømat har også overtatt leveringsavtalene med flere kjeder og innkjøpsgrupperinger i det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Det er inngått en avtale med SG Finans om driftsfinansiering som gir tilfredsstillende likviditet. Kjøpet av virksomheten fra konkursboet til Enghav AS er behandlet som en virksomhetsoverdragelse etter 3. Virksomhetsoverdragelsen er ansett for å ha skjedd på «gunstige vilkår». Det er innhentet en ekstern og uavhengig verdivurdering etter en «fair value» metodikk. Basert på denne er det gjort en allokering til materielle og identifiserte immaterielle eiendeler. Resultatet i inkluderer inntektsføring av badwill på kr 57,8 mill. som en følge av dette. I denne forbindelse vises det til note 22 til konsernregnskapet. Tapene på ca. kr 68 mill. knyttet til konkursen i Enghav er ført i Domstein ASA. ERVIK HAVFISKE Ervik Havfiske er et fiskebåtrederi med virksomhet i Norge og Antarktis. Domstein eier 50 % av aksjene i Ervik Havfiske. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr -3,7 mill. MNOK Netto driftsinntekter 219,1 301,3 327,5 310,6 286,7 EBITDA 6,3 17,4 40,7 58,9 12,8 EBIT -4,2 5,1 26,7 43,3-1,4 Driftsmargin -1,9 % 1,7 % 8,1 % 13,9 % -0,5 % Årsresultatet for inneholder en salgsgevinst på kr 33,3 mill. Årsresultatet for 2011 inneholder en salgsgevinst på kr 9,4 mill. Til tross for rekordhøye fiskekvoter førte lave priser på torsk til negativ inntekts- og resultatutvikling for Ervik Havfiske. Høyere priser og høyt fangstkvantum har gitt en god start på DOMSTEIN EIENDOM Domstein eier 49 % av aksjene i Domstein Eiendom. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 3,3 mill. Selskapet eier seks eiendommer og har langsiktige leieavtaler med Norway Pelagic og Domstein ASA. Leieinntektene i var kr 25,4 mill. og justeres årlig med 80 % av KPI. Det er mottatt utbytte på kr 6,2 mill. i. 9

10 Domstein Årsrapport MNOK Netto driftsinntekter 25,4 25,9 26,3 30,0 25,3 EBITDA 25,0 25,4 25,7 29,4 24,2 EBIT 13,7 14,5 16,0 20,2 15,7 Driftsmargin 53,9 % 56,0 % 61,0 % 67,3 % 61,8 % NORDIC GROUP Domstein eier 20 % av Nordic Group. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 0,7 mill. MNOK Netto driftsinntekter 607,7 647,9 683,1 633,6 675,8 EBITDA 9,6 12,9 11,1 7,8 9,2 EBIT 9,9 12,6 10,7 7,2 7,7 Driftsmargin 1,6 % 1,9 % 1,6 % 1,1 % 1,1 % Til tross for vesentlig lavere hvitfiskpriser, har Nordic Group hatt en omsetningsøkning på 7 % for året samlet. Resultatet har vært stabilt. Det har vært positiv utvikling så langt i ENGHAV Som følge av konkursen i Enghav AS er det bokført et tap på finansielle eiendeler på kr 48,1 mill. Konkursen i Enghav har gitt et samlet regnskapsmessig tap på kr 69 mill. Samtidig er det inntektsført badwill på kr 57,8 mill. (jfr note 22). som følge av overtakelsen. STRUKTURELLE FORHOLD I løpet av første kvartal ble aktivitetene i Sverige fusjonert, samtidig som Domstein Sverige endret navn til Domstein Foods AB. Domstein Sjømat (100%) har overtatt virksomheten i Enghav (35%) som gikk konkurs Selskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet med virkning fra og med november. Konkursen i Enghav har gitt et samlet regnskapsmessig tap på kr 69 mill. Samtidig er det inntektsført badwill på kr 57,8 mill. som følge av overtakelsen. FREMTIDSUTSIKTER Domstein har i løpet av gjennomført integreringen av Fram Foods i Sverige. Samtidig har konsernet, gjennom kjøpet av virksomheten i Enghav AS, lagt grunnlaget for en betydelig ekspansjon i Norge innenfor landsdekkende distribusjon av fersk sjømat. Styret mener at Domstein nå er godt posisjonert for vekst og bedre lønnsomhet. Hele organisasjonen skal ha hovedfokus på god og lønnsom drift. Domstein skal drive verdikjedeoptimalisering og produkt- og konseptutvikling i samarbeid med sentrale kunder. Bærekraftig ressursforvaltning, sporbarhet, produktkvalitet og miljø vil være drivere for utviklingsarbeidet. ORGANISASJON OG ARBEIDSFORHOLD Styret vil takke de ansatte for et godt samarbeid. Det er utført 234 årsverk i mot 188 årsverk for tilsvarende virksomhet året før. I er det ikke registrert yrkesskader som har medført langtidsfravær. Rapportert sykefravær er marginalt høyere enn i. Fraværet varierer i de forskjellige selskapene mellom 1,7 % og 5,9 %, med gjennomsnitt på 5,4 %. Styret vektlegger at Domstein fortsatt vil ha fokus på fravær og fraværsårsaker. Domstein arbeider for å gi kvinner og menn like muligheter til utvikling og karriere. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering og arbeider derfor for å fremme diskrimineringslovens formål i virksomheten. Dette omfatter aktiviteter som blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og utforming og tilrettelegging av de fysiske forholdene blant virksomhetens ulike funksjoner, slik at disse kan benyttes av flest mulig. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Domsteins retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er oppdatert i tråd med anbefalingen for Eierstyring og Selskapsledelse, datert 23. oktober. Retningslinjene finnes i årsrapporten og på selskapets hjemmesider. 10

11 Domstein Årsrapport YTRE MILJØ Styret mener at fiskerinæringens framtid er avhengig av at fiskeressursene forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Domstein kan dokumentere at alle produkter er produsert av fisk som kommer fra bærekraftige bestander og er lovlig fanget. En sterkt økende andel av råstoffet er miljøsertifisert i henhold til KRAV- eller MSC-standarden. Styret legger stor vekt på at alle deler av konsernet skal ha en høy miljøstandard. Produkter og forbruk av råstoff og innsatsfaktorer skal vurderes i forhold til naturressursgrunnlaget og miljøvirkninger. Det legges vekt på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon. Konsernet nytter kun elektrisk energi og fjernvarme som energikilde. Fryseribedriftene og kjølelagrene nytter overskuddsenergi til varmegjenvinning. Alle konsernets bedrifter har utslippstillatelse for prosessvann, og har innrettet seg med de påkrevde renseanlegg som utslippstillatelsen krever. Det er ikke registrert ukontrollerte utslipp. Emballasje kildesorteres for gjenvinning, og avfall til kommunale deponier er redusert i forhold til tidligere år. Farlig avfall begrenser seg i hovedsak til spillolje fra frysekompressorene og truckbatterier. Dette leveres til godkjente mottaksstasjoner. AKSJER / AKSJONÆRFORHOLD Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 63 mill., basert på kurs kr 8,15. Selskapet har totalt aksjer. Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 46 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,5 %. R. Domstein & Co AS eier 49,27 % av selskapets aksjer. Selskapet eide pr , egne aksjer, anskaffet for totalt kr RISIKOFORHOLD Finansielle Av konsernets lånegjeld på kr 261 mill. er kr 103 mill. klassifisert som langsiktig gjeld, bestående av langsiktige lån og leasing i Sverige med pant i anleggsmidler på kr 18 mill., langsiktig lån og leasing i Norge med pant i anleggsmidler på kr 50 mill. og obligasjonslån på kr 35 mill. med forfall i Kortsiktig gjeld kr 158 mill. består av kr 23 mill. første års avdrag på langsiktig gjeld med pant i anleggsmidler, og kr 136 mill. driftskreditt med pant i varelager og fordringer. All rentebærende gjeld er basert på flytende rente. Selskapets likviditetsbehov varierer gjennom året, spesielt knyttet til innkjøp av råstoff og import av agn i fangstsesongene. Risikoen håndteres ved hjelp av løpende likviditetsprognoser. Pr har selskapet kr 71 mill. ledig ramme og kr 38 mill. ledig likviditet i forhold til sikkerheter. Styret har vurdert konsernets balanseverdier og er av den oppfatning at den forventede fremtidige inntjening forsvarer bokførte verdier. Valuta En stor del av omsetningen til konsernet er i utenlandsk valuta, som betyr at konsernets inntekter i stor grad er påvirket av den norske kronekursen. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. I den grad varer kjøpes i en utenlandsk valuta blir dette sikret mot tilsvarende salg i samme valuta. Det utenlandske datterselskapet har ekstern finansiering i sin egen valuta. Morselskapet har sikret ca. 50 % av investeringen ved opptrekk av driftskreditt i SEK. Marked / kreditt Leverandørkreditter til kunder, unntatt selskaper i konsernet, tilknyttede selskaper og dagligvarekjeder i Norden, er i hovedsak sikret. Styret vurderer derfor kredittrisikoen som begrenset. FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. DOMSTEIN ASA Domstein ASA er morselskapet for Domstein-konsernet. Selskapets virksomhet omfatter konsernadministrasjon samt stabsfunksjoner for organisasjon og økonomi. Selskapet hadde i driftsinntekter på kr 12,7 mill. og et årsresultat på kr -81,8 mill. Styret foreslår at årsresultatet på kr disponeres som følger: Overføres fra annen egenkapital kr Den bokførte egenkapitalen i selskapet er kr 17,2 mill. som gir en egenkapitalandel på 13,1 %. Selskapet har ingen fri egenkapital. 11

12 Domstein Årsrapport Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder i Domstein ASA har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Domstein ASA, konsern og morselskap for kalenderåret Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med kravene i de EU-godkjente samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Morselskapets regnskap er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk pr Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember. Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i perioden og deres innflytelse på årsregnskapet. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir beskrivelsen en rettvisende oversikt over de risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Måløy, 30. april 2014 Styret og daglig leder i Domstein ASA Anne Breiby Inger Myklebust Dag Erik Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Knut Magne Domstein Gunnar Domstein Rolf Domstein Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 12

13 Domstein Årsrapport RESULTATREGNSKAP FOR KONSERNET Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Badwill Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 2, Ordinære avskrivninger 3, Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Finansinntekt Finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Utvidet resultat Omregningsdifferanser Sum utvidet resultat ÅRETS TOTALRESULTAT Tilordnet Aksjonærene Resultat pr. aksje 0,45 0,33 Utvannet resultat pr. aksje 0,45 0,33 13

14 Domstein Årsrapport BALANSE FOR KONSERNET Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner leaset 3,15, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper 7, Lån til tilknyttede selskaper 8, Investering i aksjer, opsjoner og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 10, Fordringer Kundefordringer 9, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 11, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Domstein Årsrapport BALANSE FOR KONSERNET Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital 18, Beholdning av egne aksjer 18, Overkursfond 18, Annen egenkapital 18, Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 7, Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner 14, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld 14, Gjeld til kredittinstitusjoner 14, Leverandørgjeld Skyldig offentlige utgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Måløy, 30. april 2014 Anne Breiby Inger Myklebust Dag Erik Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Knut Magne Domstein Gunnar Domstein Rolf Domstein Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 15

16 Domstein Årsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING FOR KONSERNET OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Inntektsført badwill Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring pensjonsforpliktelser Effekt av valutaendringer agio/disagio 547 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Inntekt fra tilknyttede selskaper Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og gjeldsposter Sum kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetaling fra salg av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling fra finansielle anleggsmidler Investering i finansielle anleggsmidler Sum kontantstrøm fra investerings aktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetaling langsiktig gjeld Opptak langsiktig gjeld Nedbetaling kortsiktig gjeld Endring kassakreditt Utbetalt utbytte Sum kontantstrøm fra finansierings aktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr Valutagevinst/tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Annen egenkapital Omregnings differanser Sum egenkapital Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Direkte egenkapitalføringer Utbytte Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Direkte egenkapitalføringer Egenkapital pr Generell informasjon Domstein ASA (selskapet) og dets datterselskaper består av tre operative enheter: Domstein Foods, Domstein Fish og Domstein Sjømat. Domstein Foods består av salgsorganisasjoner for ferdigvarer i Norge og Sverige, og produksjonsbedrifter i Lysekil og Kungshamn ( Sverige). Domstein Foods AB har overtatt alle aksjene i Domstein Foods AS. Domstein Fish er et forretningsområde som består av salgsavdeling i Måløy og fryselagertjenester på Raudeberg. Domstein Sjømat er ferskfiskgrossist og distribuerer fersk sjømat over hele Norge. Domstein ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Måløy, Norge. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret Regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 16

17 Domstein Årsrapport Hovedprinsipper Konsernregnskapet til Domstein er utarbeidet i overensstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder, som er publisert av International Accounting Standards Board og godkjent av EU. Driftsinntekter er bokført til virkelig verdi av det vederlag som virksomheten mottar eller har til gode. Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kostprinsipp med følgende modifikasjoner: eiendeler tilgjengelig for salg, finansielle derivater og finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultatet. Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg regnskapsføres til det laveste av balanseført verdi (carrying amount) og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter (fair value less costs to sell). Utarbeidelse av konsernregnskap i overensstemmelse med krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Morselskapet er avlagt etter norsk regnskapslov og gjeldende god regnskapsskikk i Norge. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser, resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwillen vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost og inkluderer goodwill (som er redusert ved eventuelle senere nedskrivninger). Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap, med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. Der det har vært nødvendig, er regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment), er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Utenlandsk valuta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser, som måles til historisk kost i en utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt. 17

18 Domstein Årsrapport Regnskaper for utenlandske virksomheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdijusteringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner med utgangspunkt i gjennomsnittlig valutakurs for månedene. Valutakursdifferanse i forbindelse med omregning føres mot utvidet resultat. Nettoinvestering i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, og fra relaterte sikringsobjekter spesifiseres som omregningsdifferanser i egenkapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse. Sikring Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre eksponeringen mot valutarisiko som oppstår gjennom operasjonelle, finansielle og investeringsaktiviteter. I henhold til konsernforetakets finansretningslinjer, kjøpes eller utstedes ikke finansielle derivater for handelsformål. Finansielle derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning. Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til virkelig verdi. Gevinst eller tap ved revurdering til virkelig verdi innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når finansielle derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av gevinster og tap avhengig av type poster som sikres. Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er deres noterte markedskurs på balansedagen, som utgjør nåverdien av den noterte terminkursen. Sikring av monetære eiendeler og forpliktelser (pengeposter) Når et finansielt derivat blir benyttet som økonomisk sikring av en monetær eiendel eller forpliktelser, anvendes ikke sikringsbokføring og alle gevinster eller tap på sikringsinstrumentet innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet Den del av gevinst eller tap på et instrument benyttet til sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet som anses å være en effektiv sikring, blir ført direkte mot egenkapitalen. Den andelen som ikke anses å være effektiv sikring innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Derivater som ikke er sikringsinstrumenter Derivater som ikke er klassifisert som sikringsinstrumenter, er klassifisert som holdt for handelsformål og vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi av slike derivater resultatføres. Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Konsernets overordnede risikostyring fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet, og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral økonomiavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernets økonomiavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. Styret har utarbeidet skriftlige retningslinjer for sentrale områder som valuta- og kredittrisiko. Markedsrisiko Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutarisiko ved salg og innkjøp i valutaene SEK, EURO og USD. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. Kjøp av varer i en utenlandsk valuta blir nettet mot tilsvarende salg i samme valuta. Det utenlandske datterselskapet har ekstern finansiering i sin egen valuta. Morselskapet har sikret ca. 50 % av investeringen ved opptrekk av driftskreditt i SEK. Prisrisiko Konsernet er utsatt for prisrisiko i forhold til aksjepriser på investeringer klassifisert i balansen enten som tilgjengelig for salg eller som til virkelig verdi over resultatet. Råvarerisiko En vesentlig del av produksjonen av ferdige varer i konsernet er basert på råvarer som ikke er tilgjengelig hele året. For å kunne ha en kontinuerlig produksjon i takt med salgsvolumet, er man i perioder avhengig av å sitte med buffer av råvarer. Prisene på enkelte råvarer, kan ha relativt store prissvingninger. Et fall i råvareprisene kan påvirke markedsprisene, og representerer en økonomisk risiko. Kredittrisiko Vi anser kredittrisikoen knyttet til virksomheten i Domstein Sverige og Domstein Fish som begrenset, da salget i hovedsak er konsentrert til Norden og Vest-Europa, og til større enheter med betydelig egenkapital. Vi bruker kredittforsikring på våre kunder, og historiske tap knyttet til Domstein Fish og Domstein Sverige har vært lave. Domstein Sjømat står foreløpig uten kredittforsikring i påvente av godkjenning hos kredittforsikringsselskapene. Likviditetsrisiko Forsiktig styring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider og omsettelige verdipapirer, å ha finansieringsmuligheter i form av et tilstrekkelig antall sikre trekkrettigheter og evne til å lukke markedsposisjoner. Konsernets sentrale finansavdeling har som målsetting å opprettholde fleksibiliteten i finansieringen ved å sørge for å ha tilstrekkelige trekkrettigheter tilgjengelige. 18

19 Domstein Årsrapport Flytende rente- og fastrenterisiko Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for virkelig verdi renterisiko. Konsernet følger rentemarkedet nøye, og vurderer til enhver tid behovet for rentesikring. All konsernets rentebærende gjeld på kr 226 mill. er basert på flytende rente. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelt tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for eiendelen er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette eiendelen i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at eiendelen er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold, vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang varige driftsmidler. Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til eiendelen. Tomter avskrives ikke, og anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før eiendelen blir tatt i bruk. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at eiendelens anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Avskrivning er beregnet over følgende tidsperiode: Varemerke/kunderelasjoner Bygninger Maskiner og utstyr Driftsløsøre, inventar o.l år år 5-15 år 3-10 år Avskrivningsperiode og metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er balanseført dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen som eies av selskapet; og eiendelens kostpris kan estimeres pålitelig. Immaterielle eiendeler er regnskapsført til kostpris. Immaterielle eiendeler med udefinert økonomisk levetid avskrives ikke, men nedskrivning foretas hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn kostpris. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter lineær metode over estimert økonomisk levetid. Avskrivningsestimatet og avskrivningsmetoden vil bli gjenstand for en årlig vurdering, hvor de økonomiske realiteter legges til grunn. Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill og eiendeler som har en udefinert utnyttbar levetid. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi, ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsakelig generer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier. Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid blir årlig testet for verdifall pr. 31. desember. Goodwill Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld på transaksjonsdatoen skal bli regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet, vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil det første regnskapet for en hel regnskapsperiode er avlagt. Goodwill avskrives ikke, men det foretas en vurdering hvert år hvorvidt den regnskapsførte verdien kan forsvares med fremtidig inntjening. Om det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov relatert til goodwill, vil det bli foretatt en vurdering hvorvidt diskontert kontantstrøm relatert til goodwillen overstiger regnskapsført verdi av goodwill. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Negativ goodwill (badwill) ved virksomhetsoverdragelser blir inntektsført etter at identifikasjon og verdsettelse av overdratte eiendeler og forpliktelser er gjennomført på nytt, for å sikre at negativ goodwill ikke skyldes feil i verdsettelsen av eiendeler eller forpliktelser. Varemerker og kunderelasjoner Utgifter knyttet til å vedlikeholde eller opprettholde verdi av varemerker og kunderelasjoner, kostnadsføres direkte etter hvert som de påløper. Avskrivning gjennomføres over forventet levetid. Programvare Utgifter knyttet til kjøp av EDB-programmer er balanseført som en immateriell eiendel, om disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Programvare avskrives lineært over 3 år. Utgifter pådratt som følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare, kostnadsføres direkte etter hvert som de påløper. 19

20 Domstein Årsrapport Leieavtaler Finansielle leieavtaler Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et avdragselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentekostnaden for restgjelden blir lik i ulike perioder. Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet. Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer samt tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. Hvis markedet for verdipapiret ikke er aktivt (eller hvis det gjelder et verdipapir som ikke er børsnotert), bruker konsernet verdsettelsesteknikker for å fastsette den virkelige verdien. Disse omfatter nylig gjennomførte transaksjoner til markedsvilkår, henvisning til andre instrumenter som i vesentlig grad er like, bruk av diskontert kontantstrømsanalyse og opsjonsmodeller. Teknikkene vektlegger markedsinformasjon i størst mulig grad og i mindre grad selskapsspesifikk informasjon. På hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. For aksjer vil et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en indikator på at aksjen er verdiforringet. Dersom slike objektive indikatorer foreligger for finansielle eiendeler, skal det samlede tapet, målt som differansen mellom anskaffelseskost og virkelige verdi, fratrukket eventuelt tidligere resultatførte nedskrivninger, tas ut av egenkapitalen og regnskapsføres i resultatregnskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende 3 kategorier: Eiendeler til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer samt eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som er øremerket som tilgjengelig for salg eller som ikke er klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet eller som utlån eller fordringer. Varelager Beholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og salgskostnader. Anskaffelseskost for varer er basert på først inn, først ut (FIFO) prinsippet og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer inkluderer anskaffelseskost en rimelig andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rentemetode, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger, ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som annen driftskostnad. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld. Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt, føres vederlaget, fratrukket direkte transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger, som økning av egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer. Utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. 20

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12 Styrets beretning 13-31

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer