Norconsult leverer med dette kompetanse- og pristilbod på ovannemnde prosjektoppdrag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norconsult leverer med dette kompetanse- og pristilbod på ovannemnde prosjektoppdrag."

Transkript

1 Norconsult<1,* Gol kommune Helseavdeling, Gamleveiein GOL :Ji hbcd G GL Bistand til utforming v Helso- og ornsorgsplan Norconsult leverer med dette kompetanse- og pristilbod på ovannemnde prosjektoppdrag. Norconsult vil svært gjerne bistå Gol kommune i utarbeidinga av ny Helse- og omsorgsplan. Det er satt saman eit tverfagleg arbeidslag frå planseksjonen ved Norconsult sitt Bergenskontor og folkehelseseksjonen ved Horten. Dette arbeidslaget er ft. i innspurten av utarbeidinga av ny Regional plan for folkehelsearbeid i Hordaland fylkeskommune. Vi vonar at tilbodet imøtekjem kommunen sitt behov for plankompetanse. Dersom vi vert valt til oppdraget, vil vi gjere det vi kan for å utforme ein Helse- og omsorgsplan som sikrar ei planstyrt utvikling av desse sentrale tenesteområda i framtida. Vedlagt ligg tilbodet vårt i meir detalj, med oppgåveforståing, gjennomføring og kostnadar. CV, attestar og referansar ligg også vedlagt. Ta gjerne kontakt om noko er uklart Med helsing Norconsult AS Dan-Asgeir L ne NorconsultAS I Pb. 1199,NO-5811BergenNO MVA Valkendorfsgate6, Tel: I Fax: Vestfiordgaten 4, NO-1338Sandvika

2 Gol kommune Tilbod på konsulentbistand utforming prosjektleiing og Oppdragsnr : Helse- og omsorgsplan Norconsult****

3 Norconsult Utarbeiding av ny Helse- og omsorgsplan I Tilbod pa konsulentbistand : prosjektleiing og utforming Oppdragsnr.: Helse - og omsorgsplan Dokument nr.: Revisjon: Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll odkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhoyrer Norconsult. Dokumentet må berre rtyttast til det formål som framgar i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilg.engeleg på an.nan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS I Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen j:\835_bergen\felles\marked_oppdrag\tilbud\_tilbud_2013\2013_130_sk_gol_kommune_helse_omsorgsplan\tilbud\tilbod I Side 2 av 14 sdokument utarbeiding av ny helse.docx

4 Norconsult " 4) Innhaicl 1 Tilbodsopplysningar Litt om oppgåva utforming av ny Helse- og omsorgsplan Mål med planarbeidet Politisk mandat med prosjektorganisasjon Ei langsiktig planstyrt utvikling av helse- og omsorgstenestene 4 2 Oppgåveforståing Fase 1: Skildring av status, nosituasjonen og dagens tenesteproduksjon Overordna føringar og styringssignal Tilbakeblikk evaluering av kvart tenesteområde Kostnadsanalyse Utvikling og samanlikning (KOSTRA) Tenesteskildringar Fase 2: Identifisering av Gol sine framtidige utfordringar og problemstillingar Nasjonale trendar og lokale utviklingstrekk Demografisk utvikling og endra sjukdomsbilete fokus på funksjonelle aldersgrupper Ressurs- og kompetansebehov Fase 3: Strategiutvikling og tiltaksutforming 7 3Framdriftsplan 8 4Kompetanse 9 4.1Tilbydd arbeidslag 9 4.2Kapasitet forplikting 11 5Kostnadsramme og timepris Fast timepris innafor ei avgrensa kostnadsramme Reisekostnader for eksterne konsulentar og bruk av videokonferanse 12 6Andre forhold Vedståingsfrist Kontrakt Språk Kontaktperson Norconsult 13 Vedlegg 14 t (3,:y3n!-E311,-3.3 i,3.1[3g ti:13l131 ti:131,3 I3') FJ i31t3lid ()F., ()(3i Side 3 Ry 14

5 Norconsult*itp Tilbodsopplysningar 1.1 Litt om oppgåva - utforming av ny Helse- og omsorgsplan Gol kommune ynskjer tilbod på konsulentbistand i samband med utforminga av ny Helse- og omsorgsplan for perioden Planen skal ferdigstillast i løpet av 12 månader. 1.2 Mål med planarbeidet Planen skal vera kommunen sin overordna politiske styringsdokument i høve planlegging og utvikling av helse- og omsorgssektoren i Gol. Kommunedelplanen skal handsame kommunen sine langsiktige utfordringar, mål og strategiar over ein periode på 12 år Politisk mandat med prosjektorganisasjon Det er vedteke eige politisk mandat for oppgåva. Utval for kultur og levekår (UKL) handsama saka i møte 24. april 2013, sak 10/13. Arbeidet skal gjennomførast som eit prosjekt med ekstern prosjektleiing som og tek ansvar for å utarbeide planen og sy saman planprosessen til eit skriftleg plandokument. Det er utpeika eiga prosjektorganisering av planarbeidet. Denne følgjer ei tradisjonell kommunal organisering, med politisk styringsgruppe og administrative arbeidsgrupper. Det er og høve til å kopla referansegrupper til arbeidet Ei langsiktig planstyrt utvikling av helse - og omsorgstenestene Planstrategien er å utvikla ei langsiktig planstyrt utvikling innan helse- og omsorgstenestene i Gol kommune. j: 835 bwgen felles ioon bed oppd: ag ;1112',10 iilhod 2013' ss gol koosoonc 1-,01se0ornscra'sp15n r :00e, Side 4 av 14 sdokument utarheiding av ny10 -:!se docx

6 Norconsults> Oppgåveforståing Gol kommune ynskjer gjennom planprosessen å få avdekka status, seie noko konkret om potensialet for ei meir effektiv tenesteproduksjon, vurdere strategiar som møter utfordringane i Golsamfunnet på kort og lang sikt, tilrå tiltak som er avstemt i høve utfordringane og den økonomiske røynda. Planen må tuftast på nasjonale krav og behova frå innbyggarane. Norconsult ser føre seg ein tradisjonell tematisk delplanprosess kor vi har inndelt planarbeidet i 3 faser over 8 månader slik; 2.1 Fase 1: Skildring av status, nosituasjonen og dagens tenesteproduksjon Overordna føringar og styringssignal Få et overblikk over nasjonale føringar og krav. Statlege styresmakter har i sine to stortingsmeldingar om framtida sine helse- og omsorgsutfordringar, Samhandlingsreforma og «Framtidens omsorgsutfordringer», skildra dei utfordringane samfunnet står framom i åra som kjem Tilbakeblikk evaluering av kvart tenesteområde Det er ynskjeleg at kvar avdeling/eining i helse- og omsorgssektoren i Gol kommune seier litt om stoda i dag og utfordringane frametter. Norconsult trur det er sentralt at planarbeidet også involverer ulike fagmiljø i planprosessen. Her må konsulent og oppdragsgjevar drøfte korleis dette kan gjerast som effektive planprosessar. Norconsult vurderer at engasjement i fagmiljøa også kan bidra til at planprosessen vert ein læreprosess for fagmiljøa i Gol kommune. Det er tenkt at ein avdelingsvis skal drøfte 3 spørsmål knytt til stoda i dag og utfordringane dei meiner avdelinga si står ovanfor Kostnadsanalyse Utvikling og samanlikning (KOSTRA) Meir effektive tenester er eit sentralt fokus område for kommunale verksemder. Gjennom KOSTRA har ein høve til å samanlikne Gol sine helse- og omsorgstenester mot andre kommunar som har same sett av utfordringar. Vidare vil Norconsult nytta andre offentlege statistiske kjelder som SSB og tilgjengelege data frå Helsedirektoratet td. Nøkkeltal for helsesektoren (2010) Tenesteskildringar Det vert utarbeidd tenesteskildringar for kvart tenesteområde tilpassa organisasjonskartet til Gol kommune. Skildringane vil vere faktabasert og syner nøkkeltal for einingane/tenestene. [i Side v

7 Norconsult **** 2.2 Fase 2: Identifisering av Gol sine framtidige utfordringar og problemstillingar Nasjonale trendar og lokale utviklingstrekk Nokre utfordringstema som ein ser nasjonalt kan vere overførbare til Gol: Fleire eldre brukrarar med meir komplisert sjukdombilete. Desse vert samstundes meir kravstore, noko som igjen vil utfordra kvalitetsnivået i tenestene. Auka levealder og helse gjer at førekomsten av sjukdom og skadar aukar med stigande alder. Sosioøkonomisk utvikling syner ei klår samanheng mellom inntekt, utdanningsnivå og helse. Framtida sine eldre vil ha en høgare materiell standard, betre økonomi og betre livsstil. God økonomi og høg materiell standard kan vere førande at fleire vil ta ansvar for eigen busituasjon. Språk og kultur gjer at vi får andre typar problemstillingar i høve møte med minoritetsgrupper med annan kultur og språk. Psykiatri og demens vil truleg auke i åra som kjem. Dette er ressurskrevjande grupper som truleg vil utvikle behov for meir differensierte tenester. Livsstil sjukdomar og kroniske sjukdommar vil truleg auke i åra som kjem. Kols, diabetes, hjarteinfarkt, mv er sjukdommar som er ressursintensive Dernografisk utvikling og endra sjukdomsbilete fokus på funksjonelle aldersgrupper Det vert utarbeidd ny oppdatert befolkningsprognose som samsvarar med den langsiktige planperioden på 12 år. Prognosen fokuserer på funksjonelle aldersgrupper, tilpassa kommunen sitt analysebehov. Kommunen vel sjølv korleis aldersgruppene skal kategoriserast. Demografisk utvikling, vil saman med andre krav, setje føringar for tenestene og kostnadsutviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta i Gol kommune. Ressursbehovet i eit langsiktig perspektiv vert drøfta og vurdert i planprosessen. Personellsituasjonen er sentral her. Behovet for årsverk basert på omforente analysekomponentar vert omtala i planen. Vidare vil de framtidige kostnadane til pleie- og omsorg framskrivast. Her må ein vurdere ulike komponentar både dei som trekk ned kostandane og dei som trekk kostandane opp. Bustadbehovet synleggjort som sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar vert også omtala. Planarbeidet tek ikkje høgde for å drøfte andre bustadsosiale behov som td. vanskelegstilte på bustadmarknaden, mv Ressurs- og kompetansebehov Venteleg vil helse- og omsorgssektoren få store utfordringar knytt til rekruttering og kompetansebehov innanfor fleire fag i tenestene. Dette vert omtala i planen. sdkumcst utarbeicling,avny ics Side av :4

8 Norconsult 2.3 Fase 3: Strategiutvikling og tiltaksutforming På bakgrunn av informasjon frå det to første fasane, vert det utarbeidd eit strategi- og handlingsprogram for Gol kommune. Strategi- og handlingsprogrammet speglar behova frå den demografiske utviklinga, epidemiologisk kunnskap og utfordringane til Gol kommunen i eit kortsiktig (4 år) og eit langsiktig persoektiv. I denne fasa vert plandokumentet ferdigstilt og framlegg til ny plan vert utarbeidd. 1,1-Hcal!aaaar,., af'ata,.; a;{ 1 :aaavaaa- tal-: a3 ' Side av u alla-a i:11:1

9 Norconsult Framdriftsplan Vi ser føre oss ein planprosess som går over 8 månader, med oppstart i august 2013 og ferdigstilling av planframlegget i mars Vi trur dette er ein realistisk framdriftsplan. Då kan kommunen ha ferdig eit framlegg til Helse- og omsorgsplan rundt påsketider og det er god tid til å innarbeide planen i kommunen sin økonomiplan. y beigenjelles mai ed c,ppd:ag iibd 2C) ,ak gsp.an 22 Side 8 av 14 -,jckw-7,er,t utalbeiding av ny

10 Norconsult " Kompetanse 4.1 Tilbydd arbeidslag Til eit eventuelt prosjektoppdrag for Gol kommune, vil vi stille med eit tverfagleg arbeidslag av fagleg dyktige medarbeidarar frå planseksjonen ved Bergenskontoret og Folkehelseseksjonen ved Hortenkontoret. Arbeidslaget har røynsle frå arbeid med tematiske kommunedelplanar og tilsvarande utgreiingsoppgåver. Her er nokre døme; Folkehelseplanen til Vestfold fylkeskommune Hordaland fylkeskommune; Bistand knytt til regionalt transportberedskapsplanverk for eventuelt brot i brusambanda inn til Bergen. Hordaland fylkeskommune; Transport ROS (revisjon) Østfold fylkeskommune; Transportberedskap Hordaland fylkeskommune; Skulebruksplan (pågår) Fjell kommune; Helse, sosial- og omsorgsplan med Bustadsosialt handlingsprogram 08-11/16 Plan Psykisk Helse Tiltaksplan mot rus Idrett og friluftsliv Vi tilbyr eit breitt fagleg samansett arbeidslag med slike roller og ansvarsoppfølging: Cand. Scient / seksjonsleiar Dan Lysne, firmaansvarleg (ansvar: kvalitetssikring) Folkehelseplanlegger Margit Gyllenhammar-Wiig, oppdragsleiar Planleggjar Terje Gregersen ass. oppdragsleiar/medarbeidar Seksionsleiar Dan Lvsne 1 Sjcie av

11 Norconsult<p Dan Lysne har til saman 20 års erfaring med samfunnsplanlegging / skuleplanlegging, fyrst på Kommuneplanavdelinga hos rådmannen i Bergen og som utgreiingsansvarleg i skuleavdelinga i Bergen kommune, og seinare som konsulent i Vestnorsk plangruppe og Norconsult. Lysne er leiar av seksjon for Skuleplanlegging og skuleutvikling i Norconsult og har m.a. vore ansvarleg for oppdraget vårt for Utdanningsdirektoratet si nasjonale rådgjevingsteneste for skuleanlegg dei siste 8 åra. Han har vore leiar og/eller skulefagleg ansvarleg på mange av våre oppgjevne referanseprosjekt. For tida er han m.a. engasjert av Bergen kommune for å leie og koordinere planlegginga av alle større skulebyggprosjekt i kommunen. Han har og utarbeida fleire av skulestrukturutgreiingane i den nye skulebruksplanen for Bergen kommune. I 2009 var han oppdragsleiar for Kommunedelplan for skule i nabokommunen Lindås kommune, der kvalitet og skulestruktur var sentrale tema. Det siste året har Lysne foruten å jobbe med utgreiingar og byggeprosjekt i Bergen kommune, jobba med den nasjonale rådgjevingstenesta for barnehage- og skuleanlegg, laga elevtalsprognosar for fleire kommunar og vore prosjektleiar for skulebruksplan i Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke. Sivilingeniør, Master helsefremmende arbeid Margit Gyllernhammer-Wiiq Margit Gyllenhammar-Wiig ved seksjon for folkehelse i Horten har mastergrad i helsefremjande arbeid frå 2010 og er utdanna sivilingeniør ved NTH i Masteroppgåva omhandla ma ein kvalitativ studie med intervju av arealplanleggarar innafor medverknad og folkehelse. Ho har kompetanse og erfaring med leiing, folkehelsearbeid, miljøretta helsevern, HMS og energiøkonomisering. Ho har delteke i kompetansegruppa som utarbeidde Regional plan for folkehelse i Vestfold fylkeskommune (2010). Kompetansegruppa i dette planarbeidet utarbeidde kunnskapsgrunnlaget om sosiale helseforskjellar og fysisk miljø i forkant av planarbeidet. Margit har også erfaring frå «helse i plan», medverknadsprosessar og delteke i «partnarskap for folkehelse» i Vestfold fylkeskommune. Margit får rolla som oppdragsleiar i dette arbeidet. Kommuneplanleqqer, Cand Mag Terje Gregersen Terje Gregersen har vore tilsett i Norconsult sidan august Han har tidlegare jobba 13 år i Fjell kommune, som samfunnsplanleggar (5 år), kulturleiar (4 år) og leiar for fritidsavdelinga (4 år). I Norconsult har Terje m.a. vore prosjektleiar for fleire kommunale energi- og klimaplanar, prosjektleiar og medarbeidar i fleire skuleutgreiingar i 2012 og 2013 ma. Osterøy kommune, Fjell kommune, Alta kommune, Sund kommune, Stord kommune, Askøy kommune, Skaun kommune, Øksnes kommune, mv. Han har og delteke i utgreiingar/programmeringsoppgåver for ulike offentlege byggherrar. Han er i dag også oppdragsleiar for ny regional plan for folkehelse i Hordaland fylkeskommune. Han er også nytta i andre samfunnstema som handelsanalysar, marknadsanalysar og tematisk samfunnsplanlegging spesielt. Gregersen har erfaring frå kommunalt utviklingsarbeid gjennom prosessleiing av tematiske delplanar i Fjell kommune. Han var m.a. prosjektleiar for Fjell kommune sin helse, sosial- og omsorgsplan, Plan Psykisk Helse, Tiltaksplan mot rus og i utarbeidinga av den siste el:tc12,:g 130 sk gc Side ICav siolcurne:11 utal'beiding av ny hcl;e,jecx

12 Norconsult e skulebruksplanen. Han har elles delteke i smått og stort analysearbeid innafor den kommunale tenesteproduksjonen. Gregersen er tiltenkt rolla som ass. oppdragsleiar i dette prosjektet. 4.2 Kapasitet forplikting Dette tilbodet stadfester at tilbydd personell vert stilt til rådevelde for Gol kommune. Oppdraget vert prioritert av Norconsult. V;;' kce pjehg 2.C.J 13 C:6 Side I av

13 Norconsult "I" L Kostnadsramme og timepris 5.1 Fast timepris innafor ei avgrensa kostnadsramme Norconsult kan utføre oppdraget innafor ei samla kostnadsramme på eks. mva eller 350 timar til arbeidslaget. Reiser til/frå Gol (Bergen og Horten) kjem i tillegg (skildra under). Norconsult tilbyr ein timepris på kr eks mva for samlege medarbeidarar i prosjektet Reisekostnader for eksterne konsulentar og bruk av videokonferanse Det må påreknast reisekostnader for planleggjarane frå Horten og frå Bergen. Truleg vil tog vere rimelegaste og beste framkomstmiddelet for medarbeidarane i dette arbeidslaget. I dette tilbodet er det lagt til grunn 10 personreiser til Gol innafor ei stipulert kostnadsramme på pr. reise eller kroner. Denne kostnaden kjem i tillegg, slik at den samla kostnadsramma må ta høgde for dette. Norconsult har eit godt utbygd videokonferansenett. Dette kan vere ein praktisk og funksjonell metode for å møtast. Overnattingar er ikkje medrekna i dette reknestykket. 1: 35 beigen.felles mai ked _oppdiag 33b ou 130 0c1s nr -,sorgspin 1,:nud tilbcd Side av 14 13'31,-,erd Idalbe:dmg. cv else.docy

14 Norconsult Andre forhol.d 6.1 Vedståingsfrist Dette tilbodet står ved lag inntil Kontrakt Vi nytter NS mal 8401 Prosjekteringsoppdrag som kontraktformular for dette prosjektet. 6.3 Språk Nynorsk eller Bokmål 6.4 Kontaktperson Norconsult Planleggjar Terje Gregersen / E- post: terje.greciersenrnorconsult.com JV ily i I-.;1.) i II11; HIJ IHiI Side

15 Norconsult Uterbetcring %-g;ny Helse-- og 4,.-4.-4r.O nood pa pnrosrsrleongi do, ng Oppdlagsig Helse - og ornsorgsplan Dok-ginc-41 rg Rernspirn: Vedlegg CV Firmaattester, skatteattester, HMT erklæring, mv. y.835 bergen felles rnarked_.oppdrag,hibud hibud_.2013,2013_ 130. sk gol kommune helse_omsorgsplanlilbudailbod Side 14 av 14 sdokument utarbeiding av ny helse.docx

16 Norconsult " Norconsult RS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika I Tel I E-post: dlgnorconsult.no LYSNE, DAN Seniorplanlegger Norconsult Bergen lalfirlf1dri?ifl 2Y,LIA NASJONALITET: Norsk FØDSELSÅR: 1960 SPRÅK: Engelsk UTDANNELSE: 1985 Cand. Scient Matematisk statistikk, Univ. i Bergen ETTERUTDANNELSE/KURS: SAMPLAN; 8-ukers etterutd. i samfunnsplanlegging, KS Skoledirektørens senioropplæring for skoleledere, 1992 Opplæringsprogram for mellomledere i Bergen kommune 1988 Kurs i Strukturert Analyse, Rogalandsforskning 1987 Kurs i Presentasjonsteknikk, Rogalandsforskning 1986 EEU-kurs "Pålitelighetsanalyse", NTH 1986 Prosjektlederkurs, Rogalandsforskning 1985 EEU-kurs "Sikkerhet og Pålitelighet", NTH Diverse EDB-kurs STILLING: Norconsult Bergen; seniorplanlegger Vestnorsk Plangruppe; seniorplanlegger Kommunalavdeling skole Bergen kommune; Planlegger/Spesialkonsulent/leder Strategisk kontor/nestleder Planavd., (konstituert plansjef, høsten 1997) Rådmannen Bergen kommune; Planlegger / sjefsplanlegger / leder av statistisk kontor i Kommuneplanavdelingen, sjefsplanlegger i Rådmannens prosjektorganisasjon Rogalandsforskning, Sektor for Petroleumsteknologi; Forsker, med arbeid knyttet til statistisk dataanalyse og implementering av matematiske og fysiske modeller i EDB-programmer. SAMMENDRAG: Planlegger og utreder med bred erfaring innenfor følgende fagområder: demografi, befolkningsutvikling og befolkningsprognoser (utarbeiding av prognoser både vha. egenutviklede modeller og tilgjengelig programvare) skoleplanlegging (elev- og klassetallsprognoser, skolebehovsanalyser, skolestrukturutredninger, utbygging- og ombygging av skoleanlegg i forhold til nye pedagogiske og bygningstekniske behov) boligplanlegging (behovsanalyser, undersøkelser og utredninger av boforhold og flyttemotiv m.m.) overordnet kommuneplanlegging og økonomiplanarbeid produksjon, innsamling og analyser av statistiske data til planleggingsformål utarbeiding av spørreskjema / statistiske analyser Har også flere års erfaring fra små og store forskningsprosjekter, både som prosjektmedarbeider og prosjektleder, samt erfaring som foreleser på universitets- og høyskolenivå. Deltidsarbeid: Brevskolelærer i statistikk ved Norsk Korresp.skole. Foreleser ved Høgskolesenteret i Rogaland og Universitetet i Bergen. Sensor ved Høgskolesenteret i Rogaland Sensor ved Universitetet i Bergen.1:Telles\Marked_Oppdrag\Tilbud\_Tilbud_ _298_Folkehelseplan_Hordaland\Lysne, Dartdocx Side 1 av 6

17 Norconsult " LYSNE, DAN PRAKSIS DEMOGRAFI, BEF'OLKNINGSUTVIKLING OG BEFOLKNINGSPROGNOSER Holdt innlegg om befolkningsutvikling og flyttemønster i Nordhordland og Gulen. Boligkonferansen i Nordhordland (2002) Laget befolkningsprognoser for Osterøy kommune (2001) Laget befolkningsprognoser for Kvam herad (2001) Laget befolkningsprognoser (m/utfyllende rapport) for Meland kommune (1998 og 2001) Framskaffet befolkningsdata til kommunedelplan Hauge (2001) Laget befolkningsprognoser for Amot kommune (2001 og 2002) Laget befolkningsprognose for alle kommuner i Hordaland og 8 kommuner i Rogaland til prosjektet "Sonedata til transportmodell for Hordaland fylke" (2001) Laget befolkningsprognoser for Fusa kommune (2000) Laget notat om befolkningsutviklingen og flere befolkningsprognoser for Austevoll kommune i forbindelse med kommuneplanarbeidet. ( ) Laget befolkningsprognose for Rygge kommune (2000) Utarbeiding av befolkningsprognose for Bergen kommune og bydelene v.h.a. egenutviklede programmer/regneark. Rådmannen i Bergen (1990) SKOLE - (OG BARNEHAGE) PLANLEGGING Skolebehovsplan Bergen kommune Sekretær i prosjektgruppen. Laget opplegg for planarbeidet og vært sentral deltaker i gjennomføringen av arbeidet med planen, med hovedansvar for flere delutredninger, utarbeidelse av elev- og klassetallsprognoser, prioritering av tiltak, sammenstilling og lay-out, samt oppsummering av høringsuttalelser. ( ) Kvalitetssikret de bydelsvise barnetallsprognosene i Barnehageplanen for Bergen kommune. (2001) Innlegg for skolesjefene i Sogn og Fjordane om skoleplanlegging og forskriftsarbeid. Oppdragsgiver: Utdanningsdirektøren i Sogn og Fjordane. (2000) Deltatt i arbeid med å utrede ulike omstillingstiltak for skule- og barnehagesektoren i Flora kommune. (2000) Laget elev- og klassetallsprognoser for Rygge kommune (2000) Utarbeidet notat om framtidig skolekapasitet til kommuneplanarbeidet i Bergen kommune. Kommunalavdeling Byutvikling (1999) Laget elev- og klassetallsprognoser for Fjell kommune (1999) Utarbeidet Skolebruksplan for Fjell kommune (i samarbeid med kommunen) (1999) Laget bidrag / kvalitetssikret Skolebruksplan for Hordaland fylkeskommune (1999) Skolebehovsplanlegging i Bergen kommune. En rekke større og mindre saksutredninger ( ) PFelles\Marked_Oppdrag \Tilbud\_Tilbud_2011 \2011_298_Folkehelseplan_Hordaland\Lysne, Dartdocx I SIcle 2 av 6

18 Norconsult " LYSNE, DAN Vurdering av framtidig skolekapasitet i Oslo. Laget uttalelse til Kommuneplanen for Skoleetaten i Oslo kommune. (1999) Utarbeidet elev- og klassetallsprognoser for grunnskolene i Bergen kommune Ansvar for skolebehovsplanarbeid i Bergen kommune. ( ) Herunder bl.a.: utarbeidelse og anvendelse av elev- og klassetallsprognoser - utredet regulering av skolers opptaksområder for å begrense klassetallsveksten og redusere investeringsbehovet vurdering av skolekapasitet - skolestrukturutredninger (beslutningsgrunnlag for bygging av nye skoler og nedlegging eller sammenslåing av eksisterende skoler) utredning og prioritering av skolers utbyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsbehov (årlig investeringsramme ca. 150 mill.) romprogrammering og vurdering av konkrete utbyggingsforslag - bygningsmessig tilrettelegging for reform 97 etablering av lærerarbeidsplasser - prioritering og oppfølging av investeringsprosjekter i skolene - utarbeidelse av politiske saksdokumenter bidratt i tverrsektorielle planoppgaver (kommuneplaner og kommedelplaner, boligbygging m m.) budsjett- og økonomiplaninnspill Plandokumenter: Skolebehovsplan 1993/ /2000 (barnetrinnet), desember 1993 Skolebehovsplan for ungdomstrinnet , mai 1995 Skolebehovsplan , desember 1996 Bidratt i prioritering av barnehagers utbyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsbehov. Bergen kommune ( ). Deltatt i utarbeidelse av barnehageplan for Bergen (planfaglig veiledning). ( ) BOLIGRELATERT PLANLEGGING Evaluering av Bergen kommunes salg av utleieboliger, med en utvidet kvantitativ spørreundersøkelse om bomiljø (prosjektleder) Oppdragsgivere: Bergen kommune v/boligavdelingen og Bergen Bolig og Byfornyelse, Husbanken, Bergen og Omegn Boligbyggelag og StorBergen Boligbyggelag. (2000-, pågår) Forprosjekt "Bustadbygging og områdeutvikling". Opplegg og gjennomføring av konferanse. Oppdragsgiver: Regionrådet i Nordhordland og Gulen (2002, pågår) Boforhold i Bergen sentrum (prosjektleder). Planlagt og gjennomført en boforholdsundersøkelse på Nygårdshøyden i Bergen, der ca. 60% av beboerne er studenter. Kvantitativ spørreundersøkelse med 700 svar fra beboere, supplert med en kvalitativ intervjuundersøkelse av ca. 20 personer (beboere og andre). Oppdragsgiver Bergen kommune, Husbanken og Studentsamskipnaden. ( ) Gitt innspill til utarbeidelse av artikkel om Bustadetablering i Bergensregionen (om erfa ringer og problemstillinger). Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune (2001) Flyttemotivundersøkelse i Hordaland fylke for Husbanken, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Kommunalog Regionaldepartementet. Deltatt i planlegging, gjennomføring, analyser av 4000 telefonintervjuer og rapportskriving (en rapport for hele fylket og en for Bergensregionen). I siste del av prosjektet som prosjektleder. ( ) Bidratt i prosjektet "Analyse av understandard på bygg i sentrum av Bergen kommune. Kommunalavdeling Byutvikling (2001) pfelles\marked_oppdrag\tilbud\_tilbud_2011\2011_298_folkehelseplan_hordaland\lysne, Dan.docx I - 22 Side 3 av 6

19 Norconsult " LYSNE, DAN Utarbeidet bydelsvise tabelloversikter over planlagt boligbygging i Bergen kommune (til kommuneplanen). Kommunalavdeling Byutvikling (2000 og 2001) Utarbeidet boligbyggebehovsanalyser for kommuner i forbindelse med utarbeidelse av befolkningsprognoser. (1999- pågår) Utarbeidet behovsanalyser for nødvendig boligbygging. Bergen kommune ( ). OVERORDNET KOMMUNE - OG FYLKESPLANLEGGING OG ØKONOMIPLANARBEID Deltatt i planlegging (og noe i utførelsen) av prosjektet "førundersøking av Trekantsambandet". Oppdragsgivere: Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen (i samarbeid med Rogalandsforskning) (2000) Utarbeidet forslag til investeringsprogram for skolesektoren i Bergen kommune, til økonomiplanen (1999 og 2000) Planlagt og gjennomført en åpen temadag om flytting for Osterøy kommune. Skaffet innledere, holdt innlegg og laget sammendrag. Oppdragsgivere: Rådmannen og Politisk leiargruppe. (2000) Planlagt og gjennomført kommuneplanseminar for politikere i Kvam herad. Temal: Befolkningsutvikling og flyttemotiver, Tema 2: Visjoner for kommunen. (2000) Deltatt i utarbeidelse av notat i forbindelse med utarbeiding av fylkesplan for Hordaland undertema: Utbyggingsmønster i Bergensområdet. Hordaland Fylkeskommune (1999) Terra-prosjektet, Regionrådet for Bergen og omland. En av tre forfattere av rapporten "Organisatorial review. Spatial, economical and sustainable development in the functional city region". (1998) Ledet arbeidsgruppe for utredning av ny bydelsinndeling i Bergen. Etter ansettelse i Vestnorsk Plangruppe, representert Kommunalavdeling skole i Bergen kommune i arbeidet med å lage endelige bydelsgrenser. (1998) Utarbeidet foredrag om befolkningsutvikling og utviklingstrekk til Hordaland fylke (1999) Koordinator for rådmannens Omstillingsprogram 2001 i Kommunalavdeling skole. Bergen kommune ( ) Ledet arbeidsgruppe for utarbeidelse av nytt (bydels)budsjetttildelingssystem for skole- og barnehagesektoren basert på objektive kriterier. Bergen kommune ( ) Prioritering og oppfølging av investeringer i skole- og barnehagesektoren. Bergen kommune Bergen kommunes representant i en storbygruppe som har vurdert ledelsesinformasjonssystemer Prosjektleder (i Bergen) for utarbeidelse av den felles nordiske publikasjonen "Nordiske storbyregioner i tekst og tall". Bergen kommune Deltatt i arbeidet med mål- og visjonsprogram for Bergen kommune Ansvarlig for utarbeidelse av rådmannens budsjettpresentasjoner, samt hatt ansvar for lay-out og figurer i overordnede budsjettdokument. Bergen kommune Produksjon, innsamling og analyser av statistiske data til planleggingsformål i Bergen kommune. ( ) Ansvar for utvikling, vedlikehold og drift av EDB-baserte statistikkproduksjonssystemer og modeller. Bergen kommune ( ) pfelles\marked_oppdrag\tilbud\_tilbud_2011\2011_298_folkehelseplan_hordaland\lysne, Dan.docx I Side 4 av 6

20 Norconsult " LYSNE, DAN Analyser og beskrivelser av generelle utviklingstrekk i bysamfunnet (til budsjett- og økonomiplandokumenter i Bergen kommune) ( ) Deltatt i prosjektet "Evaluering av Bergen kommunes bruk av GAB (Grunneiendom, Adresse og Bygningsregisterr. Tillaging og ansvar for gjennomføring av en intervjuundersøkelse av brukere Deltatt i ferdigstillingen av Kommuneplan for Bergen (1988) FORSKNINGSPROSJEKTER Bergen kommunes representant i styret for Program for Storbyrettet forskning (samarbeid mellom de 4 store byene og Kommunenes Sentralforbund). ( ) BORAN. Utvikling av et EDB-basert boreanalysevertøy for Statoil, bl a med en borestrengsimulator og statistiske analyser av boredata. Rogalandsforskning ( ) Prosjektmedarbeider de to første årene og prosjektleder de to siste. Skriftlige rapporter: D. Lysne: "Prosjektrapport boreanalyse". RF-rapport nr. 6/88 D. Lysne: "Boreanalysesystemet BORAN - En kort presentasjon". Prosjektnotat 1988 D. Lysne og R. Østebø: "Reference manual for statistical analysis of drilling data by SAS". PRC-rapport K-29/86 D. Lysne: "User manual for statistical analysis of drilling data by SAS". SPT Rapport K-70/87 D. Lysne: "Deskriptiv statistikk i BORAN - en brukerveiledning". Arbeidsnotat D. Lysne: "Brukermanual til EDB-programmene FIND-PATH og BOSS". SPT Rapport K-74/87 NORPIPE. Utvikling av et EDB-basert tilgjengelighets- og kostnadsanalyseverktøy for rørledningssystemet mellom Ekofisk og Emden, for Norpipe AIS. Rogalandsforskning (1987) Skriftlige rapporter: D. Lysne: "Computer programme Norpipe. System documentation". Arbeidsnotat 1987 D. Lysne: "User manual for the analysis program Norpipe" Arbeidsnotat 1987 ESSO - FRICTION COEFFICIENT DETERMINATION / TORSIONAL DRILLSTRING VIBRATIONS. Utvikling av matematiske modeller for beregning av torsjonelle vibrasjoner i borestrengen og friksjonskrefter i borehullet. Fullskala forsøk/testing og implementering i EDB-programmer. Flere påfølgende prosjekter for ESSO A/S. Rogalandsforskning ( ) Skriftlige rapporter: G.W. Halsey, A.Kyllingstad, D.Lysne og T.V.Aarrestad: "ESSO- Friction coefficient determination". PRC-rapport K-55/86 G.W. Halsey, Â.Kyllingstad, D.Lysne og T.V.Aarrestad: "Torsional Drillstring vibration study". PRC-rapport K-56/86 G.W. Halsey, A.Kyllingstad, D.Lysne: "Development of mathematical model". Arbeidsnotat 1986 D. Lysne: "Testing of mathematical moder. Arbeidsnotat 1986 D. Lysne og G.W. Halsey: "Computer program Eigtor - user manuar. Arbeidsnotat 4, 1987 D. Lysne: "User manual for the computer program Fricod (PC version)". Arbeidsnotat 5, 1987 D. Lysne: "User manual for the computer program Eigtor (PC version)". Arbeidsnotat 10, 1987 SKADER UNDER TILVENNING TIL NYTT MEKANISERT BOREUTSTYR. Prosjekt for Norsk Hydro A/S med utgangspunkt i database inneholdende data om alle personskader som har skjedd i boring på norske rigger og på norsk kontinentalsokkel i perioden Rogalandsforskning (1988) Skriftlige rapporter: Ø. Lauridsen, D. Lysne og T. Tønnessen: "Skiftordning og personsikkerhet". Rapport RF-148/88. T. Tønnessen, R. Hult, G.H. Movold og D. Lysne: "Stilling, ansiennitet og personskader i oljeboring på norsk kontinentalsokkel". Rapport RF-112/88. ANDRE SKRIFTLIGE ARBEIDER: Spektralestimering av tidsrekker, med hovedvekt på autoregressive modeller. Hovedfagsoppgave i anvendt matematikk. Universitetet i Bergen pfelles Marked_Oppdrag \Tilbud \_Tilbud_2011 \2011_298_Folkehelseplan_Hordaland \Lysne, Dan_docx Side 5 av 6

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRIFTSSYSTEM ER AS 885384382 29.feb.2016 Firmainformasjon BEDRIFTSSYSTEM ER AS Overvåk firma Orgnr.: 885384382 D-U-N-S: 671081094 Telefon: 77607300 Telefaks: 77673250 Hjemmeside: www.bedsys.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Credit Rating/Score ATE AS

Credit Rating/Score ATE AS 998196310 ATE AS Dokkvegen 8 3920 Porsgrunn Credit Rating/Score ATE AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW71351 ATE AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene.

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: Stiftelsesdato: Registrert Foretaksregisteret: Foretaksnavn: Forretningsadresse: Kommune: Land: Telefon: E-postadresse: AksjekapitalNOK: Daglig

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORETAKSANALYSE. K9c Park Og Utemiljø AS

FORETAKSANALYSE. K9c Park Og Utemiljø AS K9C Park og utemiljø AS 22-9-216 Siv Edvardsen FORETAKSANALYSE K9c Park Og Utemiljø AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 15-06-2011 for A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Ei/Juridisk 7 - sammendrag 8 - oppstilling

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 25-08-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-09-2013 KANDA AS Org. nr. 915739334 Hegdalveien 81 3261 LARVIK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer