Norconsult leverer med dette kompetanse- og pristilbod på ovannemnde prosjektoppdrag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norconsult leverer med dette kompetanse- og pristilbod på ovannemnde prosjektoppdrag."

Transkript

1 Norconsult<1,* Gol kommune Helseavdeling, Gamleveiein GOL :Ji hbcd G GL Bistand til utforming v Helso- og ornsorgsplan Norconsult leverer med dette kompetanse- og pristilbod på ovannemnde prosjektoppdrag. Norconsult vil svært gjerne bistå Gol kommune i utarbeidinga av ny Helse- og omsorgsplan. Det er satt saman eit tverfagleg arbeidslag frå planseksjonen ved Norconsult sitt Bergenskontor og folkehelseseksjonen ved Horten. Dette arbeidslaget er ft. i innspurten av utarbeidinga av ny Regional plan for folkehelsearbeid i Hordaland fylkeskommune. Vi vonar at tilbodet imøtekjem kommunen sitt behov for plankompetanse. Dersom vi vert valt til oppdraget, vil vi gjere det vi kan for å utforme ein Helse- og omsorgsplan som sikrar ei planstyrt utvikling av desse sentrale tenesteområda i framtida. Vedlagt ligg tilbodet vårt i meir detalj, med oppgåveforståing, gjennomføring og kostnadar. CV, attestar og referansar ligg også vedlagt. Ta gjerne kontakt om noko er uklart Med helsing Norconsult AS Dan-Asgeir L ne NorconsultAS I Pb. 1199,NO-5811BergenNO MVA Valkendorfsgate6, Tel: I Fax: Vestfiordgaten 4, NO-1338Sandvika

2 Gol kommune Tilbod på konsulentbistand utforming prosjektleiing og Oppdragsnr : Helse- og omsorgsplan Norconsult****

3 Norconsult Utarbeiding av ny Helse- og omsorgsplan I Tilbod pa konsulentbistand : prosjektleiing og utforming Oppdragsnr.: Helse - og omsorgsplan Dokument nr.: Revisjon: Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll odkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhoyrer Norconsult. Dokumentet må berre rtyttast til det formål som framgar i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilg.engeleg på an.nan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS I Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen j:\835_bergen\felles\marked_oppdrag\tilbud\_tilbud_2013\2013_130_sk_gol_kommune_helse_omsorgsplan\tilbud\tilbod I Side 2 av 14 sdokument utarbeiding av ny helse.docx

4 Norconsult " 4) Innhaicl 1 Tilbodsopplysningar Litt om oppgåva utforming av ny Helse- og omsorgsplan Mål med planarbeidet Politisk mandat med prosjektorganisasjon Ei langsiktig planstyrt utvikling av helse- og omsorgstenestene 4 2 Oppgåveforståing Fase 1: Skildring av status, nosituasjonen og dagens tenesteproduksjon Overordna føringar og styringssignal Tilbakeblikk evaluering av kvart tenesteområde Kostnadsanalyse Utvikling og samanlikning (KOSTRA) Tenesteskildringar Fase 2: Identifisering av Gol sine framtidige utfordringar og problemstillingar Nasjonale trendar og lokale utviklingstrekk Demografisk utvikling og endra sjukdomsbilete fokus på funksjonelle aldersgrupper Ressurs- og kompetansebehov Fase 3: Strategiutvikling og tiltaksutforming 7 3Framdriftsplan 8 4Kompetanse 9 4.1Tilbydd arbeidslag 9 4.2Kapasitet forplikting 11 5Kostnadsramme og timepris Fast timepris innafor ei avgrensa kostnadsramme Reisekostnader for eksterne konsulentar og bruk av videokonferanse 12 6Andre forhold Vedståingsfrist Kontrakt Språk Kontaktperson Norconsult 13 Vedlegg 14 t (3,:y3n!-E311,-3.3 i,3.1[3g ti:13l131 ti:131,3 I3') FJ i31t3lid ()F., ()(3i Side 3 Ry 14

5 Norconsult*itp Tilbodsopplysningar 1.1 Litt om oppgåva - utforming av ny Helse- og omsorgsplan Gol kommune ynskjer tilbod på konsulentbistand i samband med utforminga av ny Helse- og omsorgsplan for perioden Planen skal ferdigstillast i løpet av 12 månader. 1.2 Mål med planarbeidet Planen skal vera kommunen sin overordna politiske styringsdokument i høve planlegging og utvikling av helse- og omsorgssektoren i Gol. Kommunedelplanen skal handsame kommunen sine langsiktige utfordringar, mål og strategiar over ein periode på 12 år Politisk mandat med prosjektorganisasjon Det er vedteke eige politisk mandat for oppgåva. Utval for kultur og levekår (UKL) handsama saka i møte 24. april 2013, sak 10/13. Arbeidet skal gjennomførast som eit prosjekt med ekstern prosjektleiing som og tek ansvar for å utarbeide planen og sy saman planprosessen til eit skriftleg plandokument. Det er utpeika eiga prosjektorganisering av planarbeidet. Denne følgjer ei tradisjonell kommunal organisering, med politisk styringsgruppe og administrative arbeidsgrupper. Det er og høve til å kopla referansegrupper til arbeidet Ei langsiktig planstyrt utvikling av helse - og omsorgstenestene Planstrategien er å utvikla ei langsiktig planstyrt utvikling innan helse- og omsorgstenestene i Gol kommune. j: 835 bwgen felles ioon bed oppd: ag ;1112',10 iilhod 2013' ss gol koosoonc 1-,01se0ornscra'sp15n r :00e, Side 4 av 14 sdokument utarheiding av ny10 -:!se docx

6 Norconsults> Oppgåveforståing Gol kommune ynskjer gjennom planprosessen å få avdekka status, seie noko konkret om potensialet for ei meir effektiv tenesteproduksjon, vurdere strategiar som møter utfordringane i Golsamfunnet på kort og lang sikt, tilrå tiltak som er avstemt i høve utfordringane og den økonomiske røynda. Planen må tuftast på nasjonale krav og behova frå innbyggarane. Norconsult ser føre seg ein tradisjonell tematisk delplanprosess kor vi har inndelt planarbeidet i 3 faser over 8 månader slik; 2.1 Fase 1: Skildring av status, nosituasjonen og dagens tenesteproduksjon Overordna føringar og styringssignal Få et overblikk over nasjonale føringar og krav. Statlege styresmakter har i sine to stortingsmeldingar om framtida sine helse- og omsorgsutfordringar, Samhandlingsreforma og «Framtidens omsorgsutfordringer», skildra dei utfordringane samfunnet står framom i åra som kjem Tilbakeblikk evaluering av kvart tenesteområde Det er ynskjeleg at kvar avdeling/eining i helse- og omsorgssektoren i Gol kommune seier litt om stoda i dag og utfordringane frametter. Norconsult trur det er sentralt at planarbeidet også involverer ulike fagmiljø i planprosessen. Her må konsulent og oppdragsgjevar drøfte korleis dette kan gjerast som effektive planprosessar. Norconsult vurderer at engasjement i fagmiljøa også kan bidra til at planprosessen vert ein læreprosess for fagmiljøa i Gol kommune. Det er tenkt at ein avdelingsvis skal drøfte 3 spørsmål knytt til stoda i dag og utfordringane dei meiner avdelinga si står ovanfor Kostnadsanalyse Utvikling og samanlikning (KOSTRA) Meir effektive tenester er eit sentralt fokus område for kommunale verksemder. Gjennom KOSTRA har ein høve til å samanlikne Gol sine helse- og omsorgstenester mot andre kommunar som har same sett av utfordringar. Vidare vil Norconsult nytta andre offentlege statistiske kjelder som SSB og tilgjengelege data frå Helsedirektoratet td. Nøkkeltal for helsesektoren (2010) Tenesteskildringar Det vert utarbeidd tenesteskildringar for kvart tenesteområde tilpassa organisasjonskartet til Gol kommune. Skildringane vil vere faktabasert og syner nøkkeltal for einingane/tenestene. [i Side v

7 Norconsult **** 2.2 Fase 2: Identifisering av Gol sine framtidige utfordringar og problemstillingar Nasjonale trendar og lokale utviklingstrekk Nokre utfordringstema som ein ser nasjonalt kan vere overførbare til Gol: Fleire eldre brukrarar med meir komplisert sjukdombilete. Desse vert samstundes meir kravstore, noko som igjen vil utfordra kvalitetsnivået i tenestene. Auka levealder og helse gjer at førekomsten av sjukdom og skadar aukar med stigande alder. Sosioøkonomisk utvikling syner ei klår samanheng mellom inntekt, utdanningsnivå og helse. Framtida sine eldre vil ha en høgare materiell standard, betre økonomi og betre livsstil. God økonomi og høg materiell standard kan vere førande at fleire vil ta ansvar for eigen busituasjon. Språk og kultur gjer at vi får andre typar problemstillingar i høve møte med minoritetsgrupper med annan kultur og språk. Psykiatri og demens vil truleg auke i åra som kjem. Dette er ressurskrevjande grupper som truleg vil utvikle behov for meir differensierte tenester. Livsstil sjukdomar og kroniske sjukdommar vil truleg auke i åra som kjem. Kols, diabetes, hjarteinfarkt, mv er sjukdommar som er ressursintensive Dernografisk utvikling og endra sjukdomsbilete fokus på funksjonelle aldersgrupper Det vert utarbeidd ny oppdatert befolkningsprognose som samsvarar med den langsiktige planperioden på 12 år. Prognosen fokuserer på funksjonelle aldersgrupper, tilpassa kommunen sitt analysebehov. Kommunen vel sjølv korleis aldersgruppene skal kategoriserast. Demografisk utvikling, vil saman med andre krav, setje føringar for tenestene og kostnadsutviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta i Gol kommune. Ressursbehovet i eit langsiktig perspektiv vert drøfta og vurdert i planprosessen. Personellsituasjonen er sentral her. Behovet for årsverk basert på omforente analysekomponentar vert omtala i planen. Vidare vil de framtidige kostnadane til pleie- og omsorg framskrivast. Her må ein vurdere ulike komponentar både dei som trekk ned kostandane og dei som trekk kostandane opp. Bustadbehovet synleggjort som sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar vert også omtala. Planarbeidet tek ikkje høgde for å drøfte andre bustadsosiale behov som td. vanskelegstilte på bustadmarknaden, mv Ressurs- og kompetansebehov Venteleg vil helse- og omsorgssektoren få store utfordringar knytt til rekruttering og kompetansebehov innanfor fleire fag i tenestene. Dette vert omtala i planen. sdkumcst utarbeicling,avny ics Side av :4

8 Norconsult 2.3 Fase 3: Strategiutvikling og tiltaksutforming På bakgrunn av informasjon frå det to første fasane, vert det utarbeidd eit strategi- og handlingsprogram for Gol kommune. Strategi- og handlingsprogrammet speglar behova frå den demografiske utviklinga, epidemiologisk kunnskap og utfordringane til Gol kommunen i eit kortsiktig (4 år) og eit langsiktig persoektiv. I denne fasa vert plandokumentet ferdigstilt og framlegg til ny plan vert utarbeidd. 1,1-Hcal!aaaar,., af'ata,.; a;{ 1 :aaavaaa- tal-: a3 ' Side av u alla-a i:11:1

9 Norconsult Framdriftsplan Vi ser føre oss ein planprosess som går over 8 månader, med oppstart i august 2013 og ferdigstilling av planframlegget i mars Vi trur dette er ein realistisk framdriftsplan. Då kan kommunen ha ferdig eit framlegg til Helse- og omsorgsplan rundt påsketider og det er god tid til å innarbeide planen i kommunen sin økonomiplan. y beigenjelles mai ed c,ppd:ag iibd 2C) ,ak gsp.an 22 Side 8 av 14 -,jckw-7,er,t utalbeiding av ny

10 Norconsult " Kompetanse 4.1 Tilbydd arbeidslag Til eit eventuelt prosjektoppdrag for Gol kommune, vil vi stille med eit tverfagleg arbeidslag av fagleg dyktige medarbeidarar frå planseksjonen ved Bergenskontoret og Folkehelseseksjonen ved Hortenkontoret. Arbeidslaget har røynsle frå arbeid med tematiske kommunedelplanar og tilsvarande utgreiingsoppgåver. Her er nokre døme; Folkehelseplanen til Vestfold fylkeskommune Hordaland fylkeskommune; Bistand knytt til regionalt transportberedskapsplanverk for eventuelt brot i brusambanda inn til Bergen. Hordaland fylkeskommune; Transport ROS (revisjon) Østfold fylkeskommune; Transportberedskap Hordaland fylkeskommune; Skulebruksplan (pågår) Fjell kommune; Helse, sosial- og omsorgsplan med Bustadsosialt handlingsprogram 08-11/16 Plan Psykisk Helse Tiltaksplan mot rus Idrett og friluftsliv Vi tilbyr eit breitt fagleg samansett arbeidslag med slike roller og ansvarsoppfølging: Cand. Scient / seksjonsleiar Dan Lysne, firmaansvarleg (ansvar: kvalitetssikring) Folkehelseplanlegger Margit Gyllenhammar-Wiig, oppdragsleiar Planleggjar Terje Gregersen ass. oppdragsleiar/medarbeidar Seksionsleiar Dan Lvsne 1 Sjcie av

11 Norconsult<p Dan Lysne har til saman 20 års erfaring med samfunnsplanlegging / skuleplanlegging, fyrst på Kommuneplanavdelinga hos rådmannen i Bergen og som utgreiingsansvarleg i skuleavdelinga i Bergen kommune, og seinare som konsulent i Vestnorsk plangruppe og Norconsult. Lysne er leiar av seksjon for Skuleplanlegging og skuleutvikling i Norconsult og har m.a. vore ansvarleg for oppdraget vårt for Utdanningsdirektoratet si nasjonale rådgjevingsteneste for skuleanlegg dei siste 8 åra. Han har vore leiar og/eller skulefagleg ansvarleg på mange av våre oppgjevne referanseprosjekt. For tida er han m.a. engasjert av Bergen kommune for å leie og koordinere planlegginga av alle større skulebyggprosjekt i kommunen. Han har og utarbeida fleire av skulestrukturutgreiingane i den nye skulebruksplanen for Bergen kommune. I 2009 var han oppdragsleiar for Kommunedelplan for skule i nabokommunen Lindås kommune, der kvalitet og skulestruktur var sentrale tema. Det siste året har Lysne foruten å jobbe med utgreiingar og byggeprosjekt i Bergen kommune, jobba med den nasjonale rådgjevingstenesta for barnehage- og skuleanlegg, laga elevtalsprognosar for fleire kommunar og vore prosjektleiar for skulebruksplan i Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke. Sivilingeniør, Master helsefremmende arbeid Margit Gyllernhammer-Wiiq Margit Gyllenhammar-Wiig ved seksjon for folkehelse i Horten har mastergrad i helsefremjande arbeid frå 2010 og er utdanna sivilingeniør ved NTH i Masteroppgåva omhandla ma ein kvalitativ studie med intervju av arealplanleggarar innafor medverknad og folkehelse. Ho har kompetanse og erfaring med leiing, folkehelsearbeid, miljøretta helsevern, HMS og energiøkonomisering. Ho har delteke i kompetansegruppa som utarbeidde Regional plan for folkehelse i Vestfold fylkeskommune (2010). Kompetansegruppa i dette planarbeidet utarbeidde kunnskapsgrunnlaget om sosiale helseforskjellar og fysisk miljø i forkant av planarbeidet. Margit har også erfaring frå «helse i plan», medverknadsprosessar og delteke i «partnarskap for folkehelse» i Vestfold fylkeskommune. Margit får rolla som oppdragsleiar i dette arbeidet. Kommuneplanleqqer, Cand Mag Terje Gregersen Terje Gregersen har vore tilsett i Norconsult sidan august Han har tidlegare jobba 13 år i Fjell kommune, som samfunnsplanleggar (5 år), kulturleiar (4 år) og leiar for fritidsavdelinga (4 år). I Norconsult har Terje m.a. vore prosjektleiar for fleire kommunale energi- og klimaplanar, prosjektleiar og medarbeidar i fleire skuleutgreiingar i 2012 og 2013 ma. Osterøy kommune, Fjell kommune, Alta kommune, Sund kommune, Stord kommune, Askøy kommune, Skaun kommune, Øksnes kommune, mv. Han har og delteke i utgreiingar/programmeringsoppgåver for ulike offentlege byggherrar. Han er i dag også oppdragsleiar for ny regional plan for folkehelse i Hordaland fylkeskommune. Han er også nytta i andre samfunnstema som handelsanalysar, marknadsanalysar og tematisk samfunnsplanlegging spesielt. Gregersen har erfaring frå kommunalt utviklingsarbeid gjennom prosessleiing av tematiske delplanar i Fjell kommune. Han var m.a. prosjektleiar for Fjell kommune sin helse, sosial- og omsorgsplan, Plan Psykisk Helse, Tiltaksplan mot rus og i utarbeidinga av den siste el:tc12,:g 130 sk gc Side ICav siolcurne:11 utal'beiding av ny hcl;e,jecx

12 Norconsult e skulebruksplanen. Han har elles delteke i smått og stort analysearbeid innafor den kommunale tenesteproduksjonen. Gregersen er tiltenkt rolla som ass. oppdragsleiar i dette prosjektet. 4.2 Kapasitet forplikting Dette tilbodet stadfester at tilbydd personell vert stilt til rådevelde for Gol kommune. Oppdraget vert prioritert av Norconsult. V;;' kce pjehg 2.C.J 13 C:6 Side I av

13 Norconsult "I" L Kostnadsramme og timepris 5.1 Fast timepris innafor ei avgrensa kostnadsramme Norconsult kan utføre oppdraget innafor ei samla kostnadsramme på eks. mva eller 350 timar til arbeidslaget. Reiser til/frå Gol (Bergen og Horten) kjem i tillegg (skildra under). Norconsult tilbyr ein timepris på kr eks mva for samlege medarbeidarar i prosjektet Reisekostnader for eksterne konsulentar og bruk av videokonferanse Det må påreknast reisekostnader for planleggjarane frå Horten og frå Bergen. Truleg vil tog vere rimelegaste og beste framkomstmiddelet for medarbeidarane i dette arbeidslaget. I dette tilbodet er det lagt til grunn 10 personreiser til Gol innafor ei stipulert kostnadsramme på pr. reise eller kroner. Denne kostnaden kjem i tillegg, slik at den samla kostnadsramma må ta høgde for dette. Norconsult har eit godt utbygd videokonferansenett. Dette kan vere ein praktisk og funksjonell metode for å møtast. Overnattingar er ikkje medrekna i dette reknestykket. 1: 35 beigen.felles mai ked _oppdiag 33b ou 130 0c1s nr -,sorgspin 1,:nud tilbcd Side av 14 13'31,-,erd Idalbe:dmg. cv else.docy

14 Norconsult Andre forhol.d 6.1 Vedståingsfrist Dette tilbodet står ved lag inntil Kontrakt Vi nytter NS mal 8401 Prosjekteringsoppdrag som kontraktformular for dette prosjektet. 6.3 Språk Nynorsk eller Bokmål 6.4 Kontaktperson Norconsult Planleggjar Terje Gregersen / E- post: terje.greciersenrnorconsult.com JV ily i I-.;1.) i II11; HIJ IHiI Side

15 Norconsult Uterbetcring %-g;ny Helse-- og 4,.-4.-4r.O nood pa pnrosrsrleongi do, ng Oppdlagsig Helse - og ornsorgsplan Dok-ginc-41 rg Rernspirn: Vedlegg CV Firmaattester, skatteattester, HMT erklæring, mv. y.835 bergen felles rnarked_.oppdrag,hibud hibud_.2013,2013_ 130. sk gol kommune helse_omsorgsplanlilbudailbod Side 14 av 14 sdokument utarbeiding av ny helse.docx

16 Norconsult " Norconsult RS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika I Tel I E-post: dlgnorconsult.no LYSNE, DAN Seniorplanlegger Norconsult Bergen lalfirlf1dri?ifl 2Y,LIA NASJONALITET: Norsk FØDSELSÅR: 1960 SPRÅK: Engelsk UTDANNELSE: 1985 Cand. Scient Matematisk statistikk, Univ. i Bergen ETTERUTDANNELSE/KURS: SAMPLAN; 8-ukers etterutd. i samfunnsplanlegging, KS Skoledirektørens senioropplæring for skoleledere, 1992 Opplæringsprogram for mellomledere i Bergen kommune 1988 Kurs i Strukturert Analyse, Rogalandsforskning 1987 Kurs i Presentasjonsteknikk, Rogalandsforskning 1986 EEU-kurs "Pålitelighetsanalyse", NTH 1986 Prosjektlederkurs, Rogalandsforskning 1985 EEU-kurs "Sikkerhet og Pålitelighet", NTH Diverse EDB-kurs STILLING: Norconsult Bergen; seniorplanlegger Vestnorsk Plangruppe; seniorplanlegger Kommunalavdeling skole Bergen kommune; Planlegger/Spesialkonsulent/leder Strategisk kontor/nestleder Planavd., (konstituert plansjef, høsten 1997) Rådmannen Bergen kommune; Planlegger / sjefsplanlegger / leder av statistisk kontor i Kommuneplanavdelingen, sjefsplanlegger i Rådmannens prosjektorganisasjon Rogalandsforskning, Sektor for Petroleumsteknologi; Forsker, med arbeid knyttet til statistisk dataanalyse og implementering av matematiske og fysiske modeller i EDB-programmer. SAMMENDRAG: Planlegger og utreder med bred erfaring innenfor følgende fagområder: demografi, befolkningsutvikling og befolkningsprognoser (utarbeiding av prognoser både vha. egenutviklede modeller og tilgjengelig programvare) skoleplanlegging (elev- og klassetallsprognoser, skolebehovsanalyser, skolestrukturutredninger, utbygging- og ombygging av skoleanlegg i forhold til nye pedagogiske og bygningstekniske behov) boligplanlegging (behovsanalyser, undersøkelser og utredninger av boforhold og flyttemotiv m.m.) overordnet kommuneplanlegging og økonomiplanarbeid produksjon, innsamling og analyser av statistiske data til planleggingsformål utarbeiding av spørreskjema / statistiske analyser Har også flere års erfaring fra små og store forskningsprosjekter, både som prosjektmedarbeider og prosjektleder, samt erfaring som foreleser på universitets- og høyskolenivå. Deltidsarbeid: Brevskolelærer i statistikk ved Norsk Korresp.skole. Foreleser ved Høgskolesenteret i Rogaland og Universitetet i Bergen. Sensor ved Høgskolesenteret i Rogaland Sensor ved Universitetet i Bergen.1:Telles\Marked_Oppdrag\Tilbud\_Tilbud_ _298_Folkehelseplan_Hordaland\Lysne, Dartdocx Side 1 av 6

17 Norconsult " LYSNE, DAN PRAKSIS DEMOGRAFI, BEF'OLKNINGSUTVIKLING OG BEFOLKNINGSPROGNOSER Holdt innlegg om befolkningsutvikling og flyttemønster i Nordhordland og Gulen. Boligkonferansen i Nordhordland (2002) Laget befolkningsprognoser for Osterøy kommune (2001) Laget befolkningsprognoser for Kvam herad (2001) Laget befolkningsprognoser (m/utfyllende rapport) for Meland kommune (1998 og 2001) Framskaffet befolkningsdata til kommunedelplan Hauge (2001) Laget befolkningsprognoser for Amot kommune (2001 og 2002) Laget befolkningsprognose for alle kommuner i Hordaland og 8 kommuner i Rogaland til prosjektet "Sonedata til transportmodell for Hordaland fylke" (2001) Laget befolkningsprognoser for Fusa kommune (2000) Laget notat om befolkningsutviklingen og flere befolkningsprognoser for Austevoll kommune i forbindelse med kommuneplanarbeidet. ( ) Laget befolkningsprognose for Rygge kommune (2000) Utarbeiding av befolkningsprognose for Bergen kommune og bydelene v.h.a. egenutviklede programmer/regneark. Rådmannen i Bergen (1990) SKOLE - (OG BARNEHAGE) PLANLEGGING Skolebehovsplan Bergen kommune Sekretær i prosjektgruppen. Laget opplegg for planarbeidet og vært sentral deltaker i gjennomføringen av arbeidet med planen, med hovedansvar for flere delutredninger, utarbeidelse av elev- og klassetallsprognoser, prioritering av tiltak, sammenstilling og lay-out, samt oppsummering av høringsuttalelser. ( ) Kvalitetssikret de bydelsvise barnetallsprognosene i Barnehageplanen for Bergen kommune. (2001) Innlegg for skolesjefene i Sogn og Fjordane om skoleplanlegging og forskriftsarbeid. Oppdragsgiver: Utdanningsdirektøren i Sogn og Fjordane. (2000) Deltatt i arbeid med å utrede ulike omstillingstiltak for skule- og barnehagesektoren i Flora kommune. (2000) Laget elev- og klassetallsprognoser for Rygge kommune (2000) Utarbeidet notat om framtidig skolekapasitet til kommuneplanarbeidet i Bergen kommune. Kommunalavdeling Byutvikling (1999) Laget elev- og klassetallsprognoser for Fjell kommune (1999) Utarbeidet Skolebruksplan for Fjell kommune (i samarbeid med kommunen) (1999) Laget bidrag / kvalitetssikret Skolebruksplan for Hordaland fylkeskommune (1999) Skolebehovsplanlegging i Bergen kommune. En rekke større og mindre saksutredninger ( ) PFelles\Marked_Oppdrag \Tilbud\_Tilbud_2011 \2011_298_Folkehelseplan_Hordaland\Lysne, Dartdocx I SIcle 2 av 6

18 Norconsult " LYSNE, DAN Vurdering av framtidig skolekapasitet i Oslo. Laget uttalelse til Kommuneplanen for Skoleetaten i Oslo kommune. (1999) Utarbeidet elev- og klassetallsprognoser for grunnskolene i Bergen kommune Ansvar for skolebehovsplanarbeid i Bergen kommune. ( ) Herunder bl.a.: utarbeidelse og anvendelse av elev- og klassetallsprognoser - utredet regulering av skolers opptaksområder for å begrense klassetallsveksten og redusere investeringsbehovet vurdering av skolekapasitet - skolestrukturutredninger (beslutningsgrunnlag for bygging av nye skoler og nedlegging eller sammenslåing av eksisterende skoler) utredning og prioritering av skolers utbyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsbehov (årlig investeringsramme ca. 150 mill.) romprogrammering og vurdering av konkrete utbyggingsforslag - bygningsmessig tilrettelegging for reform 97 etablering av lærerarbeidsplasser - prioritering og oppfølging av investeringsprosjekter i skolene - utarbeidelse av politiske saksdokumenter bidratt i tverrsektorielle planoppgaver (kommuneplaner og kommedelplaner, boligbygging m m.) budsjett- og økonomiplaninnspill Plandokumenter: Skolebehovsplan 1993/ /2000 (barnetrinnet), desember 1993 Skolebehovsplan for ungdomstrinnet , mai 1995 Skolebehovsplan , desember 1996 Bidratt i prioritering av barnehagers utbyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsbehov. Bergen kommune ( ). Deltatt i utarbeidelse av barnehageplan for Bergen (planfaglig veiledning). ( ) BOLIGRELATERT PLANLEGGING Evaluering av Bergen kommunes salg av utleieboliger, med en utvidet kvantitativ spørreundersøkelse om bomiljø (prosjektleder) Oppdragsgivere: Bergen kommune v/boligavdelingen og Bergen Bolig og Byfornyelse, Husbanken, Bergen og Omegn Boligbyggelag og StorBergen Boligbyggelag. (2000-, pågår) Forprosjekt "Bustadbygging og områdeutvikling". Opplegg og gjennomføring av konferanse. Oppdragsgiver: Regionrådet i Nordhordland og Gulen (2002, pågår) Boforhold i Bergen sentrum (prosjektleder). Planlagt og gjennomført en boforholdsundersøkelse på Nygårdshøyden i Bergen, der ca. 60% av beboerne er studenter. Kvantitativ spørreundersøkelse med 700 svar fra beboere, supplert med en kvalitativ intervjuundersøkelse av ca. 20 personer (beboere og andre). Oppdragsgiver Bergen kommune, Husbanken og Studentsamskipnaden. ( ) Gitt innspill til utarbeidelse av artikkel om Bustadetablering i Bergensregionen (om erfa ringer og problemstillinger). Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune (2001) Flyttemotivundersøkelse i Hordaland fylke for Husbanken, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Kommunalog Regionaldepartementet. Deltatt i planlegging, gjennomføring, analyser av 4000 telefonintervjuer og rapportskriving (en rapport for hele fylket og en for Bergensregionen). I siste del av prosjektet som prosjektleder. ( ) Bidratt i prosjektet "Analyse av understandard på bygg i sentrum av Bergen kommune. Kommunalavdeling Byutvikling (2001) pfelles\marked_oppdrag\tilbud\_tilbud_2011\2011_298_folkehelseplan_hordaland\lysne, Dan.docx I - 22 Side 3 av 6

19 Norconsult " LYSNE, DAN Utarbeidet bydelsvise tabelloversikter over planlagt boligbygging i Bergen kommune (til kommuneplanen). Kommunalavdeling Byutvikling (2000 og 2001) Utarbeidet boligbyggebehovsanalyser for kommuner i forbindelse med utarbeidelse av befolkningsprognoser. (1999- pågår) Utarbeidet behovsanalyser for nødvendig boligbygging. Bergen kommune ( ). OVERORDNET KOMMUNE - OG FYLKESPLANLEGGING OG ØKONOMIPLANARBEID Deltatt i planlegging (og noe i utførelsen) av prosjektet "førundersøking av Trekantsambandet". Oppdragsgivere: Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen (i samarbeid med Rogalandsforskning) (2000) Utarbeidet forslag til investeringsprogram for skolesektoren i Bergen kommune, til økonomiplanen (1999 og 2000) Planlagt og gjennomført en åpen temadag om flytting for Osterøy kommune. Skaffet innledere, holdt innlegg og laget sammendrag. Oppdragsgivere: Rådmannen og Politisk leiargruppe. (2000) Planlagt og gjennomført kommuneplanseminar for politikere i Kvam herad. Temal: Befolkningsutvikling og flyttemotiver, Tema 2: Visjoner for kommunen. (2000) Deltatt i utarbeidelse av notat i forbindelse med utarbeiding av fylkesplan for Hordaland undertema: Utbyggingsmønster i Bergensområdet. Hordaland Fylkeskommune (1999) Terra-prosjektet, Regionrådet for Bergen og omland. En av tre forfattere av rapporten "Organisatorial review. Spatial, economical and sustainable development in the functional city region". (1998) Ledet arbeidsgruppe for utredning av ny bydelsinndeling i Bergen. Etter ansettelse i Vestnorsk Plangruppe, representert Kommunalavdeling skole i Bergen kommune i arbeidet med å lage endelige bydelsgrenser. (1998) Utarbeidet foredrag om befolkningsutvikling og utviklingstrekk til Hordaland fylke (1999) Koordinator for rådmannens Omstillingsprogram 2001 i Kommunalavdeling skole. Bergen kommune ( ) Ledet arbeidsgruppe for utarbeidelse av nytt (bydels)budsjetttildelingssystem for skole- og barnehagesektoren basert på objektive kriterier. Bergen kommune ( ) Prioritering og oppfølging av investeringer i skole- og barnehagesektoren. Bergen kommune Bergen kommunes representant i en storbygruppe som har vurdert ledelsesinformasjonssystemer Prosjektleder (i Bergen) for utarbeidelse av den felles nordiske publikasjonen "Nordiske storbyregioner i tekst og tall". Bergen kommune Deltatt i arbeidet med mål- og visjonsprogram for Bergen kommune Ansvarlig for utarbeidelse av rådmannens budsjettpresentasjoner, samt hatt ansvar for lay-out og figurer i overordnede budsjettdokument. Bergen kommune Produksjon, innsamling og analyser av statistiske data til planleggingsformål i Bergen kommune. ( ) Ansvar for utvikling, vedlikehold og drift av EDB-baserte statistikkproduksjonssystemer og modeller. Bergen kommune ( ) pfelles\marked_oppdrag\tilbud\_tilbud_2011\2011_298_folkehelseplan_hordaland\lysne, Dan.docx I Side 4 av 6

20 Norconsult " LYSNE, DAN Analyser og beskrivelser av generelle utviklingstrekk i bysamfunnet (til budsjett- og økonomiplandokumenter i Bergen kommune) ( ) Deltatt i prosjektet "Evaluering av Bergen kommunes bruk av GAB (Grunneiendom, Adresse og Bygningsregisterr. Tillaging og ansvar for gjennomføring av en intervjuundersøkelse av brukere Deltatt i ferdigstillingen av Kommuneplan for Bergen (1988) FORSKNINGSPROSJEKTER Bergen kommunes representant i styret for Program for Storbyrettet forskning (samarbeid mellom de 4 store byene og Kommunenes Sentralforbund). ( ) BORAN. Utvikling av et EDB-basert boreanalysevertøy for Statoil, bl a med en borestrengsimulator og statistiske analyser av boredata. Rogalandsforskning ( ) Prosjektmedarbeider de to første årene og prosjektleder de to siste. Skriftlige rapporter: D. Lysne: "Prosjektrapport boreanalyse". RF-rapport nr. 6/88 D. Lysne: "Boreanalysesystemet BORAN - En kort presentasjon". Prosjektnotat 1988 D. Lysne og R. Østebø: "Reference manual for statistical analysis of drilling data by SAS". PRC-rapport K-29/86 D. Lysne: "User manual for statistical analysis of drilling data by SAS". SPT Rapport K-70/87 D. Lysne: "Deskriptiv statistikk i BORAN - en brukerveiledning". Arbeidsnotat D. Lysne: "Brukermanual til EDB-programmene FIND-PATH og BOSS". SPT Rapport K-74/87 NORPIPE. Utvikling av et EDB-basert tilgjengelighets- og kostnadsanalyseverktøy for rørledningssystemet mellom Ekofisk og Emden, for Norpipe AIS. Rogalandsforskning (1987) Skriftlige rapporter: D. Lysne: "Computer programme Norpipe. System documentation". Arbeidsnotat 1987 D. Lysne: "User manual for the analysis program Norpipe" Arbeidsnotat 1987 ESSO - FRICTION COEFFICIENT DETERMINATION / TORSIONAL DRILLSTRING VIBRATIONS. Utvikling av matematiske modeller for beregning av torsjonelle vibrasjoner i borestrengen og friksjonskrefter i borehullet. Fullskala forsøk/testing og implementering i EDB-programmer. Flere påfølgende prosjekter for ESSO A/S. Rogalandsforskning ( ) Skriftlige rapporter: G.W. Halsey, A.Kyllingstad, D.Lysne og T.V.Aarrestad: "ESSO- Friction coefficient determination". PRC-rapport K-55/86 G.W. Halsey, Â.Kyllingstad, D.Lysne og T.V.Aarrestad: "Torsional Drillstring vibration study". PRC-rapport K-56/86 G.W. Halsey, A.Kyllingstad, D.Lysne: "Development of mathematical model". Arbeidsnotat 1986 D. Lysne: "Testing of mathematical moder. Arbeidsnotat 1986 D. Lysne og G.W. Halsey: "Computer program Eigtor - user manuar. Arbeidsnotat 4, 1987 D. Lysne: "User manual for the computer program Fricod (PC version)". Arbeidsnotat 5, 1987 D. Lysne: "User manual for the computer program Eigtor (PC version)". Arbeidsnotat 10, 1987 SKADER UNDER TILVENNING TIL NYTT MEKANISERT BOREUTSTYR. Prosjekt for Norsk Hydro A/S med utgangspunkt i database inneholdende data om alle personskader som har skjedd i boring på norske rigger og på norsk kontinentalsokkel i perioden Rogalandsforskning (1988) Skriftlige rapporter: Ø. Lauridsen, D. Lysne og T. Tønnessen: "Skiftordning og personsikkerhet". Rapport RF-148/88. T. Tønnessen, R. Hult, G.H. Movold og D. Lysne: "Stilling, ansiennitet og personskader i oljeboring på norsk kontinentalsokkel". Rapport RF-112/88. ANDRE SKRIFTLIGE ARBEIDER: Spektralestimering av tidsrekker, med hovedvekt på autoregressive modeller. Hovedfagsoppgave i anvendt matematikk. Universitetet i Bergen pfelles Marked_Oppdrag \Tilbud \_Tilbud_2011 \2011_298_Folkehelseplan_Hordaland \Lysne, Dan_docx Side 5 av 6

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav.

Vedlagt følger en leveransebeskrivelse og andre vedlegg i henhold til konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav. Gol kommune Helseavdelingen v/aud Torill Sæbø Gamleveien 4 3550 Gol R0 til stede i kommunen Stjørdal, 10.6.2013 Bistand til utforming av helse og omsorgsplan RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene)

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg skog drift verdier Årsberetning 1996 kompetanse fisk tur soldugg Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta Moen Antall ansatte: 382 Omsetning 1996: 243 mill. NOK Resultat

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer