4. Grafič ke funkčije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Grafič ke funkčije"

Transkript

1 4. Grafič ke funkčije Svaki grafik možemo posmatrati kao prikaz numeričkih vrednosti. Poreklo ovih vrednosti, međutim, diktira način na koji se one koriste ili generišu. U vedini slučajeva, izvor podataka su posmatrane vrednosti ili diskretne vrednosti nepoznate funkcije. U tom slučaju, uglavnom želimo da prikažemo određeni set tačaka u ravni ili prostoru i to pomodu vizuelnih informacija kao što su boje ili linije za povezivanje tačaka. 4.1 Grafici dvodimenzionalnih podataka Za crtanje dvodimenzionalnih grafika koriste se sledede naredbe: plot, bar, stairs i stem. Naredba plot spaja susedne tačke grafičkog prikaza ravnom linijom. Bar daje trakasti grafikon, dok se kod stairs prikaza, odn stepenastog grafikona dobija prikaz sličan ivičnom obrisu trakastog prikaza. Stem način prikazivanja svaki podatak prikazuje vertikalnom linijom čija dužina odgovara iznosu podatka, a na vrhu linije se nalazi kružid (grafikoni diskretnih podataka). Primer 1: Crtanje grafika korišćenjem funkcije stem >> X = linspace(0,6*pi,18); >> Y= -X.*sin(X); >> stem(x,y),title('crtanje grafika pomocu funkcije stem'),ylabel('y') 1

2 Primer 2: Crtanje grafika pomoću funkcije stairs >> X = linspace(0,6*pi,18); >> Y= -X.*sin(X); >> stairs(x,y),title('crtanje grafika pomocu funkcije stairs'),ylabel('y') Primer 3: Crtanje grafika pomoću funkcije bar >> X = linspace(0,6*pi,18); >> Y= -X.*sin(X); >> bar(x,y),title('crtanje grafika pomocu funkcije bar'),ylabel('y') 2

3 4.1.1 Funkcija plot U ovom poglavlju de detaljno biti opisana naredba plot. Sintaksa naredbe plot je: plot(x,y, opcije ). Ukoliko se vektor x i string opcija izostave, tada se prikazuju elementi vektora y u zavisnosti od njihovog rednog broja. Ako se navedu i vektor x i y, tada elementi vektora čine niz uređenih parova tačaka, pri čemu vektori x i y moraju imati isti broj elemenata. Ako je y matrica, koja ima isti broj vrsta kao vektor x, naredba plot crta po jednu krivu za svaku kolonu vektora y. Opcijama se određuje boja i tip linije slededim oznakama datim u Tabeli 1. OZNAKA BOJA OZNAKA TIP LINIJE y žuta - puna linija m ljubičasta : tačkasta linija c svetlo plava -. tačka crta linija r crvena -- isprekidana linija g b w k zelena plava bela crna Tabela 1: Oznake za određivanje boje i tipa linije u grafičkom prikazu Ostale opcije mogu se pronadi primenom funkcije help plot. Naredba plot otvara novi grafički prozor i u njemu crta grafik. Ako je grafički prozor ved postojao, grafik se crta u njemu. Crtanje na logaritamskoj skali se postiže primenom funkcija semilogx, semilogy ili loglog umesto funkcije plot, korišdenjem iste sintakse. Funkcija semilogx daje logaritamsku osu apscise i linearnu ordinatu, funkcija semilogy daje prikaz na logaritamskoj ordinati i linearnoj apscisi, dok funkcija loglog daje logaritamski prikaz na obe ose. Otvaranje novog grafičkog prozora postiže se funkcijom figure, dok naredba figure(broj) aktivira novi grafički prozor gde je broj redni broj prozora. 3

4 Komanda hold omogudava da se na postojedi dijagram doda novi dijagram. Ako se zada komanda hold on, MATLAB ne uklanja postojedi dijagram, ved na njega dodaje nove podatke, normalizujudi ga ako je potrebno. Primer 4: Cenzus U Matlab-u postoje podaci o procentu glasova birača izašlih na izbore koji mora da ostvari svaka izborna lista da bi dobila poslaničke mandate u Parlamentu (cenzus), konkretno za Ameriku u periodu od 1790 do godine. Ove podatke demo učitati i predstaviti grafički na slededi način: >> load census >> plot (cdate,pop) Primetimo da postoje dve promenljive koje su formirane prilikom učitavanja cenzusa, a to su promenljive cdate i pop. Ukoliko pristupimo ovim promenljivama, videdemo da su u promenljivoj cdate sačuvane godine od 1790 do 1990, a u promenljivoj pop procenti glasova birača po tim godinama. Funkcija plot povezuje tačke koje su definisane vrednostima u dva odgovarajuda vektora. Rezultat primene funkcije plot na podatke cenzus je prikazan na slici: Možemo promeniti tip linije na slededi način: >> plot(cdate,pop,'ro'); 4

5 >> plot(cdate,pop,'k:'); >> plot(cdate,pop,'ys-'); Ovaj set podataka bolje izgleda ako je y-osa logaritamski skalirana. Za to koristimo funkciju semilogy. 5

6 >> semilogy(cdate,pop,'p-'); Ukoliko želimo da dodamo krivu na ved postojede ose, koristimo naredbu hold on. Na poslednjoj slici vidimo da podaci vrlo približno reprezentuju eksponencijalni trend. Možemo dodati eksponencijalnu ekstrapolaciju od godine na slededi način: >> t=1900:10:2030; >> hold on >> semilogy(t,exp( *t),'k--') Pomodu ovih naredbi dobijamo slededi grafik: Ukoliko želimo da na grafiku nema slobodnog prostora, ved da ose prate krivu, možemo koristiti naredbu axis tight da bismo napravili najmanji mogudi ram oko krive. Na taj način dobijamo slededi grafik: 6

7 Funkcija subplot Crtanje više koordinatnih sistema u istom grafičkom prozoru postiže se naredbom subplot. Sintaksa naredbe subplot je oblika: subplot(n,m,i),plot( ). Komanda subplot deli grafički prozor u matricu, tj. na nxm malih oblasti, a zatim bira i-tu oblast za tekudi prozor. Primer 5: Korišćenje funkcije subplot >> x = linspace(0,2*pi,50); >> y1 = 2.5*cos(x); >> y2 = 3.5*sin(x); >> subplot (2,1,1) >> plot(x,y1) >> subplot(2,1,2) >> plot(x,y2) Prva naredba subplot određuje da de se koordinatni sistemi postaviti u 2 reda i u jednoj koloni i da je aktivan prvi od njih. U taj koordinatni sistem se ucrtava kriva određena vektorima x i y1. Druga subplot naredba određuje da je aktivan drugi koordinatni sistem (koordinatni sistem u drugom redu) i u njega se crta kriva određena vektorima x i y2. 7

8 4.1.3 Funkcije za označavanje grafičkih prikaza Grafičkim prikazima u MATLAB-u mogude je dodeliti naslov, oznake osa, tekst unutar grafičkog prikaza i legendu pomodu slededih naredbi: title( string ) upisuje specificiran string na mesto naslova, xlabel( string ) upisuje specificiran string na mesto oznake x ose, ylabel( string ) upisuje specificiran string na mesto oznake y ose, text( string ) omogudava upis teksta na mesto koje se određuje zadavanjem koordinata, legend( str1, str2, str3 ) upisuje se legenda i to tako da se uz tip linije prve krive ispisuje str1, druge krive str2 i trede krive str3. Primer 6: Primer u kojem se koriste funkcije legend, box, grid, labels i title x = -2*pi:0.4:2*pi; y1 = sin(x); y2 = y1.^2./x; plot (x,y1,':*',x,y2,'s--') xlabel('x'), ylabel('y') title ('Primer u kojem se koriste funkcije legend, box, grid, labels i title') grid on; box on; legend ('y1(x)','y2(x)') text(-4,0.7,'sin(x)') % postavlja tekst sin(x) u <-4,0.7> text(5,0.2,'sin(x)/x') % postavlja tekst sin(x)/x u <5,0.2> 8

9 Primer 7: Grafičko rešavanje jednačina ezplot('x^2'); axis([ ]);hold on; ezplot('x+2*y-3=0'); xlabel('x-axis');ylabel('y-axis'); grid on; [x,y] = ginput 9

10 Pomodu kursora obeležavamo tačke preseka dve krive. Rešenje se ispisuje u Komandnom prozoru. Komanda close zatvara tekudi grafički prozor. 4.2 Trodimenzionalni grafici Za trodimenzionalni prikaz potrebno je definisati dva vektora dimenzija nx1 i mx1 i jednu matricu dimenzija nxm. Na taj način se dobija skup tačaka određenih uređenim trojkama. Rezultat prikaza je površina u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu, koja je za svaku kombinaciju tačaka iz x-y ravni određenih vektorima x i y definisana vrednošdu na z osi definisanom matricom z. U Matlab-u postoje različiti pristupi za prikazivanje podataka u tri dimenzije, kao što su: plot3, mesh, waterfall, surf, contour, slice, ribbon, stem3, sphere, cylinder i druge. Primer 8: Primena funkcije plot3 Ova funkcija crta linije i tačke u 3D prostoru. 10

11 plot3(x,y,z) pri čemu su x, y i z tri vektora iste dužine, crta u 3D prostoru tačke čije su koordinate elementi vektora x, y i z. t=linspace(0,10*pi); plot3(sin(t),cos(t),t) xlabel('sin(t)') ylabel('cos(t)') zlabel('t') grid on Primer 9: Primena funkcije mesh i surf Komande mesh i surf formiraju 3D površinske grafike podataka matrice. >> d=[ ; ; ] d = 11

12 >> mesh(d) >> surf(d) subplot(1,2,1) [x,y,z] = sphere; surf(x,y,z), title('surf') axis equal subplot(1,2,2) mesh(x,y,z),title('mesh') axis equal 12

13 Primer 10: Primena funkcije waterfall >> [x,y,z]=peaks; >> waterfall(x,y,z),title('waterfall') 13

14 Primer 11: Primena funkcije contour >> [x,y,z]=peaks; >> contour(x,y,z),title('contour') 14

15 5. UC ITAVANJE I ISPISIVANJE PODATAKA U MATLAB-U MATLAB može da učitava i ispisuje sledede tipove podataka: Binarne podatke Tekstualne podatke Grafičke podatke Audio i audio/video podatke BINARNI PODACI Korišdenjem funkcija save i load, mogu se sačuvati podaci iz Matlab Workspace-a na disk, a zatim se kasnije ponovo mogu učitati u Matlab. TEKSTUALNI PODACI U tekstualnom formatu, vrednosti podataka su ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodovi koji predstavljaju slovne i numeričke karaktere. ASCII tekstualni podaci se mogu videti u tekst-editoru. GRAFIČKI PODACI Matlab podržava mnoge standardne grafičke formate, kao što su: TIFF (Tagged Image File Format), GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) i PNG (Portable Network Graphics). AUDIO I AUDIO/VIDEO PODACI Matlab obezbeđuje funkcije koje omogudavaju interakciju sa slededim tipovima audio i audio/video fajlova: NeXT/Sun SPARC station sound Microsoft WAVE sound Audio/Video Interleaved (AVI) Sound devices compatible with Microsoft Windows Audio player and recorder objects Linear audio signals PODACI SMEŠTENI U TABELE Matlab omogudava učitavanje i ispisivanje podataka smeštenih u Excel tabele i Lotus 123 tabele. 15

16 5.1. ISPISIVANJE I UČITAVANJE PODATAKA U MAT-FAJLOVE MAT-fajlovi su binarni Matlab fajlovi sa zapisom duple tačnosti. Ovi fajlovi se mogu napraviti na jednom računaru i kasnije se mogu pročitati uz pomod Matlaba na drugom računaru u drugom formatu, u onolikoj tačnosti i opsegu koliko drugi format dozvoljava Korišćenje funkcije save Funkciju save koristimo kada želimo da sačuvamo promenljive koje smo formirali u Workspace-u, u obliku binarnog ili ASCII fajla. Na taj način mogude je sačuvati sve promenljive iz Workpace-a koristedi jednu jedinu operaciju (ukoliko ne navedete ime fajla, Matlab koristi ime matlab.mat): save filename Ukoliko na slededi način zapišete naredbu, sačuvadete samo one promenljive koje odredite: save filename var1 var2... varn Možemo koristiti i znak (*) uz ime promenljive ako želimo da sačuvamo samo one promenljive čija imena odgovaraju navedenom obrascu. Na primer, slededa komanda de sačuvati sve promenljive čija imena počinju sa str: >> str1=[1 2 3]; >> str_o=267; >> string='proba'; >> save Saving to: matlab.mat >> save promenljive >> save prva str1 >> save str-promenljive str* >> whos -file str-promenljive Name Size Bytes Class Attributes str1 1x3 24 double str_o 1x1 8 double string 1x5 10 char save strinfo str* 16

17 Ako želimo da sačuvamo Matlab strukturu, postoji više mogudnosti: da sačuvamo celu strukturu, da sačuvamo svako polje strukture kao posebnu promenljivu u MAT.fajlu ili da sačuvamo određena polja kao zasebne promenljive. Na primer, ako imamo strukturu S: S.a = 12.7; S.b={[4 5; 6 7]}; S.c= Hello! sa standardnom naredbom: save newstruct.mat S sačuvademo celu strukturu u obliku strukture u fajlu newstruct.mat. Ako želimo da sačuvamo pojedinačna polja strukture, pisademo: save newstruct.mat struct S; Ako želimo da sačuvamo samo određena polja strukture, pisademo: save newstruct.mat -struct S a c; >> S = struct('a',12.7, 'b', [4 5; 6 7], 'c', 'Hello'); >> save newstruct.mat S >> whos -file newstruct Name Size Bytes Class Attributes S 1x1 578 struct >> save newstruct.mat -struct S >> whos -file newstruct Name Size Bytes Class Attributes a 1x1 8 double b 2x2 32 double c 1x5 10 char >> save newstruct.mat -struct S a c; >> whos -file newstruct Name Size Bytes Class Attributes a 1x1 8 double 17

18 c 1x5 10 char Ukoliko želite da dodate nove promenljive ved postojedim promenljivama koje su sačuvane u nekom MAT-fajlu, koristite slededu naredbu: save append. Ovom naredbom Matlab upisuje promenljivu u MAT.fajl i to tako da, ukoliko ta promenljiva ved postoji, on upisuje novu vrednost u tu promenljivu, a ukoliko takva promenljiva ne postoji u MAT-fajlu, Matlab dodaje tu promenljivu i upisuje njenu vrednost iz Workspace-a Korišćenje funkcije load Funkciju load koristimo kada želimo da učitamo promenljive iz binarnog ili ASCII fajla u Workspace. Na ovaj način možemo učitati sve promenljive jednom operacijom (ukoliko ne navedemo ime fajla, Matlab učitava iz fajla matlab.mat): load filename Možemo učitati samo određene promenljive slededom naredbom: load filename var1 var2 varn Ili, kao i u slučaju funkcije save, možemo koristiti znak (*) pored imena promenljive i na taj način učitati samo promenljive čija imena počinju tim slovima: load strinfo str* Treba voditi računa o tome da de, ukoliko učitavamo promenljivu, a u Workspace-u ved postoji neka promenljiva sa istim imenom, Matlab upisati novu vrednost u tu promenljivu. UČITAVANJE U STRUKTURU Da bismo učitali podatke iz MAT-fajla u Matlab strukturu, moramo u komandi load navesti izlaznu promenljivu. U slededem primeru učitavamo podatke iz mydata.mat u polja strukture S: >> S = load('newstruct.mat') S = a: c: 'Hello' >> whos S Name Size Bytes Class Attributes 18

19 S 1x1 370 struct Osnove biomedicinskog softvera UČITAVANJE BINARNIH PODATAKA Kao što smo rekli, MAT-fajlovi su binarni Matlab fajlovi sa duplom tačnošdu koji se formiraju pomodu funkcije save, a koji se čitaju pomodu funkcije load. MAT-fajlovi mogu sadržati komprimovane i nekomprimovane podatke ili oba tipa podataka. Matlab raspoznaje komprimovane podatke po oznakama koje dodaje svakoj promenljivoj pri izvršavanju naredbe save. Kada učitava komprimovane podatke, Matlab automatski vrši dekompresiju odgovarajudih podataka. 5.2 ISPISIVANJE I UČITAVANJE TEKSTUALIH PODATAKA Učitavanje tekstualnih podataka Da bismo učitali tekstualne podatke sa komandne linije ili u M-fajlu, moramo koristiti jednu od funkcija za učitavanje podataka u Matlabu. Izbor funkcije koju demo koristiti vršimo na osnovu forme podataka. Tekstualni podaci moraju biti formatirani po uniformnom obrascu redova i kolona, i to korišdenjem tab-a, zareza, tačke-zareza ili nekog drugog karaktera koji razdvaja svaki element fajla. Pojedinačni elementi mogu biti slova ili brojevi ili kombinacija slova i brojeva. Da biste videli u kom formatu su zapisani vaši podaci, otvorite fajl u tekst-editoru. Nakon što ste utvrdili format podataka, u Tabeli pronađite uzorak koji najviše odgovara formatu vaših podataka i tada dete znati koju funkciju treba da koristite za učitavanje podataka. FUNKCIJA TIP PODATAKA ZA ODVAJANJE ELEMENATA FAJLA KORISTE SE: csvread numerički podaci samo zarezi dmlread numerički podaci bilo koji karakter fscanf slovni i numerički podaci bilo koji karakter load numerički podaci samo razmak textread slovni i numerički podaci bilo koji karakter 19

20 textscan slovni i numerički podaci bilo koji karakter Tabela Funkcije za učitavanje podataka UČITAVANJE NUMERIČKIH TEKSTUALNIH PODATAKA Ukoliko podaci sadrže samo numeričke elemente, može se koristiti više funkcija za učitavanje koje postoje u Matlabu, u zavisnosti od toga kako su elementi razdvojeni u fajlu. Ako su elementi fajla podeljeni u vrste i pri tome, svaka vrsta ima isti broj elemenata, najbolje je koristiti naredbu load. Na primer, neka se u fajlu my_data.txt nalaze podaci koji su raspoređeni u dve vrste brojeva koji su međusobno razdvojeni razmakom: Kada koristimo naredbu load, ona učitava podatke i formira promenljivu sa istim imenom, samo bez ekstenzije, u Workspace-u. Ako želimo da dodelimo neko drugo ime promenljivoj u Workspace-u u koju učitavamo podatke iz my_data.txt napisademo sledede: A=load('my_data.txt'); UČITAVANJE ASCII PODATAKA KOJI SU ODVOJENI NEKIM KARAKTEROM U FAJLU Ukoliko su podaci u fajlu odvojeni nekim karakterom, a da to nije razmak, postoji više funkcija koje možemo koristiti za učitavanje. Najjednostavnija je dlmread. Na primer, uzmimo slededi fajl ph.dat čiji je sadržaj razdvojen sa znakom ' ; ' : 7.2; 4.3; 2.3; ; 7.6; 1.2; 8.7 Da bismo učitali ceo sadržaj ovog fajla u niz A, ukucademo: A=dlmread( ' ph.dat ', ' ; ' ); 20

21 gde smo kao drugi argument funkcije dlmread naveli karakter kojim su podaci odvojeni '';''. Funkcija dlmread ignoriše razmake između elemenata u fajlu, tako da i ukoliko napravimo vedi razmak između elemenata, ova funkcija isto funkcioniše: 7.2; 4.3; 2.3; ; 7.6 ; 1.2; 8.7 UČITAVANJE NUMERIČKIH PODATAKA KOJI SADRŽE TEKST U ZAGLAVLJU Za učitavanje ovakvih podataka koristi se funkcija textscan, pri čemu u headerlinesparametru možemo da navedemo koliko linija u zaglavlju funkcija treba da ignoriše. Na primer, neka fajl ocene.dat sadrži formatirane brojčane podatke i jedan red teksta u zaglavlju: Ocena1 Ocena2 Ocena Da bismo učitali ove podatke, prvo moramo otvoriti fajl, a zatim korišdenjem funkcije textscan pročitati sadržaj i na kraju zatvoriti fajl: fid = fopen (' ocene.dat ',' r '); grades = textscan( fid, ' %f %f %f ', 3, ' headerlines ', 1 ); fclose(fid); UČITAVANJE KOMBINACIJE SLOVNIH I NUMERIČKIH PODATAKA Ukoliko podaci predstavljaju kombinaciju slovnih i numeričkih ASCII podataka, za njihovo učitavanje koristimo ili funkciju textscan ili funkciju textread. Funkcija textscan vrada izlaz u nizu, a textread u odvojenim promenljivima i daje mogudnost određivanja klase svake promenljive. Na primer, neka fajl mydata.dat sadrži kombinaciju slovnih i numeričkih podataka: 21

22 Ivana Tip Da Jovan Tip Da Marko Tip Ne Da bismo učitali ceo sadržaj fajla mydata.dat u Workspace, moramo navesti ime fajla i string formata kao argumente u funkciji textread. U stringu formata, treba navesti specifikatore konverzije koji definišu kako da interpretiramo svaki pojedinačni podatak. Na primer, stavidemo %s za podatke tipa string, %f za podatke sa pokretnom tačkom, itd. Za svaki specifikator konverzije u stringu formata, mora se navesti posebna izlazna promenljiva. Broj izlaznih promenljivih odgovara broju specifikatora konverzije u stringu formata. U ovom primeru, textread čita iz fajla mydata.dat, primenjujudi format koji je naveden u stringu formata na svaki red u fajlu dok ne stigne do EOF (end of file). [ names, types, x, y, answer] = textread ( mydata.dat, %s %s %f %d %s, 3); Ukoliko podaci u fajlu nisu razdvojeni razmakom, ved nekim drugim karakterom, mora se taj karakter navesti kao parametar u funkciji textread. Na primer, ako su podaci razdvojeni sa ;, nepisademo naredbu textread u slededem obliku: [ names, types, x, y, answer] = textread ( mydata.dat, %s %s %f %d %s, delimiter, ; ); Ispisivanje tekstualnih podataka Matlab ima ugrađene funkcije koje mogu da ispisuju, na primer, matricu kao tekst-fajl u kojem su vrste i kolone predstavljene kao brojne vrednosti razdvojene razmakom. Izbor funkcije koju demo koristiti zavisi od količine i formata podataka koje želimo da ispišemo. Funkcije koje se koriste za ispisivanje podataka navedene su u Tabeli FUNKCIJA TIP PODATAKA ZA ODVAJANJE ELEMENATA FAJLA KORISTE SE: csvwrite numerički podaci samo zarez diary numerički podaci ili niz samo razmak dlmwrite numerički podaci bilo koji karakter fprintf slovni i numerički podaci bilo koji karakter save numerički podaci tab i razmak Tabela Funkcije za ispisivanje podataka 22

23 ISPISIVANJE FAJLOVA SA RAZDVOJENIM ASCII PODACIMA Da bismo ispisali niz kao fajl sa razdvojenim ASCII podacima, možemo koristiti ili funkciju save u kojoj demo navesti ASCII kvalifikator, a možemo koristiti i funkciju dlmwrite. Funkcija save je laka za korišdenje, dok nam funkcija dlmwrite daje mogudnost da navedemo željeni karakter za odvajanje elemenata u fajlu kao i mogudnost da ispišemo podskup niza tako što demo odrediti opseg vrednosti koje želimo da ispišemo. KORIŠDENJE FUNKCIJE save Ako želimo da ispišemo niz A, A=[ ; ]; koristidemo funkciju save na slededi način: save my_data.out A -ASCII Ako otvorite ovaj fajl u tekst-editoru, videdete da izgleda ovako: e e e e e e e e+00 Funkcija save koristi kao razdvajač razmak ukoliko se ne specificira neki drugi karakter kojim želimo da odvojimo elemente u fajlu. Ako koristimo funkciju save da ispišemo niz slovnih karaktera u ASCII fajl, ona de ispisati ASCII-ekvivalent karaktera u fajl. Ako na primer, napišemo string hello, funkcija save de u fajl ispisati vrednosti: e e e e e+02 KORIŠDENJE FUNKCIJE dlmwrite Ako želite da ispišete niz u ASCII formatu i pri tome odredite razdvajač koji de se koristiti u fajlu, koristite funkciju dlmwrite. Na primer, da bismo ispisali niz A: A=[ ; ]; kao fajl sa ASCII podacima koji koristi ; kao razdvajač elemenata fajla, koristidemo slededu naredbu: dlmwrite( my_data.out, A, ; ); 23

24 Ako pogledate formirani fajl u tekst-editoru, videdete da izgleda ovako: 1;2;3;4 5;6;7;8 Primetimo da funkcija ovako napisana ne dodaje razdvajače na kraju redova. Ukoliko ne navedemo razdvajač koji želimo, funkcija dlmwrite koristi zarez. Možemo navesti razmak ( ) ili ako navedemo prazno, ( ), između navodnika, nede biti razdvajanja elemenata fajla. KORIŠDENJE FUNKCIJE diary ZA ISPISIVANJE PODATAKA Funkcija diary se koristi kada želimo da ispišemo male numeričke nizove. Ova funkcija pravi kopiju Matlab sesije na disku. Na primer, ako u Workspace-u postoji niz A: A=[ ; ];. Da bismo ispisali ovaj niz pomodu funkcije diary, izvršidemo sledede naredbe u Matlab promptu: 1. Uključiti funkciju diary i dodeliti ime fajlu koji funkcija diary formira: diary my_data.out 2. Prikazati sadržaj niza koji želimo da ispišemo: A = Isključiti funkciju diary: diary off Funkcija diary pravi fajl my_data.out i snima sve naredbe koje su izvršene u Matlab sesiji sve dok je ne isključimo. 4. Otvoriti formirani fajl my_data.out u tekst-editoru i obrisati višak teksta, s obzirom da de u fajlu biti ispisani i nepotrebni podaci, kao što je prikazano ispod: A 24

25 A = diary off 5.3 Rad sa grafičkim podacima Ukoliko imamo fajl standardnog grafičkog formata, koristimo funkciju imfinfo da bismo dobili informaciju o sadržaju tog fajla. Funkcija imfinfo vrada kao rezultat strukturu koja sadrži informaciju o fajlu. Polja u strukturi variraju u zavisnosti od formata fajla, ali gotovo uvek funkcija vrada neke osnovne informacije uključujudi ime fajla, poslednji datum modifikacije, veličinu fajla i format fajla. Slededi primer ilustruje rad funkcije imfinfo za slučaj fajla JPEG formata: >> info = imfinfo('ngc6543a.jpg') info = Filename: '/Applications/MATLAB_R2009a/MATLAB_R2009b.app/toolbox/matlab/demos/ngc6543a.jp g' FileModDate: '01-Oct :19:44' FileSize: Format: 'jpg' FormatVersion: '' Width: 600 Height: 650 BitDepth: 24 ColorType: 'truecolor' FormatSignature: '' NumberOfSamples: 3 CodingMethod: 'Huffman' CodingProcess: 'Sequential' Comment: {[1x69 char]} 25

26 5.3.1 Učitavanje grafičkih podataka Za učitavanje grafičkog fajla u Workspace koristi se funkcija imread. Koristedi ovu funkciju, možemo učitati podatke slededih formata: TIFF, GIF, JPEG i PNG. Slededi primer prikazuje učitavanje slike JPEG formata u Matlab Workspace u promenljivu I: I=imread('ngc6543a.jpg'); Funkcija imread učitava sliku u Workspace u vidu multidimenzionalnog niza klase uint8. Dimenzije niza zavise od formata podatka. Na primer, imread koristi tri dimenzije za predstavljanje RGB slika. >> whos I Name Size Bytes Class I 650x600x uint Ispisivanje grafičkih podataka Za ispisivanje grafičkih podataka iz Matlab Workspace-a, u nekom standardnom grafičkom formatu, koristimo funkciju imwrite. Korišdenjem ove funkcije, možemo ispisati podatke u formatima kao što su: TIFF, JPEG i PNG. Slededi primer ispisuje multidimenzionalni niz podatka I iz Matlab Workspace-a u fajl u TIFF formatu. Klasa izlazne slike koja se upisuje u fajl zavisi od specificiranog formata. imwrite(i, 'my_graphics_file.tif','tif'); 5.4 Rad sa audio/video podacima Matlab uključuje nekoliko funkcija pomodu kojih možemo dobiti informacije o fajlovima koji sadrže audio podatke, video podatke ili oba navedena tipa podataka. Neke od tih funkcija rade samo sa određenim formatima. Jedna od funkcija je mmfileinfo, koja može prikupiti informacije o mnogim formatima fajlova. Ova funkcija vrada informaciju i o audio podacima u fajlu i o video podacima, ukoliko ih ima u fajlu. Neke od funkcija koje daju informaciju o fajlovima koji sadrže audio i video podatke u određenim formatima su: aufinfo daje tekstualni opis sadržaja fajla koji sadrži AU podatke 26

27 aviinfo vrada kao izlaz strukturu koja sadrži informaciju o sadržaju 'Audio/Video Interleaved' (AVI) fajla. wavinfo daje tekstualni opis sadržaja fajla koji sadrži WAV podatke Učitavanje Audio/Video podataka Matlab ima ugrađene funkcije koje omogudavaju učitavanje audio i video podataka u Matlab Workspace. Neke od ovih funkcija čitaju audio ili video podatke iz fajlova. Drugi način da učitamo audio podatke u Matlab Workspace je da ih snimimo koristedi audio input uređaj, kao što je mikrofon. Funkcije koje čitaju audio ili video podatke iz nekog fajla su: auread daje podatke iz AU fajla aviread daje AVI podatke u obliku Matlab-filma mmreader daje AVI, MPG ili WMV video podatke wavread daje podatke iz WAV fajla Snimanje audio podataka Za snimanje zvuka pomodu mikrofona, koriste se funkcije audiorecorder i wavrecord (Windows os). Nakon što smo učitali audio podatke, Matlab nam omoguduje da taj sadržaj slušamo koristedi funkciju audioplayer. Možemo koristiti i funkcije sound i soundsc, kao i wavplay za fajlove sa ekstenzijom wav Ispisivanje Audio/Video podataka Matlab ima nekoliko funkcija koje možemo koristiti za ispisivanje audio ili video podatke iz Matlab Workspace-a u fajl koristedi određene formate fajlova. ISPISIVANJE AUDIO PODATAKA U Matlabu, audio podaci su numerički podaci koje možemo ispisati koristedi neku standardnu funkciju za ispisivanje podataka, kao što je save. U Matlabu takođe postoji nekoliko funkcija koje ispisuju audio podatke u fajlove u određenom formatu: auwrite ispisuje podatke u AU format fajla wavwrite ispisuje podatke u WAV format fajla 27

28 5.4.4 Ispisivanje Video podataka u AVI format U Matlabu možemo ispisati video podatke u obliku AVI fajla. Da bismo to uradili koristimo funkciju avifile da napravimo avifile objekat. Kada imamo objekat, možemo koristiti metode i opcije za kontrolisanje mnogih aspekata procesa ispisivanja podataka. 5.5 Rad sa podacima zapisanim u tabele Da bismo utvrdili da li fajl sadrži tabelu koja može da se pročita koristimo funkciju xlsfinfo, pri čemu je ulazni argument ime fajla, a izlazni parametri su: String Microsoft Excel Spreadsheet, ukoliko fajl sadrži Excel tabelu koja se može pročitati sa funkcijom xlsread. U suprotnom, izlaz je prazni string ( ). Niz stringova koji sadrže imena svakog Worksheet-a u fajlu. Slededi primer prikazuje informacije o fajlu sa tabelama tempdata.xls: >> [type, sheets]=xlsfinfo('tempdata.xls') type = Microsoft Excel Spreadsheet sheets = 'Tabela1' 'Tabela2' 'Tabela3' Ispisivanje u fajl Da bismo ispisali matricu iz Workspace-a u fajl sa tabelom, koristimo funkciju xlswrite. Ulazni parametri funkcije xlswrite su: Ime fajla u koji hodemo da upišemo podatke Matrica koju želimo da ispišemo Ime Worksheet-a u koji upisujemo Opseg delija u tabeli u koji hodemo da upišemo podatke Izlazni argumenti funkcije xlswrite su: Status o izvršenju naredbe Upozorenje ili poruka o grešci Slededi primer ilustruje upisivanje kombinacije teksta i numeričkih podataka u fajl tempdata.xls korišdenjem funkcije xlswrite, navodedi Worksheet 'Tabela3 i delije u koje treba upisati podatke. Matrica 4x2 se upisuje u pravouganu oblast koja počinje od delije E1: 28

29 >> a={'a1', 'A2'; 13 23; 34 45; 56 67; 78 89} a = Osnove biomedicinskog softvera 'A1' 'A2' [13] [23] [34] [45] [56] [67] [78] [89] >> xlswrite('tempdata.xls', a, 'Tabela3', 'E1'); Učitavanje iz fajla Ako hodemo da učitamo matricu iz Excel tabele u Matlab Workspace, koristimo funkciju xlsread. Ova funkcija dozvoljava i opciju da otvorimo Excel prozor koji prikazuje fajl, a zatim interaktivno izaberemo Worksheet i opseg podataka koji želimo da učitamo. Ulazni parametri ove funkcije su: Ime fajla Matrica koju želimo da učitamo Ime worksheet-a iz kojeg učitavamo podatke Opseg delija u tabeli iz kojeg hodemo da učitamo podatke Ključna reč koja otvara Excel prozor i omogudava interaktivno odabiranje Worksheeta i opsega podataka Tri odvojena izlazna parametra ove funkcije su: Numerički podaci String-podaci Bilo koji sadržaj neobrađene delije Slededi primer prikazuje korišdenje funkcije xlsread koja vrada jedan izlazni argument ndata=xlsread( tempdata.xls, Tabela3 ) Ukoliko želimo da učitamo i numeričke i tekstualne podatke, odredidemo kao parametre dve promenljive: *ndata, headertext+=xlsread( tempdata.xls, Tabela3 ) 29

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Kapittel september Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 7.

Kapittel september Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 7. Institutt for geofag Universitetet i Oslo 18. september 2012 MatLabs store styrke er tallberegninger og grafisk fremstilling av resultater Noen ganger er det allikevel ønskelig å manipulere tekst (f.eks.

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

1. 0BLINEARNE STRUKTURE PODATAKA

1. 0BLINEARNE STRUKTURE PODATAKA 1. 0BLINEARNE STRUKTURE PODATAKA 1.1. 1BPOLJE 1.1.1. 5BDEFINICIJE I STRUKTURA Polje (array) predstavlja linearnu homogenu statičku strukturu podataka i sastoji se od fiksnog broja komponenata istog tipa.

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon 1 ITGK - H2010, Matlab Repetisjon 2 Variabler og tabeller Variabler brukes til å ta vare på/lagre resultater Datamaskinen setter av plass i minne for hver variabel En flyttallsvariabel tar 8 bytes i minne

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 2 Funksjoner og plotting

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 2 Funksjoner og plotting Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 2 Funksjoner og plotting I denne øvinga skal vi først og fremst lære oss å lage plott i MATLAB. I tillegg skal vi lære oss hvordan vi manøvrerer oss omkring

Detaljer

I kunstverdenen er glitch art en relativ ny kunstform som er basert på de uventede resultatene av digitale feil. - WIKIPEDIA

I kunstverdenen er glitch art en relativ ny kunstform som er basert på de uventede resultatene av digitale feil. - WIKIPEDIA En glitch er en kortvarig feil i et system. Det er ofte brukt for å beskrive en forbigående feil som korrigerer seg selv, og derfor vanskelig å oppdage. I kunstverdenen er glitch art en relativ ny kunstform

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Noen MATLAB-koder. 1 Plotte en vanlig funksjon. Fredrik Meyer. 23. april 2013

Noen MATLAB-koder. 1 Plotte en vanlig funksjon. Fredrik Meyer. 23. april 2013 Noen MATLAB-koder Fredrik Meyer 23. april 2013 1 Plotte en vanlig funksjon Anta at f : [a, b] R er en vanlig funksjon. La for eksempel f(x) = sin x+x for x i intervallet [2, 5]. Da kan vi bruke følgende

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

MATLAB for STK1100. Matematisk institutt Univeristetet i Oslo Januar Enkel generering av stokastiske variabler

MATLAB for STK1100. Matematisk institutt Univeristetet i Oslo Januar Enkel generering av stokastiske variabler MATLAB for STK1100 Matematisk institutt Univeristetet i Oslo Januar 2014 1 Enkel generering av stokastiske variabler MATLAB har et stort antall funksjoner for å generere tilfeldige tall. Skriv help stats

Detaljer

Matematičke metode u kemiji Numeričke metode u kemiji

Matematičke metode u kemiji Numeričke metode u kemiji Matematičke metode u kemiji Numeričke metode u kemiji Mnogi na matematiku svedivi kemijski problemi nisu egzaktno rješivi. Stoga se u kemiji puno koriste numeričke metode. 1 Metoda najmanjih kvadrata Jedna

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

Matlab-intro MUS4218

Matlab-intro MUS4218 Matlab-intro MUS4218 Kristian Nymoen 1 Introduksjon Dette kompendiet tar utgangspunkt i teknikkene som ble vist i Matlab i MUS4218 våren 2017. Det oppdateres underveis i semesteret, og er derfor litt ustrukturert.

Detaljer

Korisnički priručnik. Modena E501

Korisnički priručnik. Modena E501 Korisnički priručnik Modena E501 RS PORUKA OD COOLPAD Hvala na kupovini vašeg Modena E501 mobilnog telefona! Sledite jednostavna ali važna uputstva za optimalnu upotrebu vašeg novog telefona: Pre prve

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Funksjoner og plotting

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Funksjoner og plotting Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Funksjoner og plotting I denne øvinga skal vi først og fremst lære oss å lage plott i MATLAB. Ellers minner vi om at der er mange MATLAB-ressurser tilgjengelig.

Detaljer

Aksijalno pritisnuti elementi

Aksijalno pritisnuti elementi Aksijalno pritisnuti elementi Metalne konstrukcije P5- Primena Metalne konstrukcije P5- Oblici poprečnih preseka Metalne konstrukcije P5-3 eophodne kontrole graničnih stanja nosivosti - ULS Konrola nosivosti

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

TMA Kræsjkurs i Matlab. Oppgavesett 1/3

TMA Kræsjkurs i Matlab. Oppgavesett 1/3 TMA4123 - Kræsjkurs i Matlab. Oppgavesett 1/3 22.02.2013 Dette oppgavesettet omhandler grunnleggende Matlab-funksjonalitet, slik som variabler, matriser, matematiske funksjoner og plotting. Den aller viktigste

Detaljer

SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE

SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE Kragujevac, 2003. SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE 1. Helsetninger - samostalne (nezavisne) rečenice Jens sover. Jens spava. Samostalna rečenica je nezavisna rečenica koja ima smisao.

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs MatLab: Filbehandling - load, save, type - fopen, fgetl, feof, fprintf, fclose

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs MatLab: Filbehandling - load, save, type - fopen, fgetl, feof, fprintf, fclose 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs MatLab: Filbehandling - load, save, type - fopen, fgetl, feof, fprintf, fclose Anders Christensen (anders@ntnu.no) Rune Sætre (satre@ntnu.no) TDT4105 IT Grunnkurs

Detaljer

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU Autor: Vedran Vučić 1 Sadržaj: Predgovor Zahvale Tipografske konvencije Slobodan softver nastanak i značaj Upotreba GNU/Linuxa za audio

Detaljer

Bildehåndtering Geir A. Myrestrand Styremedlem og webmaster for Slekt og Data Rogaland,

Bildehåndtering Geir A. Myrestrand Styremedlem og webmaster for Slekt og Data Rogaland, Bildehåndtering En innføring i bildehåndtering i slektsforskning. Emner som dekkes er gjennomgang av formater, assosiering av informasjon om bilder med selve bildene, klassifisering, gjenfinning av bilder,

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide Ulike bildeformater og komprimering Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide I korte trekk Det finnes mange ulike typer bildeformater, og man må kjenne til noen av dem for å gjøre gode valg når man skal

Detaljer

Control Engineering. MathScript. Hans-Petter Halvorsen

Control Engineering. MathScript. Hans-Petter Halvorsen Control Engineering MathScript Hans-Petter Halvorsen Dataverktøy MathScript LabVIEW Differensial -likninger Tidsplanet Laplace 2.orden 1.orden Realisering/ Implementering Reguleringsteknikk Serie, Parallel,

Detaljer

Binærfiler versus tekstfiler

Binærfiler versus tekstfiler 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Filbehandling Kunnskap for en bedre verden Amanuensis Terje Rydland Kontor: ITV-021 i IT-bygget vest (Gløshaugen) Epost: terjery@idi.ntnu.no Tlf: 735 91845 TDT4105

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Uvod u web programiranje: Uvod u HTML

Uvod u web programiranje: Uvod u HTML Uvod u web programiranje: Uvod u HTML Dubrovnik, ožujak 2013. Krunoslav Žubrinić Zaštićeno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/hr/ Creative Commons slobodno smijete: dijeliti umnožavati,

Detaljer

START MED MATLAB. Når du starter Matlab, kommer du inn i kommandovinduet. Dersom du har versjon 6.1, ser du dette :

START MED MATLAB. Når du starter Matlab, kommer du inn i kommandovinduet. Dersom du har versjon 6.1, ser du dette : 1 START MED MATLAB Disse sidene er hovedsakelig ment for dem som ikke har brukt Matlab eller som trenger en oppfriskning. Start fra toppen og gå systematisk nedover. I tillegg brukes Matlablefsa. Noe av

Detaljer

Grunnleggende elementer i Matlab

Grunnleggende elementer i Matlab Intro MatLab 1 Grunnleggende elementer i Matlab 1. Innledning Hva er Matlab? MATLAB is a numerical computing environment and programming language. MATLAB allows easy matrix manipulation, plotting of functions

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

BYFE/EMFE 1000, 2012/2013. Numerikkoppgaver uke 34

BYFE/EMFE 1000, 2012/2013. Numerikkoppgaver uke 34 BYFE/EMFE 1000, 2012/2013 Numerikkoppgaver uke 34 I denne øvinga skal vi først og fremst lære oss å lage plott i Octave. I tillegg skal vi lære oss hvordan vi manøvrerer oss omkring i ulike kataloger.

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Eksempler. Mangekanter

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Eksempler. Mangekanter 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Eksempler Kunnskap for en bedre verden Amanuensis Terje Rydland Kontor: ITV-021 i IT-bygget vest (Gløshaugen) Epost: terjery@idi.ntnu.no Tlf: 735 91845 TDT4105

Detaljer

MAT-INF 2360: Obligatorisk oppgave 1

MAT-INF 2360: Obligatorisk oppgave 1 6. februar, MAT-INF 36: Obligatorisk oppgave Oppgave I denne oppgaven skal vi sammenligne effektiviteten av FFT-algoritmen med en mer rett frem algoritme for DFT. Deloppgave a Lag en funksjon y=dftimpl(x)

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

3.1.1 Eksempel: "Student's" t-fordeling Lognormal-fordeling... 7

3.1.1 Eksempel: Student's t-fordeling Lognormal-fordeling... 7 Kristian R. Hansen Innhold 1 Innlending... 3 1.1 Hjelp og dokumentasjon... 3 1.2 Kommandolinje... 3 1.3 Dokumentasjon... 3 1.4 Data import og eksport... 3 1.4.1 Regneark... 3 1.4.2 Import Wizard... 3 1.4.3

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

Noen hint for å gjøre Matlabøving i TMA4105

Noen hint for å gjøre Matlabøving i TMA4105 Noen hint for å gjøre Matlabøving i TMA5 Brynjulf Owren 7. mars Innledning Våren forsøker vi å introdusere en moderat bruk av Matlab i øvingene i TMA5 Matematikk. Spesielt er dette med tanke på at mange

Detaljer

11. september Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 6 + en hel del ekstra.

11. september Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 6 + en hel del ekstra. Institutt for geofag Universitetet i Oslo 11. september 212 plotfunksjonen Den vanligste funksjonen for å plotte 2D-data i MatLab er plotfunksjonen Funksjonen plotter vektorer med data og lager rette linjer

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Løsningsforslag

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Løsningsforslag Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Løsningsforslag Oppgave 1 Å lage et plott a) Vi kan tilordne vektoren slik i kommandovinduet: ` x=0:.1:7*pi;' Legg merke til at det ikke er opplagt hvordan

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

ISC Bind9. Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak Bind9 / str. 1

ISC Bind9. Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak Bind9 / str. 1 ISC Bind9 Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak 2002. Bind9 / str. 1 Tijekom prezentacije ako što nije jasno - pitajte! ako što nije točno - ispravite! diskusija je poželjna i produktivna ako je

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs MatLab: Filbehandling Anders Christensen (anders@idi.ntnu.no) Rune Sætre (satre@idi.ntnu.no) TDT4105 IT Grunnkurs 2 Læringsmål/pensum Filbehandling Mål: Forstå

Detaljer

Lyd og video på nettsider

Lyd og video på nettsider Lesson 8 Lyd og video på nettsider All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene.

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene. Magnus Over-Rein / 28.09.2010 T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler

Detaljer

Innføring i MATLAB - The language of Technical Computing

Innføring i MATLAB - The language of Technical Computing Innføring i MATLAB - The language of Technical Computing Hvordan bruke MATLAB til å analysere eksperimentelle data. TFY4145 Mekanisk fysikk Utstyr: Datarom med PC for studenter. Datamaskin med projektor

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

Termodynamikk og statistisk fysikk Oblig 4

Termodynamikk og statistisk fysikk Oblig 4 FYS216 ermodynamikk og statistisk fysikk Oblig 4 Sindre Rannem Bilden 23. september 215 Oppgave.5 - Rotasjon av diatomiske molekyler a) Skriv ned partisjonsfunksjonen Z R ( ) Z R ( ) =Σ j g(j)e ε jβ =(2j

Detaljer

"FITIŠ - JU" d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700

FITIŠ - JU d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700 List:1 Uputstvo za rukovanje Protivpožarnom centralom serije NK-700 Centrala komunicira sa korisnikom pomoću svetlosne i zvučne signalizacije dok komande prima preko tastature. Tako da pre svega sledi

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu. 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no 2 Frist for øving 1: Fredag 11. Sept. Noen oppstartsproblemer

Detaljer

Tabell 1: Beskrivende statistikker for dataene

Tabell 1: Beskrivende statistikker for dataene Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 7, blokk II Løsningsskisse Oppgave 1 a) Utfør en beskrivende analyse av datasettet % Data for Trondheim: TRD_mean=mean(TRD);

Detaljer

MathScript. Hans- Pe1er Halvorsen, M.Sc.

MathScript. Hans- Pe1er Halvorsen, M.Sc. MathScript Hans- Pe1er Halvorsen, M.Sc. Ja! De1e er et IA fag dvs. både AutomaFsering og InformaFkk! Arbeidslivet krever anvendt kunnskap! Tilstandsrom- modeller Dataverktøy SpesialFlfelle MathScript LabVIEW

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT-0860-14 Digitale Display VERSJON : 10 DATO: 19.12.2014 Side 1 av 6 Bilag 3 Del 1 NT-0860-14 Digitale Display Innholdsfortegnelse Innhold 1 INFORMASJON

Detaljer

Ditt og Datt i MATLAB. En introduksjon til Matlab og Simulink for ferske kybernetikk-studenter

Ditt og Datt i MATLAB. En introduksjon til Matlab og Simulink for ferske kybernetikk-studenter Ditt og Datt i MATLAB En introduksjon til Matlab og Simulink for ferske kybernetikk-studenter Sist oppdatert 17. juli 2014 Innhold 1 Generelle tips Matlab 2 1.1 Kommandovinduet vs.m-skript....................

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Forelesningsinfo. Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Forelesningsinfo. Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Amanuensis Terje Rydland Kontor: ITV-021 i IT-bygget vest (Gløshaugen) Epost: terjery@idi.ntnu.no

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

Raster VS Vektor. Stian Larsen Raster

Raster VS Vektor. Stian Larsen Raster Raster VS Vektor. Stian Larsen 29.09.10 Raster Raster grafikk, også kalt punktgrafikk, presenterer et bilde i biter av informasjon. Denne informasjonen blir til piksler som har fargekoder og informasjon

Detaljer

Viktige begreper. Viktige begreper, illustrasjon. Matematisk representasjon av digitale bilder. INF Introduksjon og Kap.

Viktige begreper. Viktige begreper, illustrasjon. Matematisk representasjon av digitale bilder. INF Introduksjon og Kap. Viktige begreper INF 23. 25 Introduksjon og Kap. 2 Introduksjon - hva er et digitalt bilde Avbildning Det elektromagnetiske spekteret Litt om bildeformater Kamera og optikk Øyet og egenskaper ved synet

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

En innføring i MATLAB for STK1100

En innføring i MATLAB for STK1100 En innføring i MATLAB for STK1100 Matematisk institutt Universitetet i Oslo Februar 2017 1 Innledning Formålet med dette notatet er å gi en introduksjon til bruk av MATLAB. Notatet er først og fremst beregnet

Detaljer

Za sinagogu sam vezan muzikom

Za sinagogu sam vezan muzikom jevrejski Godina XVIII (LV) Broj 3 Beograd MART 2009. ADAR / NISAN 5769. SVET: Vatikanska banka oprala novac otet Srbima, Jevrejima i Romima INTERVJU, STEFAN SABLI]: Za sinagogu sam vezan muzikom strana

Detaljer

NORSK ALFABET (Norveška azbuka)

NORSK ALFABET (Norveška azbuka) NORSK ALFABET (Norveška azbuka) 1. A a /a/ 16. P p /pe/ 2. B b /be/ 17. Q q /ku/ 3. C c /se/ 18. R r /er/ 4. D d /de/ 19. S s /es/ 5. E e /e/ 20. T t /te/ 6. F f /ef/ 21. U u /u/ 7. G g /ge/ 22. V v /ve/

Detaljer

Øvingsforelesning i Matlab TDT4105

Øvingsforelesning i Matlab TDT4105 Øvingsforelesning i Matlab TDT4105 Øving 6. Tema: funksjoner med vektorer, plotting, preallokering, funksjonsvariabler, persistente variabler Benjamin A. Bjørnseth 13. oktober 2015 2 Oversikt Funksjoner

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

Kapittel Oktober Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 14.

Kapittel Oktober Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 14. og Institutt for geofag Universitetet i Oslo 17. Oktober 2012 i MatLab En funksjon vil bruke et gitt antall argumenter og produsere et gitt antall resultater og : Hvorfor Først og fremst bruker vi når

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

En kort innføring i Matlab Halvor Aarnes /BIO2110 H2006. S.E.& O. 15-11-2007

En kort innføring i Matlab Halvor Aarnes /BIO2110 H2006. S.E.& O. 15-11-2007 En kort innføring i Matlab Halvor Aarnes /BIO2110 H2006. S.E.& O. 15-11-2007 Innholdsfortegnelse Matlab som kalkulator... 4 Matriser (arrays)... 6 Lage egne funksjon... 14 Script-filer i Editor-vindu...

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Funksjoner og plotting

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Funksjoner og plotting Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 3 Funksjoner og plotting Som du sikkert vet, nnes det mye programvare som kan plotte funksjoner for eksempel GeoGebra og Desmos. Selvsagt vil vi ikke på

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 115. DEL 1 SOSI- raster

SOSI standard - versjon 2.2 Side 115. DEL 1 SOSI- raster SOSI standard - versjon 2.2 Side 115 SOSI- raster SOSI standard - versjon 2.2 Side 116 SOSI- raster - Historikk og status Denne side er blank 116 SOSI standard - versjon 2.2 Side 117 SOSI- raster - Historikk

Detaljer