ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Notodden Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1

2 2 Notodden Energi Årsrapport 2011

3 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd i Notodden Energi AS Energitjenester HMS- og kvalitetsarbeid i Notodden Energi AS Nytt administrasjonsbygg Notodden Energi AS Styrets beretning RESULTATER Resultatregnskap Balanse Gjeld og egenkapital Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper Noter Nøkkeltall Revisjonsberetning

4 EIERSTYRING OG VIRKSOMHETSLEDELSE Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper, er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikke relevans for vårt selskap, samt at vi har konstatert at innenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger som er nedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse kommenteres særskilt da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at: Saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling sendes aksjeeiere senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig. Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen. Det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen. Anbefalingen er som kjent utarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flere enn èn aksjeeier. Mye av det som følger av anbefalingen har derfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingen avvikles før hvert år og innkalling skjer innenfor lovens minimumskrav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen og det foreligger rutiner for avvikling. Vedtektene sikrer at Telemark Kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalget i Notodden kommune får oversendt innkalling med nødvendige saksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. Avvik fra anbefalingen: Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.dir. plikt til å møte. Uten spesiell innkalling møter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 7. Valgkomité Selskapet bør ha en valgkomitè, generalfor samlingen bør velge komitèens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitè bør vedtektsfestes. 4 Notodden Energi Årsrapport 2011

5 Valgkomitèen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomitèen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomitèen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomitèen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg. Avvik fra anbefalingen: Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges Avvik fra anbefalingen: Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges valgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune, som utgjør selskapets generalforsamling, følger kommunens interne prosedyrer ved valg av nye medlemmer til styret. 8. Styre sammensetning og uavhengighet Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst halvparten av aksjeeiervalgte medlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter for den daglige ledelsen bør ikke være medlemmer av styret. Dersom slike representanter er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styrekomitèer for å bidra til en mer uavhengig forberedelse av styresaker jfr. pkt. 9. Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis almennaksjeloven ikke krever at vedkommende skal velges av bedriftsforsamlingen eller styret, som følge av avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Mye av innholdet i punktet har ikke relevans for NE. Styret i NE har 7 medlemmer, 5 aksjonærvalgte og 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenes funksjonstid 4 år, men for å sikre kontinuitet er 3, hhv. 2 av de aksjonærvalgte medlemmene på valg hvert 2. år. De ansatte velger sine styremedlemmer og varamedlemmer for 4 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. samtidig når det er valg av styremedlemmer. Avvik fra anbefalingen: Av punktets anbefaling som har relevans for NE er det tre avvik. Styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes 5. Det opplyses ikke i årsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret bør fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene bør årlig fremlegges for generalforsamlingen til orientering. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder bør foretas av styret i møte. Rammer for opsjonsordninger og tildeling av aksjer til ansatte bør forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen. Forslag om opsjonsrammer bør omfatte tildelingskriterier, virkelig verdi av opsjonsordningene, regnskapsmessige konsekvenser for selskapet og potensielle utvanningseffekter. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte bør fremgå av årsrapporten. Det samme gjelder alle elementer av godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte. Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen. Årsrapport 2011 Notodden Energi 5

6 6 Notodden Energi Årsrapport 2011

7 Retningslinjer: Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller som avviker fra den lønnsmodell som er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende, men ikke ledende når det gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår i note 3, har daglig leder etterlønn i 1 år ved salg av bedriften hvor vedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder foretas av styret i møte. Betingelser: Godtgjørelse til styret og administrerende direktør er spesifisert i note 3 i årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: NE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert i en arbeidstakerorganisasjon gjør at lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisorarbeidet. Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra daglig ledelse er tilstede. Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor bør årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisor gi styret en oversikt over andre tjenester enn revisjon som er levert til selskapet. I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisors forhold til styret: Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltid ved første gangs behandling av forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Revisor legger frem for styret en skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. Revisors forhold til administrasjonen: Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem for revisor. Revisor gir på bakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Avvik fra anbefalingen Det er registrert ett avvik fra anbefalingen: - Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan revisor kan brukes utenom ordinært revisjonsarbeid, men det blir alltid konsultert med styreleder før oppdrag av et visst omfang igangsettes. Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifisere svakheter og forslag til forbedringer. Årsrapport 2011 Notodden Energi 7

8 SAMFUNNSREGNSKAP OG SOSIALT ANSVAR Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøet gjennom bidrag til idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad. Dette er gode formål vi fortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg, bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Fotballklubb, Notodden bluesfestival, Heddal Idrettslag og Grønkjær skisenter. For Notodden Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar aktivt til at Notodden blir det gode bosted. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt kr. 1,1 mill. - skatt på inntekt egne ansatte kr. 7,3 mill. - arbeidsgiveravgift kr. 3,5 mill. - forbruksavgift kr. 18,9 mill. - avgift til Enova kr. 2,0 mill. - merverdiavgift, netto kr. 9,4 mill. Sum direkte verdiskaping i 2011: kr. 42,2 mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån, og ordinært og ekstraordinært utbytte til eieren, Notodden kommune, på i alt kr. 2,3 mill. Den indirekte verdiskapingen er umulig å kvantifisere i penger, men selskapet bidrar i betydelig grad med sine ressurser uten at selskapet fakturerer de kostnader dette egentlig medfører. Eksemplene på dette er mange. Vi gir tilskudd til etableringen av nye nettabonnenter, både private og bedrifter. For 2011 utgjorde det ca. kr. 1,2 mill. Vi er bevisste i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2011 utgjorde kr. 65,1 mill. 8 Notodden Energi Årsrapport 2011

9 BILDE Årsrapport 2011 Notodden Energi 9

10 NETTVIRKSOMHETEN OG DET LOKALE ELTILSYN NETTVIRKSOMHETEN 2011 ble et år hvor spesielle værsituasjoner påvirket vår drift i langt større grad enn vanlig. Dette førte til at noe anleggsvirksomhet på reinvesteringssiden ble vanskelig å få gjennomført slik vi hadde planlagt. Aktiviteten var stor, spesielt på feilrettings- og driftssiden, men vi gjennomførte også mange nyanlegg, i tillegg til de ordinære reinvesteringsprosjektene vi planlegger hvert år. Større oppgaver innenfor den ordinære nettvirksomheten Som en videreføring av kablingen på Heddal Øst ble strekningen fra Nordbygda til Ingolfsrud lagt ned i kabel sammen med rør til fiberforbindelse mot Hjartdal. Store deler av strekningen Heddal Vest med forbindelse til Bamle på østsiden har høyspenningsmaster som er i dårlig forfatning. I den forbindelse startet vi kabellegging til erstatning for høyspenningsmaster på «Ringen», forbindelsen mellom høyspenningsnettet på øst- og vestsiden. I forbindelse med rørlegging for fiber fram til Rygi skole la vi med ny høyspenningskabel slik at vi kan få fjernet linjestrekk og mastearrangement ved skolen. I forbindelse med Altiboxutbyggingen på Yli ble deler av planlagt kabelforbindelse mellom Tuven og Yli startet på, men ikke ferdigstilt. Den gjenstående delen av dette arbeidet inklusiv brokryssing av Heddøla er planlagt utført i 2012 slik at vi kan fjern gammel og dårlig høyspenningslinje i området. Vi har i flere år hatt en dårlig og gammel kabelforbindelse til boligområdet på Øvre Anundskås. Dette ble forbedret med en ny høyspenningskabel fra nettstasjonen Storeskar til Nedre Anundskås. Tidligere påbegynt prosjekt med utskifting av høyspenningskabel mellom Meaksmoen og Nedre Anundskås ble fullført. Ny kabel erstatter eldre kabel med redusert tverrsnitt. Notodden kommune startet i 2010 utbygging av VA anlegg og veger i Lisleherad. I den forbindelse har vi lagt om mye lavspenning til kabel sammen med rør til fiber. I året 2011 har dette stort sett foregått på strekningen mellom Flaaten og «Graverundergangen». Ny kyssing av bekkutløpet fra Haavedammen er også foretatt. Byggmakker flyttet sin virksomhet til Merdeveien på Tuven. I den forbindelse etablerte vi en ny nettstasjon til erstatning for gammel som ble sanert ved ombygging. Dette medførte også omlegging av alle kabler i området. I forbindelse med videreføring av utvidelsen på Tuvensenteret ble det montert opp enda en nettstasjon i tillegg til den som kom i 2010, med forsyningsspenning på 400 volt til deler av bygningsmassen. Nytt flott industribygg ble satt opp av Sperre på Tuven. I den forbindelse etablerte vi en større 400 volt nettstasjon i bygget til forsyning av kraft til virksomhetene i de nye lokalene. Det ble etablert en ring på høyspenningsnettet som den nye stasjonen knyttes til. Sammen med kablingen ble det lagt rør for framtidig ny forsyning og fiber. 10 Notodden Energi Årsrapport 2011

11 I bygg 70 på Hydroparken bygget Thermokraft opp nytt flisfyringsanlegg til erstatning for bortfallet av varmen fra Becromal. Notodden Energi bygget opp en ny nettstasjon til forsyning av en elektrokjele som står som en del av anlegget. Ellers ble de lagt fram egen lavspenningsforsyning til den øvrige tekniske delen av anlegget, styring, motordrifter og lignende. En enkel koblingsstasjon ble satt i drift på Tuven for å få fjernet siste rester av gammel høyspenningslinje mellom Notodden og Heddal. Seint på høsten 2011 satte vi opp ny nettstasjon Svelgfoss 1 til erstatning for gammelt og dårlig mastearrangement. Sluttføring av dette arbeidet vil bli utført i Flere trafoarrangement med plattform som det er krav om fjerning av eller ombygging av innen 2016 ble bygget om i De fleste ombyggingene ble foretatt i Gransherad. Arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten I forbindelse med oppgradering av jernbanedriften på strekningen Nordagutu Kongsberg hadde Jernbaneverket behov for kraft til gamle Øysteinstul stasjon på Meheia. I 2011 ble det derfor lagt høyspenningsforbindelse fra Goasholt, som til nå har vært vår siste nettstasjon i retning mot Kongsberg, og til Øysteinstul, en strekning på ca. 4,5 km. Nye nettstasjoner ble satt i drift, en i endepunktet i tillegg til en underveis på strekningen, ved Velen. Tunnelene på Tinnsjøvegen ble totalrenovert med økt behov for elkraft i Vi måtte legge om flere hundre meter med ny høyspenningskabel. To nye nettstasjoner til kraftforsyning ble etablert inne i tunnelene, samt en utenfor munningen til den siste tunnelen. Fra Årlifoss via Anundskås, Helleberg og Bolkesjø fram til grensa mot Kongsberg og Buskerud ble det på slutten av 2011 strukket fiberkabel på høyspenningsmastene for å etablere fiberforbindelse mot Numedal. Endelig sluttføring av forbindelsen vil bli utført i Også i 2011 har vi utført diverse gatelysanlegg i forbindelse med kabling av lavspenningsanlegg langs kommunale veier, ca 40 punkter totalt i Hegneskottet, Gamle Hvålavei, Nesheradsgate og Ola Lensmannsveg. Ellers er det påbegynt arbeid med ny belysning i Sykehusveien og Olaf Moens veg i Lisleherad, i alt 38 punkt. Generelt om driften av distribusjonsnettet Driften av distribusjonsnettet i Notodden Energi ble dette året preget av mange større feilsituasjoner som følge av uvanlige værsituasjoner i vårt konsesjonsområde. I tillegg til feil og driftssituasjoner av den mer ordinære typen, hadde vi fire hendelser dette året som førte til noe mer arbeid enn vanlig. I april hadde vi et uvanlig sterkt vindvær som rammet gransheradnettet verst, i tillegg til enkelte deler av Heddal og Lisleherad. 24. juli fikk vi uvanlig mye nedbør med påfølgende flom som rammet Notodden sentrum og Lisleherad i størst grad. I november og desember fikk vi to nye tilfeller av sterkt vindvær og nedbør som rammet oss ganske hardt. Alle disse situasjonene rammet oss forholdsvis hardt mens de sto på, men det førte også til veldig mye etterarbeid som preget den daglige driften ved Notodden Energi. Det ble flest reparasjoner på lavspenningsnettet både på linje- og kabelnettet. Når det gjelder høyspenningsnettet var det flere reparasjoner på linjene i tillegg til omfylling og reparasjoner av høyspenningskabler. På strekningene Lindem Dyrehaven og Ramberghjørnet Hegnegata måtte det legges flere hundre meter med nye høyspenningskabler. Legging av kabler ble også foretatt i Sykehusvegen i forbindelse med opprustingsarbeid kommunen måtte foreta etter flommen 24. juli. I august fikk vi en kortslutning/eksplosjon på høyspenningsanlegget i nettstasjonen Meaksmoen. Hendelsen medførte en del materielle skader. Ny stasjon med nytt høyspenningsanlegg ble raskt satt opp i ettertid. Skjerpede forskriftskrav for sikrere drift av høyspennings linjenettet ved jordfeil førte til at vi omplasserte en effektbryter til Finnekåsa i Gransherad, og satte opp en ny ved ØTA på Tveiten. På høsten i 2011 hadde vi revisjon fra NVE. Det to områdene de konsentrerte seg om, var vedlikehold og modernisering av nettet og leveringskvalitet i kraftsystemet. NVE var godt fornøyd med Notodden Energi på det første området, men vi har en del utfordringer som vi må jobbe med når det gjelder leveringskvalitet. Årsrapport 2011 Notodden Energi 11

12 I forbindelse med skjerpede krav til kontroll og oversikt med lavspenningsanleggene våre leide vi inn ekstern hjelp og fikk kontrollert store deler av linjenettet i den sydøstlige delen av sentrum og Tinnegrend. Dette er noe vi må videreføre i de kommende år. Samme innleide firma foretok råtekontroll av høyspenningsmastene på vestsida av Heddal, fra Simones til Likroken. Dette danner grunnlag for prioriteringen av den resterende ombyggingen av dette høyspenningsnettet. Vi leide også inn ekstern hjelp til revisjon av effektbrytere i Hydroparken. Store ressurser ble også brukt da nesten alt av høyspenningslinjer i Gransherad ble ryddet for side- og underskog. DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN DLE DLE-aktiviteter ved Notodden Energi er utført i hht instruks fra DSB for Det er utført tilsyn med totalt 408 anlegg. Av disse er det hovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, forskjellige andre virksomheter og driftsbygninger med dyr er kontrollert. Det er foretatt 10 verifikasjoner av installatører, og 4 byggeplasskontroller i løpet av Tilsynsingeniørene ved Notodden Energi klarte i 2011, til tross for noe redusert bemanning i begynnelsen, å gjennomføre alle de planlagte kontrollene. Vi unngikk derfor å leie inn ekstern hjelp slik vi måtte i Barne- og ungdomsskoler i kommunen fikk tilbud om skoleundervisning også i Responsen var dårlig. NE har i 2011 deltatt i etterforskningen av 2 branner i eget forsyningsområde, og bistått i 3 brann-etterforskninger utenfor vårt eget område. NE har avhold to møter med elektroinstallatørene i vårt nærområde. Deler av opplegget har vært i samarbeid med Hjartdal Elverk. 12 Notodden Energi Årsrapport 2011

13 BREDBÅND I NOTODDEN ENERGI AS 2011 har vært et år med stort fokus på utvidelse av fibernettet for å imøtekomme behovet i markedet, samt på best mulig måte sikre egen infrastruktur. Nye boligområder er bygget ut og levert med Altibox-konseptet, og det er kommet en rekke nye produkter og tjenester inn i porteføljen. Det er levert Altibox til Yli og Toppen/Tinnebyenområdet i Notodden kommune, samt nye felt i Ulefoss og Lunde i Nome kommune via vår underpartner Midt-Telemark Breiband AS. Videre har vi foretatt utvidelse av satsingen i Seljord kommune med tilhørende boligområder. Infrastruktur Det er foretatt store utvidelser av fibernettet både i og utenfor vår egen kommune, og Notodden Bredbånd AS har nå fibernett (stamnett) som grenser til hele 5 kommuner. Stamnettet som er hovedåren i fibernettet vårt hører til Notodden Bredbånd AS som er et infrastrukturselskap eid 100 % av Notodden Energi AS. Dette er med på å sikre at Notodden Energi har et så sikkert nett som mulig, og i tillegg møter det etterspørselen i markedet. Dette er også med på å sikre at vi til enhver tid er klare til å møte det økte kapasitetsbehovet som måtte komme. I forbindelse med utvidelsen av stamnettet er det også inngått avtale med Altibox sentralt om direkte leveranse av signaler til vår hovedsentral i Notodden. Dette er med på å sikre leveranse og reserveforsyning ytterligere for våre kunder. Denne avtalen er langsiktig og medfører et positivt bidrag økonomisk. Videre har vi fortsatt et sterkt fokus på å bygge reserveforsyninger rundt om i nettene våre, noe som er med på å sikre en så god tilgjengelighet for våre kunder som mulig. Salg av Altibox Det var ved utgangen av 2011 solgt nær kontrakter totalt i våre områder, inkludert vår underpartner Midt-Telemark Bredbånd AS. Dekningsprosenten totalt i alle områdene har steget med 10 %. Avdelingen Thor Erik Haugen fra Hjuksebø er ansatt som kundekonsulent bredbånd, og Bente Fuhre fra Notodden er ansatt som vikar i stilling som kundekonsulent bredbånd. Produktutvikling Det har i løpet av året kommet flere spennende produkter og tjenester inn i porteføljen, samtidig som en del eksisterende produkter og tjenester har blitt oppgradert. Av nye produkter kan vi nevne mobilt bredbånd, 3D inn i filmkategorien på TV, og sist men ikke minst Altibox Chill. Altibox Chill er et produkt som gjør det mulig for våre kunder å se TV og film uansett hvor de er, via PC/Mac eller nettbrett. Altibox Chill er delt inn i to produkter, Chill in og Chill out. Chill inn lar deg se TV og film i hjemmet, og Chill out utenfor ditt eget hjem - der hvor det er wifi eller 3G-dekning. Internetthastigheten er økt til 25/25 Mbit/s og det er foretatt en oppgradering av alle apps som gjør det enklere å styre Altibox-tjenestene når kunden er på farten. Årsrapport 2011 Notodden Energi 13

14 Altibox bedrift Vi har i løpet av 2011 økt satsingen på Altibox til bedriftsmarkedet, og har 30 kontrakter med små og mellomstore bedrifter ved utgangen av Notodden Energi kommer til å øke denne satsingen ytterligere i Altibox alarm Notodden Energi startet med salg av Altibox alarm i 2010 og har hatt stort fokus på dette produktsegmentet også i Vi hadde nær 200 Altibox alarm-kunder ved årsskiftet 2011/2012. Marked Notodden Energi ble i 2011 kåret til årets Altibox-partner blant samtlige 38 partnere av Altibox selv, under feiringen av Altibox sitt tiårsjubileum i Stavanger. Notodden Energi arrangerte golfturneringen Altibox Open for andre året på rad, og med en veldig bra oppslutning på 93 deltagere. Vi fortsatte også å være synlige ved å holde stands og brukermøter for våre kunder. 14 Notodden Energi Årsrapport 2011

15 Årsrapport 2011 Notodden Energi 15

16 ENERGITJENESTER 2011 var et aktivt år i avdelingen for energitjenester, med spesielt fokus på avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Avdelingen Henning Oterholt begynte i nyopprettet stilling som målertekniker den Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) Automatisk målerinnsamling skal innføres i alle nettselskap i hele Norge innen Innen skal 80 % av dagens målerpark være byttet ut. Med kommunikasjon til samtlige målere i vårt område åpner det også for nye muligheter. I tillegg til automatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil dette også føre til en mer effektiv nettdrift ved at vi da vil få bedre og raskere informasjon om tilstanden og lastflyten i nettet, med andre ord en mer effektiv drift av nettet. Notodden Energi deltar sammen med 6 andre nettselskap (Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS, Vest-Telemark Kraftlag AS og Rauland Kraftforsyningslag) i Telemark Målerforum. Forumet ble opprettet med utgangspunkt i kravet fra NVE om innføring av AMS. EC Group ble på et tidlig tidspunkt engasjert, og har bistått og bistår fortsatt i arbeidet knyttet til innføringen av AMS. Målere Målepunkt med et forventet årlig energiuttak større enn kwh skal ifølge gjeldende forskrift være timesmålt. Ved utgangen av 2011 var det 285 timesmålte anlegg i vårt nett, med et samlet energiuttak på 78,7 GWh. Utkoblbart forbruk Nettselskapet har tidligere tilbudt redusert nettariff til eksisterende kunder som har hatt elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Ved årsskiftet var det 22 anlegg på denne tariffen, og det totale energiuttaket var 9,7 GWh. Fra vil imidlertid denne tariffen opphøre. Lokal energiutredning I «Forskrift om energiutredninger» (NVE) pålegges områdekonsesjonær for elnettet å utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for kommunen(e) i konsesjonsområdet hvert annet år. Energiutredningene er tilgjengelige på vår hjemmeside Enøk Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova SF. For hver kwh som strømkundene bruker, skal det betales 1,25 øre (inkl. mva) i Enova-avgift til det statlige Energifondet. Det er områdekonsesjonæren som er pålagt å kreve inn denne avgiften. I 2011 ble det fra Notodden Energi overført 1,96 millioner kroner til Enova SF. 16 Notodden Energi Årsrapport 2011

17 HMS- OG KVALITETSARBEID I NOTODDEN ENERGI AS Notodden Energi AS videreførte fra tidligere år sitt arbeide med HMS- og kvalitetsarbeid. HMS- og kvalitetsarbeid i bedriften generelt skal stimulere til at den enkelte ansatte til enhver tid har fokus på denne type problemstillinger i forbindelse med oppdrag og oppgaver i den enkeltes arbeidshverdag. Det har ved Notodden Energi AS i arbeidsåret 2011 ikke vært alvorlige personskader. Arbeidet med å kvalitetssikre systemene ved Notodden Energi AS pågår kontinuerlig. Beskrivelse av den enkelte prosess skal synliggjøres i bedriftens HMS-/kvalitetssikringssystem. Opplæring/oppdatering av den enkelte ansatt i bruk av IT-baserte verktøy for HMS-/kvalitetsarbeid, er gjennomført i flere omganger også i Dette for at den enkelte ansatte skal motiveres og stimuleres til bruk av verktøyet. Årsrapport 2011 Notodden Energi 17

18 18 Notodden Energi Årsrapport 2011

19 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG NOTODDEN ENERGI AS Oppføring av nytt administrasjonsbygg og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg har pågått i hele Nytt administrasjonsbygg ble overlevert fra entreprenør til sommerferien 2011, og ansatte flyttet inn etter ferien. Det var da fortsatt detaljer som ikke var gjennomført. Gammelt administrasjonsbygg ble overlevert til jul 2011, det var også her detaljer som ikke var ferdigstilt. Ferdigstilling av den totale bygningsmassen fortsetter i Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse har vist seg mer omfattende enn først antatt. Dette har medført at endelig ferdigstillelse har blitt utsatt i forhold til opprinnelig plan. Årsrapport 2011 Notodden Energi 19

20 STYRETS BERETNING Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 37,4 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS og Go Link AS (tidl. NotCom AS). Begge disse selskapene eies 100 % av Notodden Energi AS. Videre har Notodden Energi AS aksjemajoriteten i Thermokraft AS, med en eierpost på 61,1 %. I løpet av 2010 ble Notodden Energi AS medeier i selskapet Midt-Telemark Breiband AS, sammen med Midt-Telemark Energi AS og Kinck AS. Eierandelen i dette selskapet er på 45 %. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg Notodden Energi har fire hovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. Nettet består av kv kabel: 2 km - Høyspenningsfordeling: 350 km - Lavspenningsfordeling: 652 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden, tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. Styret Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Rune Hegna (ansattes representant) Ingar Gullbring (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Willy Roger Johansen (ansattes repr.) 2. Lars Erik Smevold (ansattes repr.) Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen styreinstruks for selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. 20 Notodden Energi Årsrapport 2011

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer