ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Notodden Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1

2 2 Notodden Energi Årsrapport 2011

3 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd i Notodden Energi AS Energitjenester HMS- og kvalitetsarbeid i Notodden Energi AS Nytt administrasjonsbygg Notodden Energi AS Styrets beretning RESULTATER Resultatregnskap Balanse Gjeld og egenkapital Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper Noter Nøkkeltall Revisjonsberetning

4 EIERSTYRING OG VIRKSOMHETSLEDELSE Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper, er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikke relevans for vårt selskap, samt at vi har konstatert at innenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger som er nedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse kommenteres særskilt da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at: Saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling sendes aksjeeiere senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig. Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen. Det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen. Anbefalingen er som kjent utarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flere enn èn aksjeeier. Mye av det som følger av anbefalingen har derfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingen avvikles før hvert år og innkalling skjer innenfor lovens minimumskrav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen og det foreligger rutiner for avvikling. Vedtektene sikrer at Telemark Kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalget i Notodden kommune får oversendt innkalling med nødvendige saksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. Avvik fra anbefalingen: Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.dir. plikt til å møte. Uten spesiell innkalling møter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 7. Valgkomité Selskapet bør ha en valgkomitè, generalfor samlingen bør velge komitèens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitè bør vedtektsfestes. 4 Notodden Energi Årsrapport 2011

5 Valgkomitèen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomitèen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomitèen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomitèen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg. Avvik fra anbefalingen: Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges Avvik fra anbefalingen: Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges valgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune, som utgjør selskapets generalforsamling, følger kommunens interne prosedyrer ved valg av nye medlemmer til styret. 8. Styre sammensetning og uavhengighet Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst halvparten av aksjeeiervalgte medlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter for den daglige ledelsen bør ikke være medlemmer av styret. Dersom slike representanter er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styrekomitèer for å bidra til en mer uavhengig forberedelse av styresaker jfr. pkt. 9. Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis almennaksjeloven ikke krever at vedkommende skal velges av bedriftsforsamlingen eller styret, som følge av avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Mye av innholdet i punktet har ikke relevans for NE. Styret i NE har 7 medlemmer, 5 aksjonærvalgte og 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenes funksjonstid 4 år, men for å sikre kontinuitet er 3, hhv. 2 av de aksjonærvalgte medlemmene på valg hvert 2. år. De ansatte velger sine styremedlemmer og varamedlemmer for 4 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. samtidig når det er valg av styremedlemmer. Avvik fra anbefalingen: Av punktets anbefaling som har relevans for NE er det tre avvik. Styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes 5. Det opplyses ikke i årsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret bør fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene bør årlig fremlegges for generalforsamlingen til orientering. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder bør foretas av styret i møte. Rammer for opsjonsordninger og tildeling av aksjer til ansatte bør forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen. Forslag om opsjonsrammer bør omfatte tildelingskriterier, virkelig verdi av opsjonsordningene, regnskapsmessige konsekvenser for selskapet og potensielle utvanningseffekter. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte bør fremgå av årsrapporten. Det samme gjelder alle elementer av godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte. Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen. Årsrapport 2011 Notodden Energi 5

6 6 Notodden Energi Årsrapport 2011

7 Retningslinjer: Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller som avviker fra den lønnsmodell som er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende, men ikke ledende når det gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår i note 3, har daglig leder etterlønn i 1 år ved salg av bedriften hvor vedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder foretas av styret i møte. Betingelser: Godtgjørelse til styret og administrerende direktør er spesifisert i note 3 i årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: NE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert i en arbeidstakerorganisasjon gjør at lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisorarbeidet. Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra daglig ledelse er tilstede. Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor bør årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisor gi styret en oversikt over andre tjenester enn revisjon som er levert til selskapet. I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisors forhold til styret: Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltid ved første gangs behandling av forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Revisor legger frem for styret en skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. Revisors forhold til administrasjonen: Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem for revisor. Revisor gir på bakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Avvik fra anbefalingen Det er registrert ett avvik fra anbefalingen: - Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan revisor kan brukes utenom ordinært revisjonsarbeid, men det blir alltid konsultert med styreleder før oppdrag av et visst omfang igangsettes. Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifisere svakheter og forslag til forbedringer. Årsrapport 2011 Notodden Energi 7

8 SAMFUNNSREGNSKAP OG SOSIALT ANSVAR Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøet gjennom bidrag til idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad. Dette er gode formål vi fortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg, bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Fotballklubb, Notodden bluesfestival, Heddal Idrettslag og Grønkjær skisenter. For Notodden Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar aktivt til at Notodden blir det gode bosted. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt kr. 1,1 mill. - skatt på inntekt egne ansatte kr. 7,3 mill. - arbeidsgiveravgift kr. 3,5 mill. - forbruksavgift kr. 18,9 mill. - avgift til Enova kr. 2,0 mill. - merverdiavgift, netto kr. 9,4 mill. Sum direkte verdiskaping i 2011: kr. 42,2 mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån, og ordinært og ekstraordinært utbytte til eieren, Notodden kommune, på i alt kr. 2,3 mill. Den indirekte verdiskapingen er umulig å kvantifisere i penger, men selskapet bidrar i betydelig grad med sine ressurser uten at selskapet fakturerer de kostnader dette egentlig medfører. Eksemplene på dette er mange. Vi gir tilskudd til etableringen av nye nettabonnenter, både private og bedrifter. For 2011 utgjorde det ca. kr. 1,2 mill. Vi er bevisste i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2011 utgjorde kr. 65,1 mill. 8 Notodden Energi Årsrapport 2011

9 BILDE Årsrapport 2011 Notodden Energi 9

10 NETTVIRKSOMHETEN OG DET LOKALE ELTILSYN NETTVIRKSOMHETEN 2011 ble et år hvor spesielle værsituasjoner påvirket vår drift i langt større grad enn vanlig. Dette førte til at noe anleggsvirksomhet på reinvesteringssiden ble vanskelig å få gjennomført slik vi hadde planlagt. Aktiviteten var stor, spesielt på feilrettings- og driftssiden, men vi gjennomførte også mange nyanlegg, i tillegg til de ordinære reinvesteringsprosjektene vi planlegger hvert år. Større oppgaver innenfor den ordinære nettvirksomheten Som en videreføring av kablingen på Heddal Øst ble strekningen fra Nordbygda til Ingolfsrud lagt ned i kabel sammen med rør til fiberforbindelse mot Hjartdal. Store deler av strekningen Heddal Vest med forbindelse til Bamle på østsiden har høyspenningsmaster som er i dårlig forfatning. I den forbindelse startet vi kabellegging til erstatning for høyspenningsmaster på «Ringen», forbindelsen mellom høyspenningsnettet på øst- og vestsiden. I forbindelse med rørlegging for fiber fram til Rygi skole la vi med ny høyspenningskabel slik at vi kan få fjernet linjestrekk og mastearrangement ved skolen. I forbindelse med Altiboxutbyggingen på Yli ble deler av planlagt kabelforbindelse mellom Tuven og Yli startet på, men ikke ferdigstilt. Den gjenstående delen av dette arbeidet inklusiv brokryssing av Heddøla er planlagt utført i 2012 slik at vi kan fjern gammel og dårlig høyspenningslinje i området. Vi har i flere år hatt en dårlig og gammel kabelforbindelse til boligområdet på Øvre Anundskås. Dette ble forbedret med en ny høyspenningskabel fra nettstasjonen Storeskar til Nedre Anundskås. Tidligere påbegynt prosjekt med utskifting av høyspenningskabel mellom Meaksmoen og Nedre Anundskås ble fullført. Ny kabel erstatter eldre kabel med redusert tverrsnitt. Notodden kommune startet i 2010 utbygging av VA anlegg og veger i Lisleherad. I den forbindelse har vi lagt om mye lavspenning til kabel sammen med rør til fiber. I året 2011 har dette stort sett foregått på strekningen mellom Flaaten og «Graverundergangen». Ny kyssing av bekkutløpet fra Haavedammen er også foretatt. Byggmakker flyttet sin virksomhet til Merdeveien på Tuven. I den forbindelse etablerte vi en ny nettstasjon til erstatning for gammel som ble sanert ved ombygging. Dette medførte også omlegging av alle kabler i området. I forbindelse med videreføring av utvidelsen på Tuvensenteret ble det montert opp enda en nettstasjon i tillegg til den som kom i 2010, med forsyningsspenning på 400 volt til deler av bygningsmassen. Nytt flott industribygg ble satt opp av Sperre på Tuven. I den forbindelse etablerte vi en større 400 volt nettstasjon i bygget til forsyning av kraft til virksomhetene i de nye lokalene. Det ble etablert en ring på høyspenningsnettet som den nye stasjonen knyttes til. Sammen med kablingen ble det lagt rør for framtidig ny forsyning og fiber. 10 Notodden Energi Årsrapport 2011

11 I bygg 70 på Hydroparken bygget Thermokraft opp nytt flisfyringsanlegg til erstatning for bortfallet av varmen fra Becromal. Notodden Energi bygget opp en ny nettstasjon til forsyning av en elektrokjele som står som en del av anlegget. Ellers ble de lagt fram egen lavspenningsforsyning til den øvrige tekniske delen av anlegget, styring, motordrifter og lignende. En enkel koblingsstasjon ble satt i drift på Tuven for å få fjernet siste rester av gammel høyspenningslinje mellom Notodden og Heddal. Seint på høsten 2011 satte vi opp ny nettstasjon Svelgfoss 1 til erstatning for gammelt og dårlig mastearrangement. Sluttføring av dette arbeidet vil bli utført i Flere trafoarrangement med plattform som det er krav om fjerning av eller ombygging av innen 2016 ble bygget om i De fleste ombyggingene ble foretatt i Gransherad. Arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten I forbindelse med oppgradering av jernbanedriften på strekningen Nordagutu Kongsberg hadde Jernbaneverket behov for kraft til gamle Øysteinstul stasjon på Meheia. I 2011 ble det derfor lagt høyspenningsforbindelse fra Goasholt, som til nå har vært vår siste nettstasjon i retning mot Kongsberg, og til Øysteinstul, en strekning på ca. 4,5 km. Nye nettstasjoner ble satt i drift, en i endepunktet i tillegg til en underveis på strekningen, ved Velen. Tunnelene på Tinnsjøvegen ble totalrenovert med økt behov for elkraft i Vi måtte legge om flere hundre meter med ny høyspenningskabel. To nye nettstasjoner til kraftforsyning ble etablert inne i tunnelene, samt en utenfor munningen til den siste tunnelen. Fra Årlifoss via Anundskås, Helleberg og Bolkesjø fram til grensa mot Kongsberg og Buskerud ble det på slutten av 2011 strukket fiberkabel på høyspenningsmastene for å etablere fiberforbindelse mot Numedal. Endelig sluttføring av forbindelsen vil bli utført i Også i 2011 har vi utført diverse gatelysanlegg i forbindelse med kabling av lavspenningsanlegg langs kommunale veier, ca 40 punkter totalt i Hegneskottet, Gamle Hvålavei, Nesheradsgate og Ola Lensmannsveg. Ellers er det påbegynt arbeid med ny belysning i Sykehusveien og Olaf Moens veg i Lisleherad, i alt 38 punkt. Generelt om driften av distribusjonsnettet Driften av distribusjonsnettet i Notodden Energi ble dette året preget av mange større feilsituasjoner som følge av uvanlige værsituasjoner i vårt konsesjonsområde. I tillegg til feil og driftssituasjoner av den mer ordinære typen, hadde vi fire hendelser dette året som førte til noe mer arbeid enn vanlig. I april hadde vi et uvanlig sterkt vindvær som rammet gransheradnettet verst, i tillegg til enkelte deler av Heddal og Lisleherad. 24. juli fikk vi uvanlig mye nedbør med påfølgende flom som rammet Notodden sentrum og Lisleherad i størst grad. I november og desember fikk vi to nye tilfeller av sterkt vindvær og nedbør som rammet oss ganske hardt. Alle disse situasjonene rammet oss forholdsvis hardt mens de sto på, men det førte også til veldig mye etterarbeid som preget den daglige driften ved Notodden Energi. Det ble flest reparasjoner på lavspenningsnettet både på linje- og kabelnettet. Når det gjelder høyspenningsnettet var det flere reparasjoner på linjene i tillegg til omfylling og reparasjoner av høyspenningskabler. På strekningene Lindem Dyrehaven og Ramberghjørnet Hegnegata måtte det legges flere hundre meter med nye høyspenningskabler. Legging av kabler ble også foretatt i Sykehusvegen i forbindelse med opprustingsarbeid kommunen måtte foreta etter flommen 24. juli. I august fikk vi en kortslutning/eksplosjon på høyspenningsanlegget i nettstasjonen Meaksmoen. Hendelsen medførte en del materielle skader. Ny stasjon med nytt høyspenningsanlegg ble raskt satt opp i ettertid. Skjerpede forskriftskrav for sikrere drift av høyspennings linjenettet ved jordfeil førte til at vi omplasserte en effektbryter til Finnekåsa i Gransherad, og satte opp en ny ved ØTA på Tveiten. På høsten i 2011 hadde vi revisjon fra NVE. Det to områdene de konsentrerte seg om, var vedlikehold og modernisering av nettet og leveringskvalitet i kraftsystemet. NVE var godt fornøyd med Notodden Energi på det første området, men vi har en del utfordringer som vi må jobbe med når det gjelder leveringskvalitet. Årsrapport 2011 Notodden Energi 11

12 I forbindelse med skjerpede krav til kontroll og oversikt med lavspenningsanleggene våre leide vi inn ekstern hjelp og fikk kontrollert store deler av linjenettet i den sydøstlige delen av sentrum og Tinnegrend. Dette er noe vi må videreføre i de kommende år. Samme innleide firma foretok råtekontroll av høyspenningsmastene på vestsida av Heddal, fra Simones til Likroken. Dette danner grunnlag for prioriteringen av den resterende ombyggingen av dette høyspenningsnettet. Vi leide også inn ekstern hjelp til revisjon av effektbrytere i Hydroparken. Store ressurser ble også brukt da nesten alt av høyspenningslinjer i Gransherad ble ryddet for side- og underskog. DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN DLE DLE-aktiviteter ved Notodden Energi er utført i hht instruks fra DSB for Det er utført tilsyn med totalt 408 anlegg. Av disse er det hovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, forskjellige andre virksomheter og driftsbygninger med dyr er kontrollert. Det er foretatt 10 verifikasjoner av installatører, og 4 byggeplasskontroller i løpet av Tilsynsingeniørene ved Notodden Energi klarte i 2011, til tross for noe redusert bemanning i begynnelsen, å gjennomføre alle de planlagte kontrollene. Vi unngikk derfor å leie inn ekstern hjelp slik vi måtte i Barne- og ungdomsskoler i kommunen fikk tilbud om skoleundervisning også i Responsen var dårlig. NE har i 2011 deltatt i etterforskningen av 2 branner i eget forsyningsområde, og bistått i 3 brann-etterforskninger utenfor vårt eget område. NE har avhold to møter med elektroinstallatørene i vårt nærområde. Deler av opplegget har vært i samarbeid med Hjartdal Elverk. 12 Notodden Energi Årsrapport 2011

13 BREDBÅND I NOTODDEN ENERGI AS 2011 har vært et år med stort fokus på utvidelse av fibernettet for å imøtekomme behovet i markedet, samt på best mulig måte sikre egen infrastruktur. Nye boligområder er bygget ut og levert med Altibox-konseptet, og det er kommet en rekke nye produkter og tjenester inn i porteføljen. Det er levert Altibox til Yli og Toppen/Tinnebyenområdet i Notodden kommune, samt nye felt i Ulefoss og Lunde i Nome kommune via vår underpartner Midt-Telemark Breiband AS. Videre har vi foretatt utvidelse av satsingen i Seljord kommune med tilhørende boligområder. Infrastruktur Det er foretatt store utvidelser av fibernettet både i og utenfor vår egen kommune, og Notodden Bredbånd AS har nå fibernett (stamnett) som grenser til hele 5 kommuner. Stamnettet som er hovedåren i fibernettet vårt hører til Notodden Bredbånd AS som er et infrastrukturselskap eid 100 % av Notodden Energi AS. Dette er med på å sikre at Notodden Energi har et så sikkert nett som mulig, og i tillegg møter det etterspørselen i markedet. Dette er også med på å sikre at vi til enhver tid er klare til å møte det økte kapasitetsbehovet som måtte komme. I forbindelse med utvidelsen av stamnettet er det også inngått avtale med Altibox sentralt om direkte leveranse av signaler til vår hovedsentral i Notodden. Dette er med på å sikre leveranse og reserveforsyning ytterligere for våre kunder. Denne avtalen er langsiktig og medfører et positivt bidrag økonomisk. Videre har vi fortsatt et sterkt fokus på å bygge reserveforsyninger rundt om i nettene våre, noe som er med på å sikre en så god tilgjengelighet for våre kunder som mulig. Salg av Altibox Det var ved utgangen av 2011 solgt nær kontrakter totalt i våre områder, inkludert vår underpartner Midt-Telemark Bredbånd AS. Dekningsprosenten totalt i alle områdene har steget med 10 %. Avdelingen Thor Erik Haugen fra Hjuksebø er ansatt som kundekonsulent bredbånd, og Bente Fuhre fra Notodden er ansatt som vikar i stilling som kundekonsulent bredbånd. Produktutvikling Det har i løpet av året kommet flere spennende produkter og tjenester inn i porteføljen, samtidig som en del eksisterende produkter og tjenester har blitt oppgradert. Av nye produkter kan vi nevne mobilt bredbånd, 3D inn i filmkategorien på TV, og sist men ikke minst Altibox Chill. Altibox Chill er et produkt som gjør det mulig for våre kunder å se TV og film uansett hvor de er, via PC/Mac eller nettbrett. Altibox Chill er delt inn i to produkter, Chill in og Chill out. Chill inn lar deg se TV og film i hjemmet, og Chill out utenfor ditt eget hjem - der hvor det er wifi eller 3G-dekning. Internetthastigheten er økt til 25/25 Mbit/s og det er foretatt en oppgradering av alle apps som gjør det enklere å styre Altibox-tjenestene når kunden er på farten. Årsrapport 2011 Notodden Energi 13

14 Altibox bedrift Vi har i løpet av 2011 økt satsingen på Altibox til bedriftsmarkedet, og har 30 kontrakter med små og mellomstore bedrifter ved utgangen av Notodden Energi kommer til å øke denne satsingen ytterligere i Altibox alarm Notodden Energi startet med salg av Altibox alarm i 2010 og har hatt stort fokus på dette produktsegmentet også i Vi hadde nær 200 Altibox alarm-kunder ved årsskiftet 2011/2012. Marked Notodden Energi ble i 2011 kåret til årets Altibox-partner blant samtlige 38 partnere av Altibox selv, under feiringen av Altibox sitt tiårsjubileum i Stavanger. Notodden Energi arrangerte golfturneringen Altibox Open for andre året på rad, og med en veldig bra oppslutning på 93 deltagere. Vi fortsatte også å være synlige ved å holde stands og brukermøter for våre kunder. 14 Notodden Energi Årsrapport 2011

15 Årsrapport 2011 Notodden Energi 15

16 ENERGITJENESTER 2011 var et aktivt år i avdelingen for energitjenester, med spesielt fokus på avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Avdelingen Henning Oterholt begynte i nyopprettet stilling som målertekniker den Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) Automatisk målerinnsamling skal innføres i alle nettselskap i hele Norge innen Innen skal 80 % av dagens målerpark være byttet ut. Med kommunikasjon til samtlige målere i vårt område åpner det også for nye muligheter. I tillegg til automatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil dette også føre til en mer effektiv nettdrift ved at vi da vil få bedre og raskere informasjon om tilstanden og lastflyten i nettet, med andre ord en mer effektiv drift av nettet. Notodden Energi deltar sammen med 6 andre nettselskap (Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS, Vest-Telemark Kraftlag AS og Rauland Kraftforsyningslag) i Telemark Målerforum. Forumet ble opprettet med utgangspunkt i kravet fra NVE om innføring av AMS. EC Group ble på et tidlig tidspunkt engasjert, og har bistått og bistår fortsatt i arbeidet knyttet til innføringen av AMS. Målere Målepunkt med et forventet årlig energiuttak større enn kwh skal ifølge gjeldende forskrift være timesmålt. Ved utgangen av 2011 var det 285 timesmålte anlegg i vårt nett, med et samlet energiuttak på 78,7 GWh. Utkoblbart forbruk Nettselskapet har tidligere tilbudt redusert nettariff til eksisterende kunder som har hatt elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Ved årsskiftet var det 22 anlegg på denne tariffen, og det totale energiuttaket var 9,7 GWh. Fra vil imidlertid denne tariffen opphøre. Lokal energiutredning I «Forskrift om energiutredninger» (NVE) pålegges områdekonsesjonær for elnettet å utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for kommunen(e) i konsesjonsområdet hvert annet år. Energiutredningene er tilgjengelige på vår hjemmeside Enøk Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova SF. For hver kwh som strømkundene bruker, skal det betales 1,25 øre (inkl. mva) i Enova-avgift til det statlige Energifondet. Det er områdekonsesjonæren som er pålagt å kreve inn denne avgiften. I 2011 ble det fra Notodden Energi overført 1,96 millioner kroner til Enova SF. 16 Notodden Energi Årsrapport 2011

17 HMS- OG KVALITETSARBEID I NOTODDEN ENERGI AS Notodden Energi AS videreførte fra tidligere år sitt arbeide med HMS- og kvalitetsarbeid. HMS- og kvalitetsarbeid i bedriften generelt skal stimulere til at den enkelte ansatte til enhver tid har fokus på denne type problemstillinger i forbindelse med oppdrag og oppgaver i den enkeltes arbeidshverdag. Det har ved Notodden Energi AS i arbeidsåret 2011 ikke vært alvorlige personskader. Arbeidet med å kvalitetssikre systemene ved Notodden Energi AS pågår kontinuerlig. Beskrivelse av den enkelte prosess skal synliggjøres i bedriftens HMS-/kvalitetssikringssystem. Opplæring/oppdatering av den enkelte ansatt i bruk av IT-baserte verktøy for HMS-/kvalitetsarbeid, er gjennomført i flere omganger også i Dette for at den enkelte ansatte skal motiveres og stimuleres til bruk av verktøyet. Årsrapport 2011 Notodden Energi 17

18 18 Notodden Energi Årsrapport 2011

19 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG NOTODDEN ENERGI AS Oppføring av nytt administrasjonsbygg og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg har pågått i hele Nytt administrasjonsbygg ble overlevert fra entreprenør til sommerferien 2011, og ansatte flyttet inn etter ferien. Det var da fortsatt detaljer som ikke var gjennomført. Gammelt administrasjonsbygg ble overlevert til jul 2011, det var også her detaljer som ikke var ferdigstilt. Ferdigstilling av den totale bygningsmassen fortsetter i Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse har vist seg mer omfattende enn først antatt. Dette har medført at endelig ferdigstillelse har blitt utsatt i forhold til opprinnelig plan. Årsrapport 2011 Notodden Energi 19

20 STYRETS BERETNING Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 37,4 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS og Go Link AS (tidl. NotCom AS). Begge disse selskapene eies 100 % av Notodden Energi AS. Videre har Notodden Energi AS aksjemajoriteten i Thermokraft AS, med en eierpost på 61,1 %. I løpet av 2010 ble Notodden Energi AS medeier i selskapet Midt-Telemark Breiband AS, sammen med Midt-Telemark Energi AS og Kinck AS. Eierandelen i dette selskapet er på 45 %. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg Notodden Energi har fire hovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. Nettet består av kv kabel: 2 km - Høyspenningsfordeling: 350 km - Lavspenningsfordeling: 652 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden, tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. Styret Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Rune Hegna (ansattes representant) Ingar Gullbring (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Willy Roger Johansen (ansattes repr.) 2. Lars Erik Smevold (ansattes repr.) Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen styreinstruks for selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. 20 Notodden Energi Årsrapport 2011

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer