KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU"

Transkript

1 REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU JN P 24/15 Subotica, avgust godine Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 1/69

2 Na osnovu čl. 32 i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik RS br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. Glasnik RS br. 29/2013 i br. 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj II /2015 od dana godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj II /2015 od dana godine pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku radova na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu JN P 24/15 Konkursna dokumentacija sadrži: I Opšti podaci o javnoj nabavci 3 II Podaci o predmetu javne nabavke 3 III Predmer radova 4 IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 34 V Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 39 VI Obrazac 1 Obrazac ponude 49 VII Obrazac 2 Kadrovski kapacitet 53 VIII Obrazac 3 Tehnička opremljenost 54 IX Obrazac 4 Referentna lista 55 X Obrazac 5 Potvrda o referencama 56 XI Obrazac 6 Troškovi pripreme ponude 57 XII Obrazac 7 Izjava o nezavisnoj ponudi 58 XIII Obrazac 8 Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. ZJN 59 XIV Obrazac 9 Struktura cene sa uputstvom kako da se popuni 60 XV Obrazac 10 Izjava 62 XVI Obrazac 11 Model ugovora 63 XVIII Obrazac 12 Spisak priloženih dokaza 68 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 2/69

3 I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI PODACI O NARUČIOCU Grad Subotica, Gradonačelnik Trg slobode 1, Subotica PIB: , matični broj: , tekući račun: , NBS Uprava za trezor Internet stranica: VRSTA POSTUPKA Javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. PREDMET JAVNE NABAVKE Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu KONTAKT Lice za kontakt: Marko Zakarija adresa: Radno vreme Naručioca je radnim danima od 7 h do 15 h. II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama Procenjena vrednost nabavke: ,00 dinara (bez PDV-a) NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE Građevinski radovi Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 3/69

4 III PREDMER RADOVA Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 4/69

5 GRAĐEVINSKI RADOVI Opis radova Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a Cena po jedinice mere sa PDV-om Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om Zemljani radovi Opšti tehnički uslovi Sve iskope za temelje i drugo izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, detaljima, uputstvu nadzornog organa, a u skladu sa važećim tehničkim propisima i SRPS-u. Pre početka zemljanih radova teren se mora očistiti od svih prepreka (rastinja i slično) i to je obaveza investitora. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 30 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 terena Priprema i iskolčenje objekta sa izradom nanosne skele i prenosom visinske kote sa repera. Obračun po m 2 m 2 90,74 m 2 90,74 Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje samce i trakaste temelje objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m 3 zemlje, mereno uraslo m 3 26,91 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 5/69

6 Ručno nasipanje i nabijanje ručnim nabijačem zemlje iz iskopa oko izbetoniranih temelja. Obračun po m 3 Nabavka i razastiranje šljunka kao tampon sloja ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u sloju d=5 cm, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m 3 nabijenog šljunka Nabavka i razastiranje šljunka kao tampon sloja ispod podne ploče prizemlja. Tamponski sloj šljunka nasuti u sloju d=10 cm, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m 3 nabijenog šljunka m 3 5,00 m 3 1,34 m 3 5,52 Nabavka i razastiranje šljunka kao tampon sloja ispod podne ploče terase. Tamponski sloj šljunka nasuti u sloju d=20 cm, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m 3 nabijenog šljunka m 3 7,50 Nabavka i razastiranje šljunka kao tampon sloja ispod trotoara. Tamponski sloj šljunka nasuti u sloju d=5 cm, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m 3 nabijenog šljunka Nabavka i razastiranje šljunka kao tampon sloja ispod prilaznih rampi. Tamponski sloj šljunka nasuti u sloju d=10 cm, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m 3 nabijenog šljunka Utovar u transportno vozilo, prevoz i istovar viška iskopane zemlje i stvorenog šuta na deponiju. Obračun po m 3 m 3 1,20 m 3 4,30 m 3 35,00 Zemljani radovi ukupno: Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 6/69

7 Betonski radovi Opšti tehnički uslovi Betonski radovi moraju biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove. Svi betonski i arm. betonski radovi moraju se izvesti sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom. Upotrebljeni materijal mora da odgovara tehničkim propisima i SRPS-u. - Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen negovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87-"Službeni list SFRJ" br. 11/87). Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim jugoslovenskim standardima i čiste vode. Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II. - Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama. Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplate i podupirača protiv deformisanja i rušenja Betoniranje trakastih temelja visine 35 cm, betonom MB20. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun vršiti po m 3 Betoniranje stopa temelja samaca, armiranim betonom MB 20. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 3 Betoniranje temeljnih zidova, betonom MB20. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun vršiti po m 3 m 3 7,91 m 3 0,44 m 3 5,42 Betoniranje temeljnog serklaža - dimenzije serklaža 25/20 cm, betonom MB20. Temeljni zid se serklažno armira u gornjoj zoni. Betonsku masu propisno ugraditi m 3 2,22 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 7/69

8 i negovati. Obračun vršiti po m 3 Betoniranje podne ploče armiranim betonom MB20, debljine d=10 cm, gornju površinu izvesti ravno, bez većih neravnina, pod terase površine m2 precizno i pažljivo zagladiti i formirati završnu podnu površinu od obrađenog betona. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m3 Betoniranje vertikalnih serklaža armiranim betonom MB 20, sa ostavljanjem potrebnih ankera. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu ulaze podupirači, oplata i pomoćna skela. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 3 Izrada polumontažne tavanice, tipa "Fert", debljine 16+4 cm, iznad prizemlja objekta. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Postaviti rebro Za ukrućenje, za raspone veće od 3 m. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB 25. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obračun po m 2 tavanice Betoniranje nadvratnih i nadprozornih greda, armiranim betonom MB 20. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu ulaze i podupirači i pomoćna skela, kao i oplata. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 3 Betoniranje jezgra ozidanih stubova, dimenzija 14/14 cm, armiranim betonom MB 20. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu ulaze i podupirači i pomoćna skela, kao i oplata za fiksiranje stubova. U cenu uračunati i betoniranje završetka stubova (3 kom), odnosno ležišta za AB grede, dimenzija m 3 8,49 m 3 2,18 m² 46,00 m³ 0,63 m³ 0,26 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 8/69

9 38/38 cm i visine 10 cm. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 3 Betoniranje horizontalnih i kosih serklaža, armiranim betonom MB 20. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu ulaze podupirači i pomoćna skela, kao i oplata. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 3 Betoniranje horizontalnih greda u nivou tavanice, iznad terase, armiranim betonom MB 20. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu ulaze podupirači i pomoćna skela, kao i oplata. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 3 Betoniranje trotoara oko objekta, betonom MB20, prosečne debljine d=6 sm, sa perdašenjem gornje strane i padom od objekta. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 2 Betoniranje prilaznih rampi objektu, betonom MB20, prosečne debljine d=10 sm, sa perdašenjem gornje strane i projektovanim padom od objekta. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Obračun po m 2 m³ 2,74 m³ 1,17 m² 23,05 m² 35,84 Betonski radovi ukupno: Armirački radovi Opšti tehnički uslovi Armaturu uraditi od svih kvaliteta čelika predviđenih u statičkom proračunu, a usvemu prema važećem "Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87) i važećim standardima za betonsko gvožđe. Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, iseći, saviti i ugraditi po statičkom proračunu. Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 9/69

10 Jedinična cena sadrži i postavljanje podmetača od čelika, plastike ili betona za postizanje predviđenih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji. Sva podeona gvožđa i uzengije će biti čvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promene položaja armature za vreme betoniranja konstrukcije. Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža armature raznih kvaliteta GA 240/360, RA 400/500-2 i zavarenih mreža MAG 500/600 i MAR 500/600, sve prema statičkom proračunu. Obračun vršiti po kg Procenjena količina kg 1.650,00 Armirački radovi ukupno: Zidarski radovi Opšti tehnički uslovi Sav materijal upotrebljen ze zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim propisima i odredbama SRPS-a objavljenog u službenom listu. Zidanje mora biti čisto, izvršeno u pravilnim horizontalnim redovima, sa propisanim vezama. Malter za zidanje mešati na gradilištu od odgovarajućih materijala u razmeri koja je tražena u svakoj poziciji. Cement portland prema važećim propisima u originalnom pakovanju držati u suvoj prostoriji i premeštati ga u potrebnom vremenu. Kreč mora biti dobro pečen, mastan, pravilno ugašen i odležan pod slojem vode ili vlažnog peska, s tim što se za zidanje može koristiti i hidratisani kreč. Pesak mora da bude dovoljno oštar, bez organskih primesa, blata i mulja, a gde je potrebno i prosejan. Opeka i blokovi moraju da budu suvi, dobro pečeni, bez kreča, jasnog zvuka pri udaru, pravilnog oblika i ivica. Rabic cementna košuljica kao podloga za pod d=4.0cm, u prizemlju: Izraditi rabic cementnu košuljicu na mestima predviđenim projektom kao podlogu za pod, d=4.0cm od cementnog maltera u razmeri 1:3. Estrih rabicirati armaturnom mrežom Q 84 postavljenom obavezno u sredini sloja. Cementni estrih izvesti potpuno horizontalno bez ikakvih odstupanja. U prostorijama površina većih od 9,0m2, m² 45,00 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 10/69

11 izvesti dilatacione razdelnice na maksimum udaljenju 3,0m u oba pravca. Obračun po m 2 stvarno izvedene površine. Zidanje fasadnih i unutrašnjih nosećih zidova objekta d=25 cm, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m 3 zida m³ 32,12 Zidanje pregradnih zidova, debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža Ø 28, uzengije Ø 6/25.Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Obračun po m 2 zida, otvori se odbijaju. m² 26,44 Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase, siva, silikatna, standardnih dimenzija ( Rapid Apatin ili odgovarajuća) u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti cele opeke. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Stubove dimenzija osnove 38/38 vm zidati sa šupljim jezgrom koje se ispunjava armiranim betonom (betoniranje jezgra obuhvaćeno posebnom pozicijom). Visina stuba od podne ploče do vrha stuba je 3.0 m Obračun po komadu stuba kom 3,00 Oblaganje vertikalnih AB serklaža na uglovima objekta i oko prozora punom m² 24,32 fasadnom opekom prve klase "Rapid" Apatin u produžnom malteru razmere 1:1:6, debljine 12 cm. Za zidanje koristiti cele opeke. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 11/69

12 obraditi cementnim malterom razmere 1:2. U cenu ulaze i fugovanje, ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obračun po m 2 Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona prizemlja produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m 2 malterisane površine. (nisu odbijeni otvori manji od 3.0 m 2 ) m² 275,04 Zidarski radovi ukupno: Hidroizolaterski radovi Opšti tehnički uslovi Za izvođenje hidroizolaterskih radova koristiće se samo materijali atestirani po važećim standardima. Podloge za izvođenje moraju biti čvrste i suve, cene sadrže čišćenje podloga od prašine, uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina. Projektovane materijale treba smatrati referentnim, mogu se ugraditi materijali drugih proizvođača istih ili boljih karakteristika. Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije zidova i podova od sloja m² 56,00 kondora S-3 sa preklapanjem sastava. Obračun vršiti po m 2 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 12/69

13 Nabavka materijala i postavljanje paropropusne, vodoneporusne folije preko podaščanog krova, sa preklapanjem sastava. Obračun vršiti po m 2 m² 143,45 Hidroizolaterski radovi ukupno: Termoizolaterski radovi Opšti tehnički uslovi Jedinične cene sadrže sve prethodne radove za izvođenje termoizolaterskih radova (sortiranje materijala, pripremu i čišćenje podloga i slično), predviđene projektom i propisane normativom. Svi termoizolacioni i akustički materijali moraju imati termičke, akustičke i mehaničke osobine propisne u elaboratu građevinske fizike.mogu se ugraditi samo materijali atestirani prema važećim standardima. Izvođač je u obavezi da fiksira sve termoizolacione i akustičke materijale za građevinske konstrukcije i obezbedi da trajno ostanu u projektovanom položaju u zgradi. m² 45,00 Nabavka materijala i izrada termoizolacije podova prizemlja od "XPS 30" ili odgovarajućih ploča od ekstrudiranog polisterena. U cenu uračunati i postavljanje PE folije preko termoizolacije. Obračun vršiti po m 2 d=5 cm Nabavka materijala i izrada termoizolacije tavanice iznad prizemlja od "XPS 30" ili odgovarajućih ploča od ekstrudiranog polisterena. U cenu uračunati i postavljanje PE folije preko termoizolacije. m² 49,56 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 13/69

14 Obračun vršiti po m2 d=10 cm Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, ploče od ekspandiranog polistirena, debljine 5 cm, sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu prizvođača. Obračun po m 2 obrađene fasade. m² 100,88 Termoizolaterski radovi ukupno: Bravarski radovi Izrada i postavljanje rešetke sa spoljne strane prozora, od čeličnih profila i flahova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rešetku. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m 2 rešetke m² 2,10 Bravarski radovi ukupno: Stolarski radovi Opšti tehnički uslovi Cena svake stavke radova sadrži uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montažu, zastakljivanje (kod stavki kod kojih je to predviđeno pojedinačnim opisima radova), finalno bojenje svih stolarskih proizvoda, ukoliko je element neobrađen Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 14/69

15 završno. Izvođač je obavezan da prekontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake pozicije. Građa mora odgovarati SRPS-u za stolariju. Ugrađeni okov mora biti kvalitetan, zaštićen od korozije i funkcionalan. Sistem montaže preko blind rama ili pur penom (suva montaža). Elementi blind rama ugrađuju se u građevinsku konstrukciju: -u betonske elemente tiplama -u elemente od opeke i giter bloka u već ugrađene pakne pomoću zavrtnja. -u elemente od gipsa i durisola tiplama i zavrtnjima. Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim lajsnama, prozorskom daskom i finalnu obradu. U ceni je i staklo prema opisu, kao i ugradnja. Spoljna stolarija je drvena, unutrašnja od medijapana sa štelujućim štokom. Izrada i postavljanje ulaznih, dvokrilnih, zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 180x cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, bez praga. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu. Postaviti drveni rukohvat na visini od 100 cm, rukohvat od jelove daske širine 20 cm. Na vrata montirati uređaj za automatsko zatvaranje, sa mogućnošću fiksiranja vrata u otvorenom položaju. Vrata obojiti akrilnom bojom za drvo u tri premaza. Zastakljeni deo krila i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata, komplet sa nadsvetlom i lajsnama. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 80x210 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i bojiti akrilnom bojom u tri sloja. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata kom 2,00 kom 3,00 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 15/69

16 Izrada i postavljanje unutrašnjih, jednokrilnih, obostrano šperovanih vrata u prizemlju dimenzija 80/205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i bojiti akrilnom bojom u dva sloja. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata Nabavka i ugradnja dvokrilnog prozora u prizemlju objekta od tvrdog drveta dimenzija 180/120 cm, zastakljenog termoizolacionim staklo-paketom (sa argon ispunom) mm. Otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose. Okovi su GU ili okovi istog ili boljeg kvaliteta. Drvene delove prozora zaštiti lazurnim premazom i završno bojiti akrilnom bojom u tri sloja. Cenom obuhvatiti i ugradnju prozorskih klupica od PVC-a sa spoljne i unutrašnje strane prozora, u boji prozora kao i ugradnju svih potrebnih ukrasnih i zaptivnih lajsni. Obračun vršiti po kom. kom 2,00 kom 1,00 Stolarski radovi ukupno: Tesarski i pokrivački radovi Opšti tehnički uslovi Tesarske radove izvesti od suve, zdrave građe, bez ispadajućih čvorova. Upotrebiti građu II klase u svemu prema važećem SRPS-u. Pozicijom je obuhvaćen celokupan rad, materijal, transport, pomoćna skela, odabiranje građe, izrada patosa, šablona, crtanje profila, krojenje, montiranje, postavljanje svog okova, zaštitni premaz delova ispod vezača na osloncu. Drvene elemente konstrukcije zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, odgovarajućim hemijskim sredstvom. U ceni je takođe i potrebna skela za obavljanje radova. Izrada viševodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Rogove m² 124,23 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 16/69

17 obraditi na krajevima koji se prepuštaju za strehu i na delu terase. Obračun po m 2 horizontalne projekcije krova Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Obračun po m 2 postavljene površine. m² 66,52 Nabavka i postavljanje daščanog opšava preko obrađenih rogova, na delu strehe i iznad terase. Obrađene, falcovane daske - brodski pod debljine mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti i zakovati. Obračun po m 2 postavljene površine m² 76,93 Letvisanje krova letvama 2x30/50 mm, niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate, za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Rastojanje letava po uputstvu proizvođača krovnog pokrivača. Obračun po m2 mereno po kosini krova. m² 143,45 Pokrivanje krova falcovanim crepom, cena sadrži i pokrivanje slemena žljebnjacima u cementnom malteru (ukupno m slemena i grbina). Obračun po m 2. Tesarski i pokrivački radovi ukupno: m² 143,45 Keramičarski radovi Opšti tehnički uslovi Cene sadrže sve prethodne radove za izvođenje keramičarskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja u suvo i slično), predviđene Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 17/69

18 projektom i propisane pomenutim normativom. Cene sadrže ugradnju prvoklasnih materijala atestiranih prema važećim standardima. Cene sadrže brižljivo bušenje i urezivanje pločica oko prodora cevi raznih instalacija Popločavanje unutrašnjih podova prizemlja glaziranim keramičkim pločicama I klase lepljenjem u lepku za pločice. U cenu uračunati i potrebno fugovanje. Obračun vršiti po m2 m² 45,00 Oblaganje zidova prizemlja jednobojnim glaziranim keramičkim pločicama istog kvaliteta kao pločice za pod, polaganje lepljenjem u lepilo, fuga na fugu. U cenu uračunati potrebno fugovanje. Visina polaganja je 2.0 m. Obračun vršiti po m2 m² 32,64 Postavljanje sokle od keramičkih pločica istih kao pločice za pod u podnožju zidova prizemlja, visine 10 cm, u lepku za pločice. U cenu uračunati i potrebno fugovanje. Obračun vršiti po m' m' 38,12 Keramičarski radovi ukupno: Limarski radovi Opšti tehnički uslovi Za sve limarske radove upotrebiti lim otporan na koroziju, sa svim potrebnim spojnim materijalom, podmetačima, tiplovima, paknicama. Materijal da odgovara važećem SRPS-u. Iznad podloge od betona, opeke i maltera postaviti krovnu lepenku koja takođe ulazi u cenu. Izrada i postavljanje horizontalnih oluka, polukružnog preseka od pocinkovanog m' 46,10 lima d=0.55mm, razvijene širine 25 cm, kompletno sa izradom i montiranjem kuka i Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 18/69

19 sa potrebnom radnom skelom. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Obračun vršiti po m1 Izrada i montaža olučnih vertikala kružnog preseka, prečnika 10 cm od pocinkovanog lima d=0.6mm sa izradom i montažom držača. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun vršiti po m1 Izrada i postavljanje opšava uvala od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0.55 mm, radne širine do 40 cm. U cenu ulazi sav materijal, rad i transport. Obračun vršiti po m' m' 15,00 m' 5,06 Limarski radovi ukupno: Fasaderski radovi Opšti tehnički uslovi Bojenje fasade akrilnim bojama izvršiti kvalitetnim atestiranim bojama za fasade, sve komponente za obradu fasade (prajmere, masu za izravnanje, završne premaze) nabaviti od jednog proizvođača a fasadu bojiti prema uputstvu i postupku koji propisuje proizvođač materijala za obradu fasade. Cenom obuhvatiti zahtev da se fasada boji u više boja po izboru investitora. Bojenje fasadnih zidova akrilnim fasadnim bojama najmanje dva puta, odnosno dok se ne dobije kompaktna i ravnomerno obojena površina, fasadu prethodno gruntirati prajmerima i izravnati masama za izravnanje prema uputstvu odabranog isporučioca materijala za obradu fasade. Obračun po m 2 razvijene površine svih fasadnih elemenata. m² 100,88 Fasaderski radovi ukupno: Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 19/69

20 Molersko - farbarski radovi Gletovanje i farbanje unutrašnjih zidova i plafona prizemlja sa svim potrebnim predradnjama. Farbanje poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora, u najmanje dva sloja. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal i rad. (nisu odbijeni otvori manji od 3.0 m 2 ) Obračun vršiti po m 2 m² 231,54 Bojenje drvene strehe i svih vidljivih delova podaščane krovne konastrukcije iznad terase lazurnim bojama - bezbojnim sadolinom ili slično, u tri sloja, sa prethodnim brušenjem finom šmirglom. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal i rad. Obračun vršiti po m 2 m² 76,93 Molersko - farbarski radovi ukupno: Ostali radovi Nabavka i montaža klima uređaja - split sistem, inverter, sa mogućnošću grejanja na spoljnim temperaturama do -15 stepeni Celzijusa i sa kapacitetom hlađenja oko 9000 Btu/h. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad, ugradnju i punjenje klima uređaja odgovarajućim gasom (ukoliko je potrebno). Ugradnju mogu obaviti samo stručno osposobljena lica, ovlašćena od strane dobavljača klima uređaja. Obračun po kom, komplet. Nabavka i montaža na mesta predviđena projektom zaštite od požara ručnih, prenosnih aparata za gašenje početnih požara sa suvim praškom tipa S-9. Obračun po kom, komplet. Nabavka i montaža na mesta predviđena projektom zaštite od požara ručnih, prenosnih aparata za gašenje početnih požara sa ugljendioksidom tipa SO2-5. Obračun po kom, komplet. kom 2,00 kom 3,00 kom 1,00 Ostali radovi ukupno: Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 20/69

21 PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA ZBIRNA REKAPITULACIJA Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Hidroizolaterski radovi Termoizolaterski radovi Bravarski radovi Stolarski radovi Tesarski i pokrivački radovi Keramičarski radovi Limarski radovi Fasaderski radovi Molersko - farbarski radovi Ostali radovi UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 21/69

22 VODOVOD I KANALIZACIJA Opis radova Jedinica Količina mere Cena po jedinici mere bez PDV-a Cena po jedinice mere sa PDV-om Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om Zemljani radovi Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III kategorije za rovove vodovodnih i kanalizacionih cevi širine 0,3 do 0.6 m, do potrebne dubine. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. m³ 27,99 Obračun vršiti po m 3 Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III kategorije za septičku jamu. Bočne stranice pravilno odseći a dno rova poravnati do tražene kote. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju što ulazi u cenu. m³ 21,25 Obračun vršiti po m 3 Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III kategorije za šaht bunara. Bočne stranice pravilno odseći a dno rova poravnati do tražene kote. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, što ulazi u cenu. m³ 9,00 Obračun vršiti po m³ Bušenje bušotine eksploatacionog bunara klasičnom metodom, sa svim potrebnim predradnjama. m 1 60,00 Obračun vršiti po m1 Nabavka, dovoz i nasipanje banjskog peska na dno rovova, ispod cevi vodovoda i kanalizacije u debljini min. 10 cm i nakon ugradnje i ispitivanja cevi min. 10 cm iznad njih. m³ 7,00 Obračun vršiti po m3 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 22/69

23 Zatrpavanje preostalog dela rovova zemljom iz iskopa, sa nabijanjem, u slojevima debljine 20 cm. Obračun vršiti po m3 m³ 21,00 Zemljani radovi ukupno: Zidarski i betonski radovi Izrada septičke jame za otpadnu vodu od armiranog betona, po projektu, dimenzija osnove 2.5 x 2.5 m i dubine 2.5 m. AB zidovi debljine 25 cm, loča se izvodi od armiranog betona debljine 15 cm, okno od armiranog betona sa AB vratima. Zidovi se iznutra malterišu i glačaju do crnog sjaja. Obračun vrčiti po kom Izrada revizionog šahta kanalizacije i šahta za zimsku slavinu, pravougaone osnove dimenzija m. Zidovi i donja ploča se izvode od vodonepropusnog betona debljine 15 cm, gornja ploča je od armiranog betona debljine 15 cm, sa poklopcem šahta od nodularnog liva i penjalicama. Šaht se iznutra malteriše cementnim malterom i gletuje do crnog sjaja. Obračun vršiti po kom Izrada bunarskog šahta pravougaone osnove dimenzija m, dubine do 2.0 m. Zidovi se izvode od pune opeke normalnog formata u cementnom malteru, gornja ploča se izvodi od armiranog betona, donja od nabijanog betona, konstruktivno armirana mrežastom armaturom. Poklopac je takođe od armiranog betona debljine 10 cm, sa vratima od nodularnog liva i čeličnim penjalicama. Šaht se iznutra malteriše cementnim malterom i gletuje do crnog sjaja. Obračun vršiti po kom kom 1,00 kom 2,00 kom 1,00 Zidarski i betonski radovi ukupno: Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 23/69

24 Zanatski radovi Hidroizolacija zidova i poda septičke jame premazom hidrolitom 10 ili sličnim premazom u dva sloja. Obračun vrčiti po m2 m² 20,00 Zanatski radovi ukupno: Vodovod Nabavka i montaža baštenskog hidranta sa kućištem i ventilom, prečnika 1", sa točkićem i holenderom. Uz hidrant isporučiti i gumeno crevo dužine 15 m sa mlaznicom. U cenu uračunati i nabavku i montažu zimskog ventila u šahti vodovoda. Obračun po komadu hidranta. Proba instalacija sa dezinfekcijom cevovoda i izradom bakteriološke analize vode. Obračun paušalno Nabavka i montaža savitljivih HDPE cevi za radni pritisak od 10 bara, sa svim potrebnim fitinzima, zaptivnim materijalom i svim ostalim elementima potrebnim za montažu. Obračun po m1 f 25 Nabavka i montaža PPR cevi za toplu i hladnu vodu sa potrebnim fitinzima i obujmicama ili konzolama, ispitivanjem na pritisak od 9 bara, štemanjem zidova i probijanjem konstrukcija i naknadnom popravkom istih. Vodovi se po potrebi zaštićuju termički I akustički. Obračun vršiti po m1 DN 20 Nabavka i montaža ravnih i ugaonih propusnih ventila sa hromiranom kapom. kom 1,00 paušal 1,00 m' 34,30 m' 23,10 kom 10,00 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 24/69

25 Obračun vršiti po kom DN 20 Nabavka, isporuka i ugradnja podvodne bunarske crpke zajedno sa kablom sledećih karakteristika: Н = 1.1 КW Q = 30 l/min Х = 45 mvs kom 1,00 Uz crpku se isporučuje i prateća dokumentacija Obračun po kom Vodovod ukupno: Kanalizacija Nabavka i montaža ventilacione glave od tvrdog PVC-a. Obračun vršiti po kom. DN 110 Nabavka i montaža podnih slivnika sa "inox" rešetkom. Obračun vršiti po kom. Nabavka i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa potrebnim fazonskim komadima, revizijama, obujmicama ili konzolama, ispitivanjem na pritisak od 2 m vodenog stuba, štemanjem zidova i probijanjem konstrukcija i naknadnom popravkom istih. Obračun vršiti po m1 kom 1,00 kom 2,00 DN 50 m' 3,10 DN 75 m' 0,70 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 25/69

26 DN 125 m' 8,70 DN 160 m' 11,50 Kanalizacija ukupno: Sanitarni uređaji Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, domaće proizvodnje I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru investitiora. Obračun po komadu umivaonika, komplet Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili pvc-a. Šolju i opremu naručiti po izboru investitora. Obračun po komadu šolje, komplet Nabavka i postavljanje PVC WC vodokotlića. Vodokotlić pažljivo postaviti i povezati sa ventilom. Uz vodokotlić isporučiti lanac sa rukohvatom. Vodokotlić po izboru investitora. Obračun po komadu vodokotlića Nabavka i postavljanje ogledala, dimenzija 80x100 cm, po izboru investitora. Ogledalo postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i mesinganih zavrtnjeva. Obračun po komadu ogledala Nabavka i montaža električnog potisnog bojlera, zapremine 10 litara, po izboru investitora. Uz bojler isporučiti i postaviti sigurnosni ventil i hromirane cevčice za povezivanje. Bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. kom 3,00 kom 2,00 kom 2,00 kom 2,00 kom 1,00 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 26/69

27 Obračun po komadu bojlera. Sanitarni uređaji ukupno: PREDMER I PREDRAČUN VODOVOD I KANALIZACIJA - ZBIRNA REKAPITULACIJA: Zemljani radovi Zidarski i betonski radovi Hidroizolaterski radovi Vodovod Kanalizacija Sanitarni uređaji UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om ELEKTRIČNE INSTALACIJE Opis radova Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a Cena po jedinice mere sa PDV-om Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om ELEKTRIČNE INSTALACIJE Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabela PP00 4x10mm² u rov dimenzija 0,8x04m, komplet sa štitnicima, obelažavajućom trakom, zatrpavanjem i uvezivanjem na oba kraja, prosečne dužine 25m, sa predhodnim postavljanjem PVC cevi Ф75mm/2m ispod temelja i trotoara objekta kao i uvlačenjem kabela u cevi, paralelno sa napojnim kabelom polaže se i kabel PP00 3x1,5mm² za signalizaciju tarifa.(pre nabavke kabela izmeriti trasu) Komplet materijal spomenut u opisu są izradom kom. 1 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 27/69

28 Glavni razvodni orman tipske PVC izvedbe kapaciteta 28 osigurača u koju se postavlja i šemira sledeća oprema: zaštitna sklopka FID 25/0,5A proizvod MOELLER ili odgovarajuća. kom. 1 zaštitni motorni prekidač tipa MZM- M0-4 MOELER ili odgovarajući. kom 1 automatski osigurači 20,16A, 10A i 6A. proizvod MOELLER ili odgovarajući. kom 16 troplolna plastificirana šina češalj 63A /1m kom 1 sabirnica N i PE kom 2 ostali sitan pribor i nespomenuti materijal paušalno 1 Komplet rad i materijal sa ugradnjom. kom 1 Nabavka isporuka i polaganje napojnog kabela za bunar PP00-Y 5x2,5mm² u rov dimenzija 0,8x04m komplet sa mehaničkom zaštitom, PVC štitnici, obelažavaje pozor trakom, zatrpavanjem i uvezivanjem na oba kraja, prosečne dužine 40m, sa zaštitom postavljanjem u PVC cevi Ф75mm/6m ispod temelja i trotoara. Komplet rad i materijal prema opisu kom 1 Isporuka i polaganje voda PP-Y 5x2,5mm 2 za napajanje trofaznih priključnica i polaganjem u zidu pod malter sa uvezivanjem na oba kraja prosečne dužine 12m. Komplet rad i materijal. kom 1 Isporuka i polaganje voda PP-Y 3x2,5mm 2 za napajanje monofaznih priključnica, polaganje u zidu pod malter sa uvezivanjem na oba kraja kom 7 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 28/69

29 prosečne dužine 88m. Komplet rad i materijal. Isporuka i polaganje voda PP-Y 2, 3x1,5mm 2 za napajanje strujnih krugova rasvete, el. zvona i polaganje u zid pod malter sa uvezivanjem u razvodnim kutijama, svetiljkama i razvodnom ormanu, prosečne dužine 7m Komplet rad i materijal. Isporuka i montaža prekidača kom 16 jednopolni OG do poklopca u zid kom 3 serijski OG do poklopca u zid kom. 4 -naizmenični OG do poklopca u zid kom 2 Isporuka i montaža priključnica trofazna šuko OG 380V,16A, do poklopca u zid kom. 1 monofazna šuko OG 230V, 16A do poklopca u zid kom 6 Nabavka isporuka i postavljanje OG- svetiljke na plafon PA i zid za sa opal kuglom Ф 200 sa porculanskim grlom i sijalicom sa užarenom niti 60W, u SČ i ispred ulaza u SČ Komplet rad i materijal. kom. 5 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 29/69

30 Nabavka isporuka i postavljanje na plafon brodske svetiljke Al materijal są providnim staklom i mehaničkom zaštitom, grlom E27 i sijalicom sa užarenom niti 60W, sl. Tipu FIDO provod BRiLUM ili odgovarajući. Postavlja se u ostavi za alat. Komplet materijal i rad. kom 1 Nabavka isporuka i postavljanje plafske svetiljke są kućištem od ABS materijala sive boje, reflektujući deo sjajni čelični lim difuzor od poliestera komplet sa fluorscentnom sijalicom tipa 2D 28W, 220V, 4000K tipa LINDA 28 proizvod BriLUM ili odgovarajuća, postavlja se u mrtvačnici i prostoriji za odmor Komplet rad i materijal. kom 4 Nabavka isporuka i postavljanje plafske svetiljke są kućištem od polikarbonata sive boje, reflektujući deo sjajni čelični lim difuzor od polikarbonata komplet sa grlom E27 i štednom sijalicom 25W spirala, svetiljka tipa ATLA proizvod BRiLUM ili odgovarajuća, postavlja u predprostoru Komplet rad i materijal. kom 2 Nabavka isporuka i polaganje pocinkovane trake Fe Zn 25x4mm u isti rov sa kabelom za napajanje bunara na dubine 0,8x04m sa 10 cm razmaka tako da traka ne dodiruje kabel.na objektu izvesti merni spoj (MS) kutiji sa poklopcem 100x100mm, potom provodnikom 6mm² sa izolacijom žutozelene boje spoiti na PE sabirnicu u GRO Komplet rad i materijal Nabavka isporuka i postavljanje aksialnog ventilatora u zid za odsis vazduha iz mrtvačnice tipa HCM-225-N, 220V,70W proizvod SOLER &PAUEL ili odgovarajući. Komplet rad i matreijal sa postavljanjem i puštanjem u rad m 39 kom 1 Nabavka isporuka i postavljanje ventilatora za otsis vazduha iz SČ tipa A100,14W, 230V proizvod TEHNO IN Beograd ili odgovarajući. kom 2 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 30/69

31 Komplet rad i materijal. Nabavka isporuka materijala są izradom sabirnice izjednačavanja u koja se postavlja na zid u bunarskoj šahti są povezivajem svih metalnih masa u bunarskoj šahti provodnikom Pf 6mm. Komplet rad i matreijal sa postavljanjem i puštanjem u rad. kom 1 Merenja uzemljenja i ispitivanje električnih instalacija izdavanjem stručnog zapisnika o izmerenim vrednostima paušalno 1 Električna instalacija ukupno: GROMOBRANSKA INSTALACIJA Nabavka, isporuka materijal i izrada temelnog uzemljivača, željezna pocinčana traka FeZn25x4mm koja se postavlja na tampon od mršavog betona budućeg temelja na dubini 1m koja se mestimično spaja zavarivanjem za armaturu temelja a potom se spaja spojnicom SRPS n B4 936u zatvoreni prsten traka na traka Fe Zn 25x4mm u horizontalnoj temoljnoj gredi pre betoniranja. Komplet rad i materijal. Nabavka isporuka materijala i izrada zemljospojnog voda pocinčanom trakom FeZn 25x4mm/2,5m, u vertikalnom betonskom stubu pre betoniranja sa povezeivanjem na temelni uzemljivač u horizontalnoj gredi spojkom SRPS N B4 936 pre betoniranja do kutije mermnog spoja na visini 1,5m od gotovog trooara Komplet rad i materijal m 54 kom 2 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 31/69

32 Nabavka i isporuka spojki SRPS N B4 936 sa izradom odgovarajućih prespajanja vodom FeZn 20x3mm u objektu i na krovu objekta. Komplet rad i materijal kom 3 Nabavka i isporuka spojnog elementa SRPS N B4 908 sa izradom spoja FeZn 20x3mm i horizontalnog oluka kao i drugih limenih elemenata na krovu objekta. Komplet rad i materijal kom 2 Nabavka i isporuka i postavljenje držača SRPS N B4 922 pod crep na kosom delu krova objekta Komplet rad i materijal kom 2 Nabavka i isporuka i postavljenje držača SRPS N B4 920 na Pričvršćivanjem za slemnjake na slemenu krova objekta Komplet rad i materijal Nabavka i isporuka i postavljenje hvataljke SRPS N B4 902 sa pričvršćivanjem za na prihvatne vodove slemenu krova Komplet rad i materijal Nabavka isporuka i postavljanje željezne pocinčane trake FeZn 20x3mm sa postavljanjem vertikalno u betonske stubove mestimičnim zavarivanjem za armaturu stuba pre betoniranja od kutije mernog spoja na 1.5m do izlaska iz betonskog stuba na visini 2,5m odakle se traka polaže preko oluka i nastavlja sa polaganjem na predhodno postavljene držače po delu sleemenu krova sve do horizontalnog slemena krova prosečne dužine 12m Komplet rad i materijal Nabavka materijala i izrada i postavljane kutije mernog spoja JUS N b4 912 u zid sa povezivanjem na već izvedene trake zemljovoda i trake spusnih vdova pomoću ukrsnog komada SRPS N B4 936 Komplet rad i materijal kom 18 kom. 2 kom 2 kom 2 Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 32/69

33 Sitan nepredviđen materijal i rad u vidu raznih premosta i prespajanja metalnih masa Merenja otpora uzemljenja pregled i ispitivanja sa izdavanjem stručnog izveštaja o izvršenom merenju i ispitivanju od strane stručne i nezavisne organizacije paušalno 1 paušalno 1 Gromobranska instalacija ukupno: PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRIČNE INSTALACIJE: ELEKTRIČNE INSTALACIJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE: Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - ZBIRNA REKAPITULACIJA: UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE: UKUPNO: Ukupna cena bez PDV a Ukupna cena sa PDV-om Datum i mesto Potpis ovlašćenog lica ponuđača M.P. Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 33/69

34 IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76 ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA I OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA: Pravo učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane u članu 75. ZJN i to: 1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar 2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 3. Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; 4. Da je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište u stranoj državi; 5. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. II DODATNI USLOVI Pravo učešća ima ponuđač ako raspolaže slededećim neophodnim finansijskim, poslovnim, tehničkim i kadrovskim kapacitetom: 1. Da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom i to: - da je ponuđač u poslednje 3 godine ( i godina) izvršio minimalno tri posla izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije objekata visokogradnje, ukupne vrednosti od najmanje ,00 dinara bez PDV-a zbirno za sve tri godine. 2. Da ponuđač raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom i to minimum: 1 kamion minimalne nosivosti 2,5t 1 mešalica za beton 3. Da ponuđač raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom i to: Dovoljnim kadrovskim kapacitetom se smatra da ponuđač ima u radnom odnosu ili angažovanih drugim Ugovorom u skladu sa Zakonom o radu: 1. Najmanje 1 lice sa VSS diplomirani inženjer građevine ili master građevine sa važećom licencom Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje ili važećom licencom Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje. 2. Najmanje 1 lice sa VSS diplomirani inženjer elektrotehnike sa važećom licencom 450 Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona. Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 34/69

35 U slučaju da ponuđač ponudu podnosi sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) ZJN. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA I OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS broj 124/2012 i 14/2015) Ponuđač treba da dokaže da ispunjava obavezne uslove propisane članom 75. i 76. ZJN i dostavi dole navedene dokaze iz člana 77. ZJN. I OBAVEZNI USLOVI Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako: 1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar suda 1.1) Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda registra nadležnog privrednog 2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; Dokaz za Pravna lica: 2.1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2.2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala 2.3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala, (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Dokaz za Preduzetnike i fizička lica: 2.4) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebilavišta). Radovi na izgradnji mrtvačnice u Gornjem Tavankutu, JN P 24/15 35/69

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Hutterer and lechner.gmbh

Hutterer and lechner.gmbh HL134.1C 080045 ODVODNO KOLENO 5.811,78 HL522V 080038 SIFON TUŠ KADE DN40/50 7.282,10 HL126.2/50 080042 SIFON ZA SUDOPERU DN50x6/4 4.198,54 HL406 080043 SIFON ZA VEŠ MAŠINU 14.413,56 HL50W.0/60 080081

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča Suva gradnja CTP Ristid građevinski centar Upotreba gips karton ploča Gips i suva gradnja Brojni korisni saveti za upotrebu materijala i njihovo izvođenje pokazade Vam kako se gips sistemi pregradnih zidova,

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI Stranica 1 OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI 2. PRIKLJUČAK PLINA I MRP 3. INSTALACIJA PLINA 4. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 5. VENTILACIJA STROJARSKI

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

Uzbudite Vaše zidove!

Uzbudite Vaše zidove! boje za unutrašnju upotrebu boja za unutrašnje zidove Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 136.00 Din. 136.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 294.00 Din. 98.00 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 440.00

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima Informacije o proizvodima FLEKSIBILAN EKONOMIČAN POUZDAN, JEDNOSTAVAN TRAJAN, BEZBEDAN 33 GODINA GARANCIJE TONDACH -Sadržaj Detaljna rešenja za krovne sisteme... 4 Paleta boja... 6 Crepovi za sanaciju

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE Austrotherm termoizolacija Termička izolacija od podruma do krova Izdanje 2014. Austrotherm EPS Austrotherm EPS PLUS Austrotherm AMK Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE To nikoga ne ostavlja

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din.

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din. Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 144.00 Din. 144.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 311.00 Din. 103.67 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 475.00 Din. 95.00 Din. Maxipol kom 10 lit paleta, 33 kom

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

mts - roba na stanju mto - roba po porudzbini SIKA PRICE LIST

mts - roba na stanju mto - roba po porudzbini SIKA PRICE LIST Cene su izražene bez uračunatog poreza na dodatu rednost. 1 SADRŽAJ 00. INDEX 01. DODACI ZA BETONE 1.1.POMOĆNA SREDSTVA ZA NEGU I ZAŠTITU BETONA 02. DODACI ZA MALTERE 03. HIDROIZOLACIJE I HIDROIZOLACIONA

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA

UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA Zahvaljujemo se za vaš izbor i čestitamo kupovinu kotla VIADRUS U22 S plava linija ŽDB Bohumin iz Češke Republike je fabrika livenih proizvoda

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Uvek na vašoj strani VBH paket koji nudi više.

Uvek na vašoj strani VBH paket koji nudi više. Katalog greenteq Izdanje: 06/2010 Uvek na vašoj strani VBH paket koji nudi više. Više proizvoda, više brendova, više vrednosti Jednostavno sve što vam treba za Sve jednostavno, od prvog razgovora do Struèni

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

I Napon kratkog spoja (e,)

I Napon kratkog spoja (e,) V TRANSFORMA TORSKA RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATOR SNAGE U ELEKTRCNlM POSTROJENJMA 1.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se preopteretiti prema tablici

Detaljer

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA Technical Tehnička Tehničke Documentation informacije Informacija REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA PROGRAM TURBINA

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS

GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS PRIPREMA PRIPREMA GRADILIŠTA GRADILIŠTA MONTAŽNI OBJEKTI - KONTEJNERI Uvek će biti potrebe za njima, jer su primenljivi u svim uslovima, od kancelarija za gradilišta, preko objekata za stanovanje, magacina

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

Plastične posude za otpad s dva okretna kotača

Plastične posude za otpad s dva okretna kotača Plastične posude za otpad s dva okretna kotača Uobičajeni otvori na posudama za selektivni otpad Uobičajene boje posuda za otpad Otvor za staklo 150 mm Otvor za staklo 200 mm Otvor za staklo 150 mm Kante

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

O NAMA. Villager d.o.o. Kajuhova 32 p, Ljubljana, Slovenija, EU tel: fax:

O NAMA. Villager d.o.o. Kajuhova 32 p, Ljubljana, Slovenija, EU tel: fax: POWER TOOLS KATALOG POWER TOOLS 2016 POWER TOOLS / O NAMA O NAMA Osnovan 2005. godine, Villager je izrastao u jedan od vodećih brendova za baštenske i električne alate na Balkanu. Naši ciljevi su i dalje

Detaljer

MERLO Teleskopski viljuškari (fiksni i rotirajući), samoutovarne mešalice za beton, mulifunkcionalni Chingo guseničari i samohodne platforme MPR

MERLO Teleskopski viljuškari (fiksni i rotirajući), samoutovarne mešalice za beton, mulifunkcionalni Chingo guseničari i samohodne platforme MPR LORCH Uređaji i oprema za zavarivanje INE Uređaji i oprema za plazma sečenje komprimovanim vazduhom ESAB Uređaji i oprema za zavarivanje i sečenje. Kompletna ponuda dodatnih materijala za zavarivanje FIAC

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

POWER -CHANGE //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER -CHANGE. 1

POWER -CHANGE //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER -CHANGE.   1 POWER R -CHANGE -C //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER R -C -CHANGE www.einhell.com www.einhell.rs 1 2 POWER -CHANGE //SADRŽAJ POWER X-CHANGE Aku-sistem Bašta Alati PXC nova generacija

Detaljer

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NAZIV: STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA KOMPLEKSA AD FABRIKA ŠEĆERA TE - TO SENTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA BROJ PROJEKTA: E-18/10

Detaljer

ALATI ZA ZAVARIVANJE. i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI

ALATI ZA ZAVARIVANJE. i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI ALATI ZA ZAVARIVANJE i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI Svet Od 1904. godine ESAB je i pionir i vođa u svetu u tehnologiji zavarivanja i rezanja. Danas ESAB kombi}nuje

Detaljer

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax Katalog Podmetač za čase braon 2520973 260 kom 282 din Podmetač za čase crn 2520972 115 kom 282 din Vinski set 2 boce 3003667 885 kom 1117 din Vinski set jedna boca 3003668 215 kom 932 din Vinski set 2

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci -

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci - TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci Alati i naprave - predavana, vježbe i zadaci - ALATI I NAPRAVE Razvoj alata Cilj uporabe alata i naprava kroz povijest je olakšavanje i ubrzavanje rada. U početku

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Aksijalno pritisnuti elementi

Aksijalno pritisnuti elementi Aksijalno pritisnuti elementi Metalne konstrukcije P5- Primena Metalne konstrukcije P5- Oblici poprečnih preseka Metalne konstrukcije P5-3 eophodne kontrole graničnih stanja nosivosti - ULS Konrola nosivosti

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729 Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i člana 62. do 69. Pravilnika

Detaljer

Prodajni program. MERKUR, d. d. Cesta na Okroglo Naklo, Slovenija tel.: , faks:

Prodajni program. MERKUR, d. d. Cesta na Okroglo Naklo, Slovenija tel.: , faks: Elektro katalog Prodajni program MERKUR International, d. o. o. Kelekova 18a 10360 Zagreb - Sesvete, Hrvatska Tel.: 01 200 93 33 Faks: 01 200 87 08 e-mail: merkur@merkurint.hr http://www.merkurint.hr MERKUR,

Detaljer

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 2015/16 Selekto d.o.o., Vida Ročića 138, 10040 Zagreb- Dubrava, Hrvatska/ e-adresa: info@selekto.hr / www.selekto.hr. Pridržavamo pravo tiskarskih grešaka, tehničkih promjena,

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

"FITIŠ - JU" d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700

FITIŠ - JU d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700 List:1 Uputstvo za rukovanje Protivpožarnom centralom serije NK-700 Centrala komunicira sa korisnikom pomoću svetlosne i zvučne signalizacije dok komande prima preko tastature. Tako da pre svega sledi

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

VP CENOVNIK PROIZVODA

VP CENOVNIK PROIZVODA VP CENOVNIK PROIZVODA 17.03.2014. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA: Cene su formirane na paritetu F-co kupac, na date cene se primenjuju uslovi koji su definisani kupoprodajnim ugovorom. Minimalna isporuka iz magacina

Detaljer

ŠKODA Fabia A06 HB MY modeli. Cjenovnik vrijedi od ACTIVE

ŠKODA Fabia A06 HB MY modeli. Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠKODA Fabia A06 HB MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 29.05.2017. ACTIVE ŠIFRA MODELA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom NJ32C4 1.0 MPI 44 60 5 5 brzina manuelni 19.456 NJ32E4

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer