Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten"

Transkript

1 Informasjonsblad for Os kommune Nr Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12

2 2 Slik je sjer det... En ny kuldeperiode har vi fått, men nå er dagene blitt lengre og sola varmer. Om noen måneder er snøen borte, og planter og trær våkner til liv. Med lengre og lysere dager kommer igjen optimismen. Det å ha tro på framtida er viktig for kommunen, for Fjellregionen, ja for oss alle sammen. Endelig har noen sett muligheter i tidligere Rørostunet Hotell. Etter at asylmottaket ble lagt ned, har eiendommen forfalt både på grunn av manglende tilsyn og vandalisme. Det har vært med på å gi et negativt bilde av Os. Nå vil eierne av Hummelfjell Eiendom sette i stand hytter, kro og hotellbygningen. Når vi ser dette i sammenheng med utbygginga av TOS Arena, videre utvikling av Hummelfjell A/S og tilrettelegging for utbygging av varme senger, ligger forholdene til rette for idrett som næring. Vi er nå inne i siste året i denne valgperioden. Det vil være viktig at påbegynte planer blir ferdigbehandla i denne perioden. Dette gjelder delplan Hummelfjell og Strategisk Næringsplan. Det samme gjelder de oppgavene som de poliske komiteene arbeider med. En politisk komité arbeider med enklere og tydeligere klimamål for den enkelte av oss. En annen komité arbeider med flere boliger som kan leies ut og den tredje komitéen arbeider med målsetting for innbyggertall og hva en skal gjøre for å nå målene. Det vil bli en travel vår for oss politikere og administrasjon, men jeg håper på et stort engasjement fra alle som bor eller er i kommunen. Sammen skal vi vise at Os er kommunen som gir både bo- og arbeidsmuligheter! Plass i barnehage fra høsten 2011 Søknadsfrist Søknad sendes : Os kommune v/ barnehageansvarlig 2550 Os i Ø. Søknadsskjema fås i barnehagene eller ved servicekontoret på kommunehuset. Du kan også hente det ut fra Os kommunes hjemmeside: Barn som har plass trenger ikke søke på nytt dersom det ikke er endring i behov/ønske. De som står på venteliste, må søke på nytt.

3 3 Rådmannens hjørne Det skjer mye i Os kommune for tiden. Jeg leser i avisen i dag (11.02) at Hummelfjell eiendom AS har planer for å sette i stand det gamle hotellområdet på Sundmoen og at de har tenkt å være med på videre utbygging i Hummelfjell. Dette er gledelige nyheter. Vi trenger denne type tilbud i kommunen. Med så mange og gode aktivitetstilbud blir det absolutt behov for overnatting for de som er tilreisende og som ønsker å benytte idrettsfasilitetene våre. Os kommune kan med rette snart kalle seg idrettskommunen i fjellregionen. Det er flott å se det kompakte anlegget som vokser frem rundt alpinanlegg, skiløyper, skiskytterarena, flerbrukshus og samfunnshus. Jeg har stor tro på at dette blir attraktivt for mange fremover og kan bidra til stor interesse også utenfor kommunen. Arbeidet med flerbrukshuset går sin gang. Vi kom litt senere i gang enn planlagt, men det skyltes den kuldeperioden vi hadde like før jul. I skrivende stund arbeides det med fundamentet. Entreprenøren mener likevel at hallen skal være ferdig innen 1. desember Denne vinter arbeider tre politiske komiteer med viktige utviklingsområder for kommunen. Det er klima, kommunens fremtidige boligbehov og befolkningsutvikling som er hovedoppgavene. Det legges nå føringer for kommunens prioriteringer de nærmeste årene innen disse områdene. Å øke innbyggertallet tror jeg kanskje blir den viktigst oppgaven vi tar tak i fremover. Hvis folketallet fortsetter å synke vil det få store konsekvenser for de velferdstjenester kommunen kan tilby. Å øke innbyggertallet krever at vi har tilgjengelige boliger for de som har lyst til å bosette seg her hos oss. Dette er faktisk et problem i dag. Vi får mange henvendelser til kommunen fra enkeltpersoner og familier som ønsker å bosette seg her, men de finner ikke en aktuell bolig. Dette er synd. Jeg er likevel trygg på at det arbeidet som nå gjøres politisk vil føre til at kommunen får en mer aktiv boligpolitikk og at vi fremover vil bidra enda sterkere til å tilrettelegge for de som ønsker å bosette seg i kommunen. Et annet viktig element for å øke innbyggertallet er selvsagt at det er arbeidsplasser tilgjengelig. Her arbeider vi med en strategisk næringsplan som skal legges frem for kommunestyret i mai i år. Her har næringslivet stilt opp og vært med på å gi planen et innhold. Det er viktig at dette ikke blir en plan som havner i en skuff, men en plan som aktivt bidrar til å støtte næringslivet på viktige områder. Et næringsliv som er i vekst og som går godt er med på å gi trygge arbeidsplasser. Status om arbeidet med strategisk næringsplan står det mer om litt lenger ut her i. Jeg ønsker alle en god senvinter. En årstid hvor jeg synes at fjellet viser seg fra sitt beste. Arne Svendsen Rådmann nr. 1/2011 Ansvarlig redaktør: Rådmann Adresse: Os kommune, 2550 Os i Ø. Tlf Faks E-post: Redaksjon: Stoff til - eller spørsmål om kan sendes direkte til E-post adresse: Abonnement: Kr 180,- pr. år. Giro sendes Os kommune, 2550 Os i Ø. Bankgiro: og merkes Abonnementet gjelder utenbygdsboende. Distribusjon: Til alle husstander i Os kommune og abonnenter Opplag: 1100 Trykk og Layout: Arbeidets Rett

4 4 Framdrift på Flerbrukshuset Byggeprosessen på nytt flerbrukshus har så langt gått greit. Vi har hatt en fin etterjulsvinter så langt, med moderate vintertemperaturer. Det har vært en hektisk prosjekteringsperiode med mye ingeniør- og arkitektarbeid, men nå begynner det å vises at ting blir gjort. Det er i skrivende stund allerede støpt flere fundamenter Den harde kuldeperioden som var før jul, har likevel satt sine spor... Tela på byggetomta ligger på mellom 2,5 3m på de mest utsatte stedene. Dette medfører sjølsagt en del tining og noe masseutskifting. Det meste foregår på tegnebrettet og i grunnen i denne perioden. Avløpsrør fra hallen er nå gravd ned og koblet til kum framfor samfunnshuset. I den perioden dette arbeidet ble utført var det litt trangt om plassen, spesielt ved skolestart og skoleslutt. Snøhaugen er nå flytta inn på skoleområdet. Det er også brøytet plass framom Trollkroa. Så nå ligger forholda bedre til rette for både større arrangement og morgenrushet. Området er likevel forbeholdt skolebusser i den tida de kommer, jeg ber derfor om at privatbilister tar hensyn til det. I skrivende stund ser det ut til at vi får en periodisk reduksjon av fartsgrensa på FV30 til 40 km/t til byggeprosjektet er ferdig. Et litt kritisk punkt i prosjektet var omkobling av vannledninga. Da eksisterende vannledning lå i byggegrunnen der hallen kommer måtte det legges om en ny ledning, og kobles til to nye kummer. Den ene kummen er en av de første kummene hovedvannforsyninga kommer til. Store deler av Os, med sykehjem og sykehjemskjøkken, og flere gårdsbruk og privatboliger ville bli uten vann om denne ble stengt. Løsningen var derfor å åpne en ledning fra Dalsbygdavannet som går over Glomma. Dette er en nødløsning som aldri tidligere er prøvd. Det fungerte heldigvis godt, så omfanget av vannløshet ble derfor redusert en god del. Likevel var det stor spenning til omkoblingen. Dagen før var det 30 minusgrader. Temperaturen kom heldigvis opp på minus 10 den aktuelle dagen. Skolen fikk martnas-do noen timer, og ting gikk etter planen. I prosjektet opprettes det noen tema-grupper. For idrettshallen er det opprettet en slik gruppe. De skal bl.a. vurdere hvilke oppmerkinger det bør være på gulvet, hvilke og hvor mye fastutstyr det bør være, og hvordan dette kan plasseres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Fastutstyr er eksempelvis ribbevegger, basketballkurver osv. Gruppa jobber også med inndeling og fordeling av lagerrom. I denne gruppa er det representanter fra Os skole, IL Nansen, Os IL og fra byggekomiteen. Byggekomiteen har nå bestemt hvilket sportsgulv det skal være i hallen på Os. Det var tre gode alternativer å velge imellom. Valget falt til slutt på samme type gulv som er brukt i Verket Røros. Brukerne i Verket har gitt meget gode tilbakemeldinger på dette gulvet. Nå begynner ting etter hvert å komme opp av grunnen og vi går våren i møte snart. I slutten av mars vil en kunne se at vegger begynner å reise seg. Målet til Lønnheim er å ha tett bygg før sommerferien. Dag Øyen Teknisk avd.

5 5 Strategisk Næringsplan i Os I Os kommune er vi nå godt i gang med å utforme Strategisk Næringsplan. Planens tidsperspektiv er , men den skal rulleres med maksimalt 4 års mellomrom. Arbeidet med strategisk næringsplan er organisert med Formannskapet i Os kommune som styringsgruppe, en prosjektgruppe/sekretariat ledet av rådmann og en arbeidsgruppe med deltagelse av Næringsservice. Det er etablert en referansegruppe med representanter fra Os næringsforum, landbrukets faglag og Narbuvoll og Tufsingdalen utviklingslag. Vi har avholdt to prosessmøter der næringslivet i Os har vært invitert til å delta og vi har fått innspill til mål, strategier og tiltak. Det har vært godt engasjement på disse møtene og vi takker for innspillene som er gitt. Vi er i en prosess og målformuleringene er foreløpig bare et utkast, men vi velger å gi dere noen smakebiter på målene som er satt. Overordnet mål for næringsutvikling i Os kommune: Bidra til vekst og økt inntjening innen alle former for næring, gjennom en offensiv næringspolitikk og fokus på innovasjon, entreprenørskap og samhandling. Dette skal bidra til å nå målet om 50 nye arbeidsplasser og en økt omsetning på 25 % innen Dette skal også bidra til at Os når 2200 innbyggere i 2020 (2033 innbyggere per ). Planen er delt inn i temaene Os sentrum/handel, idrett og arrangementer, opplevelsesnæring og turisme, industri og tjenesteytende næringer og landbruk. For hvert tema blir det gitt en kort bakgrunnsinformasjon og beskrevet mål, strategi og tiltak med ansvarsfordeling og tidsfrister. Innenfor de ulike temaene er det satt følgende hovedmål for 2020: Landbruket i Os har en økt omsetning med 20 % og økt inntjening med 25 %. Os skal være et attraktivt reisemål med fokus på opplevelser for hele familien. Os sentrum skal fremstå som et attraktivt sentrum for innbyggere, tilreisende og hyttefolk. Os kommune framstår som en attraktiv og næringsvennlig kommune for industri og tjenesteytende næring. Hummelfjell og TOS-arena er videreutviklet med aktiv fritidsturisme for hele familien i tett samarbeid med Røros. I skrivende stund arbeides det med utforming av strategier og tiltak. Planen skal vedtas i Formannskap og Kommunestyre i løpet av mai måned og den sendes ut på høring 1. april. Vi ønsker at denne planen skal være et aktivt instrument for kommunen og næringslivet. Den skal både bidra til å utvikle eksisterende næringsliv og bidra til at det etableres nye bedrifter i Os kommune. Planen skal synliggjøre de ressurser kommunen, fylkeskommunen og statlige organer rår over og planen skal peke ut noen strategiske satsingsområder. Vi håper med dette at planen skal være med å gi et løft for kommunens næringsliv. Berit Siksjø Salg av klær for eldre på Os Mandag 21. mars kommer en manufaktur-forretning fra Tynset til Verjåtunet. De selger klær til eldre damer og herrer, som har besvær med å prøve i forretning eller reise utenbygds på handel. Godt utvalg av modeller og størrelser i hverdagsklær, selskapsklær og undertøy. Forretningen ønsker velkommen til hyggelig handel fra kl og de serverer kaffe og kake. Verjåtunet v/kate Har du ei brukt symaskin? Os barnehage i Furuholtet ønsker seg ei brukt symaskin til småreparasjoner. Ta kontakt med barnehagen dersom du har ei å avse! Ring Birte på telefon

6 6 Eiendomsskatt Eiendomsskatten innføres i hele kommunen fra og med året På servicekontoret i kommunehuset ble skattelister utlagt til offentlig ettersyn den I disse skattelistene er angitt gnr, bnr, navn på rettighetshaver, takstbeløp og årlig skattebeløp. For at den enkelte rettighetshaver skal kunne kontrollere hvordan takstbeløpet er fremkommet, sender vi i disse dager ut brev til alle. Brevet inneholder mange flere opplysninger enn i de utlagte skattelistene til offentlig ettersyn og består av 3 hovedsaker: Detaljert grunnlag for takst og skatt hvor hvert kapittel har fått en bokstavmerking. Egen forklaring for hver av bokstavmerkingene En generell og svært nedkortet versjon av takserings- vedtektene for Os kommune. Hensikten er å legge til rette for at den enkelte rettighetsinnehaver selv kan kontrollere takseringsarbeidet som er utført. For å forstå de enkelte tall/ kronebeløp som er oppgitt i Detaljert grunnlag for takst og skatt, er forklaringen gitt, svært viktig. Selv om denne forklaringen følger med brevet til rettighetshaverne, velger vi også å ta den med her: A: Eierrepresentant. Kommunen sender Detaljert grunnlag for takst og skatt til den vi har registrert som eierrepresentant. Til vanlig er det eiendommens registrerte hjemmelshaver. B: Eiendom. Eiendommens gnr/bnr/fnr/snr er angitt under dette avsnittet samt eiendommens adresse og antall boenheter. Fritidsbolig har ikke boenhet. C: Opplysninger tomt. Dette avsnittet viser den enkelte eiendoms tomteareal, eventuelle tilleggsparseller og eventuell eierandel av felles eiendom. I tillegg er den enkelte eiendoms tomteverdi pr. m2 angitt og den beregnede tomteverdi angitt. NB! Beregnet tomteverdi angitt før evt. justering for max tomtestørrelse. D: Opplysninger - bygninger. Den enkelte bygning er angitt med bygningstype og identifisert med eget bygningsnummer (BID). Det er angitt oppgave over eierandel, om bygging er igangsatt/tatt i bruk og på hvilket tidspunkt dette har funnet sted. I tillegg inneholder avsnittet etasjebeskrivelse, etasjenummer samt beregnet bruksareal for bygningen. Den enkelte etasje er angitt med etasjefaktor, alternativt bruksareal (hvor garasje/bod utgjør en del av arealangivelse for boligareal). Med grunnlag i de ulike arealer og faktorer beregnes den enkelte etasjes avgiftsareal. E: Verdiberegning - bygninger. Under dette avsnittet er den enkelte bygning angitt med bygningsnummer (BID), avgiftsareal, verdi pr. m2, eierandel av bygning og beregnet verdi av bygning (før verdijustering for ulike faktorer, som for eksempel sonefaktor, ytre-/indre faktor). F: Opplysninger korreksjonsprotokoll. Under dette avsnittet settes eventuelle korreksjoner (±) for individuell verdijustering av den enkelte eiendom og bygning. Dette kan for eksempel være verdireduksjon for garasje og/eller bod i tilknytning til bolig da verdien i slike tilfeller er beregnet med boligsats. Verdien blir her justert ned slik at den tilsvarer den enhetsverdi som er satt som sjablonverdi for garasje/bod. Her legges også inn sakkyndignemnd s skjønnsmessige korreksjoner. G: Samlet takst og skatt. Under dette avsnittet er verdier for tomt og bygninger summert og justeringer med eventuelle korreksjoner for sonefaktor, indre faktor og ytre faktor. Netto verdiberegning er grunnlaget for skatteberegningen. Utskrevet skatt framkommer ved at nettoverdi er multiplisert med vedtatt promillesats. Ytterligere informasjon. Denne orienteringen er ikke uttømmende, men et utdrag av gjeldende bestemmelser. Utfyllende bestemmelser finnes i Lov om eigedomsskatt til kommunane,1975 og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt, 2010, for Os kommune.

7 7 Viktig: Gjennom arbeidet som er utført, har det fremkommet mange tilfeller hvor det offisielle eierforholdet ikke er korrekt. Vi vil så sterkt vi kan, oppfordre alle til å ordne opp i eier-dokumentasjonen og tinglyse det korrekte. Ved å gjøre dette, vil det offisielle eiendomsregisteret, Matrikkelen (tidligere GAB) bli ajourført, og de neste livsgenerasjoner unngår diskusjoner og uklarheter. Som man vil se, er utleiehytter innen landbruket, for inneværende år, fritatt for eiendomsskatt. Dette vil også være situasjonen for de neste årene, men da under forutsetning at det fremlegges for eiendomsskattekontoret i kommunen, en dokumentasjon på utleien, f.eks at utleien er regnskapsført eller en leiekontrakt. Ved innføring av eiendomsskatt i en kommune, tillegger vi innbyggerne en ny skatt. En skatt, som kommer fellesskapet til gode. Undertegnede ønsker å takke for den forståelse og hyggelige tone alle samtaler med svært mange av innbyggerne, har foregått i. Geir H. Strickert Prosjektleder Eiendomsskatt Trygt og godt avlastningstilbud for barn og unge på Rytrøa For noen familier med barn og unge med kroniske sykdommer og/eller funksjonsnedsettelser er omsorgsoppgavene så store at det er behov for avlastning. En god løsning kan da være at barnet/ungdommen bor og mottar omsorg og hjelp til aktiviteter i en avlastningsbolig i perioder. På Rytrøa disponerer barnet/ungdommen eget rom med bad som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Avlastningsboligen har stort fellesareal med kjøkken, stue og aktivitetsrom. Os kommune har nettopp gjennomført et kvalitetssikringsprogram for å være sikre på at vi gir et godt tilbud. Mer informasjon om dette, finnes på osjekt-2010/ Les mer finner du i spalten til høyre. Trygt og godt avlastningstilbud for barn og unge på Rytrøa.

8 8 Kulturlandskapstiltak og -midler Kulturlandskapet er en viktig del av vår kulturarv. Det er viktig i forhold til det biologiske mangfoldet, for reiselivet og som en trivselsfaktor for allmennheten. Det bevilges årlig statlige midler til skjøtsel av kulturlandskapet og her presenteres ordningene som gjelder i Os kommune. SMIL-midler Spesielle miljøtiltak i landbruket, de såkalte SMIL-midlene, er en ordning som har som formål å bidra til å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Eksempler på tiltak det kan søkes om midler til er planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, biologisk mangfold, gammel kulturmark, skjøtsel og istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer, tilgjengelighet og forurensningstiltak. Denne ordninga gjelder for alle som er eiere eller drivere av landbrukseiendommer i kommunen. I 2010 ble det bevilget kr ,- til slike tiltak i Os kommune. Bevilgningen for 2011 er foreløpig ikke klar. Det er utarbeidet tiltaksstrategier for bruk av disse midlene i Os kommune (se våre hjemmesider). Søkere som mottar produksjonstilskudd for landbruket, skal ha godkjent miljøplan trinn 2. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket I Os kommune har Vangrøftdalen og Kjurrudalen fått status som Utvalgt kulturlandskap og er nå et av 22 utvalgte kulturlandskap her i landet. I Os omfatter dette et område på dekar og involverer mange grunneiere og rettighetshavere (ca 170). Det er utarbeidet en egen områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen som gir føringer for bruken av midlene. Videre er det etablert ei arbeidsgruppe med representanter for de lokale bondelag, bonde- og småbrukerlag, bygdekvinnelag og hamnelag som gir innspill til Fylkesmannen i Hedmark som administrerer ordningen. I 2010 ble det bevilget kr ,- til skjøtselstiltak innenfor dette området. Tilsvarende beløp i 2009 var kr ,-. Setre der det er aktiv melkeproduksjon og med dyr på utmarksbeite godtgjøres med et årlig tilskudd på kr ,- (2011). Per i dag gjelder dette 27 setre i området. Videre gis det tilskudd til skjøtsels- og ryddetiltak rundt setre der arealene blir beitet og til restaurering av bygninger. Bygningstyper som ikke lenger er i bruk, for eksempel slåttebuer, løer og avkjølinger er prioritert. Det samme gjelder seterfjøs på setre i aktiv drift. I deler av kommunen vil det være aktuelt å søke midler fra begge ordningene (SMIL og Utvalgte kulturlandskap). Vi innfører derfor felles søknadsfrist. Søknadsskjema og informasjon om ordningene får dere ved å gå inn på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med landbrukskontoret.

9 9 NB! Søknadsfrist for SMILmidler og midler til utvalgte kulturlandskap er 1. mai. Søknad sendes til kommunen. Regionalt miljøprogram Gjennom regionalt miljøprogram og generelle miljøtiltak i jordbruket i Hedmark gis det tilskudd til verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. Videre gis det tilskudd til beitelag og tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon. Ordningene gjelder søkere av produksjonstilskudd som har miljøplan trinn 1, eller godkjente beitelag. Søknadsfrist er 20. august. Berit Siksjø Investeringsstøtte til Organisert beitebruk 2011 Tilskuddsordningen Investeringer i Organisert Beitebruk forvaltes nå av Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen. Beitelag m.m. kan søke om tilskudd. Søknaden sendes til kommunen som sender denne videre til Fylkesmannen. Søknadsfristen er 1. april Saksbehandler hos Fylkesmannen er Jorunn Stubsjøen; tlf / , Bruk skjema som ligger på SLF`s hjemmeside. https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-ogmiljo/spesielle-miljotiltak/skjema Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål. Romjulstrimmen Årets romjulstrim er gjennomført og totalt var det 11 unger og 20 voksne som deltok. Også i år var det et stort sprang i alderssammensetningen. Den yngste deltageren var 1 ½ år og de eldste var 81 år, noe som tyder på at Os har spreke innbyggere i alle aldre. Det ble i år trekt ut følgende premier blant deltagerne: Gavekort kr. 500,-: Kjellaug Fredheim Tursekk fra OS ID: Mari Bakosgjelten Twist pose: Inger Østgårdseggen Statoil kopp: Aud F. Kjellesvig Sitteunderlag fra Røros Tweed: Marit Meli, Jorun Bekken, Kirsti Nøren, Mali Barbro Storhaug og Astrid Nyvoll Deltagerne under 10 år får tilsendt en liten premie for innsatsen. Vinnerne får tilsendt premie. Trimutvalget vil rette en stor takk til følgende bedrifter som har sponset oss med premier: OS ID, Statoil, Tolga- Os Sparebank og Joker. Trimutvalget 10 år med Kølbua Kafé I uke markeres 10 år med kafeliv på Nye Kølbua kafe. 10. mars er det nøyaktig 10 år siden innvielsen av de flotte kafelokalene i Dalsbygda! En komite har jobbet for å sy sammen et lite program for å feire bygdas kafe og møteplass. I skrivende stund ser det ut til at feiringa vil gå over tre dager, og programmet blir trolig som følger: Torsdag 10. mars: Kl Åpen dag på Kølbua Kafe. Salg av kaffe og vafler til 2001-priser (kr 10 for kaffe, kr 15 for vaffel). Utstilling av bilder m.m. av de siste 10 års aktiviteter i sentrum. Åpen for publikum hele dagen. Kl 20. Offisiell åpning av nye Galleriet. Med kanapeer og kake. Tilbakeblikk og historikk v/petter Aamo. Fredag 11. mars: Vanlig kafedag kl Bacalao-aften med underholdning, bordbestilling tlf (Randi Brænd) Lørdag 12. mars: Vanlig kafedag kl Pub med Quiz over temaet Dalsbygda de siste 10 år.

10 10 Konserter og revy Søndag 13. kl Stemninger fra grensetraktom Jorunn Kveen og Terje Husdal m.fl. Konsert i Solvang, Narjordet. Onsdag 16. kl Villmarkas vals - Åpningskveld i Solvang, Narjordet. Arne Tønset ; Villmarkas folk og dyr. Fortelling og foto. Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen ; Konsert Kaffeservering. Torsdag 17. kl Elleville gjensyn - en revyrevy Dalsbygda bygdekvinnelag Dalsbygda samfunnshus. Kveldsmat. Lotteri. Fredag 18. kl Os kulturskole med gjester 25 års jubileumskonsert i Os samfunnshus Fra kl. 18: Kafé med utstillinger i Fensal Søndag 20. kl Os kulturskole med gjester 25 års jubileumskonsert Ungdommens kulturpris. Os kirke. Tradisjonskost Onsdag og torsdag kl Os bygdekvinnelag serverer i Os samfunnshus. Buffet. Lørdag Tufsingdalen bygdekvinnelag serverer i Tufsingdal samfunnshus: Lapskaus, mølske, søtgrøt, snipp, franskvaffel, lemse og gubb. Utstillinger og utsalg Onsdag, torsdag, fredag kl Lørdag kl Aspås-butikken, salg av husflidsvarer. Votteutstilling. Onsdag, torsdag, fredag kl Lørdag kl Bifrost Torsdag og fredag kl Lørdag kl Tuskhandlaran i Frivilligsentralen Torsdag kl Os ID 75 år. Åpen dag med utstillinger og aktiviteter Fredag kl Mini-mart n i Os barnehage i Furuholtet Lørdag kl Tufsingdal bygdekvinnelag i Tufsingdal samfunnshus Utstilling av gamle og nye votter. Idrett og aktiviteter ute Lørdag søndag 20. Krestmesterskap i skiskyting, TOS Arena. Ordinære klasser fra 13 år. Lørdag fra kl. 12 Sprint. Søndag fra kl. 12 Jaktstart. Fredag søndag 20. kl Hummelfjell alpinbakke åpen. Fredag: Gratis ut lån av akematter og 1/2 pris på kjelkeaking. Søndag 20. kl Familiedag ved Gruvan i Tufsingdalen. Natursti, grilling, skileik mm. Åpne buer i fjellet.

11 11 Vintervukku mars 2011 Stemninger fra grensetraktom konsert i Solvang Narjordet søndag 13. mars Før selve Vintervukku åpner, får vi besøk av Jorun Kveen med band. Jorun Kveen (vokal) har med seg Terje Husdal (gitar), Audun Røsten (bass), Anders Lillebo (piano/trekkspill), Brits Lars Bjørk (fiol) og Svein Arild Johnsgård (mandolin). De turnerer i regionen med norsk og svensk musikk fra grensetraktom. Villmarkas vals i Narjordet Onsdag kveld åpner Vintervukku med villmarkskveld på Solvang. Naturfotograf Arne Tønset fra Røros forteller og viser bilder om folk og dyr i nordisk natur dyreliv, fisking, hestekjøring og villmarksopplevelser i norske og svenske fjellriker. Etter ei kaffepause holder Nord-Østerdal musiker Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen konsert. Ordfører Arne Grue foretar den offisielle åpninga av Vintervukku. Elleville gjensyn i Dalsbygda Dalsbygda bygdekvinnelag står i spissen for årets revy. Mange aktører, lag og foreninger har gått sammen og plukka ut perler fra tidligere revyer til forestillinga Elleville gjensyn. Etter revyen spanderer Bygdekvinnelaget kveldsmat. Lotteri. Os kulturskole 25 år. Dette skoleåret feirer Os kulturskole 25 år. Den startet opp i september Os var første kommunen i Nord-Østerdal som fikk musikkskole som det hette den gang. Jubileet feires med to store konserter fredag kveld i Os samfunnshus og søndag kveld i Os kirke. Fredag deltar alle kulturskoleelever, og i kirka søndag deltar tidligere elever, kor og korps. Søndag blir det også utdeling av Ungdommens kulturpris Kultur i Os sentrum Os bygdekvinnelag serverer tradisjonskost i Fensal onsdag og torsdag. Her kan en smake på mange forskjellige godsaker fra en rikholdig buffet lunsj, kaffe og/eller middag. Bifrost er åpen med utstilling i bl.a. keramikk, malerier og tekstil. Tuskhandlaran holder til i Frivilligsentralen, og Aspåsbutikken har i tillegg til salg av husflidsvarer en stor utstilling av votter. Os ID feirer 75 års jublieum i år, og inviterer til åpen dag torsdag. I Furuholtet barnehage blir det minimart n med servering og underholdning fredag. Vintergleder i Tufsingdalen Tufsingdalen byr på aktiviteter og opplevelser hele lørdag og søndag. Tufsingdalen bygdekvinnelag serverer tradisjonskost i Samfunnshuset lørdag: Lapskaus, mølske, søtgrøt, snipp, franskvaffel, lemse og gubb. De viser også en utstilling av votter. Søndag er det familiedag ved Gruvan natursti, grilling, skileik m.m. Åpne buer i fjellet for dem som vil på tur. Aking og skiskyting i Hummelfjell Alpinbakken i Hummelfjell er åpen fredag søndag. Fredag er det gratis utlån av akematter, og halv pris på kjelkeaking altså dagen for å prøve noe nytt KM i skiskyting arrangeres på TOS Arena lørdag og søndag. Dette er det første offisielle skiskytter-rennet på arenaen vinterstid. TOS Arena skal også ha hovedlandsrenn i Os IL og Røros IL er arrangører denne helga. Kretsmesterskapet er for ordinære klasser fra 13 år. Med sprint lørdag og jaktstart søndag. Det konkurreres også i klasser under 13 år og nybegynnere sprint. Vintervukkus marsipankake serveres også i år: Onsdag Dalsbygda handel Torsdag Joker Os Fredag Spar Os Lørdag Kopparledens landhandel Vintervukkus nye logo er laget av alvdølen John Anders Dalen Kjølhaug. Han går på Medier og kommunikasjon på Røros videregående skole og vant konkurransen for ny logo for Vintervukku. Fra Vintervukku-komiteens begrunnelse for valg av logo: Vi tykkjer logoen speglar noko av det ein kan oppleve i Vintervukku vinter, snø, vinterfargar, blåst, assosiasjonar til nordljos. Bokstavane viser både til snøføyke og vinter og liknar litt på flammar som får ein til å tenkje på varme. Vintervukku har mykje varme i seg. Så tykte vi logoen var frisk og fylt av fart og liv. Den er enkel å lesa og oppfatte.

12 12 Nytt fra Kulturskolen 25 års-jubileum dette skoleåret! Musikkskolen startet opp høsten I den forbindelse blir det to konserter i Vintervukku : I Os samfunnshus fredag 18.mars: kl åpner kafeen i Fensal med utstillinger Jubileumskonsert i salen hvor alle elever deltar. Her blir det sang, spill og dans. I Os kirke søndag 20.mars kl Deltakere: Frivillige sang og musikkliv Elever som har gått i kulturskolen Følg med på kommunens hjemmesiden og i avisene om nærmere annonsering. Jentebandet: fra venstre: Kristina Ryen, Thea Tengesdal, Mina Ligård, Madelen Risan, Anne Karin Smedås, Sigrid Emilie Westvold og Kaja Ligård. Kulturskolen ønsker velkommen på konsert! Dansere: Fra venstre Isidora Radulovic og Mari Aas Fra venstre: Jorunn Bækken og Rina Resberg. Fra venstre: Carina Røste og Anders Thingstad.

13 13 Gjeldsrådgivertjenesten i Os Fakta: Kommunen er etter loven forpliktet til å yte råd og veiledning om økonomi og gjeld overfor de innbyggerne som har behov for det. Lov om sosiale tjenester, paragraf 4-1 er tjenestens grunnlag. Tjenesten er rådgivende, og uten klagegang, og den er gratis. Alle har taushetsplikt. Dersom du ønsker at saken din skal diskuteres i gruppa, må du gi skriftlig tillatelse. Alle innbyggere i Os kommune kan søke om økonomisk rådgivning. Os kommune har en tverrfaglig gjeldsrådgivningsgruppe som består av: Atle Fiskvik lensmann i Tolga Os Gerard Kort økonomisk rådgiver Os kommune Torill Urset Erlimo økonomisk rådgiver/veileder i NAV Os. Gruppa skal gi råd og støtte i økonomisk spørsmål. Det hender at stor gjeld kan være vanskelig å håndtere eller betale tilbake, av mange grunner livssituasjon. Alle innbyggere i Os kommune kan søke om økonomisk rådgivning. De tyngste gjeldssakene henvises til gjeldsrådgivnings-tjenesten. En kan få hjelp til saker som er mindre kompliserte av sosialtjenesten i NAV. Dersom det kan være hensiktsmessig å samarbeide med andre instanser eks. banker, landbrukskontor, regnskapskontor kan de innkalles til møte. Eksterne private instanser eks. regnskapskontor som krever økonomisk vederlag skal i utgangspunktet dekkes av bruker. Hvordan jobber gruppa? Regelmessige møter. Folk kan ta kontakt/oppsøke gruppa selv. Henvendelse via NAV, bank, regnskapskontor, lensmannskontor, arbeidsgiver, familie osv. Taushetsplikt fordi det er fortrolige og private hensyn. Følger opp den enkelte over tid Erfaringer Det er ofte vanskelig å løse de økonomiske problemene alene. Gruppas medlemmer tverrfaglighet er nødvendig for å vurdere sakene skikkelig, samtidig blir terskelen lavere med hensyn til å ta kontakt. Livet blir mye lettere på alle måter når man har en kontrollert og forutsigbar økonomi. Det er ofte enkle råd som skal til for å få orden på økonomien; bare en telefon til kreditor/den man skylder til en forklaring en begrunnelse så kan man finne en løsning. Hva kan gruppa gjøre? Gruppa arbeider ulikt avhengig av problemene. Noen ganger er det nok med råd og veiledning, sette opp forslag til budsjett og betalingsplan. Vi kan hjelpe deg med å føre forhandlinger med kreditorer som kan føre til nedbetalingsavtaler, lettelser eller utsettelser. Utgangspunktet for slike forhandlinger er at gjelda i all hovedsak må betales. I en del saker kan vi hjelpe til med å få i stand utenomrettslige, frivillige nedbetalingsavtaler med kreditor. Det forutsetter imidlertid at du har penger å betale ned på gjelden med. Hvis du har mye gjeld og ser at du i svært lang tid framover ikke vil ha inntekter nok til å betjene gjelda, er det mulig for deg å søke om gjeldsordning hos namsmannen. En rekke vilkår må innfris for å få en slik gjeldsordning. Informasjon om gjeldsordningsloven kan du få ved å gå inn på: html. Spørsmål vedrørende loven kan rettes til både namsmannen og oss i den kommunale gjeldsgruppa. Vil du lese mer om hva vi kan bistå med, så gå inn på Os kommunes hjemmeside: NAV-sosial-arbeid-trygd/ Eller ta kontakt ta kontakt direkte med: Atle Fiskvik lensmann Tolga-Os tlf Gerard Kort økonomisk rådgiver Os kommune tlf Torill Urset Erlimo økonomisk rådgiver/veileder NAV Os. tlf På hjemmesiden vil du også finne sjølhjelpsskjema for bl.a. budsjett, betalingsutsettelse, saldoforespørsel m.m.

14 14 Startlån - boliglån fra kommunen Har du problemer med å finansiere kjøp av bolig eller vanskeligheter med å bli boende i boligen din? Da kan startlån fra kommunen være en aktuell ordning for deg. Kommunen kan gi deg informasjon om startlånordningen og hvordan du kan søke. Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen som igjen låner ut til personer som skal etablere seg i egen bolig. Som hovedregel gis startlån i tillegg til banklån dvs. at låntaker låner et beløp i egen bank (grunnfinansiering), og får låne resten i kommunen (toppfinansiering). Betingelsene og vilkårene for å kunne gi startlån, er underlagt bestemmelser i Finansavtaleloven og Husbankens retningslinjer for startlån. Retningslinjene fra Husbanken kan du få etter henvendelse til kommunen. Vi kan bidra med råd og støtte til Husbankens ordinger. Hvis du har lav inntekt, bør du også sjekke om du kan få bostøtte. Husstander med varig lav inntekt, kan også søke om boligtilskudd. Ta kontakt med Gerard Kort, tlf eller Servicekontoret, tlf Etterlysning Hvem kan få startlån? Startlån gis til enkeltpersoner som har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Forutsetninger for å få startlån Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Du må også ha vært i kontakt med private banker og undersøkt mulighetene for å få finansiert deler av lånet til bolig der. Hva kan du få startlån til? Du kan få startlån til bygging, kjøp eller utbedring av bolig. Startlån kan også gis til refinansiering av lån. Hvor stort lån kan du få? Det er opp til kommunen å vurdere om du får lån og eventuelt hvor mye lån du får. Os kommune samarbeider med private banker om å sy sammen en finanisieringspakke. Lånekalkulator Det er viktig å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din. Vi hjelper med å beregne kostnadene ved bruk av startlån. Lånebetingelser - renter, avdrag og lånets løpetid Startlån følger i utgangspunktet Husbankens rentevilkår. Disse er ofte gunstigere enn vilkårene fra private banker. Hvordan søker du om startlån? Startlån søker du om i kommunen. Ta kontakt med kommunen for en avtale. Forhåndsgodkjenning Det er lurt å få en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån av banken din og av kommunen før du starter boligjakten. Dokumentasjon Du må dokumentere alle inntekter og utgifter i husstanden. Klage på vedtak Du kan klage på vedtak om lån innen 3 uker. Klagen må være skriftlig. Er det noen som vet hvem personene på bildet er? Bildet er tatt 1961 og er tatt i forbindelse med en reklamebrosjyre fra Hummelfjell Hotell. Vil noen studere dette nærmere så henger det på Verjåtunet.

Vintervukku 14.-18. mars 2012

Vintervukku 14.-18. mars 2012 Vintervukku 14.-18. mars 2012 Tirsdag 13. mars Onsdag 14. mars Kl. 12.00-18.00 Tradisjonsmat Os bygdekvinnelag serverer tradisjonkost i Fensal, Os Samfunnshus. Buffet. Kl. 19.30 Os kirke 150 år Offsiell

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Nasjonalparkdager 13.-23.juni

Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager er et nytt arrangement av a ret som finner sted mellom 13.- 23.juni. Her blir det aktiviteter for hele familien, sa alle kan bli med! 13.juni Folkehelsehelg

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM SVINNDALUKA 2004 PROGRAM LØRDAG 11. SEPTEMBER Kl. 8.00-18.00 Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. Kl.14.00 - Ut på tur med smilet på lur : FAMILIETUR til Svinndal 4H`s leirsted v/svinndal Varde.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 2. desember 2010 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 22/10 REFERATER. SAK NR. 23/10 BUDSJETT 2011

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune 1 Utfordre snøen, akebrettet, skiene, leken, og ta frem gleden sammen med andre Gi deltakerne muligheter til delaktighet i alle tiltak ut fra egne ferdigheter og forutsetninger.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Vintervukku i Os 22.-30. mars 2014 - program

Vintervukku i Os 22.-30. mars 2014 - program Vintervukku i Os 22.-30. mars 2014 - program Vintervukkuvorspiel ved 9. trinn, Os skole Fredag 21. mars kl. 19.30 Os samfunnshus. Romeo og Julie i lokal tapping Osmessa i Oshallen lørdag 22. mars kl 12.00-17.00

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Program for 17. - 21. juli 2013

Program for 17. - 21. juli 2013 Program for 17. - 21. juli 2013 Velkommen til Sommer i Berlevåg 2013 Vi i årets arrangementskomité håper dere vil ha noen begivenhetsrike dager her i kystens perle! Som dere kan se i dette heftet, har

Detaljer

Muruvikposten. Det lykkelige valg. Februar 2014

Muruvikposten. Det lykkelige valg. Februar 2014 Muruvikposten Det lykkelige valg Februar 2014 Det stunder mot årsmøte i velforeningen og det er mange som skal velges for at velforeningen skal fungere på en best mulig måte. Valgkomiteen er i gang med

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Østre Toten kommune. Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt

Østre Toten kommune. Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt Østre Toten kommune Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL... 3 3 RAMMER OG RETNINGSLINJER... 3 3.1 ÅPEN OG AKTIV KOMMUNIKASJON... 3 3.2 GENERELL

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Registrerings - instruks KomTek E-skatt

Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 23 Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL!

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! SOMMERFESTIVAL 2014 VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! I løpet av 12 dager kan du oppleve en rekke produksjoner under mottoet GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Totalt byr vi på rundt femti ulike arrangementer:

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger Musikalsk CV CAROLINE RØSTE Fra Os i Østerdalen Sanger Mål og drømmer Langsiktig mål Hovedmålet mitt har til nå først og fremst vært å ha det gøy med musikken. Min største drøm er å nå så langt som mulig

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer