Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten"

Transkript

1 Informasjonsblad for Os kommune Nr Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12

2 2 Slik je sjer det... En ny kuldeperiode har vi fått, men nå er dagene blitt lengre og sola varmer. Om noen måneder er snøen borte, og planter og trær våkner til liv. Med lengre og lysere dager kommer igjen optimismen. Det å ha tro på framtida er viktig for kommunen, for Fjellregionen, ja for oss alle sammen. Endelig har noen sett muligheter i tidligere Rørostunet Hotell. Etter at asylmottaket ble lagt ned, har eiendommen forfalt både på grunn av manglende tilsyn og vandalisme. Det har vært med på å gi et negativt bilde av Os. Nå vil eierne av Hummelfjell Eiendom sette i stand hytter, kro og hotellbygningen. Når vi ser dette i sammenheng med utbygginga av TOS Arena, videre utvikling av Hummelfjell A/S og tilrettelegging for utbygging av varme senger, ligger forholdene til rette for idrett som næring. Vi er nå inne i siste året i denne valgperioden. Det vil være viktig at påbegynte planer blir ferdigbehandla i denne perioden. Dette gjelder delplan Hummelfjell og Strategisk Næringsplan. Det samme gjelder de oppgavene som de poliske komiteene arbeider med. En politisk komité arbeider med enklere og tydeligere klimamål for den enkelte av oss. En annen komité arbeider med flere boliger som kan leies ut og den tredje komitéen arbeider med målsetting for innbyggertall og hva en skal gjøre for å nå målene. Det vil bli en travel vår for oss politikere og administrasjon, men jeg håper på et stort engasjement fra alle som bor eller er i kommunen. Sammen skal vi vise at Os er kommunen som gir både bo- og arbeidsmuligheter! Plass i barnehage fra høsten 2011 Søknadsfrist Søknad sendes : Os kommune v/ barnehageansvarlig 2550 Os i Ø. Søknadsskjema fås i barnehagene eller ved servicekontoret på kommunehuset. Du kan også hente det ut fra Os kommunes hjemmeside: Barn som har plass trenger ikke søke på nytt dersom det ikke er endring i behov/ønske. De som står på venteliste, må søke på nytt.

3 3 Rådmannens hjørne Det skjer mye i Os kommune for tiden. Jeg leser i avisen i dag (11.02) at Hummelfjell eiendom AS har planer for å sette i stand det gamle hotellområdet på Sundmoen og at de har tenkt å være med på videre utbygging i Hummelfjell. Dette er gledelige nyheter. Vi trenger denne type tilbud i kommunen. Med så mange og gode aktivitetstilbud blir det absolutt behov for overnatting for de som er tilreisende og som ønsker å benytte idrettsfasilitetene våre. Os kommune kan med rette snart kalle seg idrettskommunen i fjellregionen. Det er flott å se det kompakte anlegget som vokser frem rundt alpinanlegg, skiløyper, skiskytterarena, flerbrukshus og samfunnshus. Jeg har stor tro på at dette blir attraktivt for mange fremover og kan bidra til stor interesse også utenfor kommunen. Arbeidet med flerbrukshuset går sin gang. Vi kom litt senere i gang enn planlagt, men det skyltes den kuldeperioden vi hadde like før jul. I skrivende stund arbeides det med fundamentet. Entreprenøren mener likevel at hallen skal være ferdig innen 1. desember Denne vinter arbeider tre politiske komiteer med viktige utviklingsområder for kommunen. Det er klima, kommunens fremtidige boligbehov og befolkningsutvikling som er hovedoppgavene. Det legges nå føringer for kommunens prioriteringer de nærmeste årene innen disse områdene. Å øke innbyggertallet tror jeg kanskje blir den viktigst oppgaven vi tar tak i fremover. Hvis folketallet fortsetter å synke vil det få store konsekvenser for de velferdstjenester kommunen kan tilby. Å øke innbyggertallet krever at vi har tilgjengelige boliger for de som har lyst til å bosette seg her hos oss. Dette er faktisk et problem i dag. Vi får mange henvendelser til kommunen fra enkeltpersoner og familier som ønsker å bosette seg her, men de finner ikke en aktuell bolig. Dette er synd. Jeg er likevel trygg på at det arbeidet som nå gjøres politisk vil føre til at kommunen får en mer aktiv boligpolitikk og at vi fremover vil bidra enda sterkere til å tilrettelegge for de som ønsker å bosette seg i kommunen. Et annet viktig element for å øke innbyggertallet er selvsagt at det er arbeidsplasser tilgjengelig. Her arbeider vi med en strategisk næringsplan som skal legges frem for kommunestyret i mai i år. Her har næringslivet stilt opp og vært med på å gi planen et innhold. Det er viktig at dette ikke blir en plan som havner i en skuff, men en plan som aktivt bidrar til å støtte næringslivet på viktige områder. Et næringsliv som er i vekst og som går godt er med på å gi trygge arbeidsplasser. Status om arbeidet med strategisk næringsplan står det mer om litt lenger ut her i. Jeg ønsker alle en god senvinter. En årstid hvor jeg synes at fjellet viser seg fra sitt beste. Arne Svendsen Rådmann nr. 1/2011 Ansvarlig redaktør: Rådmann Adresse: Os kommune, 2550 Os i Ø. Tlf Faks E-post: Redaksjon: Stoff til - eller spørsmål om kan sendes direkte til E-post adresse: Abonnement: Kr 180,- pr. år. Giro sendes Os kommune, 2550 Os i Ø. Bankgiro: og merkes Abonnementet gjelder utenbygdsboende. Distribusjon: Til alle husstander i Os kommune og abonnenter Opplag: 1100 Trykk og Layout: Arbeidets Rett

4 4 Framdrift på Flerbrukshuset Byggeprosessen på nytt flerbrukshus har så langt gått greit. Vi har hatt en fin etterjulsvinter så langt, med moderate vintertemperaturer. Det har vært en hektisk prosjekteringsperiode med mye ingeniør- og arkitektarbeid, men nå begynner det å vises at ting blir gjort. Det er i skrivende stund allerede støpt flere fundamenter Den harde kuldeperioden som var før jul, har likevel satt sine spor... Tela på byggetomta ligger på mellom 2,5 3m på de mest utsatte stedene. Dette medfører sjølsagt en del tining og noe masseutskifting. Det meste foregår på tegnebrettet og i grunnen i denne perioden. Avløpsrør fra hallen er nå gravd ned og koblet til kum framfor samfunnshuset. I den perioden dette arbeidet ble utført var det litt trangt om plassen, spesielt ved skolestart og skoleslutt. Snøhaugen er nå flytta inn på skoleområdet. Det er også brøytet plass framom Trollkroa. Så nå ligger forholda bedre til rette for både større arrangement og morgenrushet. Området er likevel forbeholdt skolebusser i den tida de kommer, jeg ber derfor om at privatbilister tar hensyn til det. I skrivende stund ser det ut til at vi får en periodisk reduksjon av fartsgrensa på FV30 til 40 km/t til byggeprosjektet er ferdig. Et litt kritisk punkt i prosjektet var omkobling av vannledninga. Da eksisterende vannledning lå i byggegrunnen der hallen kommer måtte det legges om en ny ledning, og kobles til to nye kummer. Den ene kummen er en av de første kummene hovedvannforsyninga kommer til. Store deler av Os, med sykehjem og sykehjemskjøkken, og flere gårdsbruk og privatboliger ville bli uten vann om denne ble stengt. Løsningen var derfor å åpne en ledning fra Dalsbygdavannet som går over Glomma. Dette er en nødløsning som aldri tidligere er prøvd. Det fungerte heldigvis godt, så omfanget av vannløshet ble derfor redusert en god del. Likevel var det stor spenning til omkoblingen. Dagen før var det 30 minusgrader. Temperaturen kom heldigvis opp på minus 10 den aktuelle dagen. Skolen fikk martnas-do noen timer, og ting gikk etter planen. I prosjektet opprettes det noen tema-grupper. For idrettshallen er det opprettet en slik gruppe. De skal bl.a. vurdere hvilke oppmerkinger det bør være på gulvet, hvilke og hvor mye fastutstyr det bør være, og hvordan dette kan plasseres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Fastutstyr er eksempelvis ribbevegger, basketballkurver osv. Gruppa jobber også med inndeling og fordeling av lagerrom. I denne gruppa er det representanter fra Os skole, IL Nansen, Os IL og fra byggekomiteen. Byggekomiteen har nå bestemt hvilket sportsgulv det skal være i hallen på Os. Det var tre gode alternativer å velge imellom. Valget falt til slutt på samme type gulv som er brukt i Verket Røros. Brukerne i Verket har gitt meget gode tilbakemeldinger på dette gulvet. Nå begynner ting etter hvert å komme opp av grunnen og vi går våren i møte snart. I slutten av mars vil en kunne se at vegger begynner å reise seg. Målet til Lønnheim er å ha tett bygg før sommerferien. Dag Øyen Teknisk avd.

5 5 Strategisk Næringsplan i Os I Os kommune er vi nå godt i gang med å utforme Strategisk Næringsplan. Planens tidsperspektiv er , men den skal rulleres med maksimalt 4 års mellomrom. Arbeidet med strategisk næringsplan er organisert med Formannskapet i Os kommune som styringsgruppe, en prosjektgruppe/sekretariat ledet av rådmann og en arbeidsgruppe med deltagelse av Næringsservice. Det er etablert en referansegruppe med representanter fra Os næringsforum, landbrukets faglag og Narbuvoll og Tufsingdalen utviklingslag. Vi har avholdt to prosessmøter der næringslivet i Os har vært invitert til å delta og vi har fått innspill til mål, strategier og tiltak. Det har vært godt engasjement på disse møtene og vi takker for innspillene som er gitt. Vi er i en prosess og målformuleringene er foreløpig bare et utkast, men vi velger å gi dere noen smakebiter på målene som er satt. Overordnet mål for næringsutvikling i Os kommune: Bidra til vekst og økt inntjening innen alle former for næring, gjennom en offensiv næringspolitikk og fokus på innovasjon, entreprenørskap og samhandling. Dette skal bidra til å nå målet om 50 nye arbeidsplasser og en økt omsetning på 25 % innen Dette skal også bidra til at Os når 2200 innbyggere i 2020 (2033 innbyggere per ). Planen er delt inn i temaene Os sentrum/handel, idrett og arrangementer, opplevelsesnæring og turisme, industri og tjenesteytende næringer og landbruk. For hvert tema blir det gitt en kort bakgrunnsinformasjon og beskrevet mål, strategi og tiltak med ansvarsfordeling og tidsfrister. Innenfor de ulike temaene er det satt følgende hovedmål for 2020: Landbruket i Os har en økt omsetning med 20 % og økt inntjening med 25 %. Os skal være et attraktivt reisemål med fokus på opplevelser for hele familien. Os sentrum skal fremstå som et attraktivt sentrum for innbyggere, tilreisende og hyttefolk. Os kommune framstår som en attraktiv og næringsvennlig kommune for industri og tjenesteytende næring. Hummelfjell og TOS-arena er videreutviklet med aktiv fritidsturisme for hele familien i tett samarbeid med Røros. I skrivende stund arbeides det med utforming av strategier og tiltak. Planen skal vedtas i Formannskap og Kommunestyre i løpet av mai måned og den sendes ut på høring 1. april. Vi ønsker at denne planen skal være et aktivt instrument for kommunen og næringslivet. Den skal både bidra til å utvikle eksisterende næringsliv og bidra til at det etableres nye bedrifter i Os kommune. Planen skal synliggjøre de ressurser kommunen, fylkeskommunen og statlige organer rår over og planen skal peke ut noen strategiske satsingsområder. Vi håper med dette at planen skal være med å gi et løft for kommunens næringsliv. Berit Siksjø Salg av klær for eldre på Os Mandag 21. mars kommer en manufaktur-forretning fra Tynset til Verjåtunet. De selger klær til eldre damer og herrer, som har besvær med å prøve i forretning eller reise utenbygds på handel. Godt utvalg av modeller og størrelser i hverdagsklær, selskapsklær og undertøy. Forretningen ønsker velkommen til hyggelig handel fra kl og de serverer kaffe og kake. Verjåtunet v/kate Har du ei brukt symaskin? Os barnehage i Furuholtet ønsker seg ei brukt symaskin til småreparasjoner. Ta kontakt med barnehagen dersom du har ei å avse! Ring Birte på telefon

6 6 Eiendomsskatt Eiendomsskatten innføres i hele kommunen fra og med året På servicekontoret i kommunehuset ble skattelister utlagt til offentlig ettersyn den I disse skattelistene er angitt gnr, bnr, navn på rettighetshaver, takstbeløp og årlig skattebeløp. For at den enkelte rettighetshaver skal kunne kontrollere hvordan takstbeløpet er fremkommet, sender vi i disse dager ut brev til alle. Brevet inneholder mange flere opplysninger enn i de utlagte skattelistene til offentlig ettersyn og består av 3 hovedsaker: Detaljert grunnlag for takst og skatt hvor hvert kapittel har fått en bokstavmerking. Egen forklaring for hver av bokstavmerkingene En generell og svært nedkortet versjon av takserings- vedtektene for Os kommune. Hensikten er å legge til rette for at den enkelte rettighetsinnehaver selv kan kontrollere takseringsarbeidet som er utført. For å forstå de enkelte tall/ kronebeløp som er oppgitt i Detaljert grunnlag for takst og skatt, er forklaringen gitt, svært viktig. Selv om denne forklaringen følger med brevet til rettighetshaverne, velger vi også å ta den med her: A: Eierrepresentant. Kommunen sender Detaljert grunnlag for takst og skatt til den vi har registrert som eierrepresentant. Til vanlig er det eiendommens registrerte hjemmelshaver. B: Eiendom. Eiendommens gnr/bnr/fnr/snr er angitt under dette avsnittet samt eiendommens adresse og antall boenheter. Fritidsbolig har ikke boenhet. C: Opplysninger tomt. Dette avsnittet viser den enkelte eiendoms tomteareal, eventuelle tilleggsparseller og eventuell eierandel av felles eiendom. I tillegg er den enkelte eiendoms tomteverdi pr. m2 angitt og den beregnede tomteverdi angitt. NB! Beregnet tomteverdi angitt før evt. justering for max tomtestørrelse. D: Opplysninger - bygninger. Den enkelte bygning er angitt med bygningstype og identifisert med eget bygningsnummer (BID). Det er angitt oppgave over eierandel, om bygging er igangsatt/tatt i bruk og på hvilket tidspunkt dette har funnet sted. I tillegg inneholder avsnittet etasjebeskrivelse, etasjenummer samt beregnet bruksareal for bygningen. Den enkelte etasje er angitt med etasjefaktor, alternativt bruksareal (hvor garasje/bod utgjør en del av arealangivelse for boligareal). Med grunnlag i de ulike arealer og faktorer beregnes den enkelte etasjes avgiftsareal. E: Verdiberegning - bygninger. Under dette avsnittet er den enkelte bygning angitt med bygningsnummer (BID), avgiftsareal, verdi pr. m2, eierandel av bygning og beregnet verdi av bygning (før verdijustering for ulike faktorer, som for eksempel sonefaktor, ytre-/indre faktor). F: Opplysninger korreksjonsprotokoll. Under dette avsnittet settes eventuelle korreksjoner (±) for individuell verdijustering av den enkelte eiendom og bygning. Dette kan for eksempel være verdireduksjon for garasje og/eller bod i tilknytning til bolig da verdien i slike tilfeller er beregnet med boligsats. Verdien blir her justert ned slik at den tilsvarer den enhetsverdi som er satt som sjablonverdi for garasje/bod. Her legges også inn sakkyndignemnd s skjønnsmessige korreksjoner. G: Samlet takst og skatt. Under dette avsnittet er verdier for tomt og bygninger summert og justeringer med eventuelle korreksjoner for sonefaktor, indre faktor og ytre faktor. Netto verdiberegning er grunnlaget for skatteberegningen. Utskrevet skatt framkommer ved at nettoverdi er multiplisert med vedtatt promillesats. Ytterligere informasjon. Denne orienteringen er ikke uttømmende, men et utdrag av gjeldende bestemmelser. Utfyllende bestemmelser finnes i Lov om eigedomsskatt til kommunane,1975 og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt, 2010, for Os kommune.

7 7 Viktig: Gjennom arbeidet som er utført, har det fremkommet mange tilfeller hvor det offisielle eierforholdet ikke er korrekt. Vi vil så sterkt vi kan, oppfordre alle til å ordne opp i eier-dokumentasjonen og tinglyse det korrekte. Ved å gjøre dette, vil det offisielle eiendomsregisteret, Matrikkelen (tidligere GAB) bli ajourført, og de neste livsgenerasjoner unngår diskusjoner og uklarheter. Som man vil se, er utleiehytter innen landbruket, for inneværende år, fritatt for eiendomsskatt. Dette vil også være situasjonen for de neste årene, men da under forutsetning at det fremlegges for eiendomsskattekontoret i kommunen, en dokumentasjon på utleien, f.eks at utleien er regnskapsført eller en leiekontrakt. Ved innføring av eiendomsskatt i en kommune, tillegger vi innbyggerne en ny skatt. En skatt, som kommer fellesskapet til gode. Undertegnede ønsker å takke for den forståelse og hyggelige tone alle samtaler med svært mange av innbyggerne, har foregått i. Geir H. Strickert Prosjektleder Eiendomsskatt Trygt og godt avlastningstilbud for barn og unge på Rytrøa For noen familier med barn og unge med kroniske sykdommer og/eller funksjonsnedsettelser er omsorgsoppgavene så store at det er behov for avlastning. En god løsning kan da være at barnet/ungdommen bor og mottar omsorg og hjelp til aktiviteter i en avlastningsbolig i perioder. På Rytrøa disponerer barnet/ungdommen eget rom med bad som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Avlastningsboligen har stort fellesareal med kjøkken, stue og aktivitetsrom. Os kommune har nettopp gjennomført et kvalitetssikringsprogram for å være sikre på at vi gir et godt tilbud. Mer informasjon om dette, finnes på osjekt-2010/ Les mer finner du i spalten til høyre. Trygt og godt avlastningstilbud for barn og unge på Rytrøa.

8 8 Kulturlandskapstiltak og -midler Kulturlandskapet er en viktig del av vår kulturarv. Det er viktig i forhold til det biologiske mangfoldet, for reiselivet og som en trivselsfaktor for allmennheten. Det bevilges årlig statlige midler til skjøtsel av kulturlandskapet og her presenteres ordningene som gjelder i Os kommune. SMIL-midler Spesielle miljøtiltak i landbruket, de såkalte SMIL-midlene, er en ordning som har som formål å bidra til å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Eksempler på tiltak det kan søkes om midler til er planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, biologisk mangfold, gammel kulturmark, skjøtsel og istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer, tilgjengelighet og forurensningstiltak. Denne ordninga gjelder for alle som er eiere eller drivere av landbrukseiendommer i kommunen. I 2010 ble det bevilget kr ,- til slike tiltak i Os kommune. Bevilgningen for 2011 er foreløpig ikke klar. Det er utarbeidet tiltaksstrategier for bruk av disse midlene i Os kommune (se våre hjemmesider). Søkere som mottar produksjonstilskudd for landbruket, skal ha godkjent miljøplan trinn 2. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket I Os kommune har Vangrøftdalen og Kjurrudalen fått status som Utvalgt kulturlandskap og er nå et av 22 utvalgte kulturlandskap her i landet. I Os omfatter dette et område på dekar og involverer mange grunneiere og rettighetshavere (ca 170). Det er utarbeidet en egen områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen som gir føringer for bruken av midlene. Videre er det etablert ei arbeidsgruppe med representanter for de lokale bondelag, bonde- og småbrukerlag, bygdekvinnelag og hamnelag som gir innspill til Fylkesmannen i Hedmark som administrerer ordningen. I 2010 ble det bevilget kr ,- til skjøtselstiltak innenfor dette området. Tilsvarende beløp i 2009 var kr ,-. Setre der det er aktiv melkeproduksjon og med dyr på utmarksbeite godtgjøres med et årlig tilskudd på kr ,- (2011). Per i dag gjelder dette 27 setre i området. Videre gis det tilskudd til skjøtsels- og ryddetiltak rundt setre der arealene blir beitet og til restaurering av bygninger. Bygningstyper som ikke lenger er i bruk, for eksempel slåttebuer, løer og avkjølinger er prioritert. Det samme gjelder seterfjøs på setre i aktiv drift. I deler av kommunen vil det være aktuelt å søke midler fra begge ordningene (SMIL og Utvalgte kulturlandskap). Vi innfører derfor felles søknadsfrist. Søknadsskjema og informasjon om ordningene får dere ved å gå inn på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med landbrukskontoret.

9 9 NB! Søknadsfrist for SMILmidler og midler til utvalgte kulturlandskap er 1. mai. Søknad sendes til kommunen. Regionalt miljøprogram Gjennom regionalt miljøprogram og generelle miljøtiltak i jordbruket i Hedmark gis det tilskudd til verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. Videre gis det tilskudd til beitelag og tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon. Ordningene gjelder søkere av produksjonstilskudd som har miljøplan trinn 1, eller godkjente beitelag. Søknadsfrist er 20. august. Berit Siksjø Investeringsstøtte til Organisert beitebruk 2011 Tilskuddsordningen Investeringer i Organisert Beitebruk forvaltes nå av Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen. Beitelag m.m. kan søke om tilskudd. Søknaden sendes til kommunen som sender denne videre til Fylkesmannen. Søknadsfristen er 1. april Saksbehandler hos Fylkesmannen er Jorunn Stubsjøen; tlf / , Bruk skjema som ligger på SLF`s hjemmeside. https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-ogmiljo/spesielle-miljotiltak/skjema Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål. Romjulstrimmen Årets romjulstrim er gjennomført og totalt var det 11 unger og 20 voksne som deltok. Også i år var det et stort sprang i alderssammensetningen. Den yngste deltageren var 1 ½ år og de eldste var 81 år, noe som tyder på at Os har spreke innbyggere i alle aldre. Det ble i år trekt ut følgende premier blant deltagerne: Gavekort kr. 500,-: Kjellaug Fredheim Tursekk fra OS ID: Mari Bakosgjelten Twist pose: Inger Østgårdseggen Statoil kopp: Aud F. Kjellesvig Sitteunderlag fra Røros Tweed: Marit Meli, Jorun Bekken, Kirsti Nøren, Mali Barbro Storhaug og Astrid Nyvoll Deltagerne under 10 år får tilsendt en liten premie for innsatsen. Vinnerne får tilsendt premie. Trimutvalget vil rette en stor takk til følgende bedrifter som har sponset oss med premier: OS ID, Statoil, Tolga- Os Sparebank og Joker. Trimutvalget 10 år med Kølbua Kafé I uke markeres 10 år med kafeliv på Nye Kølbua kafe. 10. mars er det nøyaktig 10 år siden innvielsen av de flotte kafelokalene i Dalsbygda! En komite har jobbet for å sy sammen et lite program for å feire bygdas kafe og møteplass. I skrivende stund ser det ut til at feiringa vil gå over tre dager, og programmet blir trolig som følger: Torsdag 10. mars: Kl Åpen dag på Kølbua Kafe. Salg av kaffe og vafler til 2001-priser (kr 10 for kaffe, kr 15 for vaffel). Utstilling av bilder m.m. av de siste 10 års aktiviteter i sentrum. Åpen for publikum hele dagen. Kl 20. Offisiell åpning av nye Galleriet. Med kanapeer og kake. Tilbakeblikk og historikk v/petter Aamo. Fredag 11. mars: Vanlig kafedag kl Bacalao-aften med underholdning, bordbestilling tlf (Randi Brænd) Lørdag 12. mars: Vanlig kafedag kl Pub med Quiz over temaet Dalsbygda de siste 10 år.

10 10 Konserter og revy Søndag 13. kl Stemninger fra grensetraktom Jorunn Kveen og Terje Husdal m.fl. Konsert i Solvang, Narjordet. Onsdag 16. kl Villmarkas vals - Åpningskveld i Solvang, Narjordet. Arne Tønset ; Villmarkas folk og dyr. Fortelling og foto. Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen ; Konsert Kaffeservering. Torsdag 17. kl Elleville gjensyn - en revyrevy Dalsbygda bygdekvinnelag Dalsbygda samfunnshus. Kveldsmat. Lotteri. Fredag 18. kl Os kulturskole med gjester 25 års jubileumskonsert i Os samfunnshus Fra kl. 18: Kafé med utstillinger i Fensal Søndag 20. kl Os kulturskole med gjester 25 års jubileumskonsert Ungdommens kulturpris. Os kirke. Tradisjonskost Onsdag og torsdag kl Os bygdekvinnelag serverer i Os samfunnshus. Buffet. Lørdag Tufsingdalen bygdekvinnelag serverer i Tufsingdal samfunnshus: Lapskaus, mølske, søtgrøt, snipp, franskvaffel, lemse og gubb. Utstillinger og utsalg Onsdag, torsdag, fredag kl Lørdag kl Aspås-butikken, salg av husflidsvarer. Votteutstilling. Onsdag, torsdag, fredag kl Lørdag kl Bifrost Torsdag og fredag kl Lørdag kl Tuskhandlaran i Frivilligsentralen Torsdag kl Os ID 75 år. Åpen dag med utstillinger og aktiviteter Fredag kl Mini-mart n i Os barnehage i Furuholtet Lørdag kl Tufsingdal bygdekvinnelag i Tufsingdal samfunnshus Utstilling av gamle og nye votter. Idrett og aktiviteter ute Lørdag søndag 20. Krestmesterskap i skiskyting, TOS Arena. Ordinære klasser fra 13 år. Lørdag fra kl. 12 Sprint. Søndag fra kl. 12 Jaktstart. Fredag søndag 20. kl Hummelfjell alpinbakke åpen. Fredag: Gratis ut lån av akematter og 1/2 pris på kjelkeaking. Søndag 20. kl Familiedag ved Gruvan i Tufsingdalen. Natursti, grilling, skileik mm. Åpne buer i fjellet.

11 11 Vintervukku mars 2011 Stemninger fra grensetraktom konsert i Solvang Narjordet søndag 13. mars Før selve Vintervukku åpner, får vi besøk av Jorun Kveen med band. Jorun Kveen (vokal) har med seg Terje Husdal (gitar), Audun Røsten (bass), Anders Lillebo (piano/trekkspill), Brits Lars Bjørk (fiol) og Svein Arild Johnsgård (mandolin). De turnerer i regionen med norsk og svensk musikk fra grensetraktom. Villmarkas vals i Narjordet Onsdag kveld åpner Vintervukku med villmarkskveld på Solvang. Naturfotograf Arne Tønset fra Røros forteller og viser bilder om folk og dyr i nordisk natur dyreliv, fisking, hestekjøring og villmarksopplevelser i norske og svenske fjellriker. Etter ei kaffepause holder Nord-Østerdal musiker Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen konsert. Ordfører Arne Grue foretar den offisielle åpninga av Vintervukku. Elleville gjensyn i Dalsbygda Dalsbygda bygdekvinnelag står i spissen for årets revy. Mange aktører, lag og foreninger har gått sammen og plukka ut perler fra tidligere revyer til forestillinga Elleville gjensyn. Etter revyen spanderer Bygdekvinnelaget kveldsmat. Lotteri. Os kulturskole 25 år. Dette skoleåret feirer Os kulturskole 25 år. Den startet opp i september Os var første kommunen i Nord-Østerdal som fikk musikkskole som det hette den gang. Jubileet feires med to store konserter fredag kveld i Os samfunnshus og søndag kveld i Os kirke. Fredag deltar alle kulturskoleelever, og i kirka søndag deltar tidligere elever, kor og korps. Søndag blir det også utdeling av Ungdommens kulturpris Kultur i Os sentrum Os bygdekvinnelag serverer tradisjonskost i Fensal onsdag og torsdag. Her kan en smake på mange forskjellige godsaker fra en rikholdig buffet lunsj, kaffe og/eller middag. Bifrost er åpen med utstilling i bl.a. keramikk, malerier og tekstil. Tuskhandlaran holder til i Frivilligsentralen, og Aspåsbutikken har i tillegg til salg av husflidsvarer en stor utstilling av votter. Os ID feirer 75 års jublieum i år, og inviterer til åpen dag torsdag. I Furuholtet barnehage blir det minimart n med servering og underholdning fredag. Vintergleder i Tufsingdalen Tufsingdalen byr på aktiviteter og opplevelser hele lørdag og søndag. Tufsingdalen bygdekvinnelag serverer tradisjonskost i Samfunnshuset lørdag: Lapskaus, mølske, søtgrøt, snipp, franskvaffel, lemse og gubb. De viser også en utstilling av votter. Søndag er det familiedag ved Gruvan natursti, grilling, skileik m.m. Åpne buer i fjellet for dem som vil på tur. Aking og skiskyting i Hummelfjell Alpinbakken i Hummelfjell er åpen fredag søndag. Fredag er det gratis utlån av akematter, og halv pris på kjelkeaking altså dagen for å prøve noe nytt KM i skiskyting arrangeres på TOS Arena lørdag og søndag. Dette er det første offisielle skiskytter-rennet på arenaen vinterstid. TOS Arena skal også ha hovedlandsrenn i Os IL og Røros IL er arrangører denne helga. Kretsmesterskapet er for ordinære klasser fra 13 år. Med sprint lørdag og jaktstart søndag. Det konkurreres også i klasser under 13 år og nybegynnere sprint. Vintervukkus marsipankake serveres også i år: Onsdag Dalsbygda handel Torsdag Joker Os Fredag Spar Os Lørdag Kopparledens landhandel Vintervukkus nye logo er laget av alvdølen John Anders Dalen Kjølhaug. Han går på Medier og kommunikasjon på Røros videregående skole og vant konkurransen for ny logo for Vintervukku. Fra Vintervukku-komiteens begrunnelse for valg av logo: Vi tykkjer logoen speglar noko av det ein kan oppleve i Vintervukku vinter, snø, vinterfargar, blåst, assosiasjonar til nordljos. Bokstavane viser både til snøføyke og vinter og liknar litt på flammar som får ein til å tenkje på varme. Vintervukku har mykje varme i seg. Så tykte vi logoen var frisk og fylt av fart og liv. Den er enkel å lesa og oppfatte.

12 12 Nytt fra Kulturskolen 25 års-jubileum dette skoleåret! Musikkskolen startet opp høsten I den forbindelse blir det to konserter i Vintervukku : I Os samfunnshus fredag 18.mars: kl åpner kafeen i Fensal med utstillinger Jubileumskonsert i salen hvor alle elever deltar. Her blir det sang, spill og dans. I Os kirke søndag 20.mars kl Deltakere: Frivillige sang og musikkliv Elever som har gått i kulturskolen Følg med på kommunens hjemmesiden og i avisene om nærmere annonsering. Jentebandet: fra venstre: Kristina Ryen, Thea Tengesdal, Mina Ligård, Madelen Risan, Anne Karin Smedås, Sigrid Emilie Westvold og Kaja Ligård. Kulturskolen ønsker velkommen på konsert! Dansere: Fra venstre Isidora Radulovic og Mari Aas Fra venstre: Jorunn Bækken og Rina Resberg. Fra venstre: Carina Røste og Anders Thingstad.

13 13 Gjeldsrådgivertjenesten i Os Fakta: Kommunen er etter loven forpliktet til å yte råd og veiledning om økonomi og gjeld overfor de innbyggerne som har behov for det. Lov om sosiale tjenester, paragraf 4-1 er tjenestens grunnlag. Tjenesten er rådgivende, og uten klagegang, og den er gratis. Alle har taushetsplikt. Dersom du ønsker at saken din skal diskuteres i gruppa, må du gi skriftlig tillatelse. Alle innbyggere i Os kommune kan søke om økonomisk rådgivning. Os kommune har en tverrfaglig gjeldsrådgivningsgruppe som består av: Atle Fiskvik lensmann i Tolga Os Gerard Kort økonomisk rådgiver Os kommune Torill Urset Erlimo økonomisk rådgiver/veileder i NAV Os. Gruppa skal gi råd og støtte i økonomisk spørsmål. Det hender at stor gjeld kan være vanskelig å håndtere eller betale tilbake, av mange grunner livssituasjon. Alle innbyggere i Os kommune kan søke om økonomisk rådgivning. De tyngste gjeldssakene henvises til gjeldsrådgivnings-tjenesten. En kan få hjelp til saker som er mindre kompliserte av sosialtjenesten i NAV. Dersom det kan være hensiktsmessig å samarbeide med andre instanser eks. banker, landbrukskontor, regnskapskontor kan de innkalles til møte. Eksterne private instanser eks. regnskapskontor som krever økonomisk vederlag skal i utgangspunktet dekkes av bruker. Hvordan jobber gruppa? Regelmessige møter. Folk kan ta kontakt/oppsøke gruppa selv. Henvendelse via NAV, bank, regnskapskontor, lensmannskontor, arbeidsgiver, familie osv. Taushetsplikt fordi det er fortrolige og private hensyn. Følger opp den enkelte over tid Erfaringer Det er ofte vanskelig å løse de økonomiske problemene alene. Gruppas medlemmer tverrfaglighet er nødvendig for å vurdere sakene skikkelig, samtidig blir terskelen lavere med hensyn til å ta kontakt. Livet blir mye lettere på alle måter når man har en kontrollert og forutsigbar økonomi. Det er ofte enkle råd som skal til for å få orden på økonomien; bare en telefon til kreditor/den man skylder til en forklaring en begrunnelse så kan man finne en løsning. Hva kan gruppa gjøre? Gruppa arbeider ulikt avhengig av problemene. Noen ganger er det nok med råd og veiledning, sette opp forslag til budsjett og betalingsplan. Vi kan hjelpe deg med å føre forhandlinger med kreditorer som kan føre til nedbetalingsavtaler, lettelser eller utsettelser. Utgangspunktet for slike forhandlinger er at gjelda i all hovedsak må betales. I en del saker kan vi hjelpe til med å få i stand utenomrettslige, frivillige nedbetalingsavtaler med kreditor. Det forutsetter imidlertid at du har penger å betale ned på gjelden med. Hvis du har mye gjeld og ser at du i svært lang tid framover ikke vil ha inntekter nok til å betjene gjelda, er det mulig for deg å søke om gjeldsordning hos namsmannen. En rekke vilkår må innfris for å få en slik gjeldsordning. Informasjon om gjeldsordningsloven kan du få ved å gå inn på: html. Spørsmål vedrørende loven kan rettes til både namsmannen og oss i den kommunale gjeldsgruppa. Vil du lese mer om hva vi kan bistå med, så gå inn på Os kommunes hjemmeside: NAV-sosial-arbeid-trygd/ Eller ta kontakt ta kontakt direkte med: Atle Fiskvik lensmann Tolga-Os tlf Gerard Kort økonomisk rådgiver Os kommune tlf Torill Urset Erlimo økonomisk rådgiver/veileder NAV Os. tlf På hjemmesiden vil du også finne sjølhjelpsskjema for bl.a. budsjett, betalingsutsettelse, saldoforespørsel m.m.

14 14 Startlån - boliglån fra kommunen Har du problemer med å finansiere kjøp av bolig eller vanskeligheter med å bli boende i boligen din? Da kan startlån fra kommunen være en aktuell ordning for deg. Kommunen kan gi deg informasjon om startlånordningen og hvordan du kan søke. Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen som igjen låner ut til personer som skal etablere seg i egen bolig. Som hovedregel gis startlån i tillegg til banklån dvs. at låntaker låner et beløp i egen bank (grunnfinansiering), og får låne resten i kommunen (toppfinansiering). Betingelsene og vilkårene for å kunne gi startlån, er underlagt bestemmelser i Finansavtaleloven og Husbankens retningslinjer for startlån. Retningslinjene fra Husbanken kan du få etter henvendelse til kommunen. Vi kan bidra med råd og støtte til Husbankens ordinger. Hvis du har lav inntekt, bør du også sjekke om du kan få bostøtte. Husstander med varig lav inntekt, kan også søke om boligtilskudd. Ta kontakt med Gerard Kort, tlf eller Servicekontoret, tlf Etterlysning Hvem kan få startlån? Startlån gis til enkeltpersoner som har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Forutsetninger for å få startlån Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Du må også ha vært i kontakt med private banker og undersøkt mulighetene for å få finansiert deler av lånet til bolig der. Hva kan du få startlån til? Du kan få startlån til bygging, kjøp eller utbedring av bolig. Startlån kan også gis til refinansiering av lån. Hvor stort lån kan du få? Det er opp til kommunen å vurdere om du får lån og eventuelt hvor mye lån du får. Os kommune samarbeider med private banker om å sy sammen en finanisieringspakke. Lånekalkulator Det er viktig å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din. Vi hjelper med å beregne kostnadene ved bruk av startlån. Lånebetingelser - renter, avdrag og lånets løpetid Startlån følger i utgangspunktet Husbankens rentevilkår. Disse er ofte gunstigere enn vilkårene fra private banker. Hvordan søker du om startlån? Startlån søker du om i kommunen. Ta kontakt med kommunen for en avtale. Forhåndsgodkjenning Det er lurt å få en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån av banken din og av kommunen før du starter boligjakten. Dokumentasjon Du må dokumentere alle inntekter og utgifter i husstanden. Klage på vedtak Du kan klage på vedtak om lån innen 3 uker. Klagen må være skriftlig. Er det noen som vet hvem personene på bildet er? Bildet er tatt 1961 og er tatt i forbindelse med en reklamebrosjyre fra Hummelfjell Hotell. Vil noen studere dette nærmere så henger det på Verjåtunet.

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer