Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 1/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 2/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 3/14 Delegerte saker Referatsaker RS 1/14 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk 2013/177 leiar - Tove Elin Gjerde Rise RS 2/14 Dispensasjon frå kravet om utdanning for 2013/177 pedagogisk leiar - Nina Iren Osnes Bigset RS 3/14 Dispensasjon frå kravet om utdanning for 2013/177 pedagogisk leiar - Synnøve S Hide Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt RS 4/14 Søknad om startlån - Jorunn Aasmo - delegert 2013/1197 vedtak RS 5/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** /1187 delegert vedtak RS 6/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** /1175 delegert vedtak Ope møte: RS 7/14 Brev til styret i Helse Møre og Romsdal om 2014/47 bløtdelskirurgi RS 8/14 Informasjon og status Samhandlingsreformen 2013/136 Politiske saker Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt PS 4/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2013/1168 PS 5/14 Klage på søknad om startlån - Leszek Rybicki og 2013/1139 Malgorzata Maria Rybicka Ope møte: PS 6/14 OVERGREPSMOTTAK 2014/10 PS 7/14 Krise- og omsorgsgruppa i Hareid 2012/1519 PS 8/14 Foslag på styremedlemmer til helseforetaka 2013/608 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS2/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS3/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Grønmyr Barnehage Holstad AS Postboks HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2013/177 Vedtaksnr: 3/14 Leiar: Gry Nordal Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar - Tove Elin Gjerde Rise Vedtak: Med heimel i barnehagelova 18 og forskrifter til denne, vert det gitt dispensasjon for kravet om utdanning for Tove Elin Gjerde Rise. Dispensasjonen gjeld i 60% stilling for perioden Det vert sett krav om rettleiing frå ein annan pedagog i den tida Tove Elin er konstituert. Det er klagerett etter forvaltningslova kap. 6 på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om midlertidig dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar. Frå Grønmyr barnehage Holstad. Brev mottatt Saksopplysningar: Barnehagelova 18 med forskrifter opnar opp for at kommunen etter søknad, kan gi mellombels dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogiske leiarar. Grønmyr barnehage Holstad søkjer om dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar for Tove Elin Gjerde Rise for perioden i 60% stilling. Barnehagen har lagt ved slik dokumentasjon: Utlysing i pressa Handsaming med vedtak i samarbeidsutvalet ved Grønmyr barnehage Holstad. Informasjon om at der blir organisert rettleiing av ein pedagogisk leiar Vurdering og konklusjon: Med heimel i barnehagelova 18 og forskrifter til denne, vert det gitt dispensasjon for kravet om utdanning for Tove Elin Gjerde Rise. Dispensasjonen gjeld i 60% stilling for perioden Det vert sett krav om rettleiing frå ein annan pedagog i den tida Tove Elin er konstituert. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Bigset barnehage DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2013/177 Vedtaksnr: 2/14 Leiar: Gry Nordal Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar - Nina Iren Osnes Bigset Vedtak: Kommunalsjef for oppvekst i Hareid gir dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar for Nina Iren Osnes Bigset i 40% stilling. Dispensasjonen gjeld i første omgang for perioden til Det veret stilt krav om at styrar organiserer rettleiing for Nina Iren. Det er klagerett etter forvaltningslova kap. 6 på dette vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter melding om vedtak er motteke. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad frå Bigset barnehage ved styrar (saksnr. 2013/1510): «Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet i 18 i Lov om barnehagar Nina Iren Osnes Bigset. Saksopplysningar: Det vart i vår søkt etter pedagogiske leiarar for å fylle ledige stillingar ved Bigset barnehage. Det meldte seg ikkje nok søkjarar med godkjent utdanning. Bigset barnehage har hatt pedagogiske leiarar på dispensasjon. Ved seinare utlysingar har det heller ikkje meldt seg kvalifiserte søkjarar. Synnøve S Hide har hatt dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar i 40% stilling. Synnøve går over i anna stilling som pedagogisk leiar frå og Nina Iren Osnes skal vikariere i 40% stilling som pedagogisk leiar i hennar stad. Nina Iren er utdanna barne- og ungdomsarbeidar og har over 10 års ansiennitet og har tidlegare fungert som pedagogisk leiar ved Bigset barnehage. Søknaden gjeld i første omgang i tidsrommet Vurdering og konklusjon: Ved utlysing av ledige stillingar frå hausten 2013 meldte det seg ikkje nok søkjarar til å fylle ledige stillingar som pedagogiske leiarar ved Bigset barnehage. Ved ny utlysing for vikarstilling hausten 2013, meldte det seg heller ikkje kvalifiserte søkjarar. I Forskrift om pedagogisk bemanning 3 Midlertidig dispensasjon står det at uttale frå samarbeidsutvalet ved barnehagen skal leggast ved. Her er ikkje lagt ved uttale og vi ber om at søknaden vert lagt fram for Samarbeidsutvalet ved Bigset barnehage. Med atterhald om at dette vert gjort: Kommunalsjef for oppvekst i Hareid gir dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar for Nina Iren Osnes Bigset i 40% stilling. Dispensasjonen gjeld i første omgang for perioden til Det veret stilt krav om at styrar organiserer rettleiing for Nina Iren. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side12

13 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Bigset barnehage DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2013/177 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Gry Nordal Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar - Synnøve S Hide Vedtak: Med heimel i barnehagelova 18 og Forskrift om midlertidig dispensasjon frå utdanningskravet 1, vert det gitt dispensasjon frå utdanningskravet for Synnøve S Hide i perioden Dispensasjonen gjeld for arbeid som pedagogisk leiar ved Bigset barnehage i 100% stilling. Styrar er ansvarleg for å organisere rettleiing for Synnøve S Hide. Det er klagerett etter forvaltningslova på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side13

14 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet 18 i Lov om barnehagar Synnøve S Hide, frå Bigset barnehage ved styrar Randi Kvammen. Saksnr. 2013/1510. Saksopplysningar: Ein av dei faste tilsette pedagogane ved Bigset barnehage er ute i permisjon. Det har vore lyst ledig vikarstilling i pressa og på Hareid kommune si heimeside. Det melde seg ein søkjar, Synnøve S. Hide. Ho er vart tilsett i 100% stilling frå og med til og med I brevet opplyser styrar at Synnøve har fungert i 40% stilling som konstituert pedagogisk leiar sidan (sak 2013/177,datert ). Bigset barnehage ved styrar søkjar med dette om å få utvide dispensasjonen med 60% stilling, til saman 100% stilling frå Vurdering og konklusjon: Stillinga har vore utlyst og det har ikkje meldt seg søkjar. Styrar vurderer Synnøve S Hide som skikka til å fylle rolla som pedagogisk leiar på dispensasjon. Det er i lova sett krav om at søknadar for dispensasjon skal leggast fram for samarbeidsutvalet ved barnehagen. Her ligg ikkje ved melding om at dette er gjort. Kommunalsjefen for oppvekst ber om at søknaden vert lagt fram for samarbeidsutvalet ved Bigset barnehage. Med heimel i barnehagelova 18 gir Kommunalsjefen for oppvekst i Hareid kommune dispensasjon frå kravet om utdanning for Synnøve S. Hide. Dispensasjonen gjeld for 100% stilling i perioden Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side14

15 VOLDA KOMMUNE Interkommunal nattlegevakt Styret v/helse Møre og Romsdal HF Postboks ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 G01 INV/ JORKIP _ BLØTDELSKIRURGIEN I HELGENE I VOLDA SJUKEHUS Samarbeidsorganet for nattlegevakta i Volda meiner det er svært uheldig at ein ikkje får nytte beredskapen for bløtdelskirurgi ved Volda sjukehus i helgene. Nattlegevakta i Volda er eit samarbeid mellom Volda, Ørsta, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid kommuner lokalisert i mottaksavdelinga til Volda sjukehus. Ordninga har eit samarbeidsutval med representantar frå alle deltakarkommunene. Dette utvalet har drøfta situasjonen etter at styret for helse Møre og Romsdal vedtok at det ikkje lenger skulle vere beredskap for bløtdelskirurgi i helgene ved sjukehuset i Volda. Dette vedtaket har vore svært uheldig både av omsyn til legevakta sitt faglege arbeid, og ut frå eit brukarperspektiv. Det normale er at ein legevaktlege tar pasientar til ei sjølvstendig undersøking og vurdering, før ein tar stilling til om ein pasient må bli henvist til sjukehus for tilstanden. Når ein nå får henvendingar frå Ytre Søre Sunnmøre, må ein ut frå telefonopplysingar ta stilling til om pasienten bør henvisast til Ålesund direkte uten undersøking, eller om ein skal ta pasienten til legevakta i Volda først, noke som vil innebere ei forseinking på eit par timar. Dette fører til dårlegare fagleg legevaktarbeid som grunnlag for portvaktfunksjonen inn mot sjukehusa. Ut frå eit brukarperspektiv er det også svært uheldig at pasientar må fraktast unødvendig fram og tilbake mellom sjukehusa i Volda og Ålesund. Dette auker også utgiftene til ambulansetenesta unødig. Transporttida er så lang at det reduserer beredskapen og fører til auka fare for samtidigheitskonflikter, noke som også har vore opplevd. Samarbeidsorganet har spurt nattlegevaktlegane om deira erfaring med ordninga. Samtlege av dei som har gitt tilbakemelding opplever ordninga som svært negativ. Dei viser også til fleire konkrete uheldige episoder. Postadresse: C/O Volda legesenter P.B. 253, 6101 VOLDA Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side15

16 Vi veit at der er ein bløtdelskirurg i vaktberedskap ved sjukehuset i Volda i helgene. Etter ei periode uten slik vakt, viste det seg at det var fagleg naudsynt av omsyn til inneliggande pasientar på sjukehuset, både pasientar ved kirurgisk avdeling og for nødvendig tilsyn ved medisinsk og gynekologisk avdeling. Det er likevel ikkje blitt åpna for at denne kirurgen kan ta imot nyinnleggingar ved kirurgisk avdeling i helga. Vi veit at der er beredskap ved både anestesiavdeling og operasjonsavdeling heile helga av omsyn til gynekologiske og ortopediske pasientar. Vi finn det uforståeleg at vakthavande kirurg ikkje kan ta nødvendige vurderingar av pasientar henvist frå legevakta, og om nødvendig utføre operasjonar i helgene. I tillegg til dei faglege ulempene og dei unødvendige belastningane for pasientane, må det også vere svært uheldig økonomisk å la vere å bruke ei beredskapsordning som er på plass. Forutsetningane for styrevedtaket synes derfor ikkje vere til stade, og vi oppmoder styret om å gjere om vedtaket umiddelbart. Volda 14/ for samarbeidsorganet ved nattlegevakta i Volda Ottar Grimstad leiar Jørn Tunheim Kippersund nattlegevaktsjef Kopi til: Jørn Tunheim Kippersund Ørsta kommune Dalevegen ØRSTA Sande kommune 6084 LARSNES Ulstein kommune Postboks ULSTEINVIK Hareid kommune Rådhuset, Rådhusplassen HAREID Herøy kommune Postboks FOSNAVÅG Vår ref.: 2014/113 Side 2 av 2 Side16

17 Side17 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/105426_fix.html Side 1 av Til styret i Helse Møre og Romsdal Kopi til kommunene i nattlegevaktordninga på Søre Sunnmøre Vedlagt ligger brev fra samarbeidsorganet for nattlegevakt til styret i Helse Møre og Romsdal. mvh Jørn Kippersund Nattlegevaktsjef

18 Side18 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/104622_fix.html Side 1 av Vennligst videresend til; Administrativ og politisk ledelse, ledere innen helse, rus og omsorg, folkehelsekoordinator og andre aktuelle som arbeider med Samhandlingsreformen Vedlagt er kort oppsummering og status innenfor følgende av arbeidsområdene i Samhandlingsreformen med linker til ytterligere informasjon; - Evaluering av Samarbeidsavtalen - Avvikling av rusbehandling Midt-Norge HF - Kommunal medfinansiering av sykehustjenester - Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Kurs i analyse av styringsdata - Folkehelse - Rehabilitering - Velferdsteknologi - Fastlegene - Ny turnuslegeordning - Psykisk helse og rus - Kompetanse - Nasjonal helsekonferanse Det gjøres veldig mye bra jobbing ute i kommunene! Det vil ta for mye plass å ta med alle prosjektene her, men vi vil gjerne legge ut artikler om lokale prosjekter på hjemmesiden vår! Det er en ypperlig måte å spre god praksis på som andre kan ha glede og nytte av! Våre siste artikler der er Frisklivsbølgen i Sunndalen; Norge/Helse-og-omsorg/Frisklivsbolgen-i-Sunndal-kommune/ og vinneren av etikkprisen 2013; GRATULERER Sula kommune! Med ønske om en fredelig og god julefeiring, Vennlig hilsen Ann Sissel Misund Nedberg Prosjektleder Samhandlingsreformen KS Møre og Romsdal Epost Mobil Cellular: (+47) KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

19 Side1

20 Side20

21 STATUS SAMHANDLINGSREFORMEN PR. DESEMBER 2013 V/ Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandlingsreformen KS Møre og Romsdal Evaluering av Samarbeidsavtalen mellom kommunene i M&R og Helse Møre og Romsdal På oppdrag fra Overordnet samhandlingsutvalg har forhandlingsutvalget, bestående av representanter fra regionrådene, helseforetaket, brukerorganisasjon og KS evaluert og foreslått oppdateringer/endringer av Samarbeidsavtalen. Forslag til endringer er basert på de innspill som har kommet innen fristen 1.oktober. Forslaget til endringer blir behandlet i Overordnet samhandlingsutvalg 15.januar 2014 for så å bli sendt ut til kommuner og helseforetak. Det minnes om at tvister fortrinnsvis søkes løst lokalt mellom kommuner og helseforetaket. Det er ikke mange saker som har vært til behandling i tvisteløsningsnemda, men det kan være nyttig å se hvilke avgjørelser som er tatt. Sakene ligger på hjemmesidene til Helsedirektoratet. Se her; Arbeidet med integrering av det som spesielt gjelder for rusfeltet er utsatt til det organisatoriske er mer på plass, men bør jobbes med i Avvikling av rusbehandling Midt-Norge HF I forbindelse med avvikling av Rusbehandling Midt-Norge HF skal ansvaret for de lovpålagte samarbeidsavtalene som er inngått mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og kommunene i Møre og Romsdal overføres til Helse Møre og Romsdal HF. Viser til brev som er sendt ut til alle kommunene angående dette. Forprosjektet for avviklingen anbefaler leder av ASU å sørge for en vurdering om ASU innehar tilstrekkelig TSB-kompetanse, og om det bør gjøres en tilpasning i forhold til sammensetningen av utvalget. Kommunal medfinansiering (KMF) av sykehustjenester: Senter for økonomisk forskning i Trondheim (SØF)har på oppdrag fra KS sett på bakenforliggende årsaker til at så mange kommuner går med underskudd på KMF. Rapporten viser at økt aktivitet og ledig kapasitet i helseforetaket gir økte kostnader for kommunene, og en del av vertskommunene for sykehus merker dette spesielt godt. Med i utfordringsbildet er også at størsteparten av aktivitetsøkningen står helseforetaket selv for, og ligger utenfor kommunenes kontroll og påvirkning. Helseforetaket påvirkes i stor grad av kort avstand til spesialisthelsetjeneste og benytter seg derfor av den. SØF rapporten finner du i artikkelen her: Veksten i kommunenes frie inntekter fastsettes uavhengig av aktivitetsutviklingen i sykehusene. I 2012 ble kommunene underfinansiert med om lag 150 mill. kroner. Denne underfinansieringen drar kommunene med seg i årene fremover. Selv om det ble lagt opp til 2 prosent økning i sykehusforbruket i 2013, var det forutsatt om lag nullvekst i aktiviteten som omfattes av kommunal medfinansiering. Nullvekstanslaget må ses i sammenheng med at det er forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold isolert sett vil redusere behovet for medfinansiering med om lag 80 mill. kroner, noe kommunene også er trukket Side21

22 for. I statsbudsjettet er prognosen for 2013 at utgiftene vil bli om lag 40 millioner høyere enn lagt til grunn (0,7 pst). For 2014 legges det opp til at utgiftene til kommunal medfinansiering blir på om lag samme reelle nivå som i Også i 2014 er kommunene trukket over 80 mill. kroner fordi det er forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp isolert sett vil redusere behovet for medfinansiering. Dersom aktiviteten i sykehusene de enkelte år øker mer enn forutsatt får ikke kommunene kompensert for dette. Se tallgrunnlag for KMF her (en av de nye visningene i tallgrunnlaget er knyttet til henvisninger og hastegrad) ; Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud 13 av kommunene i vårt fylke har allerede åpnet tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og flere er under planlegging. Helsedirektoratet og KS arrangerte i høst erfaringskonferanser om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud på Værnes og Gardermoen. I tillegg til å dele erfaringer og diskutere utfordringer og muligheter, presenterte Deloitte en helt fersk rapport om etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rapporten viser at 3 av 4 kommuner har inngått interkommunale samarbeid. Begrunnelsene for det er økonomiske og ressursmessige årsaker, i tillegg til ønske om robuste tilbud og fagmiljø. På konferansene ble både interkommunale og små kommuners tilbud presentert. Fra Møre og Romsdal presenterte Vanylven sitt tilbud og delte gode erfaringer. Viktig fokus her var nærheten til tjenesten for brukerne. Se foredragene fra konferansene her; Rapporten fra Deloitte gir råd og veiledning til nye kommuner som skal starte tilbud. Se her;http://www.ks.no/tema/innovasjon-og-forskning1/forskning-og-utredning/ferske-fourapporter/fou-oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud-vokser-fram-i-norske-kommuner/ Helsedirektoratets status for øyeblikkelig hjelp tilbudet kan du lese her; Kurs i analyse av styringsdata 11 kommuner deltok på styringskurs i regi av KS Møre og Romsdal våren 2013 med stort utbytte. Ytterlige 5 kommuner skal delta på felles kurs for hele Midt-Norge våren Kurset, som er på tre samlinger, gir innsikt i egne styringsdata og bygger opp analysekompetanse for å utvikle strategier, mål og tiltak. Forskning og erfaringer som kan bidra til forebygging og rehabilitering, samt alternative tiltak for å kunne redusere bruk av spesialisthelsetjenesten er viktige temaer. Folkehelse For aller første gang er det utarbeidet regional delplan for folkehelse i Møre og Romsdal fylke. Veivalg for systematisk folkehelsearbeid vil kunne forankres i en god planprosess. Delplanen var ute til høring før vedtak i Fylkestinget i desember. Prosjektet Helse og Omsorg i plan tilbyr i samarbeid med KS M&R, fylkesmannen og fylkeskommunen et kurs i folkehelsestatistikk, analyse og kommunalt planarbeid i begynnelsen av Det viser seg å være stort behov for kompetanseheving innen helse-, omsorgs- og velferdsområdet på dette feltet Rapport Asplan Viak). Kurset er under planlegging, invitasjon kommer. Rehabilitering Side22

23 Rehabilitering er et felt der statlige forskrifter og rapporter er utydelige på hva som er spesialisert rehabilitering og hva som er kommunalt ansvar. I Midt-Norge erfares at mange av søknadene om spesialisert rehabilitering blir avslått. KS Midt-Norge og Helse Midt etablerte et felles prosjekt for å tydeliggjøre denne gråsonen. Som representanter fra kommunene i Møre og Romsdal sitter rådmann Stig Holmstrøm fra Norddal kommune i styringsgruppen, og Håvard Overå, rådmannens team Ålesund kommune i prosjektgruppen. Prosjektet har i høst arrangert 4 regionale konferanser, hvor to var i Møre og Romsdal. I tillegg til faglige innlegg ble det gjennomført et omfattende gruppearbeid på behov, tilbud, ansvar, roller og samhandling. Alle svarene blir nå gjennomgått av prosjektgruppen, som skal levere en rapport fra dette arbeidet i februar Hverdagsrehabilitering; Ny veileder fra Helsedirektoratet skal være ferdig i løpet av januar Ny regjering har varslet økt fokus på rehabilitering. Velferdsteknologi Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet, KS, Sintef og NOVA arrangerte i vår temadag om innovasjon og velferdsteknologi. Der ble bl.a. «Veikart for velferdsteknologisk innovasjon» presentert. Dette er et nettbasert og lett anvendelig veiledningsverktøy for kommuner. Les mer her; I Møre og Romsdal deltar til sammen 5 kommuner i prosjektet (Ålesund, Herøy, Ørskog, Ulstein og Kristiansund). Disse er fordelt på følgende tre prosjekt: 1. Sporingsteknolog; bruk av GPS for personer med demens og vandrealarm i sykehjem 2. Spillteknologi i aktivisering av eldre og psykisk utviklingshemmede Les mer om det midt-norske velferdsteknologiprosjektet her: Trondelag/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/Detmidtnorske-velferdsteknologiprosjektet/ 29.januar 2014 arrangeres workshop for kommunene i Møre og Romsdal som ikke som ikke har kommet i gang med utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Les mer: 14. mars 2014 arrangeres oppsummeringskonferanse på Rica Hell hvor alle kommunene i de tre midtnorske fylkene blir invitert. Ved innføring av ny teknologi er 80 % organisasjonsarbeid, 20 % teknologi innføring. Å endre og tilpasse organisasjonene er den utfordringen kommunen må jobbe mest med. Fastlegene Kommunelegeavtalen SFS 2305 SFS 2305 (kommunelegeavtalen) er reforhandlet for perioden Se egen nettartikkel. ASA 4301 (statsavtalen) er reforhandlet for perioden ASA 4310 (rammeavtalen) er reforhandlet for perioden KS Midt-Norge planlegger et 2 dagers kurs i legeavtalene og nye forskrifter 1. og 2. april 2014 på Værnes. Merk datoene, invitasjon med påmelding kommer. Ny turnuslegeordning Side23

24 Det var svært god søkning til de utlyste turnuslegestillingene ved Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda sjukehus (ca.400 søkere). Arbeidsgruppa som består av representanter fra kommunene og helseforetaket har blitt enige om følgende utvelgelseskriterier; - kompetanse (utdanning, relevant faglig arbeidserfaring, forskningskompetanse) - arbeidserfaring ved våre sykehus/kommune i Møre og Romsdal (f. eks samarbeid om studieoppgaver og prosjekter) - referanser - språkkunnskaper/ ferdigheter i norsk språk - sykehus/kommunen sitt behov for rekruttering (kandidatens planer for spesialisering) - kandidaten sitt behov for turnusplass - rekruttering av lokale kandidater fra Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal tar seg av ansettelsesprosessen, og for første gang kjører de et felles opplæringsprogram over 5 dager for alle nye turnusleger. Helse Møre og Romsdal sender ut forslag til fordelinga av turnusplasser/ samarbeidende kommune. Siden det er flere turnuslegeplasser ved sykehusene enn det er plasser i kommunene i Møre og Romsdal vil en inngå samarbeidsavtaler med kommuner i Sogn og Fjordane, Sør- og Nord-Trøndelag om de resterende 13 plassene. Ålesund, Volda, Hareid, Ulstein, Halsa, Ørskog og Sande har ikke plasser for turnuslege. Psykisk helse og rus I høst kom forskningsrapporten fra Sintef om samarbeid mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse og rusarbeid. Den viser at det kun er 7% av pasientene i psykisk helsevern som er utskrivningsklar og venter på et kommunalt tilbud. Årsaken oppgis å være mangel på kommunalt botilbud. Det vi imidlertid vet er at det for mange også er boligevnen som er problemet. Dette er alvorlig syke pasienter som trenger omfattende tilbud i kommunene i tillegg til omsorgsboliger med bemanning og tilsyn. Tett samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å gi et godt tilbud til disse pasientene. Kun 1% er beregnet utskrivningsklar innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rapporten anslår at hver fjerde innleggelse i psykisk helsevern kunne vært unngått om ulike kommunale tilbud hadde vært etablert og utviklet. Kunne tidligere tilbud fra spesialisthelsetjenesten hatt samme effekten? Rapporten finner ikke potensiale i kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB. I stedet ligger potensialet i forebygging av innleggelser og samtidighet i tjenesten. Noen pasienter i denne gruppen vil ha behov for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten uansett kvalitet og omfang på kommunalt tilbud. Utviklingspotensialet ligger i området mellom tjenestenivåene. Forskning viser at færre trenger innleggelse i psykisk helsevern etter hjelp fra oppsøkende ACT team. ACT team er et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten til mennesker som ikke ser behov for eller klarer å oppsøke hjelp selv. Økt satsing og utvikling på dette området anbefales. Rapporten kan du lese her; Nye tall/ aktivitetsdata fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for de to første tertial i 2013 kan dere lese her; Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund kommune, og undertegnede var blant representantene i helsedirektoratets arbeidsgruppe i deres arbeid med å lage en definisjon på utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB i høst. Formålet var bl.a. å etablere et datagrunnlag, som kan brukes til å vurdere eventuelle nye betalingsordninger mellom kommuner og helseforetak. KS og kommunerepresentantene er kritiske til hvilken nytte en slik definisjon vil ha, og hvilke behov den skal dekke. Hvis helseforetakene får Side24

25 ansvaret for å definere pasienten som utskrivningsklar alene, vil det kunne være et virkemiddel for ansvarsfraskrivelse framfor god samhandling. KS og kommunene ønsker virkemidler som kan stimulere til samarbeid, siden vi her snakker om mennesker som i utstrakt grad trenger samtidige tjenester fra flere nivå. Ny regjering har meldt økt satsing på lavterskeltilbud psykisk helse og opptrappingsplan rus. Kompetanse Læringsnettverk Strategisk kompetanseplanlegging hadde sin endelige avslutning med nasjonal erfaringskonferanse i november for alle kommunene som har deltatt i dette prosjektet i 2011 og Både kommunenes kompetanseplaner og verktøyet ble evaluert i tillegg til inspirerende foredrag om kompetanse og ledelse med bl.a. ny forskning fra Linda Lai. Foredragene finner dere her:http://www.ks.no/tema/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/omsorgstjenester/strategiskkompetanseplanlegging-er-ekstremt-krevende/ KS og Kunnskapssenteret har i høst invitert kommunene til å delta i Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Satsingen er forankret i Kvalitetsavtalen mellom HOD og KS, og er et virkemiddel for å møte hovedutfordringene i Samhandlingsreformen; bedre koordinering av tjenestene, økt helsefremmende innsats for å begrense og forebygge sykdom, og utvikling av bærekraftige tjenester for å møte den demokratiske utviklingen. I stedet for standardiserte diagnoserelaterte forløp, vil en her fokusere på hva den enkelte pasient trenger og ikke hva som er i veien. Fra Møre og Romsdal deltar Molde kommune i dette nettverket, som har sin første samling i januar Tilbudet planlegges også i forhold til psykisk helse og rusarbeid fra høsten IKT-Meldingsutveksling i Møre og Romsdal Det har vært lagt ned stor innsats og kjempegodt arbeid i KomUt-prosjektet, ledet av Atle Betten fra IKT-Orkide, for å bistå kommunene i Møre og Romsdal med oppkobling mot helsenett og oppstart av elektronisk meldingsutveksling. Så å si alle kommuner i M&R er nå på helsenett med kommunikasjonspart. Målet er at alle skal kommunisere på helsenett med PLO-meldinger i løpet av Se organisering av prosjektet her; Nasjonal helsekonferanse Meld deg på! Program og påmelding her: Side25

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Status samhandling på Sunnmøre Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Samhandlingsavtale Helse Sunnmøre har samarbeidsavtale med alle 17 kommunar på Sunnmøre. Ein overordna avtale med 3 delavtalar: Kompetanse

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem SL/TVP Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem SL/TVP Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 11:15 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne SL/TVP Arve

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 Medlemer som møtte: Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem FRP Knut Tandberg

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Hå kommune. Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar 2 kyr (kuer) for kvar innbyggjar Satsar på matvareindustri. Besøk gjerne Hå gamle prestegard

Hå kommune. Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar 2 kyr (kuer) for kvar innbyggjar Satsar på matvareindustri. Besøk gjerne Hå gamle prestegard Når pasienten er død Legevakt og kommunale kriseteam Inger Skretting Opstad Kommuneoverlege og fastlege Spesialist i allmenmedisin og samfunnsmedisin Hå kommune Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Inge Ruset

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09.

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09. Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover Tor Arne Gangsø, 20.09.2012 Frå Norge, via innlandet til Vågå * Status Virkemidlar Avtalar

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer