Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 1/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 2/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 3/14 Delegerte saker Referatsaker RS 1/14 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk 2013/177 leiar - Tove Elin Gjerde Rise RS 2/14 Dispensasjon frå kravet om utdanning for 2013/177 pedagogisk leiar - Nina Iren Osnes Bigset RS 3/14 Dispensasjon frå kravet om utdanning for 2013/177 pedagogisk leiar - Synnøve S Hide Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt RS 4/14 Søknad om startlån - Jorunn Aasmo - delegert 2013/1197 vedtak RS 5/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** /1187 delegert vedtak RS 6/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** /1175 delegert vedtak Ope møte: RS 7/14 Brev til styret i Helse Møre og Romsdal om 2014/47 bløtdelskirurgi RS 8/14 Informasjon og status Samhandlingsreformen 2013/136 Politiske saker Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt PS 4/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2013/1168 PS 5/14 Klage på søknad om startlån - Leszek Rybicki og 2013/1139 Malgorzata Maria Rybicka Ope møte: PS 6/14 OVERGREPSMOTTAK 2014/10 PS 7/14 Krise- og omsorgsgruppa i Hareid 2012/1519 PS 8/14 Foslag på styremedlemmer til helseforetaka 2013/608 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS2/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS3/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Grønmyr Barnehage Holstad AS Postboks HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2013/177 Vedtaksnr: 3/14 Leiar: Gry Nordal Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar - Tove Elin Gjerde Rise Vedtak: Med heimel i barnehagelova 18 og forskrifter til denne, vert det gitt dispensasjon for kravet om utdanning for Tove Elin Gjerde Rise. Dispensasjonen gjeld i 60% stilling for perioden Det vert sett krav om rettleiing frå ein annan pedagog i den tida Tove Elin er konstituert. Det er klagerett etter forvaltningslova kap. 6 på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om midlertidig dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar. Frå Grønmyr barnehage Holstad. Brev mottatt Saksopplysningar: Barnehagelova 18 med forskrifter opnar opp for at kommunen etter søknad, kan gi mellombels dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogiske leiarar. Grønmyr barnehage Holstad søkjer om dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar for Tove Elin Gjerde Rise for perioden i 60% stilling. Barnehagen har lagt ved slik dokumentasjon: Utlysing i pressa Handsaming med vedtak i samarbeidsutvalet ved Grønmyr barnehage Holstad. Informasjon om at der blir organisert rettleiing av ein pedagogisk leiar Vurdering og konklusjon: Med heimel i barnehagelova 18 og forskrifter til denne, vert det gitt dispensasjon for kravet om utdanning for Tove Elin Gjerde Rise. Dispensasjonen gjeld i 60% stilling for perioden Det vert sett krav om rettleiing frå ein annan pedagog i den tida Tove Elin er konstituert. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Bigset barnehage DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2013/177 Vedtaksnr: 2/14 Leiar: Gry Nordal Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar - Nina Iren Osnes Bigset Vedtak: Kommunalsjef for oppvekst i Hareid gir dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar for Nina Iren Osnes Bigset i 40% stilling. Dispensasjonen gjeld i første omgang for perioden til Det veret stilt krav om at styrar organiserer rettleiing for Nina Iren. Det er klagerett etter forvaltningslova kap. 6 på dette vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter melding om vedtak er motteke. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad frå Bigset barnehage ved styrar (saksnr. 2013/1510): «Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet i 18 i Lov om barnehagar Nina Iren Osnes Bigset. Saksopplysningar: Det vart i vår søkt etter pedagogiske leiarar for å fylle ledige stillingar ved Bigset barnehage. Det meldte seg ikkje nok søkjarar med godkjent utdanning. Bigset barnehage har hatt pedagogiske leiarar på dispensasjon. Ved seinare utlysingar har det heller ikkje meldt seg kvalifiserte søkjarar. Synnøve S Hide har hatt dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar i 40% stilling. Synnøve går over i anna stilling som pedagogisk leiar frå og Nina Iren Osnes skal vikariere i 40% stilling som pedagogisk leiar i hennar stad. Nina Iren er utdanna barne- og ungdomsarbeidar og har over 10 års ansiennitet og har tidlegare fungert som pedagogisk leiar ved Bigset barnehage. Søknaden gjeld i første omgang i tidsrommet Vurdering og konklusjon: Ved utlysing av ledige stillingar frå hausten 2013 meldte det seg ikkje nok søkjarar til å fylle ledige stillingar som pedagogiske leiarar ved Bigset barnehage. Ved ny utlysing for vikarstilling hausten 2013, meldte det seg heller ikkje kvalifiserte søkjarar. I Forskrift om pedagogisk bemanning 3 Midlertidig dispensasjon står det at uttale frå samarbeidsutvalet ved barnehagen skal leggast ved. Her er ikkje lagt ved uttale og vi ber om at søknaden vert lagt fram for Samarbeidsutvalet ved Bigset barnehage. Med atterhald om at dette vert gjort: Kommunalsjef for oppvekst i Hareid gir dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar for Nina Iren Osnes Bigset i 40% stilling. Dispensasjonen gjeld i første omgang for perioden til Det veret stilt krav om at styrar organiserer rettleiing for Nina Iren. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side12

13 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Bigset barnehage DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2013/177 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Gry Nordal Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå kravet om utdanning for pedagogisk leiar - Synnøve S Hide Vedtak: Med heimel i barnehagelova 18 og Forskrift om midlertidig dispensasjon frå utdanningskravet 1, vert det gitt dispensasjon frå utdanningskravet for Synnøve S Hide i perioden Dispensasjonen gjeld for arbeid som pedagogisk leiar ved Bigset barnehage i 100% stilling. Styrar er ansvarleg for å organisere rettleiing for Synnøve S Hide. Det er klagerett etter forvaltningslova på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side13

14 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet 18 i Lov om barnehagar Synnøve S Hide, frå Bigset barnehage ved styrar Randi Kvammen. Saksnr. 2013/1510. Saksopplysningar: Ein av dei faste tilsette pedagogane ved Bigset barnehage er ute i permisjon. Det har vore lyst ledig vikarstilling i pressa og på Hareid kommune si heimeside. Det melde seg ein søkjar, Synnøve S. Hide. Ho er vart tilsett i 100% stilling frå og med til og med I brevet opplyser styrar at Synnøve har fungert i 40% stilling som konstituert pedagogisk leiar sidan (sak 2013/177,datert ). Bigset barnehage ved styrar søkjar med dette om å få utvide dispensasjonen med 60% stilling, til saman 100% stilling frå Vurdering og konklusjon: Stillinga har vore utlyst og det har ikkje meldt seg søkjar. Styrar vurderer Synnøve S Hide som skikka til å fylle rolla som pedagogisk leiar på dispensasjon. Det er i lova sett krav om at søknadar for dispensasjon skal leggast fram for samarbeidsutvalet ved barnehagen. Her ligg ikkje ved melding om at dette er gjort. Kommunalsjefen for oppvekst ber om at søknaden vert lagt fram for samarbeidsutvalet ved Bigset barnehage. Med heimel i barnehagelova 18 gir Kommunalsjefen for oppvekst i Hareid kommune dispensasjon frå kravet om utdanning for Synnøve S. Hide. Dispensasjonen gjeld for 100% stilling i perioden Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side14

15 VOLDA KOMMUNE Interkommunal nattlegevakt Styret v/helse Møre og Romsdal HF Postboks ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 G01 INV/ JORKIP _ BLØTDELSKIRURGIEN I HELGENE I VOLDA SJUKEHUS Samarbeidsorganet for nattlegevakta i Volda meiner det er svært uheldig at ein ikkje får nytte beredskapen for bløtdelskirurgi ved Volda sjukehus i helgene. Nattlegevakta i Volda er eit samarbeid mellom Volda, Ørsta, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid kommuner lokalisert i mottaksavdelinga til Volda sjukehus. Ordninga har eit samarbeidsutval med representantar frå alle deltakarkommunene. Dette utvalet har drøfta situasjonen etter at styret for helse Møre og Romsdal vedtok at det ikkje lenger skulle vere beredskap for bløtdelskirurgi i helgene ved sjukehuset i Volda. Dette vedtaket har vore svært uheldig både av omsyn til legevakta sitt faglege arbeid, og ut frå eit brukarperspektiv. Det normale er at ein legevaktlege tar pasientar til ei sjølvstendig undersøking og vurdering, før ein tar stilling til om ein pasient må bli henvist til sjukehus for tilstanden. Når ein nå får henvendingar frå Ytre Søre Sunnmøre, må ein ut frå telefonopplysingar ta stilling til om pasienten bør henvisast til Ålesund direkte uten undersøking, eller om ein skal ta pasienten til legevakta i Volda først, noke som vil innebere ei forseinking på eit par timar. Dette fører til dårlegare fagleg legevaktarbeid som grunnlag for portvaktfunksjonen inn mot sjukehusa. Ut frå eit brukarperspektiv er det også svært uheldig at pasientar må fraktast unødvendig fram og tilbake mellom sjukehusa i Volda og Ålesund. Dette auker også utgiftene til ambulansetenesta unødig. Transporttida er så lang at det reduserer beredskapen og fører til auka fare for samtidigheitskonflikter, noke som også har vore opplevd. Samarbeidsorganet har spurt nattlegevaktlegane om deira erfaring med ordninga. Samtlege av dei som har gitt tilbakemelding opplever ordninga som svært negativ. Dei viser også til fleire konkrete uheldige episoder. Postadresse: C/O Volda legesenter P.B. 253, 6101 VOLDA Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side15

16 Vi veit at der er ein bløtdelskirurg i vaktberedskap ved sjukehuset i Volda i helgene. Etter ei periode uten slik vakt, viste det seg at det var fagleg naudsynt av omsyn til inneliggande pasientar på sjukehuset, både pasientar ved kirurgisk avdeling og for nødvendig tilsyn ved medisinsk og gynekologisk avdeling. Det er likevel ikkje blitt åpna for at denne kirurgen kan ta imot nyinnleggingar ved kirurgisk avdeling i helga. Vi veit at der er beredskap ved både anestesiavdeling og operasjonsavdeling heile helga av omsyn til gynekologiske og ortopediske pasientar. Vi finn det uforståeleg at vakthavande kirurg ikkje kan ta nødvendige vurderingar av pasientar henvist frå legevakta, og om nødvendig utføre operasjonar i helgene. I tillegg til dei faglege ulempene og dei unødvendige belastningane for pasientane, må det også vere svært uheldig økonomisk å la vere å bruke ei beredskapsordning som er på plass. Forutsetningane for styrevedtaket synes derfor ikkje vere til stade, og vi oppmoder styret om å gjere om vedtaket umiddelbart. Volda 14/ for samarbeidsorganet ved nattlegevakta i Volda Ottar Grimstad leiar Jørn Tunheim Kippersund nattlegevaktsjef Kopi til: Jørn Tunheim Kippersund Ørsta kommune Dalevegen ØRSTA Sande kommune 6084 LARSNES Ulstein kommune Postboks ULSTEINVIK Hareid kommune Rådhuset, Rådhusplassen HAREID Herøy kommune Postboks FOSNAVÅG Vår ref.: 2014/113 Side 2 av 2 Side16

17 Side17 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/105426_fix.html Side 1 av Til styret i Helse Møre og Romsdal Kopi til kommunene i nattlegevaktordninga på Søre Sunnmøre Vedlagt ligger brev fra samarbeidsorganet for nattlegevakt til styret i Helse Møre og Romsdal. mvh Jørn Kippersund Nattlegevaktsjef

18 Side18 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/104622_fix.html Side 1 av Vennligst videresend til; Administrativ og politisk ledelse, ledere innen helse, rus og omsorg, folkehelsekoordinator og andre aktuelle som arbeider med Samhandlingsreformen Vedlagt er kort oppsummering og status innenfor følgende av arbeidsområdene i Samhandlingsreformen med linker til ytterligere informasjon; - Evaluering av Samarbeidsavtalen - Avvikling av rusbehandling Midt-Norge HF - Kommunal medfinansiering av sykehustjenester - Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Kurs i analyse av styringsdata - Folkehelse - Rehabilitering - Velferdsteknologi - Fastlegene - Ny turnuslegeordning - Psykisk helse og rus - Kompetanse - Nasjonal helsekonferanse Det gjøres veldig mye bra jobbing ute i kommunene! Det vil ta for mye plass å ta med alle prosjektene her, men vi vil gjerne legge ut artikler om lokale prosjekter på hjemmesiden vår! Det er en ypperlig måte å spre god praksis på som andre kan ha glede og nytte av! Våre siste artikler der er Frisklivsbølgen i Sunndalen; Norge/Helse-og-omsorg/Frisklivsbolgen-i-Sunndal-kommune/ og vinneren av etikkprisen 2013; GRATULERER Sula kommune! Med ønske om en fredelig og god julefeiring, Vennlig hilsen Ann Sissel Misund Nedberg Prosjektleder Samhandlingsreformen KS Møre og Romsdal Epost Mobil Cellular: (+47) KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

19 Side1

20 Side20

21 STATUS SAMHANDLINGSREFORMEN PR. DESEMBER 2013 V/ Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandlingsreformen KS Møre og Romsdal Evaluering av Samarbeidsavtalen mellom kommunene i M&R og Helse Møre og Romsdal På oppdrag fra Overordnet samhandlingsutvalg har forhandlingsutvalget, bestående av representanter fra regionrådene, helseforetaket, brukerorganisasjon og KS evaluert og foreslått oppdateringer/endringer av Samarbeidsavtalen. Forslag til endringer er basert på de innspill som har kommet innen fristen 1.oktober. Forslaget til endringer blir behandlet i Overordnet samhandlingsutvalg 15.januar 2014 for så å bli sendt ut til kommuner og helseforetak. Det minnes om at tvister fortrinnsvis søkes løst lokalt mellom kommuner og helseforetaket. Det er ikke mange saker som har vært til behandling i tvisteløsningsnemda, men det kan være nyttig å se hvilke avgjørelser som er tatt. Sakene ligger på hjemmesidene til Helsedirektoratet. Se her; Arbeidet med integrering av det som spesielt gjelder for rusfeltet er utsatt til det organisatoriske er mer på plass, men bør jobbes med i Avvikling av rusbehandling Midt-Norge HF I forbindelse med avvikling av Rusbehandling Midt-Norge HF skal ansvaret for de lovpålagte samarbeidsavtalene som er inngått mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og kommunene i Møre og Romsdal overføres til Helse Møre og Romsdal HF. Viser til brev som er sendt ut til alle kommunene angående dette. Forprosjektet for avviklingen anbefaler leder av ASU å sørge for en vurdering om ASU innehar tilstrekkelig TSB-kompetanse, og om det bør gjøres en tilpasning i forhold til sammensetningen av utvalget. Kommunal medfinansiering (KMF) av sykehustjenester: Senter for økonomisk forskning i Trondheim (SØF)har på oppdrag fra KS sett på bakenforliggende årsaker til at så mange kommuner går med underskudd på KMF. Rapporten viser at økt aktivitet og ledig kapasitet i helseforetaket gir økte kostnader for kommunene, og en del av vertskommunene for sykehus merker dette spesielt godt. Med i utfordringsbildet er også at størsteparten av aktivitetsøkningen står helseforetaket selv for, og ligger utenfor kommunenes kontroll og påvirkning. Helseforetaket påvirkes i stor grad av kort avstand til spesialisthelsetjeneste og benytter seg derfor av den. SØF rapporten finner du i artikkelen her: Veksten i kommunenes frie inntekter fastsettes uavhengig av aktivitetsutviklingen i sykehusene. I 2012 ble kommunene underfinansiert med om lag 150 mill. kroner. Denne underfinansieringen drar kommunene med seg i årene fremover. Selv om det ble lagt opp til 2 prosent økning i sykehusforbruket i 2013, var det forutsatt om lag nullvekst i aktiviteten som omfattes av kommunal medfinansiering. Nullvekstanslaget må ses i sammenheng med at det er forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold isolert sett vil redusere behovet for medfinansiering med om lag 80 mill. kroner, noe kommunene også er trukket Side21

22 for. I statsbudsjettet er prognosen for 2013 at utgiftene vil bli om lag 40 millioner høyere enn lagt til grunn (0,7 pst). For 2014 legges det opp til at utgiftene til kommunal medfinansiering blir på om lag samme reelle nivå som i Også i 2014 er kommunene trukket over 80 mill. kroner fordi det er forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp isolert sett vil redusere behovet for medfinansiering. Dersom aktiviteten i sykehusene de enkelte år øker mer enn forutsatt får ikke kommunene kompensert for dette. Se tallgrunnlag for KMF her (en av de nye visningene i tallgrunnlaget er knyttet til henvisninger og hastegrad) ; Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud 13 av kommunene i vårt fylke har allerede åpnet tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og flere er under planlegging. Helsedirektoratet og KS arrangerte i høst erfaringskonferanser om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud på Værnes og Gardermoen. I tillegg til å dele erfaringer og diskutere utfordringer og muligheter, presenterte Deloitte en helt fersk rapport om etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rapporten viser at 3 av 4 kommuner har inngått interkommunale samarbeid. Begrunnelsene for det er økonomiske og ressursmessige årsaker, i tillegg til ønske om robuste tilbud og fagmiljø. På konferansene ble både interkommunale og små kommuners tilbud presentert. Fra Møre og Romsdal presenterte Vanylven sitt tilbud og delte gode erfaringer. Viktig fokus her var nærheten til tjenesten for brukerne. Se foredragene fra konferansene her; Rapporten fra Deloitte gir råd og veiledning til nye kommuner som skal starte tilbud. Se her;http://www.ks.no/tema/innovasjon-og-forskning1/forskning-og-utredning/ferske-fourapporter/fou-oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud-vokser-fram-i-norske-kommuner/ Helsedirektoratets status for øyeblikkelig hjelp tilbudet kan du lese her; Kurs i analyse av styringsdata 11 kommuner deltok på styringskurs i regi av KS Møre og Romsdal våren 2013 med stort utbytte. Ytterlige 5 kommuner skal delta på felles kurs for hele Midt-Norge våren Kurset, som er på tre samlinger, gir innsikt i egne styringsdata og bygger opp analysekompetanse for å utvikle strategier, mål og tiltak. Forskning og erfaringer som kan bidra til forebygging og rehabilitering, samt alternative tiltak for å kunne redusere bruk av spesialisthelsetjenesten er viktige temaer. Folkehelse For aller første gang er det utarbeidet regional delplan for folkehelse i Møre og Romsdal fylke. Veivalg for systematisk folkehelsearbeid vil kunne forankres i en god planprosess. Delplanen var ute til høring før vedtak i Fylkestinget i desember. Prosjektet Helse og Omsorg i plan tilbyr i samarbeid med KS M&R, fylkesmannen og fylkeskommunen et kurs i folkehelsestatistikk, analyse og kommunalt planarbeid i begynnelsen av Det viser seg å være stort behov for kompetanseheving innen helse-, omsorgs- og velferdsområdet på dette feltet Rapport Asplan Viak). Kurset er under planlegging, invitasjon kommer. Rehabilitering Side22

23 Rehabilitering er et felt der statlige forskrifter og rapporter er utydelige på hva som er spesialisert rehabilitering og hva som er kommunalt ansvar. I Midt-Norge erfares at mange av søknadene om spesialisert rehabilitering blir avslått. KS Midt-Norge og Helse Midt etablerte et felles prosjekt for å tydeliggjøre denne gråsonen. Som representanter fra kommunene i Møre og Romsdal sitter rådmann Stig Holmstrøm fra Norddal kommune i styringsgruppen, og Håvard Overå, rådmannens team Ålesund kommune i prosjektgruppen. Prosjektet har i høst arrangert 4 regionale konferanser, hvor to var i Møre og Romsdal. I tillegg til faglige innlegg ble det gjennomført et omfattende gruppearbeid på behov, tilbud, ansvar, roller og samhandling. Alle svarene blir nå gjennomgått av prosjektgruppen, som skal levere en rapport fra dette arbeidet i februar Hverdagsrehabilitering; Ny veileder fra Helsedirektoratet skal være ferdig i løpet av januar Ny regjering har varslet økt fokus på rehabilitering. Velferdsteknologi Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet, KS, Sintef og NOVA arrangerte i vår temadag om innovasjon og velferdsteknologi. Der ble bl.a. «Veikart for velferdsteknologisk innovasjon» presentert. Dette er et nettbasert og lett anvendelig veiledningsverktøy for kommuner. Les mer her; I Møre og Romsdal deltar til sammen 5 kommuner i prosjektet (Ålesund, Herøy, Ørskog, Ulstein og Kristiansund). Disse er fordelt på følgende tre prosjekt: 1. Sporingsteknolog; bruk av GPS for personer med demens og vandrealarm i sykehjem 2. Spillteknologi i aktivisering av eldre og psykisk utviklingshemmede Les mer om det midt-norske velferdsteknologiprosjektet her: Trondelag/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/Detmidtnorske-velferdsteknologiprosjektet/ 29.januar 2014 arrangeres workshop for kommunene i Møre og Romsdal som ikke som ikke har kommet i gang med utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Les mer: 14. mars 2014 arrangeres oppsummeringskonferanse på Rica Hell hvor alle kommunene i de tre midtnorske fylkene blir invitert. Ved innføring av ny teknologi er 80 % organisasjonsarbeid, 20 % teknologi innføring. Å endre og tilpasse organisasjonene er den utfordringen kommunen må jobbe mest med. Fastlegene Kommunelegeavtalen SFS 2305 SFS 2305 (kommunelegeavtalen) er reforhandlet for perioden Se egen nettartikkel. ASA 4301 (statsavtalen) er reforhandlet for perioden ASA 4310 (rammeavtalen) er reforhandlet for perioden KS Midt-Norge planlegger et 2 dagers kurs i legeavtalene og nye forskrifter 1. og 2. april 2014 på Værnes. Merk datoene, invitasjon med påmelding kommer. Ny turnuslegeordning Side23

24 Det var svært god søkning til de utlyste turnuslegestillingene ved Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda sjukehus (ca.400 søkere). Arbeidsgruppa som består av representanter fra kommunene og helseforetaket har blitt enige om følgende utvelgelseskriterier; - kompetanse (utdanning, relevant faglig arbeidserfaring, forskningskompetanse) - arbeidserfaring ved våre sykehus/kommune i Møre og Romsdal (f. eks samarbeid om studieoppgaver og prosjekter) - referanser - språkkunnskaper/ ferdigheter i norsk språk - sykehus/kommunen sitt behov for rekruttering (kandidatens planer for spesialisering) - kandidaten sitt behov for turnusplass - rekruttering av lokale kandidater fra Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal tar seg av ansettelsesprosessen, og for første gang kjører de et felles opplæringsprogram over 5 dager for alle nye turnusleger. Helse Møre og Romsdal sender ut forslag til fordelinga av turnusplasser/ samarbeidende kommune. Siden det er flere turnuslegeplasser ved sykehusene enn det er plasser i kommunene i Møre og Romsdal vil en inngå samarbeidsavtaler med kommuner i Sogn og Fjordane, Sør- og Nord-Trøndelag om de resterende 13 plassene. Ålesund, Volda, Hareid, Ulstein, Halsa, Ørskog og Sande har ikke plasser for turnuslege. Psykisk helse og rus I høst kom forskningsrapporten fra Sintef om samarbeid mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse og rusarbeid. Den viser at det kun er 7% av pasientene i psykisk helsevern som er utskrivningsklar og venter på et kommunalt tilbud. Årsaken oppgis å være mangel på kommunalt botilbud. Det vi imidlertid vet er at det for mange også er boligevnen som er problemet. Dette er alvorlig syke pasienter som trenger omfattende tilbud i kommunene i tillegg til omsorgsboliger med bemanning og tilsyn. Tett samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å gi et godt tilbud til disse pasientene. Kun 1% er beregnet utskrivningsklar innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rapporten anslår at hver fjerde innleggelse i psykisk helsevern kunne vært unngått om ulike kommunale tilbud hadde vært etablert og utviklet. Kunne tidligere tilbud fra spesialisthelsetjenesten hatt samme effekten? Rapporten finner ikke potensiale i kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB. I stedet ligger potensialet i forebygging av innleggelser og samtidighet i tjenesten. Noen pasienter i denne gruppen vil ha behov for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten uansett kvalitet og omfang på kommunalt tilbud. Utviklingspotensialet ligger i området mellom tjenestenivåene. Forskning viser at færre trenger innleggelse i psykisk helsevern etter hjelp fra oppsøkende ACT team. ACT team er et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten til mennesker som ikke ser behov for eller klarer å oppsøke hjelp selv. Økt satsing og utvikling på dette området anbefales. Rapporten kan du lese her; Nye tall/ aktivitetsdata fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for de to første tertial i 2013 kan dere lese her; Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund kommune, og undertegnede var blant representantene i helsedirektoratets arbeidsgruppe i deres arbeid med å lage en definisjon på utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB i høst. Formålet var bl.a. å etablere et datagrunnlag, som kan brukes til å vurdere eventuelle nye betalingsordninger mellom kommuner og helseforetak. KS og kommunerepresentantene er kritiske til hvilken nytte en slik definisjon vil ha, og hvilke behov den skal dekke. Hvis helseforetakene får Side24

25 ansvaret for å definere pasienten som utskrivningsklar alene, vil det kunne være et virkemiddel for ansvarsfraskrivelse framfor god samhandling. KS og kommunene ønsker virkemidler som kan stimulere til samarbeid, siden vi her snakker om mennesker som i utstrakt grad trenger samtidige tjenester fra flere nivå. Ny regjering har meldt økt satsing på lavterskeltilbud psykisk helse og opptrappingsplan rus. Kompetanse Læringsnettverk Strategisk kompetanseplanlegging hadde sin endelige avslutning med nasjonal erfaringskonferanse i november for alle kommunene som har deltatt i dette prosjektet i 2011 og Både kommunenes kompetanseplaner og verktøyet ble evaluert i tillegg til inspirerende foredrag om kompetanse og ledelse med bl.a. ny forskning fra Linda Lai. Foredragene finner dere her:http://www.ks.no/tema/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/omsorgstjenester/strategiskkompetanseplanlegging-er-ekstremt-krevende/ KS og Kunnskapssenteret har i høst invitert kommunene til å delta i Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Satsingen er forankret i Kvalitetsavtalen mellom HOD og KS, og er et virkemiddel for å møte hovedutfordringene i Samhandlingsreformen; bedre koordinering av tjenestene, økt helsefremmende innsats for å begrense og forebygge sykdom, og utvikling av bærekraftige tjenester for å møte den demokratiske utviklingen. I stedet for standardiserte diagnoserelaterte forløp, vil en her fokusere på hva den enkelte pasient trenger og ikke hva som er i veien. Fra Møre og Romsdal deltar Molde kommune i dette nettverket, som har sin første samling i januar Tilbudet planlegges også i forhold til psykisk helse og rusarbeid fra høsten IKT-Meldingsutveksling i Møre og Romsdal Det har vært lagt ned stor innsats og kjempegodt arbeid i KomUt-prosjektet, ledet av Atle Betten fra IKT-Orkide, for å bistå kommunene i Møre og Romsdal med oppkobling mot helsenett og oppstart av elektronisk meldingsutveksling. Så å si alle kommuner i M&R er nå på helsenett med kommunikasjonspart. Målet er at alle skal kommunisere på helsenett med PLO-meldinger i løpet av Se organisering av prosjektet her; Nasjonal helsekonferanse Meld deg på! Program og påmelding her: Side25

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer