9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 1

2 AKUTTPSYKIATRIPRISEN Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, brukere, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri ber også i år om forslag til kandidater. Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret ved leder på adresse: innen 1. januar PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I Prisen, kr , er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Søknadsfristen er 1. januar Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Forslaget skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. Søknaden skal stiles til: Jean-Max Robasse, avd.overlege og leder ved Akutt psykiatrisk avd. Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. E-post: INVITASJON TIL POSTERPRESENTASJON OG -PRIS Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker å sette fokus på forskning innen akuttpsykiatrifeltet. Derfor inviterer vi deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under akuttpsykiatrikonferansen Dette er en viktig anledning til å synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge og inspirere til diskusjon og forskningsaktivitet blant kolleger. For vurdering av postere ber vi om at dere sender inn abstract på inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité ledet av overlege / 1. amanuensis II Dr med Solveig Klæbo Reitan, St Olavs Hospital / NTNU. Forfattere av godkjente abstracts inviteres til å ta med postere på konferansen. Pris for beste poster avgjøres ved avstemning blant deltakerne på konferansen. Prisen er på kr Abstract som ønskes vurdert for posterpresentasjon sendes til styremedlem og overlege Gunnhild Bagøien, St Olavs Hospital. E-postadresse: innen 5. desember E-post og telefon til kontaktperson må fremgå tydelig. Utdelingen av disse 3 prisene foretas under konferansen fredag 19. februar. Evt. endringer i programmet vil bli lagt ut på nettsiden akuttpsykiatri 2

3 velkommen Det er en glede for styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri å ønske velkommen til den 9. nasjonale konferanse i Oslo. Konferansen har siden starten i 2002 utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for helsepersonell som arbeider innen akuttpsykiatri. En rekke engasjerte og interesserte kolleger har gjennom årene deltatt som innledere, deltakere og støttespillere for å fremme utviklingen av fagfeltet akuttpsykiatri. Konferansen har gradvis vokst og hadde sist ca. 500 deltakere fra hele landet. Konferansen åpner med et halvdags forskningsseminar. I år er det miljøet i Tromsø som presenterer aktuell forskning innen fagområdet. Konferansen skal være praksisnær og tverrfaglig. Årets program har bidrag fra en rekke ulike fagmiljøer og reflekterer både mangfold i kliniske problemstillinger og det gode arbeid som drives for å bedre og utvikle tilbudet til personer som har behov for akuttpsykiatrisk hjelp. I tillegg til spennende og utfordrende plenumsforedrag tilbys over 20 parallellsesjoner som spenner over ulike tema som er aktuelle for fagfeltet. Parallellsesjonene skal gi anledning til drøftinger og utveksling av erfaringer etter de innledende foredragene. Vi ønsker dere en stimulerende og givende konferanse. Casper M. Nilsen STYRET Casper Meyer Nilsen, leder, psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US. Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier, 24SJU, Rus og Psykisk lidelse Stiftelsen, Kirkens Bymisjon, Oslo. Elisabeth Holck-Steen, sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal. Jean-Max Robasse, avdelingsoverlege, leder, Akutt psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. Truls Fagernes Olsen, psykologspesialist, Psykiatrien i Vestfold. Gunnhild Bagøien, psykiater, overlege ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Trondheim. Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, Akuttseksjon for Kriser, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Åshild Vangen, psykiatrisk sykepleier, avdelingsleder, Avdeling Nord, Allmennpsykiatrisk klinikk. Universitetssykehuset i Nord-Norge. 3 GODKJENNINGER av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie: Forskningsseminaret med 5 timer og Akuttpsykiatrikonferansen med 11 timer. av Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret godkjennes som 5 timers fritt spesialkurs og som 5 timers vedlikeholdsaktivitet. Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes som 12 timers fritt spesialkurs og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. av Dnlf: Akuttpsykiatrikonferansen er godkjent med 12 valgfrie kurspoeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Forskningsseminaret alene gir ingen godkjenning. Ved deltakelse på alle tre dager godkjennes det med 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videreutdanningen. For leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i psykiatri: Forskningsseminaret godkjennes ikke pga for få timer. Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes med 12 timer.

4 Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Onsdag 17. februar Registrering Åpning, v/ Jean-Max Robasse Psykiatrisk forskning i Nord-områdene, v/ Knut W Sørgaard Etnisitet hos pasient og terapeut. Gjør det en forskjell for behandling i psykisk 1.21 helsevern? v/ Snefrid Møllersen Pause Burn out, kilder til stress og utbrenthet i akuttpsykiatrien (the OSCAR study). v/ Knut W Sørgaard Pause Brukermedvirkning i akuttpsykiatrisk sengepost. Intervju med innlagte pasienter og deres pårørende, v/ Karina Sebergsen Mentale problemer hos personer med psykisk utviklingshemming, v/ Even Myrbakk Kostnader på behandling. En økonomisk sammenligning av to forskjellig organiserte behandlingssystemer (VELO), v/ Eva Lassemo Pause Møte med selvmordsnære pasienter. En kvalitativ studie av unge legers erfaringer, v/ Tordis Sørensen Høifødt Paneldebatt Slutt 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri Torsdag 18. februar Åpning, v/ leder Casper Meyer Nilsen Åpningshilsen fra departementet Ny kunnskap - gamle problemer, v/ Tor-Johan Ekeland Kronisk suicidalitet - dilemmaer vedrørende innleggelser, v/ Fredrik A. Walby Pause Maligne gruppeprosesser i en akuttpost, v/per Anders Øien Kunstnerisk innslag, v/svevestøv Lunsj PARALLELLSESJON A A1 Simulering av psykoser, v/truls Fagernes Olsen A2 Kan vi forebygge flere selvmord i psykisk helsevern? v/fredrik A. Walby A3 Hjerte/karlidelser og alvorlig sinnslidelse v/astrid B. Birkenæs A4 Energipsykologi i akuttbehandling, v/birger Kristiansen A5 Serumskonsentrasjonsmålinger - hvor nyttig er det? v/pål Sandvik A6 Ruskartlegging - miniseminar i praktisk bruk av AUDIT/DUDIT del 1, v/claes Brisendal 4

5 A7 Kunsten å motivere til livsstilsendring - motiverende intervju del 1, v/kristin Tømmervik og Gunnhild Bagøien A8 Gjennomgang av tvangsmiddelbruk ved 3 akuttavdelinger, v/maria Knutzon Pause PARALLELLSESJON B B1 Schizofreni og Asperger syndrom - er det mulig å ta feil? v/ola Brøndstad B2 Psykotiske lidelser og suicidalitet: En kartlegging, v/elizabeth Ann Barrett B3 Akuttinnleggelse og fysisk aktivitet - henger det sammen? v/torhild Moe B4 Det trygge punktet i en verden som raser. Om akuttbehandling som trygghetsskapende instans, v/arnhild Lauveng B5 Skjerming, en unik terapeutisk mulighet? v/åmund Fidjeland B6 Ruskartlegging - miniseminar i praktisk bruk av AUDIT/DUDIT del 2, v/claes Brisendal B7 Kunsten å motivere til livsstilsendring - motiverende intervju del 2, v/kristin Tømmervik og Gunnhild Bagøien Festmiddag med musikalsk overraskelse Fredag 19. februar Psykopati - mer enn et skjellsord? v/kirsten Rasmussen Pårørendeinvolvering i akuttpost - mulighet, plikt, nytte - og selvfølge, v/kari Bøckmann Pause PARALLELLSESJON C C1 Psykopatibegrepet: en oppdatering av dagens kunnskap, v/kirsten Rasmussen C2 Å arbeide med pårørende i akuttpost - hvordan får vi det til? v/kari Bøckmann C3 Selvskading: Hva hjelper? v/kristin Riibe C4 Nevropsykologisk testing i akuttpost, v/endre Hafstad C5 Alkohol - medikamentell behandling av abstinens og delir, v/arne Helland C6 Defensiv psykiatri - svar på kvalitetskrav? v/anne Høye C7 Seksuelle dysfunksjoner hos psykiatriske pasienter - et forsømt område? v/haakon Aars C8 Møte mellom den traumatiserte flyktningen og akuttpsykiatrien, v/sverre Varvin Lunsj Moden omsorg - nye tanker om sykepleie i akuttpsykiatri, v/marit Helene Hem Prisutdelinger og kunstnerisk innslag ved Hanne Kalleberg /vokal med strykere. Studenter ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo Hva vet vi om bruk av tvang i det psykiske helsevern? v/georg Høyer Takk for nå og velkommen tilbake.

6 Foredragsholdere Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Onsdag 17. februar Knut W Sørgaard, leder Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter, Nordland. Forskningsleder, dr philos, spesialist i klinisk psykologi. Snefrid Møllersen, PhD, psykologspesialist ved Sàmi nàšuvnnalaš gealboguovddàš-psykalaš dearvvašvuodašuddjen, Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS) Ambulant team. Karina Sebergsen, stipendiat ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Allmennpsykiatrisk klinikk. Doktorgradsstudent ved det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Psykiatrisk sykepleier, arbeidet mange år i spesialisthelsetjenesten både klinisk og tilknyttet forskjellige helsefagutdanninger. Even Myrbakk, spesialist i klinisk psykologi, PhD, sjefpsykolog ved Nordlandssykehuset. Eva Lassemo, Master of Science, SINTEF Helse. Tordis Sørensen Høifødt, leder Psykiatrisk fagutviklingsenhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, spesialist i psykiatri, Dr. med. Forskningstema/avhandling: Exploring learning processes in psychiatry among medical students and young physicians. Akuttpsykiatrikonferansen Torsdag 18. februar Tor-Johan Ekeland, professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har arbeidet med problemstillinger vedr. psykiatri og samfunn samt hvordan nye styringslogikker og evidensbasert praksis utfordrer profesjonsutøvelsen i psykisk helsevern ut i fra et kunnskapsteoretisk perspektiv. D.v.s. å forstå forholdet mellom kunnskap og handling. Lang klinisk erfaring. Fredrik A. Walby, sjefpsykolog ved Psykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging i psykisk helsevern. Han har vært sentral i arbeidet med Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern. Bred klinisk erfaring med, og publisert artikler fra, arbeid med suicidale pasienter. Per Anders Øien, tidligere allmennpraktiker. Klinikksjef Modum Bad , overlege akuttavdeling Sykehuset Buskerud 05-d.d. Diplomert gruppeanalytiker og medforfatter på flere artikler om tvillingforskning. 6

7 Svevestøv, duo fra Trondheim med Gunnhild Bagøien, vokal, og Ketil Hustad, keyboards. I 2009 ga de ut platen Hidden tracks secret ways. Trønderavisa gav terningkast 5: øregodt og lekkert. Truls Fagernes Olsen, psykologspesialist, sitter i styret for Nasjonalt forum for akuttpsykiatri. Interesseområder er psykopati, voldsrisikovurderinger, psykopati og simulering av psykiske lidelser. Jobbet flere år innen akuttpsykiatri. Jobber for tiden ved BUPA i Vestfold. Astrid Brate Birkenæs, cand. med. UiO i 1989, spesialist i psykiatri med mange års klinisk erfaring, spesielt med psykoselidelser og psykofarmakologi. PhD med avhandlingen Cardiovascular risk factors in patients with severe mental illness. Arbeider nå ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus Aker i en kombinert klinisk/ forskningsstilling. Birger Kristiansen, psykologspesialist ved Akuttseksjon for Kriser, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Driver sammen med en kollega Norsk Institutt for Energipsykologi. Instituttet har kurset over 250 personer, de fleste psykologer, i energipsykologiske metoder/teknikker (f.eks. tankefeltterapi) som brukes daglig med god effekt. Pål Sandvik, spesialist i psykiatri fra 1996, spesialist i klinisk farmakologi fra Erfaring som overlege ved akuttavdeling, distriktspsykiatrisk senter og innenfor klinisk farmakologi. Medlem av legeforeningens utvalg for biologisk psykiatri. Claes Brisendal, psykologspesialist med bred klinisk erfaring. De siste 12 årene vært ansatt ved Avdeling for Rusrelatert Psykiatri ved Psyk. Klin., Sykehuset Levanger. I samarbeid med KoRus-Øst har han utarbeidet den norske manualen til DUDIT, og arbeider for tiden med norsk tilpasning av DUDIT-E. Kristin Tømmervik, psykolog, har arbeidet med rusrelatert problematikk siden Nå fagsjef ved Lade Behandlingssenter i Trondheim, tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Drevet opplæring i Motiverende Intervju for ulike faggrupper i flere år. Gunnhild Bagøien, spesialist i psykiatri og overlege ved Nidaros DPS, St Olavs Hospital i Trondheim. Daglig leder av forskningsprosjekt om diagnostikk og behandling av ruslidelser i akuttpsykiatrisk avdeling (motiverende intervju). Hun har de siste årene gitt opplæring i motiverende intervju til forskjellige faggrupper. 7

8 Maria Knutzon, sykepleier, avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Har somatisk erfaring og flere års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling. Har hovedfag i helsefag med fokus på tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatrisk avdeling. Doktorgradsprosjektet Tvangsmiddelbruk i psykiatriske akuttavdelinger omfang og prediktive faktorer. En tre-senterstudie. Ola Brøndstad, cand. Med. UiB Godkjent spesialist psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri Bred klinisk erfaring, først med voksenpsykiatri, siste 15 år med barn og unge. Avdelingsoverlege/fagsjef ved BUPA, PiV HF , nå seksjonsoverlege ved Glenne regionale senter for autisme. Mye erfaring med utredning av autismespekterlidelser. Elizabeth Ann Barrett, psykolog og doktorgradsstipendiat i TOP-prosjektet (Tematisk Område Psykotiske lidelser). Skriver for tiden PhD-avhandling om førstegangs psykose og suicidalitet. Ansatt ved Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Aker. Toril Moe, cand. scient. med hovedfag i idrett. Idrettskonsulent ved OUS, Klinikk for psykisk helse. Ansvarlig for Gaustadløpene 26 ganger. Gruppeterapiutdanning fra Diakonhjemmet. Startet i 2002 den første videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandling i psykisk helsearbeid. Brukt som foreleser, vært redaktør for bøker og skrevet i fagtidskrift. Arnhild Lauveng, psykolog, forfatter og en aktiv foredragsholder. Som tenåring fikk hun diagnosen schizofreni og var i ti år pasient innen psykisk helsevern. Jobber nå som klinisk psykolog. Hennes to første bøker om erfaringene fra tiden som pasient I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose er oversatt til flere språk. I Arbeidsmaur med gipset hjerte (2008), tar hun opp temaet psykisk helse og arbeidsliv. Åmund Fidjeland, psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra akuttpsykiatrien. Assisterende seksjonsleder ved psykiatrisk akuttmottak, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Arbeider også som kognitiv terapeut. Han er opptatt av de mulighetene som åpner seg i pasient/hjelperrelasjonen når pasientene skjermes. Fredag 19. februar Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi, Dr.philos og psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og psykologisk habilitering. Ansatt ved NTNU, psyk. inst. Har omfattende forskningserfaring og mange publikasjoner om bl.a. vold og psykopati hos psykiatriske pasienter. Sitter som medlem i den rettsmedisinske kommisjon og har flere verv både nasjonalt og internasjonalt. 8

9 Kari Bøckmann, psykologspesialist. Daglig leder ved et psykoseteam for nysyke på Salten psykiatriske senter, Nordlandssykehuset. Har skrevet utkastet til veilederen Pårørende - en ressurs (Shdir, 2008) og er medforfatter til Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring. (2009) Kristin Riibe, f 1972, har skadet seg selv alvorlig i over 13 år, men har nå klart å slutte. Har skrevet fagboka Selvskadingens dynamikk sammen med psykolog og forsker Anita Moe (Universitetsforlaget), i tillegg til at hun har hovedfag i nordisk litteratur og har utgitt tre romaner på Forlaget Oktober. Har god evne til refleksjon om egen selvskading samt solid erfaring i å holde foredrag om dette emnet. Endre Hafstad, utdannet psykolog ved et universitet i Tyskland og arbeidet der som lektor og forsker i fire år. Klinisk arbeidserfaring fra bl.a. psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet. De siste fire årene etablert et nevropsykologisk laboratorium ved akuttpsykiatrisk avdeling, Aker sykehus og arbeidet som klinisk nevropsykolog ved avdelingen. Arne Helland, assistentlege ved avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital, tar nå sideutdanning ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger. Har publisert oversiktsartikkel om medikamentell behandling av alkoholisk delir i Tidskrift for den norske legeforening. Anne Høye, spesialist i psykiatri, med bakgrunn fra klinisk virksomhet og forskning. Har også jobbet som assisterende og konstituert fylkeslege i Troms. Siden 2007 leder for Registerenheten ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Arbeider nå spesielt med utvikling, design og analyse av medisinske kvalitetsregister. Haakon Aars, overlege og psykiater ved Aker Universitetssykehus og ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo. Spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri. Master of Public Health og spesialist i klinisk sexologi NACS. Forskningsprosjekt 1989 Kronisk sykdom og sexologi. Har publisert artikler i Tidsskrift for Den norske Lægeforening og vært medforfatter av lærebøker. Styremedlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Deltatt i tv- og radioprogrammer og i samlivsspalter i aviser/blader. Sverre Varvin, privat praktisende psykiater og leder av psykoanalytisk institutt, vært engasjert i mange år i arbeid med de traumatiserte, torturerte flyktninger. Har skrevet flere artikler og undervist om emnet. Marit Helene Hem, psykiatrisk sykepleier, har arbeidet i 10 år i akuttpsykiatri. Ansatt ved Universitetet i Oslo siden I 2008 avla hun sin PhD grad med avhandlingen: Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses. Georg Høyer, professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Leder for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. 9

10 Praktiske opplysninger: STED: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo DELTAKERAVGIFT: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 17. februar: kr 600 Konferanse om akuttpsykiatri torsdag 18. fredag 19. februar: kr I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag. BESPISNING: (utenom deltakeravgiften) Buffet i mingleområdet onsdag kl 20.00: kr 200 OVERNATTING: (pers/natt) Alt 1: Radisson BLU Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr / Dobbeltrom kr 850 Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr / Dobbeltrom kr 725 (ligger vis a vis Radisson BLU Scandinavia Hotel) PÅMELDINGSFRISTER: Ved påmelding etter 15. november påløper et gebyr på kr. 300/ etter 15. januar kr 500/ ved konferansestart kr 750. PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post eller e-post. Påmeldingen er bindende. For elektronisk påmelding se Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen, vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PÅMELDINGEN SENDES TIL: (Kun skriftlige påmeldinger) KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Fax e-post: Påmelding kan også gjøres på For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400. Etter 25. januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: 10

11 påmeldingsskjema: 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2010 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NFAP, 7340 Oppdal. Fax: Bruk blokkbokstaver. Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks E-post Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: Påmelding til: r Forskningsseminaret onsdag kl r 9. konferanse i akuttpsykiatri torsdag og fredag Parallelle sesjoner: Torsdag 18. februar Fredag 19. februar - kl Sesjon A nr: - kl Sesjon B nr.: - kl Sesjon C nr.: Overnatting: r Ønsker ikke overnatting r Ønsker overnatting. Alternativ 1 r Alternativ 2 r r enkeltrom r dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom r Bespisning utenom deltakeravgiften: r Ønsker buffetmat onsdag fra kl r Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly 11

12 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE 12

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer