10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo

2 KUTTPSYKIATRIPRISEN Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post adresse: innen 1. januar PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I Prisen er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Prisen består av sjekk på kr Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Forslaget til priskandidater skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post adresse: innen 1. januar INVITASJON TIL POSTERPRESENTASJON OG - PRIS Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker å sette fokus på forskning innen akuttpsykiatri-feltet. Derfor inviterer vi deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under akuttpsykiatrikonferansen Dette er en viktig mulighet til å synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge og inspirere til diskusjon og forskningsaktivitet blant kolleger. For vurdering av postere ber vi om at dere sender inn abstract på inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av forskningsrådgiver og 1. amanuensis II PhD Valentina Iversen og overlege og 1. amanuensis II, Dr med Solveig Klæbo Reitan, St Olavs Hospital / NTNU. Forfattere av godkjente abstracts inviteres til å ta med postere på konferansen. Pris for beste poster avgjøres ved avstemning blant deltakerne på konferansen. Prisen er på kr 5000, og vinneren offentliggjøres under prisutdelingen fredag 18. februar. E-post og telefon til kontaktperson må fremgå tydelig. Abstract som ønskes vurdert for posterpresentasjon sendes til styret på e-post adresse: innen 5. desember Utdelingen av disse 3 prisene foretas under konferansen fredag 18. februar.

3 Kjære medarbeidere V e l k o m m e n t i l d e n 1 0. n a s j o n a l e k o n f e r a n s e i a k u t t p s y k i a t r i! Konferansen ble etablert med den hensikt å være fagfolkets egen konferanse og har utviklet seg til å bli den viktigste tverrfaglige møteplassen innen akuttpsykiatrifeltet, med oppunder fem hundre deltakere siste år. Dette vitner om stor aktivitet og entusiasme innen faget vårt! Interesserte og engasjerte kolleger bidrar på konferansene både som foredragsholdere, innledere og deltakere. På den måten gir de alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag. Det er nå med stor glede vi presenterer årets program for dere. Temaene representerer noe av mangfoldet i de kliniske utfordringene vi står overfor i vårt daglige virke. Bidragene kommer i form av plenums - og parallellsesjoner fra en rekke ulike fagmiljøer, og vi håper og tror at dette vil gi grunnlag for aktiv diskusjon. Forskning er en nødvendig forutsetning for fagutvikling, og de siste årene har vi arrangert prekonferanse der ulike fagmiljø fra hele landet presenterer sine forskningsprosjekter. I år er det forskningssjef Ketil J. Ødegaard og forskningsmiljøet ved Psykiatrisk Divisjon i Helse-Bergen som er invitert til å legge fram sine arbeider. Pris for beste poster og forskningsartikkel inngår som en naturlig del av satsningen på å vise fram og stimulere til forskning innen akuttpsykiatri. Målsetningen vår er å bidra til akuttpsykiatrifagets stadige utvikling, både i dybde og bredde. Styret oppfordrer også fagmiljøene til å foreslå kandidater til akuttpsykiatriprisen. Slik kan vi synliggjøre og oppmuntre til innsats i akuttpsykiatrifaget fremover! Hilsen styret i NFAP 3

4 S Leder Gunnhild Bagøien, psykiater og overlege, St Olavs Hospital, Psykisk helsevern avd. Østmarka TYRET: Casper Meyer Nilsen, psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier, 24SJU, Rus og Psykisk lidelse, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Oslo Elisabeth Holck-Steen, psykologspesialist, sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus, Arendal Jean-Max Robasse, avdelingsleder og avdelingsoverlege, Akutt psykiatrisk avdeling-aker, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus-hs Martin Hegdahl, psykologspesialist, Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg Gaute H. Nilsen, psykiater, overlege, Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, Helseavdelingen, Halden fengsel, Halden Åshild Vangen, psykiatrisk sykepleier, avdelingsleder, psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk G O D K J E N N I N G E R : av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie: Forskningsseminaret med 5 timer og Akuttpsykiatrikonferansen med 12 timer. av Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet og Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. av Dnlf: Allmennmedisin: Akuttpsykiatrikonferansen er godkjent med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Deltakelse på forskningsseminaret og akuttpsykiatrikonferansen gir til sammen 17 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Forskningsseminaret alene gir ingen godkjenning. Psykiatri: forskningsseminaret godkjennes med 5,5 timer og akuttpsykiatrikonferansen med 12 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 4

5 AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR ONSDAG 16. FEBRUAR Registrering Åpning Ved Jean-Max Robasse Risikofaktorer for selvmordsatferd: En prospektiv undersøkelse av 2850 pasienter innlagt i en psykiatrisk akuttavdeling. Ved Liv Mellesdal Kaffepause Klinisk akuttpsykiatrisk forskning i en fragmentert organisasjon: Utfordringer og muligheter. Ved Erik Johnsen Pause Cannabis og amfetaminmisbruk hos pasienter med psykose. Ved Else- Marie Løberg Prediksjon av voldelig atferd hos pasienter innlagt i en psykiatrisk akuttavdeling. Ved Arne Vaaler Pause Behov for elektrokonvulsiv behandling (ECT) i psykiatriske akuttavdelinger. Ved Ketil J. Ødegaard Paneldebatt Slutt 5

6 10. NASJONALE KONFERANSE I AKUTTPSYKIATRI TORSDAG 17. FEBRUAR Åpning. Ved styret Åpningshilsen fra departementet. Ved Statsråd og helse- og omsorgsminister Anne -Grete Strøm-Erichsen Akuttpsykiatrien i Norge: Utviklingstrekk og fremtidige utfordringer. Ved Svein Friis Anerkjennelsens psykologi - Hva betyr sosial anerkjennelse for utvikling og vedlikehold av psykisk lidelse? Ved Erik Falkum Kaffepause Implementering av forskningsresultater om psykoser i akuttpsykiatrien. Ved Ole A. Andreassen Risikovurderinger er svaret, men hva var spørsmålet? Ved Randi Rosenqvist Kulturinnslag Lunsj P a r a l l e l l s e s j o n A A1 TOP prosjektet, nye kunnskaper om medikamentell behandling ved psykoselidelser. Ved Ole A. Andreassen A2 Risikovurdering. Workshop, del I. Ved Randi Rosenqvist A3 Stemmehøring. En virkelighet det er verd å lytte til? Ved Anne Martha Kalhovde A4 Når akuttpasienten blir en utdannet hjelper - refleksjoner på veien. Ved Karen Marie Lereim A5 Psykisk utviklingshemning i akuttpsykiatri - kartlegging og oppfølging av psykiske lidelser og problematferd. Ved Oddbjørn Hove A6 Empati under press. Årsaker og konsekvenser for behandlere og pasienter. Ved Arne Johan Vetlesen A7 ECT i Norge - holdninger og praksis. Ved Lindy Jarosch von Schweder Kaffepause 6

7 B1 Pasienter med søvnvansker: Diagnostikk og ikke-medikamentell intervensjon. Ved Fred Holsten P a r a l l e l l s e s j o n B B2 Fortsettelse av Risikovurdering. Workshop, del II. Ved Randi Rosenqvist B3 Gjennomgangsamtaler etter suicid eller alvorlige selvskader (med personale og pårørende). Ved Svein Staff B4 Brukererfaringer knyttet til tvang i psykisk helsevern. Ved Unn Elisabeth Hammervold B5 Med psykiater på skjerm - Bruk av telematikk på vakt. En bakvakt for flere DPS samtidig. Ved Geir Øivind Stensland B6 Schizofreni - hvordan oppnå færre akuttinnleggelser? Ved Gunnar Morken B7 Akutt uro hos eldre: psykose, delirium eller demens. Diagnostisering og behandling. Ved Knut Engedal 7

8 FREDAG 18. FEBRUAR Selvskading: Galskap eller mestring? Ved Svein Øverland (Met)amfetamin og (met)amfetaminutløste psykoser. Ved Jørgen G. Bramness Pause C1 Forståelse og behandling av pasienter med selvskading i akuttpost. Ved Svein Øverland P a r a l l e l l s e s j o n C C2 Betydning av positive følelser i regulering av atferd. Ved Lisa Vivoll Straume C3 Dissosiasjon ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse - akuttpsykiatriske implikasjoner. Ved Vegard Øksendal Haaland C4 Psykofarmakologisk behandling av akse I lidelser ved samtidig rusmiddelbruk. Ved Jørgen G. Bramness C5 Brukerstyrte plasser - hvilken effekt har dette i rehabiliteringsprosessen? Ved Elisabeth Sortland Sande og Bård Bakke C6 Dilemmaer ved diagnostisering av psykoser kombinert med rus i en akuttpost. Ved Anne Tove Øydna C7 En studie av miljøterapi i akuttpsykiatriske avdelinger. Ved Christina Øye og Aina Skorpen Lunsj Er personlighetspsykiatri relevant for akuttpsykiatrien? Ved Theresa Wilberg Etiske problemstillinger knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern. Ved Bjørn Rishovd Rund Prisutdeling Manualisering av akuttpsykiatrien, framskritt eller blindspor? Ved Magnus Hald Takk for nå og velkommen tilbake 8

9 PRESENTASJONER FOREDRAGSHOLDERE AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR Liv Mellesdal, forsker i forskningsavdelingen, psykiatrisk divisjon, Helse-Bergen. Hennes interessefelt er klinisk/epidemiologisk forskning på suicidalitet og rusmisbruk. Hun arbeider med en PhD som undersøker selvmordsatferd hos pasienter innlagt i en psykiatrisk akuttavdeling i Helse-Bergen i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Erik Johnsen, psykiater og PhD. Han er ansatt som overlege ved Avdeling Psykose og Forskningsavdelingen i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen, og har bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, seksjon psykiatri, UiB. Else-Marie Løberg, psykologspesialist, divisjon psykiatri, Helse Bergen og førsteamanuensis ved det psykologiske fakultet, UiB. Hennes forskningsfelt er særlig sammenhengen mellom hjernefunksjon og kliniske aspekter ved psykoser, som bl.a. auditive hallusinasjoner og bruk av rusmidler. Arne Vaaler, psykiater og førsteamanuensis ved universitetet i Trondheim (NTNU). Han har publisert en rekke artikler knyttet til undersøkelser av voldelig atferd hos pasienter innlagt i akuttavdelinger, samt en rekke artikler knyttet til bipolare lidelser og somatisk co-morbiditet ved psykiske lidelser. Ketil J. Ødegaard, psykiater og forskningssjef i psykiatrisk divisjon, Helse-Bergen og førsteamanuensis Institutt for klinisk medisin, UiB. Hans forskningsinteresser er kliniske, epidemiologiske og genetiske studier av affektive lidelser. AKUTTPSYKIATRIKONFERANSEN Svein Friis, professor ved UiO. Leder for avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon Oslo universitetssykehus Ullevål. Forfatter av mange nasjonale og internasjonale artikler med særlig vekt på evaluering av behandlingsmiljøer og behandlingsprogrammer. Hovedansvarlig for TIPS-prosjektets etterundersøkelse. Erik Falkum, professor ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Har arbeidet med arbeidsstress, personlighet og rehabilitering og med psykiatriens historie og grunnlagsproblemer. Leder multisenterprosjekt på arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser. Randi Rosenqvist, spesialist i psykiatri og mangeårig overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker Sykehus/Gaustad. Hun er ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 25 år, og sittet i Den rettsmedisinske kommisjon fra 1983 til

10 Ole A. Andreassen, professor i psykiatri, UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus. Leder for TOP prosjektet som fokuserer på sammenheng mellom basalforskning og klinikk for å forstå årsaker til alvorlige psykiske lidelser. Anne Martha Kalhovde, psykiatrisk sykepleier, Cand san., PhD stipendiat ved Universitetssykehuset i Tromsø. Har lang erfaring med klinisk arbeid innen psykisk helsevern. Karen Marie Lereim, diakon og sykepleier ved Hospice Lovisenberg. Hun ble 15 år gammel innlagt ved voksenpsykiatrisk avdeling, hvor hun ble værende i tre år. Oddbjørn Hove, psykologspesialist, fordypning innen habilitering, PhD. I 2009 avla han sin doktoravhandling om psykiske lidelser og problematferd hos voksne med utviklingshemning. Dette er en av de mest omfattende kliniske epidemiologiske undersøkelser av disse forholdene som er utført i Norge. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO, forfatter av nær 20 bøker innen etikk og politisk filosofi. Lindy Jarosch von Schweder, lege i spesialisering i psykiatri, St. Olavs hospital. Stipendiat ved NTNU, med ECT som tema for doktorgrad. Fred Holsten, professor dr. med, Institutt for klinisk medisin, UiB. Spesialist i psykiatri, søvnspesialist og godkjent veileder i kognitiv terapi og gruppeanalyse. Arbeider ved Bergen søvnsenter. Svein Staff, psykiater og barne- og ungdomspsykiater. Jobbet med planlegging og veiledning ved katastrofer i mange år. Unn Elisabeth Hammervold, psykiatrisk sykepleier ved Rogaland A-senter. Hun har arbeidet i nær 20 år i psykisk helsevern med særlig fokus på å kvalitetsutvikle den miljøterapeutiske delen. Masteroppgave: Brukererfaringer knyttet til anvendt tvang i psykisk helsevern. Geir Øivind Stensland, psykiater. Leder for Avdeling Sør UNN. Har i samarbeid med Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin i Tromsø utviklet prosjektet DeVaVi - Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Gunnar Morken, professor i psykiatri NTNU. Overlege og leder for bipolarklinikken avd Østmarka, St Olavs Hospital. Faglig medisinsk rådgiver i Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital. Knut Engedal, psykiater, professor dr.med. i alderspsykiatri, UiO, og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo universitetssykehus Ullevål. Forskningsaktiv i fagfeltet demens og generell alderspsykiatri. Svein Øverland, psykologspesialist, ass. seksjonssjef ved Sentral Fagenhet ved St.Olavs hospital Brøset, og deltids privatpraksis. Har skrevet boken Selvskading. 10

11 Theresa Wilberg, professor ved UiO og overlege ved Avd. for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. I tillegg til en rekke forskningspublikasjoner er hun medforfatter på en nylig utkommet lærebok i personlighetspsykiatri. Bjørn Rishovd Rund, psykolog. Han har arbeidet klinisk, vært i ulike lederstillinger innenfor universitet og helsesektoren. Han har drevet forskning, særlig knyttet til schizofreni. Rund er i dag forskningsdirektør i Vestre Viken HF og professor i bistilling ved UiO. Magnus Hald, psykiater. Klinikksjef Allmennpsykiatrisk avdeling. Universitetssykehuset i Nord-Norge Vegard Øksendal Haaland, psykologspesialist ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Sørlandet sykehus HF. PhD i psykologi. Doktorgradsarbeidet omhandlet nevropsykologiske funksjoner hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mottok i 2010 Nasjonalt forum for akuttpsykiatris pris for beste forskningsartikkel sammen med professor Nils Inge Landrø. Lisa Vivoll Straume, psykolog. Er i avslutningsfasen av sin doktoravhandling ved Institutt for Psykologi, NTNU. Har arbeidet med positiv psykologi i forskning og praksis siden Jørgen G. Bramness, professor dr.med. Forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning, UiO og seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Han har publisert mer enn 70 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler. Anne Tove Øydna, psykologspesialist. Klinisk erfaring fra psykiatrisk ungdomsteam, psykosepost og akuttpost for voksne. Elisabeth Sortland Sande, psykiatrisk sykepleier og master i brukerperspektiv. Prosjektleder ved Jæren DPS. Bård Bakke, psykiatrisk sykepleier, enhetsleder psykosepost ved Jæren DPS. Aina Skorpen, psykiatrisk sykepleier, førsteamanuensis, Høgskolen Stord/Haugesund. Christine Øye, antropolog, førsteamanuensis, Høgskolen Stord/Haugesund. 11

12 RAKTISKE OPPLYSNINGER STED: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo DELTAKERAVGIFT: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 16. februar kr 600,- Konferanse i akuttpsykiatri torsdag fredag 18. februar: kr 3.990,- I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag BESPISNING utenom deltakeravgiften: Get together onsdag kl kr 295,- Tapasbuffet på La Sangria. Restauranten ligger rett over gaten for arr.hotellet. Begrenset plass. Først til mølla -prinsippet. OVERNATTING pr/pers/natt Alt 1: Radisson BLU Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr 1.595,- / Dobbeltrom kr 950,- Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr 1.100,- / Dobbeltrom kr 700, (ligger rett over gaten for Radisson BLU Scandinavia Hotel) PÅMELDINGSFRISTER: Ved påmelding etter 15. november 2010 påløper et gebyr på kr. 300,-/ etter 1. januar kr 500,-. Påmelding ved konferansestart kr 750,- PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post, e-post. For elektronisk påmelding: Påmeldingen er bindende. PÅMELDINGEN SENDES TIL: KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Fax , e-post: For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura. Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400,-. Etter 25. januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss, e-post:

13 PÅMELDINGSSKJEMA. 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2011 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NFAP, 7340 Oppdal. Fax: (Bruk blokkbokstaver) Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf Faks E-post Avkrysses av leger: r Er LIS-lege i psykiatri r Er spes. i psykiatri (lege) Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: Påmelding til: r Forskningsseminaret onsdag 16. februar kl r 10. konferanse i akuttpsykiatri torsdag og fredag Parallelle sesjoner Torsdag 17. februar - kl Sesjon A nr.: - kl Sesjon B nr.: Fredag 18. februar - kl Sesjon C nr.: Overnatting r Ønsker ikke overnatting r Ønsker overnatting Alternativ 1 r Alternativ 2 r r Enkeltrom r Dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom r Bespisning utenom deltakeravgiften: r Ønsker Get together onsdag kl r Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly

14 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal B PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar www.psykiatriveka.no 2 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen 25. - 27. mai Layout: KRY Foto: Birgitte Simensen Berg!"#$%$&%'() i møte med mennesket Virksomme

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 8. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk } Fra sykehus til kommune } Medisinfri behandling, hvor og hvordan? } Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Invitasjon Nasjonal konferanse Konferanse om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 27. og 28. november 2008 Konferansen er en del av programmet for Sanderud sykehus 100-års

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Miljøterapi ved psykoselidelser

Miljøterapi ved psykoselidelser Miljøterapi ved psykoselidelser NORGE NORGE NORGE Spesialist- og kommunehelsetjenesten - felles forståelse i ulike rammer 4 Program Torsdag 30. januar 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00

Detaljer