10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo

2 KUTTPSYKIATRIPRISEN Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post adresse: innen 1. januar PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I Prisen er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Prisen består av sjekk på kr Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Forslaget til priskandidater skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post adresse: innen 1. januar INVITASJON TIL POSTERPRESENTASJON OG - PRIS Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker å sette fokus på forskning innen akuttpsykiatri-feltet. Derfor inviterer vi deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under akuttpsykiatrikonferansen Dette er en viktig mulighet til å synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge og inspirere til diskusjon og forskningsaktivitet blant kolleger. For vurdering av postere ber vi om at dere sender inn abstract på inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av forskningsrådgiver og 1. amanuensis II PhD Valentina Iversen og overlege og 1. amanuensis II, Dr med Solveig Klæbo Reitan, St Olavs Hospital / NTNU. Forfattere av godkjente abstracts inviteres til å ta med postere på konferansen. Pris for beste poster avgjøres ved avstemning blant deltakerne på konferansen. Prisen er på kr 5000, og vinneren offentliggjøres under prisutdelingen fredag 18. februar. E-post og telefon til kontaktperson må fremgå tydelig. Abstract som ønskes vurdert for posterpresentasjon sendes til styret på e-post adresse: innen 5. desember Utdelingen av disse 3 prisene foretas under konferansen fredag 18. februar.

3 Kjære medarbeidere V e l k o m m e n t i l d e n 1 0. n a s j o n a l e k o n f e r a n s e i a k u t t p s y k i a t r i! Konferansen ble etablert med den hensikt å være fagfolkets egen konferanse og har utviklet seg til å bli den viktigste tverrfaglige møteplassen innen akuttpsykiatrifeltet, med oppunder fem hundre deltakere siste år. Dette vitner om stor aktivitet og entusiasme innen faget vårt! Interesserte og engasjerte kolleger bidrar på konferansene både som foredragsholdere, innledere og deltakere. På den måten gir de alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag. Det er nå med stor glede vi presenterer årets program for dere. Temaene representerer noe av mangfoldet i de kliniske utfordringene vi står overfor i vårt daglige virke. Bidragene kommer i form av plenums - og parallellsesjoner fra en rekke ulike fagmiljøer, og vi håper og tror at dette vil gi grunnlag for aktiv diskusjon. Forskning er en nødvendig forutsetning for fagutvikling, og de siste årene har vi arrangert prekonferanse der ulike fagmiljø fra hele landet presenterer sine forskningsprosjekter. I år er det forskningssjef Ketil J. Ødegaard og forskningsmiljøet ved Psykiatrisk Divisjon i Helse-Bergen som er invitert til å legge fram sine arbeider. Pris for beste poster og forskningsartikkel inngår som en naturlig del av satsningen på å vise fram og stimulere til forskning innen akuttpsykiatri. Målsetningen vår er å bidra til akuttpsykiatrifagets stadige utvikling, både i dybde og bredde. Styret oppfordrer også fagmiljøene til å foreslå kandidater til akuttpsykiatriprisen. Slik kan vi synliggjøre og oppmuntre til innsats i akuttpsykiatrifaget fremover! Hilsen styret i NFAP 3

4 S Leder Gunnhild Bagøien, psykiater og overlege, St Olavs Hospital, Psykisk helsevern avd. Østmarka TYRET: Casper Meyer Nilsen, psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier, 24SJU, Rus og Psykisk lidelse, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Oslo Elisabeth Holck-Steen, psykologspesialist, sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus, Arendal Jean-Max Robasse, avdelingsleder og avdelingsoverlege, Akutt psykiatrisk avdeling-aker, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus-hs Martin Hegdahl, psykologspesialist, Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg Gaute H. Nilsen, psykiater, overlege, Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, Helseavdelingen, Halden fengsel, Halden Åshild Vangen, psykiatrisk sykepleier, avdelingsleder, psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk G O D K J E N N I N G E R : av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie: Forskningsseminaret med 5 timer og Akuttpsykiatrikonferansen med 12 timer. av Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet og Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. av Dnlf: Allmennmedisin: Akuttpsykiatrikonferansen er godkjent med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Deltakelse på forskningsseminaret og akuttpsykiatrikonferansen gir til sammen 17 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Forskningsseminaret alene gir ingen godkjenning. Psykiatri: forskningsseminaret godkjennes med 5,5 timer og akuttpsykiatrikonferansen med 12 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 4

5 AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR ONSDAG 16. FEBRUAR Registrering Åpning Ved Jean-Max Robasse Risikofaktorer for selvmordsatferd: En prospektiv undersøkelse av 2850 pasienter innlagt i en psykiatrisk akuttavdeling. Ved Liv Mellesdal Kaffepause Klinisk akuttpsykiatrisk forskning i en fragmentert organisasjon: Utfordringer og muligheter. Ved Erik Johnsen Pause Cannabis og amfetaminmisbruk hos pasienter med psykose. Ved Else- Marie Løberg Prediksjon av voldelig atferd hos pasienter innlagt i en psykiatrisk akuttavdeling. Ved Arne Vaaler Pause Behov for elektrokonvulsiv behandling (ECT) i psykiatriske akuttavdelinger. Ved Ketil J. Ødegaard Paneldebatt Slutt 5

6 10. NASJONALE KONFERANSE I AKUTTPSYKIATRI TORSDAG 17. FEBRUAR Åpning. Ved styret Åpningshilsen fra departementet. Ved Statsråd og helse- og omsorgsminister Anne -Grete Strøm-Erichsen Akuttpsykiatrien i Norge: Utviklingstrekk og fremtidige utfordringer. Ved Svein Friis Anerkjennelsens psykologi - Hva betyr sosial anerkjennelse for utvikling og vedlikehold av psykisk lidelse? Ved Erik Falkum Kaffepause Implementering av forskningsresultater om psykoser i akuttpsykiatrien. Ved Ole A. Andreassen Risikovurderinger er svaret, men hva var spørsmålet? Ved Randi Rosenqvist Kulturinnslag Lunsj P a r a l l e l l s e s j o n A A1 TOP prosjektet, nye kunnskaper om medikamentell behandling ved psykoselidelser. Ved Ole A. Andreassen A2 Risikovurdering. Workshop, del I. Ved Randi Rosenqvist A3 Stemmehøring. En virkelighet det er verd å lytte til? Ved Anne Martha Kalhovde A4 Når akuttpasienten blir en utdannet hjelper - refleksjoner på veien. Ved Karen Marie Lereim A5 Psykisk utviklingshemning i akuttpsykiatri - kartlegging og oppfølging av psykiske lidelser og problematferd. Ved Oddbjørn Hove A6 Empati under press. Årsaker og konsekvenser for behandlere og pasienter. Ved Arne Johan Vetlesen A7 ECT i Norge - holdninger og praksis. Ved Lindy Jarosch von Schweder Kaffepause 6

7 B1 Pasienter med søvnvansker: Diagnostikk og ikke-medikamentell intervensjon. Ved Fred Holsten P a r a l l e l l s e s j o n B B2 Fortsettelse av Risikovurdering. Workshop, del II. Ved Randi Rosenqvist B3 Gjennomgangsamtaler etter suicid eller alvorlige selvskader (med personale og pårørende). Ved Svein Staff B4 Brukererfaringer knyttet til tvang i psykisk helsevern. Ved Unn Elisabeth Hammervold B5 Med psykiater på skjerm - Bruk av telematikk på vakt. En bakvakt for flere DPS samtidig. Ved Geir Øivind Stensland B6 Schizofreni - hvordan oppnå færre akuttinnleggelser? Ved Gunnar Morken B7 Akutt uro hos eldre: psykose, delirium eller demens. Diagnostisering og behandling. Ved Knut Engedal 7

8 FREDAG 18. FEBRUAR Selvskading: Galskap eller mestring? Ved Svein Øverland (Met)amfetamin og (met)amfetaminutløste psykoser. Ved Jørgen G. Bramness Pause C1 Forståelse og behandling av pasienter med selvskading i akuttpost. Ved Svein Øverland P a r a l l e l l s e s j o n C C2 Betydning av positive følelser i regulering av atferd. Ved Lisa Vivoll Straume C3 Dissosiasjon ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse - akuttpsykiatriske implikasjoner. Ved Vegard Øksendal Haaland C4 Psykofarmakologisk behandling av akse I lidelser ved samtidig rusmiddelbruk. Ved Jørgen G. Bramness C5 Brukerstyrte plasser - hvilken effekt har dette i rehabiliteringsprosessen? Ved Elisabeth Sortland Sande og Bård Bakke C6 Dilemmaer ved diagnostisering av psykoser kombinert med rus i en akuttpost. Ved Anne Tove Øydna C7 En studie av miljøterapi i akuttpsykiatriske avdelinger. Ved Christina Øye og Aina Skorpen Lunsj Er personlighetspsykiatri relevant for akuttpsykiatrien? Ved Theresa Wilberg Etiske problemstillinger knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern. Ved Bjørn Rishovd Rund Prisutdeling Manualisering av akuttpsykiatrien, framskritt eller blindspor? Ved Magnus Hald Takk for nå og velkommen tilbake 8

9 PRESENTASJONER FOREDRAGSHOLDERE AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR Liv Mellesdal, forsker i forskningsavdelingen, psykiatrisk divisjon, Helse-Bergen. Hennes interessefelt er klinisk/epidemiologisk forskning på suicidalitet og rusmisbruk. Hun arbeider med en PhD som undersøker selvmordsatferd hos pasienter innlagt i en psykiatrisk akuttavdeling i Helse-Bergen i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Erik Johnsen, psykiater og PhD. Han er ansatt som overlege ved Avdeling Psykose og Forskningsavdelingen i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen, og har bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, seksjon psykiatri, UiB. Else-Marie Løberg, psykologspesialist, divisjon psykiatri, Helse Bergen og førsteamanuensis ved det psykologiske fakultet, UiB. Hennes forskningsfelt er særlig sammenhengen mellom hjernefunksjon og kliniske aspekter ved psykoser, som bl.a. auditive hallusinasjoner og bruk av rusmidler. Arne Vaaler, psykiater og førsteamanuensis ved universitetet i Trondheim (NTNU). Han har publisert en rekke artikler knyttet til undersøkelser av voldelig atferd hos pasienter innlagt i akuttavdelinger, samt en rekke artikler knyttet til bipolare lidelser og somatisk co-morbiditet ved psykiske lidelser. Ketil J. Ødegaard, psykiater og forskningssjef i psykiatrisk divisjon, Helse-Bergen og førsteamanuensis Institutt for klinisk medisin, UiB. Hans forskningsinteresser er kliniske, epidemiologiske og genetiske studier av affektive lidelser. AKUTTPSYKIATRIKONFERANSEN Svein Friis, professor ved UiO. Leder for avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon Oslo universitetssykehus Ullevål. Forfatter av mange nasjonale og internasjonale artikler med særlig vekt på evaluering av behandlingsmiljøer og behandlingsprogrammer. Hovedansvarlig for TIPS-prosjektets etterundersøkelse. Erik Falkum, professor ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Har arbeidet med arbeidsstress, personlighet og rehabilitering og med psykiatriens historie og grunnlagsproblemer. Leder multisenterprosjekt på arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser. Randi Rosenqvist, spesialist i psykiatri og mangeårig overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker Sykehus/Gaustad. Hun er ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 25 år, og sittet i Den rettsmedisinske kommisjon fra 1983 til

10 Ole A. Andreassen, professor i psykiatri, UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus. Leder for TOP prosjektet som fokuserer på sammenheng mellom basalforskning og klinikk for å forstå årsaker til alvorlige psykiske lidelser. Anne Martha Kalhovde, psykiatrisk sykepleier, Cand san., PhD stipendiat ved Universitetssykehuset i Tromsø. Har lang erfaring med klinisk arbeid innen psykisk helsevern. Karen Marie Lereim, diakon og sykepleier ved Hospice Lovisenberg. Hun ble 15 år gammel innlagt ved voksenpsykiatrisk avdeling, hvor hun ble værende i tre år. Oddbjørn Hove, psykologspesialist, fordypning innen habilitering, PhD. I 2009 avla han sin doktoravhandling om psykiske lidelser og problematferd hos voksne med utviklingshemning. Dette er en av de mest omfattende kliniske epidemiologiske undersøkelser av disse forholdene som er utført i Norge. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO, forfatter av nær 20 bøker innen etikk og politisk filosofi. Lindy Jarosch von Schweder, lege i spesialisering i psykiatri, St. Olavs hospital. Stipendiat ved NTNU, med ECT som tema for doktorgrad. Fred Holsten, professor dr. med, Institutt for klinisk medisin, UiB. Spesialist i psykiatri, søvnspesialist og godkjent veileder i kognitiv terapi og gruppeanalyse. Arbeider ved Bergen søvnsenter. Svein Staff, psykiater og barne- og ungdomspsykiater. Jobbet med planlegging og veiledning ved katastrofer i mange år. Unn Elisabeth Hammervold, psykiatrisk sykepleier ved Rogaland A-senter. Hun har arbeidet i nær 20 år i psykisk helsevern med særlig fokus på å kvalitetsutvikle den miljøterapeutiske delen. Masteroppgave: Brukererfaringer knyttet til anvendt tvang i psykisk helsevern. Geir Øivind Stensland, psykiater. Leder for Avdeling Sør UNN. Har i samarbeid med Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin i Tromsø utviklet prosjektet DeVaVi - Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Gunnar Morken, professor i psykiatri NTNU. Overlege og leder for bipolarklinikken avd Østmarka, St Olavs Hospital. Faglig medisinsk rådgiver i Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital. Knut Engedal, psykiater, professor dr.med. i alderspsykiatri, UiO, og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo universitetssykehus Ullevål. Forskningsaktiv i fagfeltet demens og generell alderspsykiatri. Svein Øverland, psykologspesialist, ass. seksjonssjef ved Sentral Fagenhet ved St.Olavs hospital Brøset, og deltids privatpraksis. Har skrevet boken Selvskading. 10

11 Theresa Wilberg, professor ved UiO og overlege ved Avd. for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. I tillegg til en rekke forskningspublikasjoner er hun medforfatter på en nylig utkommet lærebok i personlighetspsykiatri. Bjørn Rishovd Rund, psykolog. Han har arbeidet klinisk, vært i ulike lederstillinger innenfor universitet og helsesektoren. Han har drevet forskning, særlig knyttet til schizofreni. Rund er i dag forskningsdirektør i Vestre Viken HF og professor i bistilling ved UiO. Magnus Hald, psykiater. Klinikksjef Allmennpsykiatrisk avdeling. Universitetssykehuset i Nord-Norge Vegard Øksendal Haaland, psykologspesialist ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Sørlandet sykehus HF. PhD i psykologi. Doktorgradsarbeidet omhandlet nevropsykologiske funksjoner hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mottok i 2010 Nasjonalt forum for akuttpsykiatris pris for beste forskningsartikkel sammen med professor Nils Inge Landrø. Lisa Vivoll Straume, psykolog. Er i avslutningsfasen av sin doktoravhandling ved Institutt for Psykologi, NTNU. Har arbeidet med positiv psykologi i forskning og praksis siden Jørgen G. Bramness, professor dr.med. Forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning, UiO og seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Han har publisert mer enn 70 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler. Anne Tove Øydna, psykologspesialist. Klinisk erfaring fra psykiatrisk ungdomsteam, psykosepost og akuttpost for voksne. Elisabeth Sortland Sande, psykiatrisk sykepleier og master i brukerperspektiv. Prosjektleder ved Jæren DPS. Bård Bakke, psykiatrisk sykepleier, enhetsleder psykosepost ved Jæren DPS. Aina Skorpen, psykiatrisk sykepleier, førsteamanuensis, Høgskolen Stord/Haugesund. Christine Øye, antropolog, førsteamanuensis, Høgskolen Stord/Haugesund. 11

12 RAKTISKE OPPLYSNINGER STED: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo DELTAKERAVGIFT: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 16. februar kr 600,- Konferanse i akuttpsykiatri torsdag fredag 18. februar: kr 3.990,- I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag BESPISNING utenom deltakeravgiften: Get together onsdag kl kr 295,- Tapasbuffet på La Sangria. Restauranten ligger rett over gaten for arr.hotellet. Begrenset plass. Først til mølla -prinsippet. OVERNATTING pr/pers/natt Alt 1: Radisson BLU Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr 1.595,- / Dobbeltrom kr 950,- Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr 1.100,- / Dobbeltrom kr 700, (ligger rett over gaten for Radisson BLU Scandinavia Hotel) PÅMELDINGSFRISTER: Ved påmelding etter 15. november 2010 påløper et gebyr på kr. 300,-/ etter 1. januar kr 500,-. Påmelding ved konferansestart kr 750,- PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post, e-post. For elektronisk påmelding: Påmeldingen er bindende. PÅMELDINGEN SENDES TIL: KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Fax , e-post: For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura. Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400,-. Etter 25. januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss, e-post:

13 PÅMELDINGSSKJEMA. 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2011 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NFAP, 7340 Oppdal. Fax: (Bruk blokkbokstaver) Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf Faks E-post Avkrysses av leger: r Er LIS-lege i psykiatri r Er spes. i psykiatri (lege) Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: Påmelding til: r Forskningsseminaret onsdag 16. februar kl r 10. konferanse i akuttpsykiatri torsdag og fredag Parallelle sesjoner Torsdag 17. februar - kl Sesjon A nr.: - kl Sesjon B nr.: Fredag 18. februar - kl Sesjon C nr.: Overnatting r Ønsker ikke overnatting r Ønsker overnatting Alternativ 1 r Alternativ 2 r r Enkeltrom r Dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom r Bespisning utenom deltakeravgiften: r Ønsker Get together onsdag kl r Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly

14 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal B PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim Selvskading et steg videre, én handling, flere utveier LFSS Landsforeningen for forebygging av

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Akuttpsykiatrikonferansen 2015

Akuttpsykiatrikonferansen 2015 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 14. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri med Akuttpsykiatrisk forskningsseminar radisson BLu scandinavia Hotel, oslo

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen 25. - 27. mai Layout: KRY Foto: Birgitte Simensen Berg!"#$%$&%'() i møte med mennesket Virksomme

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

invitasjon Mangfold og muligheter Hva vet vi om psykoser i dag? oktober Radisson Blu Bodø

invitasjon Mangfold og muligheter Hva vet vi om psykoser i dag? oktober Radisson Blu Bodø invitasjon Mangfold og muligheter Hva vet vi om psykoser i dag? 17. - 18. oktober 2017 - Radisson Blu Bodø Arrangeres av Nordlandssykehuset, HR - Seksjon for kunnskapsbygging i samarbeid med Psykisk helse-

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Arrangerer Landskonferanse 2010 Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Tema: Utviklingshemming og psykiske lidelser Sted: Bergen, Hotell Terminus, Terminus

Detaljer

Helsetjenester til eldre

Helsetjenester til eldre Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Helsetjenester til eldre Ny plan for demensomsorg Trondheimsmodellen - en studie som gjør det vanskelig å fortsette som før Handlingsplan for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN

MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN 1 VELKOMMEN: Årets konferanse har fått tittelen Levva livet psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Vi har lånt tittelen av Åge Aleksandersen. Tittelen symboliserer livet fra før fødsel til alderdom. Vi

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder!

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder! Foreslå årets helseleder! www.nsh.no innen 10. november Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Effektive pasientforløp og samhandling Regional satsing for å sikre faglig kvalitet i behandlingen

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

av brukerstyrte plasser

av brukerstyrte plasser Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Hamar 28.-29.11.12 Bård Bakke Enhetsleder og psykiatrisk i k sykepleier Per Jonas Øglænd Overlege Jæren Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lokalsykehus

Detaljer

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 «Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 LARVIK KULTURHUS, BØLGEN, SANDEN 2, LARVIK Påmelding med frist 02.05.17: Sett musepekeren på linken og følg

Detaljer