8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri februar Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO"

Transkript

1 Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar

2 b AKUTTPSYKIATRIPRIS Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri ber også i år om forslag til kandidater. Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret ved leder på adresse: Forslag må være styret i hende innen 1. januar b PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I Prisen, kr ,-, er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Søknadsfristen er 31. desember Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Tildelingen vil bli gjort kjent under konferansen fredag 6. februar. Søknaden skal stiles til: Jean-Max Robasse, avd.overlege og leder ved Akutt psykiatrisk avd. Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. E-post: Forslaget skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. 002 b INVITASJON TIL POSTER-PRESENTASJON Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker å sette fokus på forskning innen akuttpsykiatri. Derfor inviterer vi deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under akuttpsykiatrikonferansen Dette er en god mulighet til å synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge og inspirere til diskusjon og forskningsaktivitet blant kolleger. For vurdering av postere ber vi om at dere sender inn abstract innen 5. desember Abstractet skal ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Forskningsrådgiver / 1. amanuensis II PhD Valentina Iversen og overlege / 1. amanuensis II, dr med Solveig Klæbo Reitan, begge St Olavs Hospital / NTNU. Forfattere av godkjente abstracts inviteres til å ta med postere på konferansen. E-post og telefon til kontakt-person må fremgå tydelig. Abstract som ønskes vurdert for posterpresentasjon sendes: innen 5. desember 2008.

3 Velkommen b Det er med stor glede styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker velkommen til den 8. nasjonale konferansen. Konferansen har utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for helsepersonell som arbeider innen akuttpsykiatri. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og debatt ønsker NFAP å bidra til best mulig faglig nivå innen akuttpsykiatrisk virksomhet. Et formål er å fremme utviklings- og forskningsarbeid. Konferansen åpner med halvdags forskningsseminar hvor 1.amanuensis Gunnar Morken og miljøet ved St Olavs Hospital presenterer en del av sine studier i akuttpsykiatri. Nytt av året er at vi inviterer deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider i form av en posterutstilling under konferansen. Konferansen skal være praksisnær og tverrfaglig. Årets program har bidrag fra en rekke ulike fagmiljøer og reflekterer noe av det gode arbeidet som drives for å bedre og utvikle tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I tillegg til en rekke spennende plenumsforedrag kan dere velge mellom over 20 parallellsesjoner som spenner over ulike tema. Ved parallellsesjonene vil det bli lagt opp til drøfting og utveksling av erfaring etter innledende foredrag. Som et alternativ tilbys visning av filmen De gales hus fulgt av møte med regissør Eva Isaksen. Styret b Casper Meyer Nilsen, leder, psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US. Lars Haugen, psykiatrisk sykepleier, avdelingssykepleier, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier, enhetsleder, Akutteam/avlastning, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus. Elisabeth Holck-Steen, sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal. Jean-Max Robasse, avdelingsoverlege, leder, Akutt psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. Truls Fagernes Olsen, psykolog, Psykiatrien i Vestfold. Gunnhild Bagøien, psykiater, overlege, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka. Bjørn Øi, psykiater, overlege, DPS-klinikken, Helse Bergen. 003

4 AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR onsdag 4. februar c Registrering Åpning v/ Jean-Max Robasse Forskning i akuttpsykiatri. v/ Gunnar Morken BRAIN-prosjektet, (Bipolar Research and Innovation Network): Fortløpende diagnostisering og klinisk beskrivelse av pasienter akutt innlagt med bipolar lidelse Pause En randomisert kontrollert studie av ECT versus medikamenter ved bipolar depresjon, en norsk multisenter studie. v/ Gunnar Morken Psykoedukasjon ved bipolar lidelse: opplæringstilbud til pårørende og pasienter ved en akutt-psykiatrisk sengepost og poliklinikk. v/ Elin Wullum og Gunn Eva Folden Pause Dysregulering av immunsystemet ved akuttpsykiatriske tilstander. Er det noen sammenheng? v/ Solveig Reitan Motiverende intervju til akuttinnlagte psykiatriske pasienter med rusproblemer. v/ Gunnhild Bagøien og Christine Østensen Prediksjon og registrering av voldelig atferd i akuttpsykiatri. v/ Roger Almvik Pause Gjør søvnløshet pasientene aggressive? v/ Knut Langsrud Paneldebatt/diskusjon Slutt

5 8. NASJONALE KONFERANSE I AKUTTPSYKIATRI torsdag 5. februar P R O G R A M Åpning Psykisk helse etter Opptrappingsplanen - veien videre. v/ Ellinor F. Major Har fysisk aktivitet noen rolle i akutt psykiatri? v/ Egil W. Martinsen Dialektisk atferdsterapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. v/ Lars Mehlum Kaffepause Pasienter med traumerelaterte lidelser i en akuttsituasjon. v/ Ingunn Holbæk Kunstnerisk innslag Lunsj Parallellsesjon A c A1 A2 A3 A4 A5 Hvorfor lykkes vi ikke bedre i behandling av depresjoner? v/ Bengt Olavesen Krav til gode bygg for akuttpsykiatri - kan omgivelsene påvirke behandlingsresultatet? v/ Knut Bergsland Psykiatrisk Ambulanse Bergen - resultater fra de første 3 års drift. v/ Jarle Johannessen Hasj: Kulturell opposisjon eller sosial marginalitet? v/ Willy Pedersen Erfaringsbasert kunnskap som pasient på akuttpost. v/ Per Ivar Støle 005

6 A6 A7 A8 Behandling av mani i akuttpsykiatrisk post. v/ Gunnar Morken Korttids dobbeldiagnoseavdeling på DPS. Integrert behandling, eget ansvar og tvang. v/ Grete Larsen Prediksjon av voldelig atferd det umulige blir mulig? v/ Roger Almvik Kaffepause Parallellsesjon B c B1 B2 B3 B4 B5 "Hjelp meg - pliis!" Planlagte innleggelser i serie som alternativ til kriseinnleggelser iakuttavdelinger. v/ Tone Tveit og Bjørn Øi Psykisk helsevernloven dilemmaer vedrørende samtykkespørsmål. v/ Aslak Syse Retten og samfunnet; Hvem påvirker hva? - Tanker om taushetsplikten, spesielt knyttet til elektronisk pasientjournal. v/ Per Holger Broch Hvordan fange opp rusbruk i akuttpsykiatri? En innføring i AUDIT og DUDIT. v/ Claes Brisendal BAT (Brukerorienterte alternativer til tvang)-prosjekt i Arendal. v/ Tore Buer Christensen og Torunn Vimme Fra regler til dialog BAT. Tønsberg. v/ Anneli Lorentzen og Rune Berg Larsen B6 B7 006 Traumerelaterte lidelser og medikamentell behandling. v/ Arild Stensholt Jervell Den ene gangen var det stemmer, den andre gangen orket jeg ikke leve lenger. Selvmordstruede med schizofrenidiagnose forteller. v/ Arne Thorvik Oppfølging av pasienter som har vært innlagt i somatisk avdeling etter selvmordsforsøk. v/ Øvind Ekeberg

7 B8 Familiesamtaler med barneperspektiv i en akuttpost. v/ Anne Helgeland og Gunnar Eide Informasjon om BarnsBeste v/ Siri Gjesdahl B9 Filmvisning: De gales hus. (Begrenset antall plasser.) Regissør Eva Isaksen har laget filmen De gales hus basert på en roman av Karin Fossum. Hovedpersonen Aina våkner opp på akuttpsykiatrisk avdeling etter et spektakulært selvmordsforsøk. Filmen skildrer livet sett innenfra en psykiatrisk avdeling og tegner nyanserte portretter av så vel enkeltpasienter som leger og pleiepersonale. Moderator; Gunn-Vivian Eide Festmiddag fredag 6. februar Myter og fakta om personlighetsforstyrrelser. v/ Svenn Torgersen Omsorgssvikt - konsekvenser for tilknytningen. v/ Kari Killèn Kaffepause Parallellsesjon C c C1 C2 C3 C4 Hvordan møte stabile strukturer av personlighetsforstyrrelser. v/ Svenn Torgersen Tvang til besvær. Tar vi behandlingsetikken på alvor i det akuttpsykiatriske arbeidet? v/ Erik Falkum. Barns overlevelsesstrategier og tilknytningsmønstre. v/ Kari Killèn Behandling med antipsykotika. Konsekvenser av uavhengige naturalistiske studier. v/ Erik Johnsen 007

8 C5 C6 C7 C8 Psykoterapeutisk tilnærming til traumatiserte flyktninger i en akutt psykiatrisk avdeling. v/ Sverre Varvin Er apati et stabilt symptom ved førstegangspsykose? v/ Ann Færden Emosjonell belastning ved arbeid i akuttpost - ivaretakelse av hjelperen. v/ Kirsten Benum Rus og psykiatri utfordringer i akuttpsykiatrien. v/ Lars Linderoth Lunsj Kliniske karakteristikker hos personer med psykose: Er innsikt og kognisjon det viktigste? v/ Monica Varga Prisutdelinger og kunstnerisk innslag Motiverende intervju. v/ Tom Barth Takk for nå og velkommen tilbake c GODKJENNINGER Norsk Sykepleierforbund - som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie: Forskningsseminaret med 5 timer og Akuttpsykiatrikonferansen med 11 timer. Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret godkjennes som 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes som 13 timers fritt spesialkurs og som 13 timers vedlikeholdsaktivitet. Dnlf: Akuttpsykiatrikonferansen er godkjent med 13 valgfrie kurspoeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og med 6 valgfrie poeng for forskningsseminaret. Samlet deltakelse på begge godkjennes med 19 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til v+e.utd. ( ) Det er søkt om godkjenning for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i psykiatri.

9 foredragsholdere b onsdag Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Solveig Reitan, dr. med., er spesialist i psykiatri, overlege St Olavs Hospital divisjon Psykiatri avd Brøset / 1. amanuensis II Institutt for nevromedisin, NTNU. Tidligere arbeidet som stipendiat og amanuensis i immunologi ved UiTø. Gunnhild Bagøien, er spesialist i psykiatri, overlege ved St Olavs Hospital, divisjon psykiatri avd Østmarka. Hun er daglig leder av forskningsprosjekt som omhandler diagnostikk og behandling av ruslidelser i akuttpsykiatrisk avdeling (Motiverende intervju). Christine Østensen, er utdannet psykolog fra NTNU i Hun har skrevet hovedoppgave om Motiverende Intervju og jobber med forskningsprosjekt rundt MI i akuttpsykiatrisk post ved St Olavs Hospital avd. Østmarka. Hun har arbeidet 3 år i akuttpost, psykisk helsevern for voksne. Jobber i dag på Psykoseteamet for ny-syke ved avd Østmarka. Knut Langsrud, er utdannet lege i 1994, siden stort sett arbeidet ved forskjellige psykiatriske avdelinger i Sør-Trønderlag. Spesialist i Psykiatri i 2003 og siden vært ansatt som overlege ved St. Olavs hospital avd. Østmarka. I flere perioder arbeidet ved akuttpost. Bistilling ved NTNU siden I alle år vært opptatt av søvnproblematikk hos psykiatriske pasienter og aggresjons problematikk i akutt post, bl.a. flere forskningsprosjekter om dette. Elin Wullum, er utdannet psykolog fra NTNU 2004 med erfaring fra psykoseteam, bipolarteam og akuttpost ved St Olavs Hospital avd. Østmarka. Er nå ansatt ved PUT, Leistad DPS. Hun er dobbeltkompetansestipendiat i psykologi og tar PhD-grad på rus og bipolare lidelser. Gunn Eva Folden, er spesialsykepleier og McS (helsevitenskap). Hun har 20 års erfaring fra psykiatrien og har mangeårig lærererfaring fra videregående skole og HiST. Hun har de siste 5 årene vært ansatt på bipolarklinikken ved St Olavs Hospital, Trondheim, hvor hun deltar i klinisk virksomhet, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Roger Almvik, er psykiatrisk sykepleier og forskningsleder ved kompetansesenteret for sikkerhets, - fengsels og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital, Avdeling Brøset i Trondheim. Han har sin doktorgrad fra arbeidet med Brøset Violence Checklist og som omhandler forebygging, prediksjon og kartlegging av voldelig i atferd innen ulike psykiatriske settinger. Almvik har publisert et titalls internasjonale artikler om emnet og er aktiv i ulike internasjonale fora og organisasjoner relatert til emnet vold og utagering innen psykisk helsevern. Gunnar Morken, dr med, 1. amanuensis Institutt for Nevromedisin, NTNU. Overlege, leder av Spesialpoliklinikkene, avd Østmarka, St Olavs Hospital. Spesialist i Allmenmedisin 1990, spesialist i psykiatri Veileder flere kliniske studier. Psykoterapiveileder i Kognitiv Behandling. Leder av Programstyret for Rusmiddelforskning i Norges Forskningsråd. 009

10 torsdag nasjonale konferanse i Akuttpsykiatri Ellinor F. Major, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Psykolog, dr. philos, forskning og klinisk arbeid med flyktninger og selvmordsproblematikk. Divisjonsdirektør i Divisjon for psykisk helse og rus med ansvar for psykisk helse-feltet og Opptrappingsplanen for rusfeltet (fra 2007). Egil W. Martinsen, har tidligere arbeidet ved Modum Bad og på Psykiatrisk klinikk, Førde i Sogn og Fjordane. Han er nå leder av forskningsavdelingen ved Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus, og professor ved Universitetet i Oslo. Forskningsmessig har han vært opptatt av klinisk psykiatrisk forskning, med spesialinteresser innen fysisk aktivitet som behandling ved psykiske lidelser og kognitiv atferdsterapi. Lars Mehlum, professor dr. med, er grunnlegger og leder for det nasjonale senteret for selvmordsforskning og forebygging ved Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo. For tiden leder han bl.a. en større RCT-studie av dialektisk atferdsterapi (DBT) for selvskadende ungdommer og driver et nasjonalt utdanningsprogram for DBT. Bengt Olavesen, utdannet ved Universitetet i Oslo i 1983, spesialist i klinisk psykologi Deltidsprivatpraksis siden Undervisningsoppdrag ved Psykologisk Institutt siden For det meste arbeidet i ulike poster innen akuttjenesten for psykisk helse. Ingunn Holbæk, leder for traumeavdelingens dagtilbud i Oslo, Modum Bad. Hun er psykologspesialist med traumer som spesialisering. I tillegg til klinisk praksis, underviser og veileder hun innenfor traumefeltet. Knut Bergsland, er sivilarkitekt fra NTH 1969, og har arbeidet med helsebygg fra Han har interessert seg for planlegging og utforming av omgivelser for psykiatri siden 1985, gjort evalueringer av psykiatribygg og utført en rekke kapasitetsanalyser innen psykisk helsevern på flere nivå. Bergsland har forelest nasjonalt og internasjonalt og skrevet flere fagartikler om utforming av psykiatribygg. Han er leder for Arkitektforum for Helsebygg og norsk representant i UIA Public Health Group. Jarle Johannessen, utdannet omsorgsarbeider, teamleder for Psykiatrisk Ambulanse, 16 års erfaring fra akuttpsykiatri og behandlig av pasienter med stemningslidelser. 8 års erfaring med psykisk utviklingshemmede fra institusjon og bofellesskap. Willy Pedersen, professor i sosiologi. Forsket på ungdom og bruk av rusmidler i en årrekke. Forfatter av "Bittersøtt: Ungdom, sosialisering og rusmidler" Per Ivar Støle, sykepleier på akuttpost. Arbeidet innen industri og håndverk, utdannet seg til sykepleier i Bestemte seg for å bli sykepleier etter å ha vært psykisk syk og tvangsinnlagt i psykiatrien. Gunnar Morken, (se omtale under prekonferansen) Grete Larsen, seksjonsoverlege og enhetsleder på tverrfaglig enhet for dobbel diagnose (TEDD), Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. Erfaring fra primærhelsetjeneste, forvaltning (bydel, fylke og helsetilsyn) og internasjonalt arbeid.,mha (Master of health administration), Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri.

11 Roger Almvik, (se omtale under prekonferansen) Tone Tveit, spesialist i psykiatri, diplomert gruppeanalytiker. Lang erfaring fra behandling av rusmisbrukere. Arbeider nå i DPS-klinikken, Helse-Bergen som leder i Åsane poliklinikk og fagansvarlig for almennpsykiatrisk sengeavdeling. Bjørn Øi, spesialist i psykiatri. Arbeider i DPS, Helse-Bergen som fagansvarlig for almenpsykiatrisk sengeavdeling. Aslak Syse, cand. med. (1972), cand. jur. (1988) og dr. juris (1996). Hadde legestillinger i Finnmark , bl a som overlege i HVPU. Fra 1989 vært knyttet til Institutt for offentlig rett ved UiO, fra 1997 som professor. Per Holger Broch, er Stabsdirektør i Helse Midt-Norge RHF fra oppstarten i Tidligere plan- og utviklingsdirektør ved RiT med særlig ansvar for det nye sykehuset fra 1997 til 2001, avdelingssjef ved Fylkesmannsembedet i Sør-Trøndelag fra 1994 til 1997og kontorsjef ved fylkeslegeembedet i samme fylke fra 1980 til Forsvarets høgskoles hovedkurs Tidligere byråsjef i helsedirektoratet og Sosialdepartementet, dommerfullmektig. Claes Brisendal, ble psykolog i 1976 og psykologspesialist i Mesteparten av yrkeskarrieren har vært viet forskjellige psykiatriske problemstillinger, inkludert 10 år som psykolog på akuttpsykiatrisk sengepost. De siste 13 årene har han jobbet ved Avdeling for Rusrelatert Psykiatri, Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Levanger. Han har deltatt i utviklingen av den norske versjonen av DUDIT, og deltar for tiden i utvikling av DUDIT-E. Tore Buer Christensen, seksjonsoverlege ved akuttseksjonen ved psykiatrisk avd., Sørlandet sykehus, Arendal. Torunn Vimme, psyk. sykepleier, ass. enhetsleder ved akuttpost, ved psykiatrisk avd., Sørlandet sykehus, Arendal. Arild Steinsholt Jervell, cand.med., nå lege i spesialisering i psykiatri ved Traumeavdelingen på Modum Bad. Tilleggsutdannelse innen bl.a. kognitiv terapi og EMDR. Arne Thorvik, er spesialist i psykiatri og psykoterapiveiledning, ansatt i Psykiatrien i Vestfold. Han har mangeårig erfaring fra klinisk psykiatri. Videre har han to års filosofistudier bak seg (storfag), og har publisert om etiske og estetiske emner. Øivind Ekeberg, dr.med, spesialist i psykiatri, overlege ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, professor i medisinske atferdsfag ved Univ. i Oslo. Anneli Lorentzen, utdannet sykepleier og har videreutdanning ved SEPREP og i HCR-20 (vurdering av voldsrisiko og håndtering). Har jobbet i psykiatrien i 10 år, 8 år i akuttavdeling. Rune Berg Larsen, utdannet sykepleier og har videreutdanning ved SEPREP og i HCR-20 (vurdering av voldsrisiko og håndtering). Har jobbet i akuttpsykiatrien i 10 år. 011

12 Anne Helgeland og Gunnar Eide, er begge utdannet barnevernspedagoger og familieterapeuter. Anne Helgeland avslutter høsten 2008 en masteroppgave i familieterapi med bakgrunn i dette prosjektet. Til daglig jobber begge i Abup, Sørlandet sykehus, Eide også i " Barnsbeste". Siri Gjesdahl, leder av Barnsbeste, psykiatrisk sykepleier. Har vært enhetsleder for psykiatrisk akuttpost ved Sørlandet Sykehus HF. Har jobbet mye med oppfølging etter suicid (styremedlem i LEVE), nettverk, pårørende og forskning. Eva Isaksen, sitter i registolen. En av Norges mest produktive regissører som blant annet står bak filmene Døden på Oslo S, Over stork og stein, Mors Elling og tv- seriene Sejer og Størst av alt. Eva har også vunnet to Amandapriser, to Gullruter, Filmkritikerprisen, Kinodirektørenes Gledes-spreder samt diverse priser i Tyskland, Sveits, Russland og Italia. Eva Isaksen har laget filmen De gales hus basert på en roman av Karin Fossum. Hovedpersonen Aina våkner opp på akuttpsykiatrisk avdeling etter et spektakulært selvmordsforsøk. Filmen skildrer livet sett innenfra en psykiatrisk avdeling og tegner nyanserte portretter av så vel enkeltpasienter som leger og pleiepersonale. Gunn-Vivian Eide, cand. med., nå lege i spesialisering ved psykiatrisk Divisjon Helse Bergen. Jobber for tiden ved forskningsavdelingen Er medlem i styret i Bergen Internasjonale Filmfestival. fredag 012 Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Oslo. Interessert i hvordan psykopatologi manifesterer seg; det kliniske bildet, hvilket omfang det har i samfunnet, hva det er assosiert med og hvorfor det oppstår. Anvender epidemiologiske og genetiske metoder. I den senere tid særlig arbeidet med personlighetsforstyrrelse. Erik Falkum, professor ved Institutt for psykiatri, UiO, Seksjon Aker Universitetssykehus. Forskning på arbeidsstress, arbeidsrehabilitering, personlighet og personlighetsforstyrrelser, grunnlagsproblemer i psykiatrien. Leder for tiden et multisenterprosjekt på arbeidsrehabilitering for personer med alvorlige psykiske lidelser. Kari Killèn, dr.philos.,forsker emeritus ved Norsk Institutt for Oppvekst, Velferd og Aldring(NOVA). Hun tok doktorgrad i 1988 med avhandlingen. Omsorgssvikt og barnemishandling. Hun er sosionom, med bakgrunn i barne- og voksenpsykiatrien. Videreutdanning fra Tavistock klinikk, London og Barnepsykiatrisk klinikk, Chicago Universitet.Tidligere president i International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect(ISPCAN). Forfatter av 4 lærebøker. Erik Johnsen, LIS, Psykiatrisk Divisjon Helse Bergen, dr. grads kandidat (UIB) i Bergen Psykose Prosjekt. Har blant annet publisert en systematisk oversiktsartikkel om effekt av nyere antipsykotika. Sverre Varvin, psykiater og psykoanalytiker. Privat praktiserende. Involvert i psykoterapiarbeid med traumatiserte flyktninger.

13 Ann Færden, ferdig spesialist i Jobbet med Rehabilitering av pasienter med psykose i 7 år på Vinderen DPS. Avdelingsoverlege Allmennpsykiatrisk avdeling Aker Sykehus To studieopphold i USA i 1997 og Siden 2003 knyttet til Psykiatrisk Divisjon Ullevål Universitetssykehus. Godkjent forskningsprosjekt om Apati og Første gang psykose i Stipendiat siden 2006 ved TOP (Tematisk Område Psykose). Kirsten Benum, spesialist i klinisk psykologi og 1. amanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO. Arbeider spesielt med alvorlig traumatiserte. Publisert bøker og artikler om dissosiative lidelser og relasjonstraumer og artikler om hjelperollen og sekundærtraumatisering. Lars Linderoth, spes. i psykiatri i Arbeider på en rus/psykosepost ved Nordland sykehuset, Psykiatri og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø. Tidligere jobbet ved Tøyen DPS, leder av poliklinikken og senere avd. sjef og avd. overlege. Faglige interesser: desentralisert psykiatri, personer med minoritetsbakgrunn og personer med dobbeltdiagnose. Monica Varga, dr. psychol og spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Akuttpsykiatrisk avd, Aker universitetssykehus. Honorary Visiting Research Fellow ved Institute of Psychiatry, King's College London, samt samarbeid med Southwestern Medical Center i Dallas, USA. Spesialinteresse innen feltet nevropsykiatri, nevrokognisjon og innsiktssvikt ved psykoser. Tom Barth, er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Selvstendig praksis, allasso.no. Han har arbeidet med rus- og avhengighetsproblematikk ved Hjellestadklinikken og Stiftelsen Bergensklinikkene. Siden 2003 i selvstendig praksis knyttet til psykologfellesskapet allasso.no. Arbeider med opplæring og veiledning i Motiverende Intervju i Norge og internasjonalt. Bla.a publisert boken Motiverende samtale MI (Fagbokforlaget 2007). cc013

14 P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R: STED: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo PÅMELDING: Påmeldingen er bindende. Den må skje skriftlig pr. fax, post eller mail. For elektronisk påmelding se Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PÅMELDINGSFRIST: 15. november Etter 15. november påløper et gebyr på kr. 300,-. Påmelding etter 1. januar kr 500,-. AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400,-. Etter 20. januar betales full deltakeravgift. DELTAKERAVGIFT: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 3. februar : kr 600,- Konferanse om akuttpsykiatri februar : kr 3.900,- - deltakeravgiften i Konferanse om akuttpsykiatri inkluderer undervisning, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag BESPISNING: Tapasbuffet onsdag kl : kr 350,- OVERNATTING pr/pers/natt Alt 1: Radisson SAS Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr 1.495,- / Dobbeltrom kr 850,- Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr 895,- / Dobbeltrom kr 600,- - ligger rett over gaten for Radisson SAS Scandinavia Hotel Alt 3: Cochs Pensjonat: Enkeltrom kr 550,- / Dobbeltrom kr 375,- - ligger ca 5 minutter gange fra Radisson SAS Scandinavia Hotel PÅMELDINGEN SENDES TIL: (Kun skriftlige påmeldinger). KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Tlf Fax Påmelding kan også gjøres på REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: 014

15 P Å M E L D I N G S S K J E M A : 8. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri 2009 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE Akuttpsyk, 7340 Oppdal. Fax: Fornavn Etternavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks E-post q Ønsker faktura sendt til annen adresse: Best.nr/kode etc.: Bemerkning/spesiell diett etc. q Ønsker å delta på forskningsseminaret onsdag kl q Ønsker å delta på 8. konferanse om akuttpsykiatri torsdag og fredag PARALLELLE SESJONER: Torsdag 5. februar q kl Sesjon A nr: q kl Sesjon B nr.: Fredag 6. februar q kl Sesjon C nr.: OVERNATTING: q Ønsker ikke overnatting q Ønsker overnatting Alternativ 1 q Alternativ 2 q Alternativ 3 q q enkeltrom q dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom q BESPISNING: q Ønsker tapasbufet onsdag fra kl REISE: q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim Selvskading et steg videre, én handling, flere utveier LFSS Landsforeningen for forebygging av

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN endring av roller hos bruker og hjelper Torsdag 22. og fredag 23. mai 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD.

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet Avdeling for forskning og utvikling og Senter for psykisk helse barn og ungdom NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Forståelse og behandling av traumatiserte barn

Detaljer

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse k lidelse RECOVERY I PRAKSIS - Å OPPNÅ BEDRING MED ELLER

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Akuttpsykiatrikonferansen 2015

Akuttpsykiatrikonferansen 2015 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 14. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri med Akuttpsykiatrisk forskningsseminar radisson BLu scandinavia Hotel, oslo

Detaljer

SALTEN PSYKIATRISKE SENTER. 25 års jubileumskonferanse. MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre

SALTEN PSYKIATRISKE SENTER. 25 års jubileumskonferanse. MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre SALTEN PSYKIATRISKE SENTER 25 års jubileumskonferanse MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre Radisson SAS Hotel i Bodø, 30. mai - 1. juni 2007 Skarv av Ellen Jacobsen, Oslo. Bronseskulptur

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007

NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007 Fra rus til avhengighet Nye retningslinjer for LAR Samhandling mellom rus og psykiatri Hvem skal behandles

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk helse 2008 Akuttpsykiatri hvem skal behandles hvor? Rusomsorg og

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur.

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Historikk: Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre har eksistert i ulike

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud?

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud? Norsk sykehus- og helsetjenesteforening KONFERANSE NSH inviterer til Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud? Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

NSHs konferanse om barn og unges helse

NSHs konferanse om barn og unges helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs konferanse om barn og unges helse Barn, familie og rus Vold og traumer Barn og unge med flerkulturell oppvekst Forebyggende arbeid Helseproblemer

Detaljer

KONFERANSE. NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN

KONFERANSE. NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN KONFERANSE NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN Første inntrykk ett år etter reformen Integrering og samarbeid Planer og realiteter Rettigheter og behandlingstilbud Torsdag 25. og fredag 26. november 2004

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar www.psykiatriveka.no 2 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Velkommen til. den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Velkommen til. den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Velkommen til den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Ta spranget i Svolvær 4. - 5. september 2017 Thon Hotel Svolvær Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer