8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri februar Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO"

Transkript

1 Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar

2 b AKUTTPSYKIATRIPRIS Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri ber også i år om forslag til kandidater. Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret ved leder på adresse: Forslag må være styret i hende innen 1. januar b PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I Prisen, kr ,-, er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Søknadsfristen er 31. desember Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Tildelingen vil bli gjort kjent under konferansen fredag 6. februar. Søknaden skal stiles til: Jean-Max Robasse, avd.overlege og leder ved Akutt psykiatrisk avd. Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. E-post: Forslaget skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. 002 b INVITASJON TIL POSTER-PRESENTASJON Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker å sette fokus på forskning innen akuttpsykiatri. Derfor inviterer vi deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under akuttpsykiatrikonferansen Dette er en god mulighet til å synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge og inspirere til diskusjon og forskningsaktivitet blant kolleger. For vurdering av postere ber vi om at dere sender inn abstract innen 5. desember Abstractet skal ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Forskningsrådgiver / 1. amanuensis II PhD Valentina Iversen og overlege / 1. amanuensis II, dr med Solveig Klæbo Reitan, begge St Olavs Hospital / NTNU. Forfattere av godkjente abstracts inviteres til å ta med postere på konferansen. E-post og telefon til kontakt-person må fremgå tydelig. Abstract som ønskes vurdert for posterpresentasjon sendes: innen 5. desember 2008.

3 Velkommen b Det er med stor glede styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker velkommen til den 8. nasjonale konferansen. Konferansen har utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for helsepersonell som arbeider innen akuttpsykiatri. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og debatt ønsker NFAP å bidra til best mulig faglig nivå innen akuttpsykiatrisk virksomhet. Et formål er å fremme utviklings- og forskningsarbeid. Konferansen åpner med halvdags forskningsseminar hvor 1.amanuensis Gunnar Morken og miljøet ved St Olavs Hospital presenterer en del av sine studier i akuttpsykiatri. Nytt av året er at vi inviterer deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider i form av en posterutstilling under konferansen. Konferansen skal være praksisnær og tverrfaglig. Årets program har bidrag fra en rekke ulike fagmiljøer og reflekterer noe av det gode arbeidet som drives for å bedre og utvikle tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I tillegg til en rekke spennende plenumsforedrag kan dere velge mellom over 20 parallellsesjoner som spenner over ulike tema. Ved parallellsesjonene vil det bli lagt opp til drøfting og utveksling av erfaring etter innledende foredrag. Som et alternativ tilbys visning av filmen De gales hus fulgt av møte med regissør Eva Isaksen. Styret b Casper Meyer Nilsen, leder, psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US. Lars Haugen, psykiatrisk sykepleier, avdelingssykepleier, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier, enhetsleder, Akutteam/avlastning, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus. Elisabeth Holck-Steen, sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal. Jean-Max Robasse, avdelingsoverlege, leder, Akutt psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. Truls Fagernes Olsen, psykolog, Psykiatrien i Vestfold. Gunnhild Bagøien, psykiater, overlege, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka. Bjørn Øi, psykiater, overlege, DPS-klinikken, Helse Bergen. 003

4 AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR onsdag 4. februar c Registrering Åpning v/ Jean-Max Robasse Forskning i akuttpsykiatri. v/ Gunnar Morken BRAIN-prosjektet, (Bipolar Research and Innovation Network): Fortløpende diagnostisering og klinisk beskrivelse av pasienter akutt innlagt med bipolar lidelse Pause En randomisert kontrollert studie av ECT versus medikamenter ved bipolar depresjon, en norsk multisenter studie. v/ Gunnar Morken Psykoedukasjon ved bipolar lidelse: opplæringstilbud til pårørende og pasienter ved en akutt-psykiatrisk sengepost og poliklinikk. v/ Elin Wullum og Gunn Eva Folden Pause Dysregulering av immunsystemet ved akuttpsykiatriske tilstander. Er det noen sammenheng? v/ Solveig Reitan Motiverende intervju til akuttinnlagte psykiatriske pasienter med rusproblemer. v/ Gunnhild Bagøien og Christine Østensen Prediksjon og registrering av voldelig atferd i akuttpsykiatri. v/ Roger Almvik Pause Gjør søvnløshet pasientene aggressive? v/ Knut Langsrud Paneldebatt/diskusjon Slutt

5 8. NASJONALE KONFERANSE I AKUTTPSYKIATRI torsdag 5. februar P R O G R A M Åpning Psykisk helse etter Opptrappingsplanen - veien videre. v/ Ellinor F. Major Har fysisk aktivitet noen rolle i akutt psykiatri? v/ Egil W. Martinsen Dialektisk atferdsterapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. v/ Lars Mehlum Kaffepause Pasienter med traumerelaterte lidelser i en akuttsituasjon. v/ Ingunn Holbæk Kunstnerisk innslag Lunsj Parallellsesjon A c A1 A2 A3 A4 A5 Hvorfor lykkes vi ikke bedre i behandling av depresjoner? v/ Bengt Olavesen Krav til gode bygg for akuttpsykiatri - kan omgivelsene påvirke behandlingsresultatet? v/ Knut Bergsland Psykiatrisk Ambulanse Bergen - resultater fra de første 3 års drift. v/ Jarle Johannessen Hasj: Kulturell opposisjon eller sosial marginalitet? v/ Willy Pedersen Erfaringsbasert kunnskap som pasient på akuttpost. v/ Per Ivar Støle 005

6 A6 A7 A8 Behandling av mani i akuttpsykiatrisk post. v/ Gunnar Morken Korttids dobbeldiagnoseavdeling på DPS. Integrert behandling, eget ansvar og tvang. v/ Grete Larsen Prediksjon av voldelig atferd det umulige blir mulig? v/ Roger Almvik Kaffepause Parallellsesjon B c B1 B2 B3 B4 B5 "Hjelp meg - pliis!" Planlagte innleggelser i serie som alternativ til kriseinnleggelser iakuttavdelinger. v/ Tone Tveit og Bjørn Øi Psykisk helsevernloven dilemmaer vedrørende samtykkespørsmål. v/ Aslak Syse Retten og samfunnet; Hvem påvirker hva? - Tanker om taushetsplikten, spesielt knyttet til elektronisk pasientjournal. v/ Per Holger Broch Hvordan fange opp rusbruk i akuttpsykiatri? En innføring i AUDIT og DUDIT. v/ Claes Brisendal BAT (Brukerorienterte alternativer til tvang)-prosjekt i Arendal. v/ Tore Buer Christensen og Torunn Vimme Fra regler til dialog BAT. Tønsberg. v/ Anneli Lorentzen og Rune Berg Larsen B6 B7 006 Traumerelaterte lidelser og medikamentell behandling. v/ Arild Stensholt Jervell Den ene gangen var det stemmer, den andre gangen orket jeg ikke leve lenger. Selvmordstruede med schizofrenidiagnose forteller. v/ Arne Thorvik Oppfølging av pasienter som har vært innlagt i somatisk avdeling etter selvmordsforsøk. v/ Øvind Ekeberg

7 B8 Familiesamtaler med barneperspektiv i en akuttpost. v/ Anne Helgeland og Gunnar Eide Informasjon om BarnsBeste v/ Siri Gjesdahl B9 Filmvisning: De gales hus. (Begrenset antall plasser.) Regissør Eva Isaksen har laget filmen De gales hus basert på en roman av Karin Fossum. Hovedpersonen Aina våkner opp på akuttpsykiatrisk avdeling etter et spektakulært selvmordsforsøk. Filmen skildrer livet sett innenfra en psykiatrisk avdeling og tegner nyanserte portretter av så vel enkeltpasienter som leger og pleiepersonale. Moderator; Gunn-Vivian Eide Festmiddag fredag 6. februar Myter og fakta om personlighetsforstyrrelser. v/ Svenn Torgersen Omsorgssvikt - konsekvenser for tilknytningen. v/ Kari Killèn Kaffepause Parallellsesjon C c C1 C2 C3 C4 Hvordan møte stabile strukturer av personlighetsforstyrrelser. v/ Svenn Torgersen Tvang til besvær. Tar vi behandlingsetikken på alvor i det akuttpsykiatriske arbeidet? v/ Erik Falkum. Barns overlevelsesstrategier og tilknytningsmønstre. v/ Kari Killèn Behandling med antipsykotika. Konsekvenser av uavhengige naturalistiske studier. v/ Erik Johnsen 007

8 C5 C6 C7 C8 Psykoterapeutisk tilnærming til traumatiserte flyktninger i en akutt psykiatrisk avdeling. v/ Sverre Varvin Er apati et stabilt symptom ved førstegangspsykose? v/ Ann Færden Emosjonell belastning ved arbeid i akuttpost - ivaretakelse av hjelperen. v/ Kirsten Benum Rus og psykiatri utfordringer i akuttpsykiatrien. v/ Lars Linderoth Lunsj Kliniske karakteristikker hos personer med psykose: Er innsikt og kognisjon det viktigste? v/ Monica Varga Prisutdelinger og kunstnerisk innslag Motiverende intervju. v/ Tom Barth Takk for nå og velkommen tilbake c GODKJENNINGER Norsk Sykepleierforbund - som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie: Forskningsseminaret med 5 timer og Akuttpsykiatrikonferansen med 11 timer. Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret godkjennes som 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes som 13 timers fritt spesialkurs og som 13 timers vedlikeholdsaktivitet. Dnlf: Akuttpsykiatrikonferansen er godkjent med 13 valgfrie kurspoeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og med 6 valgfrie poeng for forskningsseminaret. Samlet deltakelse på begge godkjennes med 19 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til v+e.utd. ( ) Det er søkt om godkjenning for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i psykiatri.

9 foredragsholdere b onsdag Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Solveig Reitan, dr. med., er spesialist i psykiatri, overlege St Olavs Hospital divisjon Psykiatri avd Brøset / 1. amanuensis II Institutt for nevromedisin, NTNU. Tidligere arbeidet som stipendiat og amanuensis i immunologi ved UiTø. Gunnhild Bagøien, er spesialist i psykiatri, overlege ved St Olavs Hospital, divisjon psykiatri avd Østmarka. Hun er daglig leder av forskningsprosjekt som omhandler diagnostikk og behandling av ruslidelser i akuttpsykiatrisk avdeling (Motiverende intervju). Christine Østensen, er utdannet psykolog fra NTNU i Hun har skrevet hovedoppgave om Motiverende Intervju og jobber med forskningsprosjekt rundt MI i akuttpsykiatrisk post ved St Olavs Hospital avd. Østmarka. Hun har arbeidet 3 år i akuttpost, psykisk helsevern for voksne. Jobber i dag på Psykoseteamet for ny-syke ved avd Østmarka. Knut Langsrud, er utdannet lege i 1994, siden stort sett arbeidet ved forskjellige psykiatriske avdelinger i Sør-Trønderlag. Spesialist i Psykiatri i 2003 og siden vært ansatt som overlege ved St. Olavs hospital avd. Østmarka. I flere perioder arbeidet ved akuttpost. Bistilling ved NTNU siden I alle år vært opptatt av søvnproblematikk hos psykiatriske pasienter og aggresjons problematikk i akutt post, bl.a. flere forskningsprosjekter om dette. Elin Wullum, er utdannet psykolog fra NTNU 2004 med erfaring fra psykoseteam, bipolarteam og akuttpost ved St Olavs Hospital avd. Østmarka. Er nå ansatt ved PUT, Leistad DPS. Hun er dobbeltkompetansestipendiat i psykologi og tar PhD-grad på rus og bipolare lidelser. Gunn Eva Folden, er spesialsykepleier og McS (helsevitenskap). Hun har 20 års erfaring fra psykiatrien og har mangeårig lærererfaring fra videregående skole og HiST. Hun har de siste 5 årene vært ansatt på bipolarklinikken ved St Olavs Hospital, Trondheim, hvor hun deltar i klinisk virksomhet, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Roger Almvik, er psykiatrisk sykepleier og forskningsleder ved kompetansesenteret for sikkerhets, - fengsels og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital, Avdeling Brøset i Trondheim. Han har sin doktorgrad fra arbeidet med Brøset Violence Checklist og som omhandler forebygging, prediksjon og kartlegging av voldelig i atferd innen ulike psykiatriske settinger. Almvik har publisert et titalls internasjonale artikler om emnet og er aktiv i ulike internasjonale fora og organisasjoner relatert til emnet vold og utagering innen psykisk helsevern. Gunnar Morken, dr med, 1. amanuensis Institutt for Nevromedisin, NTNU. Overlege, leder av Spesialpoliklinikkene, avd Østmarka, St Olavs Hospital. Spesialist i Allmenmedisin 1990, spesialist i psykiatri Veileder flere kliniske studier. Psykoterapiveileder i Kognitiv Behandling. Leder av Programstyret for Rusmiddelforskning i Norges Forskningsråd. 009

10 torsdag nasjonale konferanse i Akuttpsykiatri Ellinor F. Major, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Psykolog, dr. philos, forskning og klinisk arbeid med flyktninger og selvmordsproblematikk. Divisjonsdirektør i Divisjon for psykisk helse og rus med ansvar for psykisk helse-feltet og Opptrappingsplanen for rusfeltet (fra 2007). Egil W. Martinsen, har tidligere arbeidet ved Modum Bad og på Psykiatrisk klinikk, Førde i Sogn og Fjordane. Han er nå leder av forskningsavdelingen ved Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus, og professor ved Universitetet i Oslo. Forskningsmessig har han vært opptatt av klinisk psykiatrisk forskning, med spesialinteresser innen fysisk aktivitet som behandling ved psykiske lidelser og kognitiv atferdsterapi. Lars Mehlum, professor dr. med, er grunnlegger og leder for det nasjonale senteret for selvmordsforskning og forebygging ved Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo. For tiden leder han bl.a. en større RCT-studie av dialektisk atferdsterapi (DBT) for selvskadende ungdommer og driver et nasjonalt utdanningsprogram for DBT. Bengt Olavesen, utdannet ved Universitetet i Oslo i 1983, spesialist i klinisk psykologi Deltidsprivatpraksis siden Undervisningsoppdrag ved Psykologisk Institutt siden For det meste arbeidet i ulike poster innen akuttjenesten for psykisk helse. Ingunn Holbæk, leder for traumeavdelingens dagtilbud i Oslo, Modum Bad. Hun er psykologspesialist med traumer som spesialisering. I tillegg til klinisk praksis, underviser og veileder hun innenfor traumefeltet. Knut Bergsland, er sivilarkitekt fra NTH 1969, og har arbeidet med helsebygg fra Han har interessert seg for planlegging og utforming av omgivelser for psykiatri siden 1985, gjort evalueringer av psykiatribygg og utført en rekke kapasitetsanalyser innen psykisk helsevern på flere nivå. Bergsland har forelest nasjonalt og internasjonalt og skrevet flere fagartikler om utforming av psykiatribygg. Han er leder for Arkitektforum for Helsebygg og norsk representant i UIA Public Health Group. Jarle Johannessen, utdannet omsorgsarbeider, teamleder for Psykiatrisk Ambulanse, 16 års erfaring fra akuttpsykiatri og behandlig av pasienter med stemningslidelser. 8 års erfaring med psykisk utviklingshemmede fra institusjon og bofellesskap. Willy Pedersen, professor i sosiologi. Forsket på ungdom og bruk av rusmidler i en årrekke. Forfatter av "Bittersøtt: Ungdom, sosialisering og rusmidler" Per Ivar Støle, sykepleier på akuttpost. Arbeidet innen industri og håndverk, utdannet seg til sykepleier i Bestemte seg for å bli sykepleier etter å ha vært psykisk syk og tvangsinnlagt i psykiatrien. Gunnar Morken, (se omtale under prekonferansen) Grete Larsen, seksjonsoverlege og enhetsleder på tverrfaglig enhet for dobbel diagnose (TEDD), Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. Erfaring fra primærhelsetjeneste, forvaltning (bydel, fylke og helsetilsyn) og internasjonalt arbeid.,mha (Master of health administration), Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri.

11 Roger Almvik, (se omtale under prekonferansen) Tone Tveit, spesialist i psykiatri, diplomert gruppeanalytiker. Lang erfaring fra behandling av rusmisbrukere. Arbeider nå i DPS-klinikken, Helse-Bergen som leder i Åsane poliklinikk og fagansvarlig for almennpsykiatrisk sengeavdeling. Bjørn Øi, spesialist i psykiatri. Arbeider i DPS, Helse-Bergen som fagansvarlig for almenpsykiatrisk sengeavdeling. Aslak Syse, cand. med. (1972), cand. jur. (1988) og dr. juris (1996). Hadde legestillinger i Finnmark , bl a som overlege i HVPU. Fra 1989 vært knyttet til Institutt for offentlig rett ved UiO, fra 1997 som professor. Per Holger Broch, er Stabsdirektør i Helse Midt-Norge RHF fra oppstarten i Tidligere plan- og utviklingsdirektør ved RiT med særlig ansvar for det nye sykehuset fra 1997 til 2001, avdelingssjef ved Fylkesmannsembedet i Sør-Trøndelag fra 1994 til 1997og kontorsjef ved fylkeslegeembedet i samme fylke fra 1980 til Forsvarets høgskoles hovedkurs Tidligere byråsjef i helsedirektoratet og Sosialdepartementet, dommerfullmektig. Claes Brisendal, ble psykolog i 1976 og psykologspesialist i Mesteparten av yrkeskarrieren har vært viet forskjellige psykiatriske problemstillinger, inkludert 10 år som psykolog på akuttpsykiatrisk sengepost. De siste 13 årene har han jobbet ved Avdeling for Rusrelatert Psykiatri, Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Levanger. Han har deltatt i utviklingen av den norske versjonen av DUDIT, og deltar for tiden i utvikling av DUDIT-E. Tore Buer Christensen, seksjonsoverlege ved akuttseksjonen ved psykiatrisk avd., Sørlandet sykehus, Arendal. Torunn Vimme, psyk. sykepleier, ass. enhetsleder ved akuttpost, ved psykiatrisk avd., Sørlandet sykehus, Arendal. Arild Steinsholt Jervell, cand.med., nå lege i spesialisering i psykiatri ved Traumeavdelingen på Modum Bad. Tilleggsutdannelse innen bl.a. kognitiv terapi og EMDR. Arne Thorvik, er spesialist i psykiatri og psykoterapiveiledning, ansatt i Psykiatrien i Vestfold. Han har mangeårig erfaring fra klinisk psykiatri. Videre har han to års filosofistudier bak seg (storfag), og har publisert om etiske og estetiske emner. Øivind Ekeberg, dr.med, spesialist i psykiatri, overlege ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, professor i medisinske atferdsfag ved Univ. i Oslo. Anneli Lorentzen, utdannet sykepleier og har videreutdanning ved SEPREP og i HCR-20 (vurdering av voldsrisiko og håndtering). Har jobbet i psykiatrien i 10 år, 8 år i akuttavdeling. Rune Berg Larsen, utdannet sykepleier og har videreutdanning ved SEPREP og i HCR-20 (vurdering av voldsrisiko og håndtering). Har jobbet i akuttpsykiatrien i 10 år. 011

12 Anne Helgeland og Gunnar Eide, er begge utdannet barnevernspedagoger og familieterapeuter. Anne Helgeland avslutter høsten 2008 en masteroppgave i familieterapi med bakgrunn i dette prosjektet. Til daglig jobber begge i Abup, Sørlandet sykehus, Eide også i " Barnsbeste". Siri Gjesdahl, leder av Barnsbeste, psykiatrisk sykepleier. Har vært enhetsleder for psykiatrisk akuttpost ved Sørlandet Sykehus HF. Har jobbet mye med oppfølging etter suicid (styremedlem i LEVE), nettverk, pårørende og forskning. Eva Isaksen, sitter i registolen. En av Norges mest produktive regissører som blant annet står bak filmene Døden på Oslo S, Over stork og stein, Mors Elling og tv- seriene Sejer og Størst av alt. Eva har også vunnet to Amandapriser, to Gullruter, Filmkritikerprisen, Kinodirektørenes Gledes-spreder samt diverse priser i Tyskland, Sveits, Russland og Italia. Eva Isaksen har laget filmen De gales hus basert på en roman av Karin Fossum. Hovedpersonen Aina våkner opp på akuttpsykiatrisk avdeling etter et spektakulært selvmordsforsøk. Filmen skildrer livet sett innenfra en psykiatrisk avdeling og tegner nyanserte portretter av så vel enkeltpasienter som leger og pleiepersonale. Gunn-Vivian Eide, cand. med., nå lege i spesialisering ved psykiatrisk Divisjon Helse Bergen. Jobber for tiden ved forskningsavdelingen Er medlem i styret i Bergen Internasjonale Filmfestival. fredag 012 Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Oslo. Interessert i hvordan psykopatologi manifesterer seg; det kliniske bildet, hvilket omfang det har i samfunnet, hva det er assosiert med og hvorfor det oppstår. Anvender epidemiologiske og genetiske metoder. I den senere tid særlig arbeidet med personlighetsforstyrrelse. Erik Falkum, professor ved Institutt for psykiatri, UiO, Seksjon Aker Universitetssykehus. Forskning på arbeidsstress, arbeidsrehabilitering, personlighet og personlighetsforstyrrelser, grunnlagsproblemer i psykiatrien. Leder for tiden et multisenterprosjekt på arbeidsrehabilitering for personer med alvorlige psykiske lidelser. Kari Killèn, dr.philos.,forsker emeritus ved Norsk Institutt for Oppvekst, Velferd og Aldring(NOVA). Hun tok doktorgrad i 1988 med avhandlingen. Omsorgssvikt og barnemishandling. Hun er sosionom, med bakgrunn i barne- og voksenpsykiatrien. Videreutdanning fra Tavistock klinikk, London og Barnepsykiatrisk klinikk, Chicago Universitet.Tidligere president i International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect(ISPCAN). Forfatter av 4 lærebøker. Erik Johnsen, LIS, Psykiatrisk Divisjon Helse Bergen, dr. grads kandidat (UIB) i Bergen Psykose Prosjekt. Har blant annet publisert en systematisk oversiktsartikkel om effekt av nyere antipsykotika. Sverre Varvin, psykiater og psykoanalytiker. Privat praktiserende. Involvert i psykoterapiarbeid med traumatiserte flyktninger.

13 Ann Færden, ferdig spesialist i Jobbet med Rehabilitering av pasienter med psykose i 7 år på Vinderen DPS. Avdelingsoverlege Allmennpsykiatrisk avdeling Aker Sykehus To studieopphold i USA i 1997 og Siden 2003 knyttet til Psykiatrisk Divisjon Ullevål Universitetssykehus. Godkjent forskningsprosjekt om Apati og Første gang psykose i Stipendiat siden 2006 ved TOP (Tematisk Område Psykose). Kirsten Benum, spesialist i klinisk psykologi og 1. amanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO. Arbeider spesielt med alvorlig traumatiserte. Publisert bøker og artikler om dissosiative lidelser og relasjonstraumer og artikler om hjelperollen og sekundærtraumatisering. Lars Linderoth, spes. i psykiatri i Arbeider på en rus/psykosepost ved Nordland sykehuset, Psykiatri og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø. Tidligere jobbet ved Tøyen DPS, leder av poliklinikken og senere avd. sjef og avd. overlege. Faglige interesser: desentralisert psykiatri, personer med minoritetsbakgrunn og personer med dobbeltdiagnose. Monica Varga, dr. psychol og spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Akuttpsykiatrisk avd, Aker universitetssykehus. Honorary Visiting Research Fellow ved Institute of Psychiatry, King's College London, samt samarbeid med Southwestern Medical Center i Dallas, USA. Spesialinteresse innen feltet nevropsykiatri, nevrokognisjon og innsiktssvikt ved psykoser. Tom Barth, er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Selvstendig praksis, allasso.no. Han har arbeidet med rus- og avhengighetsproblematikk ved Hjellestadklinikken og Stiftelsen Bergensklinikkene. Siden 2003 i selvstendig praksis knyttet til psykologfellesskapet allasso.no. Arbeider med opplæring og veiledning i Motiverende Intervju i Norge og internasjonalt. Bla.a publisert boken Motiverende samtale MI (Fagbokforlaget 2007). cc013

14 P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R: STED: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo PÅMELDING: Påmeldingen er bindende. Den må skje skriftlig pr. fax, post eller mail. For elektronisk påmelding se Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PÅMELDINGSFRIST: 15. november Etter 15. november påløper et gebyr på kr. 300,-. Påmelding etter 1. januar kr 500,-. AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400,-. Etter 20. januar betales full deltakeravgift. DELTAKERAVGIFT: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 3. februar : kr 600,- Konferanse om akuttpsykiatri februar : kr 3.900,- - deltakeravgiften i Konferanse om akuttpsykiatri inkluderer undervisning, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag BESPISNING: Tapasbuffet onsdag kl : kr 350,- OVERNATTING pr/pers/natt Alt 1: Radisson SAS Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr 1.495,- / Dobbeltrom kr 850,- Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr 895,- / Dobbeltrom kr 600,- - ligger rett over gaten for Radisson SAS Scandinavia Hotel Alt 3: Cochs Pensjonat: Enkeltrom kr 550,- / Dobbeltrom kr 375,- - ligger ca 5 minutter gange fra Radisson SAS Scandinavia Hotel PÅMELDINGEN SENDES TIL: (Kun skriftlige påmeldinger). KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Tlf Fax Påmelding kan også gjøres på REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: 014

15 P Å M E L D I N G S S K J E M A : 8. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri 2009 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE Akuttpsyk, 7340 Oppdal. Fax: Fornavn Etternavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks E-post q Ønsker faktura sendt til annen adresse: Best.nr/kode etc.: Bemerkning/spesiell diett etc. q Ønsker å delta på forskningsseminaret onsdag kl q Ønsker å delta på 8. konferanse om akuttpsykiatri torsdag og fredag PARALLELLE SESJONER: Torsdag 5. februar q kl Sesjon A nr: q kl Sesjon B nr.: Fredag 6. februar q kl Sesjon C nr.: OVERNATTING: q Ønsker ikke overnatting q Ønsker overnatting Alternativ 1 q Alternativ 2 q Alternativ 3 q q enkeltrom q dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom q BESPISNING: q Ønsker tapasbufet onsdag fra kl REISE: q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa.

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa. Storinnrykk av elever Under Forskningsdagene vil ca. 300 elever fra 7. klassetrinn i Gjøvik og Toten-kommunene besøke Høgskolen i Gjøvik (HiG) på en «opplevelsesdag» rundt realfag. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer