Informasjon om produksjonstilskott pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om produksjonstilskott pr"

Transkript

1 Informasjon om produksjonstilskott pr Endring av arealtal på søknaden Søknadsskjemaet som ligger i altinn er førehandsutfylt med dei arealtala me brukte i fjor og som dykk fekk utbetalt produksjonstilskott på grunnlag av. Det er derfor bare behov for å endra desse dersom dykk har nydyrka, utvida beiteareala, eller leigd meir/mindre jord. Ta kontakt med landbrukskontoret snarast mogleg dersom du har nydyrka eller har utvida beitearealet så kjem me og måler opp dei aktuelle areala innan vår frist for sakshandsaming Trekk i tilskott, dersom du leverer søknaden for seint eller om du endrar søknaden etter søknadsfristen : 1. Ingen skal få utbetalt tilskudd til fleire dyr eller meir areal enn du har oppgitt i søknaden. Dersom du etter søknadsfristen oppdager at du har gløymt å føre opp dyr eller areal, vil endringane medføre at søknaden vert registrert som innsendt på ny, og gje kr. 1000,- i trekk pr. dag etter 20 august. Døme: Karsten kommer plutselig på den 25 august at han har gløymt å telja 5 småkalvar. Dette vil medføre trekk på 5 * 1 000,-= 5000 og tilskott for desse dyra på 5 * 400= 2000,-. Karsten velger, etter å blitt forelagt dette av landbrukskontoret, å ikkje endra søknaden. 2. Dersom du oppdager at du har gitt opp for mye dyr og/eller areal på søknaden, må du straks kontakte landbrukskontoret for korreksjon. Dersom landbrukskontoret oppdager slik feil, under sakshandsaminga eller ved kontroll, er me pålagt å vurdere avkorting i tilskottet med minst det beløp ein ville fått utbetalt om ikkje feilen var oppdaga. Det skal mye til for at tilskottet ikkje vert avkorta, og me må rapportere til Fylkesmannen om våre vurderinger i kvart enkelt tilfelle.

2 3. Dersom beitesesongen blir kortare enn forventa, kan du korrigera beitedyr fram til 22 september utan at du vil få trekk i tilskottet. Ein vil også kunne justere arealtal på søknaden fram til 22 september, dersom ein venter på oppmåling av nydyrka jord eller ny oppmåling av innmarksbeite. 4. Dersom søknaden vert innlevert for seint, etter 20 august kl elektronisk eller poststempla etter 20. august skal tilskottet avkortas me kr ,- for kvar dag etter fristen du søkjar. Du kan levere inn søknad fram til 20. september, etter denne dato kan det ikkje leveres søknad. Det er derfor særdeles viktig at alle søkjara forsikrer seg om at alle tal som blir gitt opp er korrekte. Ta deg tida til å telle dyr og ikkje bare stole på utskrifter frå husdyrkontroll og anna. Det vil også vera viktig at dyr på utmarksbeite er korrekt i søknaden, du kan ikkje lenger rekne med at landbrukskontoret korrigerer dette. Nytt frå jordbruksoppgjøret 2016: Tilskott til bevaringsverdige husdyrraser vert samla i produksjonstilskottet og teke vekk frå RMP søknaden. Dette gjelder og sau av rase Blæsete, rygja, Fuglestadbrokete,gammelnorsk spæl, grå trønder, steigar og Dala. Tilskottet vert med kr 200 pr. sau over 1 år. For storfe gjeld det same som før, og tilskottet vert kr ,- pr ku. Søknadsfristen for denne ordninga vert 20. januar Dyra må vera registert i sauekontrollen og rasegodkjent. Kulturlandskapstilskottet vert redusert med kr. 14 pr. daa og grovfortilskottet med kr. 5,- pr. daa. Driftstilskottet til kumelkproduksjon vart auka med kr ,- for bruk med meir enn 5 mjølkekyr. Det er også gjort noen endringer for ulike dyreslag når det gjeld husdyrtilskottet, der tilskottet for dei første intervalla er auka noko og redusert noko for dei andre intervalla i høve til tidlegare. Detaljane finner du i tabell 4 i veiledninga. Beitetilskottet på utmarksbeiteer også auka noko, slik at det nå er kr. 152,- for sau, lam, geit og 434 for storfe. Nytt elektronisk søknadsskjema og nye søknadsfrister frå mai Søknaden om produksjonstilskott som vert levert i januar 2017 vert den siste med dagens søknadsfrister og dagens elektroniske søknadsskjema. I tidlegare jordbruksoppgjør er det bestemt at det skal utviklas nytt søknadsskjema og fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott for ferie- og fritid. Denne endringa vil tre i kraft frå 01.mai 2017, som vert første teljedato med søknadsfrist 15. mai. Andre teljedato vert 01 oktober med søknadsfrist 15 oktober. Samla tilskottsutbetaling frå begge søknadsomganger vil verta i februar Me vil informera meir om endringane, når me vert kjent med detaljane i løpet av hausten. Slik forvaltninga ser det vil det verta både fordeler og ulemper med ei slik omlegging. Korleis søkja? På same måte som tidlegare vil det ikkje bli sendt ut søknadsskjema om produksjonstilskott på papir, men søknadsskjema kan lastas ned frå kommunens heimeside eller hentes på

3 landbrukskontoret. Det er fortsatt mogleg å levera søknaden på papir, men me vil som tidlegare oppmoda om å levera søknaden elektronisk. Det enklaste er difinitivt å logge seg inn på altinn via landbruksdirektoratet sine heimesider, då får du fram dei aktuelle søknadsskjemane utan å måtte leite deg fram til dei. Lurer du på noko, så ikkje nøl med å ringa ein av oss på landbrukskontoret. Svein Olav / , Gerd eller Karsten Enkel påloggingsprosedyre: 1. Gå inn på landbruksdirektoratet.no 2. Trykk på fane på forsiden søk produksjonstilskott 3. Du kjem nå inn i altinnportalen, trykk på linken produksjonstilskott midt på siden 4. Du kommer nå inn i innloggingsbiletet til altinn, trykk på bankid og fortsett på same måte som når du skal logge deg inn i nettbanken. 5. Når du så er inne i altinn, velger du at du skal rapportera for firmaet og ikkje deg som privatperson, nå er du inne i søknadsskjemaet slik du kjenner det frå før. Vær nøye til å sjå over skjemaet om det er noko du har gløymt eller ført feil, før du sender søknaden. Me vil kunne sjå søknaden sekunder etter at den er sendt og gjera endringar fram til søknadsfristen 20 august, utan at det vert økonomiske konsekvensar for dykk. Det er imidlertid dykkar ansvar at alle tal er på rett plass. Dei av dykk som treng hjelp til å berekna kor mange dyr som skal føras opp på utmarksbeite, kan enten ringe til landbrukskontoret eller senda oss tabellen som ligger på slutten av dette informasjonsskrivet pr. mail. Tabellen finner du også på kommunens internettsider. Me vil forsøke å svara på slike mailer i løpet av ein dag, mailen kan sendes til følgende e-post adresser: Me vil igjen presisera at det er dykkar ansvar at søknaden er korrekt, også når det gjelder dyr på utmarksbeite. Viktige presiseringar!: 1. Generelle endringar/presiseringar: Beitetilskott, kravet er fortsatt beiting i 16 veker på beite(summen av innmarksbeite og utmarksbeite) og 5 veker på utmarksbeite. Dersom du er er usikker på om du klarer 16 veker, så før opp dyra på skjemaet og ring oss for å korrigera dersom du likevel ikkje klarer 16 veker ute. Botnfrådraget er på kr ,- for alle foretak. Det gis ikkje lenger husdyrtilskott til hester under 3 år, men du kan fortsatt få beitetilskott for desse dyra. Kravet om Miljøplan vart avvikla frå og med , men det er fortsatt krav om gjødselplan og journal over plantevernmidler. Journal over plantevermidler er stort sett det same, som tidlegare sprøytejournal. Det som er nytt er at du i tillegg til å føre oversikt over den sprøytinga som er gjort, også skal skrive ned om du har vurdert integrert plantevern og kva tiltak som er

4 gjort for å hindra ureining av vatn. Dei same reglane gjeld for søknad om Regionalt Miljøprogram. Me legg ved eit døme på plantevernjournal. Plantevernjournalen er minstekravet for føring av plantevernjournal etter den nye plantevernmiddel forskriften. 2. Husdyrtilskott: Maksimalt husdyrtilskott pr. foretak settes til kr ,- pr. år Melkekyr og ammekyr må ha kalvet i løpet av dei siste 15 mnd. Kyr med lengre kalvingsintervall blir rekna som ungdyr. Det er også kommet ein presisering ang. avdrått, der mjølkeproduksjon med lågare avdrått enn liter pr. årsku ikkje blir betegna som vanlig jordbruksproduksjon og dermed heller ikkje kvalifiserer for tilskott. Andre tips og rettleiingar i samband med søknaden: Regelverket når det gjeld spreieareal er det same som før. Kontrollen skal gjennomføras av det lokale landbrukskontor i samband med ordinær kontroll av produksjonstilskott. Det er derfor framleis svært viktig at dykk har spreiearealet i orden. Ak-tilskottet vert utbetalt med det tilskottet som gjelder i den sona, der arealet ligger. Dersom du til dømes leiger jord i Eigersund, vil du få høgare tilskott for denne jorda enn den jorda du har i Bjerkreim. Ein må derfor føra på kva sone jorda ligg i. Driftsfellesskap I 2002 vart regelverket for produksjonstilskott endra, slik at fleire føretak på same eigedom kan søkja produksjonstilskott. Eit av krava er at det ikkje føreligg driftsfellesskap med andre føretak. Når me vurderer om det foreligger driftsfellesskap legg me vekt på om føretaka har felles økonomi, innkjøp, driftsopplegg, maskinpark, og arbeidskraft. Ein ser også på om det hentes ut stordriftsfordeler ved samarbeidet. Det er dykk som skal sannsynleggjera at det ikkje er driftsfellesskap og ikkje forvaltninga som skal bevisa at det føreligg. Er du i tvil om kor grensene går, så kontakt landbrukskontoret for ei vurdering. Det er auka fokus på dette i forvaltninga, og ein vil kontrollera dette i større grad enn tidlegare. Ammekyr For dei fleste foretak er det ikkje krav til spesielle raser for å oppnå tilskott for ammekyr, men for fylgjande foretak er det krav til at dyra er av minst 50 % kjøttferase: 1. Foretak som driver både mjølkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon. 2. Foretak som er eid av deltaker i samdrift i mjølkeproduksjonen. Merk deg at du ikkje får tilskott til ammekyr, dersom samdrifta også driver med ammekuproduksjon. Du oppnår maks. driftstilskott for ammekyr på 40 stk og tilskottet er på ,-. Husk at du må ha minst 6 ammekyr for å få ta del i driftstilskottet. Mobiltelefonnr./mailadresse før opp desse på søknaden så er det enklare å ta kontakt med dykk, og ein får påminning om søknadsfristen på SMS. Forskrift om produksjonstilskott. Organisasjonsnummer.

5 Alle føretak som søkjer om produksjonstilskott skal ha eit organisasjonsnummer og dette nummeret vert brukt som identifikasjon på føretaket i staden for gards- og bruksnummer. Organisasjonsnummeret har så ei kopling til personnummeret til eigaren/ane i føretaket. Dei aller fleste bøndene driv eit såkalt enkeltmannsføretak der bare ein person kan registreras som eigar. Ved virksomhetsoverdragelse er det viktig at du ikkje sletter foretaket ditt i Einingsregisteret før tilskottet er blitt utbetalt! Dersom foretaket er slettet blir ikkje tilskottet utbetalt!! Søknadsskjemaet: På søknadsskjemaet er det ein del tal som er førehandsutfylt, og det betyr rett og slett at det var desse tala du brukte i fjor. Det er derfor viktig at du fyller inn årets tal i dei rette rubrikker elles blir heile søknaden feil utfylt. Og husk at telledato er Side 1. Dei fleste opplysningane som skal stå på denne sida er ferdig utfylt. For å få utbetalt tilskott er det eit krav at ein har gjeve opp kontonummer. Husk også å fylle ut eventuelle endringar i kontonummer( må gjerast skriftleg til landbrukskontoret for dykk som leverer elektronisk eller endras i altinn). I tillegg til grunnopplysningar finner du arealopplysninger. Dersom du leiger meir areal enn i fjor, fører du på gbnr + arealtal her og likeeins om du har mindre areal stryker du det som ikkje lenger er aktuelt. Side 2 Denne siden tek for seg arealbruken til foretaket dette året. Husk at dyr som beitar på annan manns eigedom ( dyrka jord/innmarksbeite) skal reknas som jordleige. Sal av gras på rot vil også verta rekna som bortleige av jord. Før opp kva AK- sone jorda ligg i, Bjerkreim har sone 3 og Eigersund sone 5. Side 3, og 4. Desse sidene tek for seg beiting og grovforsal i tillegg til dyreteljing. Husk at dyr som beiter i utmark også skal ha beitetilskott såframt dei totalt sett har vore ute på beite minimum 16 veker. Det er dyretalet ditt pr som skal registreras. Vær nøye med å lesa teksten over kvart avsnitt og syt for at tala kjem i rett rubrikk. Det er kun kyr som er eller har vært i mjølkeproduksjon pr , som skal registreras som mjølkekyr. Dersom du har ammekyr må du angje om dei er meir eller mindre enn 50 % reinrasa kjøttfe. Dersom du har opphald mellom 2 innsett med verpehøner på telletidspunktet, kan antall høner ved førre telletidspunkt føres i kode 160 dersom det føreligg kontrakt om kjøp av nye høner. Kopi av kontrakten legges ved søknaden. Dersom føretaket leigar bort beite til sportshestar, må ein leggja ved kopi av skriftleg avtale om dette, og tal hestar skal fyllas ut i kode 193. Vær i tillegg nøye med å registrera punktet om sauer, det er desse tala som vert nytta til å avgrensa AK-tilskottet. Dyr på beite og dyr på utmarksbeite Når det gjeld dyr på utmarksbeite ynskjer me helst at dykk fyller ut skjemaet i slutten av dette rundskrivet, og legger dette ved søknaden om produksjonstilskott for dei som leverer søknaden på papir. I år som tidlegare år får ein automatisk godskrevet dyr som er til heis, og dyr som faktisk har gått 5 veker på avgjerdt

6 utmarksbeite. For dyr som vekslar mellom innmarksbeite og utmarksbeite er vår praksis som tidlegare at dyra fyrst skal ete opp innmarksbeitet, før ein godkjennar deler av desse dyra på utmarksbeite. Bruket må imidlertid ha ein del utmark for å kunne få dette tilskottet. Ein har fylgjande normtal for dyras behov for innmarksbeite i løpet av beitesesongen: Høgd over havet: Kyr Ungdyr Sau(vaksne dyr) Inntil 200 m 4,0 3,0 2,0 Over 200 m 4,5 3,5 2,5 Sal av for Ein skal her føra opp seld grovfor frå 1 juli i fjor og til 30 juni dette året. Regionalt Miljøprogram RMP. Registreringstidspunktet for søknad om tilskott frå det regionale miljøprogrammet er , med søknadsfrist er Det er mogleg å levera denne søknaden elektronisk frå og med 01.08, og me vonar mange nyttar seg av den moglegheita. På same måte som produksjonstilskottet så logger du deg på via Landbruksdirektoratet og altinn og finner regionalt miljøprogram for ditt foretak. Dersom det ikkje er endringer i eigedommar i drift, går du videre til fanen «miljøtiltak på kart». Når du er inne i søknaden, opnar du fana åpne kart, kryss av for å importera kartdata frå 2015, og deretter avsluttar du denne fana. Etter at dette er gjort, trykker du på hent kartdata. Nå vil alt du søkte på i fjor, i høve til bratt areal, turstiar og fornminne koma opp, og du kan godkjenna dette. Nøl ikkje med å ringe oss på landbrukskontoret dersom det er noko du lurar på. Papirskjema kan lastas ned frå Bjerkreim Kommune eller Fylkesmannen sine heimesider. Endringar i RMP 2016 Tilskott til beiting i utmark er teke bort, på grunn av at for mange førte opp dyr i dette feltet sjølv om dei ikkje var berettiga tilskott. Dermed førte feilføringa til mye ekstra arbeid i forvaltninga. Tilskott til skjøtsel av kystlynghei vert forenkla, ved at det nå berre vert gitt tilskott pr. daa i både A og B områda. Tilskott til bevaringsverdige husdyrrasar ligger nå i søknad om produksjonstilskott pr. januar Lykke til!

7 Tabell for berekning av dyr på utmarksbeite Namn på foretaket: Tabell for dyr på utmarksbeite. Totalt antall dyr på beite av dyreslaget. (min. 16 veker) Dyr som har vært til heis. Dyr som har gått 5 veker på avgjerda utm. beite. Dyr som går mellom innmarks - beite og utm. beite. Mjølkekyr/ Ammekyr. Ungdyr. Vaksne sauer. Lam på beite. Vaksne geiter. Døme på berekning av dyr på utmarksbeite: Svein Olav driver eit lite potlebruk (under 200 m over havet) og har fylgjande dyr på beite i minimum 16 veker. 15 mjølkekyr 20 ungdyr 40 vaksne sauer 82 lam. Han har 150 daa brutto innmarksbeite og i tillegg ein del utmark i tilknytting til desse beitene. Først reknar me på kor mye areal dyra treng : 15 kyr * 4 daa pr. dyr = 60 daa 20 ungdyr * 3 daa pr. dyr = 60 daa 40 vaksne sauer * 2 daa pr. dyr = 80 daa Total arealtrong 200 daa innmarksbeite. - innmarksbeitet på garden 150 daa = arealbehov for dyra på utmarksbeite 50 daa I dette tilfellet er det sauene som hauster mest på utmarksbeitet og ein reknar derfor om areal til dyr på utmarksbeite slik: 50 daa / 2 (arealkravet pr. vaksne sau)= 25 vaksne sauer på utmarksbeite. For å finne ut kor mye lam ein kan ta med, ser ein på gjennomsnittlig avdrått på bruket. I dette tilfellet 82 lam /40 vaksne sauer = 2,05 * 25 vaksne sauer på utmarksbeite = 51 lam på utmarksbeite. Vonar dette var litt klargjerande

Viktig info angåande søknad om produskjonstilskott 2017

Viktig info angåande søknad om produskjonstilskott 2017 Viktig info angåande søknad om produskjonstilskott 2017 Nytt søknadssystem for produksjonstilskott -estil Del 2 har teljedato pr. 01.10.2017 og søknadsfrist 15.10.2017 Landbruksdirektoratet har utvikla

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne foldaren er det ei skildring av korleis

Detaljer

NYTT OM PRODUKSJONSTILKSOT

NYTT OM PRODUKSJONSTILKSOT NYTT OM PRODUKSJONSTILKSOT Linn Borsheim, Tilskotssamling 17.08.2016 1 Jordbruksoppgjeret 2016 Distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønsaker Landbruksdirektoratet skal fram mot jordbruksoppgjeret

Detaljer

Søk regionalt miljøtilskot elektronisk

Søk regionalt miljøtilskot elektronisk Søk regionalt miljøtilskot elektronisk I 2016 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Vi håper du søkjer elektronisk! Dette er ei omtale av korleis du søkjer elektronisk

Detaljer

Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid

Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid v. Anne Solstad Avd. for landbruk og bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Andre tema: Konsekvensar

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2014 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me håpar at du vil søke elektronisk. I denne brosjyra finn du ei beskriving av

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Luster 27. april 2017 Bakgrunn Store summar utbetalt årleg

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn

Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn Beitelagsleiar skal sende inn søknaden på vegne av heile beitelaget. Det er derfor viktig at beitelagsleiaren har denne retten i Altinn. Om beitelagsleiaren

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Produksjonstilskot Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlane Riksrevisjonen Bondelaget Bonde- og småbrukarlaget

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

2016 NB! Ny søknadsfrist er 15. november

2016 NB! Ny søknadsfrist er 15. november Rettleiingshefte for Tilskot til organisert beitebruk i Regionalt miljøprogram for Rogaland 2016 NB! Ny søknadsfrist er 15. november Førebels satsar: kr 20 per heimsanka sau/geit/storfe Regionalt miljøprogram

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon. Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017

Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon. Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017 Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017 Vanleg jordbruksproduksjon Grunnleggjande vilkår for å kunne motta

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2012

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2012 INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2012 Vinterstemning i Øldalen Foto: Steinar Haugalien 2/2012 Desember Besøksadresse: Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra Tlf: 61 21 61 90 Faks:

Detaljer

NYE ELEKTRONISKE SKJEMA RMP OG OBB UTREDNING OM NY TILSKUDDSORDNING FOR BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER. Turid Trötscher

NYE ELEKTRONISKE SKJEMA RMP OG OBB UTREDNING OM NY TILSKUDDSORDNING FOR BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER. Turid Trötscher NYE ELEKTRONISKE SKJEMA RMP OG OBB 16.03.2016 UTREDNING OM NY TILSKUDDSORDNING FOR BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER Turid Trötscher BAKGRUNN FOR NYE SKJEMA Ikke forøyd med utforming av skjema Skjemateknologien

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskot erfaringar frå Finnøy kommune

Avkorting i produksjonstilskot erfaringar frå Finnøy kommune Avkorting i produksjonstilskot erfaringar frå Finnøy kommune v/ Silke Ullrich Tilskotssamling Fylkesmannen i Rogaland 28.08.2013 Avkorting Feil oppdaga under stadleg kontroll har ikkje sau runding i antall

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Bakgrunn Sikrare og rettare utbetaling av tilskot i tråd med regelverket Søknadsåret følgjer kalenderåret Kortare tid fra søknad til utbetaling Opplysningar

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Rundskriv 14/1-3 Kommunen Fylkesmannen Kontaktperson: Vår dato: 04.02.2014 Vår referanse: 14/1-3 Rundskriv erstatter: Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Hovudutbetaling

Detaljer

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling Rundskriv 6/10 Kontaktperson: Vår dato: Vår referanse: Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunane For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Cathrine

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2012

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2012 Rundskriv 04/13 Kommunen og Fylkesmannen Kontaktperson: Vår dato: 06.02.2013 Vår referanse: 201300001-13/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 06.07.2016 Søknad om regionalt miljøtilskudd FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

1. Grunnopplysningar SLF 052 N. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

1. Grunnopplysningar SLF 052 N. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid SLF 052 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 1. Grunnopplysningar Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Rundskriv 34/07. Kommentarar til forskrift om miljøplan og retningslinjer for kontroll. 1. Innleiing

Rundskriv 34/07. Kommentarar til forskrift om miljøplan og retningslinjer for kontroll. 1. Innleiing Rundskriv 34/07 Fylkesmennene Kommunane Kontaktperson: Øystein Jorde (24131034), Johan Kollerud (24131214), Nanna Bergan (24131029) Vår dato: 12.07.2007 Vår referanse: 200700001-34/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre ønskjer alle ein god sommar!

Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre ønskjer alle ein god sommar! Juni 2016 Innhold Prosjekt på mjølk og storfekjøtt status... 1 Nytt etter jordbruksoppgjeret... 2 Nye krav til plantevernjournal... 2 Produksjonstilskott i Jordbruket (PTJ) pr 31.7.2016 - Kontroll... 3

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskot i jordbruket etter søknad med frist

Utbetaling av produksjonstilskot i jordbruket etter søknad med frist Rundskriv 7/12 Kontaktperson: Fylkesmennene Kommunane For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/ Seksjon direkte tilskudd Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 24.07.2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd FØR DU SØKER Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid SLF-052 N Søknadsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysningar Har

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 31.aug 2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd Før du søker Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Sunndal kommune i Møre og Romsdal Gode mål i vårt område: Skjøtta areal 820 Skjøtta

Detaljer

Forskrift om tilskot til avløysing

Forskrift om tilskot til avløysing Gjelder fra: 06.07.2010 - HISTORISK VERSJON Dato 08.11.2006 nr. 1227 Departement Landbruks- og matdepartementet Avd/dir Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2006 hefte 14 Ikrafttredelse 01.01.2007 Sist endret

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad med frist 20. august 2014

Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad med frist 20. august 2014 Rundskriv 2015-11 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad med frist 20. august 2014 Hovudutbetaling

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid SLF 052 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 1. Grunnopplysningar Søknadsfrist 20.1.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret Nytt frå jordbruksoppgjeret Tilskot for lammeslakt og kjeslakt Tilskot for lammeslakt og kjeslakt skal endrast frå å vere eit produksjonstilskot til å bli utbetalt på slakteoppgjeret. I omleggingsåret

Detaljer

87/2014 Formannskap /2014 Kommunestyret Uttale til høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

87/2014 Formannskap /2014 Kommunestyret Uttale til høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2014/781-2 Arkiv: Saksbehandlar: Silke Hansen Dato: 06.10.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/2014 Formannskap 13.10.2014 63/2014 Kommunestyret 16.10.2014 Uttale

Detaljer

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga RMP i fjellbygdene Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune Kulturlandskap med stutt veg til fjells Landskap for husdyrhald RMP 2016 Hausten 2016 154 PT-søknader i Ål 118 RMP-søknader 77% av PT-søkjarane søkjer

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014.

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014. Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 1. Analysar av blod viser tydeleg utslag for selen og jod med bruk av mineralkapslar til dyr på utmarksbeite. Me registrerer også høgre innhald

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Seminaret Kulturlandskap i fare! - Geiranger 15. mai 2017 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1. Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling

Detaljer

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket Forvaltnings- og føretaks av tilskotsordningar i landbruket RISIKOBASERT KONTROLLPLAN For året: 2016 Godkjent Christian Rekkedal Fylkesmannen i: Sogn og Fjordane Dato: 30.03.2016 Landbruksdirektør 1. Risikovurdering

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad med frist 20. Januar 2015

Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad med frist 20. Januar 2015 Rundskriv 2015-21 Kommune Fylkesmann Kontaktperson: Vår dato: 01.06.2015 Vår referanse: 15/1 dskriv erstatter: Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad med frist 20. Januar 2015 Hovudutbetaling av

Detaljer

NYTT PÅ PRODUKSJONSTILSKOTOMRÅDET

NYTT PÅ PRODUKSJONSTILSKOTOMRÅDET NYTT PÅ PRODUKSJONSTILSKOTOMRÅDET Fagsamling for landbruksforvaltninga 30. mai 2017 1 Endring i føresegn om søknad og dispensasjon Søknad ( 8) Må nytte elektronisk søknadsskjema. Nye søknadsfristar. Søknadsfristane

Detaljer

Uttale til forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

Uttale til forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Fra: Olav Magne Tonstad [mailto:omt@ha.kommune.no] Sendt: 20. oktober 2014 17:38 Til: Postmottak LMD Emne: Uttale til forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Det Kongelige Landbruks-

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket RISIKOBASERT KONTROLLPLAN For året: 2013 Godkjent: Christian Rekkedal Fylkesmannen i: Sogn og Fjordane Dato: A. Forvaltningskontroll

Detaljer

SMIL strategi og bruk av midlar. - Erfaringar frå Hjelmeland kommune

SMIL strategi og bruk av midlar. - Erfaringar frå Hjelmeland kommune SMIL strategi og bruk av midlar - Erfaringar frå Hjelmeland kommune Landbruket i Hjelmeland: 200 søknadar om produksjonstilskot. Snitt ca 200 da pr bruk, snautt halvparten dyrka. Ca 6,2 mill. liter kumjølkkvote

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Jølster Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12.

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grønnsaker

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grønnsaker Søknad om erstatning ved avlingssvikt gruppe grønnsaker Erstatning føreset at du eller kommunen kan dokumentere at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikta Søknadsfrist 31. oktober Søknaden

Detaljer

Prosjekt sau og utmark

Prosjekt sau og utmark Årdal, Lærdal og Aurland Prosjekt sau og utmark 2012-2016 prosjektplan søknad om prosjektmidlar Innhald 1. Bakgrunn... 2 2. Mål... 2 3. Tiltak korleis nå måla?... 4 4. Organisering og roller... 4 5. Økonomi...

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning

Fagsamling tilskotsforvaltning Fagsamling tilskotsforvaltning 12. August 2015 Endringar etter jordbruksavtalen 2015-2016 Avtale mellom Staten og Norges Bondelag 22. juni 2015 Nesten ingen endringar i satsar- verken i tilskot eller målprisar

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Tilskottssamling 29/1-13. Tema: Risikobasert kontroll

Tilskottssamling 29/1-13. Tema: Risikobasert kontroll Tilskottssamling 29/1-13 Tema: Risikobasert kontroll 1 Oppdrag til fylkesmannen Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske og juridiske virkemidler og regelverk knyttet til gårdbrukerens

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Landbruks- og matdepartementet Vår ref Dykkar ref: Sakshandsamar Dato 2014/833/3/V13 61244111 04.11.2014 Høyringsuttale - Forslag til ny forskrift om produksjonstilskot

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Beitesesongen 2011 og resultat frå spørjeundersøking

Beitesesongen 2011 og resultat frå spørjeundersøking Beitesesongen 2011 og resultat frå spørjeundersøking Spørjeundersøkinga er ein del av Beiteprosjektet i Hordaland. Spørjeskjema vart sendt ut til alle beitelaga som var aktive i organisert beitebruk i

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Hvordan

Detaljer

A xxx xxxx xxx. Vedtak i klagesak om produksjonstilskot for søknadsomgangen august 2014

A xxx xxxx xxx. Vedtak i klagesak om produksjonstilskot for søknadsomgangen august 2014 A xxx xxxx xxx Vår dato: 07.10.2015 Vår referanse: kkar dato: Dykkar referanse: Vedtak i klagesak om produksjonstilskot for søknadsomgangen august 2014 Landbruksdirektoratet syner til klage, dagsett 20.3.2015

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Husdyrtal i Aust-Agder siste ti år Kjelde: Produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet

Husdyrtal i Aust-Agder siste ti år Kjelde: Produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet Husdyrtal i Aust-Agder siste ti år Kjelde: Produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet Grovfôrbasert dyrehald Tal husdyr og tal jordbruksbedrifter med husdyrslaget i Aust-Agder. Tal frå produksjonstilskotsøknader

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Produksjonstilskudd Anne Kari Birkeland og Kjellfrid Straume

Produksjonstilskudd Anne Kari Birkeland og Kjellfrid Straume Produksjonstilskudd 31.08.2016 Anne Kari Birkeland og Kjellfrid Straume Viktig om produksjonstilskudd augustomgangen 2016 vanlig jordbruksproduksjon stedlig kontroll, m.m. avkortning ved feilopplysninger

Detaljer

Sluttrapport frå forvaltningskontroll i Sola kommune 30. september 2015

Sluttrapport frå forvaltningskontroll i Sola kommune 30. september 2015 Sluttrapport frå forvaltningskontroll i Sola kommune 30. september 2015 Tema for kontrollen var kommunen si handtering av følgjande ordningar: - Tilskot etter regionalt miljøprogram - Tilskot til avløysing

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. Rundskriv 61/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 18.12.2009 Vår referanse: 200900001-61/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer