Regional delplan for folkehelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional delplan for folkehelse"

Transkript

1 PLANPROGRAM Regional delplan for folkehelse U-10/13 1

2 Innhald 1 BAKGRUNN OG MÅL BAKGRUNN FØREMÅL OG MÅLGRUPPER STATUS FOLKEHELSEARBEIDET I MØRE OG ROMSDAL 4 2 FØRINGAR OG RAMMER FOR ARBEIDET PROSESSREGLAR NASJONALE RAMMER OG FØRINGAR REGIONALE RAMMER OG FØRINGAR REGIONAL PLANSTRATEGI (RPS) 6 3 HOVUDTEMA I PLANARBEIDET ORGANISERING OG SAMHANDLING HELSERELATERT ÅTFERD/LEVEVANAR OPPVEKST OG LEVEKÅR FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ 7 4 KUNNSKAPS OG UTGREIINGSBEHOV 8 5 ORGANISERING OG OFFENTLEG PROSESS ORGANISERING AV ARBEIDET RESSURSBEHOV SAMARBEIDS- OG HØYRINGSPARTAR, INFORMASJON OG MEDVERKNAD 9 6 FRAMDRIFTSPLAN 10 2

3 1 BAKGRUNN OG MÅL 1.1 BAKGRUNN Den regionale planlegginga er heimla i plan- og bygningsloven og er eit samla system for offentlig planlegging under folkevalt styre og kontroll. Fylkesutvalet vedtok Regional planstrategi i april 2012, jfr T-7/12. Regional planstrategi har som overordna målsetjing å styrke fylket sin samla attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse. Folkehelse er eit av dei prioriterte områda for den regionale planlegginga og det er vedtatt å utarbeide ein eigen regional delplan for folkehelse. Med folkehelse meiner vi befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Av dette følgjer det at folkehelsearbeid er samfunnet sin innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar befolkninga si helse og trivsel, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som beskyttar mot helsetruslar, samt arbeid for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. Ein av intensjonane i samhandlingsreforma er å førebygge sjukdommar. Den nye folkehelselova som trådde i kraft 1. januar 2012 er viktig for å nå den intensjonen. Det vert kravd ei brei tilnærming på mange områder på tvers av sektorar for å lykkast med godt folkehelsearbeid. Samfunnsplanlegging er sentralt i dette. delplanen er at vegvala for det systematiske folkehelsearbeidet skal vere godt forankra i ein god planprosess. Det må vere eit mål at planen skal fungere som eit plangrunnlag for det samla arbeidet med folkehelse i Møre og Romsdal, i fylkeskommunen, i kommunane, for fylkesmannen og andre sentrale aktørar sitt planarbeid. Fylkeskommunen si oppfølging vil skje gjennom handlingsprogrammet for planen, som vil bli integrert i økonomiplanprosessen og elles gjennom vidare planlegging, eller gjennom særlege tiltak og vedtak av enkeltsaker. Fylkeskommunen ønskjer å skape brei forankring av planarbeidet gjennom høyring av planprogrammet og seinare gjennom involvering av eigen organisasjon og eksterne samarbeidspartar i planprosessen og i høyring av planforslaget til delplanen. Tidleg på 1900-tallet var sjukdomsbildet dominert av infeksjonssjukdommar, mens i etterkrigsperioden har mellom anna hjerte- og karsjukdommar, kroniske lungelidingar og kreft tatt over og blitt dei store folkesjukdommane. Dagens samfunn er prega av utfordringar som overvekt, røyking og for lite fysisk aktivitet. I følgje WHO vil om lag 80 prosent av legekonsultasjonar i 2020 være knytt til livsstilssjukdommar. Vi blir stadig fleire eldre og sjukdomsbildet framover vil bli prega av kroniske lidingar. 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga. Folkehelselova skal sikre eit systematisk folkehelsearbeid i regi av statlege styresmakter, fylkeskommunen og kommunane. I tillegg til eiga lov, er folkehelse som tema også styrkja gjennom ny planog bygningslov. Dei samfunnsøkonomiske konsekvensane av godt folkehelsearbeid er dokumenterte, og er ein viktig bakgrunn for samhandlingsreformen. Det har aldri før vore utarbeidd regional plan for folkehelse i Møre og Romsdal, og føremålet med 1.3 STATUS FOLKEHELSEARBEIDET I MØRE OG ROMSDAL Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innan dei oppgåver og med dei virkemidlar som fylkeskommunen er tillagt; regional utvikling og planlegging, forvaltning og tenesteyting. Det same ansvaret ligg til kommunane gjennom lokal planlegging og utvikling, forvaltning og tenesteyting. Ei av rollene for fylkeskommunen er å understøtte folkehelsearbeidet i kommunane, og vere ein pådrivar for og samordne folkehelsearbeidet i fylket gjennom partnarskap. 3

4 Dei fleste kommunane i fylket er med i God Helse programmet, som er eit partnarskap om folkehelse. God Helse staben som støttar opp om partnarskapsarbeidet består i dag av seksjon folkehelse og fysisk aktivitet i fylkeskommunen si kulturavdeling, fylkessjukepleiar hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, folkehelsekoordinator i den fylkeskommunale tannhelsetenesta og koordinator for lågterskel fysisk aktivitet i Møre og Romsdal Idrettskrets. God Helse staben har også ein kompetansekontakt ved Høgskulen i Volda. er lange tradisjonar for godt folkehelsearbeid innan idretten, hos frivillige organisasjonar, i interesseorganisasjonar, i mange offentlege og private verksemder og hos einskildmenneske. Fylkeskommunen har i folkehelsearbeidet så langt prioritert kommunane og frivillig sektor ut i frå at det er i kommunane det viktigaste arbeidet skjer. Kompetanseheving og tett samarbeid med mellom anna folkehelsekoordinatorane har vore sentralt. Det er oppretta ressursgrupper for innsatsområda fysisk aktivitet, rusførebygging, tobakksførebygging og kosthald. I kommunane er det i dag om lag 30 folkehelsekoordinatorar. Kommunane driv folkehelsearbeidet i nært samarbeid med mange lokale aktørar. Samstundes er det viktig å nemne at det 4

5 2 FØRINGAR OG RAMMER FOR ARBEIDET 2.1 PROSESSREGLAR Arbeidet med regional delplan for folkehelse følgjer prosessreglane i plan- og bygningsloven. Planprogrammet er eit ledd i planprosessen, og skal gi eit oversyn over framdrift, ansvarsforhold og organisering av arbeidet. Føremålet med planprogrammet er primært å informere om den føreståande planprosessen som skal leie fram til fylkestingsvedtak av planen. Alle partar og interesserte skal gjennom planprogrammet få informasjon om hovudtema for regional delplan, prosessen og korleis ein kan gi innspel. Regional delplan for folkehelse skal vedtakast av fylkestinget i desember NASJONALE RAMMER OG FØRINGAR Nasjonale rammer Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) Folkehelselova trådde i kraft 1. januar 2012, og gir fylkeskommunen eit utvida ansvar i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen skal: Ha oversikt over helsetilstanden og påvirkingsfaktorar i fylket. Oversikta skal byggjast på opplysningar frå staten, frå kommunane og frå eigen verksemd Utøve folkehelsearbeid gjennom regionalt planog utviklingsarbeid, samt innan eigne tenesteområde Understøtte folkehelsearbeidet i kommunane, og vere ein pådrivar for og samordnar av folkehelsearbeidet i fylket, til dømes gjennom partnarskap Plan- og bygningslova Plan- og bygningslova bidrag til forankring av folkehelsearbeid og universell utforming i plan- og styringsdokument. Lova krev at all planlegging skal fremje befolkninga si helse og motverke sosiale helseforskjellar. I lova vert samanhengen mellom det fysiske miljøet og folk si helse framheva. Sentrale stortingsmeldingar og nasjonale forventningar Stortingsmelding nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge Stortingsmelding nr 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjeneste Stortingsmelding nr 16 ( ) Og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring Nasjonale forventningar til regional- og kommunal planlegging, vedtatt av kongelig resolusjon av 24. juni 2011 Stortingsmelding nr 26 ( ) Den norske idrettsmodellen Stortingsmelding nr 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder Stortingsmelding nr 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid Stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv en vei til høyere livskvalitet Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet REGIONALE RAMMER OG FØRINGAR Regionale rammer Gjeldande regionale planar og delplanar har innverknad på planarbeidet. Dei viktigaste planverka for folkehelsearbeidet er: Regional planstrategi , T-7/12 Fylkesplan , T80/08 Handlingsprogram 2011 Pilotfylke for universell utforming. Heile fylket for alle Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal Fylkesdelplan transport Helse i Plan i Møre og Romsdal (prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal) - erfaringsrapport og sjekkliste Partnarskapsavtalar for God Helse program met for kommunane i Møre og Romsdal 2.4 REGIONAL PLANSTRATEGI Regional planstrategi (RPS) er eit sentralt verkty i fylkeskommunen sitt arbeid for regional utvikling. Gjennom samordning og planlegging skal RPS medverke til vekst, utvikling, livskvalitet og folkehelse. Folkehelsefeltet er eit prioritert område for å nå desse måla. Planarbeidet må gjennom RPS koplast til andre pågåande og komande regionale planprosessar. Sentralt er: Regional delplan for bibliotek Regional delplan for tannhelse Regional delplan for senterstruktur Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal 5

6 3 HOVUDTEMA I PLANARBEIDET Planen skal først og fremst fokusere på områder kor fylkeskommunen, kommunane, statlege og frivillige aktørar på regionalt nivå har verkemiddel til å gjere noko med. Dette kan dreie seg om både økonomiske, juridiske og pedagogiske verkemiddel. Det er peika ut seks satsingsområder i partnarskapen for God Helse som er i tråd med nasjonale satsingsområder, og det er sett ned ressursgrupper for fleire av desse. Satsingsområda er: Fysisk aktivitet Kosthald Rusførebygging Tobakksførebygging Psykisk helse Sosiale forskjellar ein auke i overvekt, diabetes type 2 og sjukdommar i andedrettsorgana. Visse kreftformar ventar ein òg vil auke, og psykiske lidingar, særleg depresjon og angst. Fokusområde vil vere: Det offentlege si rolle med å gje råd og rettleiing om kva den enkelte sjølv og innbyggarane kan gjere for å fremme helse og førebyggje sjukdom Korleis ein kan skape helsefremjande miljø på ulike arena i nærmiljøet for alle aldersgrupper og med ulike ferdigheiter. Desse seks satsingsområda vil bli sentrale innanfor dei fire hovudtema for planarbeidet. 3.1 ORGANISERING OG SAMHANDLING Vi lever våre liv i ei verkelegheit som ikkje er sektorinndelt. Arbeidet med folkehelse må vere heilskapleg og på tvers av sektorar. Det er i dag ei utfordring å gjere fleire aktørar medvetne og ansvarlege for viktige oppgåver i folkehelsearbeidet. Den nye folkehelselova sett tydelegare krav til korleis folkehelsearbeidet skal bli drive og kva for oppgåver og ansvar kommunane, fylkeskommunen og statlege helsestyresmakter har. Mykje ligg til rette for at vi skal lukkast med eit godt folkehelsearbeid i vårt fylke, mellom anna ved at vi har eit fundament som ligg i God Helse partnarskapen. Fokusområde vil vere: Politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet i kommunane og fylkeskommunen Folkehelsesatsing som ein del av kommunal og fylkeskommunal planlegging, utvikling, forvaltning og tenesteyting Oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar denne Organisering, innhald og prioritering av arbeidet med God Helse programmet, partnarskap for folkehelse Samhandling mellom frivillig og offentleg sektor og tverrfagleg arbeid 3.2 HELSERELATERT ÅTFERD/LEVEVANAR Livsstilsrelaterte sjukdomar er aukande, og er ei stor folkehelseutfordring. Sosial ulikskap er kanskje mest synleg innanfor områda fysisk aktivitet, kosthald, rusmiddelbruk og røyking. Samstundes har vi ei demografisk utvikling med fleire eldre. Det er forventa ein auke i aldersrelaterte lidingar, og ikkje minst vil vi få fleire eldre med samansette lidingar. Hos den vaksne befolkninga tyder det på at vi får 3.3 OPPVEKST OG LEVEKÅR Grunnlaget for god helse vert lagt i oppveksten. Barnehage, skule, bumiljø/nærmiljø og foreldre har stor innverknad på born og unge si psykiske og fysiske helse. Vi har mellom anna i dag utfordringar knytt til aukande overvekt hos born, vekst i psykiske lidingar hos unge, helseproblem som følgje av dårleg inneklima i skulen og fråfall i den vidaregåande skulen. KOSTRA tal syner at mange kommunar i fylket reduserer talet på årsverk innanfor helsestasjon- og skulehelseteneste frå 2010 til Fråfallet i den vidaregåande skulen er framleis høgt sjølv om Møre og Romsdal kjem godt ut mot landet elles. Mange elevar i 7. og 10. trinn og vg1 er mellom anna misnøgde med det fysiske læringsmiljøet i skulen. Fokusområde vil vere: Styrke arenaer kor grunnlaget vert lagt for barn og unge si helse (fysisk, psykisk og sosial helse) Helsetenesta, herunder helsestasjon og skulehelsetenesta som viktig ressurs 6

7 3.4 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ Det fysiske miljøet har mykje å seie for utjamning av sosiale helseforskjellar og for kva slags levevanar vi som innbyggjarar har. Vi har mellom anna ikkje gode nok ferdselsårer mellom bustad, skule, arbeidsplass og servicefunksjonar. Det er store variasjonar mellom tettstadene i fylket når det gjeld del av innbyggarane som har trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng. Men også faktorar i miljøet som innemiljø, vatn og vassforsyning, bustadmiljø, arbeidsmiljø, det nære sosiale nettverket, kultur og oppvekstmiljø har innverknad på helsa. Ein av dei mest grunnleggande føresetnadene for folkehelsa er å ta del i, og ha innverknad på, samfunnet ikring seg. Vår befolkning er i endring, vi vert stadig fleire eldre og innvandrarbefolkninga aukar. Dette gir oss nye utfordringar og moglegheiter. Fokusområde vil vere: Helsefremmande planlegging med fokus på arealbruk, samferdsel og transport herunder samanhengane mellom ulike kvardagsfunksjonar og transportmidlar Det nære sosiale nettverket, kultur og oppvekstmiljø Inneklima i skular, vassforsyning Førebygging av ulykker og skader 7

8 4 KUNNSKAPS- OG UTGREIINGSBEHOV Helse er viktig for alle, men føresetnadene for å oppnå god helse er høgst ulike. Det er mange tilhøve som spelar inn; sosiale tilhøve knytt til oppvekst, utdanning, kosthald, arbeid og moglegheiter knytt til trening og fysisk aktivitet er avgjerande for helsa. Samhandlingsreforma legg vekt på betydinga av tidleg innsats. Påvirkingsfaktorane for helse finst på fleire samfunnsområder og det er avgjerande at det vert arbeidd på tvers av sektorar. Det er økende forståelse for at folkehelsepolitikken må ta utgangspunkt i faktorer som påvirker helsen (helsedeterminanter). Forskrift om oversikt over folkehelsen som trådde i kraft 1. juli 2012, set krav til at: kommunar og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven 7-1 og Som eit ledd i dette oversiktsarbeidet er det, etter vedtak i kultur- og folkehelseutvalet den 26. januar 2012, oppretta ei arbeidsgruppe for oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar. Arbeidsgruppa består av representantar frå fylkeskommune, fylkesmann, kommunar, NAV og Helse Møre og Romsdal. Arbeidsgruppa skal gje innspel på kva fylkeskommunen har behov for av oversikt, og val av eventuelle undersøkingar. I april 2012 kom det frå Nasjonalt folkehelseinstitutt folkehelseprofilar for fylka. Det vil kome retningsliner for fylkeshelseundersøkingar frå Folkehelseinstituttet i Ved utgangen av 2012 vil arbeidsgruppa utarbeide eit grunnlagsdokument som ledd i arbeidet med oversikt over folkehelsa. Det vert no arbeidd med å setje i verk undersøkingar her i fylket. Eksempel på slike helsedeterminanter kan være utdanning, arbeid, inntekt, bo- og nærmiljø, sosial inkludering, tilgang til tjenester, samt tilgang til friskfaktorer som ren luft, naturområder, gang- og sykkelveier, fravær av støy m.v. Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle, IS-1846 Helsedirektoratet, Økonomi Det er i budsjettet for 2012 satt av kr til undersøkingar. For å ha god oversikt over helsetilstanden og påvirkingsfaktorar i fylket må det og settast av midlar til dette dei næraste åra. Som ledd i planarbeidet må det utarbeidast eit kunnskapsgrunnlag. Folkehelselova pålegg fylkeskommunen å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og dei positive og negative faktorar som kan virke inn på denne. Oversikta skal vere skriftleg og identifisere folkehelseutfordringane i fylket, herunder vurdere konsekvensar og årsaksforhold. 8

9 5 ORGANISERING OG OFFENTLEG PROSESS 5.1 ORGANISERING AV ARBEIDET Planarbeidet skal organiserast av fylkeskommunen og skal utarbeidast og settast i verk i eit samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunane og andre sentrale regionale aktørar. Dette fordrar ei tilrettelegging av planarbeidet som gjer det mogleg for eksterne aktørar å delta. Det skal etablerast ei eiga prosjektgruppe for planarbeidet. Gruppa vil ha medlemmar frå Kultur- og Plan- og analyseavdelinga. Kulturavdelinga vil ha prosjektleiaransvaret. I planperioden blir det to høyringar, på planprogrammet og høyringsutkastet til delplanen. Begge høyringsperiodane vil tilfredsstille kravet om minst seks vekers høyringsfrist. Folkehelsearbeidet er tverrfagleg, går på tvers av sektorar og rører ved mange ulike partar i fylket frå til dømes frivillige organisasjonar og næringsliv til kommunar og stat. Dei er alle relevante høyrings-partar: Kulturavdelinga vil ha ansvar for framdrifta i planarbeidet, og skal sjå til at arbeidet blir gjennomført i tråd med framdriftsplan (jf. kapittel 6). Som ansvarleg skal avdelinga koordinere kontakten med arbeidsgruppe for oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar. Arbeidsgruppe for oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar Arbeidsgruppa består av representantar frå fylkeskommune, fylkesmann, kommunar, NAV og Helse Møre og Romsdal skal gi innspel på kva Møre og Romsdal har behov for av oversikt og val av eventuelle befolkningsundersøkingar. Eit tverrfagleg referansegruppe i fylkeskommunen skal gi prosjektet fagleg støtte, aksept og innspel. Relevante eksterne referansegrupper og høyringspartar går fram av pkt RESSURSBEHOV I PLANARBEIDET Per i dag er det ikkje identifisert økonomisk behov for kjøp av tenester, utover budsjettrammene. Dette fordrar samstundes at det blir sett av nok personalressursar i organisasjonen. 5.3 SAMARBEIDS- OG HØYRINGSPARTAR, INFORMASJON OG MEDVERKNAD Gjennom planprosessen søkjer vi god forankring og medverknad i planarbeidet. Informasjon om arbeidet vil bli publisert på fylkeskommunenettstaden Det er aktuelt å leggje opp til 2-3 arbeidsverkstader i ulike delar av fylket i samband med planarbeidet. Det er viktig at utviklinga av delplanen skjer i eit samspel med kommunane og andre sentrale aktørar i folkehelsearbeidet. I tillegg skal det etablerast ei tverrfagleg fylkeskommunal referansegruppe. Statlege etatar Kommunar, regionråd Kommunenes Sentralforbund (KS) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Interesseorganisasjonar Helse Møre og Romsdal Kompetansesenter rus Midt-Norge (KORUS) Frivillig sektor Arbeidslivets parter Friluftslivsorganisasjonane Regionalt kulturleiarforum Plannettverket (Fylkeskommunen og kommunane) Møre og Romsdal Idrettskrets 9

10 6 FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplanen dekkjer heile planperioden Utarbeiding av planprogram Sept. Orientering i kultur- og folkehelseutvalet Okt. Fylkesutvalet legg planprogram til høyring, 1-2 okt. Okt.-nov. Høyringsperiode Sept.-des. Innsamling av kunnskapsgrunnlag, utgreiingar Grunnlagsdokument oversikt over folkehelsa 2013 Jan. Febr.-apr. Slutthandsaming og godkjenning av planprogram i fylkesutvalet Høyringsmøte, workshops. Identifisering av handlingsalternativ. Aug. Ferdigstilling av høyringsdokument, Aug. Sept.-okt. Nov. Des. Fylkesutvalet legg planforslag til høyring. Høyringsperiode Handsaming i fylkesutvalet Slutthandsaming og godkjenning av Regional delplan for folkehelse i fylkestinget 10

11 PLANPROGRAM REGIONAL DELPLAN FOLKEHELSE PRAKTISK INFORMASJON Høyringsperioden var Dette dokumentet finn ein også på For meir informasjon, kontakt : Fylkeskultursjef Arvid Blindheim, tlf Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, Svein Neerland, tlf Rådgivar folkehelse Sigri J. Spjelkavik. tlf / e-post: Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Alle fotos: Møre og Romsdal fylkeskommune Lay-out/førtrykk: Info. v/svein Magne Harnes Digitaltrykk: Fellestenesta, Fylkeshuset 11

12 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon E-post: 12

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse PLANPROGRAM Regional delplan for folkehelse Høyringsdokument Høyringsperiode 03.10.12-16.11.12 1 Innhald 1 BAKGRUNN OG MÅL 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER 3 1.3 STATUS FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse Forslag til planprogram Regional delplan for folkehelse Høyringsdokument Høyringsperiode 03.10.12-16.11.12 1 Innhald 1 BAKGRUNN OG MÅL 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER 3 1.3

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar 2013 Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale helseforskjellar

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Planutvalet, 27. november 2013

Planutvalet, 27. november 2013 Side 1 av 8 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, 27. november 2013 Sakshandsamar: Doris Lene Rutledal E-post: doris.lene.rutledal@sfj.no Tlf: 96013766 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-3 Gje alltid opp vår

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

«LIVSLANG LÆRING» Regional plan for oppvekst og kompetanse i Telemark. Planprogram forslag 2014. det hvite feltet

«LIVSLANG LÆRING» Regional plan for oppvekst og kompetanse i Telemark. Planprogram forslag 2014. det hvite feltet «LIVSLANG LÆRING» Regional plan for oppvekst og kompetanse i Telemark. Planprogram forslag 2014 det hvite feltet Foto: Hege Schjøth Øveraas, Telemarkfylkeskommune 1 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Folkehelsesatsing for barn og unge Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Lov om folkehelsearbeid 24.06.11- Iverksett 01.01.12 Legg ansvaret på kommunen (ikkje helsetenesta)

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Regional planstrategi Møre og Romsdal

Regional planstrategi Møre og Romsdal Regional planstrategi Møre og Romsdal 2012-2016 Regional planstrategi eller RPS Heidi-Iren Wedlog Olsen, Plan- og analyseavdelinga 2 Regional planstrategi Heimla i plan- og bygningsloven, 7 Skal utarbeidast

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland

Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland 2012 2024 Utkast til planprogram februar 2011 Innhald 1. Innleiing... 2 1.1. Folkehelse og folkehelsearbeid... 3 2. Formål... 3 3. Formelle rammer... 4

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune Lærdal kommune Planprogram Skulebruksplan 2014 2018 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen Innhald Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Rev

REGIONAL PLANLEGGING. Rev REGIONAL PLANLEGGING Rev. 03.13. Mål for plan- og analyse avdelinga (PoA) 2 Vi vågar litt meir! VI skal vere: EIN UTVIKLINGSAKTØR EIN TYDELEG MEDSPELAR VI skal gjere Møre og Romsdal til EIT FØREGANGSFYLKE

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp gang. Ålesund 15. oktober 2009 Seniorrådgivar Asle Moltumyr Helsedirektoratet Disposisjon innlegg Ny plandel (plan- og bygningslov) i eit folkehelseperspektiv.

Detaljer

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015 2020 Utkast til planprogram Steinkjer 10.9.2013 Innhold: 1. Innledning 2. Formål med planarbeidet 3. Føringer for planarbeidet 4. Kunnskapsgrunnlaget om

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM...

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... INNHALD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 KVA ER EIT PLANPROGRAM... 3 2. FØRINGAR... 4 2.1 KOMMUNEPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2013 2025, SAMFUNNSDELEN... 4 2.2 PLANSTRATEGI

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging Koordineringsrådet, 03.12 2015 Levekår, livskvalitet og kartlegging «Det er viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ny folkehelselov

Detaljer

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal Et langsiktig arbeid for å podusere helse i alle samfunnsledd Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Skulebruksplan

Skulebruksplan Planprogram Skulebruksplan 2014-2018 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 01.09.2013 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET I HORDALAND - OPPSTART

REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET I HORDALAND - OPPSTART HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201003000-1 Arkivnr. 407 Saksh. Regionalavdelinga Saksgang Kultur- og ressursutvalet Samferdselsutvalet Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

Kommunal plan for folkehelse. Skjåk kommune 2012 2015

Kommunal plan for folkehelse. Skjåk kommune 2012 2015 Kommunal plan for folkehelse Skjåk kommune 2012 2015 Ordliste Helse Helse er ikkje berre at ein ikkje er sjuk, men også fysisk, psykisk og sosial velvære. Ei folkeleg forståing av helse blir ofte knytt

Detaljer

Regional planstrategi - RPS

Regional planstrategi - RPS -Ein tydeleg medspelar Regional planstrategi - RPS Presentasjon for hovudutvala våren 2015 Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm Eg vil seie noko om Kvifor planlegging Den regionale planlegginga generelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av helsefremmande og førebyggande helsearbeid Prosjektplan/engasjementsbrev

Forvaltningsrevisjon av helsefremmande og førebyggande helsearbeid Prosjektplan/engasjementsbrev Forvaltningsrevisjon av helsefremmande og førebyggande helsearbeid Prosjektplan/engasjementsbrev Audit & Advisory Februar 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE 2018-2028 Utkast 29 mai 2017 Vedteken lagt til høyring og offentleg ettersyn i formannskapet, 01.06.2017 FORORD Eit planprogram beskriv innhald,

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE - HØYRINGSFRAMLEGG

REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE - HØYRINGSFRAMLEGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201003000-159 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Kultur- og ressursutvalet Samferdselsutvalet

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning

Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2016/35103-1 Saksbehandlar: Else-Marie Brobakke Aarø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 10.01.2017 Utval for kultur, idrett og regional

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Turnuskurs for fysioterapeuter 5.mai 2017 Kristina Forsberg rådgiver folkehelse Troms fylkeskommune

Turnuskurs for fysioterapeuter 5.mai 2017 Kristina Forsberg rådgiver folkehelse Troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 5.mai 2017 Kristina Forsberg rådgiver folkehelse Troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett av tre forvaltningsnivå sammen

Detaljer

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE Molde, 18.-19.september 2008 Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune Berit Koen, folkehelsekoordinator Hilde Ørstavik Lundberg, helsesøster FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Foto: www.colourbox.com Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet

Detaljer

Hvordan skape meir folkehelse?

Hvordan skape meir folkehelse? Hvordan skape meir folkehelse? Arbeidsverkstad for Regional delplan for folkehelse Molde 11. april 2013 Quality Hotel Alexandra Innhold Fylkesmannens rolle Folkehelse! Barn og unge satsing 2013-2016 Skole,

Detaljer

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Sjumilsstegkonferansen 15.03.2017 Folkehelselova 4: Fremje helse

Detaljer

Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda

Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda v/ kommuneoverlege Arne Gotteberg, Volda kommune Kva har skjedd, og kva har vi lært? Takka vere løyvingar frå

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse. Utkast til handlingsprogram

Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse. Utkast til handlingsprogram Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse Utkast til handlingsprogram 2014 Handlingsprogram 2014-. Regional plan for folkehelse i Hordaland 2014-2026. Innhald Innleiing 4 Organisering av

Detaljer

HØRINGSUTTALE TIL NY FOLKEHELSELOV - SAMHANDLINGSREFORMA-

HØRINGSUTTALE TIL NY FOLKEHELSELOV - SAMHANDLINGSREFORMA- HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201012571-1 Arkivnr. A. 44.00 Saksh. Corwin, Lise Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 11.01.2011 27.01.2011

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer