Mottatte merknader SOLA KOMMUNE. REGULERINGSPLAN - DETALJEREGULERING for MASSEDEPONI PÅ TJORA (PLANID: 0575)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mottatte merknader SOLA KOMMUNE. REGULERINGSPLAN - DETALJEREGULERING for MASSEDEPONI PÅ TJORA (PLANID: 0575)"

Transkript

1 Mottatte merknader SOLA KOMMUNE REGULERINGSPLAN - DETALJEREGULERING for MASSEDEPONI PÅ TJORA (PLANID: 0575)

2 Statens vegvesen Jærconsult AS Orstadvegen KLEPP STASJON Bijan Khalili Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Trond Åge Langeland / 16/ Uttale til varsel om oppstart av detaljregulering for massedeponi på Tjora - PlanID Sola kommune Vi viser til sak datert 14. juni Statens vegvesen er opptatt av trafikksikkerheten i kryss med rv. 509 som følge av tiltaket. Frem mot offentlig ettersyn forutsetter vi at dette belyses, herunder at merbelastning / varighet av tiltaket eksplisitt fremkommer. Vi må ta forbehold om flere merknader når det foreligger et konkret planforslag. Plan og forvaltningsseksjon Stavanger Med hilsen Irene Hegre Seksjonsleder Langeland Trond Åge Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Kopi Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune, regionalplan, Postboks 130, Sentrum, 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune, samferdsel, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER Sola kommune, Postboks 99, 4097 SOLA Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Lagårdsveien 80 Statens vegvesen Region vest 4010 STAVANGER Landsdekkende regnskap Askedalen LEIKANGER Org.nr: Vadsø

3

4

5 Jærconsult AS Orstadvegen KLEPP STASJON Dato: Vår ref: 16/ Deres ref: Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for massedeponi på Tjora i Sola kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441 Trondheim TELEFON E-POST WEB GIRO SWIFT DNBANOKK IBAN NO ORG.NR. NO SVALBARDKONTOR TELEFON Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 14. juni DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansammenheng. Om planen Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for overskuddsmasser/rene masser for å dekke regionens behov. Planområdet skal tilbakeføres til landbruk. Innspill fra DMF Etter en gjennomgang av Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine kartdatabaser, kan vi ikke se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser av regional eller nasjonal verdi. DMF har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for massedeponi på Tjora i Sola kommune. Vennlig hilsen Marte Kristoffersen seksjonsleder Ida Egge Johnsen overingeniør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Saksbehandler: Ida Egge Johnsen

6 Mottakere: Jærconsult AS Orstadvegen KLEPP STASJON Kopi til: Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Sentrum 4001 STAVANGER Sola kommune Postboks SOLA 2

7 Sola Kommune Postboks SOLA Vår ref. Vår dato: 11/ Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Einar K Merli Sola kommune - Detaljregulering for massedeponi på Tjora - planid Varsel om oppstart av planarbeid - Uttalelse fra Avinor Vi viser til brev fra Jærconsult AS, datert , vedrørende varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for massedeponi på Tjora - planid Planområdet ligger ca meter nord/nordvest for landingsterskel til bane 18 (fra nord) ved Stavanger lufthavn Sola. 1. Restriksjonsplanen for Stavanger lufthavn Sola Det er utarbeidet restriksjonsplan for Stavanger lufthavn, vedtatt av Samferdselsdepartementet i henhold til Luftfartsloven Videre ligger planområdet innenfor den horisontale flaten (kote 53,4 moh), som er en høyderestriksjonsflate i restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. 3.1 og 3.4 i bestemmelsene til gjeldende restriksjonsplan og kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser 1, BSL E 3-2 av Siden terrenghøyden rundt dalsøkket ligger på ca. kote 17 moh, og det dreier seg om en mindre oppfylling, vil det ikke komme i konflikt med høyderestriksjonsflaten (den koniske flaten). 2. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg Byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for området er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC18 i sør med 24,1 moh. Kanten av omtalt dalsøkk har en maksimal kotehøyde på ca. 17 moh. Det skal med andre ord fylles opp til en kotehøyde på ca. 17 moh og endring av terreng eller bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil ikke bryte BRA-krav, jf. 4.1 og 4.4 i bestemmelsene til gjeldende restriksjonsplan og 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av Det pågår en prosess med å konvertere teknisk/operativ godkjennelse av lufthavnene til EU sertifisering. Etter EU sertifisering vil EU kravene gjelde. Postboks 150 NO-2061 Gardermoen Tlf: / Fax: / avinor.no NO MVA

8 3. Farlige eller villedende lys Vi vil orientere om at planområdet vil bli i innflygingen fra nord til framtidig vestre parallellrullebane, som ligger inne i Masterplanen for Stavanger lufthavn. Siden parallellrullebanen ligger langt fram i tid, vil oppfyllingen nå ikke få betydning med hensyn til farlig eller villedende lys for flytrafikken, jf. 5.1 og 5.2 i bestemmelsene til gjeldende restriksjonsplan og 13-3 i overnevnte forskrift BSL E 3-2. Med vennlig hilsen Avinor AS Einar K Merli Arealplanlegger Masterplaner og arealdisponering Dokumentet er godkjent elektronisk. Kopi: Fylkesmannen i Rogaland, Jærconsult AS Postboks 150 NO-2061 Gardermoen Tlf: / Fax: / avinor.no NO MVA

9 Bijan Khalili Fra: Oddveig Vølstad Sendt: 7. juli :39 Til: Kopi: Bijan Khalili Emne: Massedeponi Tjora planid Sola Kommune Hei Mine foreldre (Svanhild og Karstein Lilleland) bor i Nordre Hogstadveg 64. De har en vannledning som ligger fra fylkesv. 509 og rett over markene fram til huset deres. Dette blir i området deponiet kommer. Det er også en forgreining opp til nr 28 her. Jeg regner med dere er klar over denne. Vennlig hilsen Oddveig Vølstad Tareringen Tananger tlf

10 Bijan Khalili Fra: NVE Sendt: 13. juli :24 Til: Bijan Khalili Emne: Standardsvar - Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for massedeponi på Tjora - PlanID Sola kommune Vår ref: Deres ref: 0575 Massedeponi på Tjora Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for massedeponi på Tjora - PlanID Sola kommune Vi viser til varsel om oppstart i denne saken, samt brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til kommunene vedrørende vår prioritering av arealplansaker. NVE Region sør vil ikke prioritere å behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte kontakt at det er en konkret problemstilling som dere ønsker hjelp fra oss med. Vi kan ikke se at dere har bedt om hjelp i denne saken, og vi har derfor ikke behandlet den. Hvis dere likevel ønsker en tilbakemelding fra NVE, kan dere ta kontakt med en konkret forespørsel. Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med naturpåkjenninger, som flom og skred, er å styre arealbruken slik at en unngår ny utbygging i områder utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfare, er gitt i TEK og 7-3. På reguleringsplannivå må det utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. Områder utsatt for flom eller skred, må vises på kartet som hensynssone, jf. pbl Det må gis bestemmelser knyttet til faresonen som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak. Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE har utarbeidet en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider. Astrid Flatøy Seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør Telefon: eller direkte: E-post: eller direkte: Web: Fra: Bijan Khalili Sendt: 14. juni :33 Til: Region Sør 1

11 Emne: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI PÅ TJORA- PLANID SOLA KOMMUNE VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI PÅ TJORA- PLANID SOLA KOMMUNE. Jærconsult AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan og bygningsloven 12-8: 0575 Massedeponi på Tjora Hensikten med planen er å legge til rette for massedeponi for overskuddsmasser/rene masser for å dekke regionens behov. Planområdet skal tilbakeføres til landbruk. Planområdet omfatter ca. 45 daa på Tjora og ligger på nordsiden av Nordre Hogstadveg. Det meste av planområdet er vist som LNF med hensynssone med båndlegging for regulering etter PBL i gjeldende kommuneplan. Det resterende arealet er vist som LNF uten hensynssone. Planområdet kan bli innskrenket i løpet av reguleringsplanarbeidet. Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar med plan og bygningsloven 12-9 og 4-1. Plangrense for planen er vist i vedlagt kart. Eventuelle kommentarer kan sendes elektronisk til med kopi til Merknader kan også sendes pr. post til Sola kommune, Postboks 99, 4097 Sola, med kopi til Jærconsult AS v/bijan Khalili, Orstadvegen 112, 4353 Klepp Stasjon. Frist for merknader er satt til Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Sola kommunes hjemmeside. Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er Utvalg for Plan og Miljø som behandler saken og avgjør om planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil De få planforslaget tilsendt og ha anledning til å gi uttale. En ber om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert. Med vennlig hilsen, Jærconsult AS Bijan Khalili Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. kart som viser plangrense Med vennlig hilsen. Bijan Khalili 2

12 Mobil: Epost: 3

13 FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Jærconsult AS Orstadveien KLEPP STASJON Deres ref.: Saksbehandler: Sikke Viste Saksnr. 16/ Direkte innvalg: Løpenr /16 Arkivnr. FR-RB SOL Tjora/masse/det. SOLA KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI PÅ TJORA PLANID VARSEL OM OPPSTART - UTTALELSE FRA SEKSJON FOR KULTURARV, BEHOV FOR BEFARING Rogaland fylkeskommune viser til deres brev datert Fylkesrådmannen, har vurdert varslet om oppstart av regulering i det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. Ad. nyere tids kulturminner Innenfor planområdet er det ganske store steingarder. Større steingarder er viktige kulturminner og landskapsaktører i landskapet. De bør derfor i størst mulig grad ivaretas og sikres vern, samtidig som det ikke bør fylles helt inn til, slik at de blir liggende nedsenket i landskapet. Ad. automatisk freda kulturminner Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt innenfor planområdet og i nærområdet, finner vi det nødvendig å befare planområdet før vi kan gi endelig uttale til planen. Dette for å avgjøre om det er potensial for ikke-registrerte automatisk freda kulturminner, primært i form av bosetnings-/aktivitetsspor under dagens markoverflate, og som kan komme i konflikt med planforslaget. Vi kan likevel ikke kreve befaring utført før det ferdige planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. All erfaring tilsier imidlertid at tiltakshaver har nytte av å få utført befaring på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver. Det må imidlertid understrekes at det kan bli behov for ytterligere registreringer etter denne første synfaringen. Vi ber også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av dyrkingsplaner etter 1970, samt evt. trase for eksisterende vannledning, kabler og lignende, innenfor planområdet da slike inngrep i planområdet kan redusere potensialet for bevarte automatisk freda kulturminner. Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere registreringer, foreligger og forholdet til evt. automatisk freda kulturminner er POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON ORGANISASJONSNR. BANKGIRO: Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt STAVANGER STAVANGER E-POST: INTERNETT:

14 avklart. Med hilsen Seksjon for kulturarv Kate I. Jellestad Syvertsen seksjonssjef Sikke Viste Rådgiver Kopi: Sola kommune Jærconsult AS v/bijan Khalili Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

15 Bijan Khalili Fra: Ronny Skjøtskift (Aktiv Forus) Sendt: 3. august :11 Til: Bijan Khalili Kopi: Øyvind Rakstang Emne: Re: Kommentarer PLANID 0575 Oppfølgingsflagg: Status for flagg: Følg opp Flagget Hei, Viser til innsendt merknad fra Hogstad Velforening mot massedeponi ved Hogstad. Som eiendomsmegler vil jeg også påpeke at et eventuelt deponi vil føre til en betydelig verdiforringelse for eiendommene i området. I hvor stor grad vil selvsagt avhenge av hvor mye den enkelte eiendom blir påvirket. Noen eiendommer vil få utsikt til deponiet, andre ligger nært med tanke på støy og støv. Samtlige eiendommer får adkomstvei gjennom/ved deponiområdet, og dette vil i seg selv forringe verdien. Samlet snakker vi om et beløp i millionklassen. Med vennlig hilsen Ronny Skjøtskift Den 3. aug kl skrev Øyvind Rakstang Kommentarer fra Hogstad Velforening. Vennlig hilsen Øyvind Rakstang This , including any attached files, may contain confidential and privileged information for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution, or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive information for the intended recipient), please contact the sender by reply and delete all copies of this message. <Merknad Massedeponi..pdf> This and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this in error please notify the system manager. This footnote also confirms that this message has been swept for the presence of computer viruses. 1

16 Til Sola Kommune Kopi: Jærconsult v/bijan Kallili Hogstad Angående: Varsel om oppstart av planarbeid detaljregulering for massedeponi på Tjora. PLANID 0507 Sola Kommune. Kommentarer/merknader fra beboere på Hogstad/Hogstad Velforening. Det er med bekymring at vi har mottatt melding om planarbeid for fremtidig massedeponi på Hogstad. Området som er planlagt benyttet ligger i vårt umiddelbare nærområde og et slikt deponi, med tilhørende aktivitet, vil ha en negativ innvirkning på vårt nærmiljø og boforhold. Det er mer enn 100 mennesker som daglig har aktivitet i dette området. Det være seg skolevei, adkomst, boforhold, rekreasjon og fritid. Særlig må det bemerkes at adkomst til et evt. deponi kan komme i konflikt med gående som benytter bussholdeplassene som ligger i tilknytning til Hogstadfeltet og omkringliggende boliger. Disse personene er i stor grad barn og unge på vei til eller fra skole, fritidsaktiviteter o.a. Videre mener vi at trafikkforholdene til et evt. deponi er uavklart med hensyn til de pågående planene/arbeid for transportkorridor vest mellom Sømmevågen og Tananger. Etter hva vi forstår er drift av deponiet nå planlagt som en ren kommersiell virksomhet. Det er altså ikke tenkt å fungere som et nødvendig deponi i forbindelse med en aktuell/planlagt aktivitet som for eksempel allmennyttig bygging av vei, skole el. RS Maskin, som oppgis som ansvarlig entreprenør, vil derved kunne drive dette på en maksimal kommersiell basis innenfor de rammer som gis. Vi føler oss som en uskyldig part i dette som må ta vesentlige belastninger forbundet med denne aktiviteten. Dette er selvfølgelig bekymringsfullt. I gjeldende Kommuneplan for Sola gis det ikke klare kriterier for opprettelse og drift av massedeponi. Et kriterium som dog nevnes er at «..det kan legges til områder der det skapes minst ulempe for landbruk, natur og omgivelsene generelt.» Vi er ikke enig i at dette tas til følge når det gjelder plassering av deponiet. Derimot viser Kommuneplanen til et regionalt planverk «Regional Plan for Massehåndtering på Jæren». Formålet med denne planen er å forbedre praksis for bruk og håndtering av overskuddsmasser og peke på lokaliteter for mottaksanlegg. I henhold til informasjon fra Rogaland Fylkeskommune er denne planen forventet vedtatt tidlig i I lys av dette er det etter vårt syn uholdbart å igangsette dette planarbeidet på nåværende tidspunkt.

17 På bakgrunn av overnevnte har beboerne på Hogstad/Hogstad Velforening følgende kommentarer til varsel om oppstart av planarbeid: 1. Før et eventuelt deponi kreves det konsekvensutredning av de deler av aktiviteten som berører beboere og brukere av området; herunder, men ikke begrenset til i. gående og syklende og deres bruk av tilkomstvei og skolevei ii. gående til og fra som brukere av offentlig kommunikasjon-bussholdeplasser iii. privat biltrafikk iv. tilkomst og trafikk vedrørende driften av deponiet 2. Videre planlegging utsettes inntil Regional Plan for Massehåndtering på Jæren fra Rogaland Fylkeskommune foreligger. Sola Kommune deltar i denne utarbeidelsen og planen forventes iverksatt tidlig i Et eventuelt deponi må knyttes til et spesifikt prosjekt. For eksempel utbygging av en spesifikk vei/veilengde eller annen infrastruktur. 4. Et eventuelt deponi skal ha en klar tids-driftsplan som klart definerer tidspunkt for oppstart, tidsintervall for driftstid og tidspunkt for avslutning. 5. Et eventuelt deponi skal ha en klar masse-volumplan. Planen skal klart definere hvilke masser og hvilke massevolumer det gis tillatelse for. Det skal også spesifiseres hvilken aktivitet som tillates. 6. Et eventuelt deponi skal ha klare regler for daglige driftstider og tillatte støygrenser. 7. Det er oppgitt at RS Maskin er tiltakshaver/ansvarlig entreprenør. I følge opplysninger på nett er dette et enkeltpersonforetak. Det kreves at ansvarlig entreprenør stiller med finansielle garantier for å kunne håndtere eventualiteter som kan oppstå under driften. Vi tenker da på erstatningsansvar ved skade som kan oppstå på vei/infrastruktur, privat eiendom osv. På vegne av beboere på Hogstad/Hogstad Velforening Ronny Skøjtskift

18

19

20 Dykkar ref.: 14/87 Vår dato: Vår ref.: 2013/5908 Arkivnr.: Sola kommune, Avdeling arealbruk Postboks Sola Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Kommuneplan Sola vurdering av arealbruk ved Solastranden Gård og massedeponi Hogstad Vi viser til våre uttale og motsegner til forslag til ny kommuneplan Sola , og til drøftingsmøter og dialog med kommunen. Vi viser vidare til synfaring som m.a. gjaldt Solastranden Gård og massedeponi Hogstad. Forslag til løysing for arealbruken: Solastranden Gård gnr 14/52 Vi viser til utdjupande informasjon frå tiltakshavar på synfaringa. Primærønsket og det viktigaste tiltaket for utvikling av verksemda var bruksendring av eksisterande driftsbygning/maskinhall i nord på eigedommen til mathall, servering og fleirbrukshall. 1. Fylkesmannen er open for at denne bygningen blir bruksendra til slikt føremål gjennom ein dispensasjonssøknad etter 19 i plan- og bygningslova. 2. Eigedommen blir vist som LNF-område i kommuneplanen som i dag. 3. Dersom det er/blir behov for det kan tiltakshavar fremje forslag til detaljregulering av arealbruken for eit avgrensa område kring eksisterande bygningar, f. eks for å avklare eventuell omlegging av innkøyrsle i aust, parkering, ny gang- og sykkelveg ved denne delen Nordsjøvegen m.m. Ei slik eventuelt detaljregulering må konkret avgrensast til «Bevertning» og/eller «Fritid/turistformål». Massedeponi Hogstad område Eigedommen blir vist som LNF-område i kommuneplanen som i dag. 2. Kommuneplanen kan vise omsynssone etter plan- og bygningslova 11-8 d) (Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover) for føreslåtte område på om lag 30 dekar.

21 3. Ei detaljregulering må vurdere og dokumentere kostnad/nytte ved eventuell bruk av område til massedeponi, og Sola kommune må vurdere om det er behov for meir areal til massedeponi i kommunen og i området. Eksisterande jordkvalitet må vektleggast. Det regionale arbeidet med avklaring av område for massedeponi må vektleggast. Med helsing Hadle Nevøy Dagfinn Hatløy landbruksdirektør seniorrådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift Saksbehandlar: Dagfinn Hatløy Saksbehandlar telefon: E-post: Side 2 av 2

22 Sola kommune Kommunalteknikk Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 16 / REG 0575 Saksbehandler Deres ref. Bjarte Sætevik UTTALE TIL MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID, KOMMUNALTEKNIKK SOLA KOMMUNE Sola kommune kommunalteknikk er høringsinstans for kommunalteknisk infrastruktur/anlegg or renovasjon, og har følgende merknader til planoppstart: Private stikkledninger for VA må sikres og ivaretas. Kommunalteknikk er bekymret for belastning på eksisterende vegsystem. Det må dokumenteres at veg en kan tole den belastning som dette massedeponiet vil medføre. Massedeponiet vil medføre økt trafikk. Trygge forhold for myke trafikanter må sikres. Plan må se s i sammenheng med transportkorridor vest. Adkomst til området må vises i reguleringsplan. Med hilsen Kommunalteknikk Egil Haga Seksjonsleder Bjarte Sætevik Overingeniør Kopi: Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Postadresse Telefon E - post Org.nr Pb 99, 4097 SOLA

23 Vår dato Vår ref. side Saksnr.: 16 / Postadresse Telefon E - post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA

24 FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jærconsult AS Orstadvegen KLEPP STASJON Deres ref.: Saksbehandler: Bernt Østnor Saksnr. 16/ Direkte innvalg: Løpenr /16 Arkivnr. FR-RB SOL Tjora/masse/det. SOLA KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI PÅ TJORA PLANID VARSEL OM OPPSTART Vi viser til varsel om oppstart av detaljregulering for massedeponi på Tjora, plan Hensikten med planene er å legge til rette for massedeponi for overskuddsmasser/rene masser på et ca. 44 daa stort område. Det opplyses fra konsulent at massene vil være overskuddsmasser fra Transportkorridor Vest og andre prosjekter i området. På grunn av ferie har vi dessverre ikke fått informasjon om massehåndteringsplan for transportkorridor vest fra Statens vegvesen. Det opplyses fra forslagsstiller at arealet ikke skal romme mottak, sortering eller uttransportering av masser i større skala; tilført masse fylles forløpende ut internt i planområdet. Planområdet skal etter endt oppfylling tilbakeføres til landbruksformål. Rogaland fylkeskommune og kommunene i regionen arbeider med å definere regionale anlegg for massedeponering. Området er meldt inn til regionalplan for massehåndtering fra Sola kommune som et aktuelt areal, og ble lagt inn ved sist rullering av kommuneplanens arealdel. Planområdet var gjenstand for mekling i forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanen. Resultatet var at mesteparten av planområdet ble vist som LNF med hensynssone for regulering etter plan- og bygningsloven. Til detaljreguleringen ble det satt krav om å «vurdere og dokumentere kostnad/nytte ved eventuell bruk av område til massedeponi» og «vurdere om det er behov for meir areal til massedeponi i kommunen og i området. Eksisterande jordkvalitet må vektleggast. Det regionale arbeidet med avklaring av område for massedeponi må vektleggast.» Fylkesrådmannen viser til opplysninger om planlagt bruk av massedeponiet og legger dette til grunn for sin uttalelse. Bruk av området for mellomlagring, sortering og uttransportering vil drøye fyllingsvolumet og slik øke tiltakets samfunnsnytte, men vil også øke konflikten med nærliggende bebyggelse med tanke på støy, støv og trafikkbelastning. Dersom deponivolumet fylles opp fort, vil arealet relativt hurtig kunne brukes til landbruksformål. Arealets produksjonsevne vil da være avhengig av hvordan jordstrukturen har blitt bygd opp, og om man under utfyllingsarbeidet klarer å unngå jordpakking. Vi viser til Bioforsk sitt omfattende arbeid på dette fagfeltet, for eksempel rapporten om flytting av jordsmonn og oppbygging av nye jordbruksarealer fra I regionalplan for massehåndtering vil det bli lagt vekt på å finne områder som egner seg for sortering, mellomlagring og videre distribusjon av sorterte masser. POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON ORGANISASJONSNR. BANKGIRO: Postboks 130 Sentrum Arkitekt Echoffsgt Stavanger Stavanger E-POST: INTERNETT:

25 Lokaliteten på Tjora (Hogstad) er ikke regnet som stor nok til å kunne avhjelpe det regionale behovet for en bedre håndtering av overskuddsmasser. Arealet ligger likevel gunstig til for å tippe overskuddsmasser fra transportkorridor vest. Arealet omfattes av landskapsrommet rundt Hafrsfjord, som har høy verdi, og grenser også til arealer som inngår i nasjonal kartlegging av kulturlandskap. Områdets landskapsverdier vil legge begrensninger på hvilke fyllingshøyder som kan tilrås. Vi anbefaler at områdets utforming ved avsluttet utfylling visualiseres, og at disse illustrasjonene følger planen ved offentlig ettersyn. Overskuddsmasser (av matjord) bør legges ut på arealer der det kan gi en forbedring av jordkvalitet og produksjon, men samtidig slik at det ikke kommer i konflikt med natur-, kultur- eller friluftsinteresser. Planområdet er av Bioforsk registrert til å være fulldyrket jord av god og svært god kvalitet, og Fylkesmannens uttalelse understreker også denne oppfatningen. Det ser derfor ut til å være et sprik mellom hvordan områdets verdi for landbruket oppfattes av sektormyndigheter og av forslagsstiller. Ved offentlig ettersyn bør det foreligge en agronom-faglig vurdering av områdets verdi for landbruket. Dersom området alt i dag er godt drenert og med et tilstrekkelig lag av matjord, vil ytterligere utfylling ikke øke arealets produksjonsevne. Nordøst for planområdet er det lokalisert et boligfelt. Lokaltrafikk og gang-/sykkeltrafikken til området vil bli berørt av transport til og fra deponiområdet. Planarbeidet må sikre trafikksikre løsninger i form av gang-/sykkelvei for skolebarn og andre myke trafikanter til og fra boligområdene. Bestemmelser om driftstid og begrensning av støy og støv må sikre hensynet til beboere i området. Med hilsen Bernt Østnor rådgiver Tone Ankarstrand rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Byggesaksutvalget 24.09.08 sak 36/08 - vedlegg 5

Byggesaksutvalget 24.09.08 sak 36/08 - vedlegg 5 Fra: Gausel, Odd Reidar Sendt: 24. juni 2008 08:19 Til: 'bet@epost.no' Kopi: Dokumentsenter Emne: SV: Ref. 200801025- gnr/bnr 6/3 - mail av 16.06.2008. Bygningssjefen viser til sitt brev av 30.05.2008.

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste «Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste NYTT VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED PLAN 0512 - DETAIIREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611, SOLA KOMMUNE På vegne av Kleppevegen 611 AS, gir Rambøll

Detaljer

Svar til varsel om oppstart detaljreguleringsplan for massedeponi sør for Figgjoelva på Nordre Kalberg gbnr. 30/2,13 i Time kommune

Svar til varsel om oppstart detaljreguleringsplan for massedeponi sør for Figgjoelva på Nordre Kalberg gbnr. 30/2,13 i Time kommune In Situ AS Verket 22 1534 MOSS Dato: 11.02.2015 Vår ref: 15/00150-2 Deres ref: Svar til varsel om oppstart detaljreguleringsplan for massedeponi sør for Figgjoelva på Nordre Kalberg gbnr. 30/2,13 i Time

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Se mottakertabell Dato: 16.06.2015 Vår ref: 15/00349-9 Deres ref: Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Ingvild Kristine Wathne Røst

Ingvild Kristine Wathne Røst Ingvild Kristine Wathne Røst Fra: Hansen Stein Sendt: 29. november 2013 13:21 Til: Ingvild Kristine Wathne Røst Emne: 13/01012-1 - Varsel om oppstart av detaljregulering for massedeponi

Detaljer

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Vår ref. Vår dato: 12/05444-12 11.03.2016 Deres ref. 2013/1143-4033/2015 Deres dato: 21.12.2015 Vår saksbehandler: Einar K Merli - 976 51 687 Nordkapp kommune

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Esther Marita Folkvord /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Esther Marita Folkvord / Statens vegvesen Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Esther Marita Folkvord / 16/54394-2 16/963-2 15.04.2016

Detaljer

Vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart

Vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart Vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart Statens vegvesen har mottatt 6 innspill i forbindelse med varsel om planoppstart. Vedlagt følger innspillene og hvordan disse er vurdert i planprosessen.

Detaljer

UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4

UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4 Sola kommune Vår dato Vår ref Arkivkode 23.05.2014 Saksnr.: 14/1299-24 REG 0538 Saksbehandler Deres ref. UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4 Utvalg for arealsaker behandlet

Detaljer

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen Fra: Anette Nygård Sendt: 13. august 2014 10:40 Til: Post Teknisk Emne: Att: Kathrine Hesthag - Merknad til detaljregulering av Revemyrveien 30 m.fl. Vedlegg: Bekymringsmelding

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Innkomne merknader til detaljregulering Bø skole

Innkomne merknader til detaljregulering Bø skole Innkomne merknader til detaljregulering Bø skole Fulkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune (Brev datert 16.08.2012) Fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune (Brev datert 05.09.2012) Lys Infra AS (Brev datert

Detaljer

Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune

Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune Se mottakertabell Dato: 10.06.2015 Vår ref: 14/01230-5 Deres ref: Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune Leiv Erikssons vei 39

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommentarer til - Varsel om oppstart av planarbeid Fv.409 Tromøybrua - Krøgenes

Kommentarer til - Varsel om oppstart av planarbeid Fv.409 Tromøybrua - Krøgenes Agder Energi Nett AS Post: Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal Besøk: Stoaveien 14, 4848 Arendal STATENS VEGVESEN REGION SØR Postboks 723 Stoa 4800Arendal NO Telefon: 38 60 70 00 Telefaks: 38 60 72 80 Kundetelefon:

Detaljer

Merknader til varsel om oppstart. Dollhus fjelltak (M1) Hallingkonsult a.s.

Merknader til varsel om oppstart. Dollhus fjelltak (M1) Hallingkonsult a.s. Merknader til varsel om oppstart Dollhus fjelltak (M1) Hallingkonsult a.s. Halling Konsult Flå IT-senter Dato: 07.07.2015 Vår ref: 15/00996-2 Deres ref: NO 0615-2015 Flå Uttalelse til varsel om oppstart

Detaljer

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Se mottakertabell Dato: 05.06.015 Vår ref: 15/00776 6 Deres ref: Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Miløjøvernavdelingen Postboks 59 Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Kulturavdelingen Postboks 130 sentrum Statens vegvesen Region

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Løysing av motsegn til plan 0477.00 avslutningsplan massedeponi på gnr./bnr. 30/2, 30/13 Nordre Kalberg, Figgjoelva, Time

Løysing av motsegn til plan 0477.00 avslutningsplan massedeponi på gnr./bnr. 30/2, 30/13 Nordre Kalberg, Figgjoelva, Time Dykkar ref.: 14/2617-14 Vår dato: 03.05.2016 Vår ref.: 2015/496 Arkivnr.: 421.4 Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438 Einargarden i møte 13.03.2014 sak 19/14.

Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438 Einargarden i møte 13.03.2014 sak 19/14. Sola kommune Vår dato Vår ref Arkivkode 23.05.2014 Saksnr.: 14/80-17 REG 0438 Saksbehandler Deres ref. MELDING OM PLANVEDTAK REGULERINGSPLAN 0438 - EINARGARDEN Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland.

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland. file://\\fmroephweb03\pdfserverdocprocessing\ephorte\828125_fix.htm Side 1 av 3 23.04.2015 Hei. Da har vi tatt tilbakemeldingene deres til etterretning og gjort følgende. Vi har inngått avtale med Norsk

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad 29.08.12. Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert 22.08.12. Fristen for å komme med merknader til planarbeidet

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015.

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015. Notat Arkivkode: Saksnr. : 14/04599-83 Til : Utvalg for byutvikling Fra : Plansjefen Dato : 06.04.2016 Kopi : E-post fra Vidar Bringeland Sørensen 04.04.2016 Plansjefen har mottatt vedlagt e-post datert

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Merknadshefte. Merknadshefte Planprogram. Prosjekt: E6 Alta Vest. Parsell: Parsell 1 Kommune: Alta

Merknadshefte. Merknadshefte Planprogram. Prosjekt: E6 Alta Vest. Parsell: Parsell 1 Kommune: Alta Merknadshefte Planprogram Merknadshefte Prosjekt: E6 Alta Vest Parsell: Parsell 1 Kommune: Alta Region nord Bodø, R.vegktr Mai 2013 Innhold 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen... 2 3 Merknader

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk Kommune: Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted 20.06.2014 Rambøll Norge

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 2 Vår ref.: 2006 Sted, dato: Stavanger, 12.02.2013 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS gir på vegne

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

X 6528000 X 6527850 X 6527700. Kart med plangrense. Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St.Olavsgate. Plan 2013102

X 6528000 X 6527850 X 6527700. Kart med plangrense. Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St.Olavsgate. Plan 2013102 X 6528000 Y 311400 Y 311550 X 6527850 X 6527700 Kart med plangrense Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St.Olavsgate. Plan 2013102 MÅLESTOKK 1 : 1500 BYPLANSJEFEN I SANDNES,27.02.2013 NORD FYLKESRÅDMANNEN

Detaljer

Hvordan håndteres deponisaker i Sola kommune.

Hvordan håndteres deponisaker i Sola kommune. Massedeponier saksgang, praksis og erfaringer Heldagssamling Smartkommune Hotell Residence Sandnes, 31.08.2015 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø Litt bakgrunn Tema Massehåndtering og deponi sett

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015 Vår saksbehandler: Line Danielsen Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer