VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for og ivaretar interessene til mennesker med rygg-, nakke- og bekkenlidelser. RiN skal arbeide for å oppfylle foreningens målsettings- og handlingsprogram vedtatt av landsmøtet. 3 Taushetsplikt Alle som har vært ansatt eller styremedlem sentralt i RiN har taushetsplikt i forhold til personopplysninger, økonomiske forhold eller annen informasjon som er taushetsbelagt etter personvernloven. Taushetserklæring skal underskrives. 4 Medlemskap, kontingent/medlemsavgift Alle som støtter RiNs formål kan være medlem i RiN. Et medlemskap i RiN gir automatisk medlemskap i geografisk organisasjonsledd med fulle rettigheter. Medlemskapet er direkte tilknyttet RiN. Medlemmene fordeles geografisk til lokallag/fylkeslag. Et medlem kan skriftlig gi melding om at det vil ha en annen lagstilhørighet. Et medlem men kan ikke samtidig være knyttet til mer enn ett organisasjonsledd. Som medlemmer kan og opptas fagforeninger, bedrifter og andre organisasjoner. Fagforeninger, bedrifter og andre organisasjoner kan innmeldes kollektivt. De representeres ved deres valgte representant. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt. Medlemmer som har betalt kontingent er valgbare til alle verv. Støttemedlemskap kan opprettes. Et støttemedlem er ikke valgbar til noe verv. Et medlem som ikke har betalt kontingent seks måneder etter forfall, slettes i medlemsregisteret og mister sine rettigheter som medlem. RiNs servicekontor er ansvarlig for medlemskapsregistrering og kontingentinnkreving, herunder inn- og utmeldinger. Kontingenten tilbakeføres med 30 % til de lokale ledd. I fylker der det er fylkeslag og lokallag tilbakeføres 15 % til lokallag og 15 % til fylkeslag. Der fylkeslaget helt eller delvis fungerer som et lokallag, tilbakeføres 30 % til fylkeslaget for den andelen som ikke tilhører noe lokallag. 5 Organisasjon RiN har følgende oppbygging: Landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, fylkeslag og lokallag. 6 Landsmøtet Landsmøtet er RiNs viktigste forum for å drøfte og vedta foreningens utvikling og strategi. Her skal grunnlaget legges for arbeidet i alle ledd i organisasjonen. I. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 1

2 II. III. IV. Landsmøtet skal fastsette foreningens langsiktige mål og rammeplan for kommende landsmøteperiode. Landsmøtet sammenkalles på høsten annet hvert år. Landsmøtet innkalles av forbundsstyret med tre måneders varsel. Landsmøtet består av følgende delegater: Forbundsstyret. I fylker der det er opprettet lag, deltar fylkesleder i tillegg til to delegater fra lag med inntil hundre medlemmer pr året før, deretter en delegat pr hundre medlemmer. En delegat fra hver av diagnosegruppene. Generalsekretæren/Kontorleder har talerett. V. Påmelding av delegater sendes forbundsstyret i henhold til valg foretatt på organisasjonsleddets årsmøte. VI. Landsstyret har ikke innstillingsrett til landsmøtet. VII. Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall delegater som møter. VIII. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet sendes forbundsstyret. Sakene må være dokumentert sendt to måneder før landsmøtet åpnes. IX. Forbundsstyret sender saksliste med sakspapirer til alle organisasjonsledd og landsmøtedelegater senest 2 uker før landsmøtet i følge vedlegg I. X. Valgkomiteens innstilling bør som hovedregel sendes ut senest 2 uker før landsmøtet. 7 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte holdes dersom forbundsstyret eller minst 20 % av medlemmene krever det. Innkalling skal skje med femten dagers varsel og møtet kan bare behandle de saker som fremgår av sakslisten. På ekstraordinært landsmøte beregnes antall delegater som for ordinært landsmøte. 8 Landsstyre Innkalling til landsstyremøte skal skje med minst fire ukers varsel. Saker som diagnosegrupper, lokallag eller fylkeslag ønsker behandlet av landsstyret, må være forbundsstyret i hende senest 2 uker før møtet i landsstyret. Saksliste og saksdokumenter ifølge vedlegg II skal sendes landsstyredelegatene minst en uke før møtet i landsstyret. Landsstyret består av forbundsstyret og lederen av hvert fylkeslag. Fylker med kun lokallag møter med lokallags leder. Sentrale utvalg og diagnosegrupper møter med sin leder som har talerett. Landsstyret er RiN s høyeste organ mellom landsmøtene. Det komme sammen på høsten i de år hvor det ikke er landsmøte og i tillegg så ofte sentralstyret finner det nødvendig eller når minst halvparten landsstyrets medlemmer krever det. 9 Sentralstyret I. Sentralstyret består av leder, nestleder, tre til fem styremedlemmer, samt fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge. I tilfelle noen av sentralstyrets faste medlemmer eller varamedlemmer går ut i perioden, rykker man automatisk opp i den rekkefølgen man er valgt på landsmøtet. Sentralstyret kan foreta midlertidig suppleringsvalg av nye medlemmer til sentralstyret etter innstilling fra valgkomiteen. Endelig godkjennelse av slike suppleringsvalg foretas av landsstyret. II. Sentralstyret er RiNs ansvarlige myndighet mellom landsmøtene og skal drifte organisasjonen og representere RiN utad. Sentralstyret skal sikre gjennomføringen av vedtakene fattet av landsmøtet. III. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmer er til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. IV. Protokollen fra møtene i sentralstyret sendes fylkeslagene, lokallagene og diagnosegruppene. V. Sentralstyret har signaturrett. Sentralstyret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggende til følgende personer i fellesskap: Leder av sentralstyre eller nestleder og daglig leder. 2

3 VI. Leder av sentralstyre eller nestleder og et styremedlem Signaturen omfatter rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, pantobligasjoner, skjøter, festekontrakter og lignende på organisasjonens vegne. Sentralstyret kan meddele prokura 10 Kasse og revisjon Sentralstyret er ansvarlig for at regnskapet i lag, foreninger og diagnosegrupper føres i samsvar med reglene for god regnskapsskikk. Det vises til vedlegg IV. 11 Fylkeslag Fylkeslaget skal ha til hovedoppgave å samordne arbeidet innen sitt område for å fremme RiNs formål, og særlig arbeide aktivt med helse-, sosial- og kulturpolitiske saker på fylkesplan. Fylkeslaget har ansvar for, og skal hjelpe og støtte lagene. For øvrig skal fylkeslaget søke å stifte og godkjenne nye lokallag. Fylkeslaget skal bidra til å hjelpe foreninger og grupper til økt studieaktivitet og opplysningsvirksomhet. Fylkeslaget kan opprette aktivitetsgrupper når det er hensiktsmessig. Fylkeslaget er ansvarlig for aktivitetsgrupper og direkte tilsluttede medlemmer. Et fylkeslag kan fungere som lokallag. 12 Fylkeslagets årsmøte I. Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. II. Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar måned og innkalles med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker sendes fylkeslaget og forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. III. Saksliste med sakspapirer i henhold til vedlegg II, sendes lagene senest 2 uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling bør som hovedregel sendes lagene senest 2 uker før årsmøtet. IV. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møte, tale og forslagsrett. V. Fylkeslagets styre er ikke stemmeberettiget ved behandling av årsberetning og regnskap. VI. Sentralstyret kan oppnevne en representant som kan møte som observatør på fylkeslagets årsmøter Observatører kan gis tale- og forslagsrett av årsmøtet. VII. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall i styret eller 1/3 medlemmene innen fylket krever det, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med minimum to ukers varsel. 13 Fylkeslagets styre I. Fylkesstyret består av 3-5 medlemmer og 2 varamedlemmer. II. Fylkeslagets styre er ansvarlig for den daglige drift av fylkeslaget. III. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. IV. Protokoll fra fylkeslagsstyrets møter sendes RiN og lokallag til orientering. V. Fylkeslagets styre sender hvert år innen 15. mars beretning og revidert regnskap for foregående år til forbundsstyret. 14 Lokallag I. Styret består av minimum 3 5 medlemmer og minst 2 varamedlemmer. II. Lokallaget skal ha som hovedoppgave å samle medlemmer og andre interesserte innen et lokalt avgrenset område. Lokallaget skal drive sin virksomhet i tråd med vedtatte sentrale handlingsplaner og retningslinjer. III. Lokallaget dannes lokalt. Lagets geografiske arbeidsområde bør ikke være større enn at medlemmer har rimelig mulighet til å delta i møter og andre arrangementer. IV. Lokallaget kan opprette aktivitetsgrupper til å ivareta ønskede oppgaver. 15 Lokallagets årsmøte I. Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og gjennomføres i henhold til vedlegg II. 3

4 II. Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar måned, og innkalles med minimum 4 ukers varsel. Forslag som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende minimum 2 uker før møtet. III. Sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet. Valgkomiteens innstilling bør som hovedregel være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. IV. Styrets medlemmer er ikke stemmeberettigede ved behandling av årsberetning og regnskap. V. Sentralstyret og fylkesstyret kan oppnevne en representant som kan møte som observatør i lokallagets møter. Observatører kan gis tale- og forslagsrett av årsmøtet. VI. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall i styret eller når 1/3 av lagets medlemmer krever det, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med minimum to ukers varsel. For lag med over 200 medlemmer er det tilstrekkelig med 1/6 av medlemmene krever det. 16 Lokalflagets styre I. Styret er ansvarlig for den daglige drift av laget, komiteer og aktivitetsgrupper. II. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene i styret er til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. III. Protokoll fra lagets styremøter og fra årsmøtet sendes fylkeslaget og RiN sentralt. IV. Lagets styre sender hvert år innen utgangen av februar beretning og revidert regnskap for foregående år til fylkeslaget og RiN sentralt. Årsrapportskjema sendes hvert år til RiN nasjonalt med kopi til fylkeslaget innen 15. mars. V. 17 Diagnosegrupper I. RiN har opprettet diagnosegrupper for å ivareta diagnoserelaterte oppgaver. Med diagnoserelaterte oppgaver menes forhold tilknyttet diagnosen og konsekvenser av denne, som behandlingstilbud, tilgang til medisiner, tilrettelegging, rettigheter, økonomi, forskning og andre forhold av betydning for den som lever med diagnosen. II. Forbundsstyret har det overordnede ansvaret for diagnosegruppene. Forbundsstyret kan vedta opprettelse av grupper for aktuelle diagnoser, og opprette et interimsstyre/kontakt. Fylkeslag kan opprette diagnosegrupper/-kontakter innen sitt område. Alle ledd i RiN har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for diagnosearbeidet. III. Organisering Diagnosegruppens ledelse skal bestå av minimum tre medlemmer. Diagnosegruppens ledelse velges på de ulike diagnosegruppenes treff som avholdes minimum hvert annet år og seinest 3 måneder før RiNs landsmøte samme år, i henhold til vedlegg IV. Diagnosegruppens ledelse er rådgivende for forbundsstyret og diagnosevirksomheten i organisasjonen. V. Forbundsstyret yter tilskudd til de nasjonale diagnoseledelsene etter innsendt aktivitetsplan. Tilskuddet fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i RiN. VI. Diagnosegruppene sender inn protokoll/referat fra sitt arbeid til RiN nasjonalt. 18 Dispensasjon fra vedtektene Forbundsstyret kan dispensere fra vedtektenes paragrafer som omhandler underliggende organer. 19 Suspensjon / eksklusjon Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som bryter RiNs vedtekter kan suspenderes for en tidsbestemt periode. I grove tilfeller kan den tillitsvalgte eller medlemmer ekskluderes fra Ryggforeningen i Norge. Suspensjon/eksklusjon avgjøres av forbundsstyret etter innstilling fra fylkes- og/eller lokallagets styre. En suspensjon/eksklusjon kan ankes inn for landsmøtet. Ekskluderingen av et medlem kan ikke bringes for retten. 20 Nedlegging, sammenslåing og deling av fylkeslag, lokalforeninger og lag og grupper I. Nedlegging av et lag kan bare skje på årsmøte ved 3 4 av de avgitte stemmer. Forslag om nedlegging må være innsendt til organisasjonsleddets styre innen 4 måneder før møtet åpnes. 4

5 II. III. Som et alternativ til nedlegging kan foreningens/lagets aktiviteter ivaretas av en aktivitetsgruppe underlagt fylkeslaget/forbundsstyret. Ved nedlegging av en/et lokalforening/lag skal midler og eiendeler oppbevares av fylkeslagets styre eller av RiN nasjonalt dersom fylkeslag ikke er etablert. Ved nedlegging av et fylkeslag skal midler og eiendeler oppbevares av RiN nasjonalt. Ved nedlegging av en diagnosegruppe skal midler og eiendeler oppbevares av RiN nasjonalt. Organisasjonsledd som ikke har hatt noen virksomhet i løpet av 2 år betraktes som nedlagt. Midler og eiendeler tilfaller overordnet organisasjonsledd. Beslutning om sammenslåing av to eller flere fylkes- eller lokalforeninger/lag skjer etter vedtak med 2/3 flertall på lagenes årsmøter. Sammenslåing av lokalforeninger/lag godkjennes av fylkeslaget og tilsvarende, sammenslåing av fylkeslag godkjennes av forbundsstyret. Beslutning om deling av et fylkes- eller lokalforening/lag skjer etter vedtak med 2/3 flertall på lagets årsmøte. Deling av lokalforeninger/lag godkjennes av fylkeslaget og tilsvarende, deling av fylkeslag godkjennes av forbundsstyret. 21 Oppløsning av Ryggforeningen i Norge Beslutning om oppløsning av Ryggforeningen i Norge kan bare foretas av landsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 3 4 flertall av de avgitte stemmene på to derpå følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter. Oppløses forbundet, skal alle midler det disponerer overføres til egen konto. Dersom forbundet dannes på nytt innen 2 år, føres midlene over til det nystiftede forbund. Etter 2 år skal alle midler gå til et formål som fremmer forbundets opprinnelige formål. 22 Tvist om vedtektene Oppstår det tvist om vedtektene eller forståelsen av dem, kan slik tvist ikke behandles av domstolene. Tvisten avgjøres av kontrollutvalget. Et mindretall i forbundsstyret kan anke tvisten til landsmøtet som fatter endelig vedtak. 5

6 Vedlegg I Faste landsmøtesaker Sakene behandles i den rekkefølge landsmøtet bestemmer: A. Godkjenning av delegater og fullmakter. Valg av dirigenter etter forslag fra forbundsstyret. B. Valg av to protokollførere Valg av delegater til å undertegne protokollen. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Rapport fra kontrollkomiteen. Valg av tellekorps. C. Årsrapport og årsberetning. D. Regnskap og revisjonsberetning. E. Fastsettelse og fordeling av kontingent for påfølgende år. F. Innkomne forslag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle for sent innkomne saker. G. Eventuelle vedtektsendringer må ha 2/3-dels flertall og gjelder fra det tidspunkt det er vedtatt H. Behandling av rammeplan og rammebudsjett for kommende landsmøteperiode. I. Fastsettelse og godkjenning av mandat for kontrollkomiteen. J. Valg av forbundsstyre Leder nestleder tre styremedlemmer tre varamedlemmer i rekkefølge. Som hovedregel gjelder valgene for landsmøteperioden (2 år). Det kan gjøres valg med 1 års varighet. Da gjennomføres supplering etter vedtektenes 9.1. K. Valg av kontrollkomité. Leder to medlemmer to varamedlemmer. L. Valg av registrert eller statsautorisert revisor M. Valg av valgkomité for neste landsmøte etter innstilling fra forbundsstyret. Leder to medlemmer to varamedlemmer 6

7 Vedlegg II Faste landsstyremøtesaker Sakene behandles i den rekkefølge landsstyremøtet bestemmer: A. Godkjenning av delegater og fullmakter. Valg av dirigenter etter forslag fra forbundsstyret. B. Valg av to protokollførere Valg av delegater til å undertegne protokollen. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Rapport fra kontrollkomiteen. Valg av tellekorps. C. Årsrapport og årsberetning fra sentralstyret D. Regnskap og revisjonsberetning fra sentralstyret E. Fastsettelse og fordeling av kontingent for påfølgende år. F. Situasjonen i lokal- og fylkeslag. G. Innkomne forslag. Landsstyremøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle for sent innkomne saker. H. Behandling av rammeplan og rammebudsjett for kommende landsmøteperiode. L. Valg av registrert eller statsautorisert revisor 7

8 Vedlegg III Faste årsmøtesaker Årsmøtene i fylkes- og lokallag skal behandle: A. Godkjenning av innkalling. Valg av dirigent. Valg av protokollførere. Valg av tellekorps. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne. B. Styrets årsberetning. C. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet. D. Innkomne forslag. E. Handlingsplan for lagets virksomhet. F. Budsjettforslag. E. Valg av valgkomité, etter forslag fra styret Leder To medlemmer To varamedlemmer F. Valg av to revisorer eller fagrevisor. G. Valg - Fylkeslag: Valg av styre: 3 5 medlemmer minimum 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer for to år, og varamedlemmer for ett år om gangen. Valg av delegater til RiNs landsmøte i henhold til 4, IV Valg - Lokalforeninger/lag: Valg av styre: 3 5 medlemmer Minimum 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Inntil halvparten av de faste styremedlemmene kan velges for to år. Valg av delegater med vara til landsmøtet, i henhold til 4, IV. 8

9 Vedlegg IV Diagnosegrupper Minimum hvert annet år arrangerer diagnosegruppene diagnosekonferanser. Diagnosekonferansen avholdes senest tre måneder før RiNs landsmøte og innkalles med minimum 2 måneders varsel. Forslag som skal tas opp på diagnosekonferansen må være diagnosegruppens ledelse i hende minimum 1 måned før gjennomføringen. Diagnosekonferansen skal behandle: Valg av referent. Valg av to deltakere til å undertegne referat sammen med referent.. Rapport fra perioden. Innkomne forslag. Aktivitetsplan. Valg av: a. Diagnosegruppens ledelse, bestående av tre eller fem medlemmer samt minst to varamedlemmer. b. En delegat med vara til landsmøtet (jfr. 4, IV). 9

10 Vedlegg V Kasse og revisjon 1. Regnskapet skal følge kalenderåret og fremlegges for revisor til kontroll. 2. Revisor kan når som helst forlange å få forelagt regnskapet for kontroll. 3. Revisor skal årlig utarbeide en revisjonsrapport som skal følge regnskapet. 4. Foreningens regnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor. 5. Alle utbetalinger skal attesteres og anvises. Attestasjon er en bekreftelse for at varen/tjenesten er levert. Anvisning er en godkjenning av at kostnaden gjelder organisasjonen og kan utbetales. Arbeidsutvalget (AU) har anvisningsrett hver for seg. For øvrig har to styremedlemmer i fellesskap anvisningsrett. Attestasjon og anvisning skal foretas ved at det signeres med fullt navn, ikke initialer. For øvrig henvises til egen instruks for attestering og anvisning. 1. Omfang Instruksen gjelder for alle utbetalinger, regninger og bilag for Ryggforeningen i Norge RiN, fylkeslag, lokallag, aktivitetsgrupper og diagnosegrupper herunder utbetalinger til prosjekter og andre aktiviteter som administreres av Ryggforeningen i Norge - RiN. 2. Regnskap 1. Regnskapet skal føres av ekstern regnskapsfører etter gjeldende regnskapsprinsipper for foreninger/organisasjoner. 2. Regnskapet skal føres i henhold til denne instruks og den til enhver tid gjeldende regnskapslov. 3. Kontoplan 1. Regnskapet skal føres i henhold til godkjent kontoplan. 4. Attestasjon og anvisning a) Attestasjon Alle bilag skal være attestert før anvisning Med attestasjon menes at en medarbeider som har hatt slik befatning med saken at vedkommende har det nødvendige grunnlag for å kontrollere at fakturaen er i samsvar med de underliggende forhold, signerer fakturaen. Den som attesterer skal påse at den ytelse som betales, er mottatt eller oppfylt, at det er nyttet riktige priser, tariffer eller regulativbestemte satser, at leveringsvilkårene er oppfylt osv. Datert og undertegnet attestasjon påføres bilaget i eget konteringsstempel. 10

11 b) Anvisning Attestasjonsmyndighet kan gis til naturlig avgrensede funksjoner innen organisasjonen, så som ansatt medarbeider. Når flere innehar attestasjonsmyndighet, skal det utarbeides en signaturliste som viser hvem som kan attestere og innenfor hvilke rammer og funksjoner. Alle utgifter skal være anvist før utbetaling finner sted. Med anvisning menes en endelig godkjennelse av bilaget for registrering og utbetaling. Den som anviser, skal påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Den som anviser, skal videre påse at fakturaer m.v. som anvises til utbetaling, er kontrollert og attestert og at ikke anvisning blir foretatt mer enn en gang for samme leveranse. Arbeidsutvalget (AU) har anvisningsrett hver for seg. For øvrig har to styremedlemmer i fellesskap anvisningsrett. Attestasjon og anvisning skal foretas ved at det signeres med fullt navn, ikke initialer. En utbetaling kan ikke attesteres og anvises av samme person. Selv om myndighet er delegert, ligger ansvaret for anvisningen av bilag hos sentralstyret. 5. Dokumentasjonsregler Alle transaksjoner skal dokumenteres med originalbilag som skal påføres opplysninger om hva kjøpet gjelder og hvem som står for innkjøpet. Bilagene skal være systematisk ordnet og ha klar referanse til bokføringen. 6. Honorar/lønnsavtaler Det skal inngås skriftlige avtaler for alle honorar og lønnsavtaler. Alle honorarer og lønnsutbetalinger samt eventuell dekning av private utgifter, skal klart fremgå av inngåtte avtaler. I avtalen skal fremgå om vedkommende er selvstendig næringsdrivende. Fra næringsdrivende skal faktura alltid påføres organisasjonsnummer. 7. Gjenstander av varig verdi Gjenstander av varig verdi som utleveres ansatte eller tillitsvalgte i Ryggforeningen i Norge skal kvitteres for ved utlevering og innlevering. Gjenstander av varig verdi som ikke tilbakeleveres etter endt funksjonstid skal erstattes etter antatt bruksverdi ved endt funksjonstid. 11

12 Gjenstander av varig verdi skal føres på en egen oversikt/liste. 8. Kjøregodtgjøring Statens regulativ for bruk av egen bil skal legges til grunn. Før godtgjørelse kan utbetales, skal det vedlegges reiseoppgjørsskjema med følgende opplysninger: o o o Dato for kjøringen Kjøringens art/formål Kilometersats Ved leie av bil kan utgifter til bensin belastes organisasjonen dersom det ikke utbetales bilgodtgjørelse. 9. Reiser Utgifter i forbindelse med reiser som er relevante for planlegging og gjennomføring av organisasjonens mål- og handlingsplaner, kursvirksomhet og annen informasjonsvirksomhet dekkes etter regning. Reisens formål skal alltid dokumenteres på reiseoppgjørsskjema. Som hovedregel utbetales ikke diett. I enkelte tilfeller kan det gjøres avtale om diett. Avtalen skal gjøres skriftlig. Ved slike avtaler dekkes diett etter statens satser. 9. Drosje På drosjekvitteringer skal det påføres dato og kjørestrekning (fra/til). Kvitteringen skal attesteres og påføres en kort opplysning om hvorfor turen er foretatt. 10. Alkohol 11. Representasjon Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke. Ved større arrangementer kan sentralstyret og fylkesstyret avvike denne bestemmelse. Representasjon skal avklares på forhånd og dekkes da etter regning. 12

13 Vedlegg VI Avstemmingsregler for RiNs organisasjonsledd 1. Definisjoner på flertallsformer: Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende. Kvalifisert flertall: Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer (eks. 2/3 eller 3 4). Simpelt flertall: Når tre eller flere forslag settes under avstemming samtidig, er det forslag vedtatt som har fått flest stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som avgitte stemmer. 2. Ved saker/forslag: Saker/forslag blir avgjort ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt. 3. Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. 4. Ved personvalg For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Dersom det ved alminnelig flertall blir stemmelikhet, foretas omvalg mellom de to som har fått likt stemmetall. Blir det ved omvalget likt stemmetall, foretas loddtrekning. 5. Ved avstemming har hver representant én stemme. 13

14 Vedlegg VII Mandat for RiNs kontrollutvalg RiNs kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan. Landsmøtet velger komiteens leder og to faste medlemmer samt to varamedlemmer for den kommende landsmøteperioden. Komiteen ivaretar selv sekretærfunksjonen. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv tilknyttet sentralstyret eller være ansatt i organisasjonen. Komiteens virkeområde gjelder RiNs foreninger/lag og grupper, fylkeslag, diagnosearbeidet, forbundsstyret og alle administrative enheter. Kontrollutvalget møter så ofte den selv finner det påkrevet, dog minst 2 ganger i året. Komiteen skal kontrollere at foreningen drives etter landsmøte/ledermøte/ forbundsstyret og arbeidsutvalgets vedtak og etter vedtekter fattet på landsmøte. Komiteen skal ha tilgang til alle protokoller og regnskaper i RiN og underliggende ledd. Kontrollkomiteen skal etter hvert møte avlegge rapport til sentralstyret og hvert år avlegge rapport til landsstyre/landsmøte. 14

15 Vedlegg VIII MANDAT FOR VALGKOMITEEN I RYGGFORENINGEN I NORGE (RiN) I sitt arbeid med å finne personer som skal være kandidater til forbundsstyret, fylkesstyret, lokallagsstyret eller andre styrer med tilknytning til RiN skal valgkomiteen, utføre sine oppgaver i henhold til foreningens vedtektener. Det er ønskelig at styret samlet har bred kompetanse og at det er geografisk spredning. Som en hjelp for å finne den ønskede sammensetning og kompetanse kan følgende fire spørreord være til hjelp: HVEM HVA HVOR HVORFOR. HVEM skal sitte i styret? Det må være personer, menn eller kvinner, som vil være gode representanter for foreningen. Å passe som styremedlem betyr at vedkommende bør kunne fylle rollen på en konstruktiv måte i de sammenhenger vedkommende opptrer. På denne måten vil vedkommendes nettverk bli en naturlig positivitet for foreningen. HVA bør vedkommende ha av kompetanse og spesiell kunnskap? Kompetanse er et vidt begrep og inneholder alt fra kjernekompetanse og spesiell kunnskap, til kunstneriske evner, kontakt skapende evner og så videre. Vedkommende bør representere en konkret form av kompetanse som er ønsket inn i styret. HVOR hører vedkommende styrerepresentant til? Dette kan relateres til både geografi og tilknytning. HVORFOR skal vedkommende styrerepresentant være med i styret? Det kan være, i tillegg til kompetanse og hvem vedkommende er (jfr. punktene ovenfor), innstillinger, holdninger, vilje, engasjement og så videre. Det bør tilstrebes at et samlet sentralstyre i Ryggforeningen i Norge har følgende kompetanse: Økonomisk kompetanse Ledelseskompetanse Organisatorisk kompetanse Helsepolitisk kompetanse Markedsførings kompetanse Likemannskompetanse 15

16 Styreinstruks for sentralstyret i Ryggforeningen i Norge (RiN). 1. Styrearbeidet i Ryggforeningen i Norge (heretter kalt RiN) skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen. 2. Møteplan, innkalling, m.m. Arbeidsutvalget skal én gang i året sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden. Det skal avholdes minimum ett møte pr kvartal. Styremedlemmene innkalles skriftlig eller elektronisk og med tilstrekkelig varsel, avhengig av styre sakenes omfang og karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles. Styremedlemmer som er forhindret fra delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle styrets leder som innkaller eventuelle vararepresentanter. 3. Saksforberedelse og dokumentasjon Arbeidsutvalget er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende i tilstrekkelig tid før styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger. Saksdokumentene bør inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt arbeidsutvalgets forslag til vedtak. 4. Behandling i møte Styrets leder skal stå for presentasjon av den enkelte styre sak. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møtet, eller de på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. 5. Styrebehandling utenfor møte Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse eller på den måten styrets leder bestemmer i samråd arbeidsutvalget. Saker av vesentlig betydning for RiN kan ikke behandles utenfor møte, med mindre saklig grunn foreligger. Det tenkes her på saker i følgende kategorier: betydelige investeringer og inngåelse av andre avtaler av stor betydning for RiN, oppsigelse av sentrale ansatte. 6. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet 16

17 Styret beslutter disposisjoner som etter RiN s forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at RiN ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av Ledermøtet, Landsmøte og styret, vedtektene og lovgivningen for øvrig. Styret skal: - Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instrukser. - Føre tilsyn med RiN, herunder drift av fylkeslag, lokallag og diagnosegrupper, regnskapsfunksjon, intern kontroll, EDB og budsjettering - Foreta oppfølging av budsjetter og løpende regnskapsrapporter, medlemsutvikling og lignende rapporteringer, herunder RiN s likviditet og særlige risikoer - Forberede og gjennomføre Ledermøte og Landsmøte i henhold til RiN s sentrale vedtekter. - Gjennomgå RiN s perioderegnskaper i løpet av hvert regnskapsår og vurdere avvik fra budsjett, samt behov for budsjettkorreksjoner - korrektive tiltak, herunder vurdere egenkapital. - Vedta og underskrive RiN s årsregnskap og årsberetning. 17

18 Vedlegg til styreinstruks Styret har seks særtrekk som de må ivareta om de skal løse de oppgavene som er pålagt styret. Disse særtrekkene er: 1. Styret er et kollegialt organ Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets medlemmer likt. Styreleder er kun den første blant likemenn. Han/hun har bare administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer. 2. Styret er en samarbeidende gruppe Det betyr to ting; for det første må et styre handle i fellesskap, altså som en samlet enhet, etter forutgående drøfting. Dernest fungerer styret som en samlet enhet bare i styremøtene, dvs. når styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter. 3. Styreansvar er individuelt Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. Det betyr at den enkelte har ansvar som om han/hun var alene med ansvaret. Hva ansvaret angår, er det altså ingen forskjell på styrets leder og det enkelte medlem. 4. Styret har et beslutningsansvar Vedtektene definerer styret som RiN s overordnede ledelse. Ledelse vil blant annet si å ta beslutninger ved at styret drar opp RiN s overordnede mål, strategi, budsjett, organisasjonsform og handlingsplaner. 5. Styret er valgt av Landsmøtet for å ivareta RiN Det betyr at det ikke er rom for særinteresser i styrets forhandlinger. Det er hele tiden RiN s beste etter en samlet vurdering som er det overordnede syn. Konsekvensen av dette syn er at styrets medlemmer må være frie og uavhengige, uten personlige bindinger. 18

19 Taushetserklæring 1. For lagene kan bare leder, leders stedfortreder eller annen tillitsvalgt som fungerer som lagets kontaktperson, og som er meldt til sekretariatet, rekvirere og få tilsendt medlemslister, adresselister. Trykkeriet, som er ansvarlig for distribusjonen av medlemsbladet Ryggstøtten, kan få tilsendt adresselister fra servicekontoret. 2. Betingelsene for å motta personopplysninger er at man er kjent med og følger 3 om taushetsplikt i RINs sentrale vedtekter: Alle har taushetsplikt om personopplysninger de har fått i kraft av sitt virke i Ryggforeningen i Norge 3. Personopplysninger utover pkt 2. og 3. kan ikke utleveres uten at den registrerte samtykker ( 9 i Personopplysningsloven) 4. Bare nødvendige opplysninger til et angitt formål skal utleveres og de kan bare benyttes til det angitte formålet og kan ikke senere benyttes til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. ( 11 i Personopplysningsloven) 5. Personopplysningene skal oppbevares utilgjengelig, for eksempel i låst skap. Personopplysninger skal ikke kopieres eller deles ut til uvedkommende, (Kap 2 i forskriftene til Personopplysningsloven). De skal ikke lagres/oppbevares lengre enn det som er nødvendig til formålet med arbeidet og de skal makuleres etter bruk ( 28 i personopplysningsloven). 6. Straff for overtredelse kan være fengsel og/eller bøter ( 48 i personopplysningsloven). Undertegnede erklærer å overholde ovenstående: Sted, dato Navn, adresse og signatur 19

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 12.06.2004 Endret: Landsmøtet 10.06.2006 Endret: Landsmøtet 15.06.2008 Endret: Landsmøtet 15.06.2012 Endret: Landsmøtet 15.06.2014 Endret: Landsmøtet 10.06.2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Lørenskog brannstasjon Dato: 11.12.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer