Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st"

Transkript

1 Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse Innledning Kraftlagets formål Selskapsstruktur og organisasjon Representantskapet Møter Revisjon Styret Møter Andre organisasjoner Personalet Verne og miljøarbeid Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) 9 2. Generelt om året som har gått og framtidige planer Økonomi Utført i Planer for Kraftlaget tar samfunnsansvar Regnskap Noter 18 Regnskapsprinsipper 22 Revisjonsberetning Innledning Repvåg Kraftlag er et andelslag, noe som betyr at selskapet er til for kundene (andelseierne). Det er imidlertid kommunene som representerer alle eierne, også de private andelshaverne. Kommunene Nordkapp, Måsøy og Porsanger oppnevner representanter til selskapets representantskap og styre. Repvåg Kraftlag AL ble stiftet 2. mai Vår visjon er både forpliktende og geografisk beskrivende. - Alltid til stede på 71 grader nord Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss. Repvåg Kraftlag skal kjennetegnes av: Åpenhet Med det mener vi at kraftlaget skal preges av en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt Pålitelighet Med det mener vi at vi skal være til å stole på, som medarbeidere og som selskap Effektivitet Med det mener vi at vi skal løse arbeidsoppgavene raskt og smart, og at ressursbruken skal tilpasses behovet Nærhet Med det mener vi at vi skal ta vare på hverandre internt i selskapet, og være nær kundene våre gjennom lokal tilstedeværelse. Mørketid i Havøysund. Å P E N Les mer om strategiarbeidet på vår hjemmeside Adresse: Pb 454, 9751 Honningsvåg Tlf: Web: E-post: Vårt hovedkontor ligger i Honningsvåg.

3 Kraftlagets formål Selskapets virksomhet er å produsere, omsette og levere elektrisk eller annen energi innenfor selskapets konsesjonsområde. Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Hovedmålene for virksomheten er å: skape varige verdier for kunder, eiere og lokalsamfunnet. drive elektrisitetsnettet effektivt og med høy grad av beredskap. bidra til positiv samfunnsutvikling i selskapets forsyningsområde. 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon Kraftlaget ledes av et representantskap og et styre. Den daglige ledelse forestås av en administrerende direktør. Kraftlagets forretningskontor er i Honningsvåg. Det er montørstasjoner i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund for den lokale drift i området. Repvåg Kraftlag AL har også i år hatt utskifting og tilvekst av medarbeidere. Pr var vi totalt 35 ansatte. Varmeleder Elkraftingeniør Representantskap 8 medlemmer Styret 5 medlemmer Direktør Oddbjørn Samuelsen Nettsjef og Avd. leder Avd. leder Kontorsjef Leder tilsyn avd. leder Porsanger Havøysund Merkantil Tilsyn/måler Honningsvåg I april ansatte vi Sigve Hansen som ny kontorsjef. Medio oktober ansatte vi Kolbjørn Botnmark som elkraftingeniør i stab. Denne funksjonen skal jobbe med definerte prosjekter både innen vår nettvirksomhet og i produksjonsanlegget vårt. Da vi har økt fokuset på systematisk vedlikehold de siste årene har vi også økt montørstaben vår med to montører, Michael Holmgren og Kim Rune Frantzen. Begge har gått sin læretid hos oss. Dette viser at vi høster av vår satsing på å ta inn lærlinger. 1.5 Representantskapet. Kraftlagets representantskap består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer fra kommuner i forsyningsområde. Representantskapet overvåker at selskapets formål fremmes i samsvar med vedtekter og kontrakter. Representantskapets sammensetning gjenspeiler resultat fra kommunevalget, og er således vurdert som representativt for å kunne ivareta alle andelseiernes interesser. MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Representanter fra Nordkapp kommune 1. Odd Holmgren Honningsvåg Eli Skille Honningsvåg Odin Johansen Honningsvåg 2. Åshild Ravlo Honningsvåg Roger Hansen Honningsvåg 3. Per Ivar Pettersen Honningsvåg Oluf Løkke Honningsvåg Kristina Hansen Honningsvåg 4. Dan Oliver Wasa Nordvågen Anne-Karin Hyverinen Jan Ole Mikalsen Nordvågen Nordvågen 5. Tore Fosse Honningsvåg Solbjørg Pettersen Nordvågen Øyvind Bye Skille Honningsvåg Representanter fra Måsøy kommune 6. Alfred Stabell Havøysund Ingerd Olsen Havøysund 7. Knut Hesten Ingøy Jan Magne Olsen Tufjord Representanter fra Porsanger kommune 8. Kirsten Annie Martin-Olavsdatter, I. Billefjord Ronny Wilhelmsen Russenes Representantskapets leder har vært Odd Holmgren. 1.6 Møter Det har i driftsåret 2007 vært avholdt 1 ordinært representantskapsmøte hvor det til sammen er behandlet 5 saker.

4 Revisjon Som revisor har Kraftlaget benyttet Inter Revisjon Finnmark AS. 1.9 Møter Styret har i 2007 avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. 1.8 Styret Styret har 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Styret har 2 faste kvinnelige medlemmer og 2 kvinner som varamedlemmer. Kraftlagets ansatte velger 1 medlem med varamedlem. Administrerende direktør tiltrer styret, men uten stemmerett. Kvinneandel er på 60%. Styret leder kraftlagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til representantskapet. Innenfor sitt myndighetsomhetsområde skal styret treffe alle tiltak som fremmer lagets formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak. MEDLEMMER: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Oppnevnt av representantskapet: Svein Rune Pettersen Honningsvåg Dan Oliver Wasa Nordvågen Inger Anne Dokken Honningsvåg Tone Lorentzen Nordvågen John Aase Havøysund Eva Nygård Måsøy Bjørg Masternes Lakselv Helge R. Olaussen Russenes Oppnevnt av de ansatte: Ann Kristin Samuelsen Honningsvåg Victor Jensen Honningsvåg Administrasjonens representant: Oddbjørn Samuelsen Adm. direktør Sigve Hansen Kontorsjef Styrets leder har i året vært Svein Rune Pettersen, med Inger Anne Dokken som nestleder Andre organisasjoner Vi søker å ha en aktiv forvaltning av våre interesser i andre selskaper. Denne forvaltningen har kraftlagets direktør ansvar for, og direktøren rapporterer til styret. For oversikt over eierandeler i andre selskap viser vi til note 9. aksjer og andeler. Det er fastsatt strategiske mål for avkastning i de ulike selskapene. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for Repvåg kraftlag AL er Paul Strandli, ansatt i Troms Kraft Produksjon AS. Strandli er godkjent av NVE som VTA for Repvåg Kraftlag A/L. Repvåg Kraftlag AL er som arbeidsgiver organisert i KS Bedrift. Vår bransjeorganisasjon er FSN, Forum for Strategisk Nettutvikling, som arbeider spesielt med energibransjens utfordringer og bransjens rammevilkår med fokus på små og mellomstore nettselskaper Personalet Antall fast ansatte gjennom året har vært 35, inkludert 3 lærlinger. Det er utført gjennomsnittlig 31 årsverk. Av totalt 31 årsverk, er 4,0 besatt av kvinner. Vi har i 2007 hatt et sykefravær på 3,55 %. Dette er inkludert arbeidstakere som har vært sykemeldt i lengre perioder i I 2006 var sykefraværet på 2,44%. For å ivareta kontinuitet i virksomheten har vi valgt å utdanne og rekruttere fra egne rekker, noe som også virker positivt på hele organisasjonen Verne og miljøarbeid Kraftlagets virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø. Kraftlaget har rutiner som sikrer at kjemikaler, oljer og andre stoffer som benyttes i den daglige driften kartlegges og håndteres korrekt. Arbeidsmiljøutvalg har hatt 4 møter i Antall saker er 36 og det er innlevert 44 avvik eller meldinger som behandles i administrasjon og rapporteres til arbeidsmiljøutvalget. Fv.: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken. Repvåg Kraftlag motiverer ansatte til fysisk aktivitet, og har avtaler med Nordkapp Naturterapi samt med Nordkapp Treningssenter juni kjørte vi HMS-dager for alle ansatte. Vi jobbet med verdi-

5 8 9 Forskriftskurs grunnlaget, etiske retningslinjer og organisatoriske temaer som beredskapsplan og ansvars avklaringer. Vi har sterkt fokus på montørenes sikkerhet. Det øves årlig på kamerat redning og nedfiring. I tillegg kjører vi opplæring i henhold til bestillingsnummer 555: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. All opplæring i henhold til forskriften dokumenteres, og vi har interne prosedyrer og instrukser som ivaretar forskriftens krav Det lokal elektrisitetstilsyn (DLE) Samtlige e-verk med områdekonsesjon er pålagt å ha et stedlig eltilsyn (DLE). Repvåg Kraftlag A/L har organisert DLE i en måling- og tilsynsavdeling med tre stillinger, herav to stillinger med inspektørfunksjon. Totalt antall tilsynsobjekter under DLE var pr , DLE utfører verifikasjon av elektriske installasjoner, samt tilsyn med lokale elektroentreprenører. I 2007 ble det utført tilsyn (periodiske kontroller) med 128 anlegg, 42 jordfeilkontroller og verifikasjon av 3 elektroentreprenører. I følge tilsynsplanen for 2007 medfører dette et etterslep på 8 periodiske kontroller, samt 83 fra Vi regner med å innhente det samlede etterslepet på 91 kontroller innen utgangen av Det ble avviklet et felles installatørmøte, deltakelse i tre brannetterforskninger, samt skoleinformasjon i Brannvernuka 2007 for 9-klassetrinn ved Honningsvåg skole. Det ble ikke utført systemrevisjoner av virksomheter i DLE aktivitetene utgjorde til sammen 1 årsverk. Tilsynsavdelingen har i tillegg til det pålagte tilsynsarbeidet, ansvaret for måling og to-veiskommunikasjon (2VK). I 2007 ble det utført 31 nedtak av Kwh-målere for stikkprøvekontroll hos Energimåling AS. Det ble behandlet 385 arbeidsordrer i forbindelse med målerrelaterte oppgaver. Innkjøp, montering og vedlikehold av to-veis-kommunikasjonssystemet (Policom), samt innsamling og kvalitetssikring av måleverdier er oppgaver pålagt avdelingen. Arbeid i forbindelse med måling og drifting av 2VK utgjorde til sammen 2 årsverk i Slitt oppheng fra 66 kv linjen Opplæring i nedfiring.

6 GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT OG FRAMTIDIGE PLANER 2007 startet med en rolig januar med få feil og normal drift, men de siste dagene i januar ble vi påmint om hvilket område vi forsyner med strøm. Natt til 27. januar fikk vi melding om brann i et av transformator rommene ved Storbukt trafostasjon. Det blåste full storm fra nordvest med tett snødrev. Som følge av snø og svært sterk vind trengte det seg snø inn i transformator rommene som igjen førte til bryterfall Brannen startet etter en lysbue som følge av innkopling av trafo II etter et bryterfall. Lysbuen antente trekonstruksjonen mellom inner- og yttertak og en ulmebrann startet. På grunn av det ekstreme været tok det ca. 1,5 time på en strekning på 3 kilometer fra brannvesenet ble varslet til slokking kunne starte. Heldigvis har vi et dyktige fagfolk i brannvesenet, så brannen ble raskt lokalisert og slukket. Konsekvensene av denne hendelsen kunne vært langt mer dramatisk for oss, men marginene var på vår side. Samme ettermiddag fikk vi også bryterfall på 66 kv linjen til Havøysund, men her var det bare et overspenningsvern som var årsaken til utfallet. I mars startet vi med toppbefaring av 66 kv linjen mellom Smørfjord og Storbukt. Dette arbeidet inngår i vår vedlikeholdsplan for regionalnettet vårt. En toppbefaring innebærer full kontroll av alle bestanddeler på linjen. Hver hengklemme åpnes for å sjekke om det er kordel brudd på tråden, og opphengs beslag sjekkes i forhold til slitasje. Det ble avslørt flere kordelbrudd som på litt sikt ville kunne medført trådbrudd. Også oppheng ble skiftet ut på grunn av stor slitasje. 11. juni startet toppbefaringen av 66 kv linjen mellom Snefjord og Havøysund. Også dette som en full toppbefaring. Siden vi ikke har kapasitet til å forsyne Havøysund med strøm via 22 kv linjen måtte arbeidet utføres som nattarbeid. Dette arbeidet tok 14 dager, og vi brukte alt av tilgjengelig mannskap i tillegg til tre innleide montører. Dessverre hadde vi to stygge uhell med personskader på denne jobben. Den første natten veltet en av våre montører med en 6-hjuls terrengmotorsykkel. Han brakk begge lårene, og ble liggende ca. 1,5 time med store smerter før redningshelikopteret hentet han. Marginene var heldigvis på vår side denne gangen. Vårt beredskapsapparat fungerte slik det skulle, og vi tok en debrifing av ulykken umiddelbart i lag med montørene og ingeniørene. På tross av dette skjedde det en ny ulykke neste natt. Denne gang med en av de innleide montørene. Heldigvis resulterte ulykken bare til to brukkne ribben. Arbeidstilsynet og politiet gransker fortsatt ulykkene. Foreløpig konklusjon er at Repvåg Kraftlag har utført alt forebyggende arbeid korrekt, men at man ikke kan forutse uhell. Alle våre medarbeidere har opplæring i bruk av utstyr og maskiner i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. I september tok styret en befaring i forsyningsområdet. Sist dette ble gjort var høsten 2004, så det var greit med en ny befaring. Siden forrige befaring gav styret inntrykk av at det var skjedd store forbedringer på vedlikeholdet av vår bygningsmasse. Systematisk vedlikehold er svært viktig, og da spesielt i våre værharde områder sendte vi søknad om ny regulerings- og ervervskonsesjon for Repvåg kraftverk. Som følge av ny lov om hjemfall er vår søknad lagt på vent til loven med dets eventuelle endringer vedtas. Selv om vi ennå ikke har fått konsesjon, har vi tatt tak i planarbeidet og nødvendig vedlikehold av kraftstasjonen. Vi har hatt befaring i lag med vår VTA på demninger og vannveien. Befaringen avslørte at vi må sette i gang med vedlikehold på bygningene inne på fjellet samt demningene. Det har også vært foretatt en innvendig inspeksjon av rørgata. Denne inspeksjonen avslørte en god del avleiringer og rust innvendig i røret. Som følge av økt fokus på kraftverket har vi ansatt en ny ingeniør som blant annet skal planlegge renovering og nødvendig vedlikehold av kraftstasjon med tilhørende vannveier. Kontroll av oppheng. Inspeksjonstur langs rørgata.

7 12 13 Ut fra avbruddsstatistikken har vi registrert i alt 3733 utkoblinger/driftsforstyrrelser, ikke levert energi (ILE) er 84 MWh. En av grunnene til den store økningen i utkoplinger / driftsforstyrrelser skylles at vi f.o.m også rapporterer avbrudd med kortere varighet enn 3 min. For år 2006 var disse tallene 1340 utkoblinger/driftsforstyrrelser og ILE 85,434 MWh. Det er nettet fra Snefjord mot Ingøy og Rolvsøy som har de fleste og lengste avbruddene. Grunnen til dette er de klimatiske forholdene på kysten samt at vi er avhengig av båttransport for å utbedre feil på øyene. For å redusere ulempene dette medfører har vi aggregat på begge øyene noe som begrenser ILEmengden (Ikke Levert Energi). 2.1 Økonomi Året 2007 ble preget av lavere kraftpriser enn budsjettert, dette har resultert i lavere nettap i kroner enn forventet. Samtidig har kraftproduksjonen gitt lavere inntjening enn budsjettert. I sum for kraftlaget er netto gevinst fra produksjonen større en nettap i mengder. Regnskapet for 2007 viser et resultat før skatt på kr. 7,35 mill. Dette er en reduksjon på kr. 3,811 mill i forhold til året før. Reduksjonen i driftsresultat skyldes lavere inntjenning fra produksjon grunnet lave priser, økte pensjonskostnader og innføring av eiendomskatt i Porsanger. Utenom dette har det vært et normalt år uten inntektsføring av KILE-beløp var det siste året vi kunne inntektsføre KILE- beløp. Beregnet skattekostnad for Repvåg Kraftlag A/L utgjør kr. 3,434 mill. Vi viser her til note12 Skattekostnad. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. 3,916 mill. Det foreslås at overskuddet disponeres til fri egenkapital. NVE s inntektsramme for Repvåg Kraftlag A/L er på kr. 45,928 mill, dette er en økning fra 2006 på kr. 8,756 mill, økningen skyldes i all hovedsak at KILEberegning er inkludert i beregningsgrunnlaget fra Repvåg Kraftlag har ikke benyttes seg av hele inntektsrammen og kunne i prinsippet hentet inn ytterligere mill mer fra kundene. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i 2007 kr. 2,496 mill. I 2007 var egenproduksjonen i Repvåg på 22,8 GWh mot 23,4 GWh i Middel årsproduksjon er 20 GWh. Levert kraft i forsyningsområdet var 110,3 GWh mot 113,8 GWh i 2006 og 116,17 i Nett-tapet er beregnet til 16,3 GWh. Kostnader til drift av gatelys var i 2007 på totalt kr Kostnadene fordeler seg på kommuner slik: Nordkapp kommune kr ,- Porsanger kommune kr ,- Måsøy kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. 2.2 Utført i 2007 Følgende prosjekter er utført eller startet i 2007 Toppbefaring av 66 kv linje Vest Smørfjord - Storbukt Toppbefaring av 66 kv linje Snefjord - Havøysund Fjerning av 22 kv-linjer Seppoladalen Elvedalen, den gamle hovedlinja til Honningsvåg. Strømforsyning til 3 GSM stasjoner. Ombygging av nettstasjoner til bakkebetjente anlegg (10 anlegg). Ny nettstasjon og forsterkning av lavspent, Kolvik. Trådskifte 24 kv avgrening Ørneberget Snefjord. Ombygging 12 kv Hallvika, Kaia og Ingøyveien Oppstart av konsesjonssøknad 145 kv Snefjord-Smørfjord Oppstart detaljplanlegging for oppgradering av Repvåg Kraftstasjon med vassdrag. Forprosjektering Olderfjorddalen hyttefelt. Ny driftsentral. Fiber til idrettshallen i Honningsvåg. Belysning på kirkegården i Honningsvåg. Varmgarasje / Vaskehall ved montørstasjon i Olderfjord. Riving av 22 kv linjen Seppoladalen - Elvedalen

8 14 15 Toppbefaring 66 kv. Alle hengklemmer åpnes for sjekk av eventuelle trådbrudd. Påsken Planer for De største prosjektene blir som følger: Oppstart renovering av kraftlagsbygget i Storgata 5 Ombygging av nettstasjoner til bakkebetjente anlegg (ca.10 anlegg). Restaurering av tre nettstasjoner. To nye nettstasjoner i Honningsvåg. Renovering av hovedtransformator i Havøysund. Forprosjektere/ oppstart Eidevann hyttefelt Nytt nødstrømsaggregat på Rolvsøy, med oppgradering til fjernkontroll. Ny driftssentral. Sandblåsing av rørgata i Repvåg. Toppbefaring av 66 kv Smørfjord Snefjord. Toppbefaring av 66 kv linjen Smørfjord Karalaks. Utbedring av feil / avvik på 66 kv linje Øst Storbukt Smørfjord. Befaring 22 kv linjen Snefjord Havøysund. Toppbefaring av 22 kv ledning Snefjord Havøysund. Ferdigstille ny garasje/ vaskehall ved Olderfjord montørstasjon. Skogrydding, ca 100 km Tilpasning til den nye samvirkeloven. 60 års jubileet 2.4 Kraftlaget tar samfunnsansvar Repvåg Kraftlag AL er en aktiv bidragsyter i vårt forsyningsområde. Vi støtter lag og foreninger i form av sponsing eller profilering under diverse arrangement. For oss er det svært viktig å ta støtte opp om et rikt kulturliv. Kulturlivet er selve smurningen i samfunnshjulet. Gjennom et fellesprosjekt med kommunelegen i Nordkapp og Psoriasisforbundet har vårt lokalsamfunn fått kr ,- i midler fra Norsk Tippings Extra. Midlene bidrar til at vi får etablert et lysbehandlingstilbud for pasienter med hudrelaterte lidelser. For å få UKM (Ungdommens KulturMønstring) til vårt område stilte vi opp og sørget for fiber til idrettshallen i Honningsvåg. Dermed var vi sikret UKM for Finnmark i tre år. Etter søknad fra kirkeverge ved Nordkapp menighet har vi bidratt til å få belysning på kirkegården ved Honningsvåg kirke. Honningsvåg, 2. juni 2008

9 Resultatregnskap Note nr Inntekter Salg av produksjon 5 681, ,9 Overføringsinntekter , ,2 Mer-(-)/mindreinntekt (+)/KILE ,0 Andre inntekter 3 963, ,3 Sum inntekter , ,5 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp - - Nettap 3 576, ,9 Kjøp av overføringstjenester 3 142, ,3 Annet varekjøp - - Sum kostnader for kraftkjøp m.v , ,2 Dekningsbidrag , ,3 Egne driftskostnader Personalkostnader 4/5/ , ,9 - Aktivering lønn -1, ,8 Avskrivninger , ,5 Andre driftskostnader , ,2 Tap på fordringer 95,6 2,8 Sum egne driftskostnader , ,5 Driftsresultat før finansposter 518, ,7 Utbytte 7 486, ,4 Andre finansinntekter 2,9 133,5 Finansinntekter 998,2 521,3 Finanskostnader 1 655, ,9 Netto finansposter 6 832, ,3 Ekstraordinære kostnad - - Resultat før skattekostnad 7 350, ,1 Skattekostnad , ,5 Årsresultat 3 916, ,6 Disponering: Annen egenkapital 3 916, ,6 Balanse Balanse Note nr Eiendeler Anleggsmidler: Utsatt skattefordel , ,1 Varige driftsmidler , ,5 Investering i aksjer og andeler , ,5 Obligasjoner og andre fordringer 2 670, ,2 Sum anleggsmidler , ,4 Omløpsmidler: Varer , ,2 Kundefordringer og andre fordringer , ,7 Mindreavkastning/Kile 9 400, ,0 Kasse, bank, postgiro , ,5 Sum omløpsmidler , ,3 Sum eiendeler , ,6 Gjeld og egenkapital Egenkapital: Innskutt egenkapital Andelskapital , ,6 Overkursfond , ,3 Sum innskutt egenkapital , ,0 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,1 Årsoverskudd 3 916, ,6 Sum opptjent egenkapital , ,7 Sum egenkapital , ,7 Gjeld: Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld , ,3 Sum langsiktig gjeld , ,3 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 9 177, ,4 Offentlige avgifter m.v. 821,2 663,5 Annen kortsiktig gjeld 2 115, ,4 Betalbar skatt , ,6 Annen gjeld 0,0 1,0 Sum kortsiktig gjeld , ,9 Sum gjeld og egenkapital , ,9 Honningsvåg, 2. juni 2008

10 Noter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter Alle tall i kr. Forretningsområde Felles Kraft- Produk- Regional- Distrib.- Tele- Øvrig Avstemning Sum Inntekter / kostnader virksomh. omsetning sjon nett nett virksomh. virksomh. Eliminering selskap Driftsinntekter Energisalg - sluttbrukere, eks. avgifter Energisalg - engros, eks. avgifter Salg av overføringstjenester / leieinntekter Inntekter ved abonnement, måling, avregning Årets mer (-) /mindreinntekt (+) Gevinst ved avgang anleggsmidler Arbeid for andre Andre varer og tjenester Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Energikjøp Nettap Kjøp av overføringstjenester Lønn og andre personalkostn., inkl. pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Eiendomsskatter Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRES. FØR FORDELING AV FELLESKOSTN. Fordeling av netto felleskostnader Investeringer og salg av anleggsmidler siste 5 år Investeringer (eksklusive tilskudd) 1000 kr Transport- Fjernst./ Inventar, Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bygg/ Sum midler telesamb. EDB prod. nett sjonsnett apparater tomter ,6 57,8 418, ,0 834, ,8 532, , , ,9-788, , ,6 663, , ,0-171,0 161,8 40, , ,9 820, , ,5-35, , ,1 391,3 719, , ,5 23,7 589,6 167,8-762,9 298,3 478, ,2 Sum 1 225,6 81, , , , , , , ,3 Salg av anleggsmidler 1000 kr Transport- Fjernst./ Inventar, Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bygg/ Sum midler telesamb. EDB prod. nett sjonsnett apparater tomter , , ,4 588, ,2 737, ,0 103,0 103,0 Sum 1 325,5 0,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Note 4. Spesifikasjon av personalkostnader 2007 % 2006 % DRIFTSRESULTAT Note 2: Mer-/mindreinntekt, Kile I regnskapet er mindreinntekt, som er en immateriell rettighet, ført opp med 9,4 mill kroner. Mindreinntekten skal innhentes fra kunder i fremtiden. Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger Lønn ,7 % ,8 % Pensjonskostnader ,6 % ,9 % Andre ytelser/velferd/arb. miljø * ,7 % ,9 % Sum ,0 % ,7 % * Inkl. refusjon av lønninger 1000 kr Transport- Fjernst./ Inventar, Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bygg/ Sum midler telesamb. EDB prod. nett sjonsnett apparater tomter Anskaffelseskost pr , , , , , , , , ,3 Tilgang i året 175,5 23,7 589,6 167,8-762,9 298,3 478, ,2 Avgang i året , ,0 Anskaffelseskost pr , , , , , , , , ,6 Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Årets tilskudd Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Akk. av- og nedskrivn. pr , , , , , , , , ,1 Årets ordinære avskrivninger 309,1 196,4 215,8 674, , ,1 696,8 598, ,1 Avgang akk. av- og nedskrivn , ,2 Akk. av og nedskrivn. pr , , , , , , , , ,0 Bokført verdi pr ,2 513, , , , , , , ,8 Bokført verdi pr ,9 685,8 933, , , , , , ,4 Note 5. Pensjonsansvar Pensjonsansvaret i forhold til den ordinær tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Note 6. Skattetrekk Kr ,- representerer trekkinnskudd til dekning av skattetrekk.

11 20 21 Note 7: Ytelser til ledelse, styret og revisor Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Fordeler m.mv Lån til Adm.direktør er ytet med kr ,- Revisor: Kostnadsført honorar (eks. mva) Herav godtgjørelse for andre tjenester Note 8: Beholdning utstyr innkjøpt til vedlikehold. Beholdningen er vurdert til innkjøpspris. Note 9. Aksjer, andeler Selskap Antall Pålydende Bokført verdi Andel av selskap AS Kvænangen Kraftverk: ,60% Porsa Kraftlag AS: ,00% Ishavskraft AS ,84% Finnmark Miljøvarme AS ,77% Origo Kapital AS ,00% Origo Nord AS ,10% Ishavslink AS ,00% El Tele Nord AS ,08% Nordkapp Næringshage ,36% REN AS Sum Note 10. Langsiktig lån Kraftlaget har langsiktig lån på kr ,- pr Lånet nedbetales kvartalsvis med kr ,- i avdrag. Kraftlaget har gitt et lån på 1 mill i forbindelse med turistbygningen «Arctic View» i Måsøy kommune året Lånet omgjøres til investeringstilskudd i Note 11 Andelskapital Det er ikke innløst eller tegnet nye andeler i Det er registrert totalt andeler pr Note 12 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattkostnader Permanente og andre forskjeller uten aksjeutbytte Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt for anvendelse av fremført underskudd Anvendt skattemessig fremførbart underskudd 0 = Inntekt (RF1151, post Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av alminnelig inntekt Godtgjørelse av årets aksjeutbytte 0 +Framført godtgjørelse i år 0 - Framført godtgjørelse aksjeutbytte fra tidligere år Endring utsatt skattefordel ( bokført) For lite avsatt tidligere 0 + Skatt på formue Kraftverksskatter 0 = Ordinær skattekostnad = Ordinær + Ekstraordinær skattekostnad Skattesats [%] Spesifikasjon av kraftverksskatter Beregnet Naturressursskatt 0 + Fremførbar naturressursskatt = Akkumulert naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten 0 - Periodisert til fremføring Beregnet rente til framføring 0 = Sum kraftverkskatter 0 Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Endring Driftsmidler Kundefordringer Avsetninger Andre forskjeller Sum Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller Ubenyttet godtgjørelse omregnet til negativ forskjell Sk. M fremførbart underskudd som utlignes 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel - bokført

12 22 23 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, Norsk Regnskapsstandard nr. 8 om små foretak og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kraftlaget har ført regnskapet etter de samme prinsipper fra og med regnskapsåret INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER, AVSKRIVNINGER, VEDLIKEHOLD: Kraftlagets anleggsmidler er oppført til historisk anskaffelseskost redusert med akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger, basert på avskrivningsplaner. Varige driftsmidler aktiveres til kostpris. Utvidelser, reinvesteringer og nyinvesteringer balanseføres. Avskrivninger foretas fra det år anleggsmiddelet er aktivert. Det benyttes lineære avskrivninger. Vedlikehold kostnadsføres fortløpende. Det foretas ikke avsetninger til periodisk vedlikehold, da dette anses å påløpe jevnt over anleggsmiddelets levetid. Vedlikehold som øker anleggsmiddelets levetid og inntjeningsevne aktiveres. PERIODISERING: Inntekter og kostnader er periodisert og følger transaksjons- og sammenstillingsprinsippet. Dette vil si at transaksjon blir regnskapsført i den perioden transaksjonen har funnet sted, samt at inntekter og kostnader som knytter seg til samme transaksjon blir resultatført i samme periode. SKATT: Til og med 1996 ble kraftlaget prosentlignet etter gammel skattelov 19e. Fra og med 1997 er skattene basert på skattelovens alminnelige bestemmelser. Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt, endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel, samt skattekostnader knyttet til naturressursskatt og eventuell skatt på grunnrenteinntekt. Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de framtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatt som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling senere perioder. Det blir beregnet utsatt skatt av netto positive forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller og underskudd til framføring i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard for skatt. Negativ grunnrenteinntekt tas ikke med i denne beregningen. LAGERBEHOLDNING: Lagerbeholdning består av reservedeler, forbruksmateriell og noe salgsvarer. Lagerbeholdning er ført i balansen som omløpsmiddel. PENSJONSKOSTNADER: Bedriftens pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordning i Vital. SEGMENTINFORMASJON: I regnskapet er presentert informasjon for hvert virksomhetsområde, i tråd med de virksomhetsområder som NVE ber om i sin regnskapsrapportering. Presentasjonen omfatter salgsinntekter, driftskostnader fordelt på artsklasser og driftsresultat.

13

ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE Overskrift: Side: 1. Organisasjon, administrasjon. 1 2. Generelt om året som har gått og planer for 5 framtiden 3. Resultatregnskap og balanse. 7-8 4. Noter... 8-14

Detaljer

Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken

Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken 02.mai 1948 ser Repvåg Kraftlag dagens lys. Mye skjedde etter krigen, og byen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10 55. DRIFTSÅR Sørfold Kraftlag INNHOLDSFORTEGNELSE Side * Styrets beretning 1 * Resultatregnskap 5 * Balanse 6 * Nettdriften 8 * Prinsipper 9 * Noter 10 * Revisjonsberetning 15 Årsrapport 2012 Sørfold

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. Spørsmål / kommentarer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. Spørsmål / kommentarer Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag Spørsmål / kommentarer Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger kommune 5,15% Kvalsund kommune 0,72% Fiskeindustri 25,34%

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer