Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st"

Transkript

1 Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse Innledning Kraftlagets formål Selskapsstruktur og organisasjon Representantskapet Møter Revisjon Styret Møter Andre organisasjoner Personalet Verne og miljøarbeid Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) 9 2. Generelt om året som har gått og framtidige planer Økonomi Utført i Planer for Kraftlaget tar samfunnsansvar Regnskap Noter 18 Regnskapsprinsipper 22 Revisjonsberetning Innledning Repvåg Kraftlag er et andelslag, noe som betyr at selskapet er til for kundene (andelseierne). Det er imidlertid kommunene som representerer alle eierne, også de private andelshaverne. Kommunene Nordkapp, Måsøy og Porsanger oppnevner representanter til selskapets representantskap og styre. Repvåg Kraftlag AL ble stiftet 2. mai Vår visjon er både forpliktende og geografisk beskrivende. - Alltid til stede på 71 grader nord Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss. Repvåg Kraftlag skal kjennetegnes av: Åpenhet Med det mener vi at kraftlaget skal preges av en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt Pålitelighet Med det mener vi at vi skal være til å stole på, som medarbeidere og som selskap Effektivitet Med det mener vi at vi skal løse arbeidsoppgavene raskt og smart, og at ressursbruken skal tilpasses behovet Nærhet Med det mener vi at vi skal ta vare på hverandre internt i selskapet, og være nær kundene våre gjennom lokal tilstedeværelse. Mørketid i Havøysund. Å P E N Les mer om strategiarbeidet på vår hjemmeside Adresse: Pb 454, 9751 Honningsvåg Tlf: Web: E-post: Vårt hovedkontor ligger i Honningsvåg.

3 Kraftlagets formål Selskapets virksomhet er å produsere, omsette og levere elektrisk eller annen energi innenfor selskapets konsesjonsområde. Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Hovedmålene for virksomheten er å: skape varige verdier for kunder, eiere og lokalsamfunnet. drive elektrisitetsnettet effektivt og med høy grad av beredskap. bidra til positiv samfunnsutvikling i selskapets forsyningsområde. 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon Kraftlaget ledes av et representantskap og et styre. Den daglige ledelse forestås av en administrerende direktør. Kraftlagets forretningskontor er i Honningsvåg. Det er montørstasjoner i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund for den lokale drift i området. Repvåg Kraftlag AL har også i år hatt utskifting og tilvekst av medarbeidere. Pr var vi totalt 35 ansatte. Varmeleder Elkraftingeniør Representantskap 8 medlemmer Styret 5 medlemmer Direktør Oddbjørn Samuelsen Nettsjef og Avd. leder Avd. leder Kontorsjef Leder tilsyn avd. leder Porsanger Havøysund Merkantil Tilsyn/måler Honningsvåg I april ansatte vi Sigve Hansen som ny kontorsjef. Medio oktober ansatte vi Kolbjørn Botnmark som elkraftingeniør i stab. Denne funksjonen skal jobbe med definerte prosjekter både innen vår nettvirksomhet og i produksjonsanlegget vårt. Da vi har økt fokuset på systematisk vedlikehold de siste årene har vi også økt montørstaben vår med to montører, Michael Holmgren og Kim Rune Frantzen. Begge har gått sin læretid hos oss. Dette viser at vi høster av vår satsing på å ta inn lærlinger. 1.5 Representantskapet. Kraftlagets representantskap består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer fra kommuner i forsyningsområde. Representantskapet overvåker at selskapets formål fremmes i samsvar med vedtekter og kontrakter. Representantskapets sammensetning gjenspeiler resultat fra kommunevalget, og er således vurdert som representativt for å kunne ivareta alle andelseiernes interesser. MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Representanter fra Nordkapp kommune 1. Odd Holmgren Honningsvåg Eli Skille Honningsvåg Odin Johansen Honningsvåg 2. Åshild Ravlo Honningsvåg Roger Hansen Honningsvåg 3. Per Ivar Pettersen Honningsvåg Oluf Løkke Honningsvåg Kristina Hansen Honningsvåg 4. Dan Oliver Wasa Nordvågen Anne-Karin Hyverinen Jan Ole Mikalsen Nordvågen Nordvågen 5. Tore Fosse Honningsvåg Solbjørg Pettersen Nordvågen Øyvind Bye Skille Honningsvåg Representanter fra Måsøy kommune 6. Alfred Stabell Havøysund Ingerd Olsen Havøysund 7. Knut Hesten Ingøy Jan Magne Olsen Tufjord Representanter fra Porsanger kommune 8. Kirsten Annie Martin-Olavsdatter, I. Billefjord Ronny Wilhelmsen Russenes Representantskapets leder har vært Odd Holmgren. 1.6 Møter Det har i driftsåret 2007 vært avholdt 1 ordinært representantskapsmøte hvor det til sammen er behandlet 5 saker.

4 Revisjon Som revisor har Kraftlaget benyttet Inter Revisjon Finnmark AS. 1.9 Møter Styret har i 2007 avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. 1.8 Styret Styret har 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Styret har 2 faste kvinnelige medlemmer og 2 kvinner som varamedlemmer. Kraftlagets ansatte velger 1 medlem med varamedlem. Administrerende direktør tiltrer styret, men uten stemmerett. Kvinneandel er på 60%. Styret leder kraftlagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til representantskapet. Innenfor sitt myndighetsomhetsområde skal styret treffe alle tiltak som fremmer lagets formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak. MEDLEMMER: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Oppnevnt av representantskapet: Svein Rune Pettersen Honningsvåg Dan Oliver Wasa Nordvågen Inger Anne Dokken Honningsvåg Tone Lorentzen Nordvågen John Aase Havøysund Eva Nygård Måsøy Bjørg Masternes Lakselv Helge R. Olaussen Russenes Oppnevnt av de ansatte: Ann Kristin Samuelsen Honningsvåg Victor Jensen Honningsvåg Administrasjonens representant: Oddbjørn Samuelsen Adm. direktør Sigve Hansen Kontorsjef Styrets leder har i året vært Svein Rune Pettersen, med Inger Anne Dokken som nestleder Andre organisasjoner Vi søker å ha en aktiv forvaltning av våre interesser i andre selskaper. Denne forvaltningen har kraftlagets direktør ansvar for, og direktøren rapporterer til styret. For oversikt over eierandeler i andre selskap viser vi til note 9. aksjer og andeler. Det er fastsatt strategiske mål for avkastning i de ulike selskapene. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for Repvåg kraftlag AL er Paul Strandli, ansatt i Troms Kraft Produksjon AS. Strandli er godkjent av NVE som VTA for Repvåg Kraftlag A/L. Repvåg Kraftlag AL er som arbeidsgiver organisert i KS Bedrift. Vår bransjeorganisasjon er FSN, Forum for Strategisk Nettutvikling, som arbeider spesielt med energibransjens utfordringer og bransjens rammevilkår med fokus på små og mellomstore nettselskaper Personalet Antall fast ansatte gjennom året har vært 35, inkludert 3 lærlinger. Det er utført gjennomsnittlig 31 årsverk. Av totalt 31 årsverk, er 4,0 besatt av kvinner. Vi har i 2007 hatt et sykefravær på 3,55 %. Dette er inkludert arbeidstakere som har vært sykemeldt i lengre perioder i I 2006 var sykefraværet på 2,44%. For å ivareta kontinuitet i virksomheten har vi valgt å utdanne og rekruttere fra egne rekker, noe som også virker positivt på hele organisasjonen Verne og miljøarbeid Kraftlagets virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø. Kraftlaget har rutiner som sikrer at kjemikaler, oljer og andre stoffer som benyttes i den daglige driften kartlegges og håndteres korrekt. Arbeidsmiljøutvalg har hatt 4 møter i Antall saker er 36 og det er innlevert 44 avvik eller meldinger som behandles i administrasjon og rapporteres til arbeidsmiljøutvalget. Fv.: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken. Repvåg Kraftlag motiverer ansatte til fysisk aktivitet, og har avtaler med Nordkapp Naturterapi samt med Nordkapp Treningssenter juni kjørte vi HMS-dager for alle ansatte. Vi jobbet med verdi-

5 8 9 Forskriftskurs grunnlaget, etiske retningslinjer og organisatoriske temaer som beredskapsplan og ansvars avklaringer. Vi har sterkt fokus på montørenes sikkerhet. Det øves årlig på kamerat redning og nedfiring. I tillegg kjører vi opplæring i henhold til bestillingsnummer 555: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. All opplæring i henhold til forskriften dokumenteres, og vi har interne prosedyrer og instrukser som ivaretar forskriftens krav Det lokal elektrisitetstilsyn (DLE) Samtlige e-verk med områdekonsesjon er pålagt å ha et stedlig eltilsyn (DLE). Repvåg Kraftlag A/L har organisert DLE i en måling- og tilsynsavdeling med tre stillinger, herav to stillinger med inspektørfunksjon. Totalt antall tilsynsobjekter under DLE var pr , DLE utfører verifikasjon av elektriske installasjoner, samt tilsyn med lokale elektroentreprenører. I 2007 ble det utført tilsyn (periodiske kontroller) med 128 anlegg, 42 jordfeilkontroller og verifikasjon av 3 elektroentreprenører. I følge tilsynsplanen for 2007 medfører dette et etterslep på 8 periodiske kontroller, samt 83 fra Vi regner med å innhente det samlede etterslepet på 91 kontroller innen utgangen av Det ble avviklet et felles installatørmøte, deltakelse i tre brannetterforskninger, samt skoleinformasjon i Brannvernuka 2007 for 9-klassetrinn ved Honningsvåg skole. Det ble ikke utført systemrevisjoner av virksomheter i DLE aktivitetene utgjorde til sammen 1 årsverk. Tilsynsavdelingen har i tillegg til det pålagte tilsynsarbeidet, ansvaret for måling og to-veiskommunikasjon (2VK). I 2007 ble det utført 31 nedtak av Kwh-målere for stikkprøvekontroll hos Energimåling AS. Det ble behandlet 385 arbeidsordrer i forbindelse med målerrelaterte oppgaver. Innkjøp, montering og vedlikehold av to-veis-kommunikasjonssystemet (Policom), samt innsamling og kvalitetssikring av måleverdier er oppgaver pålagt avdelingen. Arbeid i forbindelse med måling og drifting av 2VK utgjorde til sammen 2 årsverk i Slitt oppheng fra 66 kv linjen Opplæring i nedfiring.

6 GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT OG FRAMTIDIGE PLANER 2007 startet med en rolig januar med få feil og normal drift, men de siste dagene i januar ble vi påmint om hvilket område vi forsyner med strøm. Natt til 27. januar fikk vi melding om brann i et av transformator rommene ved Storbukt trafostasjon. Det blåste full storm fra nordvest med tett snødrev. Som følge av snø og svært sterk vind trengte det seg snø inn i transformator rommene som igjen førte til bryterfall Brannen startet etter en lysbue som følge av innkopling av trafo II etter et bryterfall. Lysbuen antente trekonstruksjonen mellom inner- og yttertak og en ulmebrann startet. På grunn av det ekstreme været tok det ca. 1,5 time på en strekning på 3 kilometer fra brannvesenet ble varslet til slokking kunne starte. Heldigvis har vi et dyktige fagfolk i brannvesenet, så brannen ble raskt lokalisert og slukket. Konsekvensene av denne hendelsen kunne vært langt mer dramatisk for oss, men marginene var på vår side. Samme ettermiddag fikk vi også bryterfall på 66 kv linjen til Havøysund, men her var det bare et overspenningsvern som var årsaken til utfallet. I mars startet vi med toppbefaring av 66 kv linjen mellom Smørfjord og Storbukt. Dette arbeidet inngår i vår vedlikeholdsplan for regionalnettet vårt. En toppbefaring innebærer full kontroll av alle bestanddeler på linjen. Hver hengklemme åpnes for å sjekke om det er kordel brudd på tråden, og opphengs beslag sjekkes i forhold til slitasje. Det ble avslørt flere kordelbrudd som på litt sikt ville kunne medført trådbrudd. Også oppheng ble skiftet ut på grunn av stor slitasje. 11. juni startet toppbefaringen av 66 kv linjen mellom Snefjord og Havøysund. Også dette som en full toppbefaring. Siden vi ikke har kapasitet til å forsyne Havøysund med strøm via 22 kv linjen måtte arbeidet utføres som nattarbeid. Dette arbeidet tok 14 dager, og vi brukte alt av tilgjengelig mannskap i tillegg til tre innleide montører. Dessverre hadde vi to stygge uhell med personskader på denne jobben. Den første natten veltet en av våre montører med en 6-hjuls terrengmotorsykkel. Han brakk begge lårene, og ble liggende ca. 1,5 time med store smerter før redningshelikopteret hentet han. Marginene var heldigvis på vår side denne gangen. Vårt beredskapsapparat fungerte slik det skulle, og vi tok en debrifing av ulykken umiddelbart i lag med montørene og ingeniørene. På tross av dette skjedde det en ny ulykke neste natt. Denne gang med en av de innleide montørene. Heldigvis resulterte ulykken bare til to brukkne ribben. Arbeidstilsynet og politiet gransker fortsatt ulykkene. Foreløpig konklusjon er at Repvåg Kraftlag har utført alt forebyggende arbeid korrekt, men at man ikke kan forutse uhell. Alle våre medarbeidere har opplæring i bruk av utstyr og maskiner i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. I september tok styret en befaring i forsyningsområdet. Sist dette ble gjort var høsten 2004, så det var greit med en ny befaring. Siden forrige befaring gav styret inntrykk av at det var skjedd store forbedringer på vedlikeholdet av vår bygningsmasse. Systematisk vedlikehold er svært viktig, og da spesielt i våre værharde områder sendte vi søknad om ny regulerings- og ervervskonsesjon for Repvåg kraftverk. Som følge av ny lov om hjemfall er vår søknad lagt på vent til loven med dets eventuelle endringer vedtas. Selv om vi ennå ikke har fått konsesjon, har vi tatt tak i planarbeidet og nødvendig vedlikehold av kraftstasjonen. Vi har hatt befaring i lag med vår VTA på demninger og vannveien. Befaringen avslørte at vi må sette i gang med vedlikehold på bygningene inne på fjellet samt demningene. Det har også vært foretatt en innvendig inspeksjon av rørgata. Denne inspeksjonen avslørte en god del avleiringer og rust innvendig i røret. Som følge av økt fokus på kraftverket har vi ansatt en ny ingeniør som blant annet skal planlegge renovering og nødvendig vedlikehold av kraftstasjon med tilhørende vannveier. Kontroll av oppheng. Inspeksjonstur langs rørgata.

7 12 13 Ut fra avbruddsstatistikken har vi registrert i alt 3733 utkoblinger/driftsforstyrrelser, ikke levert energi (ILE) er 84 MWh. En av grunnene til den store økningen i utkoplinger / driftsforstyrrelser skylles at vi f.o.m også rapporterer avbrudd med kortere varighet enn 3 min. For år 2006 var disse tallene 1340 utkoblinger/driftsforstyrrelser og ILE 85,434 MWh. Det er nettet fra Snefjord mot Ingøy og Rolvsøy som har de fleste og lengste avbruddene. Grunnen til dette er de klimatiske forholdene på kysten samt at vi er avhengig av båttransport for å utbedre feil på øyene. For å redusere ulempene dette medfører har vi aggregat på begge øyene noe som begrenser ILEmengden (Ikke Levert Energi). 2.1 Økonomi Året 2007 ble preget av lavere kraftpriser enn budsjettert, dette har resultert i lavere nettap i kroner enn forventet. Samtidig har kraftproduksjonen gitt lavere inntjening enn budsjettert. I sum for kraftlaget er netto gevinst fra produksjonen større en nettap i mengder. Regnskapet for 2007 viser et resultat før skatt på kr. 7,35 mill. Dette er en reduksjon på kr. 3,811 mill i forhold til året før. Reduksjonen i driftsresultat skyldes lavere inntjenning fra produksjon grunnet lave priser, økte pensjonskostnader og innføring av eiendomskatt i Porsanger. Utenom dette har det vært et normalt år uten inntektsføring av KILE-beløp var det siste året vi kunne inntektsføre KILE- beløp. Beregnet skattekostnad for Repvåg Kraftlag A/L utgjør kr. 3,434 mill. Vi viser her til note12 Skattekostnad. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. 3,916 mill. Det foreslås at overskuddet disponeres til fri egenkapital. NVE s inntektsramme for Repvåg Kraftlag A/L er på kr. 45,928 mill, dette er en økning fra 2006 på kr. 8,756 mill, økningen skyldes i all hovedsak at KILEberegning er inkludert i beregningsgrunnlaget fra Repvåg Kraftlag har ikke benyttes seg av hele inntektsrammen og kunne i prinsippet hentet inn ytterligere mill mer fra kundene. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i 2007 kr. 2,496 mill. I 2007 var egenproduksjonen i Repvåg på 22,8 GWh mot 23,4 GWh i Middel årsproduksjon er 20 GWh. Levert kraft i forsyningsområdet var 110,3 GWh mot 113,8 GWh i 2006 og 116,17 i Nett-tapet er beregnet til 16,3 GWh. Kostnader til drift av gatelys var i 2007 på totalt kr Kostnadene fordeler seg på kommuner slik: Nordkapp kommune kr ,- Porsanger kommune kr ,- Måsøy kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. 2.2 Utført i 2007 Følgende prosjekter er utført eller startet i 2007 Toppbefaring av 66 kv linje Vest Smørfjord - Storbukt Toppbefaring av 66 kv linje Snefjord - Havøysund Fjerning av 22 kv-linjer Seppoladalen Elvedalen, den gamle hovedlinja til Honningsvåg. Strømforsyning til 3 GSM stasjoner. Ombygging av nettstasjoner til bakkebetjente anlegg (10 anlegg). Ny nettstasjon og forsterkning av lavspent, Kolvik. Trådskifte 24 kv avgrening Ørneberget Snefjord. Ombygging 12 kv Hallvika, Kaia og Ingøyveien Oppstart av konsesjonssøknad 145 kv Snefjord-Smørfjord Oppstart detaljplanlegging for oppgradering av Repvåg Kraftstasjon med vassdrag. Forprosjektering Olderfjorddalen hyttefelt. Ny driftsentral. Fiber til idrettshallen i Honningsvåg. Belysning på kirkegården i Honningsvåg. Varmgarasje / Vaskehall ved montørstasjon i Olderfjord. Riving av 22 kv linjen Seppoladalen - Elvedalen

8 14 15 Toppbefaring 66 kv. Alle hengklemmer åpnes for sjekk av eventuelle trådbrudd. Påsken Planer for De største prosjektene blir som følger: Oppstart renovering av kraftlagsbygget i Storgata 5 Ombygging av nettstasjoner til bakkebetjente anlegg (ca.10 anlegg). Restaurering av tre nettstasjoner. To nye nettstasjoner i Honningsvåg. Renovering av hovedtransformator i Havøysund. Forprosjektere/ oppstart Eidevann hyttefelt Nytt nødstrømsaggregat på Rolvsøy, med oppgradering til fjernkontroll. Ny driftssentral. Sandblåsing av rørgata i Repvåg. Toppbefaring av 66 kv Smørfjord Snefjord. Toppbefaring av 66 kv linjen Smørfjord Karalaks. Utbedring av feil / avvik på 66 kv linje Øst Storbukt Smørfjord. Befaring 22 kv linjen Snefjord Havøysund. Toppbefaring av 22 kv ledning Snefjord Havøysund. Ferdigstille ny garasje/ vaskehall ved Olderfjord montørstasjon. Skogrydding, ca 100 km Tilpasning til den nye samvirkeloven. 60 års jubileet 2.4 Kraftlaget tar samfunnsansvar Repvåg Kraftlag AL er en aktiv bidragsyter i vårt forsyningsområde. Vi støtter lag og foreninger i form av sponsing eller profilering under diverse arrangement. For oss er det svært viktig å ta støtte opp om et rikt kulturliv. Kulturlivet er selve smurningen i samfunnshjulet. Gjennom et fellesprosjekt med kommunelegen i Nordkapp og Psoriasisforbundet har vårt lokalsamfunn fått kr ,- i midler fra Norsk Tippings Extra. Midlene bidrar til at vi får etablert et lysbehandlingstilbud for pasienter med hudrelaterte lidelser. For å få UKM (Ungdommens KulturMønstring) til vårt område stilte vi opp og sørget for fiber til idrettshallen i Honningsvåg. Dermed var vi sikret UKM for Finnmark i tre år. Etter søknad fra kirkeverge ved Nordkapp menighet har vi bidratt til å få belysning på kirkegården ved Honningsvåg kirke. Honningsvåg, 2. juni 2008

9 Resultatregnskap Note nr Inntekter Salg av produksjon 5 681, ,9 Overføringsinntekter , ,2 Mer-(-)/mindreinntekt (+)/KILE ,0 Andre inntekter 3 963, ,3 Sum inntekter , ,5 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp - - Nettap 3 576, ,9 Kjøp av overføringstjenester 3 142, ,3 Annet varekjøp - - Sum kostnader for kraftkjøp m.v , ,2 Dekningsbidrag , ,3 Egne driftskostnader Personalkostnader 4/5/ , ,9 - Aktivering lønn -1, ,8 Avskrivninger , ,5 Andre driftskostnader , ,2 Tap på fordringer 95,6 2,8 Sum egne driftskostnader , ,5 Driftsresultat før finansposter 518, ,7 Utbytte 7 486, ,4 Andre finansinntekter 2,9 133,5 Finansinntekter 998,2 521,3 Finanskostnader 1 655, ,9 Netto finansposter 6 832, ,3 Ekstraordinære kostnad - - Resultat før skattekostnad 7 350, ,1 Skattekostnad , ,5 Årsresultat 3 916, ,6 Disponering: Annen egenkapital 3 916, ,6 Balanse Balanse Note nr Eiendeler Anleggsmidler: Utsatt skattefordel , ,1 Varige driftsmidler , ,5 Investering i aksjer og andeler , ,5 Obligasjoner og andre fordringer 2 670, ,2 Sum anleggsmidler , ,4 Omløpsmidler: Varer , ,2 Kundefordringer og andre fordringer , ,7 Mindreavkastning/Kile 9 400, ,0 Kasse, bank, postgiro , ,5 Sum omløpsmidler , ,3 Sum eiendeler , ,6 Gjeld og egenkapital Egenkapital: Innskutt egenkapital Andelskapital , ,6 Overkursfond , ,3 Sum innskutt egenkapital , ,0 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,1 Årsoverskudd 3 916, ,6 Sum opptjent egenkapital , ,7 Sum egenkapital , ,7 Gjeld: Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld , ,3 Sum langsiktig gjeld , ,3 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 9 177, ,4 Offentlige avgifter m.v. 821,2 663,5 Annen kortsiktig gjeld 2 115, ,4 Betalbar skatt , ,6 Annen gjeld 0,0 1,0 Sum kortsiktig gjeld , ,9 Sum gjeld og egenkapital , ,9 Honningsvåg, 2. juni 2008

10 Noter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter Alle tall i kr. Forretningsområde Felles Kraft- Produk- Regional- Distrib.- Tele- Øvrig Avstemning Sum Inntekter / kostnader virksomh. omsetning sjon nett nett virksomh. virksomh. Eliminering selskap Driftsinntekter Energisalg - sluttbrukere, eks. avgifter Energisalg - engros, eks. avgifter Salg av overføringstjenester / leieinntekter Inntekter ved abonnement, måling, avregning Årets mer (-) /mindreinntekt (+) Gevinst ved avgang anleggsmidler Arbeid for andre Andre varer og tjenester Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Energikjøp Nettap Kjøp av overføringstjenester Lønn og andre personalkostn., inkl. pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Eiendomsskatter Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRES. FØR FORDELING AV FELLESKOSTN. Fordeling av netto felleskostnader Investeringer og salg av anleggsmidler siste 5 år Investeringer (eksklusive tilskudd) 1000 kr Transport- Fjernst./ Inventar, Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bygg/ Sum midler telesamb. EDB prod. nett sjonsnett apparater tomter ,6 57,8 418, ,0 834, ,8 532, , , ,9-788, , ,6 663, , ,0-171,0 161,8 40, , ,9 820, , ,5-35, , ,1 391,3 719, , ,5 23,7 589,6 167,8-762,9 298,3 478, ,2 Sum 1 225,6 81, , , , , , , ,3 Salg av anleggsmidler 1000 kr Transport- Fjernst./ Inventar, Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bygg/ Sum midler telesamb. EDB prod. nett sjonsnett apparater tomter , , ,4 588, ,2 737, ,0 103,0 103,0 Sum 1 325,5 0,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Note 4. Spesifikasjon av personalkostnader 2007 % 2006 % DRIFTSRESULTAT Note 2: Mer-/mindreinntekt, Kile I regnskapet er mindreinntekt, som er en immateriell rettighet, ført opp med 9,4 mill kroner. Mindreinntekten skal innhentes fra kunder i fremtiden. Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger Lønn ,7 % ,8 % Pensjonskostnader ,6 % ,9 % Andre ytelser/velferd/arb. miljø * ,7 % ,9 % Sum ,0 % ,7 % * Inkl. refusjon av lønninger 1000 kr Transport- Fjernst./ Inventar, Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bygg/ Sum midler telesamb. EDB prod. nett sjonsnett apparater tomter Anskaffelseskost pr , , , , , , , , ,3 Tilgang i året 175,5 23,7 589,6 167,8-762,9 298,3 478, ,2 Avgang i året , ,0 Anskaffelseskost pr , , , , , , , , ,6 Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Årets tilskudd Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Akk. av- og nedskrivn. pr , , , , , , , , ,1 Årets ordinære avskrivninger 309,1 196,4 215,8 674, , ,1 696,8 598, ,1 Avgang akk. av- og nedskrivn , ,2 Akk. av og nedskrivn. pr , , , , , , , , ,0 Bokført verdi pr ,2 513, , , , , , , ,8 Bokført verdi pr ,9 685,8 933, , , , , , ,4 Note 5. Pensjonsansvar Pensjonsansvaret i forhold til den ordinær tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Note 6. Skattetrekk Kr ,- representerer trekkinnskudd til dekning av skattetrekk.

11 20 21 Note 7: Ytelser til ledelse, styret og revisor Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Fordeler m.mv Lån til Adm.direktør er ytet med kr ,- Revisor: Kostnadsført honorar (eks. mva) Herav godtgjørelse for andre tjenester Note 8: Beholdning utstyr innkjøpt til vedlikehold. Beholdningen er vurdert til innkjøpspris. Note 9. Aksjer, andeler Selskap Antall Pålydende Bokført verdi Andel av selskap AS Kvænangen Kraftverk: ,60% Porsa Kraftlag AS: ,00% Ishavskraft AS ,84% Finnmark Miljøvarme AS ,77% Origo Kapital AS ,00% Origo Nord AS ,10% Ishavslink AS ,00% El Tele Nord AS ,08% Nordkapp Næringshage ,36% REN AS Sum Note 10. Langsiktig lån Kraftlaget har langsiktig lån på kr ,- pr Lånet nedbetales kvartalsvis med kr ,- i avdrag. Kraftlaget har gitt et lån på 1 mill i forbindelse med turistbygningen «Arctic View» i Måsøy kommune året Lånet omgjøres til investeringstilskudd i Note 11 Andelskapital Det er ikke innløst eller tegnet nye andeler i Det er registrert totalt andeler pr Note 12 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattkostnader Permanente og andre forskjeller uten aksjeutbytte Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt for anvendelse av fremført underskudd Anvendt skattemessig fremførbart underskudd 0 = Inntekt (RF1151, post Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av alminnelig inntekt Godtgjørelse av årets aksjeutbytte 0 +Framført godtgjørelse i år 0 - Framført godtgjørelse aksjeutbytte fra tidligere år Endring utsatt skattefordel ( bokført) For lite avsatt tidligere 0 + Skatt på formue Kraftverksskatter 0 = Ordinær skattekostnad = Ordinær + Ekstraordinær skattekostnad Skattesats [%] Spesifikasjon av kraftverksskatter Beregnet Naturressursskatt 0 + Fremførbar naturressursskatt = Akkumulert naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten 0 - Periodisert til fremføring Beregnet rente til framføring 0 = Sum kraftverkskatter 0 Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Endring Driftsmidler Kundefordringer Avsetninger Andre forskjeller Sum Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller Ubenyttet godtgjørelse omregnet til negativ forskjell Sk. M fremførbart underskudd som utlignes 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel - bokført

12 22 23 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, Norsk Regnskapsstandard nr. 8 om små foretak og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kraftlaget har ført regnskapet etter de samme prinsipper fra og med regnskapsåret INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER, AVSKRIVNINGER, VEDLIKEHOLD: Kraftlagets anleggsmidler er oppført til historisk anskaffelseskost redusert med akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger, basert på avskrivningsplaner. Varige driftsmidler aktiveres til kostpris. Utvidelser, reinvesteringer og nyinvesteringer balanseføres. Avskrivninger foretas fra det år anleggsmiddelet er aktivert. Det benyttes lineære avskrivninger. Vedlikehold kostnadsføres fortløpende. Det foretas ikke avsetninger til periodisk vedlikehold, da dette anses å påløpe jevnt over anleggsmiddelets levetid. Vedlikehold som øker anleggsmiddelets levetid og inntjeningsevne aktiveres. PERIODISERING: Inntekter og kostnader er periodisert og følger transaksjons- og sammenstillingsprinsippet. Dette vil si at transaksjon blir regnskapsført i den perioden transaksjonen har funnet sted, samt at inntekter og kostnader som knytter seg til samme transaksjon blir resultatført i samme periode. SKATT: Til og med 1996 ble kraftlaget prosentlignet etter gammel skattelov 19e. Fra og med 1997 er skattene basert på skattelovens alminnelige bestemmelser. Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt, endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel, samt skattekostnader knyttet til naturressursskatt og eventuell skatt på grunnrenteinntekt. Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de framtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatt som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling senere perioder. Det blir beregnet utsatt skatt av netto positive forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller og underskudd til framføring i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard for skatt. Negativ grunnrenteinntekt tas ikke med i denne beregningen. LAGERBEHOLDNING: Lagerbeholdning består av reservedeler, forbruksmateriell og noe salgsvarer. Lagerbeholdning er ført i balansen som omløpsmiddel. PENSJONSKOSTNADER: Bedriftens pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordning i Vital. SEGMENTINFORMASJON: I regnskapet er presentert informasjon for hvert virksomhetsområde, i tråd med de virksomhetsområder som NVE ber om i sin regnskapsrapportering. Presentasjonen omfatter salgsinntekter, driftskostnader fordelt på artsklasser og driftsresultat.

13

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer