ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE Overskrift: Side: 1. Organisasjon, administrasjon Generelt om året som har gått og planer for 5 framtiden 3. Resultatregnskap og balanse Noter Regnskapsprinsipper Side 1 av 15

2 1. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON 1. 1 Introduksjon Repvåg Kraftlag A/L er et produksjons- og fordelingsverk med forsyningsområde i Nordkapp og Måsøy kommuner, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner Selskapsform og deltakere Kraftlaget er et andelslag dannet av Nordkapp, Måsøy og Porsanger kommuner sammen med bedrifter og privatpersoner i de nevnte kommuner. Andelslaget har begrenset ansvar, skiftende medlemstall og kapital. 1.3 Kraftlagets formål Kraftlaget har til formål å forsyne distriktet med tilstrekkelig elektrisk kraft. 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon Kraftlaget ledes av et representantskap og et styre. Den daglige ledelse forestås av en elverksjef. Kraftlagets forretningskontor er i Honningsvåg. Det er montørstasjoner i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund for den lokale drift i området. 1.5 Representantskapet. Kraftlagets representantskap består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer fra de tilsluttede kommuner. Representantskapet våker over at selskapets formål fremmes i samsvar med vedtekter og kontrakter. MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Oppnevnt av Nordkapp kommune 1. Odd Holmgren HONNINGSVÅG Eli Skille HONNINGSVÅG Odin Johansen HONNINGSVÅG 2. Inger Anne Dokken HONNINGSVÅG Åshild Ravlo HONNINGSVÅG Roger Hansen HONNINGSVÅG 3. Per Ivar Pettersen HONNINGSVÅG Oluf Løkke HONNINGSVÅG Kristina Hansen HONNINGSVÅG 4.Dan Oliver Wasa NORDVÅGEN Anne-Karin Hyverinen NORDVÅGEN Jan Ole Mikalsen NORDVÅGEN 5.Tore Fosse HONNINGSVÅG Solbjørg Pettersen NORDVÅGEN Øyvind Bye Skille HONNINGSVÅG Oppnevnt av Måsøy kommune 6. Alfred Stabell HAVØYSUND Ingerd Olsen INGØY 7. Knut Hesten HAVØYSUND Jan Magne Olsen TUFJORD Oppnevnt av Porsanger kommune 8. Kirsten Annie Marin-Olavsdatter, INDRE BILLEFJORD Ronny Wilhelmsen 9713 RUSSENES Side 2 av 15

3 Representantskapets leder har vært Inger M. Helgesen, med Odd Holmgren som nestleder. 1.6 Møter Det har i driftsåret 2003 vært holdt 1 ordinært representantskapsmøte hvor det tilsammen er behandlet 4 saker. 1.7 Revisjon Som revisor har Kraftlaget benyttet Inter Revisjon Finnmark AS, registrert revisor Gro Bruun Olsen. 1.8 Styret Styret har 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Kraftlagets ansatte velger 1 medlem med varamedlem. Elverksjefen tiltrer styret, men uten stemmerett. Styret leder Kraftlagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til representantskapet. Innenfor sitt myndighetsom- råde skal styret treffe alle tiltak som fremmer lagets formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak. Det er en kvinne som fast medlem i styret, mens 2 kvinner er varamedlemmer. MEDLEMMER: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Oppnevnt av representantskapet: Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Dan Oliver Wasa Nordvågen Erna Marthinsen Honningsvåg Inger Anne Dokken Honningsvåg John Aase Havøysund Eva Nygård Måsøy Harald Pedersen I.Billefjord Helge R. Olaussen, Russenes Oppnevnt av de ansatte: Geir-Arne Nergård Havøysund Victor Jensen Honningsvåg Administrasjonens representant: Knut Valle Elverksjef Bjørn Holger Jensen Overingeniør Styrets leder har i året vært Bjørn Ronald Olsen, med Erna Marthinsen som nestleder. 1.9 Møter Styret har i 2003 avholdt 5 møter og behandlet 38 saker. Side 3 av 15

4 1.10 Medlemskap i andre organisasjoner Vi har i den siste perioden vært representert i følgende organisasjoner: Medlemmer Varamedlemmer Generalforsamling i Porsa Kraftlag AS: Erna Martinsen Honningsvåg Odd Holmgren Honningsvåg Styret i Porsa Kraftlag AS ( ): Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Erna Martinsen Honningsvåg Generalforsamlingen i AS Kvænangen Kraftverk: Knut Valle Honningsvåg Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Generalforsamling i Ishavskraft AS: Ingvard Eidsheim Honningsvåg Dan Oliver Wasa Nordvågen Generalforsamlingen i Finnmark Miljøvarme AS ( ): Knut Valle Honningsvåg Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Styret i Ishavskraft AS Knut Valle Honningsvåg Vararepresentant i styret i Kvænangen Kraftverk AS (periode 2002 til 2004): Knut Valle Honningsvåg Vassdragsteknisk ansvarlig for Repvåg kraftlag A/L er Håkon Utheim, ansatt i konsulentfirmaet Barlindhaug AS. Utheim er godkjent av NVE som VTA for Repvåg kraftlag A/L. Kraftlaget er også medeier i omsetningsselskapet Ishavskraft AS. Selskapet ble stiftet den Selskapet er eiet av Repvåg Kraftlag A/L, Alta Kraftlag A/L, Luostejok Kraftlag A/L, og Nord-Troms Kraftlag A/S og det finske selskapet Fortum. Selskapet overtok all omsetning av kraft Fra samme dato er Repvåg Kraftlag A/L å betrakte som et nettselskap. Vår egen kraftproduksjon er solgt til Ishavskraft fram t.o.m år Kraftlaget eier 8,84 % av Ishavskraft A/S Personalet Antall fast ansatte gjennom året har vært 29, inkludert 2 lærlinger. Det er utført gjennomsnittlig 28 årsverk. Vi har i 2003 hatt et sykefravær på 3,68%. Det er totalt tre kvinnelige heltidsstillinger, i tillegg til sammen en hel stilling som renholder som også er besatt av kvinner Verne og miljøarbeid Det er i 2003 gjennomført omorganisering av verne og miljøarbeidet, dette har medført at driftsingeniør har overtatt deler av dette arbeidet. Kraftlagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og har ikke pålegg som ikke er utført. Side 4 av 15

5 1.13 Det lokal elektrisitetstilsyn Samtlige everk med områdekonsesjon er pålagt å ha et stedlig eltilsyn. Repvåg Kraftlag A/L har organisert dette i en Tilsynsavdeling med 2 stillinger. DLE utfører verifikasjon/kontroll av el.installasjoner. I tillegg pålagt systemrevisjon av næringsvirksomhet for å påse at disse er i gang med systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid, jfr. internkontrollforskriften. Det er utført til sammen 14 systemrevisjoner. Totalt antall tilsynsobjekter under DLE er pr , 4149 anlegg. I 2003 var det tilsyn med 124 private anlegg, videre har avdelingen deltatt i 4 brannetterforskning, disse utgjorde 0,7årsverk. Tilsynsavdelingen har i tillegg til det pålagte tilsynsarbeidet ha ansvaret for innkjøp, montering og revisjon av kwh-målere. Innsamling og kvalitetsikring av måleverdier er oppgaver som er pålagt avdelingen. Avdelingen har videre oppgave med implementering av To-Veis-Kommunikasjon mellom Repvåg Kraftlag A/L og abbonentene med sikte på å automatisere innhenting av målerstander 2. GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT OG FRAMTIDIGE PLANER Ut fra avbruddsstatistikken har vi registrert i alt 1710 utkoblinger, ikke levert energi (ILE) er 253,6 MWh, for år 2002 var disse tallene 1886 utkoblinger og ILE 62,1 MWh, den store økning i ILE til tross for mindre utkoblinger skyldes feil som rammet hele vårt forsyningsområde med start Det gikk helt til før hele forsyningsområde kunne forsynes igjen. 2.1 Økonomi Regnskapet for 2003 viser et resultat før skatt på kr. 6,868 mill. Dette er en økning på på kr. 2,529 mill. i forhold til året før. Økning i resultat før skatt ses på som et resultat av finansinntekter, samt forbedret driftsresultat. Virksomhetsområdene med unntak av kraftproduksjon viser underskudd etter fordeling av felleskostnader og avskrivninger. Dette er en bevisst strategi for å kunne holde nett-tariffer så lave som mulig. Det vises forøvrig til note 1, Regnskap for virksomhetene. Beregnet skattekostnad for Repvåg Kraftlag A/L utgjør ,- Vi viser her til note 12 Skattekostnad. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. 6,422 mill. Det foreslås at overskuddet disponeres til fri egenkapital. NVE s inntektsramme for Repvåg Kraftlag A/L er på kr. 38,874 mill. Inkludert tillatte kostnader ville man (med uendret fastledd) kunne tatt inn et energiledd på ca 33 ø/kwh, sammenlignet med dagens energiledd på i snitt 16,7 ø/kwh sier det seg selv at det ikke ville vært akseptabelt for kundene. Verken mulighet for å belaste kunder for mindreinntekt eller mulighet for å ta inn KILE -rammen benyttes, se for øvrig note 2. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i 2003 kr. 12,186 mill. Vi har i 2003 fått tilskudd på kr ,- som dekker del av investeringskostnad på aggregat, netto investering er etter dette kr. 12,066 mill. I 2003 var egenproduksjonen i Repvåg på 28,0 GWh mot 23,9 i Midlere årsproduksjon Side 5 av 15

6 er 20 GWh. Levert kraft i forsyningsområdet var 114,34 GWh mot 128,06 i Nett-tapet er beregnet til 12,797 GWh. Utvikling i transportert energi er bekymringsfull og har sammenheng med høye strømpriser, befolknings- og næringsutvikling. Kostnader til drift av gatelys var i 2003 på totalt kr ,-. Kostnadene fordeler seg på kommuner slik: Nordkapp kommune kr ,- Porsanger kommune kr ,- Måsøy kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Grunnen til den store økningen i kostnaden fra tidligere år er strømpris i begynnelsen av året, samt pålagt utskiftning av PCB-innholdige armaturer. 2.2 Utført i 2003 Arbeide utført i 2003 er for det meste på 22 KV og lavspent nivå. Følgende prosjekt er utført/startet i 2003 i tillegg til de lovpålakte Kabling i Honningsvågområdet, inkludert legging av rør for fiber. Legging av fiber for kommunikasjon som en del av enordkapp-prosjektet. Utskifting av tråd på 22 KV Porsangerlinjen. Nytt anodeanlegg for kabel til Rolvsøya, ikke fullført. Kabling i Havøysund. Videreført prosjekt med utbygging av To-Veis-Kommunikasjon på Magerøya. Dambefaringer med utarbeidelse av tilbudsspesifikasjon for renovering av dammer og luker. Utført pålegg om vannmålinger i Repvåg-vassdraget. Utskiftning av PCB-holdige armaturer. Oppgradering av kiosker 2.3 Planer for De største prosjektene blir som følger: Kabling i Honningsvåg området og resterende i Nordvågen Oppgradering av kiosker Trådskifte på 22 KV Porsangerlinje. Trådskifte og ombygging av Kamøyværlinjen avgrening Gjesvær. Fortsatt utbygging av To-Veis-Kommunikasjon i Måsøy og Porsanger kommune. Fortsette utskiftning av armaturer på gatelys og bygninger på grunn av PCB. Utredning om utskiftning/nybygg av kraftstasjon, bokført verdi av kraftstasjon er pr kr. 7,252 mill. Konsesjonssøknad for 132 KV-linje fra Smørfjord til Skaidi, samt trafo og bryter. Kabling i Havøysund. Utføre resterende pålegg om vannmålinger i Repvåg-vassdraget. Honningsvåg, 05. april 2004 Bjørn Ronald Olsen Erna Marthinsen Harald Pedersen Styreleder (sign) Styrets nestleder (sign) Styremedl. (sign) Geir Arne Nergård John Aase Knut Valle Styremedl. (sign) Styremedl. (sign) Elverksjef (sign) Side 6 av 15

7 3. Resultatregnskap Note nr Inntekter Salg av produksjon 6 882, ,7 Overføringsinntekter , ,7 Mer-(-)/mindreinntekt (+) 2 Andre inntekter 2 083, ,7 Sum inntekter , ,1 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp - - Nettap 3 975, ,9 Kjøp av overføringstjenester 4 674, ,3 Annet varekjøp - - Sum kostnader for kraftkjøp m.v , ,2 Dekningsbidrag , ,9 Egne driftskostnader Personalkostnader 4/ , ,1 - Aktivering lønn -838,2-370,1 Avskrivninger , ,2 Andre driftskostnader , ,1 Tap på fordringer 204,4 588,7 Sum egne driftskostnader , ,8 Driftsresultat før finansposter 1 501,9-47,9 Utbytte 5 192, ,3 Andre finansinntekter 0,0 641,7 Finansinntekter 620, ,5 Finanskostnader 446,8 550,0 Netto finansposter 5 366, ,6 Ekstraordinære kostnad Resultat før skattekostnad 6 868, ,7 Skattekostnad ,8 175,5 Årsresultat 6 422, ,1 Disponering: Annen egenkapital 6 422, ,1 Side 7 av 15

8 Balanse Note nr Eiendeler Anleggsmidler: Utsatt skattefordel , ,4 Varige driftsmidler , ,0 Investering i aksjer og andeler , ,8 Obligasjoner og andre fordringer 1 231, ,5 Sum anleggsmidler , ,7 Omløpsmidler: Varer , ,5 Kundefordringer og andre fordringer , ,0 Mindreavkastning 0,0 0,0 Kasse, bank, postgiro , ,7 Sum omløpsmidler , ,2 Sum eiendeler , ,9 Gjeld og egenkapital Egenkapital: Innskutt egenkapital Andelskapital , ,7 Overkursfond , ,3 Sum innskutt egenkapital , ,0 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,0 Årsoverskudd 6 422, ,1 Sum opptjent egenkapital , ,2 Sum egenkapital , ,2 Gjeld: Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld , ,4 Sum langsiktig gjeld , ,4 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 7 792, ,2 Offentlige avgifter m.v. 675,9 609,0 Annen kortsiktig gjeld 1 648, ,5 Betalbar skatt ,8 259,6 Annen gjeld -1,0 0,1 Sum kortsiktig gjeld , ,3 Sum gjeld og egenkapital , ,9 Side 8 av 15

9 4. Noter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter 1000 kr Kraftprodu ksjon Regionalnett Distribusjon Øvrig virks. Felles adm Interne transaksjoner Totalt Inntekter Kraftsalg 6 882,2 0, ,2 Overføringsinntekter 8 520, , , , ,0 Tilbakeført mer- /mindreinntekt Mer-(-)/mindreinntekt (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter 8, ,3 642,4 0,0 0, ,5 Sum inntekter 6 891, , , ,3 0, , ,8 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp 0,0 0,0 Nettap, eget nett 1 311, , ,0 Nett-tj. overliggende nett 887, , , , ,4 Annet varekjøp 0,0 0,0 Sum varekjøp 887, , ,2 0,0 0, , ,4 Bruttoavanse 6 003, , , ,3 0,0 887, ,4 Driftskostnader Personalkostnader 200,9 973, , ,3 0, ,7 - Aktivert lønn 0,0 0,0-838,2 0,0 0,0-838,2 Andre driftskostnader 1 593,4 0, , ,1 0,0 0, ,1 Avskrivninger 479, , ,9 111,5 0, ,4 Tap på fordringer 0,0 0,0 203,9 0,5 0,0 204,4 Felleskostnader fordelt Sum driftskostnader 236,9 473, ,9 758, , , , , , ,0 0, ,5 Driftsresultat 3 493, , , ,3 887, ,9 Side 9 av 15

10 Note 2: Mer- /mindreinntekt, KILE NVE regulerer everkene sine inntekter. For 2003 er inntektsrammen for eget nett Side 10 av 15

11 mindreinntekt ENØK-kostnader -364 Utg. verdi for mindreinntekt 0 Regulering mer- 0 Inng. verdi på renter 0,0 /mindreinntekt Kostnader ved overliggende Tilbakeføring av renter i året 0,0 nett (-) "Godkjente" kostnader Årets renter 0,0 mindreinntekt Årets mer-(+)/mindreinntekt (-) Utg. verdi renter 0,0 Avkastningsgrunnlag (1000 kr)/prosent Reg.nett Distribusj. Sum Avkastningsgrunnlag Avkastning (1000 kr) Avkastningsprosent -2,5 % -2,5 % -2,5 % Kile: Myndighetene har satt i verk en ordning som skal hindre everk å profittmaksimere og utsette nødvendige investeringer i nettet slik at dette går ut over kundene. Dette ordningen kalles KILE (KompensasjonIkkeLevertEnergi). Myndighetene ved NVE bestemmer her hvor mye avbruddskostnader et selskap kan ha før det medfører kompensasjon/utbetaling til kundene. For Repvåg Kraftlag A/L ser beregningen av KILE slik ut: Forventet årlig KILE-beløp til og med KILEramme KILE-beløp i KILE-beløp i Forventet årlig KILE-beløp fra KILEramme KILE-beløp i KILE-beløpene hvert år er tallfestet ut fra en samfunnsmessig kostnad når vi har et avbrudd i nettet vårt. Som en ser av utviklingen er kvalitet på leveransen stadig bedre. Det er mulig å innkreve økt leveringskvalitet hos nettkundene. Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger 1000 kr Transpo rtmidler Fjernst./ telesamb. Inventar, EDB Kraftprod. Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparate r Bygg/ tomter Sum Anskaffelseskost pr , , , , , , , , , Tilgang i året 181,6 57,8 418, ,0 834, ,8 532, , ,4 Avgang i året Anskaffelseskost pr , , , , , , , , , Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Årets tilskudd , ,0 Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Akk. av- og nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger 4 548, , , , , , , , ,9 358,1 192,8 321,0 479, , ,0 474,6 446, ,4 Side 11 av 16

12 Avgang akk. av- og nedskrivn. Akk. av og nedskrivn , , , , , , , , ,4 pr Bokført verdi pr , ,4 752, , , , , , ,9 Bokført verdi pr , ,4 654, , , , , , ,9 Investeringer og salg av anleggsmidler siste 5 år Investeringer (eksklusive tilskudd) 1000 kr Transpor t- midler Fjernst./ telesamb. Inventar, EDB Kraftprod. Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bygg/ tomter Sum ,4 0,0 195, , , ,7 84,3 0, , ,6 869,4 628, , , ,0 110,1 0, , ,6 42,9 253,9 0, , ,1 0, , , ,5 742,9 21,0 671, , , , , , ,6 57,8 418, ,0 834, ,8 532, , ,3 Sum 2 900, , , , , , , , ,7 Salg av anleggsmidler 1000 kr Transpor t- midler Fjernst./ telesamb. Inventar, EDB Kraftprod. Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bygg/ tomter Sum ,0 129, ,0 131, ,0 0, ,8 281, Sum 551,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551,8 Note 4. Spesifikasjon av personalkostnader 2003 % 2002 % Lønn ,9 % ,5 % Pensjonskostnader ,3 % ,6 % Andre ytelser * ,7 % ,1 % Sum ,0 % ,0 % * Inkl. refusjon av lønninger Note 5. Pensjonsansvar Pensjonsansvaret i forhold til den ordinær tariffestde tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Note 6. Skattetrekk Side 12 av 16

13 Kr ,- representerer trekkinnskudd til dekning av skattetrekk. Note 7: Ytelser til ledelse, styret og revisor Daglig leder Styret Lønn/honorarer Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført honorar Herav godtgjørelse for andre tjenester Note 8: Beholdning utstyr innkjøpt til vedlikehold. Beholdningen er vurdert til innkjøpspris. Note 9. Aksjer, andeler Selskap Antall Pålydende Bokført verdi Andel av selskap AS Kvænangen Kraftverk: ,00 % Porsa Kraftlag AS: ,00 % Ishavskraft AS ,84 % Finnmark Mediaservice AS ,30 % Finnmark Miljøvarme AS ,77 % Nefo AS REN AS Sum Note 10. Langsiktig lån Kraftlaget har langsiktig lån på kr ,- pr Lånet nedbetales kvartalsvis med kr ,- i avdrag. Note 11 Andelskapital Det har ikke vært tegnet noen nye andeler og heller ikke innløst andeler i Det er registrert totalt andeler pr Note 12 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattkostnader Permanente og andre forskjeller uten aksjeutbytte 0 + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt for anvendelse av fremført underskudd = Inntekt (RF1151, post Side 13 av 16

14 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av alminnelig inntekt Godtgjørelse av årets aksjeutbytte Framført godtgjørelse i år Framført godtgjørelse aksjeutbytte fra tidligere år Endring utsatt skattefordel ( bokført) For lite avsatt tidligere 0 + Kraftverksskatter = Ordinær skattekostnad = Ordinær + Ekstraordinær skattekostnad Skattesats [%] Spesifikasjon av kraftverksskatter Beregnet Naturressursskatt Fremførbar naturressursskatt = Akkumulert naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten 0 - Periodisert til fremføring Beregnet rente til framføring 0 = Sum kraftverkskatter 0 Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Endring Driftsmidler Kundefordringer Avsetninger Andre forskjeller Sum Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller Ubenyttet godtgjørelse omregnet til negativ forskjell Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Side 14 av 16

15 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, Norsk Regnskapsstandard og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kraftlaget har ført regnskapet etter de samme prinsipper fra og med regnskapsåret INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER, AVSKRIVNINGER, VEDLIKEHOLD: Kraftlagets anleggsmidler er oppført til historisk anskaffelseskost redusert med akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger, basert på (EBL s) forslag til avskrivningsplaner. Varige driftsmidler aktiveres til kostpris. Utvidelser, reinvesteringer og nyinvesteringer balanseføres. Avskrivninger foretas fra det år anleggsmiddelet er aktivert. Det benyttes lineære avskrivninger. Vedlikehold kostnadsføres fortløpende. Det foretas ikke avsetninger til periodisk vedlikehold, da dette anses å påløpe jevnt over anleggsmiddelets levetid. Vedlikehold som øker anleggsmiddelets levetid og inntjeningsevne aktiveres. Side 15 av 16

16 PERIODISERING: Inntekter og kostnader er periodisert og følger transaksjons- og sammenstillingsprinsippet. Dette vil si at transaksjon blir regnskapsført i den perioden transaksjonen har funnet sted, samt at inntekter og kostnader som knytter seg til samme transaksjon blir resultatført i samme periode. SKATT: Til og med 1996 ble kraftlaget prosentlignet etter gammel skattelov 19e. Fra og med 1997 er skattene basert på skattelovens alminnelige bestemmelser. Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt, endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel, samt skattekostnader knyttet til naturressursskatt og eventuell skatt på grunnrenteinntekt. Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de framtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatt som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling senere perioder. Det blir beregnet utsatt skatt av netto positive forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller og underskudd til framføring i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard for skatt. Negativ grunnrenteinntekt tas ikke med i denne beregningen. LAGERBEHOLDNING: Lagerbeholdning består av reservedeler, forbruksmateriell og noe salgsvarer. Lagerbeholdning er ført i balansen som omløpsmiddel. PENSJONSKOSTNADER: Bedriftens pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordning i Vital SEGMENTINFORMASJON: I regnskapet er presentert informasjon for hvert virksomhetsområde, i tråd med de virksomhetsområder som NVE ber om i sin regnskapsrapportering. Presentasjonen omfatter salgsinntekter, driftskostnader fordel på artsklasser og driftsresultat. Side 16 av 16