ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE Overskrift: Side: 1. Organisasjon, administrasjon Generelt om året som har gått og planer for 5 framtiden 3. Resultatregnskap og balanse Noter Regnskapsprinsipper Side 1 av 15

2 1. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON 1. 1 Introduksjon Repvåg Kraftlag A/L er et produksjons- og fordelingsverk med forsyningsområde i Nordkapp og Måsøy kommuner, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner Selskapsform og deltakere Kraftlaget er et andelslag dannet av Nordkapp, Måsøy og Porsanger kommuner sammen med bedrifter og privatpersoner i de nevnte kommuner. Andelslaget har begrenset ansvar, skiftende medlemstall og kapital. 1.3 Kraftlagets formål Kraftlaget har til formål å forsyne distriktet med tilstrekkelig elektrisk kraft. 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon Kraftlaget ledes av et representantskap og et styre. Den daglige ledelse forestås av en elverksjef. Kraftlagets forretningskontor er i Honningsvåg. Det er montørstasjoner i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund for den lokale drift i området. 1.5 Representantskapet. Kraftlagets representantskap består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer fra de tilsluttede kommuner. Representantskapet våker over at selskapets formål fremmes i samsvar med vedtekter og kontrakter. MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Oppnevnt av Nordkapp kommune 1. Odd Holmgren HONNINGSVÅG Eli Skille HONNINGSVÅG Odin Johansen HONNINGSVÅG 2. Inger Anne Dokken HONNINGSVÅG Åshild Ravlo HONNINGSVÅG Roger Hansen HONNINGSVÅG 3. Per Ivar Pettersen HONNINGSVÅG Oluf Løkke HONNINGSVÅG Kristina Hansen HONNINGSVÅG 4.Dan Oliver Wasa NORDVÅGEN Anne-Karin Hyverinen NORDVÅGEN Jan Ole Mikalsen NORDVÅGEN 5.Tore Fosse HONNINGSVÅG Solbjørg Pettersen NORDVÅGEN Øyvind Bye Skille HONNINGSVÅG Oppnevnt av Måsøy kommune 6. Alfred Stabell HAVØYSUND Ingerd Olsen INGØY 7. Knut Hesten HAVØYSUND Jan Magne Olsen TUFJORD Oppnevnt av Porsanger kommune 8. Kirsten Annie Marin-Olavsdatter, INDRE BILLEFJORD Ronny Wilhelmsen 9713 RUSSENES Side 2 av 15

3 Representantskapets leder har vært Inger M. Helgesen, med Odd Holmgren som nestleder. 1.6 Møter Det har i driftsåret 2003 vært holdt 1 ordinært representantskapsmøte hvor det tilsammen er behandlet 4 saker. 1.7 Revisjon Som revisor har Kraftlaget benyttet Inter Revisjon Finnmark AS, registrert revisor Gro Bruun Olsen. 1.8 Styret Styret har 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Kraftlagets ansatte velger 1 medlem med varamedlem. Elverksjefen tiltrer styret, men uten stemmerett. Styret leder Kraftlagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til representantskapet. Innenfor sitt myndighetsom- råde skal styret treffe alle tiltak som fremmer lagets formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak. Det er en kvinne som fast medlem i styret, mens 2 kvinner er varamedlemmer. MEDLEMMER: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Oppnevnt av representantskapet: Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Dan Oliver Wasa Nordvågen Erna Marthinsen Honningsvåg Inger Anne Dokken Honningsvåg John Aase Havøysund Eva Nygård Måsøy Harald Pedersen I.Billefjord Helge R. Olaussen, Russenes Oppnevnt av de ansatte: Geir-Arne Nergård Havøysund Victor Jensen Honningsvåg Administrasjonens representant: Knut Valle Elverksjef Bjørn Holger Jensen Overingeniør Styrets leder har i året vært Bjørn Ronald Olsen, med Erna Marthinsen som nestleder. 1.9 Møter Styret har i 2003 avholdt 5 møter og behandlet 38 saker. Side 3 av 15

4 1.10 Medlemskap i andre organisasjoner Vi har i den siste perioden vært representert i følgende organisasjoner: Medlemmer Varamedlemmer Generalforsamling i Porsa Kraftlag AS: Erna Martinsen Honningsvåg Odd Holmgren Honningsvåg Styret i Porsa Kraftlag AS ( ): Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Erna Martinsen Honningsvåg Generalforsamlingen i AS Kvænangen Kraftverk: Knut Valle Honningsvåg Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Generalforsamling i Ishavskraft AS: Ingvard Eidsheim Honningsvåg Dan Oliver Wasa Nordvågen Generalforsamlingen i Finnmark Miljøvarme AS ( ): Knut Valle Honningsvåg Bjørn Ronald Olsen Honningsvåg Styret i Ishavskraft AS Knut Valle Honningsvåg Vararepresentant i styret i Kvænangen Kraftverk AS (periode 2002 til 2004): Knut Valle Honningsvåg Vassdragsteknisk ansvarlig for Repvåg kraftlag A/L er Håkon Utheim, ansatt i konsulentfirmaet Barlindhaug AS. Utheim er godkjent av NVE som VTA for Repvåg kraftlag A/L. Kraftlaget er også medeier i omsetningsselskapet Ishavskraft AS. Selskapet ble stiftet den Selskapet er eiet av Repvåg Kraftlag A/L, Alta Kraftlag A/L, Luostejok Kraftlag A/L, og Nord-Troms Kraftlag A/S og det finske selskapet Fortum. Selskapet overtok all omsetning av kraft Fra samme dato er Repvåg Kraftlag A/L å betrakte som et nettselskap. Vår egen kraftproduksjon er solgt til Ishavskraft fram t.o.m år Kraftlaget eier 8,84 % av Ishavskraft A/S Personalet Antall fast ansatte gjennom året har vært 29, inkludert 2 lærlinger. Det er utført gjennomsnittlig 28 årsverk. Vi har i 2003 hatt et sykefravær på 3,68%. Det er totalt tre kvinnelige heltidsstillinger, i tillegg til sammen en hel stilling som renholder som også er besatt av kvinner Verne og miljøarbeid Det er i 2003 gjennomført omorganisering av verne og miljøarbeidet, dette har medført at driftsingeniør har overtatt deler av dette arbeidet. Kraftlagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og har ikke pålegg som ikke er utført. Side 4 av 15

5 1.13 Det lokal elektrisitetstilsyn Samtlige everk med områdekonsesjon er pålagt å ha et stedlig eltilsyn. Repvåg Kraftlag A/L har organisert dette i en Tilsynsavdeling med 2 stillinger. DLE utfører verifikasjon/kontroll av el.installasjoner. I tillegg pålagt systemrevisjon av næringsvirksomhet for å påse at disse er i gang med systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid, jfr. internkontrollforskriften. Det er utført til sammen 14 systemrevisjoner. Totalt antall tilsynsobjekter under DLE er pr , 4149 anlegg. I 2003 var det tilsyn med 124 private anlegg, videre har avdelingen deltatt i 4 brannetterforskning, disse utgjorde 0,7årsverk. Tilsynsavdelingen har i tillegg til det pålagte tilsynsarbeidet ha ansvaret for innkjøp, montering og revisjon av kwh-målere. Innsamling og kvalitetsikring av måleverdier er oppgaver som er pålagt avdelingen. Avdelingen har videre oppgave med implementering av To-Veis-Kommunikasjon mellom Repvåg Kraftlag A/L og abbonentene med sikte på å automatisere innhenting av målerstander 2. GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT OG FRAMTIDIGE PLANER Ut fra avbruddsstatistikken har vi registrert i alt 1710 utkoblinger, ikke levert energi (ILE) er 253,6 MWh, for år 2002 var disse tallene 1886 utkoblinger og ILE 62,1 MWh, den store økning i ILE til tross for mindre utkoblinger skyldes feil som rammet hele vårt forsyningsområde med start Det gikk helt til før hele forsyningsområde kunne forsynes igjen. 2.1 Økonomi Regnskapet for 2003 viser et resultat før skatt på kr. 6,868 mill. Dette er en økning på på kr. 2,529 mill. i forhold til året før. Økning i resultat før skatt ses på som et resultat av finansinntekter, samt forbedret driftsresultat. Virksomhetsområdene med unntak av kraftproduksjon viser underskudd etter fordeling av felleskostnader og avskrivninger. Dette er en bevisst strategi for å kunne holde nett-tariffer så lave som mulig. Det vises forøvrig til note 1, Regnskap for virksomhetene. Beregnet skattekostnad for Repvåg Kraftlag A/L utgjør ,- Vi viser her til note 12 Skattekostnad. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. 6,422 mill. Det foreslås at overskuddet disponeres til fri egenkapital. NVE s inntektsramme for Repvåg Kraftlag A/L er på kr. 38,874 mill. Inkludert tillatte kostnader ville man (med uendret fastledd) kunne tatt inn et energiledd på ca 33 ø/kwh, sammenlignet med dagens energiledd på i snitt 16,7 ø/kwh sier det seg selv at det ikke ville vært akseptabelt for kundene. Verken mulighet for å belaste kunder for mindreinntekt eller mulighet for å ta inn KILE -rammen benyttes, se for øvrig note 2. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i 2003 kr. 12,186 mill. Vi har i 2003 fått tilskudd på kr ,- som dekker del av investeringskostnad på aggregat, netto investering er etter dette kr. 12,066 mill. I 2003 var egenproduksjonen i Repvåg på 28,0 GWh mot 23,9 i Midlere årsproduksjon Side 5 av 15

6 er 20 GWh. Levert kraft i forsyningsområdet var 114,34 GWh mot 128,06 i Nett-tapet er beregnet til 12,797 GWh. Utvikling i transportert energi er bekymringsfull og har sammenheng med høye strømpriser, befolknings- og næringsutvikling. Kostnader til drift av gatelys var i 2003 på totalt kr ,-. Kostnadene fordeler seg på kommuner slik: Nordkapp kommune kr ,- Porsanger kommune kr ,- Måsøy kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Grunnen til den store økningen i kostnaden fra tidligere år er strømpris i begynnelsen av året, samt pålagt utskiftning av PCB-innholdige armaturer. 2.2 Utført i 2003 Arbeide utført i 2003 er for det meste på 22 KV og lavspent nivå. Følgende prosjekt er utført/startet i 2003 i tillegg til de lovpålakte Kabling i Honningsvågområdet, inkludert legging av rør for fiber. Legging av fiber for kommunikasjon som en del av enordkapp-prosjektet. Utskifting av tråd på 22 KV Porsangerlinjen. Nytt anodeanlegg for kabel til Rolvsøya, ikke fullført. Kabling i Havøysund. Videreført prosjekt med utbygging av To-Veis-Kommunikasjon på Magerøya. Dambefaringer med utarbeidelse av tilbudsspesifikasjon for renovering av dammer og luker. Utført pålegg om vannmålinger i Repvåg-vassdraget. Utskiftning av PCB-holdige armaturer. Oppgradering av kiosker 2.3 Planer for De største prosjektene blir som følger: Kabling i Honningsvåg området og resterende i Nordvågen Oppgradering av kiosker Trådskifte på 22 KV Porsangerlinje. Trådskifte og ombygging av Kamøyværlinjen avgrening Gjesvær. Fortsatt utbygging av To-Veis-Kommunikasjon i Måsøy og Porsanger kommune. Fortsette utskiftning av armaturer på gatelys og bygninger på grunn av PCB. Utredning om utskiftning/nybygg av kraftstasjon, bokført verdi av kraftstasjon er pr kr. 7,252 mill. Konsesjonssøknad for 132 KV-linje fra Smørfjord til Skaidi, samt trafo og bryter. Kabling i Havøysund. Utføre resterende pålegg om vannmålinger i Repvåg-vassdraget. Honningsvåg, 05. april 2004 Bjørn Ronald Olsen Erna Marthinsen Harald Pedersen Styreleder (sign) Styrets nestleder (sign) Styremedl. (sign) Geir Arne Nergård John Aase Knut Valle Styremedl. (sign) Styremedl. (sign) Elverksjef (sign) Side 6 av 15

7 3. Resultatregnskap Note nr Inntekter Salg av produksjon 6 882, ,7 Overføringsinntekter , ,7 Mer-(-)/mindreinntekt (+) 2 Andre inntekter 2 083, ,7 Sum inntekter , ,1 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp - - Nettap 3 975, ,9 Kjøp av overføringstjenester 4 674, ,3 Annet varekjøp - - Sum kostnader for kraftkjøp m.v , ,2 Dekningsbidrag , ,9 Egne driftskostnader Personalkostnader 4/ , ,1 - Aktivering lønn -838,2-370,1 Avskrivninger , ,2 Andre driftskostnader , ,1 Tap på fordringer 204,4 588,7 Sum egne driftskostnader , ,8 Driftsresultat før finansposter 1 501,9-47,9 Utbytte 5 192, ,3 Andre finansinntekter 0,0 641,7 Finansinntekter 620, ,5 Finanskostnader 446,8 550,0 Netto finansposter 5 366, ,6 Ekstraordinære kostnad Resultat før skattekostnad 6 868, ,7 Skattekostnad ,8 175,5 Årsresultat 6 422, ,1 Disponering: Annen egenkapital 6 422, ,1 Side 7 av 15

8 Balanse Note nr Eiendeler Anleggsmidler: Utsatt skattefordel , ,4 Varige driftsmidler , ,0 Investering i aksjer og andeler , ,8 Obligasjoner og andre fordringer 1 231, ,5 Sum anleggsmidler , ,7 Omløpsmidler: Varer , ,5 Kundefordringer og andre fordringer , ,0 Mindreavkastning 0,0 0,0 Kasse, bank, postgiro , ,7 Sum omløpsmidler , ,2 Sum eiendeler , ,9 Gjeld og egenkapital Egenkapital: Innskutt egenkapital Andelskapital , ,7 Overkursfond , ,3 Sum innskutt egenkapital , ,0 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,0 Årsoverskudd 6 422, ,1 Sum opptjent egenkapital , ,2 Sum egenkapital , ,2 Gjeld: Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld , ,4 Sum langsiktig gjeld , ,4 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 7 792, ,2 Offentlige avgifter m.v. 675,9 609,0 Annen kortsiktig gjeld 1 648, ,5 Betalbar skatt ,8 259,6 Annen gjeld -1,0 0,1 Sum kortsiktig gjeld , ,3 Sum gjeld og egenkapital , ,9 Side 8 av 15

9 4. Noter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter 1000 kr Kraftprodu ksjon Regionalnett Distribusjon Øvrig virks. Felles adm Interne transaksjoner Totalt Inntekter Kraftsalg 6 882,2 0, ,2 Overføringsinntekter 8 520, , , , ,0 Tilbakeført mer- /mindreinntekt Mer-(-)/mindreinntekt (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter 8, ,3 642,4 0,0 0, ,5 Sum inntekter 6 891, , , ,3 0, , ,8 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp 0,0 0,0 Nettap, eget nett 1 311, , ,0 Nett-tj. overliggende nett 887, , , , ,4 Annet varekjøp 0,0 0,0 Sum varekjøp 887, , ,2 0,0 0, , ,4 Bruttoavanse 6 003, , , ,3 0,0 887, ,4 Driftskostnader Personalkostnader 200,9 973, , ,3 0, ,7 - Aktivert lønn 0,0 0,0-838,2 0,0 0,0-838,2 Andre driftskostnader 1 593,4 0, , ,1 0,0 0, ,1 Avskrivninger 479, , ,9 111,5 0, ,4 Tap på fordringer 0,0 0,0 203,9 0,5 0,0 204,4 Felleskostnader fordelt Sum driftskostnader 236,9 473, ,9 758, , , , , , ,0 0, ,5 Driftsresultat 3 493, , , ,3 887, ,9 Side 9 av 15

10 Note 2: Mer- /mindreinntekt, KILE NVE regulerer everkene sine inntekter. For 2003 er inntektsrammen for eget nett Side 10 av 15

11 mindreinntekt ENØK-kostnader -364 Utg. verdi for mindreinntekt 0 Regulering mer- 0 Inng. verdi på renter 0,0 /mindreinntekt Kostnader ved overliggende Tilbakeføring av renter i året 0,0 nett (-) "Godkjente" kostnader Årets renter 0,0 mindreinntekt Årets mer-(+)/mindreinntekt (-) Utg. verdi renter 0,0 Avkastningsgrunnlag (1000 kr)/prosent Reg.nett Distribusj. Sum Avkastningsgrunnlag Avkastning (1000 kr) Avkastningsprosent -2,5 % -2,5 % -2,5 % Kile: Myndighetene har satt i verk en ordning som skal hindre everk å profittmaksimere og utsette nødvendige investeringer i nettet slik at dette går ut over kundene. Dette ordningen kalles KILE (KompensasjonIkkeLevertEnergi). Myndighetene ved NVE bestemmer her hvor mye avbruddskostnader et selskap kan ha før det medfører kompensasjon/utbetaling til kundene. For Repvåg Kraftlag A/L ser beregningen av KILE slik ut: Forventet årlig KILE-beløp til og med KILEramme KILE-beløp i KILE-beløp i Forventet årlig KILE-beløp fra KILEramme KILE-beløp i KILE-beløpene hvert år er tallfestet ut fra en samfunnsmessig kostnad når vi har et avbrudd i nettet vårt. Som en ser av utviklingen er kvalitet på leveransen stadig bedre. Det er mulig å innkreve økt leveringskvalitet hos nettkundene. Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger 1000 kr Transpo rtmidler Fjernst./ telesamb. Inventar, EDB Kraftprod. Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparate r Bygg/ tomter Sum Anskaffelseskost pr , , , , , , , , , Tilgang i året 181,6 57,8 418, ,0 834, ,8 532, , ,4 Avgang i året Anskaffelseskost pr , , , , , , , , , Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Årets tilskudd , ,0 Akk. tilskudd pr , , , , ,8 Akk. av- og nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger 4 548, , , , , , , , ,9 358,1 192,8 321,0 479, , ,0 474,6 446, ,4 Side 11 av 16

12 Avgang akk. av- og nedskrivn. Akk. av og nedskrivn , , , , , , , , ,4 pr Bokført verdi pr , ,4 752, , , , , , ,9 Bokført verdi pr , ,4 654, , , , , , ,9 Investeringer og salg av anleggsmidler siste 5 år Investeringer (eksklusive tilskudd) 1000 kr Transpor t- midler Fjernst./ telesamb. Inventar, EDB Kraftprod. Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bygg/ tomter Sum ,4 0,0 195, , , ,7 84,3 0, , ,6 869,4 628, , , ,0 110,1 0, , ,6 42,9 253,9 0, , ,1 0, , , ,5 742,9 21,0 671, , , , , , ,6 57,8 418, ,0 834, ,8 532, , ,3 Sum 2 900, , , , , , , , ,7 Salg av anleggsmidler 1000 kr Transpor t- midler Fjernst./ telesamb. Inventar, EDB Kraftprod. Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bygg/ tomter Sum ,0 129, ,0 131, ,0 0, ,8 281, Sum 551,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551,8 Note 4. Spesifikasjon av personalkostnader 2003 % 2002 % Lønn ,9 % ,5 % Pensjonskostnader ,3 % ,6 % Andre ytelser * ,7 % ,1 % Sum ,0 % ,0 % * Inkl. refusjon av lønninger Note 5. Pensjonsansvar Pensjonsansvaret i forhold til den ordinær tariffestde tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Note 6. Skattetrekk Side 12 av 16

13 Kr ,- representerer trekkinnskudd til dekning av skattetrekk. Note 7: Ytelser til ledelse, styret og revisor Daglig leder Styret Lønn/honorarer Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført honorar Herav godtgjørelse for andre tjenester Note 8: Beholdning utstyr innkjøpt til vedlikehold. Beholdningen er vurdert til innkjøpspris. Note 9. Aksjer, andeler Selskap Antall Pålydende Bokført verdi Andel av selskap AS Kvænangen Kraftverk: ,00 % Porsa Kraftlag AS: ,00 % Ishavskraft AS ,84 % Finnmark Mediaservice AS ,30 % Finnmark Miljøvarme AS ,77 % Nefo AS REN AS Sum Note 10. Langsiktig lån Kraftlaget har langsiktig lån på kr ,- pr Lånet nedbetales kvartalsvis med kr ,- i avdrag. Note 11 Andelskapital Det har ikke vært tegnet noen nye andeler og heller ikke innløst andeler i Det er registrert totalt andeler pr Note 12 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattkostnader Permanente og andre forskjeller uten aksjeutbytte 0 + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt for anvendelse av fremført underskudd = Inntekt (RF1151, post Side 13 av 16

14 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av alminnelig inntekt Godtgjørelse av årets aksjeutbytte Framført godtgjørelse i år Framført godtgjørelse aksjeutbytte fra tidligere år Endring utsatt skattefordel ( bokført) For lite avsatt tidligere 0 + Kraftverksskatter = Ordinær skattekostnad = Ordinær + Ekstraordinær skattekostnad Skattesats [%] Spesifikasjon av kraftverksskatter Beregnet Naturressursskatt Fremførbar naturressursskatt = Akkumulert naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten 0 - Periodisert til fremføring Beregnet rente til framføring 0 = Sum kraftverkskatter 0 Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Endring Driftsmidler Kundefordringer Avsetninger Andre forskjeller Sum Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller Ubenyttet godtgjørelse omregnet til negativ forskjell Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Side 14 av 16

15 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, Norsk Regnskapsstandard og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kraftlaget har ført regnskapet etter de samme prinsipper fra og med regnskapsåret INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER, AVSKRIVNINGER, VEDLIKEHOLD: Kraftlagets anleggsmidler er oppført til historisk anskaffelseskost redusert med akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger, basert på (EBL s) forslag til avskrivningsplaner. Varige driftsmidler aktiveres til kostpris. Utvidelser, reinvesteringer og nyinvesteringer balanseføres. Avskrivninger foretas fra det år anleggsmiddelet er aktivert. Det benyttes lineære avskrivninger. Vedlikehold kostnadsføres fortløpende. Det foretas ikke avsetninger til periodisk vedlikehold, da dette anses å påløpe jevnt over anleggsmiddelets levetid. Vedlikehold som øker anleggsmiddelets levetid og inntjeningsevne aktiveres. Side 15 av 16

16 PERIODISERING: Inntekter og kostnader er periodisert og følger transaksjons- og sammenstillingsprinsippet. Dette vil si at transaksjon blir regnskapsført i den perioden transaksjonen har funnet sted, samt at inntekter og kostnader som knytter seg til samme transaksjon blir resultatført i samme periode. SKATT: Til og med 1996 ble kraftlaget prosentlignet etter gammel skattelov 19e. Fra og med 1997 er skattene basert på skattelovens alminnelige bestemmelser. Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt, endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel, samt skattekostnader knyttet til naturressursskatt og eventuell skatt på grunnrenteinntekt. Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de framtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatt som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling senere perioder. Det blir beregnet utsatt skatt av netto positive forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller og underskudd til framføring i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard for skatt. Negativ grunnrenteinntekt tas ikke med i denne beregningen. LAGERBEHOLDNING: Lagerbeholdning består av reservedeler, forbruksmateriell og noe salgsvarer. Lagerbeholdning er ført i balansen som omløpsmiddel. PENSJONSKOSTNADER: Bedriftens pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordning i Vital SEGMENTINFORMASJON: I regnskapet er presentert informasjon for hvert virksomhetsområde, i tråd med de virksomhetsområder som NVE ber om i sin regnskapsrapportering. Presentasjonen omfatter salgsinntekter, driftskostnader fordel på artsklasser og driftsresultat. Side 16 av 16

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10 55. DRIFTSÅR Sørfold Kraftlag INNHOLDSFORTEGNELSE Side * Styrets beretning 1 * Resultatregnskap 5 * Balanse 6 * Nettdriften 8 * Prinsipper 9 * Noter 10 * Revisjonsberetning 15 Årsrapport 2012 Sørfold

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer