Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Årsmelding NMF Øst 2014

18 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk fundament for regionen. Resultatet av dette arbeidet har vært positive resultater og en kraftig styrking av regionens egenkapital. Det er styrets vurdering at regionen er på god vei til å ha etablert en langsiktig godt økonomisk fundament, men hvor det fortsatt må arbeides målrettet for styrke soliditeten ytterligere. Det er lagt et godt grunnlag og regionstyrets arbeid kan i 2015 komme over i en ny fase. Styremøter Det er avholdt 7 faste styremøter i løpet av året og to telefonmøter. Styret har i perioden hatt et godt samarbeid og styret har hatt en god sammensetning av kompetanse for å kunne håndtere de saker som har vært viktig å fokusere på i regionens to første leveår. Styret har vært og er opptatt av å jobbe med de viktige strategiske spørsmålene som kan gjøre en betydelig forskjell for alle korpsene i regionen. Dette gjenspeiles både i de tema styret har brukt tid på og i de tema som har blitt prioritert i regionens handlingsplan. Workshop med administrasjonen Styret og administrasjonen har hele perioden hatt et meget godt samarbeid. Det er etablert en arbeidsform hvor styret og administrasjonen sammen gjennomfører en workshop i juni hvert år. Dette for å oppsummere og evaluere hvor regionen står i dag samt hvilke tema som skal prioriteres i handlingsplanen for kommende periode. Resultatet av workshopen i 2014 var at følgende tre tema/områder ble prioritert; Inkludering, Hjelp til selvhjelp for korpsene og Informasjonsarbeid. De tre prioriterte temaene i handlingsplanen er også tema som har kommet høyt opp på listen over tema korpsene i medlemsundersøkelsen har ønsket at NMF Øst skal prioritere ressurser til. Det er et særlig fokus i denne omgang på skolekorpsene i Oslo når det gjelder tema Inkludering. Styret har prioritert tiltak som konkret skal jobbe med utvalgte skolekorps i Oslo. Situasjonen er utfordrende i flere av hovedstadens korps på dette området. Stort sett alle korps i regionen gir uttrykk for at de ønsker hjelp til å forbedre sine rammebetingelser i den enkelte kommune. Det være seg øvingslokaler/lagerrom, samarbeid med kulturskole/skole og de rente økonomiske tilskuddsordninger. På bakgrunn av dette ble det høsten 2014 planlagt politiske møteplasser i hvert av fylkene. Dette er senere gjennomført i Q Regionstyret ser behovet for at NMF Øst tar en fasilitator rolle når det gjelder arbeid med forbedring av lokale rammebetingelser. Andre aktiviteter Møte med president, visepresident og generalsekretær Møte med delegater til Landsmøtet Landsmøtet Ledermøte i september Planleggingsmøte for politiske møteplasser Deltagelse i OU prosjektet Det er ansatt ny daglig leder i NMF Øst

19 Arbeidet med forhold rundt Buskerudstiftelsen Etter et klart ønske fra korpsene i Buskerud har styret sammen med en juridisk ekspert på stiftelser arbeidet med å se på mulige endringer i vedtektene til Buskerudstiftelsen slik at korpsene kan få innsikt i driften av stiftelsen og påvirke valg av styret i stiftelsen. NMF Øst går inn i stifterens posisjon ettersom NMF Øst ivaretar de funksjoner NMF Buskerud hadde tidligere. NMF Øst vil jevnlig følge opp at stiftelsen driver sin virksomhet i tråd med formålet og til beste for korpsene i Buskerud. Oslo-fondet I tråd med regionaliseringsplanen er det brukt midler fra Oslo-fondet som følger: Voksenopplæringskurs Norges Musikkhøgskole Bidrag til oppstart av inkluderingsprosjektet kr Samtidig er fondet tilført kr ,- som øremerkede midler fra Oslo kommune. Arbeidet mot sponsorer NMF Øst fikk i slutten av januar 2014 beskjed fra Sparebankstiftelsen DnB om at regionen er tildelt kr fordelt over tre år til etablering av ett nytt regionkorps. Regionkorpset ble etablert på høsten og så langt tyder alt på at dette er i ferd med å bli en stor suksess. Styret ønsker å arbeide videre med ytterligere potensielle sponsorer også innenfor andre aktiviteter i regionen. Det er ved inngangen til 2015 satt i gang arbeid med å finne mulige sponsorer til sommerkursene. Hovedhensikten med dette er å kunne fortsette å holde det høye faglige nivået på kursene, men gjøre det mulig å senke prisene. På denne måten har styret tro på at det vil være mulig å inkludere enda flere musikanter til å benytte seg av kursene. Dette forventes å kunne gi svært positive ringvirkninger rundt i korpsene. Deltagelse på Landsmøtet 2014 NMF Øst la på Landsmøtet 2014 frem sak om å endre NMF organisasjon- og styringsmodell. Dette ble behandlet på Landsmøtet og det ble fattet vedtak om å nedsette et OU utvalg som fikk mandat om å arbeide frem en revidert modell for organisering og styring av NMF. Det er styremedlem Jon Steen som representerer NMF Øst i dette OU utvalget. Deltatt på NMFS ledermøtet i oktober Leder og nestleder deltok på ledermøte i oktober. Hovedsak på møtet var OU utvalgets mandat og NMF Øst la blant annet frem fakta om struktur for flere tilsvarende frivillige organisasjoner. Dette til inspirasjon for OU utvalgets arbeid. Ledermøtet NMF Øst Det ble i september avholdt ledermøtet for NMF Øst, hvor Årsregnskap 2013 og Årsmelding 2013 ble lagt frem for korpsene. Det ble holdt innlegg av presidenten i NMF, Rita Hirsum Lystad, leder av Norsk musikkråd Magnar Bergo og ikke minst korpsbygger Viggo Bjørge. Styret opplever at samarbeidet mellom administrasjonen og styret i NMF Øst fungerer meget godt.

20 MELDING OM VIRKSOMHETEN FOR NMF Øst INNLEDNING Denne årsmeldingen er for kalenderåret 2014 og skal behandles på regiontinget i Regnskapet er avsluttet og revidert, og det går fram av denne meldingen hvilke aktiviteter og tiltak som gjelder driftsperioden i STYRET Styret i perioden har vært: Styreleder: Øystein Bø Nestleder: Sigvald Refsum Styremedlem: Torill Fausken Styremedlem Akershus: Linn Kvade Rannekleiv Styremedlem Buskerud: Jon Steen Styremedlem Oslo: Olav Raanaas Moen Styremedlem Østfold: Ann Kristin Adolfsen Styret, personlige varamedlemmer fra fylkene: Akershus: Frode Wold Buskerud: Lars Petter Johnsen Østfold: Øyvind Hanssen Kontrollkomité: Tore Bækkevold Håkon Paulsen Bjørn Lillekjendlie Valgkomité: Akershus: Nina Andersen Buskerud: Sven Fossum Oslo: Jacob Lampe Falck Østfold: Harald Forsberg Administrasjonen i NMF Øst har i perioden bestått av: Daglig leder Holger Gulbrandsen (frem til ) Musikkonsulent Iver Vatvedt (80 %) Adm.medarbeider Liv Bente Olufsen (frem til ) Prosjektleder Mads Myr Munthe Kaas (konstituert daglig leder januar mai 2014, samt fra ) Produsent Katja Furnes (fra ) Totalt 3,8 årsverk NMF Øst holder til i Storgt. 8, Oslo. Man flyttet kontoret fra 2. til 5. etasje etter sommeren. 2. ØKONOMI NMF Øst har sine hovedinntektskilder fra overføringer fra NMF og støtte fra Oslo, Buskerud og Akershus fylkeskommune. Østfold fylkekommune ga støtte gjennom Østfold Musikkråd. I tillegg kommer et overskudd knyttet til diverse prosjekter. Resultatet fra 2014 viste et overskudd på totalt kr ,- som overføres til egenkapitalen. Effektene av prinsippet rundt lokal- og nasjonaløkonomimodell i NMF er fremdeles avgjørende positiv for NMF Øst.

21 3. MEDLEMSTALL Regionens medlemstall for NMF Øst har 28% av medlemsmassen i NMF organisasjonen. I NMF er det pr medlemmer. Korps Ant. korps 2013 Ant. korps 2014 Ant. medl Ant. medl Antall KONTINGENT Kontingenten til NMF fastsettes av Landsmøtet. Denne beregnes på grunnlag av registrerte medlemmer i medlemsregisteret som oppdateres til forbundet fortløpende. Kontingenten omfatter korpskontingent, diverse medlemsfordeler, tilgang til organisasjonens aktiviteter, Tonoavgift samt forsikring. 5. EIENDELER Regionens eiendeler består av instrumenter, notearkiv, bilder, foto, faner/flagg, inventar og kontormaskiner. Oversikter over eiendeler ajourføres av administrasjonen. INSTRUMENTER Det har fortløpende vært foretatt alminnelig, nødvendig vedlikehold og full sjekk av alle instrumenter, spesielt før Sommerkursene. Instrumentene benyttes ved regionens kurs, konkurranser og konserter. Regionens korps kan også korttidsleie enkelte slagverkinstrumenter etter avtale. Totalsum instrumenter, forsikringsverdi: NOK ,- MATERIELLFORVALTNING Fra i lagerlokaler i Økernsenteret i Oslo og i Tranby i Buskerud. Notearkivet er i lokalene til NMF Øst i Storgt NORGES MUSIKKORPS FORBUND Møtedeltakelse Regionen har vært representert ved disse møter og arrangementer i NMF: - Landsmøtet - Ledermøte - Ledersamling Administrasjonens fagkonsulenter har deltatt i nettverkssamlinger og møter i forbindelse med det faglige arbeidet. 7. KORPSENE I NMF ØST Mange korps har problemer med å holde medlemmene lenger enn opptil tre år. Ombygging og modernisering av skoler har medført at korps har mistet så vel øvingsrom som lagerlokaler, mens andre har øvelokaler på eldre skoler som er i meget dårlig forfatning. Flere korps ønsker også rådgivning i forbindelse med instruktør- og dirigentkontrakter. Administrasjonen i NMF Øst har gjort sitt beste for å informere, støtte og hjelpe korpstillitsvalgte, enkeltmedlemmer, dirigenter og instruktører med de spørsmål og evt. utfordringer som måtte være i korpsene. Kontakten med korpsene har gått gjennom telefon, e-post og møtevirksomhet.

22 8. KURS /SOMMERKURS Sommerkurs 2014 Grønt Gult Rødt Blått Svart I-kurs Arr-kurs Dirigent-kurs Totalt Viken FHS Ringerike FHS Haugetun Danvik Solvang Toneheim FHS* Totalt *Antallet deltakere fra region Øst. Det totale antall deltakere på kurset er derfor høyere. Geografisk fordeling på kurs i NMF Øst pr. fylke: Akershus: 260 musikanter, 48,1 % Buskerud: 148 musikanter, 27,3 % Oslo: 80 musikanter, 14,8 % Østfold: 45 musikanter, 8,3 % Andre regioner: 8 musikanter 1,5 % 9. BORN TO PLAY Born to play er et holdningsskapende arbeid utviklet av NMF sammen med Norsk Tipping. Grunntanken er at korpset skal bli «Litt bedre hver gang en øver». Målet er at arbeidet skal resultere i økt trivsel, samt motivere alle til å skape et bedre miljø i korpset. Stikkord er: Raushet og respekt. NMF tilbyr også utviklingsprogrammet «Bli bedre få det bedre» er et tilbud med to veiledere som følger korpset i to år. Programmet inneholder også tilbud om dirigentutvikling, ulike temakvelder, lederutvikling og startpakke for nye korpsledere. Følgende veiledere virker i NMF Øst: Tore Granum Åge Jan Barlund Anne Oksfjellelv Leif Kulsrud Ida Dreierstad Merit Kristiansen Dag Kolstad Stine Mørkved John Einar Halvorsrød Arne Sognnæs Mari H. Lysenstøen Antonio Galindo Agundez

23 10. REGIONKORPS ØST RØST Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB startet man opp Regionkorps Øst fra høsten Dirigent og musikalsk leder for Røst er Tanja Räsänen. Produsent er Olav R. Moen. Musikantene som er tatt opp i Røst har vært gjennom prøvespill, før man har satt sammen et spennende ensemble som skal danne regionkorpset. Med spennende musikalske utfordringer, inspirerende instruktører og sosiale samlingspunkt for engasjerte musikanter, skal korpset bli et attraktivt og naturlig mål for regionens mange skolekorpsmusikanter. Korpset hadde sin første samling i oktober PILOTPROSJEKT: INKLUDERING Handlingsplanen for NMF Øst legger vekt på inkludering. Høsten 2014 har derfor regionen startet opp et pilotprosjekt, der produsent Katja Furnes har samlet inn opplysninger og erfaringer blant annet medlemskorps, og fra andre organisasjoner. Dette er med på å danne grunnlag for prosjektet. Da dette er et pilotprosjekt, er hovedfokus lagt til Oslo. Prosjektets målsetning: 1. Korpsene skal i større grad speile lokalmiljø/skolen der de er. 2. Inkludering skal bli en rød tråd/speiles i alt arbeidet NMF Øst gjør. 3. Jobbe for synlighet i samfunnet, både innad i korpsmiljøet, og utenfor. 4. Sosial inkludering 12. KORPSSTEVNER Korpsstevner ble arrangert søndag den 1. juni. Løren Skoles musikkorps og Bjørndalskolenes Musikkorps var årets arrangører. De feiret henholdsvis 90 års- og 25 årsjubileum. Til sammen 23 korps deltok. Regionsstyret takker begge stevnearrangører og deltakende korps for innsatsen.

24 13. HEDERSTEGN I 2014 ble det delt ut NMF hederstegn til: Type Tildelt Korps Tildelt dato 20 år Stakkestad Bodil Eidsvold Værk Musikkorps år Hestnes Tove Eidsvold Værk Musikkorps år Østbu Gunnar Eidsvold Værk Musikkorps år Mauseth Ann-Karin Eidsvold Værk Musikkorps år Johannessen Jørgen Hauge Musikkorps år Enghaug Petter Hauge Musikkorps år Kittilsen Odd Kongsberg Byorkester år Vollebekk May-Britt Kongsberg Byorkester år Waal Monica Lørenskog Musikkorps år Eltoft Mona Lørenskog Musikkorps år Tonsjø Helen Lørenskog Musikkorps år Lorentzen Henrik Musikkforeningen "Viken" år Soli Siri Reigstad Musikkforeningen "Viken" år Hansen Bjørn Harald Skotselv Musikkorps år Røed Unni Skotselv Musikkorps år Mauseth Erik Eidsvold Værk Musikkorps år Lønberg Ulla Eidsvold Værk Musikkorps år Hagen Lill M. Eidsvold Værk Musikkorps år Jørgensen Marthine Hauge Musikkorps år Drøbak Ingunn Hauge Musikkorps år Hansen Jorid B. Hauge Musikkorps år Hanssen Nils J. Lørenskog Musikkorps år Antonsen Jan Musikkforeningen "Viken" år Steinsholt Paul Chr. Skotselv Musikkorps år Fald Elisabet Skotselv Musikkorps år Jacobsen Bente Spydeberg Brass år Opsahl Bjørn Torshovkorpset år Almquist Tove Bærums Verk Musikkorps år Iversen Edel Bærums Verk Musikkorps år Østengen Bjørn Eidsvold Værk Musikkorps år Smedsrud Berit E. Eidsvold Værk Musikkorps år Bjørklund Tore Eidsvold Værk Musikkorps år Johnsen Thor Egil Hauge Musikkorps år Arnesen Terje Hauge Musikkorps år Andersen Jan Erik Hauge Musikkorps år Johannessen Jon Hauge Musikkorps år Stavem Gerd Borgen Kongsberg Byorkester år Samer Dag Einar Lambertseter Ungdomskorps år Gjerløw Jan Musikkforeningen "Viken" år Halvorsrød Inger Musikkforeningen "Viken" år Aarnes Nelly Kjersti Oslo Janitsjar år Mølmshaug Svein Spydeberg Brass Hedersdiplom 50 år Hansen Heidi Solberg Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Eriksen Gudmund Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Johansen Arnfinn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Normann-Olsen Erik Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Kjølberg Bjørn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Gulbrandsen Steinar Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Johansen Frank Eilert Spydeberg Brass Hedersdiplom 55 år Røed Trond Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 55 år Lorentzen Torbjørn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 55 år Formo Thor Arne Skotselv Musikkorps Hedersdiplom 60 år Magnussen Bjørn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 68 år Brendløkken Alf

25 14. DRILLREGIONEN ØST ØM Drill ØM Drill er blitt et møtested for utøvere fra hele landet. Hele 27 korps er representert i 2014, og over 400 starter gjorde det til en fullstappet affære, med mange flotte prestasjoner. Romerike Drill sto for den tekniske arrangeringen. Drill Workshop Våre drillere tar stadig nye steg i internasjonale konkurranser. Derfor arrangerte NMF Øst, i samarbeid med Skedsmo Drill, i november en workshop med følgende instruktører: Glenn Bittenbender (USA) Thomas Johansen (N) Dana Vaïtilingom (FR) og Linn K. Rannekleiv (N). Rannekleiv var også instruktør og produsent for seminaret, der over 80 drillere fra hele landet deltok. 15. KORPSKAMP Korpskamp er en videreutvikling av gamle Korpsgalla, og ble arrangert for første gang i korps deltok, med deltakende korps fra både Trøndelag, Sør og Hedmark&Oppland. Korpskamp arrangeres i samarbeid med Opus 82. Korpskamp er en perfekt mulighet til å møte andre korps, knytte bekjentskaper og lytte til underholdende fremføringer av janitsjarkorps på alle nivåer. Korpskamp er en møteplass for janitsjarkorpsene ala NM janitsjar, med en lett stemning og et godt fellesskap. Med smått imponerende 97 poeng av 100 mulige gikk Opus 82 av med seieren i Programklassen, mens Nøtterøy Musikkorps vant Underholdningsklassen.

26 16. MUSIKKONKURRANSER Konkurranser innen musikk og korpsdrill er en viktig aktivitet for NMF Øst. Nasjonale mesterskap Våre korps og tropper gjorde en strålende figur i organisasjonens Norgesmesterskap. Her er et utdrag av resultatene. Alle resultater finner man på musikkorps.no. NM Janitsjar Elitedivisjon 1.divisjon 1. plass: Lillestrøm Musikkorps 1. plass: Greåker Musikkorps NM Brass 4. divisjon 1. plass: Langhus Brass 5. divisjon 1. plass: Bjørvika Brass Band NM Skolekorps Janitsjar 1. divisjon Janitsjar 2. divisjon Marsjering gatemarsj 3. plass: Gjallarhorn 2. plass: Kongsberg Guttemusikkorps 1. plass: Smågardistene Stabekk Skoles Musikkorps NM Korpsdrill Solo 2 baton junior 1. plass: Manstad skolekorps - Thea Fjæraa Solo 2 baton preteen 1. plass: Romerike drillkorps - Henriette Brandsnes Bekken Solo X strut senior 1. plass: Oslo Drill - Stine Fjellet Drilldans Duett junior 1. plass: Nedre Bekkelaget skolemusikkorps Emilie Schjærven og Silje von Trep Trad. majorettes corps juvenile 1. plass: Skedsmo Drill Exhibition corps junior 1. plass: Spydeberg skolekorps Mange av regionens drillutøvere/team ble tatt ut til EM 2014/2015 Ungdommens Musikkmesterskap Solist Treblås klasse 1-1. plass: Dagny Mehus Ensemble Ensemble klasse 3-1. plass: Trombonet Regionale mesterskap I vedleggene følger en komplett resultatliste for våre regionale mesterskap i 2014.

27 18. FØR NM-KONSERT På initiativ fra NMF Øst ble det også i 2014 arrangert Før NM-brasskonsert i Ridehuset. Seks brassband deltok. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at man ønsket et format der man kunne kalle konserten Regionmesterskap, heller enn å gjennomføre dette i mars. 19. SAMSPILLHELG Videreutviklingen av Samspillhelgene har vist at tilbudet er en suksess. Godt over 100 musikanter har deltatt på begge, og helgene fungerer som sosial arena for engasjert korpsungdom som tidligere kun har hatt sommerkurs som møteplass. Det ble gjennomført én sampillhelg i månedsskiftet januar/februar, og én i oktober begge på Marikollen i Rælingen. Teknisk arrangør og samarbeidspartner var Rælingen skolekorps og Rælingen Janitsjar. Dirigenter for korpsene var Øysten Vadset Olsen og Henriette Wie Flaig. Produsent for samspillhelgene har vært Øystein Vadset Olsen. 20. INFORMASJON Regionens viktigste informasjonskanal er musikkorps.no og nyhetsbrevene NMFInfo. Nyhetsbrevene kan via NMFs medlemsdatabase styres til spesifikke adressater, for eksempel til styreledere, dirigenter osv. Dette letter informasjonsflyten mellom adressatene og NMF, men man ser at mange korpsledere ikke videreformidler relevant informasjon til sine medlemmer. Medlemssystemet korpsdrift.no er et stadig viktigere verktøy for de enkelte korpsene. Der registrerer man sin egen medlemsdatabase og oppdaterer etter hvert som medlemsstatusen endres. I tillegg vil man nå kunne benytte systemet for påmelding til arrangementer, utsending av info og fakturering. Regionen ser at det er et stadig opplæringsbehov i korpsdrift-systemet. 21. POLITISK ARBEID NMF Øst har i 2014 hatt løpende dialog med politikere/administrasjoner i fylkeskommunene. Også gjennom medlemsskap i de fylkesvise musikkrådene får NMF Øst innflytelse og påvirkningskraft. Årets ledermøte hadde politisk påvirkning som tema. Magnar Bergo, tidligere stortingsrepresentant og daglig leder i Norsk Musikkråd, innledet. Det samme gjorde president i NMF og varaordfører i Frogn kommune, Rita Hirsum Lystad.

28

29 !" "/ "" +&&,,*-.'* %&''()**( 0*(&.,&12 $# # $# # $!$ 3 ##$ #,5)*( 4)*. 4,&& 4('! $ #### 3!#$3 $3"# 3## #### $! +)&) 55.,9'* 62&) 7(1&)5&) :),,9& " $"$ #!!! " $ 8$$$ "" 3!# 3!" " /$ &) 4('&) DDD EFF $#!# 3!$3 G EG ) &) 3#$ " # $$3#$!" )&) 7(*))5),& DIF "3# JE!3# $!# $ O&5(&52*.),)* K L M52**&22*'(&,N(( O((&52).),)* M52)*28&.&''(& M52)&M*&&, $#" ## " 4('&52. 8"### " # 3"3!!$ ""!### 3$## #

30 2 fd cƒ` fdy ugy` d Y`abcƒ` fdy H "#$%BP%P!G"S!$A GS! &$P G&8$89A%&"! 8(B( 5 eƒg fd cƒ` fdy "F!"#$%9"B! 5 ƒf cƒ` fdy qqq '(333 1GQ 1 78 ˆY Y` dy $%"&$"F#8!&8 $%"&$"F!#8 "F! "F!F"8! 8F%!$ ABB!!$ 415(5'5 '41(333 23(325 1(525('Q0 321(5)3!F!9A dcbdy` dy "F! &!%#8 Q1)(6)3 4(564()62 )'1(102 g ` c e "F!!&& 1(2Q3(411 44'(246 )6(Q33 1(550()66 3Q3()16 eƒˆƒf cƒ` fdy 1(64'(2)) t t 1(506(41) 01(Q1Q ht t h t i hht

31 %&''()**(,&&--*./'* $""! "! $" "# ""+" "+$+ $# 0 1*(&/-&23 4)*/ 4(',)&)!++# +!+ "++# $$"# #""## # $++ # + # #0$ 53&) 6(2&)7&) 77/-9'* :)--9&/!+$ 8$ $+ + 8!$"##+!"$" 4('&) &) # " +$ #!"++ "$" $"# " DE FGH +## HHHFEII &) 6(*))7)-& E F G #!" $ HDIF!+ #! "# M&7(&73*/)-)* N73)O*&N*&&- 4('&73/ K L ++"! #++ $ 8#+++ + $#

32 %(&/ P ++"+ $$+ 0! &/&/ %&/&//&&/)** 4('&/ " ! ++"+ Y/')& #++! " 4('7/ +!## ZCV[<VV?[ATT + \)()!"! $ $! "$ 4('])( $!#! "$## #! ^_ P HFHEGFI FHG FG H

33

34

35

36

37

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE Skoger får sitt eget korps I 1966 ble Skoger Skolekorps ble startet opp, av en foreldregruppe, under ledelse av Arvid Andersen. De hadde lenge hadde jobbet med

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 17. 19. februar 2017 i Jessheim is- og flerbrukshall. Drill Grand Prix (DGP) ble sist arrangert

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker.

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2014 1. Innledning Regionen er meget tilfreds med at vi endelig kunne tilby adm.sekretær Kristin Børresen 100% jobb fra 1. september. Dette betyr at Kristin nå jobber 70% for NMF Hedmark/Oppland

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april Infosending 3 HORDABLÆSTEN 2013 Dragefjellets musikkorps, Sandvikens ungdomskorps og Skjold skoles musikkorps har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten i 2013 Grieghallen 6. og 7. april

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015 NMF Rogaland Regionsting 2015 s innstilling 19. april 2015 Tillitsvalgte 2013-2015 5 mer, 2 vara Jan Fossheim Brit Johanne Orre Eirik Lund Hanne Christine Berg Lars Olav Laukvik Arne Mossige Astrid Berg

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!!

PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!! PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger. I år går alt av stabelen i Lørenskog kultursenter, slik at det vil bli

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 INVITASJON TIL H/O-MESTERSKAPET 2016 NMF Hedmark/Oppland inviterer til konkurranser for: Voksenkorps brass, søndag 31. januar Skolekorps janitsjar og

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 3. Svelvik skolekorps 86+ 82 = 168 4. Spjelkavik skolekorps

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Styret: Hilde Grude (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Berit Vandli Berentsen (uniformer) Olga Lindal (uniformer og transport)

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Grenland Brass. «Litt bedre for hver øvelse» eller. «Fra 15 til 28 på 18 måneder»

Grenland Brass. «Litt bedre for hver øvelse» eller. «Fra 15 til 28 på 18 måneder» Grenland Brass «Litt bedre for hver øvelse» eller «Fra 15 til 28 på 18 måneder» 14.01.2016 1 Innhold Litt om meg Litt om GB Mye om «Bli bedre, få det bedre» Hvor er vi nå? (Kragerø Resort ;-) Veien videre

Detaljer

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover!

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover! Korpsinfo mars 2009 Fødselsdager i mars Warid 9 år 3. mars Thea 10 år 11. mars Helene 9 år 12. mars Erlend13 år 13. mars Eva 11 år 18. mars Jenny 11 år 23. mars Trude 10 år 31. mars Fellesaktiviteter musikanter

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2013.

Detaljer

Informasjon 3. Praktisk informasjon

Informasjon 3. Praktisk informasjon Informasjon 3 Praktisk informasjon Innsending av informasjon Det er fortsatt en del korps som IKKE har sendt inn skjemaer for sceneoppsett, slagverk m.m. Dette må gjøres umiddelbart. Billettpriser Voksne

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

Protokoll Landsmøte

Protokoll Landsmøte Protokoll Landsmøte 2016 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2016 Konstituering Landsmøtesak 02.2016 Årsrapport og regnskap 2014 Landsmøtesak 03.2016 Årsrapport og regnskap 2015 Landsmøtesak 04.2016 Driftsmodell

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 08.06.2016 Møtenr. 4 Saker 30/16-40/16 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Aud Pedersen Vee, Sindre

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Nordlysdrilliaden 2015

Norges Musikkorps Forbund Nordlysdrilliaden 2015 SOLO 1 BATON PRETEEN BEGINNER Dommer A Dommer B Dommer C Harstad skoles musikkorps - Emma B Markussen 3 51,40 50,70 0,00 51,05 1 Svolvær skolekorps - Victoria Tronsdatter Nikolaisen 5 49,00 47,30 0,00

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

NM-kvalifisering 2015

NM-kvalifisering 2015 DANS SOLO PRETEEN Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Elida Elverum (Stjørdal drilltropp) Elise Karlsen (Andenes Drill) Emilie Gudbrandsen (Kringsjå drilltropp) Iben A Thrane (Kringsjå drilltropp)

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

NM-kvalifisering 2016

NM-kvalifisering 2016 SOLO 1 BATON PRETEEN (20 drillere) SKJÆRGÅRDS- H/O-MESTER- VINTER- ØSTLANDS- DRILL SKAPET POKALEN ET Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Celina Kallåk (Stathelle Drillkorps) Christine Eggen Skog (Horten

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer