Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Årsmelding NMF Øst 2014

18 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk fundament for regionen. Resultatet av dette arbeidet har vært positive resultater og en kraftig styrking av regionens egenkapital. Det er styrets vurdering at regionen er på god vei til å ha etablert en langsiktig godt økonomisk fundament, men hvor det fortsatt må arbeides målrettet for styrke soliditeten ytterligere. Det er lagt et godt grunnlag og regionstyrets arbeid kan i 2015 komme over i en ny fase. Styremøter Det er avholdt 7 faste styremøter i løpet av året og to telefonmøter. Styret har i perioden hatt et godt samarbeid og styret har hatt en god sammensetning av kompetanse for å kunne håndtere de saker som har vært viktig å fokusere på i regionens to første leveår. Styret har vært og er opptatt av å jobbe med de viktige strategiske spørsmålene som kan gjøre en betydelig forskjell for alle korpsene i regionen. Dette gjenspeiles både i de tema styret har brukt tid på og i de tema som har blitt prioritert i regionens handlingsplan. Workshop med administrasjonen Styret og administrasjonen har hele perioden hatt et meget godt samarbeid. Det er etablert en arbeidsform hvor styret og administrasjonen sammen gjennomfører en workshop i juni hvert år. Dette for å oppsummere og evaluere hvor regionen står i dag samt hvilke tema som skal prioriteres i handlingsplanen for kommende periode. Resultatet av workshopen i 2014 var at følgende tre tema/områder ble prioritert; Inkludering, Hjelp til selvhjelp for korpsene og Informasjonsarbeid. De tre prioriterte temaene i handlingsplanen er også tema som har kommet høyt opp på listen over tema korpsene i medlemsundersøkelsen har ønsket at NMF Øst skal prioritere ressurser til. Det er et særlig fokus i denne omgang på skolekorpsene i Oslo når det gjelder tema Inkludering. Styret har prioritert tiltak som konkret skal jobbe med utvalgte skolekorps i Oslo. Situasjonen er utfordrende i flere av hovedstadens korps på dette området. Stort sett alle korps i regionen gir uttrykk for at de ønsker hjelp til å forbedre sine rammebetingelser i den enkelte kommune. Det være seg øvingslokaler/lagerrom, samarbeid med kulturskole/skole og de rente økonomiske tilskuddsordninger. På bakgrunn av dette ble det høsten 2014 planlagt politiske møteplasser i hvert av fylkene. Dette er senere gjennomført i Q Regionstyret ser behovet for at NMF Øst tar en fasilitator rolle når det gjelder arbeid med forbedring av lokale rammebetingelser. Andre aktiviteter Møte med president, visepresident og generalsekretær Møte med delegater til Landsmøtet Landsmøtet Ledermøte i september Planleggingsmøte for politiske møteplasser Deltagelse i OU prosjektet Det er ansatt ny daglig leder i NMF Øst

19 Arbeidet med forhold rundt Buskerudstiftelsen Etter et klart ønske fra korpsene i Buskerud har styret sammen med en juridisk ekspert på stiftelser arbeidet med å se på mulige endringer i vedtektene til Buskerudstiftelsen slik at korpsene kan få innsikt i driften av stiftelsen og påvirke valg av styret i stiftelsen. NMF Øst går inn i stifterens posisjon ettersom NMF Øst ivaretar de funksjoner NMF Buskerud hadde tidligere. NMF Øst vil jevnlig følge opp at stiftelsen driver sin virksomhet i tråd med formålet og til beste for korpsene i Buskerud. Oslo-fondet I tråd med regionaliseringsplanen er det brukt midler fra Oslo-fondet som følger: Voksenopplæringskurs Norges Musikkhøgskole Bidrag til oppstart av inkluderingsprosjektet kr Samtidig er fondet tilført kr ,- som øremerkede midler fra Oslo kommune. Arbeidet mot sponsorer NMF Øst fikk i slutten av januar 2014 beskjed fra Sparebankstiftelsen DnB om at regionen er tildelt kr fordelt over tre år til etablering av ett nytt regionkorps. Regionkorpset ble etablert på høsten og så langt tyder alt på at dette er i ferd med å bli en stor suksess. Styret ønsker å arbeide videre med ytterligere potensielle sponsorer også innenfor andre aktiviteter i regionen. Det er ved inngangen til 2015 satt i gang arbeid med å finne mulige sponsorer til sommerkursene. Hovedhensikten med dette er å kunne fortsette å holde det høye faglige nivået på kursene, men gjøre det mulig å senke prisene. På denne måten har styret tro på at det vil være mulig å inkludere enda flere musikanter til å benytte seg av kursene. Dette forventes å kunne gi svært positive ringvirkninger rundt i korpsene. Deltagelse på Landsmøtet 2014 NMF Øst la på Landsmøtet 2014 frem sak om å endre NMF organisasjon- og styringsmodell. Dette ble behandlet på Landsmøtet og det ble fattet vedtak om å nedsette et OU utvalg som fikk mandat om å arbeide frem en revidert modell for organisering og styring av NMF. Det er styremedlem Jon Steen som representerer NMF Øst i dette OU utvalget. Deltatt på NMFS ledermøtet i oktober Leder og nestleder deltok på ledermøte i oktober. Hovedsak på møtet var OU utvalgets mandat og NMF Øst la blant annet frem fakta om struktur for flere tilsvarende frivillige organisasjoner. Dette til inspirasjon for OU utvalgets arbeid. Ledermøtet NMF Øst Det ble i september avholdt ledermøtet for NMF Øst, hvor Årsregnskap 2013 og Årsmelding 2013 ble lagt frem for korpsene. Det ble holdt innlegg av presidenten i NMF, Rita Hirsum Lystad, leder av Norsk musikkråd Magnar Bergo og ikke minst korpsbygger Viggo Bjørge. Styret opplever at samarbeidet mellom administrasjonen og styret i NMF Øst fungerer meget godt.

20 MELDING OM VIRKSOMHETEN FOR NMF Øst INNLEDNING Denne årsmeldingen er for kalenderåret 2014 og skal behandles på regiontinget i Regnskapet er avsluttet og revidert, og det går fram av denne meldingen hvilke aktiviteter og tiltak som gjelder driftsperioden i STYRET Styret i perioden har vært: Styreleder: Øystein Bø Nestleder: Sigvald Refsum Styremedlem: Torill Fausken Styremedlem Akershus: Linn Kvade Rannekleiv Styremedlem Buskerud: Jon Steen Styremedlem Oslo: Olav Raanaas Moen Styremedlem Østfold: Ann Kristin Adolfsen Styret, personlige varamedlemmer fra fylkene: Akershus: Frode Wold Buskerud: Lars Petter Johnsen Østfold: Øyvind Hanssen Kontrollkomité: Tore Bækkevold Håkon Paulsen Bjørn Lillekjendlie Valgkomité: Akershus: Nina Andersen Buskerud: Sven Fossum Oslo: Jacob Lampe Falck Østfold: Harald Forsberg Administrasjonen i NMF Øst har i perioden bestått av: Daglig leder Holger Gulbrandsen (frem til ) Musikkonsulent Iver Vatvedt (80 %) Adm.medarbeider Liv Bente Olufsen (frem til ) Prosjektleder Mads Myr Munthe Kaas (konstituert daglig leder januar mai 2014, samt fra ) Produsent Katja Furnes (fra ) Totalt 3,8 årsverk NMF Øst holder til i Storgt. 8, Oslo. Man flyttet kontoret fra 2. til 5. etasje etter sommeren. 2. ØKONOMI NMF Øst har sine hovedinntektskilder fra overføringer fra NMF og støtte fra Oslo, Buskerud og Akershus fylkeskommune. Østfold fylkekommune ga støtte gjennom Østfold Musikkråd. I tillegg kommer et overskudd knyttet til diverse prosjekter. Resultatet fra 2014 viste et overskudd på totalt kr ,- som overføres til egenkapitalen. Effektene av prinsippet rundt lokal- og nasjonaløkonomimodell i NMF er fremdeles avgjørende positiv for NMF Øst.

21 3. MEDLEMSTALL Regionens medlemstall for NMF Øst har 28% av medlemsmassen i NMF organisasjonen. I NMF er det pr medlemmer. Korps Ant. korps 2013 Ant. korps 2014 Ant. medl Ant. medl Antall KONTINGENT Kontingenten til NMF fastsettes av Landsmøtet. Denne beregnes på grunnlag av registrerte medlemmer i medlemsregisteret som oppdateres til forbundet fortløpende. Kontingenten omfatter korpskontingent, diverse medlemsfordeler, tilgang til organisasjonens aktiviteter, Tonoavgift samt forsikring. 5. EIENDELER Regionens eiendeler består av instrumenter, notearkiv, bilder, foto, faner/flagg, inventar og kontormaskiner. Oversikter over eiendeler ajourføres av administrasjonen. INSTRUMENTER Det har fortløpende vært foretatt alminnelig, nødvendig vedlikehold og full sjekk av alle instrumenter, spesielt før Sommerkursene. Instrumentene benyttes ved regionens kurs, konkurranser og konserter. Regionens korps kan også korttidsleie enkelte slagverkinstrumenter etter avtale. Totalsum instrumenter, forsikringsverdi: NOK ,- MATERIELLFORVALTNING Fra i lagerlokaler i Økernsenteret i Oslo og i Tranby i Buskerud. Notearkivet er i lokalene til NMF Øst i Storgt NORGES MUSIKKORPS FORBUND Møtedeltakelse Regionen har vært representert ved disse møter og arrangementer i NMF: - Landsmøtet - Ledermøte - Ledersamling Administrasjonens fagkonsulenter har deltatt i nettverkssamlinger og møter i forbindelse med det faglige arbeidet. 7. KORPSENE I NMF ØST Mange korps har problemer med å holde medlemmene lenger enn opptil tre år. Ombygging og modernisering av skoler har medført at korps har mistet så vel øvingsrom som lagerlokaler, mens andre har øvelokaler på eldre skoler som er i meget dårlig forfatning. Flere korps ønsker også rådgivning i forbindelse med instruktør- og dirigentkontrakter. Administrasjonen i NMF Øst har gjort sitt beste for å informere, støtte og hjelpe korpstillitsvalgte, enkeltmedlemmer, dirigenter og instruktører med de spørsmål og evt. utfordringer som måtte være i korpsene. Kontakten med korpsene har gått gjennom telefon, e-post og møtevirksomhet.

22 8. KURS /SOMMERKURS Sommerkurs 2014 Grønt Gult Rødt Blått Svart I-kurs Arr-kurs Dirigent-kurs Totalt Viken FHS Ringerike FHS Haugetun Danvik Solvang Toneheim FHS* Totalt *Antallet deltakere fra region Øst. Det totale antall deltakere på kurset er derfor høyere. Geografisk fordeling på kurs i NMF Øst pr. fylke: Akershus: 260 musikanter, 48,1 % Buskerud: 148 musikanter, 27,3 % Oslo: 80 musikanter, 14,8 % Østfold: 45 musikanter, 8,3 % Andre regioner: 8 musikanter 1,5 % 9. BORN TO PLAY Born to play er et holdningsskapende arbeid utviklet av NMF sammen med Norsk Tipping. Grunntanken er at korpset skal bli «Litt bedre hver gang en øver». Målet er at arbeidet skal resultere i økt trivsel, samt motivere alle til å skape et bedre miljø i korpset. Stikkord er: Raushet og respekt. NMF tilbyr også utviklingsprogrammet «Bli bedre få det bedre» er et tilbud med to veiledere som følger korpset i to år. Programmet inneholder også tilbud om dirigentutvikling, ulike temakvelder, lederutvikling og startpakke for nye korpsledere. Følgende veiledere virker i NMF Øst: Tore Granum Åge Jan Barlund Anne Oksfjellelv Leif Kulsrud Ida Dreierstad Merit Kristiansen Dag Kolstad Stine Mørkved John Einar Halvorsrød Arne Sognnæs Mari H. Lysenstøen Antonio Galindo Agundez

23 10. REGIONKORPS ØST RØST Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB startet man opp Regionkorps Øst fra høsten Dirigent og musikalsk leder for Røst er Tanja Räsänen. Produsent er Olav R. Moen. Musikantene som er tatt opp i Røst har vært gjennom prøvespill, før man har satt sammen et spennende ensemble som skal danne regionkorpset. Med spennende musikalske utfordringer, inspirerende instruktører og sosiale samlingspunkt for engasjerte musikanter, skal korpset bli et attraktivt og naturlig mål for regionens mange skolekorpsmusikanter. Korpset hadde sin første samling i oktober PILOTPROSJEKT: INKLUDERING Handlingsplanen for NMF Øst legger vekt på inkludering. Høsten 2014 har derfor regionen startet opp et pilotprosjekt, der produsent Katja Furnes har samlet inn opplysninger og erfaringer blant annet medlemskorps, og fra andre organisasjoner. Dette er med på å danne grunnlag for prosjektet. Da dette er et pilotprosjekt, er hovedfokus lagt til Oslo. Prosjektets målsetning: 1. Korpsene skal i større grad speile lokalmiljø/skolen der de er. 2. Inkludering skal bli en rød tråd/speiles i alt arbeidet NMF Øst gjør. 3. Jobbe for synlighet i samfunnet, både innad i korpsmiljøet, og utenfor. 4. Sosial inkludering 12. KORPSSTEVNER Korpsstevner ble arrangert søndag den 1. juni. Løren Skoles musikkorps og Bjørndalskolenes Musikkorps var årets arrangører. De feiret henholdsvis 90 års- og 25 årsjubileum. Til sammen 23 korps deltok. Regionsstyret takker begge stevnearrangører og deltakende korps for innsatsen.

24 13. HEDERSTEGN I 2014 ble det delt ut NMF hederstegn til: Type Tildelt Korps Tildelt dato 20 år Stakkestad Bodil Eidsvold Værk Musikkorps år Hestnes Tove Eidsvold Værk Musikkorps år Østbu Gunnar Eidsvold Værk Musikkorps år Mauseth Ann-Karin Eidsvold Værk Musikkorps år Johannessen Jørgen Hauge Musikkorps år Enghaug Petter Hauge Musikkorps år Kittilsen Odd Kongsberg Byorkester år Vollebekk May-Britt Kongsberg Byorkester år Waal Monica Lørenskog Musikkorps år Eltoft Mona Lørenskog Musikkorps år Tonsjø Helen Lørenskog Musikkorps år Lorentzen Henrik Musikkforeningen "Viken" år Soli Siri Reigstad Musikkforeningen "Viken" år Hansen Bjørn Harald Skotselv Musikkorps år Røed Unni Skotselv Musikkorps år Mauseth Erik Eidsvold Værk Musikkorps år Lønberg Ulla Eidsvold Værk Musikkorps år Hagen Lill M. Eidsvold Værk Musikkorps år Jørgensen Marthine Hauge Musikkorps år Drøbak Ingunn Hauge Musikkorps år Hansen Jorid B. Hauge Musikkorps år Hanssen Nils J. Lørenskog Musikkorps år Antonsen Jan Musikkforeningen "Viken" år Steinsholt Paul Chr. Skotselv Musikkorps år Fald Elisabet Skotselv Musikkorps år Jacobsen Bente Spydeberg Brass år Opsahl Bjørn Torshovkorpset år Almquist Tove Bærums Verk Musikkorps år Iversen Edel Bærums Verk Musikkorps år Østengen Bjørn Eidsvold Værk Musikkorps år Smedsrud Berit E. Eidsvold Værk Musikkorps år Bjørklund Tore Eidsvold Værk Musikkorps år Johnsen Thor Egil Hauge Musikkorps år Arnesen Terje Hauge Musikkorps år Andersen Jan Erik Hauge Musikkorps år Johannessen Jon Hauge Musikkorps år Stavem Gerd Borgen Kongsberg Byorkester år Samer Dag Einar Lambertseter Ungdomskorps år Gjerløw Jan Musikkforeningen "Viken" år Halvorsrød Inger Musikkforeningen "Viken" år Aarnes Nelly Kjersti Oslo Janitsjar år Mølmshaug Svein Spydeberg Brass Hedersdiplom 50 år Hansen Heidi Solberg Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Eriksen Gudmund Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Johansen Arnfinn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Normann-Olsen Erik Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Kjølberg Bjørn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Gulbrandsen Steinar Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 50 år Johansen Frank Eilert Spydeberg Brass Hedersdiplom 55 år Røed Trond Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 55 år Lorentzen Torbjørn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 55 år Formo Thor Arne Skotselv Musikkorps Hedersdiplom 60 år Magnussen Bjørn Musikkforeningen "Viken" Hedersdiplom 68 år Brendløkken Alf

25 14. DRILLREGIONEN ØST ØM Drill ØM Drill er blitt et møtested for utøvere fra hele landet. Hele 27 korps er representert i 2014, og over 400 starter gjorde det til en fullstappet affære, med mange flotte prestasjoner. Romerike Drill sto for den tekniske arrangeringen. Drill Workshop Våre drillere tar stadig nye steg i internasjonale konkurranser. Derfor arrangerte NMF Øst, i samarbeid med Skedsmo Drill, i november en workshop med følgende instruktører: Glenn Bittenbender (USA) Thomas Johansen (N) Dana Vaïtilingom (FR) og Linn K. Rannekleiv (N). Rannekleiv var også instruktør og produsent for seminaret, der over 80 drillere fra hele landet deltok. 15. KORPSKAMP Korpskamp er en videreutvikling av gamle Korpsgalla, og ble arrangert for første gang i korps deltok, med deltakende korps fra både Trøndelag, Sør og Hedmark&Oppland. Korpskamp arrangeres i samarbeid med Opus 82. Korpskamp er en perfekt mulighet til å møte andre korps, knytte bekjentskaper og lytte til underholdende fremføringer av janitsjarkorps på alle nivåer. Korpskamp er en møteplass for janitsjarkorpsene ala NM janitsjar, med en lett stemning og et godt fellesskap. Med smått imponerende 97 poeng av 100 mulige gikk Opus 82 av med seieren i Programklassen, mens Nøtterøy Musikkorps vant Underholdningsklassen.

26 16. MUSIKKONKURRANSER Konkurranser innen musikk og korpsdrill er en viktig aktivitet for NMF Øst. Nasjonale mesterskap Våre korps og tropper gjorde en strålende figur i organisasjonens Norgesmesterskap. Her er et utdrag av resultatene. Alle resultater finner man på musikkorps.no. NM Janitsjar Elitedivisjon 1.divisjon 1. plass: Lillestrøm Musikkorps 1. plass: Greåker Musikkorps NM Brass 4. divisjon 1. plass: Langhus Brass 5. divisjon 1. plass: Bjørvika Brass Band NM Skolekorps Janitsjar 1. divisjon Janitsjar 2. divisjon Marsjering gatemarsj 3. plass: Gjallarhorn 2. plass: Kongsberg Guttemusikkorps 1. plass: Smågardistene Stabekk Skoles Musikkorps NM Korpsdrill Solo 2 baton junior 1. plass: Manstad skolekorps - Thea Fjæraa Solo 2 baton preteen 1. plass: Romerike drillkorps - Henriette Brandsnes Bekken Solo X strut senior 1. plass: Oslo Drill - Stine Fjellet Drilldans Duett junior 1. plass: Nedre Bekkelaget skolemusikkorps Emilie Schjærven og Silje von Trep Trad. majorettes corps juvenile 1. plass: Skedsmo Drill Exhibition corps junior 1. plass: Spydeberg skolekorps Mange av regionens drillutøvere/team ble tatt ut til EM 2014/2015 Ungdommens Musikkmesterskap Solist Treblås klasse 1-1. plass: Dagny Mehus Ensemble Ensemble klasse 3-1. plass: Trombonet Regionale mesterskap I vedleggene følger en komplett resultatliste for våre regionale mesterskap i 2014.

27 18. FØR NM-KONSERT På initiativ fra NMF Øst ble det også i 2014 arrangert Før NM-brasskonsert i Ridehuset. Seks brassband deltok. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at man ønsket et format der man kunne kalle konserten Regionmesterskap, heller enn å gjennomføre dette i mars. 19. SAMSPILLHELG Videreutviklingen av Samspillhelgene har vist at tilbudet er en suksess. Godt over 100 musikanter har deltatt på begge, og helgene fungerer som sosial arena for engasjert korpsungdom som tidligere kun har hatt sommerkurs som møteplass. Det ble gjennomført én sampillhelg i månedsskiftet januar/februar, og én i oktober begge på Marikollen i Rælingen. Teknisk arrangør og samarbeidspartner var Rælingen skolekorps og Rælingen Janitsjar. Dirigenter for korpsene var Øysten Vadset Olsen og Henriette Wie Flaig. Produsent for samspillhelgene har vært Øystein Vadset Olsen. 20. INFORMASJON Regionens viktigste informasjonskanal er musikkorps.no og nyhetsbrevene NMFInfo. Nyhetsbrevene kan via NMFs medlemsdatabase styres til spesifikke adressater, for eksempel til styreledere, dirigenter osv. Dette letter informasjonsflyten mellom adressatene og NMF, men man ser at mange korpsledere ikke videreformidler relevant informasjon til sine medlemmer. Medlemssystemet korpsdrift.no er et stadig viktigere verktøy for de enkelte korpsene. Der registrerer man sin egen medlemsdatabase og oppdaterer etter hvert som medlemsstatusen endres. I tillegg vil man nå kunne benytte systemet for påmelding til arrangementer, utsending av info og fakturering. Regionen ser at det er et stadig opplæringsbehov i korpsdrift-systemet. 21. POLITISK ARBEID NMF Øst har i 2014 hatt løpende dialog med politikere/administrasjoner i fylkeskommunene. Også gjennom medlemsskap i de fylkesvise musikkrådene får NMF Øst innflytelse og påvirkningskraft. Årets ledermøte hadde politisk påvirkning som tema. Magnar Bergo, tidligere stortingsrepresentant og daglig leder i Norsk Musikkråd, innledet. Det samme gjorde president i NMF og varaordfører i Frogn kommune, Rita Hirsum Lystad.

28

29 !" "/ "" +&&,,*-.'* %&''()**( 0*(&.,&12 $# # $# # $!$ 3 ##$ #,5)*( 4)*. 4,&& 4('! $ #### 3!#$3 $3"# 3## #### $! +)&) 55.,9'* 62&) 7(1&)5&) :),,9& " $"$ #!!! " $ 8$$$ "" 3!# 3!" " /$ &) 4('&) DDD EFF $#!# 3!$3 G EG ) &) 3#$ " # $$3#$!" )&) 7(*))5),& DIF "3# JE!3# $!# $ O&5(&52*.),)* K L M52**&22*'(&,N(( O((&52).),)* M52)*28&.&''(& M52)&M*&&, $#" ## " 4('&52. 8"### " # 3"3!!$ ""!### 3$## #

30 2 fd cƒ` fdy ugy` d Y`abcƒ` fdy H "#$%BP%P!G"S!$A GS! &$P G&8$89A%&"! 8(B( 5 eƒg fd cƒ` fdy "F!"#$%9"B! 5 ƒf cƒ` fdy qqq '(333 1GQ 1 78 ˆY Y` dy $%"&$"F#8!&8 $%"&$"F!#8 "F! "F!F"8! 8F%!$ ABB!!$ 415(5'5 '41(333 23(325 1(525('Q0 321(5)3!F!9A dcbdy` dy "F! &!%#8 Q1)(6)3 4(564()62 )'1(102 g ` c e "F!!&& 1(2Q3(411 44'(246 )6(Q33 1(550()66 3Q3()16 eƒˆƒf cƒ` fdy 1(64'(2)) t t 1(506(41) 01(Q1Q ht t h t i hht

31 %&''()**(,&&--*./'* $""! "! $" "# ""+" "+$+ $# 0 1*(&/-&23 4)*/ 4(',)&)!++# +!+ "++# $$"# #""## # $++ # + # #0$ 53&) 6(2&)7&) 77/-9'* :)--9&/!+$ 8$ $+ + 8!$"##+!"$" 4('&) &) # " +$ #!"++ "$" $"# " DE FGH +## HHHFEII &) 6(*))7)-& E F G #!" $ HDIF!+ #! "# M&7(&73*/)-)* N73)O*&N*&&- 4('&73/ K L ++"! #++ $ 8#+++ + $#

32 %(&/ P ++"+ $$+ 0! &/&/ %&/&//&&/)** 4('&/ " ! ++"+ Y/')& #++! " 4('7/ +!## ZCV[<VV?[ATT + \)()!"! $ $! "$ 4('])( $!#! "$## #! ^_ P HFHEGFI FHG FG H

33

34

35

36

37

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer