Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort"

Transkript

1 Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK og maksimal kredittramme er NOK Pris for bruk av kredittrammen fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste i Banken. Her finner du de komplette avtalevilkårene for Skandiabanken Kredittkort. 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Skandiabanken Visa kredittkort er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av varer og tjenester (betalingsterminaler), til uttak av kontanter i kontantautomater (minibanker) og innenfor andre bruksområder etter nærmere angivelse. Kortholder kan disponere betalingskortet innenfor avtalte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til faktura. 2. Spill og veddemål mv Betalingskortet (herunder kortnummeret) skal ikke benyttes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar betalingskortet som betalingsmiddel. Bruk av betalingskortet i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir banken rett til å heve avtalen. I hvilken grad kontohaver er rettslig forpliktet til å betale gjeld som kortholder har pådratt seg som følge av at kredittkortet er brukt i strid med denne bestemmelsen, reguleres av straffelovens ikrafttredelseslov Søknad og etablering av avtaleforholdet Søknad og kredittvurdering Kortet kan utstedes til kontohavere i banken etter forutgående søknad og prøving. Ved søknaden gir søker tillatelse til at det innhentes ytterligere opplysninger til behandling av søknaden (herunder kredittopplysninger). Søkeren aksepterer ved sin søknad de vilkår og betingelser som fremgår av avtalevilkårene. Avtalevilkårene for kredittkort suppleres av bankens Allmenne vilkår samt Kontoavtale inklusiv generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går avtalevilkår for kredittkort foran Kontoavtalen. Banken eller en representant for denne kan avslå søknaden blant annet på grunnlag av forutgående kredittvurdering. Banken eller en representant for denne kan kontrollere opplysningene i søknaden. Angrerett Kontohaver har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til kortutstederen innen 14 kalenderdager fra kredittavtalen er inngått eller, dersom det er senere, fra den dag kortholder mottar avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven 48. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen som overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp. Ved bruk av angreretten skal kortholder uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter, uten provisjon, som er påløpt fra kredittmuligheten ble utnyttet til kredittbeløpet ble tilbakebetalt.

2 Finansavtaleloven 51b gjelder for angrerett knyttet til kreditten. Eventuell angrerett som følge av kjøp av varer eller tjenester må rettes til brukerstedet. Bestemmelsene i angrerettloven gjelder ikke for kredittavtaler. 4. Informasjon om bruk av betalingskortet I informasjonen som kontohaver mottar, skal kontohaver særlig merke seg følgende punkter: a. betalingskortets bruksområder b. i hvilke situasjoner betalingskortet (herunder betalingskortets nummer) kan brukes uten personlig kode eller underskrift samt hvilke beløp som kan faktureres kortholder for slik bruk 1. hvordan kortholder skal legitimere seg ved bruk av betalingskortet innenfor de ulike bruksområder d. oppbevaring av betalingskortet, personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning samt råd om hvilke koder som ikke bør velges e. de beløpsgrenser som er fastsatt for den eller de bruksområder som betalingskortet kan benyttes til 1. kortholders rettigheter i medhold av finansavtaleloven 54b g. fremgangsmåten ved melding om tap av betalingskortet og/eller personlig kode og sperring av betalingskortet i den forbindelse h. i hvilken utstrekning brukersteder har anledning til å reservere beløp på betalingskortet i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester 1. kortholders ansvar og risiko ved uautoriserte betalingstransaksjoner 2. nominell og effektiv rente for benyttet kreditt k. regler om angrerett Kontohaver forplikter seg til å gjøre seg kjent med avtalevilkårene slik de fremgår i denne avtalen og i den informasjon banken gir på sine internettsider vedrørende betalingskortet, ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet. Kontohaver må følge de til enhver tid gjeldende regler om bruk av betalingskortet og tilhørende sikkerhetsprosedyrer (herunder f.eks. pinkode og passord for sikker netthandel). 5. Priser og prisinformasjon Informasjon om rente og andre kostnader ved å etablere, ha og bruke betalingskortet fremgår av bankens til enhver tid gjeldende prisliste, kontoinformasjon, samt av Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-skjema). Ved bruk av betalingskortet i strid med de avtalte beløpsgrenser, kan banken beregne overtrekksrente etter kortutsteders til enhver tid gjeldende rentesatser for dette og som er inntatt i prislisten.

3 Ved bruk av betalingskortet i annen valuta enn den kortkontoen lyder på blir transaksjonsbeløpet på salgsnotaen eller uttakskvitteringen omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og kontohavers bank. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift. 6. Regulering av renter og gebyrer mv Banken kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for bankenes innlån. Banken kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til bankens inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av bankens innlån eller tilsvarende særlige forhold på bankens side, samt når endringene er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på bankers rentepolitikk. Endelig kan banken ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, for eksempel når det er skjedd andre endringer på kontohavers hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for banken. I den grad banken forhøyer renten under henvisning til de forhold som nevnt foran, skal banken som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevningen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen. Banken kan dessuten ensidig forhøye gebyrer (årsgebyr for kort, transaksjonsgebyrer mv.) og andre kostnader for kreditten, når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens prisstruktur. Endringer etter avsnittene ovenfor kan settes i verk tidligst seks uker etter at banken har sendt skriftlig varsel til kontohaver om endringen, jf. finansavtaleloven 50 tredje ledd. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle nivået for bankenes innlån. Varselet til kortholder skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente og andre kostnader som skal belastes kontohaver. Omfanget av endringer som nevnt ovenfor skal ha rimelig sammenheng med de forhold som er grunnlag for endringen. Ved gjennomføringen av endringen skal banken ha adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom bankens kunder. Varsel om endringer i rentesats, gebyrer og andre kostnader sendes i nettbankens postkasse. 7. Utstedelse av betalingskort og personlig kode Banken vil klargjøre betalingskortet for bruk i betalingsterminaler, minibanker og andre kortsystemer innenfor angitte bruksområder. Betalingskortet er personlig, og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til, eller

4 brukes av andre enn den det er utstedt til. Betalingskortet skal signeres av kortholder ved mottagelsen av betalingskortet. Kortholder vil bli tildelt en personlig kode og/eller annen lignende sikkerhetsanordning (f.eks. passord for sikker netthandel). Banken skal ha tilfredsstillende rutiner for utsendelse/utlevering av betalingskort og kode til kortholder. Ved opphør av avtaleforholdet, eller hvis banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver straks tilbakelevere eller makulere betalingskortet. Betalingskortet vil bli sperret for videre bruk. 8. Betalingskort til andre enn kontohaver (tilleggskort) Etter avtale med banken kan kontohaver gi andre rett til å disponere kortkontoen ved bruk av ytterligere ett eller flere kort lydende på tilleggskortholders navn (tilleggskort). Kontohaver svarer fullt ut for tilleggskorthavers transaksjoner ved bruk av tilleggskortet. Tilleggskorthaver har ikke innsynsrett i kontoforholdet. Disse avtalevilkårene gjelder også for tilleggskorthaver så langt de passer. Tilleggskortet skal signeres av tilleggskorthaver ved mottagelsen av kortet. Ved opphør av avtalen med kontohaver og/eller med tilleggskorthaver, eller dersom banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver og/eller tilleggskorthaver straks tilbakelevere eller makulere tilleggskortet. Tilleggskortet vil bli sperret for videre bruk. Dersom tilleggskorthavers rett til å bruke tilleggskortet tilbakekalles, skal kontohaver varsle banken om dette og for øvrig medvirke til at betalingskortet tilbakeleveres/makuleres, eller på annen måte bidra til at tilleggskorthaver ikke kan bruke tilleggskortet. 9. Betalingskortets gyldighetsperiode. Fornyelse Betalingskortet utstedes for en bestemt gyldighetsperiode. Før utløpsdato vil kontohaver få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av kontohaver eller banken. 10. Vern om kort og kode. Melding ved tap Kortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kontohaver må påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Kontohaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene (for eksempel pinkode, passord for sikker netthandel) knyttet til betalingskortet så snart betalingskortet er mottatt. Den personlige koden og andre sikkerhetsanordninger må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller banken. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre kan se den. Koden skal huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn kontohaveren ikke kan forstå hva sifrene gjelder.

5 Slikt notat må ikke oppbevares nært til kortet. Kamuflasje av koden i såkalte?pinkodehuskere?, som telefonnummer, fødselsdato eller lignende er ikke forsvarlig. Kontohaver må underrette banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at kontohaver har fått kjennskap til eller mistanke om at betalingskortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på en slik måte at betalingskortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av betalingskortet. Banken skal sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Banken vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument / personlig sikkerhetsanordning. Kontohaver skal straks melde fra til banken dersom betalingskortet kommer til rette. 11. Beløpsgrenser mv Betalingskortet kan brukes innenfor avtalte beløpsgrenser for eksempel per belastning, per tidsperiode, og totalt beløp. Banken skal forhåndsvarsle kontohaver ved vesentlige endringer i bruksområder og beløpsgrenser. Dersom forhold hos kontohaver eller sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig kan banken uten forhåndsvarsel begrense betalingskortets bruksområde, senke beløpsgrenser og foreta andre endringer i sikkerhetsanordninger eller lignende. Banken skal snarest mulig etter endringen varsle kontohaver om forholdet. 12. Bruk av betalingskortet Betalingskortet benyttes sammen med pinkoden eller underskrift. Ved bruk av underskrift skal kortholder på anmodning fremlegge tilfredsstillende legitimasjon. Kortholder bør sørge for å få utlevert gjenpart av signert nota etter at transaksjonen er foretatt. I visse betalingsautomater og i tilknytning til kjøp av varer og tjenester på Internett, kan betalingskortet også benyttes uten pinkoden eller underskrift. Når det er registrert bruk av betalingskortet vil det bli lagt til grunn at kontohaver har igangsatt korttransaksjonen, med mindre registreringen skyldes teknisk svikt eller andre omstendigheter som banken etter denne avtale har risikoen for. 13. Forhåndsreservasjon Der brukerstedet (selgeren/tjenesteyteren) har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør, kan det reserveres et beløp på kontoen. Slik forhåndsreservasjon krever aksept fra kontohaver. Typiske situasjoner der det kan gjøres en forhåndsreservasjon er når betalingskortet benyttes ved bestilling av hotell, leiebil, internetthandel, mv. Beløpet er normalt reservert i 4 dager, likevel slik at reservasjonen vil bli

6 slettet når betalingen er registrert på kortkontoen. Dersom kortholder ikke har akseptert en forhåndsreservasjon, kan kontohaver kontakte banken for å få opphevet reservasjonen. 14. Etterbelastning Kontohaver kan etterbelastes for visse krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende dersom kortholder ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert dette eller blitt gjort oppmerksom på bankens rett til slik etterbelastning. Brukersteder i Norge er forpliktet til å gi/sende forhåndsvarsel til kortholder om etterbelastning som ikke skjer i umiddelbar tilknytning til bruken av betalingskortet. 15. Tilbakekall av betalingstransaksjoner Kontohaver kan ikke stanse eller tilbakekalle en betalingstransaksjon jf. finansavtaleloven 28 etter at kortholder har samtykket til transaksjonen for eksempel ved bruk av pinkode eller signatur jf. punkt Kvittering og egenkontroll Kvitteringen som kortholder får ved bruk av betalingskortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjonsoversikten. Kontohaver må melde fra til banken snarest mulig og senest innen 13 måneder etter belastningstidspunktet, dersom de opplysningene fra banken ikke er i samsvar med kontohavers egne noteringer. 17. Fakturering og betaling Betaling av benyttet kreditt skjer i henhold til nærmere avtale mellom banken og kontohaver. Vilkårene for betaling fremgår av fakturaen som vises i nettbanken. Dersom betaling ikke skjer til rett tid i henhold til faktura, kan banken sperre betalingskortet. Kontohaver velger selv hvilken konto som skal benyttes som trekkonto. Kontohaver er pliktig til å påse at det på forfallsdato er dekning for belastning av minimumsbeløp på trekkonto. Manglende dekning på trekkonto anses som mislighold av avtalen. Dersom det ikke er dekning på trekkontoen, vil det løpe forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser fra forfallsdato. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid gjelder i kredittforholdet. Banken forbeholder seg retten til å bestemme hvilke poster innbetalt beløp skal dekke. Dersom kredittkortkontoen overtrekkes, kan banken sperre betalingskortet umiddelbart. Der vilkårene for dette er til stede, se punkt 25, kan banken videre avslutte avtaleforholdet og kreve utestående beløp innfridd.

7 18. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent Kontohaver kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis kontohaver kan påvise at a. kortholder ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og b. beløpet oversteg hva kortholder med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig. Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom kortholders samtykke til betalingstransaksjonen ble gitt direkte til banken og kontohaver, når det er relevant, ble varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen. Kontohaver må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal banken enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Finansklagenemnda. 19. Ansvar for uautorisert bruk av betalingskort Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kortholder ikke har godkjent den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingskort dersom personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt, herunder passord for sikker netthandel. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingskort dersom kortholder har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kontohaver svarer med inntil kr ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kortholder ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter punkt 10 i denne avtale. Dersom tapet skyldes at kontohaver forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, skal kontohaver bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kontohaver har opptrådt svikaktig. Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort etter at kontohaver har underrettet banken i samsvar med punkt 10, med mindre kontohaver, eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har opptrådt svikaktig. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at kortholder kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven 34 annet ledd annet punktum.

8 Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven Reklamasjon. Tilbakeføring Bestrider kontohaver å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene over, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet transaksjonen ble registrert på betalingskortet, forutsatt at kontohaver setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kontohaver ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kortholder skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller banken innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kortholder har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen banken ble kjent med avvisningen. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kontohavers egenandel på kr 1200, med mindre betalingskortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre. Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som kortholder selv burde oppdaget ved bruk av betalingskortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Dersom kontohaver mistenker at han/hun er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen på brukerstedet, skal han/hun politianmelde forholdet. Kopi av slik anmeldelse sendes banken. Kontohaver skal avgi skriftlig redegjørelse overfor banken om forholdene rundt enhver tapssituasjon. 21. Kjøpsrettslige innsigelser - finansavtaleloven 54b Dersom kontohaver har kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) og pengekrav mot brukerstedet (selger) knyttet til varer eller tjenester som er betalt med betalingskortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. Så langt finansavtaleloven 54b kommer til anvendelse, kan kontohaver i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav overfor banken. Kontohaver skal da så snart det er rimelig anledning til det og uavhengig av brukerstedets behandling, varsle banken om innsigelsene og pengekravet mot brukerstedet og dokumentere disse overfor banken. Dersom kontohaver retter slike krav mot banken som nevnt ovenfor, kan banken påberope seg de samme innsigelser mot kontohavers krav som brukerstedet kan påberope seg (for eksempel at det er reklamert for sent eller at det ikke foreligger mangel). Bankens ansvar er begrenset til det beløp kontohaver har innbetalt på betalingskortet i anledning fakturering for det kjøp reklamasjonen gjelder. Tap utover det innbetalte beløp kan ikke kreves erstattet.

9 22. Bankens sperring av betalingskortet av sikkerhetsmessige årsaker mv Uavhengig av om banken har mottatt underretning fra kontohaver etter punkt 10, kan banken sperre betalingskortet dersom det foreligger saklige grunner, knyttet til betalingskortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at kontohaver ikke kan oppfylle sin forpliktelse. Banken skal varsle kontohaver om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før betalingskortet sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan banken unnlate å gi slikt varsel. 23. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende Banken er ansvarlig for kontohavers tap dersom kontohavers konto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Dersom kontohaver påberoper teknisk svikt i kortsystemet, skal banken sannsynliggjøre at systemet fungerte som det skulle i det aktuelle tidsrom. Banken er uten ansvar dersom betalingskortet ikke kan benyttes som følge av driftsstans i kortsystemet, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre banken har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til kontohavers direkte tap. 24. Kontohavers oppsigelse av avtalen Kontohaver kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen. Ved oppsigelse skal kontohaver straks betale skyldig beløp inklusive renter og provisjoner for benyttet kreditt. Ved oppsigelse skal kontohaver få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for betalingstjenester (årsavgift). 25. Bankens oppsigelse og heving av avtalen Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohavers side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Banken kan i tillegg skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Ved slik oppsigelse skal kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for tjenester (årsavgift). Avtalens vilkår for innbetaling av bankens tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen.

10 26. Tvisteløsning - Finansklagenemnda Oppstår det tvist mellom kontohaver og banken kan kontohaver bringe saken inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og kontohaver har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Banken kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av kortkonto. Finansklagenemnda er et formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge. 27. Tilsynsmyndighet Banken er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. 28. Melding om adresseendring mv. Kontohaver plikter omgående å oppdatere personalia på bankens internettsider ved endring av navn, post- og epostadresse, telefonnummer samt andre forhold som kan være av betydning for banken. 29. Endring av avtalen Er partene enige om det, kan avtalen endres. Banken kan likevel ensidig endre avtalen til kontohavers skade to måneder etter at banken har sendt skriftlig varsel til kunden om endringen. Kontohaver anses å ha akseptert endringen hvis kontohaver ikke varsler banken skriftlig om det motsatte og sier opp avtalen før iverksettelsesdatoen. I varselet om endring av avtalen skal banken opplyse om dette og om at kontohaver i så fall har rett til å si opp avtalen straks og vederlagsfritt innen iverksettelsesdatoen. Banken kan dessuten ensidig endre avtalen, så fremt dette ikke er til skade for kontohaver. 30. Om avtalen og forhåndsopplysninger Avtalevilkår og forhåndsopplysninger finnes på norsk. Våre løpende meldinger og informasjon til deg vil også skje på norsk. Avtalen og dens vilkår er underlagt norsk rett og norske domstoler. Kortfattet forklaring av kredittkort Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra banken. Betalingskortet kan brukes i terminaler for å betale varer og tjenester (i betalingsterminaler) og for å ta ut kontakter i kontantautomater (minibanker). Du vil hver måned få en faktura med forrige måneds forbruk. Hvis du betaler hele denne fakturaen innen forfallsdato vil det normalt ikke påløpe renter. Hvis du velger avdragsvis nedbetaling av kreditten, vil du måtte betale rente.

11 Det er viktig at du forstår hva bruken av kredittkortet innebærer. Les derfor grundig gjennom denne forklaringen, selve kredittkortavtalen og de Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger). Hva slags kreditt bør du velge Kredittkort passer best når du har behov for å kjøpe varer og tjenester men ønsker en (relativt kort) betalingsutsettelse. Dersom du har behov for en kreditt som løper over lengre tid, vil du ofte være bedre tjent med å oppta en kreditt knyttet til lønnskontoen din (kontokreditt) eller et ordinært lån. Effektiv rente I SEF-opplysningene finner du effektiv rente. Denne omfatter alle kostnader ved kreditten, og beregnes på samme måte av alle banker og kortutstedere. Effektiv rente er derfor et godt hjelpemiddel dersom du skal sammenligne banker. Slik sammenligning er enklest dersom kredittbeløpet er likt. Effektiv rente beregnes ut fra at du utnytter hele kreditten, rente og omkostninger inkludert. All kreditt må betales tilbake Kreditt trukket på kredittkort må betales tilbake. Løpende renter og gebyrer må også betales. Du må ta høyde for at renten kan gå opp og være i stand til å betale kredittkortgjelden selv om du skulle bli syk eller arbeidsledig. Angrerett Du kan når som helst velge å si opp kredittkortavtalen og nedbetale lånesaldoen, dersom du ser deg best tjent med det. Også dette er en form for angrerett. Ved slik tilbakebetaling betaler du renter for den kreditten du har utnyttet bare fram til du har tilbakebetalt den. Oppsigelse og førtidig forfall Banken kan si opp avtalen med to måneders varsel dersom det er saklig grunn for det. Du får da tilbakebetalt en forholdsmessig del av en eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for betalingskortet. Avtalens vilkår for innbetaling av bankens tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen. Dersom banken sier opp avtalen, sperres kreditten for videre trekk. Dersom banken hever avtalen fordi du har misligholdt avtalen, må du normalt tilbakebetale hele kreditten umiddelbart. Rente og endring av rente Bruk av kredittkortet gir deg en rentefri periode. Lengden på den rentefrie perioden er avhengig av på hvilket tidspunkt i fakturaperioden kredittkortet blir benyttet. Dersom du ikke betaler hele beløpet ved forfall, men for eksempel bare det angitte minimumsbeløpet eller en del av beløpet, vil det påløpe renter på restbeløpet. Du betaler altså rente av den del av kreditten som du har benyttet og som er forfalt til betaling, dvs. ikke av hele kredittramme. Uttak i minibank, samt overføring fra kredittkort til annen konto, er unntatt fra den rentefrie perioden, og renter vil løpe for slike uttak fra uttaksdato.

12 Banken har rett etter avtalen til å endre renten, vanligvis med seks ukers varsel. Det samme gjelder satsene for provisjon og løpende omkostninger. Hva skjer om du ikke klarer å betale Ta kontakt med banken snarest mulig dersom du ikke klarer å håndtere kreditten. Svært ofte klarer en å finne løsninger bare en snakker sammen. Du må aldri overtrekke kredittrammen på kortkontoen. Dersom du misligholder kreditten, vil banken beregne forsinkelsesrente av den utnyttede kreditten. Forsinkelsesrenten er fastsatt ved offentlig forskrift, og er mye høyere enn den avtalte kredittrenten. I tillegg til forsinkelsesrente kommer gebyrer etter inkassolovens regler. Husk også at mislighold av kreditter kan føre til betalingsanmerkninger. Slike anmerkninger har også andre, framtidige kredittgivere tilgang til. Det vil kunne gjøre det vanskeligere for deg å få lån senere. Dette er en kortfattet og forenklet orientering. De fulle vilkårene finner du i kortavtalen. Ta kontakt med oss i banken dersom det er noe du vil ha forklart nærmere. Avtale om kontokreditt - forbruker - del 1 Denne kredittavtalen består av to deler: Del 1: Denne hoveddelen, inklusive kredittvilkår for kontokreditt og kortfattet forklaring av kontokreditt Del 2: Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (heretter kalt SEF-opplysninger). Opplysninger om banken: Skandiabanken AB NUF Org. nr: Postboks 7077 Norsk avdeling av utenlandsk foretak (registrert i foretaksregisteret) 5020 Bergen Varsel om endringer i rentesats, gebyrer og andre kostnader sendes i nettbankens postkasse. Ved aksept av avtalen: Jeg har i god tid før kredittavtalen ble undertegnet, og slik at jeg har hatt anledning til å sette meg inn i opplysningene, mottatt del 1 med alminnelige kredittvilkår kontokreditt samt del 2 SEF-opplysninger. Kredittavtalen i sin helhet er lest og vedtatt.

13 Kredittvilkår for kontokreditt - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av kontokreditt (personkreditt) Kontokreditt er en avtalt rammekreditt som er disponibel på kontohavers (kredittkundens) konto. 2. Avtaleinngåelse Avtalevilkårene for kontokreditt suppleres av bankens Allmenne vilkår samt Kontoavtale inklusiv generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går Kredittvilkår for kontokreditt foran Kontoavtalen. 3. Disponering av kreditten Kredittens rammebeløp (totalsum) må ikke overtrekkes med mindre banken har samtykket. For å få og opprettholde kreditten skal det være jevnlige innbetalinger til en eller flere av kontohavers konti i banken. Er det avtalt nedtrapping av rammekreditten, skal saldoen senest ved nedtrappingsdatoen være innenfor den nye rammen. Eventuell differanse er overtrekk som skal dekkes inn umiddelbart. 4. Kostnader og renteberegning for kreditten Renter, provisjoner og kostnader ved å etablere, ha og bruke rammekreditten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Rente beregnes etterskuddsvis av det beløp som er trukket til enhver tid. Provisjon beregnes etterskuddsvis av innvilget kreditt med mindre annet er avtalt. Rente og provisjon belastes kontoen hver måned med mindre annet er avtalt mellom partene. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid gjelder i kredittforholdet. Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder. Dersom rammekreditten er overtrukket som følge av at renter og provisjoner er belastet kontoen, skal det beløp som tilsvarer overtrekket innbetales til banken snarest mulig og senest 14 dager etter at belastningsoppgave eller kontoinformasjon er mottatt eller på annen måte gjort tilgjengelig for kredittkunden.

14 5. Regulering av renter, provisjoner og andre kostnader for kreditten Banken kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for bankenes innlån. Banken kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til bankens inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av bankens innlån eller tilsvarende særlige forhold på bankens side, samt når endringene er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på bankenes rentepolitikk. Endelig kan banken ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, for eksempel når det er skjedd andre endringer på kredittkundens hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for banken. I den grad banken forhøyer renten under henvisning til de forhold som nevnt foran, skal banken som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevningen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen. Banken kan dessuten ensidig forhøye provisjoner og andre kostnader for kreditten, på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt i avsnittet nedenfor. Banken kan også ensidig forhøye provisjoner og andre kostnader for kreditten, når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens prisstruktur. Endringer etter avsnittene ovenfor kan settes i verk tidligst seks uker etter at banken har varslet kredittkunden om endringen. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for bankenes innlån. Varselet til kredittkunden skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen, samt opplyse om kredittkundens rett til førtidig tilbakebetaling. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, om provisjoner og andre kostnader som skal belastes kredittkunden. Omfanget av endringer som nevnt ovenfor skal ha rimelig sammenheng med de forhold som er grunnlag for endringen. Ved gjennomføringen av endringen skal banken ha adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom bankens kunder. Varsel om endringer i rentesats, gebyrer og andre kostnader sendes i nettbankens postkasse. 6. Førtidig forfall av kreditten Kreditten kan etter forutgående varsel som regulert i annet ledd nedenfor bringes til forfall dersom a. kredittkunden vesentlig misligholder kredittavtalen, herunder plikten til å betale renter, provisjoner og kostnader, nedtrappe eller innfri kreditten ved forfall, eller dersom kravet om jevnlig inngang på konto ikke lenger etterleves

15 b. det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kredittkunden 1. kredittkunden dør uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse d. kredittkunden har stilt pant i egne eiendeler som sikkerhet, og vilkårene for førtidig forfall i panteloven 1-9 eller sjøloven 44 er oppfylt e. det ut fra kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og kredittkunden ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling innen den frist banken setter. Dette gjelder likevel ikke dersom kreditten allerede er betryggende sikret Varsel som nevnt i pkt 6 første ledd ovenfor, skal være skriftlig og begrunnet. I varselet skal kredittkunden gis to ukers frist til å rette på forholdet. Dersom kredittkunden ikke straks betaler bankens kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden, kan banken belaste kredittkontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Bankens rett til oppsigelse og sperring av tidsubegrenset kredittavtale er regulert i pkt 9 nedenfor. 7. Førtidig tilbakebetaling Kredittkunden har til enhver tid rett til å si opp kreditten og innbetale skyldig beløp med øyeblikkelig virkning. Det skal i tilfelle betales renter og provisjon for den benyttede kredittiden, regnet fram til og med betalingsdagen. Kredittkundens rett til å si opp en tidsubegrenset kredittavtale er regulert i pkt 9 nedenfor. 8. Angrerett Kredittkunden har rett til å gå fra kredittavtalen ved å gi melding til banken innen 14 dager fra kredittavtalen er inngått eller, dersom det er senere, fra den dagen kredittkunden mottar avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven 48. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen som overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp. Ved bruk av angreretten skal kredittkunden uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter - uten provisjon - som er påløpt fra kredittmuligheten ble utnytte til kredittbeløpet blir tilbakebetalt. Rentebeløp pr dag ved fullt utnyttet kreditt er opplyst i nettbanken og SEF-skjemaet. I tillegg kan banken kreve kompensasjon for kostnader i anledning kredittavtalen som banken har betalt til offentlige myndigheter og som banken ikke kan kreve tilbake derfra, f eks tinglysingsgebyr.

16 Bestemmelsene i angrerettloven gjelder ikke for kredittavtaler. 9. Oppsigelse av tidsubegrenset kreditt / prosedyre Kredittkunden kan vederlagsfritt og til enhver tid si opp en tidsubegrenset kredittavtale, med en måneds oppsigelsesfrist. Kredittavtalen regnes som tidsubegrenset dersom opphør ikke er definert gjennom avtale om nedtrapping av kredittrammen, eller varigheten ikke er fastsatt på annen måte. Banken kan si opp en tidubegrenset kredittavtale, med en frist på to måneder. Oppsigelsen skal skje vederlagsfritt og skriftlig. Bestemmelsen i pkt 9 her begrenser ikke partenes rettigheter etter regler om ugyldighet og mislighold. 10. Sperring Banken kan sperre kredittkundens rett til å utnytte kredittmuligheten, når det foreligger saklig grunn. Banken skal skriftlig opplyse kredittkunden om begrunnelsen for sperringen før denne får virkning. Dersom slik forhåndsopplysning ikke er mulig, skal opplysningene gis umiddelbart etter at sperringen har fått virkning. 11. Tvisteløsning Oppstår det tvist mellom kredittkunde som er forbruker og banken, kan kredittkunden bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse, når nemnda er kompetent i tvisten og kredittkunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Det samme gjelder for tvist mellom kausjonist som er forbruker og banken. Finansklagenemnda er et formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge. Finansklagenemndas adresse er postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, tlf Se også nærmere orientering på Finansklagenemndas nettsted finansklagenemnda.no. 12. Tilsynsmyndighet Banken er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets adresse er postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. 13. Endring av avtalen

17 Er partene enige om det, kan avtalen endres. Banken kan likevel ensidig endre avtalen til kontohavers skade to måneder etter at banken har sendt skriftlig varsel til kunden om endringen. Kontohaver anses å ha akseptert endringen hvis kontohaver ikke varsler banken skriftlig om det motsatte og sier opp avtalen før iverksettelsesdatoen. I varselet om endring av avtalen skal banken opplyse om dette og om at kontohaver i så fall har rett til å si opp avtalen straks og vederlagsfritt innen iverksettelsesdatoen. Banken kan dessuten ensidig endre avtalen, så fremt dette ikke er til skade for kontohaver. 14. Om avtalen og forhåndsopplysninger Avtalevilkår og forhåndsopplysninger finnes på norsk. Våre løpende meldinger og informasjon til deg vil også skje på norsk. Avtalen og dens vilkår er underlagt norsk rett og norske domstoler. Kortfattet forklaring av kontokreditt Du er i ferd med å inngå en avtale om kontokreditt, eller personkreditt forbruker. Det er viktig at du forstår hva dette er. Les derfor grundig gjennom denne forklaringen, selve kredittavtalen og de Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger), som du finner som del 2 av avtalen. Hva slags kreditt bør du velge Kontokreditt passer best når kredittbehovet endres fra måned til måned. Dersom du har behov for kreditt til et stort utlegg, f.eks. oppussing av bolig, kan et alternativ være rammekreditt med pant i bolig (boligkreditt), der du kan benytte kreditten innenfor den avtalte kredittrammen. Effektiv rente I SEF-opplysningene finner du effektiv rente. Denne omfatter alle kostnader ved kreditten, og beregnes på samme måte av alle kredittgivere. Effektiv rente er derfor et godt hjelpemiddel dersom du skal sammenligne banker. Slik sammenligning er enklest dersom kredittbeløpet er likt. Løpende kreditt Kontokreditt innebærer at du får en bestemt kredittramme knyttet til brukskontoen din. Det vil si at du kan belaste kontoen innenfor kredittrammen. Kontokreditt betales ikke tilbake ved faste avdrag, men dekkes inn helt eller delvis når det kommer innbetalinger på kontoen, f.eks. lønn eller pensjon. All kreditt må betales tilbake All bruk av kontokreditten må betales tilbake. Løpende renter og gebyrer må også betales. Du må ta høyde for at renten kan gå opp og være i stand til å betale kredittgjelden selv om du skulle bli syk eller arbeidsledig. Angrerett

18 Du kan når som helst velge å si opp avtalen om kontokreditt og nedbetale lånesaldoen, dersom du ser deg best tjent med det. Også dette er en form for angrerett. Ved slik tilbakebetaling betaler du renter for den kreditten du har utnyttet bare fram til du har tilbakebetalt den. Oppsigelse og førtidig forfall Banken kan si opp avtalen med to måneders varsel dersom det er saklig grunn for det. Banken kan også sperre kreditten for videre trekk. Det betyr at kreditten blir sperret umiddelbart for videre utnyttelse, og at du må tilbakebetale innen to måneder. Banken har i visse tilfeller rett til å kreve at kreditten betales tilbake fullt ut etter et kort varsel. Det gjelder f.eks. dersom du misligholder kredittavtalen vesentlig, du går konkurs mv.. I varselet vil banken gi en frist for å rette på forholdet, for eksempel til å stille ny sikkerhet. Rente og endring av rente Du betaler rente av den kreditten du har benyttet til enhver tid, dvs. ikke av hele kredittrammen. Banken har rett etter avtalen til å endre renten, vanligvis med seks ukers varsel. Hva skjer om du ikke klarer å betale Ta kontakt med banken snarest dersom du ikke klarer å håndtere kreditten. Det samme gjelder dersom du helt kortvarig har behov for større kreditt enn den avtalte kredittrammen. Du må aldri overtrekke personkreditten. Dersom du misligholder kreditten, vil banken beregne forsinkelsesrente av benyttet kredittbeløp. Forsinkelsesrenten er fastsatt ved offentlig forskrift, og er mye høyere enn den avtalte renten for kreditt. I tillegg til forsinkelsesrente kommer gebyrer etter inkassolovens regler. Husk også at mislighold av kreditter kan føre til betalingsanmerkninger. Slike anmerkninger har også andre, framtidige kredittgivere tilgang til. Det vil kunne gjøre det vanskeligere for deg å få lån senere. Dette er en kortfattet og forenklet orientering. De fulle vilkårene finner du i kontokredittavtalen. Ta kontakt med oss i banken dersom det er noe du vil ha forklart nærmere.

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer