Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura."

Transkript

1 AVTALEVILKÅR YX VISA OG YX VISA MOT 19. desember Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. YX Visa og YX Visa MOT utstedes i samarbeid med UNO-X Gruppen AS. Kortholder vil ved aksept av denne avtalen bli kunde i ya Bank AS. Kortholder vil kunne motta nyhetsbrev og annen informasjon fra UNO-X Gruppen AS. 2. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet kan brukes i terminaler for betaling av varer og tjenester og til uttak av kontanter i butikker og minibanker. Kredittkortkontoen kan også administreres gjennom tilknyttet nettbank. De reglene som gjelder for bruk av kredittkortet gjelder tilsvarende for bruk av kredittkortkontoen i nettbanken med mindre annet fremgår av avtalen. Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura. 3. Spill og veddemål mv. Kredittkortet skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet godtar kredittkortet. Bruk av kredittkortet i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir banken rett til å heve avtalen. 4 Aktivering og etablering av avtaleforholdet Søknad og kredittvurdering Søkeren må levere et søknadsskjema for kredittkort til banken eller en representant for denne. Den/de som signerer søknaden gir tillatelse til at det innhentes ytterligere opplysninger til behandling av søknaden (herunder kredittopplysninger). Søkeren aksepterer ved sin søknad de vilkår og betingelser som fremgår av avtalevilkårene. Banken eller en representant for denne kan avslå søknaden blant annet på grunnlag av den kredittvurdering som fortas. Banken eller en representant for denne kan kontrollere opplysningene i søknaden. Legitimasjonskontroll Ved etablering av kundeforholdet skal søkeren oppgi fullt navn, folkeregistrert adresse, og fødselsnummer eller D- nummer. Før mottak av kortet må søkeren legitimere seg (ved oppmøte eller elektronisk), og bekrefte at opplysningene som gis er riktige. 5. Informasjon om bruk av kredittkortet I informasjonen som kortholder mottar, skal kortholder særlig merke seg følgende punkter: a) kredittkortets bruksområder. b) i hvilke situasjoner kredittkortet (herunder kredittkortets nummer) kan brukes uten personlig kode eller underskrift, samt hvilke beløp som kan belastes kortholder for slik bruk. c) hvordan kortholder skal legitimere seg ved bruk av kredittkortet innenfor de ulike bruksområder. d) oppbevaring av kredittkortet og personlig kode samt råd om hvilke koder som ikke bør velges. e) de kredittgrenser som er fastsatt for kredittkortet. f) kortholders rettigheter i medhold av Finansavtaleloven 54b g) fremgangsmåten ved melding om tap av kredittkortet og/eller personlig kode, samt sperring av kredittkortet. h) i hvilken utstrekning brukersteder har anledning til å reservere beløp på kredittkortet i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester. i) kortholders ansvar og risiko ved uautoriserte betalingstransaksjoner. j) nominell og effektiv rente for benyttet kreditt. k) regler om angrerett. 6. Priser og prisinformasjon Informasjon om rente og andre kostnader ved å etablere, ha og bruke kredittkortet og kredittkortkonto i nettbank fremgår av bankens gjeldende prisliste. Ved bruk av kredittkortet eller kredittkortkonto i nettbank i strid med de avtalte kredittgrenser, kan banken påføre overtrekksgebyr og beregne overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser. Ved bruk av kredittkortet i annen valuta enn den kredittkortkontoen lyder på, blir beløpet omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og kortholders bank. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift. 7. Regulering av renter og gebyrer mv. Banken kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for bankenes innlån. Banken kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til bankens inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av bankens innlån eller tilsvarende særlige forhold på bankens side, samt når endringene er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på

2 bankers rentepolitikk. Endelig kan banken ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, for eksempel når det er skjedd andre endringer på kortholders hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for banken. I den grad banken forhøyer renten under henvisning til de forhold som nevnt foran, skal banken som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevningen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen. Banken kan dessuten ensidig forhøye eventuelle gebyrer og andre kostnader for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller omlegging av bankens prisstruktur. Endringer etter avsnittene ovenfor kan settes i verk tidligst 6 uker etter at banken har sendt skriftlig varsel til kortholder om endringen, jf. Finansavtaleloven 49 og 50. Varselet til kortholder skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente og andre kostnader som skal belastes kortholder. Varsel om endringer i rentesats, gebyrer og andre kostnader sendes i ordinær post eller e-post til kortholder. For kunder med nettbank kan varsel også sendes i nettbanken. 8. Utstedelse av kredittkort og personlig kode Kredittkortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til, eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Banken krever at kredittkortet skal signeres av kortholder ved mottagelsen av kredittkortet. Kortholder vil bli tildelt en personlig kode. Banken skal ha tilfredsstillende rutiner for utsendelse/utlevering av kredittkort og kode til kortholder. Ved opphør av avtaleforholdet, eller hvis banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kortholder straks tilbakelevere eller makulere kredittkortet. Kredittkortet vil bli sperret for videre bruk. 9. Kredittkort til andre enn kortholder (tilleggskort) Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke mulig å ha flere kort på samme kredittkortkonto (tilleggskort), utover de to YX VISA og YX VISA MOT kortene. Dersom flere personer i samme familie ønsker kredittkort må det, etter egen søknad, opprettes eget kredittkort til hvert enkelt familiemedlem som ønsker kort. 10. Kredittkortets gyldighetsperiode. Fornyelse Kredittkortet utstedes for en bestemt gyldighetsperiode. Før utløpsdato vil kortholder få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av kortholder eller banken. Kortutsteder kan uten varsel velge å ikke fornye kort som innenfor de 12 siste måneder ikke har vært i bruk. 11. Vern om kredittkort og kode. Melding ved tap Kredittortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kortholder må påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Kortholder skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte personlige sikkerhetskoder knyttet til kredittkortet. Den personlige koden må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller banken. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre kan se den. Koden skal huskes. Dersom koden skrives ned, s kal det gjøres på en slik måte at ingen andre enn kortholderen kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nær kortet. Kortholder må underrette banken uten ugrunnet opphold etter at kortholder har fått kjennskap til eller mistanke om at kredittkortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige koden. Kortholder skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at kredittkortet så raskt som mulig blir sperret. 12. Beløpsgrenser mv. Kredittkortet (herunder bruk av kredittkortkonto i nettbank) kan brukes innenfor fastsatte beløpsgrenser for eksempel pr. belastning, pr. tidsperiode og totalt beløp. Banken skal varsle kortholder ved vesentlige endringer i bruksområder og beløpsgrenser.

3 Dersom forhold hos kortholder, sikkerhetsmessige forhold eller annen saklig grunn gjør det nødvendig, kan banken begrense kredittkortets bruksområde, senke beløpsgrenser og foreta andre endringer i sikkerhetsanordninger eller lignende. Banken skal snarest mulig etter endringen varsle kortholder om forholdet. Beløpsgrensen kan endres ensidig av banken basert på ny informasjon om kortholders økonomiske forhold, herunder men ikke begrenset til, informasjon om kortholders betalingshistorikk, inntekts- utgifts- og gjeldsforhold. Endring av beløpsgrenser kan også begrunnes i endringer av makroøkonomis ke forhold. Kortholder skal underrettes om endringene. Kortholder kan frabe seg økning av beløpsgrense ved å kontakte banken. Ved forhøy et risiko for mislighold kan banken uten forhåndsvarsel redusere kortholders beløpsgrense til allerede opptrukket beløp. 13. Bruk av kredittkortet Kredittkortet benyttes sammen med PIN-koden eller underskrift. Ved bruk av underskrift skal kortholder på anmodning fremlegge tilfredsstillende legitimasjon. Kortholder bør sørge for å få utlevert gjenpart av signert nota etter at transaksjonen er foretatt. I visse betalingsautomater og i tilknytning til kjøp av varer og tjenester på Internett, kan kredittkortet også benyttes uten PIN-koden eller underskrift. Når det er registrert bruk av kredittkortet vil det bli lagt til grunn at kortholder har igangsatt korttransaksjonen, med mindre registreringen skyldes teknisk svikt eller andre omstendigheter som kortutsteder etter denne avtale har risikoen for. 14. Forhåndsreservasjon Der brukerstedet (selgeren/tjenesteyteren) har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør, kan det reserveres et beløp på kredittkortkontoen. Slik forhåndsreservasjon krever aksept fra kortholder. Typiske situasjoner der det kan gjøres en forhåndsreservasjon er når kredittkortet benyttes ved bestilling av hotell, leiebil, internetthandel mv. Beløpet er normalt reservert i 4 dager, likevel slik at reservasjonen vil bli slettet når betalingen er registrert på kredittkortkontoen. Dersom kortholder ikke har akseptert en forhåndsreservasjon, kan kortholder kontakte banken for å få opphevet reservasjonen. 15. Etterbelastning Kortholder kan etterbelastes for visse krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom kortholder ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert dette eller blitt gjort oppmerksom på bankens rett til slik etterbelastning. Brukersteder i Norge er forpliktet til å gi/sende forhåndsvarsel til kortholder om etterbelastning som ikke skjer i umiddelbar tilknytning til bruken av kredittkortet. 16. Tilbakekall av betalingstransaksjoner Kortholder kan ikke stanse eller tilbakekalle en betaling jf. finansavtaleloven 28 etter at kortholder har samtykket til betalingen for eksempel ved bruk av PIN-kode eller signatur jf. punkt 12. Betalingsordre som er lagt inn i nettbank kan ikke stanses eller tilbakekalles etter at betalingen er iverksatt. 17. Kvittering og egenkontroll Kvitteringen som kortholder får ved bruk av kredittkortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjonsoversikten på tilsendt faktura og i nettbank. Kortholder plikter å kontrollere transaksjonsoversikten når denne mottas og må melde fra til banken snarest mulig, dersom opplysningene fra banken ikke er i samsvar med kortholders egne noteringer.

4 18. Fakturering og betaling Vilkårene for betaling fremgår av tilsendte faktura. Kortholder mottar faktura en gang pr. måned med spesifikasjoner og saldo på kredittkortkontoen. Renter, eventuelle gebyr og minste innbetaling er beregnet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Kortholder plikter, på grunnlag av den mottatte faktura, å betale det angitte minimumsbeløp ved forfall. Innbetaling på kredittkortkonto skal skje hver måned med en fast innbetaling på minimum 3 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo dersom den er mindre. Benyttet kreditt som ikke er betalt innen de frister s om gjelder, blir belastet med renter fra kjøpstidspunktet. Ved uttak i minibank og betalinger i nettbank beregnes rente fra belastningstidspunktet uavhengig av tidspunkt for tilbakebetaling. Ved nyutstedelse av mistet kort kan kortholder belastes. Gebyr belastes ikke dersom tapet skyldes forhold på bankens side. Ved erstatning av tapt PIN-kode, kan også kortholder belastes. Dersom betaling ikke skjer til rett tid i henhold til tilsendt faktura, kan banken sperre kredittkortet og kredittkortkontoen i nettbanken. Ved vesentlig forsinket betaling kan banken si opp avtaleforholdet med to ukers varsel. Dersom avtaleforholdet sies opp vil hele restkravet forfalle til umiddelbar betaling. Hele kravet vil inndrives i henhold til inkassolovens bestemmelser. 19. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent Kortholder kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betaling hvis kortholder kan påvise at denne ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingen. Kortholder må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal banken enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Bankklagenemnda. 20. Ansvar for andres misbruk av kredittkort Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingen anses som uautorisert hvis kortholder ikke har samtykket til betalingen. Kortholder svarer med inntil kr ,- for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av kredittkort dersom personlig kode er brukt. Kortholder svarer med inntil kr ,- ved uautoriserte betalinger dersom tapet skyldes at kortholder ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter punkt 11 i denne avtale. Dersom tapet skyldes at kortholder forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i punkt 11 i denne avtale, skal kortholder bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet kredittkort etter at kortholder har

5 underrettet banken i samsvar med punkt 11, med mindre kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at kortholder kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven 34 annet ledd annet punktum. Kortholders ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven Reklamasjon. Tilbakeføring Bestrider kortholder å ha ansvar for en betaling etter ansvarsreglene over, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet betalingen ble registrert. Forutsetningen er at kortholder setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kortholder ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kortholder skriftlig har erkjent ansvar for betalingen, eller banken innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kortholder har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Bankklagenemnda. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kortholders egenandel på kr 1.200,- med mindre kredittkortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre. Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som kortholder selv burde oppdaget i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Dersom kortholder mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av betalingen på kredittkortet, kan banken kreve at kortholder anmelder forholdet til politiet. Kortholder skal avgi skriftlig redegjørelse overfor banken om forholdene rundt enhver tapssituasjon. 22. Kjøpsrettslige innsigelser Finansavtaleloven 54b Dersom kortholder har kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) og pengekrav mot brukerstedet knyttet til varer eller tjenester betalt med kredittkortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. Så langt Finansavtaleloven 54b kommer til anvendelse, kan kortholder i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav overfor banken. Kortholder skal da så snart som mulig varsle banken om innsigelsene og pengekravet mot brukerstedet og dokumentere disse overfor banken. Dersom kortholder retter slike krav mot banken som nevnt ovenfor, kan banken påberope seg de samme innsigelser mot kortholders krav som brukerstedet kan påberope seg (for eksempel at det er reklamert for sent eller at det ikke foreligger mangel). Bankens ansvar er begrenset til det beløp som er betalt for varen eller tjenesten. Tap utover det innbetalte beløp kan ikke kreves erstattet. 23. Bankens sperring av kredittkortet og kredittkortkonto i nettbank av sikkerhetsmessige årsaker mv. Uavhengig av om banken har mottatt underretning fra kortholder etter punkt 10, kan banken sperre kredittkortet og kredittkortkonto i nettbanken dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk.

6 Ved forhøyet risiko for at kortholder ikke kan oppfylle sin forpliktelse kan banken uten forhåndsvarsel sperre kredittkortet for ytterligere bruk. Kortholder skal i slike tilfeller varsles umiddelbart etter sperringen og opplyses om årsaken til denne, Så fremt det ikke kommer i konflikt med hensynet til sperringen skal varsel gis før kredittkortet og kredittkortkontoen sperres. 24. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende Banken er ansvarlig for kortholders tap dersom kortholders kredittkortkonto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Banken er uten ansvar dersom kredittkortet eller kredittkortkontoen i nettbanken ikke kan benyttes som følge av driftsstans, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre banken har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til kortholders direkte tap. 25. Endring av kredittkortavtalen Banken kan til enhver tid endre disse avtalevilkår. Endringer trer i kraft to måneder etter at skriftlig varsel er sendt til kortholder. Kortholder anses for å ha akseptert endringene hvis kortholder ikke varsler banken om det motsatte før iverksettelsesdatoen. Hvis kortholder ikke godtar endringene, kan denne fritt si opp avtalen uten kostnad. 26. Kortutsteders oppsigelse av avtalen Kortholder kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen for å få avviklet kredittkortforholdet. Ved slik oppsigelse skal kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt årsavgift. Ved avvikling av kundeforholdet må kortholder innbetale all utestående kreditt senest innen to uker. 27. Bankens oppsigelse og heving av avtalen Banken kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel. Ved slik oppsigelse skal kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell årsavgift. Avtalens vilkår for innbetaling av bankens tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen. Banken kan ved saklig grunn sperre kortholders rett til å utnytte en ubenyttet kredittmulighet. Banken skal skriftlig opplyse kortholder om begrunnelsen for sperringen umiddelbart etter at sperringen har fått virkning. Så fremt det ikke kommer i konflikt med hensynet til sperringen skal varsel gis før kredittkortet og kredttkortkontoen sperres. Banken kan skriftlig heve avtalen eller redusere den ubenyttede kreditt umiddelbart ved vesentlig mislighold fra kortholders side, eller dersom det fremkommer opplysninger som ville påvirket bankens kredittvurdering. Grunnen til hevingen skal opplyses. Dersom avtalen opphører, bortfaller også eventuelle tilleggstjenester som følger med kortet. 28. Kortholders meldeplikt Kortholder skal omgående og skriftlig (e-post eller vanlig post) melde navn- og adresseforandring til banken. 29. Tvisteløsning - Bankklagenemda

7 Oppstår det tvist mellom kortholder og banken kan kortholder bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse. Banken kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av kredittkortkonto. 30. Angrerett i henhold til angrerettsloven Kortholder har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til banken innen 14 dager. Fristen løper fra den dag avtalen er inngått, eller fra den dag kortholder mottar avtalevilkårene med opplysninger om angrerett. Ved bruk av angreretten må kortholder tilbakebetale kredittbeløpet med renter og eventuelle omkostninger senest innen 30 dager. Angrerettsskjema ligger i avtalearkivet på w w w.ya.no. SÆRSKILT OM BRUK AV KREDITTKORTKONTO I NETTBANK 1. Kort beskrivelse av tjenesten Avtalen gir kortholder adgang til å disponere kredittkortkonto ved bruk av nettbank, telefon eller annet elektronisk utstyr beskrevet i brukerveiledning for tjenesten. I tillegg vil kortholder få opplysninger om kontoforholdet, samt foreta disposisjoner overfor banken på den måte som systemet anviser. 2. Spill og veddemål mv. Kredittkortkontoen skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet godtar overføringen via nettbanken. Bruk av kredittkortkontoen i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir banken rett til å heve avtalen. 3. Generelt om disponering av kredittkortkontoen Kredittkortkontoen kan brukes til fakturabetalinger, pengeoverføringer og andre betalingstransaksjoner i samsvar med kredittkortavtalen. Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kortholder risikere at betalingen blir avvist. Banken skal kontrollere at den som disponerer kredittkortkontoen er berettiget til det. Banken kan avslå å utføre en betalingsordre dersom den er i tvil om vedkommendes disposisjonsrett til kredittkortkontoen. Kortholder har ikke rett til å belaste kredittkortkontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt innen innvilget kreditt. Uberettiget belastning skal kortholder dekke inn umiddelbart. Kortholder kan kreve kredittkortkontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn kortholder kan belaste kredittkortkontoen på uberettiget måte. 5. Overføringstid ved betaling i nettbank Banken vil overføre beløpet som er angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt. Mottar banken betalingsordren etter kl 14.00, eventuelt et annet tidspunkt som er særlig angitt for den enkelte betalingstjenesteavtale, anses betalingsordren mottatt den påfølgende virkedag. En betalingsordre anses mottatt av banken på det tidspunktet banken mottar alle opplysningene som er nødvendig for å gjennomføre betalingen. Betalingsordre som ikke er levert til banken på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag. For betaling i norske kroner i Norge vil beløpet godskrives betalingsmottakers bank samme dag som kortholders kredittkortkonto belastes. Ved betalinger der banken må foreta valutaomregning, vil overføringstiden kunne bli lengre enn nevnt over. 6. Avvisning av betalingsordre Banken kan avvise betalingsordre dersom ikke alle vilkårene i kredittkortavtalen er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på kredittkortkontoen for det beløp som skal belastes, betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres eller kredittkortforholdet i banken er opphørt eller sperret.

8 Kortholder vil bli underrettet om avvisningen og hvis mulig, om grunnen til den og om fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen. En betalingsordre som er avvist regnes som ikke mottatt. Dersom banken gjennomfører dekningskontroll og det ikke er dekning innenfor innvilget kreditt på belastningsdagen, kan banken uten hensyn til bestemmelsene foran, i inntil fem påfølgende virkedager forsøke å belaste kredittkortkontoen (med dekningskontroll). 7. Tilbakekall av betalingsordre Kortholder kan ikke tilbakekalle en betalingsordre etter at den er mottatt av banken. For betalingsordre som skal gjennomføres på en senere dag, kan kortholder likevel tilbakekalle betalingsordren inntil utgangen av virkedagen før den avtalte betalingsdagen. En betalingsordre kan heller ikke tilbakekalles dersom banken etter anmodning fra kortholder har eller kan anses å ha bekreftet overfor mottaker at betalingen vil bli gjennomført. 8. Feilaktig godskriving av kredittkortkonto eller belastning av for lite beløp Dersom kredittkortkontoen uriktig er godskrevet eller ved en feil er belastet med for lite beløp, og dette skyldes feil hos banken, en annen bank eller en av bankenes medhjelpere, kan feilen rettes ved å belaste kredittkortkontoen innen utløpet av tredje virkedag etter at godskrivingen skjedde. Bankens adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av kredittkortkontoen er skjedd i samsvar med oppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra kortholdes side, kan banken foreta retting også etter tredagersfristen. Ved slik feil vil banken underrette kortholder uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kortholder har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kredittkortkontoen. At banken ikke har adgang til å foreta retting ved belastning av kredittkortkontoen etter ovenstående, er ikke til hinder for at banken kan kreve tilbakebetaling eller etterbelastning etter alminnelige regler. 9. Feilaktig belastning av kredittkortkonto Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke mulig å ha flere kort på samme kredittkortkonto (tilleggskort), utover de to YX VISA og YX VISA MOT kortene. Dersom flere personer i samme familie ønsker kredittkort må det, etter egen søknad, opprettes eget kredittkort til hvert enkelt familiemedlem som ønsker kort. 10. Vern om BankID og passord. Melding ved tap BankID og passord er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kortholder må påse at uvedkommende ikke får BankID i hende. Kortholder skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte BankID og passord. Det personlige passordet må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller banken. For øvrig skal passordet ikke brukes under slike forhold at andre kan se den. Passordet skal huskes. Dersom passordet skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at ingen andre enn kortholder kan forstå hva passordet gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nær BankID. Kortholder må underrette banken uten ugrunnet opphold etter at kortholder har fått kjennskap til eller mistanke om at BankID er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til det personlige passordet. Kortholder skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at kredittkortet så raskt som mulig blir sperret. 11. Feil fra kortholders side ved utføring av betalingsordre Har banken gjennomført en betaling til det kontonummer som kortholder har angitt i betalingsoppdraget, skal den anses å være korrekt gjennomført av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Banken har ikke ansvar for feil gjort av kortholder da betalingsordren ble gitt, for eksempel til feil mottakerkonto, feil KIDnummer eller lignende. Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kortholder for slik bistand.

9 12. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning av kredittkortkontoen med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kortholder ikke har godkjent den. Kortholder svarer med inntil kr 1.200,- for tap ved uautorisert betaling dersom BankID og passord er brukt. Kortholder svarer for hele tapet ved uautoriserte betalinger dersom tapet skyldes at kortholder ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter punkt 10 foran. Dersom betalingen har skjedd ved bruk av BankID og passord, svarer kunden likevel bare med inntil kr ,- Dersom tapet skyldes at kortholder forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter punkt 10 foran, skal kortholder bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet BankID og passord etter at kortholder har underrettet banken i samsvar med punkt 10 foran, med mindre kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholders ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i Finansavtaleloven Reklamasjon. Tilbakeføring Bestrider kortholder å ha ansvar for en belastning, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kortholder setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kortholder skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller banken innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kortholder har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Bankklagenemnda. Dersom kortholder mistenker at han kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med belastningen, kan banken kreve at kortholder anmelder forholdet til politiet. 14. Midlertidig opphør av bankens plikter (force majeure) Bankens plikter etter denne avtalen opphører midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor bankens kontroll og som banken ikke kunne forutse eller unngå følgende av og som umuliggjør oppfyllelsen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagte banken i medhold av lov. 15. Avvikling av kredittkortkonto og nettbank Banken kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel. Banken kan skriftlig heve avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra kortholders side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Ved avvikling av kredittkortavtalen avvikles også kredittkortkonto og nettbanken. 16. Informasjon i henhold til e-handelsloven ya Bank AS (org nr ) Selskapet er registrert i Foretaksregisteret. Virksomheten er ikke merverdiavgiftspliktig.

10 Kontaktinformasjon og bedriftsfakta er tilgjengelig på w w w.ya.no Banken står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Kontaktinformasjon finnes på w w w.finanstilsynet.no 17. Gjeldende prisliste Gjeldende prisliste finnes på w w w.unox.no. AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 1. Behandlingsgrunnlag og samtykke Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. På denne bakgrunn har banken utarbeidet veiledningen i punktet her. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår for bankens produkter og tjenester: Innskudd og andre spareprodukter, kredittkort, betalingstjenester, utlån mv. Reglene er generelle, det vil si at de gjelder for alle avtaleforhold, både nåværende og fremtidige, som kunden har med banken. Bankens behandling av personopplysninger skjer innfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, konsesjoner fastsatt av Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Samtykke er ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden. 2. Bankens kunderegister Med kunde menes i denne forbindelse enhver som benytter seg av bankens produkter og tjenester eller på annen måte inngår avtale med banken, herunder kontoavtale, avtale om lån og kreditt etc. Banken vil ved avtaleinngåelsen registrere opplysninger om kunden og avtaleforholdet som banken har saklig behov for. Banken vil registrere alle endringer i avtaleforholdet, tjenestebruk, alle oppdrag og øvrig korrespondanse mellom partene, og alle inn- og utbetalinger i forbindelse med avtalene. Banken vil på tilsvarende måte registrere personopplysninger om eventuelle medskyldnere, verger og andre som banken har saklig behov for å registrere på grunn av deres forhold til kunden. Banken vil også registrere opplysninger om personer som banken har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om lån og utføring av betalingstjeneste var saklig begrunnet. 3. Innsamling Personopplysninger som registreres vil banken i hovedsak motta direkte fra kunden. Dersom banken ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal banken først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs formålet med behandlingen). Personopplysninger vil også kunne innhentes fra tredjepersoner. Med tredjepersoner menes her offentlige og private institusjoner herunder andre banker. Kunden vil bli varslet ved innsamling av opplysninger fra tredjepersoner, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til de opplysninger varselet skal inneholde (personopplysningsloven 20). I overensstemmelse med konsesjon fra Datatilsynet kan banken ved inngåelsen av avtaleforhold med kunden, og/eller utstedelse av alminnelige betalingsinstrumenter, innhente eventuelle opplysninger om kunden i Register over misbrukere av betalingsinstrumenter til bruk ved kontroll ved åpning av konti og/eller utlevering av alminnelige betalingsinstrumenter (Bankenes Misbrukerregister). 4. Behandlingens formål Formålet med registrering og behandling av kundeopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden om innskudd og andre spareprodukter, utlån og kreditt, betalingsformidling, og andre bank- og finanstjenester samt ved inndrivelse av forfalte krav/inkasso. I en rekke tilfeller er banken også lovpålagt å registrere opplysninger om kunden og rapportere opplysninger til myndighetene. Banken kan bare behandle personopplysninger til andre formål i den grad lovgivningen gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling. 5. Utlevering. Felles kunderegister og bruk av samarbeidspartnere Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre organer når dette følger av lovbestemt

11 opplysningsplikt. Ved gjennomføring av betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, vil nødvendige personopplysninger for å gjennomføre betalingsordren bli utlevert utenlandsk bank eller dennes medhjelper, f.eks. SWIFT (Society for Worldw ide Interbank Financial Telecommunication). Det vil være reglene som gjelder for vedkommende utenlandske bank eller dens medhjelper som regulerer i hvilket omfang personopplysninger fra betalingstransaksjonen kan bli utlevert til offentlige myndigheter eller andre organer. Opplysninger kan for eksempel bli utlevert med grunnlag i mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning eller annen lovgivning som beskytter viktige samfunnsinteresser så som tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Dersom lovgivningen tillater det og bankens taushetsplikt ikke er til hinder, kan personopplysninger også bli utlevert til eksterne samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Med eksterne samarbeidspartnere menes andre banker og finansinstitusjoner, selskaper i samme finanskonsern eller samarbeidende gruppe som banken, bankens databehandlere, adresserings- og distribusjonsforetak, produktselskap samt andre underleverandører av banken. Bank som samarbeider med andre selskaper innenfor samme finanskonsern, har et felles kunderegister som er tilgjengelig for disse konsernselskapene (for eksempel forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond). Formålet med konsernkunderegisteret er å oppnå størst mulig samordning av tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet. Kunderegisteret vil kunne inneholde kundens navn, fødselsnummer, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fødselsnummer er kun tilgjengelig for de konsernselskaper som kunden har avtale med. Utlevering og registrering av andre personopplysninger i kunderegisteret krever samtykke fra kunden. Bank som etter reglene i finansieringsvirksomhetsloven 2-7 har tillatelse til å samarbeide med andre finansinstitusjoner, kan tilby produkter og tjenester til kundene gjennom felles produktselskap. Produktselskapets oppgaver er bl.a. å oppnå størst mulig samordning av tilbudet av tjenester fra de samarbeidende finansinstitusjoner. Når en samarbeidende finansinstitusjon, databehandler eller felles produktselskap utfører arbeid eller oppdrag for banken, kan banken uhindret av lovbestemt taushetsplikt utlevere kundeopplysninger til selskapet i den grad utleveringen er nødvendig for å få utført oppdraget. Banken vil informere kunden om hvilke selskaper som har tilgang til felles kunderegister. 6. Markedsføring mv Banken vil i samsvar med lovgivningen og konsesjonsvilkårene kunne bruke såkalte nøytrale kundeopplysninger (navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger) og opplysninger om hvilke type produkter kunden allerede har inngått avtale om, som grunnlag for informasjon og markedsføring av eksisterende og nye tjenester og produkter. Bruk av andre opplysninger enn nøytrale kundeopplysninger, for eksempel transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og bruk av tjenestene, kan banken benytte for å gi informasjon og tilbud om bankens tjenester og produkter innenfor samme produktkategori som kundeopplysningene er hentet fra. Eksempler på ulike produktkategorier er betalingstjenester, spare- og innskuddsprodukter samt lån og andre kreditter. For å benytte transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger i markedsføringsøyemed innenfor en annen produktkategori, må det foreligge et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke fra kunden. Kunden kan ved henvendelse til banken kreve sitt navn sperret i bankens adresseregister mot bruk til markedsføring uavhengig av medium. 7. Innsyn, retting og sletting Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til banken kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles, sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten og nærmere informasjon om bankens behandling av opplysningene (personopplysningsloven 18, jf 24). Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at henvendelsen kan sendes i elektronisk form, så fremt kunden kan identifisere seg på en betryggende måte (for eksempel ved bruk av digital signatur). Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven 27 og 28 kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om kundens betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest 4 år fra registrering. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet. Opplysningene kan likevel behandles til andre formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag eller etter personopplysningsloven Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon Avtalen mellom kunde og bank skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngås og endres

12 ved hjelp av et elektronisk medium så fremt kunden ønsker dette og avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen. Videre kan meldinger og annen informasjon om de tjenester kunden benytter sendes i elektronisk form så fremt kunden ønsker dette. Slik informasjon kan for eksempel være varsel om renteendringer, kredittkortkontoutskrifter, meldinger i forbindelse med betalingsoppdrag, nedbetalingsplan for lån og annen aktuell tjenesteinformasjon. Banken vil anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Ved å inngå denne avtalen bekrefter jeg at jeg ønsker å motta avtale og tjenesteinformasjon i elektronisk form i den utstrekning banken kan tilby meg dette. Dersom kunden ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for innsendelse av meldinger til banken, skal meldingen sendes til den elektroniske adresse som banken har oppgitt for dette formålet. 9. Samtykke til mottak av elektroniske markedsføringshenvendelser Banken kan uten forhåndssamtykke rette markedsføringshenvendelser til kunden ved hjelp av elektronisk post, tekst og multimediemeldinger til mobiltelefon (SMS og MMS) og til nettbank, såfremt banken har mottatt kundens e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer i forbindelse med salg. Dette gjelder likevel bare for produkter og tjenester som ligger innenfor de produktkategorier hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og banken. Kunden kan reservere seg mot slike markedsføringshenvendelser ved hver enkelthenvendelse. Jeg samtykker i at banken også kan rette elektroniske markedsføringshenvendelser om produkter og tjenester som ligger utenfor de produktkategorier som omfattes av mitt eksisterende kundeforhold direkte til min e-postadresse, mobiltelefon (SMS, MMS) og/eller nettbank. 10. Samtykke til bruk av visse kundeopplysninger i markedsføringsøyemed Banken vil ved oppfyllelse av en tjenesteavtale med kunden registrere transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og bruk av tjenestene. Slike opplysninger kan banken benytte til å gi informasjon og tilbud om andre tjenester og produkter innenfor de samme produktkategorier hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og banken. Ved å inngå denne avtalen bekrefter jeg at jeg samtykker i at banken kan benytte transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og tjenestebruken til å markedsfør e tjenester og produkter som ligger utenfor de produktkategorier som opplysningene er hentet fra. 11. Samtykke til overføring av dybdeopplysninger til felles kunderegister Med formål å forbedre oppfølgingen av kundene har banken etablert et felles kunderegister i samarbeid med andre selskaper innenfor samme finanskonsern eller samarbeidende gruppe. Ved å inngå denne avtalen gir jeg mitt samtykke til at banken kan utlevere transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og tjenestebruken til felles kunderegister. 12. Samtykke til at avtalen gjelder uten at den signeres Det følger av Finansavtaleloven 48 at en kredittavtale skal være skriftlig og undertegnet av forbrukeren for å være bindende, med mindre forbrukeren ikke ønsker å påberope seg disse vilkårene. Ved å inngå denne avtalen samtykkes det til at kredittavtaler med banken skal være bindende selv om de ikke signeres.

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår YX VISA og YX VISA MOT 07. november 2016

Avtalevilkår YX VISA og YX VISA MOT 07. november 2016 Avtalevilkår YX VISA og YX VISA MOT 07. november 2016 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. YX Visa og YX Visa MOT utstedes i samarbeid med UNO-X Gruppen AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2.

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Ark 1 av i alt 7 Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon for avtale- og tjenesteinformasjon Tjenesteavtalen mellom kunde

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår KREDITTKORTAVTALE MELLOM IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN). GJELDER FRA 7. JULI 2010 1. Avtalen gjelder: Avtalen gjelder utstedelse og bruk av kredittkort

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende,

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende, Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende, 01.11.2015 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

{Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato}

{Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato} {Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato} KUNDEAVTALE AVTALEN GJELDER: KOMPLETT BANK MASTERCARD Tilbudt kreditt er basert på de opplysninger som er oppgitt i søknaden. Kundeavtalen

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA DATO 15. AUGUST

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA DATO 15. AUGUST KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA DATO 15. AUGUST 2016 1. Kort beskrivelse av kortjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

Side 1 av 5. Kortholder kan disponere betalingskortet innenfor avtalte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til faktura.

Side 1 av 5. Kortholder kan disponere betalingskortet innenfor avtalte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til faktura. A v t ale v ilk å r f o r k r e d i t t k o r t o g f a k t u r e ri n g sk o rt - f o rb r u k e rf o rh o l d Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Kort forklaring av kredittkort forbruker

Kort forklaring av kredittkort forbruker Kort forklaring av kredittkort forbruker Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra kortutsteder. Kortet kan brukes

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.12.17 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avt ale vilkå r for k redi t tk o rt og faktureri ng sk o rt -

Avt ale vilkå r for k redi t tk o rt og faktureri ng sk o rt - Avt ale vilkå r for k redi t tk o rt og faktureri ng sk o rt - forb r uke rf o rho ld Side 1 av 5 Bl.nr. E46.018.11 2017.01 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Kontraktsutvalget 25. september 2015 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides.

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides. Side 1 Del E av kontoavtalen: 1. Kortholder: Den/de som kortene er utstedt til. Selskapet: Utsteder av kortene, DNB Bank ASA. Brukersted: Ulike firmaer m.v. hvor kortene kan benyttes som betalingsmiddel.

Detaljer

Kontoavtale næringsforhold

Kontoavtale næringsforhold Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Opplysninger om kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefon: Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 31.10.16 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 27.12.16 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Del A av kontoavtalen:

Del A av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Organisasjonsnummer Sparebanken Hedmark 920426530 Opplysninger

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. Side 1av 14

Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. Side 1av 14 Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Bl.nr. 010.002 2008.07- Fokus Bank, Filial av Danske Bank A/S, Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Del C av kontoavtalen: Disse vilkår

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) I. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2.

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg ønsker å motta informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter, meldinger i forbindelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du Barnekort/Ungdomskort

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Release 1. november 2009 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med

Detaljer

First Card Kort med privat ansvar Del 4

First Card Kort med privat ansvar Del 4 First Card Kort med privat ansvar Del 4 Fylles ut av First Card Ansatt hos FC Kundenummer FC Avtale ID Kortbestilling (Bruk blokkbokstaver) BEDRIFTENS FULLSTENDIGE NAVN ORGANISASJONSNR (9 SIFFER) ETTERNAVN

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Avtale om. % p.a. Renten beregnes. Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtale om. % p.a. Renten beregnes. Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Bank/Foretak Organisasjonsnummer Avtale om Denne avtalen består av: Del 1: Denne hoveddelen, inklusive Avtalevilkår for kredittkort Del 2: Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (heretter

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Visa Business Card privat ansvar Søknadsskjema

Visa Business Card privat ansvar Søknadsskjema Visa Business Card privat ansvar Søknadsskjema SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER, DA SKJEMAET SKAL LESES MASKINELT Personlige opplysninger Fornavn (alle): Etternavn: Adresse: Postnummer: Poststed: Fødselsnummer

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Innholdsfortegnelse 1. Kontoopprettelse legitimasjon 2. Kontoavtale 3. Opprettelse av konto for tredjemann 4. Bankens personvernregler (se Alminnelige vilkår for Bankens behandling av kundeopplysninger)

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV04 NORGE ) Gjelder fra 01.01.2016. Side 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV04 NORGE ) Gjelder fra 01.01.2016. Side 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Side 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV04 NORGE ) Gjelder fra 01.01.2016 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1. Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11

Detaljer

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Org. nummer: Firmaets navn: Kontaktperson i

Detaljer

Avtalevilkår for Business kredittkort utstedt av Eika Kredittbank AS

Avtalevilkår for Business kredittkort utstedt av Eika Kredittbank AS Avtalevilkår for Business kredittkort utstedt av Eika Kredittbank AS 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling og mobilbetaling.

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger i Eika Forsikring AS

Generelle regler om behandling av personopplysninger i Eika Forsikring AS Generelle regler om behandling av personopplysninger i Eika Forsikring AS 1. INNLEDNING Selskapet vil nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger. Med personopplysninger forstås

Detaljer

minvoice kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter og i tillegg kan den administreres fra web.

minvoice kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter og i tillegg kan den administreres fra web. Avtalevilkår mellom minvoice og sluttbrukere Forbruker Gjelder fra 08.06.2017 Innledning minvoice er neste generasjons serviceplattform der du kan samle alle dine tjenesteleverandører på en og samme plattform.

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtalevilkår for konto for mindreårige Del D av kontoavtalen

Avtalevilkår for konto for mindreårige Del D av kontoavtalen Avtalevilkår for konto for mindreårige Del D av kontoavtalen 1. Kort beskrivelse av konto for mindreårige Avtalevilkår for konto for mindreårige gjelder for kontoer der en mindreårig er oppført som kontohaver.

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer