Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt"

Transkript

1 AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. Del 1: Denne hoveddelen, inklusive Alminnelige kredittvilkår for personkreditt Del 2: Standardiserte europeiske forbrukekredittopplysninger (heretter kalt SEF opplysninger) Del 3: Generelle vilkår for betalingsformidling kredittkort fra Santander Consumer Bank AS Kredittgiver/Kortutsteder: Santander Consumer Bank AS Adresse: Strandveien 18, Postboks 177, 1325 Lysaker Telefonnummer: Organisasjonsnr: Opplysninger om Kredittkunde (fylles inn av kunden): Fornavn Etternavn Adresse: Postnr: Poststed: Fødselsnummer (11 sifre): Informasjon på hjemmesider, e-post og mobil er likestilt med kommunikasjon pr brevpost. Utsendelse av elektronisk melding til adresse som ordinært krever passordlignende enheter (f.eks. SIM-kort eller e-post) anses likeverdig med rekommandert sending når sending ikke møter negativ mottakerkvittering. Generelt vil alle krav til skriftlighet likestille elektronisk kommunikasjon med papir. Varsel om endringer i tjenesteinnhold, rentesats, provisjoner og andre kostnader, jf alminnelige avtalevilkår for personkreditt pkt 5. fra Kredittgiver vil skje elektronisk via e-post, SMS eller Min Side (personlig nettside hos Kredittgiver), med mindre annet er avtalt. Om Kredittkunden ønsker å angre Kredittavtalen innen 14 dager, jf. vilkårene pkt 8 i de alminnelige kredittvilkårene, vil det daglig påløpe et slikt rentebeløp, dersom kreditten skulle være fullt utnyttet: Årlig eff.rente 23,41 %*. Finansavtaleloven stiller krav om at avtalen må signeres av Kredittkunden for at den skal være gyldig. Dette kan gjøres ved å signere dette dokumentet og returnere til Santander Consumer Bank, Pb 191, 2381 Brumunddal. Vi oppfordrer Kredittkunden til å signere dokumentet. Loven gir likevel Kredittkunden anledning til å velge at avtalen skal gjelde uten at den signeres. Dersom kortet tas i bruk har Kredittkunden derfor uansett valgt å akseptere at denne Kredittavtalen er gyldig. Velger Kredittkunden ikke å signere trenger han/hun ikke å foreta seg noe mer. Dette får ingen betydning for Kredittkundens angrerett, jf. pkt. 8 i de alminnelige kredittvilkårene. Jeg har i god tid før Kredittavtalen ble undertegnet, og slik at jeg har hatt anledning til å sette meg inn i opplysningene, mottatt del 2 SEF-opplysninger, del 3 Generelle vilkår for betalingsformidling samt del 1 Avtale om kreditt med alminnelige kredittvilkår personkreditt. Kredittavtalen i sin helhet er lest og vedtatt: Sted/dato (UNDERSKRIFT) (Kredittkundens underskrift, eller valg om å bruke kortet uten å signere avtalen, bekrefter at både de alminnelige kredittvilkår og SEF-opplysninger er lest og vedtatt.) * Årlig eff.rente 23,41 % basert på varekjøp og kontantuttak på kr , nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på kr 1 398,29. Dette utgjør en kredittkostnad på kr 1 779,51, og en samlet kredittkjøpspris på kr ,51. Årlig eff.rente beregnet iht. bransjestandard.

2 ALMINNELIGE KREDITTVILKÅR FOR PERSONKREDITT FORBRUKERFORHOLD 1. Kort beskrivelse av personkreditt Personkreditt er en avtalt rammekreditt som er disponibel på kontohavers (Kredittkundens) konto. 2. Avtaleinngåelse Bankens Generelle vilkår for betalingsformidling er en del av Bankens avtale med kunden. Ved eventuell motstrid går Alminnelige kredittvilkår for personkreditt foran Generelle vilkår for betalingsformidling. 3. Disponering av kreditten Kredittens rammebeløp (totalsum) må ikke overtrekkes med mindre Kredittgiver har samtykket. Er det avtalt nedtrapping av rammekreditten, skal saldoen senest ved nedtrappingsdatoen være innenfor den nye rammen. Eventuell differanse er overtrekk som skal dekkes inn umiddelbart. 4. Kostnader og renteberegning for kreditten Renter, provisjoner og kostnader ved å etablere, ha og bruke rammekreditten fremgår av Kredittavtalens utfyllingsdel over. Rente beregnes etterskuddsvis av det beløp som er trukket til enhver tid. Provisjon beregnes etterskuddsvis av innvilget kreditt med mindre annet er avtalt. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid gjelder i kredittforholdet. Rente, forsinkelsesrente og provisjon belastes kontoen månedlig med mindre annet er avtalt mellom partene. Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder. Dersom rammekreditten er overtrukket som følge av at renter og provisjoner er belastet kontoen, skal det beløp som tilsvarer overtrekket innbetales til Kredittgiver snarest mulig og senest 4 dager etter at belastningsoppgave eller kontoinformasjon er mottatt eller på annen måte gjort tilgjengelig for Kredittkunden. Det belastes ikke renter for varekjøp dersom du betaler hele utestående saldo ved forfall. Betales kun deler av beløpet, vil det belastes renter for hele beløpet fra kjøpstidspunktet til dato for innbetaling. Effektiv rente beregnes av til enhver tid utestående beløp. Betaling på postkontor, regningsbetaling/overføring til konto prises som kontantuttak. Effektiv rente ved kontantuttak påløper fra uttaksdato. 5. Regulering av renter, provisjoner og andre kostnader for kreditten Kredittgiver kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for Kredittgivernes innlån. Kredittgiver kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til Kredittgivers inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av Kredittgivers innlån eller tilsvarende særlige forhold på Kredittgivers side, samt når endringene er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på Kredittgiveres rentepolitikk. Endelig kan Kredittgiver ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, for eksempel når det er skjedd andre endringer på Kredittkundens hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for Kredittgiver. I den grad Kredittgiver forhøyer renten under henvisning til de forhold som nevnt foran, skal Kredittgiver som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevningen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen. Kredittgiver kan dessuten ensidig forhøye provisjoner og andre kostnader for kreditten, på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt i avsnittet nedenfor. Kredittgiver kan også ensidig forhøye provisjoner og andre kostnader for kreditten, når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i Kredittgivers kostnader eller i omlegging av Kredittgivers prisstruktur. Endringer etter avsnittene ovenfor kan settes i verk tidligst seks uker etter at Kredittgiver har sendt skriftlig varsel til Kredittkunden om endringen. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for Kredittgivernes innlån. Varselet til Kredittkunden skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen, samt opplyse om Kredittkundens rett til førtidig tilbakebetaling. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, om provisjoner og andre kostnader som skal belastes Kredittkunden. Omfanget av endringer som nevnt ovenfor skal ha rimelig sammenheng med de forhold som er grunnlag for endringen. Ved gjennomføringen av endringen skal Kredittgiver ha adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom Kredittgivers kunder. Varsel om endringer i rentesats, provisjoner og kostnader sendes i ordinær post til den hovedadressen som er angitt i hoveddokumentet (del 1) for kontoavtalen eller til den hovedadressen som Kredittgiver på annen måte har fått sikker kunnskap om. Dersom Kredittkunden har samtykket i å motta slike endringer knyttet til kontoforholdet i nettbankens postkasse, vil varselet bare sendes dit. 6. Førtidig forfall av kreditten Kreditten kan etter forutgående varsel som regulert i annet ledd nedenfor bringes til forfall dersom a) Kredittkunden vesentlig misligholder Kredittavtalen, herunder plikten til å betale renter, provisjoner og kostnader, nedtrappe eller innfri kreditten ved forfall b) det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos Kredittkunden c) Kredittkunden dør uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse d) Kredittkunden har stilt pant i egne eiendeler som sikkerhet, og vilkårene for førtidig forfall i panteloven I -9 eller sjøloven 44 er oppfylte e) det ut fra Kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og Kredittkunden ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling innen den frist Kredittgiver setter. Dette gjelder likevel ikke dersom kreditten allerede er betryggende sikret. Varsel som nevnt i pkt 6 første ledd ovenfor, skal være skriftlig og begrunnet. I varselet skal Kredittkunden gis to ukers frist til å rette på forholdet. Dersom Kredittkunden ikke straks betaler Kredittgivers kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden, kan Kredittgiver belaste kredittkontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Kredittgivers rett til oppsigelse og sperring av tidsubegrenset Kredittavtale er regulert i pkt 10 nedenfor. 7. Førtidig tilbakebetaling Kredittkunden har til enhver tid rett til å si opp kreditten og innbetale skyldig beløp med øyeblikkelig virkning. Det skal i tilfelle betales renter og provisjon for den benyttede kredittiden, regnet fram til og med betalingsdagen. Kredittkundens rett til å si opp en tidsubegrenset Kredittavtale er regulert i pkt i 10 nedenfor. 8. Angrerett 8.1 Kredittkunden har rett til å gå fra Kredittavtalen ved å gi melding til Kredittgiveren innen 14 kalenderdager fra Kredittavtalen er inngått eller dersom det er senere fra den dag Kredittkunden mottar avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven 48. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp. 8.2 Ved bruk av angreretten skal Kredittkunden uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter - uten provisjon - som er påløpt fra kredittmuligheten ble utnyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt. Rentebeløp pr dag ved fullt utnyttet kreditt er opplyst i Kredittavtalens utfyllingsdel ovenfor. I tillegg kan Kredittgiveren kreve kompensasjon for kostnader i anledning Kredittavtalen som Kredittgiveren har betalt til offentlige myndigheter og som Kredittgiveren ikke kan kreve tilbake derfra, f eks tinglysingsgebyr. 8.3 Bestemmelsene i angrerettloven gjelder ikke for Kredittavtaler. 8.4 Ved bruk av angreretten skal Kortet makuleres. 9. Kredittkundes innsigelser og krav mot annen Kredittgiver enn selgeren 9.1 Dersom kreditten er gitt etter en direkte og uttrykkelig avtale mellom en selger og Kredittgiveren, og slik at Kredittavtalen og avtalen om levering til sammen objektivt sett utgjør en kommersiell enhet, kan Kredittkunden overfor Kredittgiveren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet, som han kunne gjøre gjeldende overfor selgeren. Ved siden av reklamasjon overfor selgeren etter kjøpslovens regler, må Kredittgiveren i tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det. 9.2 Har Kredittkunden pengekrav som etter bestemmelsen her kan gjøres gjeldende mot Kredittgiveren, er Kredittgiverens ansvar begrenset til det beløp Kredittgiveren har mottatt av Kredittkunden i anledning kjøpet. 9.3 Bestemmelsene i pkt 9. 1 og 9.2 ovenfor gjelder tilsvarende ved tjenesteytelser. 10. Oppsigelse av tidsubegrenset kreditt / prosedyre Kredittkunden kan vederlagsfritt og til enhver tid si opp en tidsubegrenset Kredittavtale, med en måneds oppsigelsesfrist. Kredittavtalen regnes som tidsubegrenset dersom opphør ikke er definert gjennom avtale om nedtrapping av kredittrammen, eller varigheten ikke er fastsatt på annen måte. Kredittgiveren kan si opp en tidsubegrenset Kredittavtale, med en frist på to måneder. Oppsigelsen skal skje vederlagsfritt og skriftlig. Kortet skal makuleres. Bestemmelsen i pkt 10 begrenser ikke partenes rettigheter etter regler om ugyldighet og mislighold. 11. Sperring Kredittgiveren kan sperre Kredittkundens rett til å utnytte kredittmuligheten, når det foreligger saklig grunn. Kredittgiveren skal skriftlig opplyse Kredittkunden om begrunnelsen for sperringen før denne får virkning. Dersom slik forhåndsopplysning ikke er mulig, skal opplysningene gis umiddelbart etter at sperringen har fått virkning. 12. Tvisteløsning Oppstår det tvist mellom Kredittkunde som er forbruker og Kredittgiver, kan Kredittkunden bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse, når nemnda er kompetent i tvisten og Kredittkunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Det samme gjelder for tvist mellom kausjonist som er forbruker og Kredittgiver. Finansklagenemndas adresse er postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, tlf Se også nærmere orientering på Finansklagenemndas nettsted finansklagenemnda.no. 13. Tilsynsmyndighet Kredittgiver er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets adresse er postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Santander Consumer Bank AS Org.nr.:

3 Kredittavtale del 2 Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF) 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for Kredittgiver/Kortutsteder og Kredittkunde Kredittgiver/Kortutsteder: Santander Consumer Bank AS Adresse: Strandveien 18, Postboks 177, 1325 Lysaker Telefonnummer: Organisasjonsnr: Opplysninger om Kredittkunde (fylles inn av kunden): Fornavn Etternavn Adresse: Postnr: Poststed: Fødselsnummer (11 sifre): 2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper Type kredittkort: Gebyrfri Visa Gold med inntil 50 dagers rentefri kreditt Samlet kredittbeløp: Inntil kr * Vilkår for utnyttelse av kreditten: Kreditten utnyttes ved bruk av kredittkortet Kredittavtalens varighet: Inntil kundeforholdet er avsluttet hos Kredittgiver *Initiell kredittgrense (normalt fra kr ) er blant annet basert på inntekt og alder på søknadstidspunktet. Kredittgrensen kan senere automatisk økes til inntil kr Lånet nedbetales ved månedlig betaling av minstebeløp i henhold til Kredittavtalen, eller ved ethvert beløp høyere enn dette fastsatt av Kredittkunden selv. Det samlede beløp som skal betales til sist er den benyttede kreditten, med eventuelle påløpte renter og omkostninger. 3. Kredittens kostnader Nominell rente ved varekjøp f.t. 20,42 % p.a. og ved kontantuttak f.t. 26,40 % p.a. Årlig eff.rente 23,41 % basert på varekjøp og kontantuttak på kr , nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på kr 1 398,29. Dette utgjør en kredittkostnad på kr 1 779,51, og en samlet kredittkjøpspris på kr ,51. Årlig eff.rente beregnet iht. bransjestandard. Ekstraordinær kortbestillinger i forbindelse med tjenesten Velge PIN : Kr 99 Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som er på Kredittavtalen til enhver tid. Purregebyr iht. statens satser. Manglende betaling kan få alvorlige følger. Hvis du ikke klarer å betale månedlige minstebeløp vil det påløpe ekstra kostnader i form av forsinkelsesrenter og gebyrer. Dersom du ikke betaler kan du også få betalingsanmerkninger, noe som kan medføre at du får problemer med å få kreditter og lån andre steder. 4. Andre viktige rettslige aspekter Angrerett: Ja (14 dager etter avtaleinngåelse). Tilbakebetaling før tiden: Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller delvis. Opplysningene her er gyldig inntil avtalen er endelig avsluttet, eller vilkår endres iht. alminnelige kredittvilkår pkt 5. Alle opplysninger og kontraktsvilkår er tilgjengelig hos Kredittyter. Opplysninger og kontraktsvilkår finnes kun på norsk.

4 KREDITTAVTALE DEL 3 GENERELLE VILKÅR FOR BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Les avtalevilkårene nøye Les avtalevilkårene nøye. Definisjoner: Kortutsteder: Santander Consumer Bank AS. Kortholder: Den som søker om kredittkort fra Santander. Co-brand partner: den samarbeidspartner som kortet er merket med og som gir kortholder fordeler spesifikke for denne partneren. Brukersted: Forretninger, hotell, fly, firmaer, mm, hvor Kortet kan benyttes som betalingsmiddel. PIN-kode: Personlig kode til bruk i minibanker og betalingsterminaler. Verified by Visa: passord for handel på Internett og pålogging på Min Side (personlige nettsider hos Santander). Kodekort (engangspassord), BankID eller annen sikkerhetsanordning: passord/kode til bruk av tjenester, som for eksempel regningsbetaling/overføring til konto, hent PIN, i Nettbank/Mobilbank m.v. 1. Spill og veddemål mv Kortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar Kortet som betalingsmiddel. Bruk av Kortet i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir banken rett til å heve avtalen. Om Kortet likevel, og i strid med forbudet, benyttes til spill, er Kortholder erstatningsansvarlig overfor Kortutsteder for ethvert beløp som brukes, med tillegg av renter og omkostninger. 2. Priser og prisinformasjon Kostnader ved å etablere, ha og bruke Kortet fremgår av del 2 standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (SEF). Ved bruk av Kortet i annen valuta enn den kortkontoen lyder på blir transaksjonsbeløpet omregnet fra brukerstedlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og Kortutsteder. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift (valutapåslag). Kortholder bærer risiko for svingninger i valutakursen. Det kan forekomme ved bruk av Kortet at brukerstedet legger til et gebyr. Slike gebyr anses som akseptert av Kortholder ved aktuell bruk av Kortet og er Kortutsteder uvedkommende. 3. Regulering av renter og gebyrer mv. Regulering av renter, gebyrer og eventuelle andre kostnader forbundet med Kortet skjer i henhold til pkt. 5 i del 1 Alminnelige kredittvilkår. Varsling skjer via e-post og Min Side (kundens personlige nettsider hos Kortutsteder), evt. ved opplysning på betalingsfaktura. 4. Utstedelse av kredittkort, personlig kode, samt gyldighetsperiode Kortet er personlig, og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre. Kortet skal være påført Kortholders signatur. Kortholder kan velge PIN-kode iht. gitte anbefalinger, alternativt vil PIN-kode bli tildelt automatisk. Kortet utstedes for en bestemt gyldighetsperiode, normalt 3 år. Før utløpsdato vil Kortholder få tilsendt nytt kort med mindre avtalen er brakt til opphør. Dersom Kortet ikke er i bruk, forbeholder Kortutsteder seg retten til ikke å sende ut nytt Kort. Ved opphør av avtaleforholdet, eller hvis Kortutsteder på annet saklig grunnlag forlanger det, skal Kortholder straks tilbakelevere eller makulere Kortet. 5. Vern om kort og kode. Melding ved tap og/eller misbruk av Kortet Kortholder skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til Kortet. Kortholder må påse at uvedkommende ikke får Kortet i hende. VbV-passord, PIN-kode eller annen sikkerhetsanordning må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller Kortutsteder. Koden skal skjermes godt ved bruk for å hindre at andre kan se hvilken kode som tastes, og ellers ikke brukes under slike forhold at andre kan se den. Koden bør huskes. Skrives koden ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kortholder ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må aldri oppbevares nært til Kortet. Tilsendt PIN-informasjon skal makuleres. Kortholder må underrette Kortutsteder eller Kortutsteders utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at Kortholder har fått kjennskap til eller mistanke om at Kortet er kommet bort, eller at uvedkommende har fått kjennskap til PIN-kode. Kortholder skal straks melde fra til Kortutsteder dersom Kortet kommer til rette. 6. Sperring av kort m.m. Kortutsteder kan sperre Kortet, redusere beløps- og kredittgrense eller bruksområder dersom det foreligger saklige grunner knyttet til Kortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at Kortholder ikke kan oppfylle sin betalingsforpliktelse. Kortutsteder skal varsle kunden om sperringen og/eller endringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før Kortet sperres, eller dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. 7. Beløpsgrense/kredittgrense m.v. Kortet kan brukes innenfor avtalte beløpsgrenser f.eks. belastning pr tidsperiode og totalt beløp. Kortholderen skal forhåndsvarsles ved vesentlige endringer i bruksområde eller beløpsgrenser. Kortholder er Kortutsteder skyldig den til enhver tid benyttede kreditt, med tillegg av renter og omkostninger. Den innvilgede kredittgrense skal ikke overskrides. Renten kapitaliseres månedlig slik at påløpt rente tillegges gjelden/hovedstolen på månedlig basis. Kortholderen er inneforstått med at Kortutsteder innvilger en kredittramme innenfor Kortutsteders gjeldende regler for maksimal kredittgrense, som senere kan endres av Kortutsteder basert på ny informasjon om Kortholders kredittverdighet, herunder informasjon om Kortholders betalingshistorikk. Kortholder kan reservere/oppheve reservasjon mot kredittøkninger i forbindelse med søknaden, eller ved senere å kontakte Kortutsteder. 8. Bruk av Kortet Kortet benyttes sammen med PIN-koden eller underskrift. Ved bruk av underskrift skal Kortholder på anmodning fremlegge tilfredsstillende legitimasjon. I enkelte betalingsautomater, ved postordre, i tilknytning til kjøp av varer og tjenester på Internett, regningsbetaling og overføring av penger via elektroniske kanaler som Nettbank, Mobilbank m.v., kan Kortet benyttes uten PIN-kode eller underskrift. Ved Internetthandel og ved regningsbetaling via elektroniske kanaler kan Kortholder bli pålagt å bruke VbV-passord og kodekort, BankID eller annen sikkerhetsanordning. Når det er registrert bruk av Kortet, vil det bli lagt til grunn at Kortholder har igangsatt korttransaksjonen, med mindre registreringen skyldes teknisk svikt eller andre omstendigheter som Kortutsteder etter denne avtalen har risikoen for. Kortet er et privatkort og skal ikke benyttes til omfattende belastninger i næringsvirksomhet. Dette er ikke til hinder for at Kortet kan benyttes til arbeidsreiser, utlegg og representasjon som Kortholder har i en ordinær jobbsammenheng. Det er ikke tillatt å benytte Kortet til å betale for varer som er forbudt i Norge. Kortet er ikke beregnet på innskudd, og det betales ikke rente på positiv saldo. Kortutsteder forbeholder seg retten til å tilbakebetale positiv saldo til Kortholder. 9. Forhåndsreservasjon Der brukerstedet har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør, kan det reserveres et beløp på kortkontoen. 10. Etterbelastning Kortholder kan etterbelastes for krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie, overføring av penger fra Kortet til bankkonto eller lignende dersom Kortholder ved bestilling av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert dette, eller blitt gjort oppmerksom på Kortutsteders rett til slik etterbelastning. Brukersteder i Norge er forpliktet til å gi/sende forhåndsvarsel til Kortholder om etterbelastning som ikke skjer i umiddelbar tilknytning til bruken av Kortet. Uten hensyn til om Kortholder har mottatt forhåndsvarsel fra brukerstedet, har Kortholder rett til å kreve stansing og tilbakekall av beløp knyttet til slike tilleggskrav dersom Kortholder ikke vedkjenner seg disse. Kortutsteder skal medvirke til at transaksjonen stanses, ev. sørge for tilbakeføring av beløpet etter pkt Tilbakekall Kortholder kan ikke stanse eller tilbakekalle transaksjoner jf. finansavtaleloven 28 etter at Kortholder har samtykket til transaksjonen, f.eks ved bruk av PIN-kode eller signatur jf pkt Kvittering og egenkontroll Kvitteringen som Kortholder får ved bruk av Kortet bør oppbevares for senere kontroll mot faktura-/transaksjonsoversikten. Kortholder må melde fra til Kortutsteder uten ugrunnet opphold dersom opplysningene fra Kortutsteder ikke er i samsvar med Kortholders egne noteringer. 13. Fakturering og betaling Kortholder mottar månedlig faktura med spesifikasjoner av bevegelser på kortkontoen, månedlig minstebetaling og ev. renter og gebyrer iht. gjeldende priser og betingelser. Bruk på postkontor, valutakjøp, regningsbetaling og overføring fra Kortet til bankkonto regnes som kontantuttak. Kortholder plikter å betale det angitte minstebeløpet ved forfall. Dersom betaling ikke skjer til rett tid iht. tilsendt faktura, kan Kortutsteder sperre Kortet og belaste forsinkelsesrenter og gebyrer (herunder omkostninger fastsatt etter inkassolovgivningens bestemmelser). Ved Kortholders kjøp av tilleggstjenester tilknyttet Kortet fra Kortutsteder belastes Kortet automatisk for disse kjøpene. Kortholder er ansvarlig for at det er disponibel kreditt på Kortet for slike belastninger. 14. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent Kortholder kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betalingstransaksjon iverksatt av, eller via betalingsmottakeren, hvis Kortholder kan påvise at Kortholder ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og beløpet oversteg hva Kortholder med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig. Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom Kortholders samtykke til betalingstransaksjonen ble gitt direkte til banken og Kortholder ble varslet om Santander Consumer Bank AS Org.nr.: side 1 av 2

5 den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen, eller straks etter at det eksakte beløpet var kjent for betalingsmottaker. Kortholder må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. 15. Ansvar for andres misbruk av Kortet Kortutsteder er ansvarlig for uautoriserte belastninger med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Kortholder har ansvar for misbruk mv. som til enhver tid følger lovgivningen. For tiden gjelder bl.a. flg. regler: Kortholder svarer med inntil kr i egenandel for tap som skyldes andres urettmessige bruk av Kortet når tilhørende personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre er brukt. Kortholder svarer med inntil kr for tap som skyldes andres urettmessige bruk av Kortet dersom: a) Kortholder, eller noen Kortet er overlatt til, ved grov uaktsomhet har muliggjort misbruket (f.eks bistand i bruk av PIN-kode, eller ved dårlig kamuflert/oppbevart PIN-kode se pkt 5). b) misbruket er muliggjort fordi Kortholder, eller noen Kortet er overlatt til, har unnlatt å underrette Kortutsteder eller Kortutsteders utpekte medhjelper snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at Kortet er kommet bort, eller innen rimelig tid etter at dette burde vært oppdaget. Begrensningene i avsnittet over gjelder ikke dersom Kortholder eller noen Kortet er overlatt til, forsettelig har muliggjort bruken av Kortet. Begrensningene gjelder heller ikke for tap som er oppstått som følge av at Kortholder eller noen Kortet er overlatt til, har unnlatt å underrette Kortutsteder snarest mulig etter å ha fått kjennskap til irregulær bruk av Kortet. Kortholder svarer ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at Kortutsteder har fått underretning om at Kortet er kommet bort eller at kode eller annen sikkerhetsprosedyre kan ha blitt tilgjengelig for uvedkommende. Kortholder er likevel ansvarlig dersom Kortholder eller noen som etter kontoavtalen har rett til å foreta transaksjoner på Kortet, forsettlig har muliggjort bruken. Uten hensyn til ansvarsreglene ovenfor er Kortholder i alle tilfelle ansvarlig for tap som skyldes at Kortholder eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har utvist eller medvirket til svindel mot Kortutsteder. 16. Reklamasjon. Tilbakeføring Bestrider Kortholder å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene i pkt 15, skal Kortutsteder tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet transaksjonen ble registrert på Kortet, forutsatt at Kortholder setter frem skriftlig krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Kortholder ble eller burde ha blitt kjent med forholdet og senest 13 mnd etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom Kortholder skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller Kortutsteder innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Kortholder har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker fra den dagen Kortutsteder ble kjent med avvisningen. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for Kortholders egenandel på kr 1 200, med mindre Kortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre. Tilbakeføringsplikten gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som Kortholder selv burde oppdaget ved bruk av Kortet i forbindelse med betaling for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Dersom Kortholder mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen på Kortet, kan Kortutsteder kreve at Kortholder anmelder forholdet til politiet. Kortholder skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon og reklamasjon. 17. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende Kortutsteder er ansvarlig for Kortholders tap dersom Kortholders konto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Kortutsteder er uten ansvar dersom Kortet ikke kan benyttes som følge av driftsstans i kortsystemet, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre Kortutsteder har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til Kortholders direkte tap. Kortholder må utvise spesiell aktsomhet ved inntasting av opplysninger ved bruk av Kortet på nettet, herunder Nettbank/Mobilbank m.v. Kortholder er selv ansvarlig for feiltastning som måtte gjøres. 18. Kortholders oppsigelse og heving av avtalen Kortholder kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen for å få avviklet kortkontoforholdet. Ev. tilleggstjenester vil opphøre som følge av oppsigelsen. Ved slik oppsigelse skal Kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av ev. forhåndsbetalt periodeavgift. Utestående saldo, samt transaksjoner som blir belastet og/ eller utført av Kortholder etter opphør av avtalen vil bli inndrevet på vanlig måte inntil beløpet er innfridd. 19. Kortutsteders oppsigelse og heving av avtalen Kortutsteder kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn anses bl.a. at Kortholder utvandrer eller flytter til utlandet for lengre tid. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Ved slik oppsigelse skal Kortholder få tilbakebetalt en forholdmessig del av ev. forhåndsbetalt periodeavgift. Avtalens vilkår for innbetaling av Kortutsteders tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen. Kortutsteder kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kortholdes side, samt hvor hjemmel for dette foreligger etter lovgivning eller alm. obligasjonsrettslige prinsipper. Grunnen til hevingen skal opplyses. Ved oppsigelse/heving av avtalen, bortfaller ev. tilleggstjenester som følger kortet, med mindre annet er avtalt. 20. Avslutning av samarbeid med Co-brandpartner Dersom samarbeidet mellom Kortutsteder og en Co-brandpartner blir avsluttet vil Kortholder bli informert om dette. Kortholders kontaktopplysninger vil kunne bli utlevert til Co-brandpartnerens eventuelle nye kortutsteder. Kredittrammen og eventuelle tilleggstjenester fra Kortusteder vil automatisk flyttes til et annet kortprodukt fra Kortutsteder. Det nye produktet fra Santander vil ha minimum like gode kredittbetingelser som det avsluttede produktet hadde. 21. Tvisteløsning - Finansklagenemnda Tvist mellom Kortutsteder og Kortholder som er forbruker kan behandles av Finansklagenemnda og/eller norsk domstol. 22. Avtaleinngåelse - Varsler Kunden samtykker i at all kommunikasjon fra og til Kortutsteder kan skje elektronisk, herunder enhver avtaleinngåelse for kortet og ev. tilleggstjenester, samt ethvert varsel som gis fra Kortutsteder til Kortholder. 23. Elektronisk kommunikasjon Informasjon på hjemmesider, e-post og mobil er likestilt med kommunikasjon pr brevpost. Utsendelse av elektronisk melding til adresse som ordinært krever passordlignende enheter (f.eks. SIM-kort eller e-post) anses likeverdig med rekommandert sending når sending ikke møter negativ mottakerkvittering. Generelt vil alle krav til skriftlighet likestille elektronisk kommunikasjon med papir. Kortholder skal omgående melde navn, e-post, mobil- og andre telefonnr, og adresseforandring til Kortutsteder. 24. Personopplysninger Alle opplysningene som registreres i forbindelse med avtaler og bruk av kort/ konto/betalingstjenester er underlagt taushetsplikt og reglene i Personopplysningsloven. Behandlingsansvarlige for opplysningene er Santander Consumer Bank AS. Kortholder samtykker til at Kortutsteder innhenter informasjon om Kortholder fra andre kilder, som f.eks adresse og distribusjonsvirksomheter og kredittopplysningsforetak. Dette gjelder på søknadstidspunktet og senere i kundeforholdet. Kortholder samtykker i at opplysningene kan brukes av Kortutsteder og/eller selskapets samarbeidspartnere til administrasjon, rapportering til myndighetene, forbedring av kredittvurderingsmodeller og til å foreta kontroll av kredittverdigheten til Kortholder ved behov. Opplysningene registrert i forbindelse med søknaden, transaksjonsopplysninger/ bruk og andre tilgjengelige opplysninger i kundeforholdet, vil videre bli benyttet til utsendelse av informasjon i forbindelse med Kortet, og til informasjon og markedsføring av tilhørende produkt/tjenester som blir, eller vil bli markedsført av Kortutsteder på vegne av seg selv eller samarbeidspartnere som leverer produkt/tjenester i relasjon til Kortet. Dette samtykket går foran en eventuell registrering i Reservasjonsregisteret. Kortholder kan reservere seg mot å motta markedsføringsmateriell fra Kortutsteder ved å varsle Kortutsteder. Kortutsteder forbeholder seg retten til å overdra alle rettigheter og forpliktelser etter denne avtale til en tredjepart ved salg/ overdragelse av porteføljen eller deler av denne. Kortholder samtykker til at Kortutsteder i slike tilfeller kan overføre alle de registrerte opplysninger om Kortholder til denne tredjeparten. 25. Bonus- og fordelsprogram Enkelte kort fra Kortutsteder kan ha bonus og andre fordelsprogram knyttet til seg. Oversikt over bonus- og fordelsprogram og dets forutsetninger finnes på gjeldende Korts nettsider. Kortutsteder er ikke ansvarlig for at brukersteder ikke er tilsluttet Visa-nettverket eller på annet vis ikke gir bonus eller ikke deltar i bonusprogrammet. Kortutsteder er heller ikke ansvarlig for at brukerstedet er tilknyttet en annen bransjekategori i Visa-systemet, enn det som kunne være naturlig å anta ut fra varens art. Bonus beregnes på bakgrunn av bokførte transaksjoner i valgt bonuskategori på fakturatidspunktet. Bonus er begrenset til et maksimalt beløp per måned og per år, og vil bli godskrevet Kortet i henhold til priser og betingelser. Bonus utover dette blir ikke godskrevet Kortet. Kortutsteder forbeholder seg retten til å endre eller avvikle bonussatser, bransjetilknytning eller bonus-/fordelsprogram i sin helhet. Kortholder vil på forhånd bli varslet. Mislighold eller grove brudd på avtalevilkår kan medføre at opptjent bonus/ utbytte fra fordelsprogram ikke blir utbetalt eller avregnet mot trukket kreditt, gebyrer m.v. på Kortet. Ved opphør av Kortkontoen vil inntjening av bonus opphøre samtidig og eventuell oppspart bonus/utbytte fra fordelsprogram som ikke er utløst tilfaller Kortutsteder. Dersom Kortutsteder gir Kortholder adgang til å knytte gjeldende Kort til andre fordelsprogrammer enn bankens egne, er Kortholder selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger registreres korrekt til enhver tid. Ved eventuelle feil eller manglende utbetaling som følge av kortholders egen feil, vil Kortutsteder og/eller partner ikke kunne holdes ansvarlig. Likeledes vil Kortutsteder ikke være ansvarlig for eventuelt mangelfulle, forsinkede eller uteblitte ytelser fra andre fordelsprogram eller fra co-brandpartnere. 26. Forholdet til lovgivning ellers: Vilkårene ovenfor medfører ingen begrensninger i de rettigheter som både Kortholder og Kortutsteder har etter Finansavtaleloven og den til enhver tid aktuelle øvrige lovgivningen for denne kortavtalen. Fullstendig Kredittavtale sendes ut sammen med kortet Santander Consumer Bank AS Org.nr.: side 2 av 2

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår KREDITTKORTAVTALE MELLOM IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN). GJELDER FRA 7. JULI 2010 1. Avtalen gjelder: Avtalen gjelder utstedelse og bruk av kredittkort

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

Kort forklaring av kredittkort forbruker

Kort forklaring av kredittkort forbruker Kort forklaring av kredittkort forbruker Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra kortutsteder. Kortet kan brukes

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

1,783 % per mnd. 21,40 % per år. Årlig effektiv rente:

1,783 % per mnd. 21,40 % per år. Årlig effektiv rente: Prisliste 365Privat MasterCard Priser Årsavgift 0,- Valutapåslag i Europa 1,75 % Valutapåslag utenfor Europa 2,00% Kredittmaksimum/kredittgrense kr 50 000,- Nominell rentesats av benyttet kreditt 1,783

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides.

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides. Side 1 Del E av kontoavtalen: 1. Kortholder: Den/de som kortene er utstedt til. Selskapet: Utsteder av kortene, DNB Bank ASA. Brukersted: Ulike firmaer m.v. hvor kortene kan benyttes som betalingsmiddel.

Detaljer

Avtalevilkår for Business kredittkort utstedt av Eika Kredittbank AS

Avtalevilkår for Business kredittkort utstedt av Eika Kredittbank AS Avtalevilkår for Business kredittkort utstedt av Eika Kredittbank AS 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling og mobilbetaling.

Detaljer

3 % av benyttet kreditt, minimum kr 250,- Faktureringsgebyr efaktura Faktureringsgebyr papirfaktura (f.o.m 15/4/2012)

3 % av benyttet kreditt, minimum kr 250,- Faktureringsgebyr efaktura Faktureringsgebyr papirfaktura (f.o.m 15/4/2012) Prisliste 365Privat MasterCard februar 2012 Priser Årsavgift 0,- Valutapåslag i Europa 1,75 % Valutapåslag utenfor Europa 2% Kredittmaksimum/kredittgrense kr 50 000,- Nominell rentesats av benyttet kreditt

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura.

Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura. AVTALEVILKÅR YX VISA OG YX VISA MOT 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. YX Visa og YX Visa MOT utstedes i samarbeid med UNO-X Gruppen AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

First Card Kort med privat ansvar Del 4

First Card Kort med privat ansvar Del 4 First Card Kort med privat ansvar Del 4 Fylles ut av First Card Ansatt hos FC Kundenummer FC Avtale ID Kortbestilling (Bruk blokkbokstaver) BEDRIFTENS FULLSTENDIGE NAVN ORGANISASJONSNR (9 SIFFER) ETTERNAVN

Detaljer

{Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato}

{Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato} {Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato} KUNDEAVTALE AVTALEN GJELDER: KOMPLETT BANK MASTERCARD Tilbudt kreditt er basert på de opplysninger som er oppgitt i søknaden. Kundeavtalen

Detaljer

Visa Business Card privat ansvar Søknadsskjema

Visa Business Card privat ansvar Søknadsskjema Visa Business Card privat ansvar Søknadsskjema SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER, DA SKJEMAET SKAL LESES MASKINELT Personlige opplysninger Fornavn (alle): Etternavn: Adresse: Postnummer: Poststed: Fødselsnummer

Detaljer

Avtale om. % p.a. Renten beregnes. Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtale om. % p.a. Renten beregnes. Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Bank/Foretak Organisasjonsnummer Avtale om Denne avtalen består av: Del 1: Denne hoveddelen, inklusive Avtalevilkår for kredittkort Del 2: Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (heretter

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Søknad om kredittkort

Søknad om kredittkort Søknad om kredittkort Etternavn Fornavn Fødselsnr. 11 siffer Adresse Postnr./sted Telefon Søkers E-mail adresse Alternativ fakturaadresse (Adresse, Postnr./sted) Søknad om: Privat MasterCard Nordea Gold

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Der er utformet en standardisert blankett for informasjon om forbrukerkreditt. Opplysningene gjengir det tilbudet vi gir under nåværende markedsforhold.

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV04 NORGE ) Gjelder fra 01.01.2016. Side 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV04 NORGE ) Gjelder fra 01.01.2016. Side 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Side 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV04 NORGE ) Gjelder fra 01.01.2016 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Org. nummer: Firmaets navn: Kontaktperson i

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Søknadsskjema Visa Business Card Bedriftsansvar

Søknadsskjema Visa Business Card Bedriftsansvar Søknadsskjema Visa Business Card Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (Vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Foretaksnummer: Firmaets navn: Kontaktperson i firmaet:

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Betingelser for bruk av ESSO Firmakort Gyldighet Esso Firmakort kan brukes på

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Eurocard Gold Søknad om kort med personlig ansvar Personlige opplysninger Eurocard Finance Arbeid Bankforbindelse Ønsket fakturadato Betingelser

Eurocard Gold Søknad om kort med personlig ansvar Personlige opplysninger Eurocard Finance Arbeid Bankforbindelse Ønsket fakturadato Betingelser Eurocard Gold Søknad om kort med personlig ansvar Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre, kun norske nr.) Alle fornavn Etternavn Adresse (registrert i folkeregisteret) Postnr. Poststed Fakturaadresse

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Generelt om angrerett for finansielle tjenester

Generelt om angrerett for finansielle tjenester Generelt om angrerett for finansielle tjenester Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted.

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: <kundenr> Etternavn: Fornavn: Fødselsdato:

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: <kundenr> Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: MEDLEMSKONTRAKT l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf privat: Mobil: E-post Kontonummer:

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2.

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Ark 1 av i alt 7 Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon for avtale- og tjenesteinformasjon Tjenesteavtalen mellom kunde

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Kontraktsutvalget 25. september 2015 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 September 2013 Veiledning til finansavtaleloven 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne- og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtaleloven

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer