VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Roar Berg Hansen AP Ingerid Hayes SV Margit Auran KRF Tone Edland SP Knut Erik Jordstøyl SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Knut Berdal Ringhus SV Baiba Sheine SV Kari Rustberggård SV Agnar Bratland KRF Tor Strømme AP Lena Romtveit SP Vera Jørgensen SV Jorunn Hestmann Gunvor Strømme AP Erlend Larsen Nora Thorsrud SV Ali Abdi Mohamed Per Øyvind Røisgaard AP Anne Lise Verpe Sandok Jon Rikard Kleven SP Eva Gulbrandsen Flatland FRP Tore Maurits Damberg Saker til handsaming 10/69-10/71 Merknader Halvor Kostveit (Frp) måtte melde sjukdomsforfall rett før møtet. Det var då for seint å kalle inn vara. 1/14

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Tor Eivind Erikstein Øystein Høgetveit Toril Nicolaisen Jan Myrekrok Signe Marie Kittelsaa Magne Tveiten AnnWraa Torgrim Thommassen Kari Dalen Eystein Matheussen Signe Olesrud Aud Groven Gerd L. Kroken Stilling Rådmann Assisterande rådmann Nestleiar kontrollutvalet Næringssjef Plan- og økonomisjef Kultursjef Driftssjef Helsesjef Kjøkensjef Institusjonssjef Tenestetorgsjef Reinhaldssjef Organisasjonssjef Barnehagesjef Hakkespetta barnehage Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/14

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/69 Referat og meldingar PS 10/70 Utsetting av sak om legetenesta i Vinje kommune PS 10/71 Budsjett 2011 / økonomiplan /14

4 PS 10/69 RS 10/17 REFERAT OG MELDINGAR Møtebok frå førre møte Handsaming i Kommunestyret : Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 10/70 UTSETTING AV SAK OM LEGETENESTA I VINJE KOMMUNE RÅDMANNENS FRAMLEGG TIL VEDTAK: Saka om legetenesta i kommunen vart utsett til behandling i mars 2011, i påvente på brukarundersøking og at det då blir lagt fram eit konkret forslag til korleis helseeininga vil sjå ut på kort og lang sikt. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Saka om legetenesta i kommunen blir utsett. Framlegget frå Rønningen blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Saka om legetenesta i kommunen vart utsett til behandling i mars 2011, i påvente på brukarundersøking og at det då blir lagt fram eit konkret forslag til korleis helseeininga vil sjå ut på kort og lang sikt. Saksordførar: Halvor Lognvik Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei samrøystes vedteke. Saka om legetenesta i kommunen blir utsett. 4/14

5 PS 10/71 BUDSJETT 2011 / ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Formannskapets framlegg til Budsjett 2011 og Økonomiplan vert vedteke slik det ligg føre i dokument frå rådmannen av Rådmannen utformar nødvendige budsjettdokument som omtala i saksutgreiinga og legg formannskapets budsjettinnstilling ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i kommunelova. 2. Det kommunale skattøret vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. 3. I medhald av lov om eigedomskatt av 6. juni 1975 nr. 29, vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i kommunen med 7 promille av takstverdi. 4. Vinje kommune tek opp lån stort kr ,- til finansiering av investeringar for 2011, med avdragstid 30 år. 5. Salsprisen for særavtalekraft vert uendra med 18,5 øre/kw gjeldande frå Satsar for sals- og skjenkeavgifter for 2011 vert fastsett i samsvar med forskrift til alkohollova. 7. Dei kommunale vass- og kloakkavgiftene vert auka med 10% frå Årlege renovasjonsavgifter vert fastsett som tilrådd av styret for Renovest. 9. Den kommunale feieavgifta vert uendra, kr. 420,- frå Søknad om utsleppsløyve som gjeld oppgradering av eksisterande reinseløysing til bustad er friteke for å betale gebyr. 11. Framlagde søknader frå AIR, Høgskulen i Telemark og ViTo kompetanse vert avslått. 12. Støtte til Rauland kunstforening vert innvilga og blir dekt innanfor ramma til kultureininga. 13. Rådmannen evaluerer det samla undervisningstilbodet, og kjem med framlegg til eventuelle endringar i løpet av 1. halvår Betaling for raudt løyve etter motorferdselplanen for vintersesongen 2011 vert sett til 200 kr, med verknad frå 18. november 10. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå formannskapet: 1. Formannskapet legg rådmannens framlegg til budsjett 2011 og økonomiplan ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i kommunelova. 2. Formannskapet ønskjer ikkje ta stilling til eventuell samlokalisering av legekontora før evalueringsrapporten ligg føre, jf. vedtak i kommunestyret Når det gjeld andre saker i budsjettet, vil partia koma att med eigne framlegg i samband med handsaminga i kommunestyret. 5/14

6 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Formannskapet legg rådmannens framlegg til budsjett 2011 og økonomiplan ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i kommunelova. 2. Formannskapet ønskjer ikkje ta stilling til eventuell samlokalisering av legekontora før evalueringsrapporten ligg føre, jf. vedtak i kommunestyret Når det gjeld andre saker i budsjettet, vil partia koma att med eigne framlegg i samband med handsaminga i kommunestyret. Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet : Framlegg: AMU har følgjande merknader til Formannskapet sitt forslag til budsjett 2011/økonomiplan : 1. Talet på lærlingar bør oppretthaldast på nivået som Ved innsparing er det viktig å sjå forslaga i ljos av kva som er kommunen sine lovpålagte oppgåver. 3. Tideleg iverksetjing av tiltak ovanfor brukarar med særskilt trong er viktig å prioritere. 4. Seniorpolitiske tiltak bør vidareførast. 5. AMU sluttar elles opp om bekymringsmeldinga frå HVO (vedlegg til saka). Votering: Pkt. nr. 1 Pkt. nr. 2: Pkt. nr. 3: Pkt. nr. 4: Pkt. nr. 5: Vedteke med 6 mot 1 røyst Samrøystes Samrøystes Punktet blei ikkje vedteke; 3 røysta for og 4 mot. Samrøystes VEDTAK: AMU har følgjande merknader til Formannskapet sitt forslag til budsjett 2011/økonomiplan : 1. Talet på lærlingar bør oppretthaldast på nivået som Ved innsparing er det viktig å sjå forslaga i ljos av kva som er kommunen sine lovpålagte oppgåver. 3. Tideleg iverksetjing av tiltak ovanfor brukarar med særskilt trong er viktig å prioritere. 4. AMU sluttar elles opp om bekymringsmeldinga frå HVO (vedlegg til saka). 6/14

7 Handsaming i Eldrerådet : Framlegg frå eldrerådet: Eldrerådet har forståing for at innstramming av budsjett/økonomiplan er nødvendig grunna fleire år med store overskridingar i forhold til vedtekne budsjett. Rådet forventar at kommunestyret vil gjera dette til minst mogleg skade for eldre og uføre, og at eldremillionen blir skjerma til tiltak for desse. Framlegget frå eldrerådet blei samrøystes vedteke. Eldrerådet har forståing for at innstramming av budsjett/økonomiplan er nødvendig grunna fleire år med store overskridingar i forhold til vedtekne budsjett. Rådet forventar at kommunestyret vil gjera dette til minst mogleg skade for eldre og uføre, og at eldremillionen blir skjerma til tiltak for desse. Handsaming i Råd for funksjonshemma : Framlegg frå: Rådet for funksjonshemma har forståing for at innstramming av budsjett/økonomiplan er nødvendig grunna fleire år med store overskridingar i forhold til vedtekne budsjett. Rådet forventar at kommunestyret vil gjera dette til minst mogleg skade for eldre og uføre, og at eldremillionen blir skjerma til tiltak for desse. Rådet ber og kommunestyret sjå nærare på om det er høve til å behalde 50% logopedstilling i kommunen. Framlegget frå rådet for funksjonshemma blei samrøystes vedteke. Rådet for funksjonshemma har forståing for at innstramming av budsjett/økonomiplan er nødvendig grunna fleire år med store overskridingar i forhold til vedtekne budsjett. Rådet forventar at kommunestyret vil gjera dette til minst mogleg skade for eldre og uføre, og at eldremillionen blir skjerma til tiltak for desse. Rådet ber og kommunestyret sjå nærare på om det er høve til å behalde 50% logopedstilling i kommunen. 7/14

8 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Krf. Agnar Bratland: Auke straumprisen frå 18,5 til 20 øre pr. kwt. Inntektsauka på kr ,- skal gå til einingane Vinje sjukeheim og Vinje heimetenester. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje FRP meiner den økonomiske og praktiske situasjonen for kommunen er slik at ein ikkje kan legge opp til nyinvesteringar i 2011 på anna enn mindre tiltak som ikkje involverer stor innsats frå teknisk personell. Vinje FRP vil ha 2011 som eit konsolideringsår for både økonomi og personell. Vinje FRP har nummerert sidene i heftet til kommunestyret frå 1 til 64 og vil referere til sidetal og har derfor fylgjande framlegg: Side Investeringsbudsjett og side 48 Låneopptak 1. Investeringsbudsjettet må ha eit tak på kr 45 mill i 2011 (reduksjon frå 84,143) 2. Låneopptak reduserast tilsvarande Nytt tal for låneopptak i 2011 kr 12, 790 mill 3. Investeringsbudsjettet skal brukast til å fullføre prosjekt som er i gang samt prosjekt som er kontraktfesta. 4. Ingen nye store prosjekt skal igangsettast. Mindre prosjekt som ikkje krev stor innsats frå teknisk etat kan gjennomførast. Det er ikkje tenkt midlar til Kommunale vegar Bruer eller GS vegar i år. Tidlegare avsette midlar for gang og sykkelvegar er nok for å dekke det som evt kan realiserast i år Vinje Kommune tek stadig meir av særavtalemidlane inn til kommunal drift. Dette kan ikkje aksepterast Vinje FRP vil foreslå at straumprisen frå kommunen til abonnentane skal vera 13 øre. 6. Vinje FRP vil ha mva refusjonen bokført på eiga linje i budsjettet, den skal ikkje blandast saman med straumrefusjonen. 7. Investeringsbudsjettet skal i framtida budsjetterast med ein rund sum som tak på investeringar pr år. Investeringsbudsjettet skal ikkje talfeste einskilde investeringsprosjekt, men prosjekta skal gjennomførast i tur og orden etter prioriteringsliste frå Kommunestyret. 8. Vinje Kommune søker samarbeid med private aktørar når ein skal realisere større byggeprosjekt i kommunal/privat regi for å kunne redusere både bygge og driftskostnad. 9. Før eit prosjekt blir gjennomført, skal dette ha kalkyle på kva det vil ha å sei for driftskostnaden til kommunen. 10. Vinje Kommune legg alle bustadhus ut for sal.me tek sikte på å få selt bustader for 4 mill i 2011 Salssummen tilførast ulike fond. 8/14

9 Kommunal organisering Vinje kommune tek sikte på å redusere antal einingar frå 19 til 5 eller 7 i løpet av året Alle stillingar som blir ledige skal vurderast av administrasjonsutvalet før utlysing. Intern omplassering er ynskjeleg dersom dette er mogleg. Side 23 Bufferspesifikasjon for lønns og prisvekst er altfor høg og kan ikkje aksepterast slik den ligg fyre. Her må betydelege reduksjonar og dette må handsamast som eiga sak på nyåret 2011 saman med sak om omorganisering. Side Ønskemål Investeringstiltak uprioritert Lista blir del av sak for omorganisering på nyåret. Somme av tiltaka kan bli prioriterte ut frå nødvendige tiltak ved omorganiseringa Side Innsparingstiltak Desse er ikkje akseptable ut frå den kunnskapen eller mangel på kunnskap kommunestyret har om desse spørsmåla. Evt iverksetting av desse må besluttast i formannskapet i Formannskapet må i så fall vurdere andre innsparingstiltak Generelt Budsjettet rullerast våren Side 52 til 64 Mål og tiltak for 2011 Vinje Kommune ynskjer ein oversikt over kva planlegging kostar kommunen gjennom året Vinje Kommune vil be kontrollutvalet om å sjå på og skaffe oversikt over dette. Dekkast inn slik: Reduksjon av konsulentbruk kr ,- Naturleg avgang kr ,- Framlegg frå Krf v. Agnar Bratland: - Kunstgrasbane Rauland ut i 2011 pga vedtak i OVU kr , % auke i V/A-avgiftene kr ,- - Kutt i kultur og Sondov kr ,- Framlegg frå H v. Ole Kristian Nyhus: - Vinje kommune finn ut i frå den økonomiske stoda i kommunen er komen i, grunna svært stor auke i lønskostnadane, at ein bør evaluere einingane. Dette bør gjerast etter sama malen som ein nytta i Gjennomgåande representasjon i utvala fell bort. - Antal kommunestyrerepresentantar blir redusert med 4. Dvs. frå og med neste val skal kommunestyret vere på 21 representantar. 9/14

10 Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: - Vinje kommune søkjer Helse- og omsorgsdepartementet om å få godkjent Vinje helsesenter som eit lokalmedisinsk senter og økonomisk støtte til prosjektet. Departementet har m.a. opna for støtte til lokalmedisinske sentre alt i budsjettet for Tilbod om røntgen og eventuell ambulansetilknyting kan styrke senteret som eit samhandlingsprosjekt, jf. Samhandlingsreforma. Framlegg frå Sp v. Tone Edland: Innsparing Renteinntekter kr ,- Redusere buffer for elevar med særskilde behov kr ,- Innsparing sjukeheim/heimetenestene kr ,- 3 legekontor kr ,- Politisk verksemd kr ,- Vidareutdanning lærarar kr ,- Logopedstilling kr ,- Jolebord kr ,- Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: - Logoped dekt inn i full stilling - Røntgen blir utsett til Seniorpolitikken er ei avtalesak. Må tilbake til partane før vedtak fattast - V/A-avgifter reduserast frå 10 % til 3 %, dekt inn ved auka skatteinnslag - Med respekt for Næringslaget i Haukeli/Edland sitt brev av om frustrasjon og manglande tillit til kommuneadministrasjonen og politisk leiing, vil Vinje Ap be om at det til det fyrste kommunestyremøtet i 2011, leggast fram ein økonomisk sluttrapport over kommunens støtte i samband med Fristad II, inkl. utearbeidet. Dette då ein må forstå at dette byggearbeidet nå er ferdig. - Oppretthalde lærlingeplassane Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Vinje mot 2015: 1. Kommunestyret er ikkje tilstrekkeleg nøgd med framlagt budsjettdokument med tanke på dokumentasjon, oversikt og forklaringar til økonomiske tilhøve og overordna økonomiske målsettingar. Kommunestyret ynskjer difor at ny handsaming/rullering av økonomiplanen alt skal finne stad før 1. juli Generelt ser kommunestyret føre seg separat handsaming av økonomiplan og årsbudsjett frametter; ved at økonomiplanen for dei komande fire åra (år 1-4) vert handsama like før eller rett etter sommarferien og at årsbudsjettet for år 1 vert handsama seinhaustes i år Kommunestyret ynskjer at politisk og administrativ leiing etablerar prosjektet Vinje mot 2015 der ein m.a. søkjer hjelp frå ekspertise frå eksternt ressursmiljø til å grave seg djupt ned i kommuneøkonomien i Vinje, og etablere årshjul, prosess og dokumentasjon for budsjetthandsaminga slik som omtala i føregåande punkt. Kommunestyret ynskjer at 10/14

11 ekstern hjelp/rådgjevar held fram i oppdraget fram til og med utarbeiding og presentasjon av rådmannen sitt framlegg til handlingsprogram/økonomiplan for Kommunestyret ynskjer parallelt med dette at det vert igangsett eit omfattande kartleggings- og omstillingsprosjekt kalla Vinje i balanse og utvikling, med bistand frå eksternt ressursmiljø på kommuneøkonomi som prosessveiledar og pådrivar. Prosjektet skal inngåande kartleggje ressursbruken og utgiftsnivået til kommunen på ulike tenesteområde. I rapporteringa frå prosjektet skal det leggast fram eit knippe eller "meny-val" av konkrete tiltak som kan redusere netto driftsutgiftene på ulike tenesteområde med minimum 2,5 mill. kr i 2011, 5 mill. i 2012 og endeleg effekt på 8 mill. kr f.o.m Kommunestyret ynskjer at rapporteringa frå arbeidet skal liggje føre innan 15. mai Innsparingskravet på minimum 2,5 mill. kr for 2011 vil bli følgd opp ved ein revisjon av årsbudsjettet før sommarferien Kommunestyret vil ta stilling til innsparingskrava for dei andre åra ved handsaminga av rammeføresetnadene i handlingsprogram/økonomiplan for Kommunestyret legg til grunn finansiering av ekstern ressursbistand med bruk av midlar frå generelt disposisjonsfond, innanfor ei ramme førebels sett til kr ekskl. mva. Framlegg frå SV v. Arne Vinje: I Nye investeringsprosjekt i 2011: - Edland skule brannanlegg kr Teleslynge i kommunale hus kr Finansiert gjennom bruk av kapitalfondet. Salsprisen for kommunale tomter i bustadfelt blir auka frå kr til kr Sal av kommunale tomter blir budsjettert med kr Inntektene blir avsette til kapitalfond. II Fylgjande investeringar blir utsette til 2012: Omsorgsbustader Omsorgsbustader vanskelegstilte Bustadfelt Rauland 10,0 mill 3,5 mill 8,0 mill Reduserte låneopptak tilsvarande kr. 21,5 mill i 2011 inneber innsparte renteutgifter på kr og avdrag på kr , til saman ei styrking av driftsramma med kr /14

12 Tekstvedtaket Nytt punkt 4: Rådmannen utgreier innføringa av generell eigedomsskatt i Vinje utforming og provenyverknad. Utgreiinga må vera gjennomført tidsnok til at eit eventuelt vedtak kan setjast i verk for budsjettåret Endra punkt 12: Søknad om støtte frå Høgskulen i Telemark blir avslegen. Søknader frå AiR og ViTo kompetanse kan ikkje handsamast før det lovmessige grunnlaget for ei eventuell støtte er klarlagt. Nytt punkt 14: Reduksjonen på kr av ramma til barnehagane skal fordelast av einingane sjølve. Framlegg frå Sp v. Lena Romtveit: Endring i pkt. 12: Støtte til Rauland kunstforening vert løyvd med kr ,- for eitt år, og dekt innanfor ramma til kultur. Framlegg frå SV v. Kari Rustberggard: Endring i pkt. 12: Støtte til Rauland kunstforening vert løyvd med kr ,- for eitt år, og dekt innanfor ramma til næring. Framlegg frå rådmannen: Timeprisen for landbrukarvikar blir auka frå kr 130,- til kr 150,- pr. time. Oppmøtesummen blir kr 100,-. Røysting: - Framlegg frå Tone Edland til endringar i formannskapets framlegg til budsjett blei vedteke med 17 mot 7 røyster. - Straumprisen ein røysta fyrst om ein ville ha reduksjon i straumprisen til 13 øre pr. kwh etter framlegg frå Halvor Lognvik. Dette blei avslege med 22 mot 2 røyster. Deretter sette ein formannskapets framlegg opp mot Bratlands framlegg. Bratlands framlegg blei vedteke med 13 mot 11 røyster. - Halvor Lognviks framlegg til budsjett elles fall med 22 mot 2 røyster. - Tor Strømmes framlegg vedkomande utsetting av røntgen blei vedteke med 13 mot 11 røyster. - Tilskot til Rauland kunstforening Ein røysta fyrst over om kunstforeninga skulle få tilskot eller ikkje. Det blei vedteke med 22 mot 1 røyst at dei skulle få tilskot. Deretter røysta ein over storleiken på tilskotet - formannskapets mot Rustberggard og Romtveits framlegg. Det blei vedteke med 16 mot 7 røyster at tilskotet skulle vere kr ,-. Deretter røysta ein over dekningsmåten Rustberggards framlegg mot Romtveits. Det blei vedteke med 19 mot 4 røyster at det skulle dekkast over ramma til kultur. Ingerid Hayes gjekk frå som ugild (jf. FVL 6a) under røystinga av dette punktet og ved endeleg vedtak av budsjettet. 12/14

13 - Arne Vinjes framlegg om utgreiing av generell eigedomsskatt i Vinje blei vedteke med 16 mot 8 røyster. - Arne Vinjes framlegg til endring av formannskapets pkt. 12 blei samrøystes vedteke - Arne Vinjes framlegg vedkomande reduksjonen i barnehagane blei samrøystes vedteke. - Formannskapets framlegg: o Pkt. 1 blei samrøystes vedteke o Pkt. 2 blei samrøystes vedteke o Pkt. 3 blei samrøystes vedteke o Pkt. 4 blei samrøystes vedteke o Pkt. 6 blei samrøystes vedteke o Pkt. 7 blei samrøystes vedteke o Pkt. 8 blei samrøystes vedteke o Pkt. 9 blei samrøystes vedteke med endring i teksten o Pkt. 10 blei samrøystes vedteke o Pkt. 13 blei vedteke samrøystes at skulle takast ut o Pkt. 14 blei samrøystes vedteke - Rådmannens framlegg vedk. landbruksvikar blei samrøystes vedteke. - Kommunestyrets endelege framlegg til vedtak blei vedteke med 19 mot 4 røyster. Ingerid Hayes gjekk frå som ugild, jf. FVL 6a. Ein røysta ikkje over Tor Strømmes framlegg vedkomande oppretthalding av lærlingplassar då det ikkje var dekningsmåte for framlegget. Desse framlegga blir oversendt formannskapet: - Børre Rønningens framlegg vedkomande lokalmedisinsk senter og Vinje mot Tor Strømmes framlegg vedkomande seniorpolitikken og økonomisk sluttrapport for Fristad II. - Ole Kristian Nyhus sitt framlegg vedkomande evaluering av einingane. Endeleg vedtak blei då: 1. Formannskapets framlegg til Budsjett 2011 og Økonomiplan blir vedteke slik det ligg føre i dokument frå rådmannen av , med endringar vedtekne av kommunestyret Det kommunale skatteøret blir fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. 3. I medhald av lov om eigedomskatt av 6. juni 1975 nr. 29, blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i kommunen med 7 promille av takstverdi. 4. Rådmannen utgreier innføringa av generell eigedomsskatt i Vinje utforming og provenyverknad. Utgreiinga må vera gjennomført tidsnok til at eit eventuelt vedtak kan setjast i verk for budsjettåret Vinje kommune tek opp lån stort kr til finansiering av investeringar for 2011, med avdragstid 30 år. 6. Salsprisen for konsesjonskraft blir justert til 20 øre/kwh, gjeldande frå Satsar for sals- og skjenkeavgifter for 2011 blir fastsette i samsvar med forskrift til alkohollova. 8. Dei kommunale vass- og kloakkavgiftene blir auka med 10 % frå Årlege renovasjonsavgifter blir fastsette som tilrådd av styret for Renovest. 10. Den kommunale feieavgifta blir fastsett i samsvar med sjølvkost frå /14

14 11. Ved søknad om utsleppsløyve som gjeld oppgradering av eksisterande reinseløysing til bustad, er tiltakshavaren friteken for å betale byggesaksgebyr. 12. Søknad om støtte frå Høgskulen i Telemark blir avslegen. Søknader frå AiR og ViTo kompetanse kan ikkje handsamast før det lovmessige grunnlaget for ei eventuell støtte er klarlagt. 13. Det blir løyvt kr i støtte til Rauland Kunstforening. Løyvinga blir dekt innanfor ramma til kultureininga. 14. Reduksjonen på kr av ramma til barnehagane skal fordelast av einingane sjølve. 15. Timeprisen for landbruksvikar blir auka frå kr. 130 til kr Oppmøtesum er kr Betaling for raudt løyve etter motorferdsleplanen for vintersesongen 2011 er sett til 200 kr, med verknad frå 18. november /14

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 20.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.04.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 16.10.2008 09:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt:16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer