Årsregnskap for Kulturdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap for Kulturdepartementet"

Transkript

1 Årsregnskap for 2016 Kulturdepartementet

2 Å rsregnskap for 2016 Kulturdepartementet Ledelseskommentar Formål Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv og økonomiinstruks for Kulturdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Kulturdepartementets disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Vurderinger av vesentlige forhold I 2016 har Kulturdepartementet samlet disponert tildelinger på utgiftssiden på 5,9 mrd. kroner og i tillegg mottatt en belastningsfullmakt på 1 mill. kroner, jf. bevilgningsrapporteringen og note A og B. Kulturdepartementet har en mindreutgift på totalt 82,2 mill. kroner som vil bli overført til neste år. Artskontorapporteringen viser at rapporterte utgifter til drift og investeringer eksklusiv utbetalinger av tilskudd summerte seg til 60,1 mill. kroner, jf. note 3, 4 og 5. Dette er om lag det samme som i Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter beløp seg til 121,5 mill. kroner, jf. note 2. Lønnsandel av driftsutgiftene er 66,9 prosent. Kulturdepartementets største utgiftspost er tilskuddsforvaltning og i 2016 ble det utbetalt tilskudd på totalt 5 333,1 mill. kroner til ulike mottakere. Fordelingen av tilskudd fremgår av note 7. Forvaltning og utbetaling av tilskudd skjer i henhold til Kulturdepartementets retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Mellomværende med statskassen utgjorde pr 31. desember 2016 kr Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av. Foruten rapportert mellomværende har Kulturdepartementet pådratt seg en leverandørgjeld på kr 5,4 mill. kroner som ikke er betalt og derfor ikke framkommer som utgift i årsregnskapet, jf. opplysninger om avregning med statskassen i note 8. Kulturdepartementet står oppført med kapitalposter i statens kapitalregnskap. Disse aksjepostene skal fremgå av kontospesifikasjonen og vises derfor i note 8. Tilleggsopplysninger Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Kulturdepartementet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal Revisjonsberetningen vil bli publisert på regjeringen.no så snart dokumentet er offentlig. Oslo, 15. mars 2017 Kristin Berge Departementsråd Kulturdepartementet 1

3 Prinsippnote til årsregnskapet Årsregnskap for Kulturdepartementet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene ). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt og nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: a) Regnskapet følger kalenderåret b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen Netto rapportert til bevilgningsregnskapet er lik i begge oppstillingene. Kulturdepartementet er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år. Bevilgningsrapporteringen Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Kulturdepartementet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som Kulturdepartementet har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva Kulturdepartementet har fått stilt til disposisjon av Stortinget eksklusiv tildelinger som er gitt til underliggende virksomheter for hver kombinasjon av kapittel/post. Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser Kulturdepartementet står oppført med i statens kapitalregnskap. Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap. Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra Kulturdepartementet. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen. Artskontorapporteringen Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser regnskapstall som Kulturdepartementet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Kulturdepartementet har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen. 2

4 Oppstilling av bevilgningsrapportering Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 300 Kulturdepartementet 01 Driftsutgifter A, B Kulturdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter A, B Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring 21 Spesielle driftsutgifter A, B Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring 71 Kulturnæringsprosjekter A Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring 72 Kultursamarbeid i nordområdene A Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring 78 Ymse faste tiltak A Frivillighetsformål 21 Forskning og utredning A, B Frivillighetsformål 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner A Frivillighetsformål 71 Tilskudd til frivilligsentraler A Frivillighetsformål 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge A Frivillighetsformål 74 Frivillighetsregister A, B Frivillighetsformål 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner A Frivillighetsformål 76 Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom A Frivillighetsformål 78 Ymse faste tiltak A Frivillighetsformål 79 Til disposisjon A Frivillighetsformål 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg A Frivillighetsformål 84 Ungdoms-OL A Frivillighetsformål 86 Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge A Frivillighetsformål 87 Tilskudd til X-games A, B Allmenne kulturformål 01 Driftsutgifter A, B Allmenne kulturformål 21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter A, B Allmenne kulturformål 52 Norges forskningsråd A Allmenne kulturformål 53 Sametinget A Allmenne kulturformål 73 Nasjonale kulturbygg A, B Allmenne kulturformål 75 EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m. A, B Allmenne kulturformål 78 Ymse faste tiltak A Allmenne kulturformål 79 Til disposisjon A Allmenne kulturformål 82 Nobels Fredssenter A Allmenne kulturformål 85 Gaveforsterkningsordning A Allmenne kulturformål 86 Talentutvikling A Kunstnerformål 75 Vederlagsordninger A Visuell kunst 01 Driftsutgifter A, B Visuell kunst 73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design A Visuell kunst 78 Ymse faste tiltak A Musikkformål 01 Driftsutgifter A, B Musikkformål 60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge A Musikkformål 70 Nasjonale institusjoner A Musikkformål 71 Region-/landsdelsinstitusjoner A Musikkformål 78 Ymse faste tiltak A Scenekunstformål 01 Driftsutgifter A, B Scenekunstformål 70 Nasjonale institusjoner A Scenekunstformål 71 Region-/landsdelsinstitusjoner A Scenekunstformål 73 Region- og distriktsopera A Scenekunstformål 78 Ymse faste tiltak A Språk-, litteratur- og bibliotekformål 73 Språkorganisasjoner A Språk-, litteratur- og bibliotekformål 74 Det Norske Samlaget A Språk-, litteratur- og bibliotekformål 75 Tilskudd til ordboksarbeid A

5 Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål 76 Ibsenpris m.m. A Språk-, litteratur- og bibliotekformål 78 Ymse faste tiltak A Museums- og andre kulturvernformål 70 Det nasjonale museumsnettverket A Museums- og andre kulturvernformål 78 Ymse faste tiltak A Arkivformål 01 Driftsutgifter A Arkivformål 78 Ymse faste tiltak A Film- og medieformål 01 Driftsutgifter A, B Film- og medieformål 21 Spesielle driftsutgifter A, B Film- og medieformål 73 Regional filmsatsing A Film- og medieformål 78 Ymse faste tiltak A Mediestøtte 73 Medieforskning og etterutdanning A Kompensasjon for kopiering til privat bruk 70 Kompensasjon A Den norske kirke 01 Driftsutgifter A, B Den norske kirke 21 Spesielle driftsutgifter A, B Den norske kirke 71 Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet A Den norske kirke 75 Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål A, B Tilskudd til trossamfunn m.m. 70 Tilskudd til tros- og livssynsamfunn A, B Tilskudd til trossamfunn m.m. 75 Tilskudd til private kirkebygg A Tilskudd til trossamfunn m.m. 78 Ymse faste tiltak A Kirkebygg og gravplasser 01 Driftsutgifter A, B Kirkebygg og gravplasser 70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser A Statsrådet 01 Driftsutgifter B Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift 01 Driftsutgifter B Sum utgiftsført Utgiftskapittel Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 2016 Merinntekt og mindreinntekt (-) 3300 Kulturdepartementet 01 Ymse inntekter Allmenne kulturformål 01 Ymse inntekter Sektoravgifter under Kulturdepartementet 72 Vederlag fra TV Tilfeldige inntekter 29 Ymse Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer Norges Bank KK /innbetalinger Norges Bank KK/utbetalinger Endring i mellomværende med statskassen Sum rapportert 0 Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring 6260 Aksjer Mellomværende med statskassen

6 Note A Forklaring av samlet tildeling - utgifter Kapittel og post Betegnelse Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Kulturnæringsprosjekter Kultursamarbeid i nordområdene Ymse faste tiltak Forskning og utredning Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner Tilskudd til frivilligsentraler Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge Frivillighetsregister Herreløs arv til frivillige organisasjoner Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom Ymse faste tiltak Til disposisjon Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Ungdoms-OL Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge Tilskudd til X-games Driftsutgifter Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter Norges forskningsråd Sametinget Nasjonale kulturbygg EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m Ymse faste tiltak Til disposisjon Nobels Fredssenter Gaveforsterkningsordning Talentutvikling Vederlagsordninger Driftsutgifter Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Ymse faste tiltak Driftsutgifter Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge Nasjonale institusjoner Region-/landsdelsinstitusjoner Ymse faste tiltak Driftsutgifter Nasjonale institusjoner Region-/landsdelsinstitusjoner Region- og distriktsopera Ymse faste tiltak Språkorganisasjoner Det Norske Samlaget Tilskudd til ordboksarbeid Ibsenpris m.m Ymse faste tiltak Det nasjonale museumsnettverket Ymse faste tiltak Driftsutgifter Ymse faste tiltak Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Regional filmsatsing Ymse faste tiltak Medieforskning og etterutdanning Kompensasjon Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

7 Kapittel og post Betegnelse Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål Tilskudd til tros- og livssynsamfunn Tilskudd til private kirkebygg Ymse faste tiltak Driftsutgifter Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

8 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år Kapittel og post Stikkord Merutgift(-)/ mindreutgift Utgiftsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastningsfullmakter Mer- eller mindreinntekter iht merinntektsfullmakt Fullmakt til bevilgningsoverskridelse Sum grunnlag for overføring Maks. overførbart beløp på posten Mulig overførbart beløp beregnet av departementet kan overføres kan overføres kan overføres kan overføres kan overføres Belastningsfullmakt Belastningsfullmakt Forklaring til bruk av budsjettfullmakter Mottatte belastningsfullmakter Kulturdepartementet har mottatt en belastningsfullmakt fra Statsministerens kontor på kr på kapittel 0021, post 01. Kr av belastningsfullmakten er benyttet. Kulturdepartementet har videre benyttet seg av en belastningsfullmakt fra Finansdepartementet på kapittel 1633, post 01, gitt i rundskriv R-116 av 12. mars 2015 som gjelder nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. Kr av belastningsfullmakten er benyttet. Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre) Kulturdepartementet har avgitt følgende belastningsfullmakter: - belastningsfullmakt til Riksantikvaren på kr på kapittel 340, post 75. Hele belastningsfullmakten er benyttet. - belastningsfullmakt til fylkesmennene på kapittel 341, post 70. Kr av belastningsfullmakten er benyttet Stikkordet «kan overføres» Kulturdepartementets bevilgninger på følgende kapitler og poster er gitt med stikkordet kan overføres: - kapittel 315, post 74 - kapittel 315, post 87 - kapittel 320, post 21 - kapittel 320, post 73 - kapittel 320, post 75 - kapittel 334, post 73 7

9 Med unntak av for kapittel 315, post 74 er mindreutgiften på postene mindre enn summen av bevilgningene for de to siste budsj ettårene. Hele mindreutgiften inngår derfor i mulig overførbart beløp. For kapittel 315, post 74 er grunnlag for overførbart beløp kr høyere enn tildelingene som er gitt innenfor de to sist e budsjettårene. Mulig overførbart beløp er derfor kr lavere enn grunnlag for overføring. Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter Kulturdepartementet har i 2016 fått fullmakter til å overskride bevilgningen under kap. 300, post 01 og kap. 320, post 01 mot tilsvarende merinntekter under henholdsvis kap. 3300, post 01 og kap. 3320, post 01, jf. Innst. 14 S ( ). Mindreinntekten på kap. 3300, post 01 i 2016 var kroner. Merinntekten på k ap. 3320, post 01 var kroner. Mulig overførbart beløp Mulig overførbart beløp summerer seg til 82,2 mill. kroner. Det er netto mindreutgift på den enkelte post som danner grunnlaget for mulig overførbart beløp. Kulturdepartementet deler be vilgninger med underliggende virksomheter på flere av postene, og beregningene over viser Kulturdepartementets andel av bevilgning på den enkelte kapittel og post. På bakgrunn av godkjent o verførbart beløp fra Finansdepartementet fordeler Kulturdepartementet netto overført beløp på den enkelte post på departementet og de aktuelle underliggende virksomhetene. Fullmakt til bevilgningsoverskridelse Finansdepartementet har gitt Kulturdepartementet samtykke til å overskride bevilgningen på kap. 300, post 21 med inntil 1,5 mill. kroner i 2016 mot tilsvarende innsparing i regnskapet for kroner av fullmakten er benyttet. 8

10 Oppstilling av artskontorapporteringen Note Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Sum innbetalinger fra drift Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn Andre utbetalinger til drift Sum utbetalinger til drift Netto rapporterte driftsutgifter Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetaling av finansinntekter Sum investerings- og finansinntekter 0 0 Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetaling til investeringer Utbetaling av finansutgifter Sum investerings- og finansutgifter Netto rapporterte investerings- og finansutgifter Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler Gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Nettoføringsordning for merverdiavgift Netto rapporterte utgifter på felleskapitler Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oversikt over mellomværende med statskassen Note Eiendeler og gjeld Fordringer Skyldig skattetrekk Annen gjeld Sum mellomværende med statskassen

11 Note 1 Innbetalinger fra drift Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Tilskudd fra andre departement Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer Sum innbetalinger fra drift 1) ) Vederlag fra TV2 på 10,76 mill. kroner ble bokført som driftsinntekt i 2015 og framkommer derfor på note 1 i årsregnskapet Pga. endring av praksis for bokføring av TV2-vederlaget er det bokført som sektoravgift i 2016 og framkommer derfor på note 6. For at kolonnen for 2015 skal være sammenlignbar med tallene for 2016 er TV2- vederlaget ført opp på note 6 i årets regnskap. 10

12 Note 2 Utbetalinger til lønn Lønn Arbeidsgiveravgift Sykepenger og andre refusjoner (-) Andre ytelser Sum utbetalinger til lønn Antall faste årsverk Ressursinnsats målt i utførte årsverk (inkl. faste årsverk, vikarer og midlertidige årsverk ifm. utvalg o.l.. Korrigert for sykefravær, permisjoner og annet fravær)

13 Note 3 Andre utbetalinger til drift Husleie 1) Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler Forskning og utvikling Drift, tjenestekjøp, utredninger mv. 2) Reiser og diett Kontingenter Øvrige driftsutgifter 3) Sum andre utbetalinger til drift ) Økningen fra 2015 til 2016 gjelder husleie for Riksscenen som tidligere ble bokført som tilskudd, jf. note 7. 2) Kulturdepartementet flyttet inn i nye lokaler i Som følge av flyttingen ble det foretatt færre utbetalinger til drift og flere store innkjøp som defineres som investeringer i kontoplanen, jf. note 5. 3) Gjelder blant annet kurs, seminarer, aviser, bøker og kontorrekvisita 12

14 Note 4 Finansinntekter og finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Sum innbetaling av finansinntekter Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter Sum utbetaling av finansutgifter

15 Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer Utbetaling til investeringer Immaterielle eiendeler og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 1) Sum utbetaling til investeringer Utbetaling til kjøp av aksjer Sum utbetaling til kjøp av aksjer 0 0 1) Kulturdepartementet flyttet inn i nye lokaler i I forbindelse med flyttingen ble det foretatt flere store innkjøp som defineres som investeringer i kontoplanen. Se for øvrig note 3, fotnote 2. 14

16 Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Avgifter 1) Tilfeldige og andre inntekter (konto i statens kontoplan) 2) Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten ) Gjelder vederlag fra TV2. Vederlaget ble bokført som en driftsinntekt i 2015 og framkommer derfor på note 1 i årsregnskapet Pga. endring av praksis for bokføring av TV2-vederlaget er det bokført som sektoravgift i 2016 og framkommer derfor på note 6. For at kolonnen for 2015 skal være sammenlignbar med tallene for 2016 er TV2- vederlaget ført opp på note 6 i årets regnskap. 2) Gjelder i hovedsak konsesjonsvederlag for riksdekkende radio. 15

17 Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer til andre statlige regnskaper Tilskudd til kommuner 1) Tilskudd til fylkeskommuner Tilskudd til ikke-finansielle foretak 1 og 2) Tilskudd til finansielle foretak Tilskudd til private 1) Tilskudd til statsforvaltningen 1) Tilskudd til utlandet Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten ) Endringene fra 2015 til 2016 er i hovedsak regnskapstekniske og skyldes en opprydning i kontoplanen slik at utbetaling av tilskudd er bokført iht. sektorkode og institusjonell tilhørighet. Opprydningen ble påbegynt i regnskapet for 2015 og avsluttet i regnskapet for ) Endringen fra 2015 til 2016 inkluderer en nedgang på 7 mill. kroner som gjelder husleie for Riksscenen som tidligere ble bokført som tilskudd, jf. note 3. 16

18 Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen. Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Spesifisering av bokført avregning med statskassen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen Forskjell Investeringer i aksjer og andeler Sum Andre fordringer Sum Leverandørgjeld 1) Skyldig skattetrekk Annen kortsiktig gjeld 2) Sum Sum ) Forskjell mellom bokført og rapportert mellomværende med statskassen gjelder fakturaer og tilskuddsutbetalinger som er registrert i regnskapssystemet ved årets slutt, men som forfaller til utbetaling neste år. 2) Gjelder innbetaling av spillemidler fra Norsk Teaterråd som egentlig skulle vært betalt til spillemiddelregnskapet. Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler Balanseført egenkapital i selskapet Balanseført verdi i regnskap 1) Aksjer Forretningskontor Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Ervervsdato Resultat 2015 i selskapet Carte Blanche AS Bergen ,0 % 70,0 % Den Nasjonale Scene AS Bergen ,7 % 66,7 % 1962, 1976, Den Norske Opera og Ballett AS Oslo ,0 % 100,0 % 1957, 1983, Filmparken AS Jar B-aksjer C-aksjer 77,6 % 66,6 % Lillehammer Ungdoms-OL's organisasjonskomité AS Lillehammer ,0 % 51,0 % Nationaltheatret AS Oslo ,0 % 100,0 % 1962, 1975, Norsk Opplagskontroll AS Oslo 34 33,3 % 33,3 % Norsk rikskringkasting AS Oslo ,0 % 100,0 % Norsk Tipping AS Hamar 3 100,0 % 100,0 % Rogaland Teater AS Stavanger ,7 % 66,7 % 1962, Rosenkrantzgt. 10 AS Oslo 400 3,1 % 3,1 % Talent Norge AS Oslo 1 33,3 % 33,3 % Trøndelag Teater AS Trondheim 36 66,7 % 66,7 % 1962, Balanseført verdi ) Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet. 17

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Årsregnskap for Kulturdepartementet

Årsregnskap for Kulturdepartementet Årsregnskap for Kulturdepartementet Årsregnskap for Kulturdepartementet Ledelseskommentar Formål Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier,

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Årsregnskap Samferdselsdepartementet

Årsregnskap Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 for Samferdselsdepartementet - Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner.

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner. Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Vi mener regnskapet gir et dekkende

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål IV Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet 2016

Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene.

Detaljer

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer

Side 2 av 30

Side 2 av 30 Side 2 av 30 Side 3 av 30 Side 4 av 30 Side 5 av 30 Side 6 av 30 Side 7 av 30 Side 8 av 30 Side 9 av 30 Side 10 av 30 Side 11 av 30 Side 12 av 30 Side 13 av 30 Side 14 av 30 Side 15 av 30 Side 16 av 30

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: 09.02.2016 17:31 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Side 2 av 17

Side 2 av 17 Side 2 av 17 Side 3 av 17 Side 4 av 17 Side 5 av 17 Side 6 av 17 Side 7 av 17 Side 8 av 17 Side 9 av 17 Side 10 av 17 Side 11 av 17 Side 12 av 17 Side 13 av 17 Side 14 av 17 Side 15 av 17 Side 16 av 17

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet

Ledelseskommentarer til regnskapet Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering,

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftska pittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Vedlegg 4 Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter.

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter. Leiingskommentar årsrekneskapen 2014 Eg bekrefter at årsregnskapet er avlagt jfr økonomistyring i staten, rundskriv frå Finansdepartementet og krav frå KMD. Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Formål Fylkesmannen er Kongens og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert fulgt

Detaljer

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Side 2 av 24

Side 2 av 24 Side 2 av 24 Side 3 av 24 Side 4 av 24 Side 5 av 24 Side 6 av 24 Side 7 av 24 Side 8 av 24 Side 9 av 24 Side 10 av 24 Side 11 av 24 Side 12 av 24 Side 13 av 24 Side 14 av 24 Side 15 av 24 Side 16 av 24

Detaljer

Side 2 av 18

Side 2 av 18 Side 2 av 18 Side 3 av 18 Side 4 av 18 Side 5 av 18 Side 6 av 18 Side 7 av 18 Side 8 av 18 Side 9 av 18 Side 10 av 18 Side 11 av 18 Side 12 av 18 Side 13 av 18 Side 14 av 18 Side 15 av 18 Side 16 av 18

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

2016 har i likhet med 2015 vært et noenlunde normalår mht vedlikeholdsinvesteringer.

2016 har i likhet med 2015 vært et noenlunde normalår mht vedlikeholdsinvesteringer. Del 6. Årsregnskap - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og er et ordinært statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentar årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurderinger av vesentlige forhold

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentar årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurderinger av vesentlige forhold Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Side 2 av 18

Side 2 av 18 Side 2 av 18 Side 3 av 18 Side 4 av 18 Side 5 av 18 Side 6 av 18 Side 7 av 18 Side 8 av 18 Side 9 av 18 Side 10 av 18 Side 11 av 18 Side 12 av 18 Side 13 av 18 Side 14 av 18 Side 15 av 18 Side 16 av 18

Detaljer

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, Finansdepartementets rundskriv R-115 og krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Kjøp av fremmede tjenester økte med ca. kr. 3,85 millioner kroner. Kun kr ble dekket over kap post 01. Resten forklares i Note 3.

Kjøp av fremmede tjenester økte med ca. kr. 3,85 millioner kroner. Kun kr ble dekket over kap post 01. Resten forklares i Note 3. Del 6. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et ordinært forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Vi har i 2016 betalt husleie og felleskostnader for to kontorsteder. I tillegg har vi hatt ekstrakostnader til reiser mellom kontorstedene.

Vi har i 2016 betalt husleie og felleskostnader for to kontorsteder. I tillegg har vi hatt ekstrakostnader til reiser mellom kontorstedene. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: 7.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2014 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2015 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet Bevilgning og finansiering Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet med fjoråret

Ledelseskommentarer til regnskapet Bevilgning og finansiering Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet med fjoråret Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Embetets samfunnsoppdrag er hovedsakelig

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsregnskap 2015. Helse- og omsorgsdepartementet

Årsregnskap 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Formål Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Følgende oppstillinger fra årsregnskapet, jf. rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap, er tatt inn i rapporteringspakken:

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

Side 2 av 25

Side 2 av 25 Side 2 av 25 Side 3 av 25 Side 4 av 25 Side 5 av 25 Side 6 av 25 Side 7 av 25 Side 8 av 25 Side 9 av 25 Side 10 av 25 Side 11 av 25 Side 12 av 25 Side 13 av 25 Side 14 av 25 Side 15 av 25 Side 16 av 25

Detaljer

Den store flykningestraumen har ført til eit stort press på verjemålsområdet.

Den store flykningestraumen har ført til eit stort press på verjemålsområdet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2015 Føremål Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa vert følgde opp. Fylkesmannen

Detaljer

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Årsregnskap i praksis Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Hvilke oppstillinger kreves? Virksomheter Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Oppstilling av

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Overskotet på post 01 vart kr ,- og på post 21 vart det eit overskot på kr ,-. Vi ber om at desse midlane vert overførte til 2017.

Overskotet på post 01 vart kr ,- og på post 21 vart det eit overskot på kr ,-. Vi ber om at desse midlane vert overførte til 2017. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Føremål Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert følgde opp. Fylkesmannen

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET Årsregnskap for Finansdepartementets virksomhet 2015 Finansdepartementets årsregnskap 2015 ledelseskommentarer Innledning Finansdepartementet er et ordinært statlig

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2016 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2015 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet. Årsregnskap 2014

Nærings- og fiskeridepartementet. Årsregnskap 2014 Nærings- og fiskeridepartementet Årsregnskap 2014 Ledelseskommentarer årsregnskapet 2014 Nærings- og fiskeridepartementet ble opprettet 1. januar 2014 og er en sammenslåing av det tidligere Nærings- og

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2016 Infrastmkturfondet Årsregnskap 2016 for Infrastrukturfondet 1. Generell informasjon Infrastrukturfondet ble opprettet i 2013. Formålet med fondet er varig og forutsigbar

Detaljer

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Ledelseskommentarer til årsregnskapet 214 Formål og revisjonsordning: Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal dekke et bredt forvaltningsområde gjennom sitt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet

Årsregnskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Årsregnskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet 1. Ledelseskommentar 1.1 Innledning Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi og påtalemyndigheten,

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Årsrapport: Del VI - årsregnskap

Årsrapport: Del VI - årsregnskap Årsrapport: Del VI - årsregnskap 26. Oktober 2015 Peer J. Jæger Agenda Formål med årsrapporten Årsregnskapet, del VI Forberedelse Uttak av rapportene i Agresso Gjennomgang av rapporten Oppsummering 2 Formål

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer