Norsk Grand Danois Klubbs uttalelse om NKKs høring Utredning av antall utstillinger/ «stor Cert».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Grand Danois Klubbs uttalelse om NKKs høring Utredning av antall utstillinger/ «stor Cert»."

Transkript

1 Norsk Grand Danois Klubbs uttalelse om NKKs høring Utredning av antall utstillinger/ «stor Cert». Konklusjon: Norsk Grand Danois Klubb er ikke uenig i at det finnes for mange utstillinger i Norge per i dag, og at det på den måten deles ut for mange cert. Så langt vi forstår NKKs forslag er det ikke antallet utstillinger/cert som er problemets kjerne, men NKK mener at slik som systemet virker i dag vil det store antallet cert som deles ut hvert år være en medvirkende årsak til å redusere kvaliteten på hunder med tittelen norsk utstillingschampion. Championatreglene sier, per i dag, at en hund må ha to «små» og ett «stort» cert, hvor det «store» certet tas på NKKs utstillinger eller på rasespesial. NGDK ser det som et paradoks at NKK mener det deles ut for mange cert per år og ønsker å begrense antall utstillinger som deler ut «små» cert, når en hund vitterlig er avhengig av cert på NKKs utstilling, eventuelt en rasespesial, for å oppnå championatet. Dersom det blir for mange champions i Norge per i dag er det vel strengt tatt de «store» certene som bør begrenses, eller at NKK bør se nærmere på hvilke dommere de selv bruker på sine egne utstillinger. NGDK er ikke enig i metoden NKK ønsker å benytte for å begrense antall cert, og vi ser mange negative konsekvenser for vår sport dersom NKKs forslag skulle gå igjennom. I tillegg til de negative konsekvensene som NKK selv belyser i sitt dokument, ser NGDK også andre mer dyptgripende konsekvenser, både i rekruteringen til utstillingsmiljøet og ikke minst i et sviktende medlemsgrunnlag for klubbene. NGDK tror at mange utstillingsarrangører ikke har vært klar over at NKK ser antall utstillinger som et problem. I tillegg mener vi at en slik drastisk reduksjon er noe urettferdig mot NKKs medlemsklubber uten først å gi raseklubbene en mulighet til å rette opp i dette «problemet». NGDK mener det finnes en lang rekke andre tiltak som bør utredes og utprøves før en slik drastisk reduksjon i antallet utstillinger gjennomføres. En diskusjon av NKKs forslag Fordelingsnøkkel for antall cert NKK fremmer i sitt forslag at det skal være 13 utstillinger i regi av NKK per år og at raseklubbene skal få 10 cert-par i tillegg, samt 1 cert-par i tillegg for hver 50 ende registrerte valper over de første 100. NGDK mener at denne fordelingsnøkkelen vil slå helt feil ut. Vi har sett på tre raser, grand danois, afghansk mynde og cavalier king charles spaniel. Vi har sett på et snitt av antallet fra disse rasene påmeldt NKKs utstillinger i 2011 og 2012 og et snitt av registreringstallene for disse rasene i disse to årene. Ut fra dette finner vi at i snitt deltok 24,7% av de registrerte grand danoisene på NKKs utstillinger i 2011 og 2012, mens det tilsvarende tallet for afghansk mynde er 87,4% og for cavalier king charles spaniel 5,4%. Rase Snitt utstilt på NKKs Snitt registrert % deltatt på utstilling utstillinger Grand danois 19, ,7 Afghansk mynde 15,3 17,5 87,4 Cavalier 42, ,4 NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 1

2 Som vi ser slår dermed en fordeling av antall cert basert på antall registrerte hunder meget urettferdig ut for raser med en høy utstillingsinteresse. Ikke-stambokberettigede utstillinger På tidligere tiders utstillinger var hovedfokus at utstillingen var en mønstring av hunder hvor oppdrettere fikk bedømt kvaliteten på sitt eget oppdrett opp mot kvaliteten til andre oppdrettere, og hvor oppdrettere kunne hente inspirasjon og idéer til å gjøre fremgang i eget oppdrett. For en del av utstillerne er dette fortsatt en stor del av selve utstillingen, men for svært mange er nå utstillinger en ren jakt på cert og titler. Vi har i Norge, som i flere andre land, dessverre sett en synkende interesse for deltagelse på utstilling. Det er per i dag en utfordring for flere klubber å drive utstillinger med overskudd. Dersom man fjerner certene fra en del eller alle raser på utstilling kan man forvente at påmeldingstallene for raser uten cert vil synke ytterligere. Dersom disse uoffisielle utstillingene hvor det ikke deles ut cert skal dømmes av autoriserte dommere i tillegg, vil klubbene mest sannsynlig gå med underskudd. NGDK tror det er urealistisk å tro at klubbene vil invitere autoriserte dommere til å dømme uoffisielle utstillinger eller dømme raser uten cert på offisielle arrangementer. Med NKKs fordelingsnøkkel av cert som skissert i høringen skulle grand danois ha 23 certpar på utstilling i løpet av et år, hvorav 13 er tiltenkt NKKs utstillinger. Med andre ord vil NGDK i så fall ha ti cert å fordele. Klubben arrangerer to til tre rasespesialer hvert år i tillegg til en utstilling for alle raser. Fire cert er dermed reservert egne arrangementer, vi har seks igjen til fordeling. NGDK ser for seg at vi kommer til å fordele få av disse certene til andre arrangører, men heller arrangere flere rasespesialer. Svært mange utstillinger de senere årene har blitt arrangert av lokale hundeklubber. NGDK antar at dersom NKKs forslag om antall cert per år går igjennom vil det være liten sannsynlighet for at raseklubbene kommer til å gi fra seg muligheten til å dele ut cert til lokale hundeklubber. Lokale hundeklubber har ingen cert å gi tilbake, så muligheten for å «bytte» cert med en lokal hundeklubb er ikke tilstede. Med ander ord, lokale hundeklubber vil mest sannsynlig kun få uoffisielle arrangementer. I England, som NKKs høringsutkast refererer til, går nå diskusjonene høyt etter at The Kennel Club ønsker å redusere antall cert (CC) på utstillingene i I følge de meningene som har kommet frem i hundetidsskriftet Dog World, ser de fleste dette som svært negativt for sporten og de frykter ytterligere fall i antallet hunder på utstilling. Det kommer stadig frem forslag om at alle Championship Shows i England skal ha et par CCs for hver deltagende rase. NKK ønsker svar på om utstillinger for raser uten cert skal være offisielle eller uoffisielle. Skal det i det hele tatt være en mulighet for at et arrangement uten cert skal bære seg økonomisk er det NGDKs mening at disse må være uoffisielle slik at besparelsen blir størst mulig for klubbene. NGDK ser ikke for seg at klubben kommer til å arrangere utstillinger uten cert, med unntak av for egen rase i forbindelse med rasespesial. Det innbefatter store arbeidsoppgaver å arrangere en utstilling og det vil ikke være aktuelt å legge ned så mye arbeid dersom man mer eller mindre skal være garantert et underskudd på arrangementet. NGDKs mening om NKKs såkalte positive endringer av forslaget NGDK kan ikke se at det på vår rase er et stort problem med «uverdige» champions, dvs hunder som blir champion fordi konkurransen er for liten. I den grad det er et problem finnes NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 2

3 problemet i hovedsak i landets to nordligste fylker, hvor det selv på NKKs utstillinger i snitt i perioden er nede i syv deltagende grand danoiser i Harstad og Tromsø. NGDK tror ikke at dette problemet vil endre seg stort, selv om deltagerantallet nok vil øke noe. I følge Google maps er det 160 mil mellom Oslo og Hammerfest, 23.5 times kjøring. Fra Trondheim til Hammerfest angir samme nettsted 155 mil og 20 timer (kartet angir svært forskjellige kjøreruter). Det sier seg selv at det er de færreste som har både tid, anledning og råd til å kjøre disse avstandene. Dermed vil det fortsatt være et problem med mindre konkurranse og en større mulighet for at «store» cert deles ut til hunder av dårligere kvalitet nord i landet vårt dersom dommerne ikke gjør jobben sin. Gjennomsnitt av deltagende grand danoiser på NKKs utstillinger i perioden : Utstillingssted Gjennomsnitt utstilt Bø 19 Harstad 7 Hordaland 13,9 Kristiansand 12,1 Drammen 19,7 Trondheim 21,3 Oslo 33,3 Tromsø 7,6 Rogaland 16,3 Hamar / Kongsvinger 31,7 Lillestrøm / Hamar 41,4 Dersom NKKs forslag skulle gå igjennom vil vi kunne forvente at antall påmeldte på de utstillingene som har cert vil øke, men det vil allikevel være urealistisk å anta at man på utstillinger med flere raser skal ha rasespesialister til å dømme de forskjellige rasene. Selv om en rase har et stort påmeldingstall vil det være lite trolig at rasen teller så mange hunder at det legger beslag på en dommer en hel dag, og dermed må naturlig dommeren dømme andre raser i tillegg. I så fall er det mer realistisk å håpe på gode all-roundere som kan dømme. At raseklubbene skal ta et mer aktivt forhold til hvor det skal deles ut cert for deres rase, kan ikke NGDK se som noen positiv endring. Klubben har i alle de senere år hatt et styremøte rett etter årsskiftet som i det store og hele er dedikert utstillingssøknader. Det vi derimot forventer er en klagestorm etter at fordelingen er ferdig. Dette ser overhode ikke klubben som en «positiv endring». Igjen vil NGDK fremheve at det er liten sjanse for å arrangere utstillinger uten cert for alle raser og forvente et økonomisk overskudd. Et økonomisk overskudd kan kanskje være en mulighet dersom man bruker lokale, uautoriserte dommere som blir satt til å dømme mange raser, som på en del av de nåværende valpeshowene. Det er godt mulig at det blir en fremvekst av flere gruppearrangementer med samarbeid mellom raseklubbene dersom NKKs forslag går igjennom, men at dette skal være et spesielt positivt trekk ved forslaget stiller NGDK seg noe undrende til. NGDKs mening om NKKs såkalte negative konsekvensene av forslaget NGDK er enig i de mulige negative konsekvensene av forslaget som NKK har identifisert, selv om klubben synes de virker noe forenklet og nedtonet. NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 3

4 Implikasjoner av NKKs forslag slik NGDK ser det Økonomi og antall medlemmer En del av raseklubbene arrangerer utstilling for alle raser som et bidrag til klubbens økonomi, og aktivitetsavgiften er også et godt bidrag til NKKs inntekter. At disse inntektene vil forsvinne eller bli kraftig redusert kan være en alvorlig konsekvens av NKKs forslag, men slik NGDK ser det finnes det andre, viktigere konsekvenser. Det er ikke å komme bort fra at utstilling er en stor del av hundesporten, mange mennesker i Norge har dette som en kjær hobby. NKK må være klar over at det er mange av klubbenenes medlemmer som nok vil vurdere sitt medlemskap dersom utstillingstilbudet svekkes kraftig. NGDK har stort sett et nokså konstant medlemstall, men vi har samtidig en del medlemmer som melder seg inn, for så å melde seg ut igjen etter et år eller to. Klubben har sett en klar sammenheng mellom utstillingsinteresse og medlemskap. En ny valpeeier melder seg inn for å stille ut valpen/unghunden sin, men hvis det ikke er så morsomt eller resultatene ikke blir som forventet, melder de seg ut av klubben igjen. Dersom det ikke er noe tilbud om utstillinger vil vi heller ikke få noen rekruttering, hverken til sporten og eller til klubbene, og både klubber og NKK vil miste medlemmer og støttespillere, særlig i Norges nordligste deler. Dette gir selvfølgelig økonomiske konsekvenser, men også tap av menneskelige ressurser. Det er alt nå et problem å finne medlemmer som kan og vil bidra til driften av klubbene over en lengre periode. Med en mindre medlemsmasse vil dette problemet øke betraktelig og vi ser for oss at «gjennomtrekken» i styrene vil øke. Dette vil til syvende og sist ikke bare være klubbenes problem, men også et problem for NKK. NKK har et overordnet ansvar for hunde- Norge og med stadig mindre kompetanse i styrene i raseklubbene vil NKK måtte ta ansvar for mer opplæring og kanskje også mer styring innad i raseklubbene. NKK gir uttrykk for et ønske om å være samlende for hunde-norge og en langtrekkende konsekvens av dette forslaget vil være en svekkelse i evnen til å samle hunde-norge. NKK skal ikke glemme at den er en organisasjon basert på en medlemsmasse, og å frata en stor del av dens medlemmer store deler av deres mulighet for å utøve sin hobby, er uklokt. Utstillinger uten cert noen tanker Skal klubbene få noe igjen økonomisk for å arrangere utstillinger for alle raser hvor utstillingen for mange raser vil være uoffisiell, blir klubbene nødt til å invitere lokale, uautoriserte dommere, slik som på en del av dagens valpeshow. Disse som da blir valgt som dommere vil ofte ha en enda dårligere forutsetning for å dømme raser som de knapt nok kjenner, og bedømmelsen kan i verste fall bli svært dårlig. Forhåpentligvis har disse uautoriserte dommerne en viss forståelse for anatomi og bevegelser, men de kan svært ofte mangle typeforståelse og forståelse for de karakteristiske trekkene som gjør en rase til akkurat den rasen. På uoffisielle utstillinger vil det også i stor grad åpnes for at alle raser, også de som vanligvis ikke får delta på annet enn NKKs og egen raseklubbs arrangementer, kan delta. Det er svært lite sannsynlig at disse raseklubbene/forbundene synes at dette er ønskelig. Det svært mulig at konkurransen på arrangementer hvor det ikke deles ut cert blir enda mindre og igjen øker sannsynligheten for at hunder av dårligere kvalitet vinner. BIR, gruppe og BISvinnere, også fra uoffisielle arrangementer, vil bli frontet, og dermed vil dårligere NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 4

5 bedømmelse og mindre konkurranse også føre til at dårligere hunder, eller hunder som mangler rasetype, vinner heder og ære. Avlsmessige konsekvenser Høringen slår fast under «Problemstilling 1»: «.. for mindre kunnskapsrike hundeeiere som søker en avlspartner kan det bli vanskelig å se forskjell på gode hunder og mindre gode hunder når alle er champions». NGDK kan for så vidt si seg enig i dette, men vil det systemet som forslaget angir gjøre det mer sannsynlig at anatomisk bedre og mer rasetypiske individer blir brukt i avl? NGDK tviler sterkt på dette. Det som derimot vil kunne bli en avlsmessig konsekvens av forslaget er at genpoolen i de forskjellige raser minker og at forslaget heller vil oppmuntre til matadoravl. Forslaget vil også mest sannsynlig gi et markant fall i antall utstilte hunder, som igjen vil kunne gi en smalere avlsbase på grunn av at færre hannhunder blir «sett» av oppdrettere. NGDK mener, som tidligere angitt i dette dokumentet, at et markant fall i antall utstillinger vil gi færre medlemmer i klubbene og dermed også færre deltagere på rasespesialer og andre arrangementer. Disse arrangementene har tidligere gitt oppdrettere en gylden mulighet for å se hunder som ikke blir mye utstilt og derigjennom ha større mulighet for valg av avlspartner. Klubben støtter heller Astrid Indrebøs uttalelser om at «champion-titler ikke er arvelige» og ønsker forslag som kan øke andelen brukte individer i avlen. Vil dette forslaget virke slik det er tiltenkt? Slik NGDK forstår det, er NKKs intensjon med den foreslåtte endringen å gjøre det vanskeligere for en hund å bli utstillingschampion, for på den måten å forsikre seg om at tittelen norsk utstillingschampion kun tildeles hunder av høy kvalitet. Derimot er NGDK ikke siker på at dette forslaget vil virke slik det er tiltenkt. Det fremgår ikke tydelig av NKKs forslag om de to nye utstillingene NKK skal arrangere vil komme til å dele ut «små» eller «store» cert, men så lenge mulighetene til å ta «store» cert fortsatt er tilstede i samme, eller muligens i større, grad som tidligere, kan ikke klubben se at dette alene vil være en medvirkende årsak til å høyne kvaliteten på norske utstillingschampions. Dersom man er redd for at et lavt antall hunder på utstilling gir «billige» champions vil man nå få en regionsforskjell på «billige» champions, de fra nord kontra de fra Midt- og Sør- Norge. Sør- og Midt-Norge rommer størsteparten av Norges befolkning og som tidligere angitt er det mange mil fra Sør- og Midt-Norge til Harstad og enda lengre nord. Kun utstillere med mye tid og penger vil ha mulighet til å foreta slike reiser, og uansett hvordan man snur og vender på det vil utstillingene nord i landet ha vesentlig lavere påmeldingstall. Andre alternativer Det er et spørsmål om det er klokt av NKK å gå i gang med et slikt forslag som vil vekke mye motstand, både hos klubbene og hos klubbenes medlemmer, uten å se på andre forslag som vil være mindre drastiske. Mest sannsynlig er det ikke mange klubber som tidligere har oppfattet antallet cert som deles ut i løpet av et år som problematisk. Derfor vil det også mest sannsynlig være fordelaktig å la klubbene få litt tid på seg til å innføre strengere regler for tildeling av egen/egne rase(r) på utstilling. NGDK tillater seg å komme med et par andre alternativer som kan benyttes enkeltvis eller sammen for å redusere antallet utstillinger og også høyne kvaliteten på norske NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 5

6 utstillingschampions. Klubben ser fordelen med å innføre mindre drastiske tiltak til å begynne med for å se om utviklingen går i riktig retning. Uansett hvilke forslag som velges tror klubben at strengere regler for utstillingsarrangører, med blant annet å ta hensyn til klubbenes dommerønsker, er viktig for å øke kvaliteten på hunder med tittelen N UCH. NGDK tror at dersom man virkelig ønsker å høyne kvaliteten på norske utstillingschampions, vil det være et krav i første omgang å redusere antall «store» cert som deles ut per år. Vi vil dog gjøre oppmerksom på at dette mest sannsynlig også vil medføre flere av de uheldige konsekvensene nevnt over, NGDK ønsker ikke å støtte et slikt forslag. Endring av championatregler NGDK tror at dersom NKK ønsker å forsikre seg om at tittelen norsk utstillingschampion kun tildeles hunder av høy kvalitet vil det heller være en idé å endre championatreglene. Ett forslag her vil være å øke antall cert en hund må ha for å oppnå championatet. Innføring av et klubbcert er slik NGDK ser det også en mulighet. Vi tenker oss da at for å bli norsk utstillingschampion vil hunden måtte ta to eller tre «små» cert, samt ett «stort» cert, men at minst ett av disse certene må være oppnådd på en utstilling i regi av raseklubben. Vi må anta at raseklubbene selv vet å anskaffe de beste dommerne på sin(e) rase(r) og at dette siste forslaget vil øke sannsynligheten for at hunder av god, rasetypisk kvalitet vil oppnå championatet. Et annet forslag vil være å endre til et gitt antall ck for å oppnå championatet. For eksempel kunne man se for seg at en hund trenger 30 ck, hvorav 10 må være oppnådd på NKKs utstillinger eller på utstilling i regi av egen raseklubb for å oppnå championatet. Dette forslaget vil gjøre hver enkelt dommers innvirkning på det totale resultatet mindre, og dersom man også kombinerer dette forslaget med ett eller flere av forslagene nevnt under, vil det slik vi ser det øke sannsynligheten betraktelig for at kun hunder av god kvalitet oppnår tittelen N UCH. Tildeling av raser på utstilling basert på tidligere påmeldingstall NGDK ser også for seg muligheten for at klubbene kun skal ha anledning til å la sin rase delta på en utstilling hvor antallet påmeldte hunder i egen rase har nådd et visst antall året før. Antallet som må ha vært påmeldt bør variere fra rase til rase og tallet bør settes i samarbeid med raseklubben. Skal det være virkningsfullt for å høyne kvaliteten på hundene som oppnår championatet, bør dette spesielt gjelde utstillinger hvor det deles ut «store» cert. Hvis vil tar tildeling av cert for 2015 som et eksempel, så vil arrangør X som kun hadde fire grand danoiser påmeldt i 2013 ikke få anledning til å ta med grand danois på offisiell utstilling i For at arrangør X skal ha mulighet til å få med grand danois på utstilling igjen i fremtiden kan vi enten se for oss at arrangøren kan ta med rasen på uoffisiell utstilling i 2015 og se på påmeldingsantallet på den uoffisielle utstillingen, eller at arrangøren får et gitt antall års karantene, før de igjen kan ta med grand danois. Fordelen med et slikt system vil være at det er opp til utstillerne om deres lokale utstilling skal fortsette å ha en gitt rase. Dette forslaget vil også muligens kunne snu trenden med fallende påmeldingstall noe. NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 6

7 Andre forslag NGDK tror også at det bør stilles strengere krav til utstillingsarrangører, herunder NKK, og for så vidt også til raseklubbene som lar sine raser delta på utstilling. Alle klubber bør plikte å levere en liste over dommerønsker som inkluderer et gitt antall all-roundere til alle utstillingsarrangører. Arrangørene bør i stor grad forplikte seg til å velge dommere fra disse listene. I sin tid kom det en høring/forslag utformet av Inger Dahle, hvor det ble fremmet forslag om at en viss prosentandel av dommerne skulle være nordiske. Kanskje bør det stilles et krav til utstillingsarrangører om en viss prosentandel nordiske dommerne for å høyne kvaliteten på bedømmelsen. NGDK ønsker også at en raseklubb (inkludert avdelinger) kun bør få anledning til å arrangere en offisiell utstilling for alle raser per kalenderår. I tillegg bør det vurderes om lokale hundeklubber skal få lov til å arrangere offisielle utstillinger, og at disse heller kan få retten til å arrangere stevner med agility, lydighet, etc. Uansett, dersom NKKs forslag går igjennom, vil mest sannsynlig lokale hundeklubber få svært få cert å dele ut på sine utstillinger. NGDK tror også det hadde vært en fordel dersom NKK utformet et standarddokument som alle dommere som skal dømme i Norge får utdelt, og må signere på før hver utstilling. Dokumentet bør inneholde en presisering av premiegradene, informasjon om at det skal dømmes i henhold til disse premiegradene og at snillisme ikke er ønskelig. Det bør da bli et krav om at utstillingsarrangørene ser til at alle dommere får hver sin kopi og at de samler inn de signerte kopiene. I tillegg tror NGDK at NKK selv må ta en mer aktiv rolle i prosessen, særlig i lys av det faktum at 11 av 12 av de «store» certene deles ut på NKKs utstillinger i løpet av et år. NKK er en del av FCI som er en global organisasjon. Det er ikke til å komme fra at det er store forskjeller i kultur mellom f.eks. en del nye land i det sør-østlige Europa og Skandinavia. Klubben tror at det hadde vært en stor fordel om NKK jobber aktivt for å bedre dommerutdannelsen i en del land. Det er også et faktum at dommerne i enkelte land får betalt etter antallet påmeldte hunder, og dommere fra slike land vil helt klart ha en større tilbøyelighet til å være «snille» med premiegrader og ck. NGDK mener at NKK bør arbeide aktivt for å endre slik praksis. Muligens er slikt arbeid fra NKK alt i gang uten at klubben er informert om det. Det er dessverre svært lite informasjon fra NKK om hva NKK jobber med mot for eksempel NKU og FCI. NGDK høringssvar Antall utstillinger/stor cert 7

BAKGRUNN FOR REDUKSJON I ANTALL UTSTILLINGER FOR RASER I NSK

BAKGRUNN FOR REDUKSJON I ANTALL UTSTILLINGER FOR RASER I NSK BAKGRUNN FOR REDUKSJON I ANTALL UTSTILLINGER FOR RASER I NSK I mai 2013 sendte NKK ut høringen - Utredning av antall utstillinger/ stor cert. Her ble flere problemstillinger og forslag til løsninger skissert.

Detaljer

Norsk Chinese Crested Klubb

Norsk Chinese Crested Klubb Norsk Chinese Crested Klubb s(ncck) tilsvar til NKK s høring om «utredning av antall utstillinger/»stor cert» Vi tar for oss NKK s høringsdokument punktvis: 1. «652 cert-utstillinger i året er ikke forenlig

Detaljer

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk ARBEIDSDOKUMENT NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Getz Wold, Oddvar Hausken, Leif Josef Borgersen og Trine Svartås Arbeidsgruppens mandat:

Detaljer

For å sende inn resultater til Årets Hunder så gjelder følgende regler for alle grener:

For å sende inn resultater til Årets Hunder så gjelder følgende regler for alle grener: STATUTTER FOR ÅRETS HUNDER I LARVIK OG OMEGNS HUNDEKLUBB (LOHK) Det deles ut Årets Hunder i følgende grener: Utstilling Agility Agility hopp Lydighet Brukshund RIK For å sende inn resultater til Årets

Detaljer

Forslaget vedtas. Styret gis fullmakt til å vurdere søknad fra sak til sak med utbetaling inn til to ganger pr søker.

Forslaget vedtas. Styret gis fullmakt til å vurdere søknad fra sak til sak med utbetaling inn til to ganger pr søker. Innkommende forslag Sak Nr 1 Til Norsk Schnauzer Bouvier Klubbs Generalforsamling 26. april 2014 Foreslår å opprette en søknadsordning for klubbens juniorer/ungdom. Med juniorer/ungdom menes de som er

Detaljer

Statutter Årets mestvinnende avlshund

Statutter Årets mestvinnende avlshund Statutter Årets mestvinnende avlshund Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende avlshund med ikrafttredelse fra 2011. Konkurransen har blitt avholdt

Detaljer

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 2. utsendelse NORSK SPANIEL KLUBs 34. ordinære Representantskapsmøte 9. og 10.april 2016 Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 1 2 3 4 5 4.4 NORSK SPANIEL KLUBS UTSTILLINGSPOLITIKK

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

Foto: Vibeke Brath. Strategier for Norsk Kennel Klub 2015 2019

Foto: Vibeke Brath. Strategier for Norsk Kennel Klub 2015 2019 Foto: Vibeke Brath. Strategier for Norsk Kennel Klub 2015 2019 1. Visjon «Ivareta hundens og hundeholdets beste. Hund til nytte og glede» Hunder har eksistert i flere tusen år. Hund engasjerer og gleder,

Detaljer

HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN Til klubber, forbund og regioner i NKK Oslo, 31. mars 2014 HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2014-2018 Vedlagt utkast til overordnet strategiplan for perioden 2014 2018. I tråd med HS vedtak

Detaljer

Det er også mulig for oss nordmenn å delta på utstillinger i utlandet. Opplysninger kan da innhentes fra det aktuelle lands kennelklubb.

Det er også mulig for oss nordmenn å delta på utstillinger i utlandet. Opplysninger kan da innhentes fra det aktuelle lands kennelklubb. Ved: Aud Jorun Lie NY I RINGEN Etter gjentatte oppfordringer bringer vi denne info igjen for studie Utstillinger avholdes for at hundeeiere, oppdrettere, hannhundeiere og raseklubber skal få rede på hvordan

Detaljer

Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017

Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017 Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017 Hundetoleranse bedømmes i alle klasser Bisitter BK forslag til regelverk Hundetoleranse bedømmes i alle klasser, men skal gjennomføres med aktsomhet i begynnerklassen

Detaljer

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet.

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet. Info fra avlsrådet for finskstøver Avlsrådet for finskstøver er et valgt organ på RS i NHKF etter forslag fra FFN. De som er valgt inn sitter der på frivillig basis. Avlsrådet sin oppgave er å forbedre

Detaljer

Referat nr. 1/2017 KG agility

Referat nr. 1/2017 KG agility Referat nr. 1/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 07-08.01., NKKs lokaler på Bryn Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Lørd Sønd Stensrud Leder Ja Ja Anette Mjøen Ja Ja Gondola Guttormsen

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne

Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne Hvorfor arrangeres utstilling? Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne vise frem hundene for å få andre interesserte i nettopp deres egen

Detaljer

Referat nr. 5/2016 KG agility

Referat nr. 5/2016 KG agility Referat nr. 5/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 25.04. Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Anette Mjøen Gondola Guttormsen Nei Harald Schjeldrup FCI representant

Detaljer

Årets briard. Årets Utstillingsbriard: Regler for utregning av Årets Briarder

Årets briard. Årets Utstillingsbriard: Regler for utregning av Årets Briarder Årets briard Regler for utregning av Årets Briarder Revidert pr 08.02.2012 som tilpasning til nye utstillingsregler fra 01.01.2012. Godkjennings- og opprykkskarakterer innen bruks revidert pr 01.01.2015.

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Det vil bli konkurrert i grenene agility, brukshundlydighet og lydighet. Øvelser/klasser er bedre forklart i vedlegg.

Det vil bli konkurrert i grenene agility, brukshundlydighet og lydighet. Øvelser/klasser er bedre forklart i vedlegg. Vi i Kongsberg hundeklubb, Drammen brukshundklubb, Hokksund og omegn Hundeklubb og Hønefoss og Omegn Brukshundklubb vil med dette invitere dere til LYBRAG cup. Det vil bli konkurrert i grenene agility,

Detaljer

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 1 Innholdsfortegnelse Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb...4 Kapittel 1- Om utstilleren... 4 1 Krav til medlemskap...4

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i s lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø (forlot møtet 20.45) Nestleder - Hans Christian Hauge Styremedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NDK 23.02.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NDK 23.02.2011 Tilstede : Arild Harjen Shona Nedgungadi Meldt forfall: Tor-Arild Dirdal Heidi Nilsen Eileen Strand Trude Johansen Ann Kristin Diskerud GJENNOMGANG AV FORRIGE REFERAT : SAK 23/10 WAFDAL 2011 Styret har

Detaljer

Online software program for administrasjon av hunde arrangementer

Online software program for administrasjon av hunde arrangementer Online software program for administrasjon av hunde arrangementer Caniva Partner Opplev utstillinger og konkurranser Om Caniva Hva Caniva kan gjøre Hvordan Caniva virker Hvem bruker Caniva? Dine fordeler

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 07.04.2016 Tid: Kl. 13.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Eivind Haugseth

Detaljer

Retningslinjer Mestvinnende Bichon Havanais

Retningslinjer Mestvinnende Bichon Havanais Retningslinjer Mestvinnende Bichon Havanais Gjeldende fra 1. januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UTREGNINGEN AV MESTVINNERLISTENE... 3 KRITERIER... 3 VOKSEN (9 MND. +)... 3 For utregningen

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Fox terrier ruhåret

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Fox terrier ruhåret Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Fox terrier ruhåret Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Rasens populasjon:... 3 Gjennomsnittlig kullstørrelse:... 3 Innavlsgrad:...

Detaljer

Referat nr. 1/2015 KG agility

Referat nr. 1/2015 KG agility Referat nr. 1/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 25.03. kl 20 på Skype Linda Stensrud Linda Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Linda Stensrud Leder Annette Mjøen Gondola Guttormsen Marianne

Detaljer

Salvatore Tripoli, Italia

Salvatore Tripoli, Italia Salvatore Tripoli, Italia Salvo har oppdrettet Cocker Spaniel og Grand Danois, har i dag Bracco Italiano. Den mest berømte av hans Bracco er multi champion Axel del Monte Alago, BIS på verdensutstillingen

Detaljer

Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen

Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen Komiteen har bestått av: Tommy Oftedal(leder), Tore Mehlum, Petter Mehlum, Frank Ødegård, Thomas Bellesen, Geir Magne Salte(Fra Styret) Komiteen har gjennomført

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Referat nr KG agility

Referat nr KG agility Referat nr. 10 KG agility Tid og sted: 12.10. Skype kl 20.00 Referent: Stensrud Møteleder: Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Anette Mjøen Gondola Guttormsen Harald Schjeldrup FCI

Detaljer

Oppdretterpriser eksteriør

Oppdretterpriser eksteriør Oppdretterpriser eksteriør Norsk Bassetklubb vil med oppdretterpriser i eksteriør stimulere til oppdrett av hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling

Detaljer

NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011

NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011 NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011 Møtende: Niels Brandstrup (NB) (gruppe 6/4) (leder) Lena Kjempengren (LK) (gruppe 3) Ellen Krogstad (EK) (gruppe 5) Jan Ulvin (JU) (gruppe

Detaljer

Ny i ringen. - for deg som ikke har vært på utstilling før. nkk.no. Foto: Thomas Haugersveen.

Ny i ringen. - for deg som ikke har vært på utstilling før. nkk.no. Foto: Thomas Haugersveen. Ny i ringen - for deg som ikke har vært på utstilling før nkk.no Foto: Thomas Haugersveen. Utstilling og utstillingssystemet Hvorfor utstilling? Utstillinger avholdes for at hundeeiere, oppdrettere og

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

GENERELLE REGLER 1. Lydighetsprøvestevne 2. Deltagere

GENERELLE REGLER 1. Lydighetsprøvestevne 2. Deltagere GENERELLE REGLER 1. Lydighetsprøvestevne. Lydighetsprøvestevne (LP) kan arrangeres av Norsk Kennel Klub eller medlemsklubb. LP kan avholdes som eget arrangement eller sammen med utstilling. Hvis utstilling

Detaljer

LURE-COURSING FOR MYNDER

LURE-COURSING FOR MYNDER LURE-COURSING FOR MYNDER Prøvens referanse nr: (Benyttes i all kontakt med NKK) 96- Opplysninger om prøven: Arrangør: Sted: Dato: Prøven er kjørt i DogWeb-Arra (DWA) : Ja Nei Antall påmeldte: Antall startende:

Detaljer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer 1. Avlstall Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge

Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge Klubben ønsker å fremme rasen på flere felt og har satt opp en del kriterier for å kåre årets hunder i regi av Ungarsk Vizsla i Norge (UVN). Dette er en uoffisiell

Detaljer

UTSTILLINGER. juks og fanteri? En analyse. 36 Hundesport nr. 6-7/13

UTSTILLINGER. juks og fanteri? En analyse. 36 Hundesport nr. 6-7/13 UTSTILLINGER juks og fanteri? Tekst: Anne L. Buvik Illustrasjonsfoto: Arkiv/Cilje H. A. Moe/Thomas Haugersveen Avbildede hunder har ingen tilknytning til artikkelen. En analyse 36 Hundesport nr. 6-7/13

Detaljer

Referat nr. 3/2015 KG agility

Referat nr. 3/2015 KG agility Referat nr. 3/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.05. kl 20 på Skype Anette Mjøen Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder ja Anette Mjøen ja Gondola Guttormsen nei Marianne

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

Kommentarer fra fagkommité utstilling til NSKs arbeidsgruppe sitt arbeidsdokument vedrørende Utredning av klubbens fremtidige utstillingspoliktikk

Kommentarer fra fagkommité utstilling til NSKs arbeidsgruppe sitt arbeidsdokument vedrørende Utredning av klubbens fremtidige utstillingspoliktikk Kommentarer fra fagkommité utstilling til NSKs arbeidsgruppe sitt arbeidsdokument vedrørende Utredning av klubbens fremtidige utstillingspoliktikk Først av alt, vil vi takke for muligheten til å kommentere

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER

NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER Vedtatt av Hovedstyret 26. januar 1983 Gjeldende fra 1. mai 1983 Sist endret 26. februar 2003 Regler for autorisasjon av ringsekretærer Vedtatt av Hovedstyret

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015-

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015- Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015- Versjon 1 gyldig t.o.m 01.07.2020 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDET MED RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS)... 3 DEN DANSK/SVENSKE

Detaljer

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven.

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven. DOMMERLISTE Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven. Arrangør: Ref. nr.: Sted: Dato: Planlagte dommere ved ovennevnte prøve. Navn: Postnr/sted: e-post: Forslag til NKKs

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Norsk wachtelhundklubbs mål for avlen er At oppdrettere kan avertere

Detaljer

UTSTILLINGSVEILEDER. Å arrangere en utstilling

UTSTILLINGSVEILEDER. Å arrangere en utstilling UTSTILLINGSVEILEDER Å arrangere en utstilling Søknad om avholdelse av utstilling: Det er Norsk Kennel Klubb det skal søkes om å avholde utstilling, I Retrieverklubben søker vi Retrieverklubben som i sin

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Registreringstall 2016 Ikke store endringer fra år til år 15 kull registrert i 2016 120 valper 9 hunder importert Henvendelser om paringer AR har godkjent 17 parringer,

Detaljer

Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb

Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb 2012-2022 Visjon: Irsksetteren skal være et naturlig førstevalg som stående fuglehund Handlingsplan for Norsk irsksetterklubb 2012-2022 Side 1 1 Innleding Handlingsplanen

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Generelt forslag: Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Diskusjonsgrunnlag Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKK s etiske retningslinjer. Oppdretter har satt seg inn i informasjonen

Detaljer

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Sendes NKK senest 14 dager før prøven. jakt@nkk.no eller NKK, Pb 163- Bryn, 0611 Oslo.

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Sendes NKK senest 14 dager før prøven. jakt@nkk.no eller NKK, Pb 163- Bryn, 0611 Oslo. DOMMERLISTE Et skjema for hvert arrangement! Sendes NKK senest 14 dager før prøven. jakt@nkk.no eller NKK, Pb 163- Bryn, 0611 Oslo Arrangør: Ref. nr.: Sted: Dato: Planlagte dommere ved ovennevnte prøve.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUBs Regler for autorisasjon av Agilitydommere

NORSK KENNEL KLUBs Regler for autorisasjon av Agilitydommere NORSK KENNEL KLUBs Regler for autorisasjon av Agilitydommere NKKs Kompetansegruppe for agility (delegert fullmakt fra NKKs Sportshundkomite) autoriserer agilitydommere i henhold til følgende regler: 1.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP

SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP Raseklubben har laget et skjema som kan hjelpe dere til å få et så godt utgangspunkt som mulig i valg av valp.helse, gemytt og valg av oppdretter er viktig for at dere

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

PROTOKOLL FRA Møte/telefonmøte NKKs Kompetansegruppe for agility, 2. november 2014 Møtet holdt i NKKs lokaler / pr Skype

PROTOKOLL FRA Møte/telefonmøte NKKs Kompetansegruppe for agility, 2. november 2014 Møtet holdt i NKKs lokaler / pr Skype PROTOKOLL FRA Møte/telefonmøte NKKs Kompetansegruppe for agility, 2. november 2014 Møtet holdt i NKKs lokaler / pr Skype Til stede: Jon G. Olsen, leder Gondola Guttormsen Roger Abrahamsen Kurt-Ove Steinset

Detaljer

Utstillingsregler for Chinchilla Norge

Utstillingsregler for Chinchilla Norge Utstillingsregler for Chinchilla Norge 1 Invitasjon / påmelding / betaling av utstilling - Invitasjon til utstilling skal offentliggjøres minst 5 uker før utstillingens dato! Invitasjon skal legges ut

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

07. januar L 08. januar S. 28. januar L. 15. januar S. 29. januar S. 04. februar L 05. februar S NRK avd Vestfold Vestfold x

07. januar L 08. januar S. 28. januar L. 15. januar S. 29. januar S. 04. februar L 05. februar S NRK avd Vestfold Vestfold x TERMINLISTE 2012 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor Kommentarer e-post 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane x Bevegelig

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Referat Norsk Kennel Klub - Åpent dialogmøte

Referat Norsk Kennel Klub - Åpent dialogmøte Referat Norsk Kennel Klub - Åpent dialogmøte Scandic Oslo Airport Hotel Søndag 10.11.2013 kl 10.00 Øystein Eikeseth åpnet møtet Kort presentasjon av deltakerne. Påmeldte deltakere, se vedlegg Hovedstyrets

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden:

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden: Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014 Søndag 25.mai 2014 ca. Kl.15.00 (Med forbehold om at utstillingen da er avsluttet.) Norsjø Ferieland, Bø i Telemark Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen

Detaljer

Fraværende: Birgit Gjeldnes, Tor Kvilhaugsvik, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik.

Fraværende: Birgit Gjeldnes, Tor Kvilhaugsvik, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik. Referat fra Styremøte i NChK avholdt 08.05.2010 Sted: Kristiansand Tilstede: Anniken Holtnæs, Heidi Schulz, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik, Ståle Myrvold, Christina Denice Wulff-Pedersen (kun for

Detaljer

Følgende regler gjelder for bruk av championattitler i kataloger og for stambokføring:

Følgende regler gjelder for bruk av championattitler i kataloger og for stambokføring: TITTEL-REGISTRERING: - Titler skrives med stor bokstav og mellomrom mellom det enkelte land hvor tittel innen samme kategori (utstilling, lydighet, agility etc.) er oppnådd og med mellomrom til neste kategori.

Detaljer

Fuglehundklubbenes Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund Fuglehundklubbenes Forbund Skjemaet returneres til: Fuglehundklubbenes Forbund Fartvegen 270 2324 Vang H. Epost: ellenbd@online.no Informasjon: I tillegg til utfylling og innsending av det nye oppgjørsskjema,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

DogWeb Klubb. NKKs klubbsystem. Registrere PRØVERESULTATER. Innhold

DogWeb Klubb. NKKs klubbsystem. Registrere PRØVERESULTATER. Innhold DogWeb Klubb NKKs klubbsystem Registrere PRØVERESULTATER Innhold Generelt om systemet... 2 Forutsetninger for publisering på DogWeb.... 2 Nye og historiske prøver.... 2 Slik bruker du systemet for registrering

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Helseundersøkelsen 2013 for oppdrettere

Helseundersøkelsen 2013 for oppdrettere for oppdrettere I disse dager er det sendt ut et spørreskjema til alle som har oppdrettet et eller flere kull siden 2006. Spørreskjemaet er sendt ut i tre puljer så det er ikke sikkert at alle har mottatt

Detaljer

DKs vedtak i sak til

DKs vedtak i sak til DKs vedtak i sak 1-2017 til 6-2017 1. DK-sak 1-2017 Vedrørende brudd på Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett I notat av ber administrasjonen Disiplinærkomiteen om å vurdere

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Terrier. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Terrier. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Tibetansk Terrier Versjon 1 Gyldig 01.07.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Referat fra STYREMØTE I NORSK BRIARD KLUBB Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Tilstede: Forfall: Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Trude Solhaug, Eric

Detaljer

OPPGJØRSSKJEMA FOR AKTIVITETSAVGIFT

OPPGJØRSSKJEMA FOR AKTIVITETSAVGIFT OPPGJØRSSKJEMA FOR AKTIVITETSAVGIFT Klubbens navn: Sted: Prøvens ref. nr.: Dato: Antall påmeldte hunder: Antall startende hunder: Antall hunder m/gyldig forfall: Antall hunder u/gyldig forfall: For alle

Detaljer

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Styremøte 05.11.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (25.10.12)

Detaljer

PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012

PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012 PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012 Til stede: Jon G. Olsen, leder Yngve Sommer Geir Ottesen Gondola Guttormsen Birgitte Dahlen Forfall: Marianne Mowe, NKU/FCI representant

Detaljer

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager):

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager): Fôrvertavtale Oppdretter Adresse: Tlf: E-post: Fôrvert Adresse: Tlf: E-post: Hund Rase: Farge: Født: Kjønn: Reg.nr: ID-nr: ID-merking: Chip Tatovering. Mor: Far: Vaksinert: Ja (attest legges ved).. Nei

Detaljer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer Avlskriterier Kleiner Münsterländer 2017 2027 To lister over godkjente avlshunder; Liste 1 og liste 2. Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering. Helse, gemytt

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Referat telefonmøte mandag 22. mars klokken 20.00

Referat telefonmøte mandag 22. mars klokken 20.00 Til styrets medlemmer: Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veikleenget, Arne Johannes Loftsgarden Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no Bærum, 22. mars 2013 Referat

Detaljer

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven.

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven. DOMMERLISTE Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven. Arrangør: Ref. nr.: Sted: Dato: Planlagte dommere ved ovennevnte prøve. Navn: Postnr/sted: e-post: Forslag til NKKs

Detaljer

Årsberetning 2016 Norsk Rallylydighetsklubb

Årsberetning 2016 Norsk Rallylydighetsklubb Årsberetning 2016 Norsk Rallylydighetsklubb 1: Styret 2016 I 2016 har styret sett slik ut: Leder Hege Fredriksen På valg 2017 Nestleder Solveig Zetterstrøm På valg 2018 Sekretær Inger Handegård På valg

Detaljer