ÅRSHJUL FOR TILLITSVALGTE I SKOLE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSHJUL FOR TILLITSVALGTE I SKOLE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013"

Transkript

1 Vår dato ÅRSHJUL FOR TILLITSVALGTE I SKOLE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Adresse Skolealleen Mo i Rana E-post/Internett Telefon Telefaks Foretaksnr Orgnr

2 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november Det er ment å være en hjelp i det daglige arbeidet som tillitsvalgt på skolenivå i Utdanningsforbundet Rana. Ei huskeliste for hva en skal huske på av møter og andre aktiviteter, samt forslag til tema en kan ta opp på medbestemmelsesmøter og klubbmøter. Vi ønsker tilbakemelding på om det fungerer som tenkt, om det mangler noe eller bør justeres på noe vis. Kontakt med oss på kontoret kan gjøres pr. tlf eller eller pr. mail: Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; dvs. du må sette deg inn i hva Utdanningsforbundet står for. Gjøre tjenester for medlemmene. Tale medlemmenes sak / Ta vare på enkeltmedlemmers interesser Men ikke alle har rett til å få rett i sine meninger. Vise respekt for arbeidsgiver forvente respekt tilbake. (Likeverdige parter; jf hovedavtalens intensjon). Årshjul for plasstillitsvalgte i grunnskolen I dette forslaget til årshjul vil du finne en huskeliste over saker som er aktuelle å ta opp på klubbmøter og i medbestemmelsesmøter med rektor. Lista er en veiledende oversikt over aktuelle tema uten prioritering av saker. I tillegg til disse sakene vil det alltid komme høringer / andre aktuelle saker fra Utdanningsforbundet til organisasjonsmessig behandling,, også andre saker fra egen kommune. Sakene bør gjerne være gjengangere i flere medbestemmelsesmøter, og saker bør kunne flyttes fra en periode til en annen. De må tas opp når det er aktuelt. Tillitsvalgt legger inn egne saker etter behov i årshjulet. Oppgavene kan virke uoverkommelig. Men fortvil ikke! Tillitsvalgt må prioritere mellom saker, også i samarbeid med rektor, avhengig av lokale rutiner og kapasitet. (Mange av de samme sakene er også tema for hovedtillitsvalgt på kommunenivå). Årshjulet bør også være et utgangspunkt for hovedtillitsvalgt på kommunenivå. Som en hjelp til budsjettarbeidet i medbestemmelse, legges det ved et veiledende årshjul over budsjettarbeidet i kommunen. Tillitsvalgtrollen Som arbeidsplasstillitsvalgt (AT)er du bindeledd mellom rektor og medlemmene på arbeidsplassen. I tillegg er du bindeledd mellom medlemmene og lokallaget. Plasstillitsvalgt handler på vegne av og på oppdrag av klubben. Medfører arbeidet som tillitsvalgt etter hovedavtalen et merarbeid/overtidsarbeid, må dette kreves kompensert med lønn. Jf. ordinære overtidsbestemmelser i hovedtariffavtalen. Dette gjelder ikke tid til arbeid med Utdanningsforbundets egne organisasjonspolitiske saker. Oppgaver hele året når det er aktuelt: Arbeid med brudd på forsvarlighetsbegrepet i forhold til lovverk ( pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig ) og avviksrapporter, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, HMS-arbeid og ellers alle saker som har betydning for medlemmenes arbeidssituasjon.

3 Klubbleder - Klubbleder skal også være tillitsvalgt etter hovedavtalen på arbeidsplassen. - I tillegg til oppgaver som tillitsvalgt etter hovedavtalen, har klubbleder ansvar for å behandle organisasjonspolitiske saker i Utdanningsforbundet. - Det bør holdes regelmessige klubbmøter, hvor bl.a. det gis informasjon fra medbestemmelsesmøter. - Ta kontakt med nye medlemmer, fortell om klubben, verv nye medlemmer. - Ha alltid oppdatert liste med navn og telefon på medlemmene på arbeidsplassen. Sendes lokallaget. - Svar på henvendelser fra medlemmene. Ta gjerne kontakt med leder for medlemsgruppe grunnskole, hovedtillitsvalgt på kommunenivå eller lokallagseder. - Gjennomfør pålagte oppgaver: uravstemning, streik, aksjoner. - Videreformidle informasjon fra lokallaget, fylket og sentralleddet. Info fra klubben videreformidles til overordnede ledd. - Innkalle til og lede klubbmøter. Sett opp sakliste og lag referat. - Delta på møter og kurs som Utdanningsforbundet kaller inn til. - Lokallaget vurderer hvordan man ønsker å styrke arbeidet overfor klubbnivå og bør for eksempel stå fritt til å organisere nettverk blant de arbeidsplasstillitsvalgte. Ulike typer nettverk bør kunne vurderes ut fra lokale behov og arbeidsplassens størrelse. Tillitsvalgt etter Hovedavtalen - Utdanningsforbundets vedtekter omtaler arbeidsplassnivået f.o.m. 69: Det skal velges tillitsvalget på alle arbeidsplasser. Det kan velges varatillitsvalgt og klubbstyre der forholdene ligger til rette for det. Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb. - Du må skille mellom arbeid (rettigheter og plikter) etter hovedavtalen og organisasjonsarbeid. Å være klubbleder er et organisasjonsverv. Organisasjonsarbeidet gir ingen rett til kompensasjon. - Rettigheter og plikter er nedfelt i hovedavtalen del B 3. Hovedavtalen del B 3-3 a) og Meklingsmannens møtebok 2006, pkt. VII bokstav k): Partene er enige om at føringer og drøftingsgrunnlaget i Hovedavtalen del B 3-3 a) om tillitsvalgtstruktur betyr at ordningen for undervisningspersonalet om tillitsvalgt på arbeidsstedet gjelder. Arbeidet du utfører som tillitsvalgt etter hovedavtalen er en del av stillingen din. Dette er ikke et overtidsarbeide. Hovedavtalen sier: Medbestemmelse og medinnflytelse skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering. Ordninger for medbestemmelse skal sikre at de tillitsvalgte får ta del i beslutninger som berører de ansattes forhold og bidrar til å forplikte de ansatte og deres tillitsvalgte i utviklingen av virksomheten. Ordningene forutsetter at tillitsvalgte med helt eller delvis frikjøp benytter denne tiden til tillitsvalgtarbeid etter hovedavtalen og overfor medlemmer. Oppgavene er så omfattende at det i skolen bør kompenseres med ukentlig nedsatt undervisningstid. Får du ikke dette, har du til enhver tid krav på fri for å utføre nødvendig arbeid knyttet til medbestemmelse. Å ta denne tiden fra annet arbeid enn undervisning er ikke akseptabelt, siden annen tid allerede er full av individuelle og kollektive oppgaver. Tillitsvalgt skal ha reell mulighet til forberedelse skal ikke kreves å ta standpunkt til saker som ev. presenteres over bordet i møtet. Blir medbestemmelse et merabeid / overtid (både forberedelser, selve møtene og etterarbeid) ut over årsverket (1687,5 timer), skal dette kompenseres. Avtal dette på forhånd! - Du er representant for medlemmene i klubben i møter med arbeidsgiver. Sett opp møteplan for ett semester av gangen. - Du har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtalen ikke er til hinder for dette. - Du bør ha nært samarbeid med verneombudet (vervet er nedfelt i arbeidsmiljøloven). - Utarbeid sakliste i god tid. Vanskelige saker bør drøftes i klubben på forhånd. Du kan be om utsettelse av møte til du har snakket med klubben. - Du kan bistå et medlem i møte med arbeidsgiver dersom han/hun ønsker det.

4 - Tillitsvalgtes arbeid reguleres av hovedavtalen, og tillitsvalgte skal ihht. 3-4 ha rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver (etter hovedavtalen). Dersom tillitsvalgt automatisk er representert i skolens plangruppe, er dette et eget organ som kommer i tillegg til medbestemmelsesmøtene. - Klubbstyremedlemmene defineres som tillitsvalgt; er gode støttespillere for tv. - Tillitsvalgt må kreve opplæring fra rektor i medbestemmelsessaker en føler kompetansen ikke strekker til. Prioriterte saker for tillitsvalgt i medbestemmelse Det settes store krav til tillitsvalgte å følge opp alle saker som anses som viktige. Tillitsvalgt må likevel prioritere saker innenfor rimelig tidsbruk og de ressurser som er til rådighet. Tidspunkt for når saker bør drøftes, avtales med rektor. Årshjulet legger fram et forslag. I mange saker bør tillitsvalgt samarbeide med verneombudet. Når verneombudet er medlem av UDF, bør det være felles møte med rektor i saker der dette er naturlig. Følgende kan sees på som en minimumsliste: - Møteplan for medbestemmelsesmøter. - Rutiner for innkalling, saksliste, referat. - Prinsipper for og oppsett av individuelle arbeidsplaner. - Gjennomgang av viktige paragrafer i Hovedavtalen, skape felles holdninger. - Gjennomgang av viktige paragrafer i opplæringsloven, spes. med hensyn til forsvarlighetsprinsipp. - Bruk av skoletid / fellestid. Jf SFS 2213 Arbeidstidsavtalen - Vikarordning. - Generelt press på arbeidstid, antall oppgaver, tidsbruken - Plan for felles møtetid i kollegiet. - Plan for 39. uke. - Plan for kompetanseutvikling. - Prinsippdiskusjoner vedr. forskjøvet arbeidstid, godtgjøringer, delt dagsverk, overtidsbetaling. - Plan for HMS-arbeidet. (helse, miljø og sikkerhet) - Prinsipper for organisering av prøver, tentamen, eksamen, nasjonale prøver. - Plan for kompetanseutvikling. - Stillingsplan, registrere behov for fagkompetanse i personalet. Kompetansekartlegging - Budsjett og budsjettoppfølging. GSI tall - Prinsipper for seniorpolitisk arbeid. - Fordeling av ressurser til byrdefull arbeidssituasjon. - Årlig tilstandsrapport (jf opplæringsloven 13-10). - Tilsettinger / intervjuer (avh. av kommunens rutiner. UDF ønsker avgjørelser og kvalitetssikring på kommunenivå, hvor HTV deltar) Medbestemmelsesmøte rutiner til hvert møte: - Innkalling - Saksliste - Gjensidig informasjon, på et tidligst mulig tidspunkt - Innsyn i aktuelle dokumenter - Taushetsplikt i saker som krever dette - Referat fra møtet / Informasjon til medlemmene - Forslag til saker på neste møte - Tid til å forberede saker Ideer er også hentet fra lignende arbeid hos Utdanningsforbundet Østfold og Utdanningsforbundet Nordland.

5 Januar ELEVFRI Elevstart Forhandlingskurs Oslo Forhandlingskurs Oslo Kurs med Knut Ulleberg Ny møteplan for medbestemmelse Fordeling / Bruk av budsjettmidler Hvilke behov er det for å rekruttere nye lærere / utdanningsbehov / fag? Gjennomgå GSI-statistikken; avklare konsekvenser Virksomhetsplan; følger budsjettåret. Diskutere satsingsområder Kontakt med valgkomiteen i forhold til representanter til lokallaget Saker til lokallagsårsmøtet, hva er medlemmene opptatt av.

6 Februar Modul 3-kurs Bodø Modul 3-kurs Bodø VINTERFERIE Elevtall neste skoleår / elever med spesielle behov Seniortiltak for neste høst. Individuell tilrettelegging for seniorer Vurdere arbeidsområder med behov for samlingsstyrer / funksjonsstillinger/ nye behov Evaluering av nasjonale prøver, følge opp resultat / innsatsområder Ajourføre skolens plan for kompetanseutvikling Bruk av skolens kompetanseutviklingsmidler behov og prioriteringer. Langtidsbudsjett Evaluering av resultatet fra nasjonale prøver, hvordan følge opp Neste års undervisningsbehov; timetall, personal, fagbehov, elever med spes. behov. Neste års behov for investeringer i læremidler, annet utstyr Kommunen (skolen) som IA-bedrift; krav / forventninger Gjennomgang av sentrale i AML.; fysisk og psykisk arbeidsmiljø, jf. Arbeidstilsynets rapport for siste år mht. systemer og rutiner, bl.a. vold og trusler HMS-arbeidet; rutiner / oppfølging / krav.

7 Mars Barnehagedagen PÅSKEFERIE Prosedyrer i forb. med overtallighet/ fortrinnsrett til stilling Personalbehov neste skoleår; oversikt oppsigelser/ pensjonering/ overføringer/ permisjoner Utlysningstekst Disponering av skolens timetall neste skoleår IA-arbeidet / Tilrettelegging av arbeid / seniorpolitiske tiltak (senioravtalen) Drøfte bruk av vikarmidler / vikarordning Møt opp på årsmøtet i lokallaget (I mai de årene det ikke er fylkesårsmøte) Gjennomgå veiledningshefte for tilsettingsprosedyrer Hold nær kontakt / kommunikasjon med HT i tilsettingssaker Drøfte seniorpolitikk og prinsipper for seniorpolitiske tiltak, både SFS 2213 og HTA og egne lokale avtaler

8 April PÅSKEFERIE Gjennomgang av søkerliste. Drøfting av lærerbehov - du skal ha innsyn i søknadsmassen. Full deltaking i tilsettingsprosess og intervju; avhengig av prosedyrer i kommunen (UDF ønsker sikring med HT på kommunenivå) Ansettelser Drøftingsrett om neste skoleårs undervisningstimetall Planleggingsdager / kursdager neste skoleår Prinsipper ved organisering av prøver og eksamener Valgkomiteen på skolen trenger kandidater til ny tillitsvalgt på skolen? Holde klubbmøte om sentrale tariffkrav

9 Mai Elevfri Kristi Himmelfartsdag Elevfridag Elevfri Elevfri 2. pinsedag Teamsammensettinger, antall kontaktlærere/ ressurser til kontaktlærerne neste år Prinsipper for fordeling av spesialundervisningsoppgaver og tilleggsressurs Fag- og timefordeling neste år Byrdefull arbeidssituasjon og prinsipper for fordeling av ressurs Innholdet i arbeidsplanene til pedagogisk personale drøftes. Arbeidsplaner, innhold i tilstedeværelsestid; avklaringer Samlingsstyrerstillinger / Funksjonsstillinger Romdisponering neste år Årsmøte i klubben. Valg av ny ATV og klubbstyre innen 15.mai. Meld valg til rektor og lokallagsleder Diskutere prinsipper for byrdefull arbeidssituasjon og fordeling av ressursen Informere om resultat fra sentrale tarifforhandlinger; orientere om ev. uravstemning eller konflikt. Diskutere prinsipper og rammevilkår for mentorer ved veiledning av nyutdannede pedagoger

10 Juni Siste skoledag ELEVFRI Prinsipper for bruk av bundet til på skolen Fordeling av budsjettmidler høsthalvår Ekskursjoner og leirskoleopphold for høsthalvåret Fagønsker/ timeplanlegging for neste skoleår Drøfte skolens innspill til årlig tilstandsrapport, jf. opplæringslov 13-10; skoleeiers frist 1.august. Avtale hvordan utfordringer skal følges opp senere. Evaluering av medbestemmelsesmøtene Fordeling av ressurser ved egen skole/ aktuelle innkjøp Prinsipper og rammevilkår for veiledning av nyutdannede pedagoger Følge opp årlig tilstandsrapport, jf. Oppl.slov 13-10, hva må være med, skoleeier frist 1.august Diskutere prinsipper for oppsett av individuell arbeidsavtale, ev. krav om justeringer fra neste skoleår. Evaluering av klubbens arbeid; ønske om endringer, andre prioriteringer Oppmerksomhet til medlemmer som pensjonerer seg Minne medlemmene om at adresseendring og ny arbeidsplass må meldes medlemsregister, med kopi til lokallaget

11 Juli Siste liten ansettelser holdes informert av enhetsleder Ta kontakt med lokallaget hvis det oppstår akutte saker som trenger oppfølging starks. GOD SOMMER

12 August ELEVFRI ELEVFRI ELEVFRI Tilrettelegging av funksjonelle arbeidsplasser Skolens satsningsområder drøftes Skolens praktisering av arbeidstidsavtalen, press på oppgaver Sette opp møteplan for medbestemmelse høsthalvår. Avtale rutiner for innkalling, saksliste, referatføring. Bør ha faste møtedager og tidspunkt. Husk nedsatt undervisningstid for jobben. Gjennomgang av HA, spes. 1 og 3 og saker som skal drøftes. Fellesskolering i HA Oversikt over regnskap. Evaluere arbeidet med budsjett for inneværende år. Bruk av skolens kompetansemidler / Plan for kompetanseutvikling Sette opp individuelle arbeidsavtaler. Drøfte prinsipper. Gjennomgang av stillingsstørrelser, timeplaner, inspeksjonsplaner, vikarordning, oppfølging Justering / oppretting av funksjonsstillinger Lokale forhandlinger; forarbeid Ev. ny plasstillitsvalgt tiltrer 1.aug. Oppjustere medlemslista med telefonnr/ e-postadresser og sende den til lokallaget. Gi beskjed til ev. medlemmer som har endringer om å foreta disse på Min side Oppslagstavle for UDF. Heng opp alt som kommer til skolen fra org., samt møtereferater Gi informasjon fra lokallag, nettsiden, fagbladene, temaheftene, fylkesinfo m.m Verving av nye medlemmer på arbeidsplassen Avklare informasjonsrutinene fra tillitsvalgt til kollegiet og mellom klubb/tillitsvalgt og rektor. Sjekke kursplan fra lokallaget/ fylkeslaget; introduksjonskurs og modulkursene for tillitsvalgte Sette opp møteplan for klubbmøter Sende referater fra klubb til lokallagsleder (lag rutine på dette) Organisere samarbeidet med verneombudet på arbeidsplassen

13 September Lokale forhandlinger; forarbeid, krav drøftes med leder Gå gjennom alle GSI-tall som skal innrapporteres 1.oktober ( Budsjettarbeid fortsetter. Inkludere vedlikehold/oppussing/ombygging Ev. justeringer av arbeidsplaner i forb. med ansvar for (deltaking på) foreldremøter og konferanse, temauker / ekskursjoner (inkl. leirskole) / aktivitetsdager og ev. godtgjøring. Alle avtaler må være helt klare Godtgjøring, skjema, rutiner for delt dagsverk Gjennomgang av viktige paragrafer i opplæringsloven, spes. med hensyn til forsvarlighetsprinsipp. Lokale forhandlinger kravskjema; drøfte i klubben; prinsipper Klubbmøte Kurs fra UDF Diskutere prinsipper og grenser for opplæringslovens forsvarlighetsbegrep i 8-2 og begrepet de ressursene som er nødvendige i Lage planer for å markere Lærernes internasjonale dag 5.okt., se opplegg fra UDF, Orientere medlemmer om ulike tariffbestemmelser som opptar medlemmene. Orientering om saker fra Utdanningsforbundet og Utdanningsforbundets vedtatte politick, forsikringsavtaler, stipender. Planlegge saker som bør tas til samarbeidsutvalget (SU)

14 Oktober HØSTFERIE Kompetansekartlegging Utarbeide / revidere personalpolitisk handlingsplan Stillingsplaner for ped.pers. Beredskapsplaner for skolen. Prinsipper for bruk av medarbeidersamtaler Budsjett for neste år, starte jobbingen Informasjon til/fra lokale forhandlinger, evaluere resultat (ev. senere, avh. av tidspunkt) Ulike beredskapsplaner for skolen (vold/trakassering, foreldreklager, ulykker m.m.)

15 November ELEVFRI Ekskursjoner og leirskoleopphold for vårhalvåret Gjennomgå de individuelle arbeidsplanene, evaluere Disponere restmidler, aktuelle innkjøp Ev. godtgjøring i forbindelse med arrangementer til jul Medarbeiderundersøkelse, dersom dette er gjennomført, gjennomgås, følges opp Skolens praktisering av arbeidstidsavtalen, press på oppgaver Neste års skolerute Gjennomgå SGS 1010 (reiseavtale / leirskole) enighet om prinsipper. Alt må inn i planer må godkjennes i medbestemmelse. Informasjon til/fra lokale forhandlinger, evaluere resultat (ev. senere, avh. av tidspunkt) Fagforeningsbevissthet tema for diskusjon i klubben (opplæring). Ingen privatpraktisering av avtaleverket! Medarbeiderundersøkelse, dersom dette er gjennomført, gjennomgås, følges opp

16 Desember Siste skoledag før jul JULEFERIE Halvårsplan for våren - gjennomgå timeplaner / møteplaner Justering av individuelle arbeidsplaner for våren Ev. justering av fag- og timefordeling for vårhalvåret Drøfte skolens innspill til årlig tilstandsrapport, jf. opplæringslov 13-10; utfordringer avtales å følge opp senere, skoleeier frist 1.august Evaluere lokale forhandlinger; prosess og resultat Evaluere høstens innsatsområder, budsjett, arbeidsplaner, arbeidsvilkår Nye behov, endringer, prinsipper Følge opp årlig tilstandsrapport, jf. opplæringslov 13-10, hva må være med, skoleeier frist 1.august Sjekke ut GSI-statistikk for skolen med frigitte tall medio des. Diskutere konsekvenser.

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE 1 Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; dvs. du må sette deg inn i hva Utdanningsforbundet

Detaljer

Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i skolen MEDBESTEMMELSE

Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i skolen MEDBESTEMMELSE Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i skolen MEDBESTEMMELSE 1 Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; det betyr at du må sette deg inn i hva

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE 1 Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; dvs. du må sette deg inn i hva Utdanningsforbundet

Detaljer

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2015 2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Bergen. Denne

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2014-2015 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2014 2015 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Bergen. Denne

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2016 2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt (ATG) i grunnskolen i Bergen.

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2017 2018 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2017 2018 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt (ATG) i grunnskolen i Bergen.

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Kalender Våren 2015 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender våren 2015 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt år. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2013 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Våren 2011 Seksjon grunnskole består i denne perioden av følgende personer: Leder: Ole Bjarne Mogård Tlf.:91372875 Epost: olemog@udf.no Nestleder:

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010. Sist oppdatert: 25.08.10

Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010. Sist oppdatert: 25.08.10 Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010 Sist oppdatert: 25.08.10 Aktivitetskalender høst 2010 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2017-2018 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2017 2018 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2014-2015 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2014 2015 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen.

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2015-2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2016-2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Høsten 2016 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Høsten 2016 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Høsten Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen.

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Klubben i mitt hjerte!

Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! s2 Klubben og klubblederrollen En skolering av tillitsvalgte på arbeidsplassen Klubbene er Utdanningsforbundets grunnmur Utdanningsforbundet har klubber som

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole Arbeidsavtale 2015-2016 Saltdal videregående skole Hjemmelsgrunnlaget; Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1 F-4073 tillegg nr. 3 vedlegg 4 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1. Årsverket Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Kalender Høst 2014. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen.

Kalender Høst 2014. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/08-2016 Dokument nr.: 16/02231-1 Arkivkode: 512 Dato: 06.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Overtid for undervisningspersonalet KS og

Detaljer

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24.

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. november 2011 SFS 2201 pkt. 3.2 Forsøksordning fra 1.8.2012: Pedagogisk personale

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge 22.01.15 SFS 2213 Vedtak FST 20.1.2015 Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS 2213. I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge stor vekt på Utdanningsforbundet

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 24.05.2013 Virksomheten i Porsgrunn bygger på s vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011 Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale? Arbeidstidsavtale? Arbeidsplan? Hva er forskjellen vet du det? Klikk for å legge til

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen SFS 2201 - KS BRUDD 14. august møttes partene igjen og stod like langt fra hverandre som før sommeren. Særavtalen går videre til nemnd. s2 PBL-A Veiledning til de 5 nye punktene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Skolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Skolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Skolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 MÅL FOR DAGEN/DISPOSISJON Minne om intensjonene i Hovedavtalen Forstå intensjonene i arbeidstidsavtalen

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet i Ullensaker løfter denne saken til fylkeslaget slik at det kan fremmes som sak på Landsmøtet, høsten 2015:

Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet i Ullensaker løfter denne saken til fylkeslaget slik at det kan fremmes som sak på Landsmøtet, høsten 2015: Alle vedlegg til sak 9 Sak til årsmøtet 17.03, 2015, i Utdanningsforbundet i Ullensaker. Voksenopplæringen inn i lov- og avtaleverk for at opplæringstilbud, lønn og arbeidstid blir mer enhetlig og sidestilt

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

skoleåret SE m

skoleåret SE m MOTTATT 'rbsepi 2015 RISSA KOMMUNE Arbeídstidsavtale for lærere ved Stadsbygd skole, :u_s;_

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar Seksjon grunnskole sin regionale skolering i Hordaland hausten 2007

Lokale arbeidstidsavtalar Seksjon grunnskole sin regionale skolering i Hordaland hausten 2007 Lokale arbeidstidsavtalar Seksjon grunnskole sin regionale skolering i Hordaland hausten 2007 Kva er formålet med ny arbeidstidsavtale? Målet må vere auka kvalitet i undervisninga og betre arbeidsmiljø

Detaljer