Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i skolen MEDBESTEMMELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i skolen MEDBESTEMMELSE"

Transkript

1 Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i skolen MEDBESTEMMELSE 1

2 Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; det betyr at du må sette deg inn i hva Utdanningsforbundet står for. Bistå medlemmene. Tale medlemmenes sak / Ta vare på enkeltmedlemmers interesser Men ikke alle har rett til å få rett i sine meninger. Vise respekt for arbeidsgiver forvente respekt tilbake. (Likeverdige parter; jf hovedavtalens intensjon). Årshjul for arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen I dette årshjulet vil du finne en huskeliste over saker som er aktuelle å ta opp på klubbmøter og i medbestemmelsesmøter med rektor. Lista er en veiledende oversikt over aktuelle tema. Punktene som er fremhevet med fet skrift, er fremhevet som viktige revidering på klubblederkurs. I tillegg til disse sakene vil det alltid komme høringer eller andre aktuelle saker fra Utdanningsforbundet til organisasjonsmessig behandling, også andre saker fra egen kommune. Sakene bør gjerne være gjengangere i flere medbestemmelsesmøter, og saker bør kunne flyttes fra en periode til en annen. De må tas opp når det er aktuelt. ATV legger inn egne saker etter behov i årshjulet. Oppgavene kan virke uoverkommelig. Men fortvil ikke! ATV må prioritere mellom saker, også i samarbeid med rektor, avhengig av lokale rutiner og kapasitet. (Mange av de samme sakene er også tema for hovedtillitsvalgt på kommunenivå). Årshjulet er også et utgangspunkt for hovedtillitsvalgt på kommunenivå. Som en hjelp til budsjettarbeidet i medbestemmelse, legges det ved et veiledende årshjul over budsjettarbeidet i kommunen. Grunnskoleansvarlig har som mål å evaluere bruken av årshjulet hvert år. Tillitsvalgtrollen Som ATV er du bindeledd mellom rektor og medlemmene på arbeidsplassen. I tillegg er du bindeledd mellom medlemmene og lokallaget. ATV handler på vegne av, og på oppdrag fra, klubben. Medfører arbeidet, som tillitsvalgt, etter hovedavtalen et merarbeid/overtidsarbeid, må dette kreves kompensert med lønn. Jf. ordinære overtidsbestemmelser i hovedtariffavtalen. Dette gjelder ikke tid til arbeid med Utdanningsforbundets egne organisasjonspolitiske saker. Oppgaver hele året når det er aktuelt: Arbeid med brudd på forsvarlighetsbegrepet i forhold til lovverk ( pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig ) og avviksrapporter, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, HMS-arbeid og ellers alle saker som har betydning for medlemmenes arbeidssituasjon. 2

3 Klubbleder - Klubbleder skal også være ATV etter hovedavtalen på arbeidsplassen. - I tillegg til oppgaver som ATV etter hovedavtalen, har klubbleder ansvar for å behandle organisasjonspolitiske saker i Utdanningsforbundet. - Det bør holdes regelmessige klubbmøter, hvor bl.a. det gis informasjon fra medbestemmelsesmøter. - Ta kontakt med nye medlemmer, fortell om klubben, verv nye medlemmer. - Ha alltid oppdatert liste med navn og telefon på medlemmene på arbeidsplassen. - Svar på henvendelser fra medlemmene. Ta gjerne kontakt med leder for medlemsgruppe grunnskole, hovedtillitsvalgt på kommunenivå eller lokallagsleder. - Gjennomfør pålagte oppgaver: uravstemning, streik, aksjoner. - Videreformidle informasjon fra lokallaget, fylket og sentralleddet. Info fra klubben videreformidles til overordnede ledd. - Innkalle til og lede klubbmøter. Sett opp sakliste og lag referat. - Delta på møter og kurs som Utdanningsforbundet kaller inn til. - Lokallaget vurderer hvordan man ønsker å styrke arbeidet overfor klubbnivå og bør for eksempel stå fritt til å organisere nettverk blant de arbeidsplasstillitsvalgte. Ulike typer nettverk bør kunne vurderes ut fra lokale behov og arbeidsplassens størrelse. Tillitsvalgt etter Hovedavtalen - Utdanningsforbundets vedtekter omtaler arbeidsplassnivået f.o.m. 69: Det skal velges tillitsvalget på alle arbeidsplasser. Det kan velges varatillitsvalgt og klubbstyre der forholdene ligger til rette for det. Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb. - Du må skille mellom arbeid (rettigheter og plikter) etter hovedavtalen og organisasjonsarbeid. Å være klubbleder er et organisasjonsverv. Organisasjonsarbeidet gir ingen rett til kompensasjon. - Rettigheter og plikter er nedfelt i: Hovedavtalen, del B, 3. Hovedavtalen del B 3-3 a) Meklingsmannens møtebok 2006, pkt. VII bokstav k) Partene er enige om at føringer og drøftingsgrunnlaget i Hovedavtalen del B 3-3 a) om tillitsvalgtstruktur betyr at ordningen for undervisningspersonalet om tillitsvalgt på arbeidsstedet gjelder. Arbeidet du utfører som tillitsvalgt etter hovedavtalen er en del av stillingen din. Dette er ikke et overtidsarbeide. Hovedavtalen sier: Medbestemmelse og medinnflytelse skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering. Ordninger for medbestemmelse skal sikre at de tillitsvalgte får ta del i beslutninger som berører de ansattes forhold og bidrar til å forplikte de ansatte og deres tillitsvalgte i utviklingen av virksomheten. Ordningene forutsetter at tillitsvalgte med helt eller delvis frikjøp benytter denne tiden til tillitsvalgtarbeid etter hovedavtalen og overfor medlemmer. Oppgavene er så omfattende at det i skolen bør kompenseres med ukentlig nedsatt undervisningstid. Får du ikke dette, har du til enhver tid krav på fri for å utføre nødvendig arbeid knyttet til 3

4 medbestemmelse. Å ta denne tiden fra annet arbeid enn undervisning er ikke akseptabelt, siden annen tid allerede er full av individuelle og kollektive oppgaver. Tillitsvalgt skal ha reell mulighet til forberedelse skal ikke kreves å ta standpunkt til saker som ev. presenteres over bordet i møtet. Blir medbestemmelse et merarbeid/overtid (både forberedelser, selve møtene og etterarbeid) ut over årsverket (1687,5 timer), skal dette kompenseres. Avtal dette på forhånd! - Du er representant for medlemmene i klubben i møter med arbeidsgiver. Sett opp møteplan for ett semester av gangen. - Du har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtalen ikke er til hinder for dette. - Du bør ha nært samarbeid med verneombudet (vervet er nedfelt i arbeidsmiljøloven). - Utarbeid sakliste i god tid. Vanskelige saker bør drøftes i klubben på forhånd. Du kan be om utsettelse av møte til du har snakket med klubben. - Du kan bistå et medlem i møte med arbeidsgiver dersom han/hun ønsker det. - Tillitsvalgtes arbeid reguleres av hovedavtalen, og tillitsvalgte skal ihht. 3-4 ha rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver (etter hovedavtalen). Dersom tillitsvalgt automatisk er representert i skolens plangruppe, er dette et eget organ som kommer i tillegg til medbestemmelsesmøtene. - Klubbstyremedlemmene defineres som tillitsvalgt; er gode støttespillere for ATV. - Tillitsvalgt må kreve opplæring fra rektor i medbestemmelsessaker en føler kompetansen ikke strekker til. Prioriterte saker for tillitsvalgt i medbestemmelse Det settes store krav til tillitsvalgte å følge opp alle saker som anses som viktige. Tillitsvalgt må likevel prioritere saker innenfor rimelig tidsbruk og de ressurser som er til rådighet. Tidspunkt for når saker bør drøftes, avtales med rektor. Årshjulet legger fram et forslag. I mange saker bør tillitsvalgt samarbeide med verneombudet. Når verneombudet er medlem av UDF, bør det være felles møte med rektor i saker der dette er naturlig. Følgende kan sees på som en minimumsliste: - Møteplan for medbestemmelsesmøter. - Rutiner for innkalling, saksliste, referat. - Prinsipper for og oppsett av individuelle arbeidsplaner. - Gjennomgang av viktige paragrafer i Hovedavtalen, skape felles holdninger. - Gjennomgang av viktige paragrafer i opplæringsloven, spes. med hensyn til forsvarlighetsprinsipp. - Bruk av skoletid/fellestid. Jf SFS 2213 Arbeidstidsavtalen - Vikarordning. - Generelt press på arbeidstid, antall oppgaver, tidsbruken - Plan for felles møtetid i kollegiet. - Plan for 39. uke. - Plan for kompetanseutvikling. 4

5 - Prinsippdiskusjoner vedr. forskjøvet arbeidstid, godtgjøringer, delt dagsverk, overtidsbetaling. - Plan for HMS-arbeidet. (helse, miljø og sikkerhet) - Prinsipper for organisering av prøver, tentamen, eksamen, nasjonale prøver. - Plan for kompetanseutvikling. - Stillingsplan, registrere behov for fagkompetanse i personalet. Kompetansekartlegging - Budsjett og budsjettoppfølging. GSI tall - Prinsipper for seniorpolitisk arbeid. - Fordeling av ressurser til byrdefull arbeidssituasjon. - Årlig tilstandsrapport (jf opplæringsloven 13-10). - Tilsettinger/intervjuer (avh. av kommunens rutiner. UDF ønsker avgjørelser og kvalitetssikring på kommunenivå, hvor HTV deltar) Medbestemmelsesmøte rutiner til hvert møte: - Innkalling - Saksliste - Gjensidig informasjon, på et tidligst mulig tidspunkt - Innsyn i aktuelle dokumenter - Taushetsplikt i saker som krever dette - Referat fra møtet/informasjon til medlemmene - Forslag til saker på neste møte - Tid til å forberede saker 5

6 August Årshjul for plasstillitsvalgte i grunnskolen Måned Saker for medbestemmelse Organisasjonssaker Sette opp møteplan for medbestemmelse i høsthalvåret. Avtale rutiner, med rektor, for innkalling, saksliste og referatføring. Avtale tid til oppgavene som ATV, fortrinnsvis nedsatt undervisningstid. Sette opp individuelle arbeidsavtaler. Drøfte prinsipper. Gjennomgang av HA, spes. Del B, 1 og 3 og saker som skal drøftes. Fellesskolering i HA. Oversikt over regnskap. Evaluere arbeidet med budsjett for inneværende år.. Budsjett for neste år, starte jobbingen Fordeling av budsjettmidler høsthalvår. Bruk av skolens kompetansemidler / Plan for kompetanseutvikling. Prinsipper for bruk av bundet tid på skolen. Gjennomgang av stillingsstørrelser og timeplaner. Vikarordning, oppfølging. Justering/oppretting av funksjonsstillinger. Lokale forhandlinger; forarbeid Planlegge saker som bør tas til samarbeidsutvalget (SU) - Verving av nye medlemmer på arbeidsplassen. - Kvalitetssikre medlemsinfo (arbeidsplass, kontaktinfo, stilling) - Sette opp møteplan for klubbmøter. - Sende referater fra klubb til lokallagsleder (lag rutine på dette). - Organisere info til medlemmer (eks på tavle og i perm), inkl. referat fra medbestemmelse. - Avklare informasjonsrutinene fra tillitsvalgt til kollegiet og mellom klubb/tillitsvalgt og rektor. - Ev. ny plasstillitsvalgt tiltrer 1.aug. - Sjekke kursplan fra lokallaget og fylkeslaget. - Organisere UDFs oppslagstavle, hvor all relevant info fra organisasjonen henges opp. - Organisere samarbeidet med verneombudet på arbeidsplassen. - Gi informasjon fra o lokallag, o nettsiden, o fagbladene, o temaheftene, o fylkesinfo m.m. 6

7 September Oktober November Måned Saker for medbestemmelse Organisasjonssaker Lokale forhandlinger; forarbeid, krav drøftes med rektor/inspektør (kap. 3). Gå gjennom alle GSI-tall som skal innrapporteres 15. oktober ( Skolens praktisering av arbeidstidsavtalen, press på oppgaver Budsjettarbeid fortsetter. Inkludere vedlikehold/oppussing/ombygging Ev. justeringer av arbeidsplaner i forb. med ansvar for (deltaking på) foreldremøter og konferanse, og ev. godtgjøring Ev. justeringer av avtaler om regulering av arbeidstid i forbindelse med temauker/ekskursjoner (inkl. leirskole)/aktivitetsdager. Alle avtaler må være helt klare Godtgjøring, skjema, rutiner for delt dagsverk Gjennomgang av viktige paragrafer i opplæringsloven, spes. med hensyn til forsvarlighetsprinsipp. Prinsipper for bruk av medarbeidersamtaler Skolens satsningsområder drøftes Kompetansekartlegging Utarbeide/revidere personalpolitisk handlingsplan Stillingsplaner for ped. pers. Beredskapsplaner for skolen. Ekskursjoner og leirskoleopphold for vårhalvåret (SGS 1010) Disponere restmidler, aktuelle innkjøp Gjennomgå de individuelle arbeidsplanene, evaluere Ev. justering av arbeidsplaner og godtgjøring i forb. med arrangementer til jul Medarbeiderundersøkelse, dersom dette er gjennomført, gjennomgås, følges opp Tilrettelegging av funksjonelle arbeidsplasser - Lokale forhandlinger kravskjema; drøfte i klubben; prinsipper - Klubbmøte - pass på å ha saker - Kurs fra UDF - Oppslagstavle for UDF. Heng opp alt som kommer til skolen fra org. - Diskutere prinsipper og grenser for opplæringslovens forsvarlighetsbegrep i 8-2 og begrepet de ressursene som er nødvendige i Orientere medlemmer om o Ulike tariffbestemmelser som opptar medlemmene o Orientering om saker fra Utdanningsforbundet og Utdanningsforbundets vedtatte politikk. Forsikringsavtaler. Stipender. - Lage planer for å markere Lærernes internasjonale dag 5. okt. - Informasjon om/fra lokale forhandlinger, evaluere resultat (ev. senere, avhengig av tidspunkt) - Ulike beredskapsplaner for skolen (vold/trakassering, foreldreklager, ulykker m.m.) - Gjennomgå SGS 1010 (reiseavtale/leirskole) enighet om prinsipper. Alt må inn i planer må godkjennes i medbestemmelse. - Informasjon fra lokale forhandlinger - Fagforeningsbevissthet tema for diskusjon i klubben (opplæring). Ingen privatpraktisering av avtaleverket! - Medarbeiderundersøkelse, dersom dette er gjennomført, gjennomgås, følges opp 7

8 Desember Januar Februar Måned Saker for medbestemmelse Organisasjonssaker Gjennomgå timeplaner/møteplaner/behov for endringer vårhalvåret Etter behov, justere individuelle arbeidsplaner for våren Ev. justering av fag- og timefordeling for vårhalvåret Drøfte skolens innspill til årlig tilstandsrapport, jf. opplæringslov 13-10; utfordringer avtales å følge opp senere, skoleeier frist 1.august Halvårsplan for våren Prinsipper for fordeling av spesialundervisningsoppgaver og tilleggsressurs Evaluere lokale forhandlinger; prosess og resultat Ny møteplan for medbestemmelse Hvilke behov er det for å rekruttere nye lærere/utdanningsbehov/fag? Fordeling/Bruk av budsjettmidler Neste års skolerute Gjennomgå GSI-statistikken; avklare konsekvenser Virksomhetsplan; følger budsjettåret. Diskutere satsingsområder Personalbehov neste skoleår, oversikt over oppsigelser/pensjonering, overføringer/permisjoner Elevtall neste skoleår/elever med spesielle behov Evaluering av nasjonale prøver, følge opp resultat/innsatsområder Fortrinnsrett til stilling Seniortiltak for neste høst. Individuell tilrettelegging for seniorer Vurdere arbeidsområder med behov for samlingsstyrer/funksjonsstillinger nye behov Ajourføre skolens plan for kompetanseutvikling Bruk av skolens kompetanseutviklingsmidler behov og prioriteringer. Langtidsbudsjett - Evaluere høstens innsatsområder, budsjett, arbeidsplaner, arbeidsvilkår - Nye behov, endringer, prinsipper - Følge opp årlig tilstandsrapport, jf. opplæringslov 13-10, hva må være med, skoleeier frist 1.august - Sjekke ut GSI-statistikk for skolen med frigitte tall medio des. Diskutere konsekvenser. - Kontakt m/ valgkomiteen i forhold til representanter til lokallaget - Saker til lokallagsårsmøtet, hva er medlemmene opptatt av. - Neste års undervisningsbehov, timetallsbehov, personalbehov, fagbehov, elever med spes. behov. - Neste års behov for investeringer i læremidler, annet utstyr - Evaluering av resultatet fra nasjonale prøver, hvordan følge opp - Kommunen (skolen) som IA-bedrift; krav/forventninger - Gjennomgang av sentrale i Aml.; fysisk og psykisk arbeidsmiljø, jf. Arbeidstilsynets rapport 2009/10 mht. systemer og rutiner, bl.a. vold og trusler - HMS-arbeidet; rutiner/oppfølging/krav. 8

9 Mars April Mai Måned Saker for medbestemmelse Organisasjonssaker Gjennomgang av søkerliste. Drøfting av lærerbehov - du skal ha innsyn i søknadsmassen. Disponering av skolens timetall neste skoleår Fagønsker Teamsammensettinger neste år IA-arbeidet / Tilrettelegging av arbeid/seniorpolitiske tiltak (senioravtalen) Drøfte bruk av vikarmidler/vikarordning Full deltaking i tilsettingsprosess og intervju; avhengig av prosedyrer i kommunen (UDF ønsker sikring med HTV på kommunenivå) Ansettelser Drøftingsrett om neste skoleårs undervisningstimetall Planleggingsdager / Kursdager neste skoleår Prinsipper ved organisering av prøver og eksamener Fag- og timefordeling neste år Timeplanlegging for neste skoleår Byrdefull arbeidssituasjon og prinsipper for fordeling av ressurs Skolerute / Planlegge 39. Uke / planleggingsdager Ekskursjoner og leirskoleopphold for høsthalvåret Innholdet i arbeidsplanene til pedagogisk personale drøftes. Arbeidsplaner, innhold i tilstedeværelsestid; avklaringer Samlingsstyrerstillinger / Funksjonsstillinger Antall kontaktlærere Ressurser til kontaktlærerne Romdisponering neste år - Møt opp på årsmøtet i lokallaget - Gjennomgå veiledningshefte for tilsettingsprosedyrer - Hold nær kontakt / kommunikasjon med HTV i tilsettingssaker - Drøfte seniorpolitikk og prinsipper for seniorpolitiske tiltak, både SFS 2213 og HTA og egne lokale avtaler - Lage planer for å markere Global Action Week (GAW) og Utdanning for alle (EFA) i april; med opplegg fra UDF (join1goal.org/) / Global-Action-Week og Utdanning For Alle - Valgkomiteen på skolen trenger kandidater til ny tillitsvalgt på skolen? - Holde klubbmøte om sentrale tariffkrav - Årsmøte i klubben. Valg av ny ATV og klubbstyre innen 15.mai. Meld valg til rektor og lokallagsleder - Diskutere prinsipper for byrdefull arbeidssituasjon og fordeling av ressursen - Informere om resultat fra sentrale tarifforhandlinger; orientere om ev. uravstemning eller konflikt. - Diskutere prinsipper og rammevilkår for mentorer ved veiledning av nyutdannede pedagoger 9

10 Juni Juli Måned Saker for medbestemmelse Organisasjonssaker Drøfte skolens innspill til årlig - Diskutere prinsipper for oppsett av tilstandsrapport, jf. opplæringslov individuell arbeidsavtale, ev. krav om 13-10; skoleeiers frist 1.august. justeringer fra neste skoleår. Avtale hvordan utfordringer skal - Evaluering av klubbens arbeid; ønske følges opp senere. om endringer, andre prioriteringer Evaluering av årshjul - Minne medlemmene om at Evaluering av adresseendring og ny arbeidsplass må medbestemmelsesmøtene endres på Fordeling av ressurser ved egen skole. - Følge opp årlig tilstandsrapport, jf. Aktuelle innkjøp opplæringslov 13-10, hva må være med, skoleeier frist 1.august Prinsipper og rammevilkår for veiledning av nyutdannede pedagoger - Oppmerksomhet til medlemmer som pensjonerer seg Problemstillinger ved ferieavvikling Siste liten ansettelser holdes informert av enhetsleder GOD SOMMER! 10

11 ÅRSHJUL KOMMUNALT BUDSJETTARBEID I dette arbeidet kjøres en prosess med rektorene / styrerne (hvor de tillitsvalgte har rett til innsyn og til å gi kommentarer) hvor skolene / barnehagene melder behov og drøfter tiltak Kostnadene i skolen / barnehagen har stabilisert seg. Budsjettene for skolen / barnehagen justert opp eller ned p.g.a. volumendringer. Rådmannen legger premissene for neste års budsjett. Som en del av dette arbeidet etableres / revideres en kriteriemodell Endelig budsjett fordeles mellom skolene / barnehagene. Deretter legges detaljbudsjett på hver skole / barnehage ca ca ca ca ca ca ca Nye budsjettjusteringer gjøres etter at tallene fra skolestart / barnehagestart er klare Elevene telles på nytt legges inn i GSI og særskilte behov kartlegges Kommunestyrets budsjettprosess med høringsrunde. I prosessen kan det skje justeringer i kriteriemodellen Årsmelding for barnehager, telledato Kostraskjema. (Ant. Barn, plass-størrelse, personale (ped. + annet), barn m/spes. behov, minoritetsspråklige Henvisningene til de forskjellige månedene er kun et eksempel. I noen kommuner vil aktiviteter legges til andre måneder enn det som er angitt i årshjulet. Hjulet er spes. tenkt for hovedtillitsvalgt; legges ved som orientering for plasstillitsvalgt. 11

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE 1 Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; dvs. du må sette deg inn i hva Utdanningsforbundet

Detaljer

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE

Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE Årshjul for plasstillitsvalgte i skolen MEDBESTEMMELSE 1 Fem bud for tillitsvalgte: Lytte til det sagte og det usagte. Fortelle om Utdanningsforbundet; dvs. du må sette deg inn i hva Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSHJUL FOR TILLITSVALGTE I SKOLE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR TILLITSVALGTE I SKOLE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Vår dato 07.01.2013 ÅRSHJUL FOR TILLITSVALGTE I SKOLE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no Telefon 75144192 97693413 Telefaks

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2015-2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2015 2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Bergen. Denne

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2014-2015 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2014 2015 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Bergen. Denne

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt år. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2013 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Kalender Våren 2015 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender våren 2015 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2016 2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt (ATG) i grunnskolen i Bergen.

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2017 2018 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2017 2018 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt (ATG) i grunnskolen i Bergen.

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Klubben i mitt hjerte!

Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! s2 Klubben og klubblederrollen En skolering av tillitsvalgte på arbeidsplassen Klubbene er Utdanningsforbundets grunnmur Utdanningsforbundet har klubber som

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Høsten 2016 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Høsten 2016 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Høsten Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen.

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2016-2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Våren 2011 Seksjon grunnskole består i denne perioden av følgende personer: Leder: Ole Bjarne Mogård Tlf.:91372875 Epost: olemog@udf.no Nestleder:

Detaljer

Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010. Sist oppdatert: 25.08.10

Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010. Sist oppdatert: 25.08.10 Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010 Sist oppdatert: 25.08.10 Aktivitetskalender høst 2010 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2014-2015 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2014 2015 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen.

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender Høst 2014. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen.

Kalender Høst 2014. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011 Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale? Arbeidstidsavtale? Arbeidsplan? Hva er forskjellen vet du det? Klikk for å legge til

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2017-2018 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2017 2018 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 13/14 Sted: Tallink hotel Riga Tid: torsdag 12.09.13 kl. 09.00 17.00 og fredag 13.09.13 kl. 09.00 17.00. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen

Detaljer

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24.

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. november 2011 SFS 2201 pkt. 3.2 Forsøksordning fra 1.8.2012: Pedagogisk personale

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 B-rundskriv nr.: B/7-2014 Dokument nr.: 14/00652-1 Arkivkode: 0 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 Det vises til

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole Arbeidsavtale 2015-2016 Saltdal videregående skole Hjemmelsgrunnlaget; Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

Arbeidsplaner. Døme på informasjonsopplegg frå Utdanningsforbundet v/asbjørn Karlsen

Arbeidsplaner. Døme på informasjonsopplegg frå Utdanningsforbundet v/asbjørn Karlsen Arbeidsplaner Døme på informasjonsopplegg frå Utdanningsforbundet v/asbjørn Karlsen 20 år med krangel om lærers arbeidstid Andre halvdel 1980 tallet UFA I og II 1993 Hernes avtalen med 190 timers ramme

Detaljer