Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern"

Transkript

1 Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014

2 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Netto driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader 13,14, Avskrivninger 6, Nedskrivninger 6, Andre driftskostnader 14, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Utvidet resultat Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat Estimatavvik pensjoner Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres Årets utvidede resultat ÅRETS TOTALRESULTAT

3 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Tall i NOK 1000 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Balanse Immaterielle eiendeler Goodwill 4, Andre immaterielle eiendeler 4, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. og lign 4,6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

4

5 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Oppstilling av endringer i egenkapitalen Tall i NOK 1000 Note Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum Egenkapital pr 1. januar Kapitalnedsettelse i Kapitalinnskudd i Årsresultat Fra utvidet resultat Egenkapital pr 1. januar Kapitalinnskudd i Avgitt konsernbidrag Andre egenkapitalendringer Årsresultat Fra utvidet resultat Pr. 31. desember

6 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Kontantstrømoppstilling Tall i NOK KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Betalte skatter Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap /(gevinst) salg av varige driftsmidler Forskjell mellom resultatført pensjonskostnad og innbetaling til pensjonsordninger Netto finansposter Endring i varelager, kundefordringer, leverandørgjeld og periodiseringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tilbakebetaling av deler av kjøpesum ved kjøp av datterselskap Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm før finansiering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved forhøyelse av aksjekapital Opptak av ny rentebærende gjeld Nedbetaling av rentebærende gjeld Betalte renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

7 Note 1 Generelt Curato Holding AS ( selskapet ) er et norsk aksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapets adresse er Stenersgata 1 A, 0050 Oslo. Selskapet ble etablert i mai 2012 og konsernet ble etablert 1. november 2013 ved et oppkjøp som ble foretatt 31. oktober Konsernet omtales også som Curatokonsernet etter driftsselskapets navn, Curato Røntgen AS. Konsernet driver virksomhet for helsevesenet gjennom billeddiagnostiske tjenester. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 25. mars Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Alle tall vises i NOK 1000 dersom ikke annet fremgår. 2.1 Hovedprinsipper Konsernets årsregnskap er utarbeidet i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards) som fastsatt av EU og tilhørende fortolkninger som gjelder pr Dessuten følges nødvendige tilleggskrav etter den norske regnskapsloven. 2.2 Grunnlag for utarbeidelse Konsernets årsregnskap er utarbeidet basert på prinsippene i et historisk kostregnskap med unntak av finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi over resultatet. Resultatregnskapet er presentert etter artsinndeling (IAS 1). Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. 2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt årsregnskap i norske kroner som også er morselskapets funksjonelle valuta. 2.4 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Curato Holding AS og selskaper som dette har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i et selskap og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Eiendeler og forpliktelser innregnes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Eventuell negativ goodwill (restverdi) ved kjøp av virksomhet innregnes i resultatet umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Det avsettes for utsatt skatt på forskjellen mellom virkelig verdi og balanseførte verdier for alle eiendeler og forpliktelser med unntak av goodwill. Konserninterne transaksjoner og mellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert. Urealisert tap er eliminert kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendeler som er solgt internt. 2.5 Segmenter Konsernet driver kun virksomhet innen medisinsk bildediagnostikk og har valgt å ikke rapportere informasjon om driftssegmenter. Geografisk fordeling av salgsinntekter er presentert i egen note. 2.6 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontantbeholdninger og bankinnskudd. Kontantekvivalenter er kortsiktige, likvide investeringer som lett kan omgjøres i kjente kontantbeløp og har en maksimal løpetid på tre måneder.

8 2.7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. Når eiendeler selges eller utrangeres, fraregnes bokført verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatregnskapet. Anskaffelseskost for varige driftsmidler utgjøres av kjøpsprisen, inkludert skatter/avgifter og medgåtte kostnader for å klargjøre driftsmiddelet til den tiltenkte bruken. Utgifter som påløper etter at eiendelen er tatt i bruk og som forventes å medføre fremtidige økonomiske fordeler innregnes i balansen som del av anskaffelseskost. Løpende reparasjons- og vedlikeholdsutgifter innregnes i resultatregnskapet i den regnskapsperioden de oppstår. Varige driftsmidler vurderes for verdifall når hendelser eller endringer i omstendigheter indikerer at bokførte verdier ikke kan gjenvinnes. Tap ved verdifall innregnes når bokførte verdier av eiendelen overstiger gjenvinnbart beløp, og differansen innregnes i resultatregnskapet. Gjennvinnbart beløp er høyeste verdi av en eiendels virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Bruksverdien beregnes ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer som eiendelen forventes å generere. Et tap ved verdifall som er innregnet i tidligere perioder, reverseres bare dersom det etter innregning av siste tap ved verdifall har skjedd en endring i estimatene som er ble brukt for å beregne gjennvinnbart beløp, begrenset av bokført verdi som om det ikke hadde blitt innregnet tap ved verdifall i tidligere perioder. Avskrivning beregnes lineært over forventet utnyttbar levetid, hensyntatt restverdier. Avskrivningsperiode og metode vurderes årlig. Restverdier estimeres ved årsslutt og endringer til estimert restverdi innregnes som en estimatendring. 2.8 Immaterielle eiendeler Ved etablering av konsernet ble kundekontrakter og et mindre beløp knyttet til egenutviklet programvare regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Kundekontraktene avskrives lineært over kontraktenes gjenværende løpetid og egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Immaterielle eiendeler vurderes for nedskrivning ved indikatorer på verdifall. 2.9 Leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler behandles som operasjonelle avtaler. Finansielle leieavtaler Selskapet presenterer finansielle leieavtaler som eiendeler og forpliktelser. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten, dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter tilknyttes etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris. Konsernet benytter samme avskrivningsprinsipper som for selskapets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens utnyttbare levetid. Årlig leie består av en rentedel som innregnes i resultatet som rentekostnad og en avdragsdel som reduserer forpliktelsen. Operasjonelle leieavtaler Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnader og innregnes i resultatregnskapet over kontraktsperioden. Eventuell over-/underpris som reguleres gjennom fremtidig leie amortiseres over leieperioden slik at regnskapet reflekterer reell leiekostnad Finansielle instrumenter Finansielle eiendeler Konsernets finansielle eiendeler klassifiseres i følgende kategorier 1) tilgjengelig for salg og 2) lån og fordringer.

9 Klassifiseringen bestemmes av hensikten med eiendelen. Klassifisering skjer ved anskaffelse og det gjøres en ny vurdering av klassifisering ved hver rapporteringsdato. Foretaket har ingen derivater eller andre finansielle eiendeler klassifisert som til virkelig verdi over resultat i perioden. 1) Tilgjengelig for salg Konsernet har ingen eiendeler som inngår i denne kategorien i ) Lån og fordringer Lån og fordringer er ikkederivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Lån og fordringer som inngår i konsernets ordinære driftssyklus, herunder kundefordringer, eller som forventes å bli realisert innen 12 måneder etter balansedagen klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige lån og fordringer klassifiseres som anleggsmidler. Lån og fordringer balanseføres første gang til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Løpende måles lån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode. Gevinster og tap innregnes i resultat når lån og fordringer innregnes, nedskrives eller amortiseres. Nedskriving foretas når det foreligger objektive indikasjoner på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive indikasjoner på verdifall vurderes konkret for hver kunde og vil typisk bestå av vesentlige økonomiske problemer hos motpart samt utsettelser og mangler ved betalinger. Nedskrivingsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke medføre at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Finansielle forpliktelser 1) Til virkelig verdi over resultat I denne kategorien har konsernet ved årsslutt bokført forpliktelse på en rentebytteavtale (renteswap). Denne er bokført til virkelig verdi over resultatet. Transaksjonskostnader vil bli resultatført i den perioden de oppstår. Se ellers note 11 - Lån. 2) Andre finansielle forpliktelser Finansielle forpliktelser som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultat måles til virkelig verdi ved førstegangs innregning, med fradrag for transaksjonskostnader. Etterfølgende regnskapsføres finansielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode. Eventuelle utstedelseskostnader, rabatter eller overkurs hensyntas i beregning av amortisert kost. Finansielle forpliktelser som forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus eller som forfaller til oppgjør innen 12 måneder etter balansedagen klassifiseres som kortsiktige. Andre finansielle forpliktelser klassifiseres som langsiktige.

10 2.11 Goodwill Differansen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill er ikke gjenstand for årlige avskrivninger men testes minst årlig for verdifall. På kjøpstidspunktet allokeres goodwill til kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha synergier av virksomhetssammenslutningen. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp til kontantstrømgenererende enheter, som utgjøres av det høyeste beløpet av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller bruksverdien. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi på goodwill overstiger gjennvinnbart beløp, og differansen innregnes i resultatregnskapet Egenkapital Finansielle instrumenter klassifiseres som forpliktelser eller egenkapital i tråd med de underliggende økonomiske realiteter. Renter, utbytte, gevinst eller tap relatert til finansielle instrumenter klassifisert som en forpliktelse innregnes i resultatregnskapet. Beløp som utdeles til eiere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital, innregnes direkte i egenkapitalen. Konsernet tok opp et obligasjonslån i Etter en gjennomgang av lånevilkår er det vurdert at det ikke finnes innebygde derivater i avtalen. Forpliktelsen måles som øvrige finansielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode Avsetninger En avsetning innregnes når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som et resultat av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke sannsynlig) at et finansielt oppgjør vil finne sted som et resultat av denne forpliktelsen og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er vesentlig, beregnes avsetningen ved å diskontere estimerte forventede kontantstrømmer ved å bruke diskonteringsrente før skatt, som reflekterer markedets prising av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risiko spesielt knyttet til forpliktelsen. Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller blitt offentliggjort. Avsetning for tapskontrakter innregnes når konsernets estimerte inntekter fra en kontrakt er lavere enn utgiftene som påløper for å oppfylle forpliktelsene knyttet til kontrakten Innregning av inntekt Konsernet har inntekter knyttet til radiologisk virksomhet. Konsernet har offentlig godkjente røntgeninstitutter med refusjonsrett, og bildediagnostiske undersøkelser hvor undersøkelser gjøres på oppdrag i henhold til avtale med helseregionene. Konsernet har således inntekter knyttet til de regionale offentlige helseforetakavtalene samt refusjoner fra NAV og egenandeler fra pasienter. Konsernet har også inntekter fra radiologiske virksomhet uten refusjonsrett. Inntekter innregnes når det er sannsynlig at de økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og beløpet kan måles pålitelig. Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter og merverdiavgift. Konsernets hovedvirksomhet er utenfor merverdiavgiftsområdet. Inntekt knyttet til utførelse av tjenester, resultatføres i den perioden tjenesten ytes. Renteinntekter innregnes i resultatregnskapet på basis av effektiv rentes metode når inntekten opptjenes. Utbytte innregnes i resultatregnskapet når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.

11 2.15 Valuta Valutatransaksjoner Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til NOK basert på valutakurs på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikkepengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Valutagevinster og -tap som følge av endringer i valutakurs innregnes i resultatregnskapet når de oppstår i regnskapsperioden Ytelser til ansatte Konsernet har som hovedregel innskuddsbaserte pensjonsordninger. I tillegg foreligger det noen lukkede ytelsesordninger som omfatter oppsatte rettigheter og pensjonister. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto pensjonsforpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som medlemmet i ordningen har opptjent på balansedagen fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Pensjonskostnader og -forpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Pensjonsytelsen er fullt opptjent. Diskonteringsrenten samt øvrige forutsetninger som fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og dødelighet følger oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Aktuarmessig gevinst eller tap føres løpende over utvidet resultat. Beregninger er utført av en kvalifisert aktuar. Innskuddsbaserte ordninger De fleste ansatte i konsernet har innskuddsbaserte ordninger. En innskuddsbasert pensjonsordning er pensjonsordninger der selskapet betaler inn faste bidrag til en atskilt enhet, og ikke har noen ytterligere forpliktelser. Bidrag til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som en kostnad når de ansatte har utført tjenestene som er motytelsen for bidraget Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/-fordel beregnes basert på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser på balansedagen unntatt midlertidige forskjeller knyttet til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget. Utsatt skattefordel innregnes når det er sannsynlig at den kan utnyttes mot fremtidige skattepliktig inntekt. Posten revurderes på hvert rapporteringstidspunkt og reverseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Utsatt skatt og -fordel måles ved bruk av forventet fremtidig skattesats på tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, innregnes til nominell verdi og klassifiseres som et anleggsmiddel eller langsiktig forpliktelse i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt relatert til egenkapitaltransaksjoner innregnes direkte i egenkapitalen. Note 3 Anvendelse av nye og endrede regnskapsstandarder og tolkninger Det er ingen nye eller endrede standarder eller fortolkninger, som er vedtatt men ikke trådt i kraft, som forventets å gi vesentlig påvirkning på konsernets regnskap.

12 Note 4 Sentrale vurderinger og viktige kilder til estimeringsusikkerhet Utarbeidelsen av årsregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen foretar vurderinger, utarbeider estimater, og benytter forutsetninger som kan påvirke innregnede beløp på inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser samt opplysninger om betingede forpliktelser på balansedagen. Ledelsen baserer sine vurderinger og estimater på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være relevante under de rådende forhold og resultatene av dette danner utgangspunktet for vurderinger om bokførte verdier av eiendeler og forpliktelser som ikke er klart tilgjengelig fra andre kilder. Usikkerhet rundt disse forutsetningene og estimatene kan resultere i utfall som kan kreve vesentlige endringer i bokførte verdier av eiendeler og forpliktelser i fremtiden. De viktigste antagelser vedrørende fremtiden, og andre viktige kilder for usikkerhet i estimatene på balansedagen, og som kan medføre vesentlig risiko for å endre balanseførte eiendeler og forpliktelser i neste regnskapsår, er drøftet nedenfor. Sentrale vurderinger Etter IFRS skal det opplyses om de vurderinger, foruten vurderinger som innebærer estimater, som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper, som har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i finansregnskapet. Konsernet har ikke identifisert noen vesentlige forhold som krever vurderinger på balansedagen utover de som er opplyst i det videre. Estimater og antakelser De viktigste forutsetningene om framtiden og andre viktige kilder til estimeringsusikkerhet som innebærer en betydelig risiko for en vesentlig justering av den balanseførte verdien i neste regnskapsår fremgår nedenfor. Avskrivninger på varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler Avskrivning på varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler er basert på ledelsens estimater for fremtidig brukstid for eiendeler, og restverdier. Estimater kan endres som følge av endringer i restverdier, teknologisk utvikling, konkurranse og miljø- og lovmessige krav. Ledelsen vurderer løpende fremtidig brukstid for eiendelene og komponentene og tar hensyn til de nevnte faktorer. Ved endringer i estimert brukstid og/eller restverdier justeres avskrivninger av eiendelene prospektivt. Verdifall for goodwill, andre immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig for nedskrivning. Goodwill oppsto ved konsernetablering og oppkjøp gjennomført i Samlet bokført verdi på goodwill utgjør TNOK pr For å avgjøre om det har inntrådt tap ved verdifall estimeres bruksverdi for den kontantstrømgenererende enhet goodwill har blitt allokert til. Når bruksverdi beregnes må ledelsen estimere forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten og velge en passende diskonteringsrente for å beregne nåverdien av disse kontantstrømmene. Beregningene vil baseres på ledelsens vurderinger, herunder estimater for fremtidige resultater, eiendelenes kapasitet til å generere inntekter og antakelser om fremtidige markedsbetingelser. Endringer i omstendigheter og i ledelsens vurderinger og antakelser kan føre til tap ved verdifall. Se note 7 for ytterligere informasjon. Tilsvarende testes varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler for nedskrivning hvis det foreligger indikator på verdifall. Bokført verdi av varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler var TNOK pr

13 Note 5 Salgsinntekter Konsernets inntekter er alle innen medisinsk billdediagnostikk. Spesifikasjon av salgsinntekter fordelt geografisk Tall i 1000 NOK * Øst Norge Vest Norge Midt Norge Nord Norge Sum * Sammenligningstall 2013 utgjør kun to måneder da konsernet ble etablert 1. november Note 6 Varige driftsmidler Tall i 1000 NOK Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang akkumulerte avskrivninger Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger Nedskrivninger Årets nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Utnyttbar levetid 3-10 år 25 år 3-10 år 25 år Konsernet leier enkelte driftsmidler, og klassifiserer leiekontrakter der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll som finansielle leieavtaler. Dette gjelder enkelte røntgen- og MR-maskiner. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement. Rentekostnaden resultatføres som finanskostnad. Leieforpliktelsen klassifiseres som annen langsiktig gjeld. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over forventet økonomisk levetid. Driftsløsøre anskaffet gjennom en finansiell leieavtale inkluderer følgende: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (3 280) - Tilgang ved oppkjøp Tilgang Avgang - - Årets avskrivninger (19 033) (3 280) Akkumulerte avskrivninger (22 313) (3 280) Balanseført verdi pr

14 Note 7 Immaterielle eiendeler Tall i 1000 NOK Goodwill Egenutviklet Software Totalt andre immaterielle Goodwill Egenutviklet Software Kundekontrakter Kundekontrakter Totalt andre immaterielle Anskaffelseskost Avgang Tilgang ved oppkjøp Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang akkumulerte avskrivninger Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger Nedskrivninger Årets nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Utnyttbar levetid 3 år 0-4 år 3 år 0-4 år Spesifikasjon av goodwill All Goodwill i konsernet knytter seg til oppkjøpet av Curato AS (som i 2014 er innfusjonert med Curato Holding AS, se note 17) med datterselskap i oktober Konsernet har vurdert Curatogruppen som en naturlig kontantgenererende enhet. Bokført Verdi ved Årets ned- Akkumulert verdi oppkjøp skriving nedskriving Curatogruppen (Curato Røntgen og Curato Holding) Totalt I henhold til IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger ble netto eiendeler ved oppkjøpet i 2013 verdsatt til virkelig verdi i forbindelse med oppkjøpet. Gjenværende merverdi etter å ha fordelt kjøpsprisen til identifiserte eiendeler og gjeld ble allokert til goodwill. Inkludert i verdien av goodwill er kunderelasjoner og ansatte med spesiell kompetanse. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balanseføringskriteriet i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat. Goodwill testes årlig for behov for nedskrivning, eller oftere hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivningstesten inkluderer å beregne gjenvinbart beløp. Gjennvinnbart beløp er fastsatt basert på vurdering av virksomhetens virkelig verdi. Virkelig verdi er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer etter skatt diskontert med en relevant diskonteringsrente etter skatt som hensyntar løpetid og risiko. Ledelsen anser det for overveiende sannsynlig at selskapet viderefører avtalen med sine største kunder, som er alle de regionale helseforetakene, på nåværende nivå. Det er i 2014 ikke foretatt nedskrivninger av goodwill. Ledelsen har konkludert med at fremtidige kontantstrømmer er tilstrekkelig til å forsvare gjenværende bokført verdi på goodwill. Benyttet avkastningskrav utgjør 8,6 % etter skatt. Det er brukt likviditetsprognoser utarbeidet av ledelsen for en femårsperiode. Kontantstrømmer utover femårsperioden er utarbeidet med en vekstrate på 1,6 % som er i linje med det Statistisk sentralbyrå vurderer som generell vekst i Norge. Følsomhetsanalyse og nøkkelforutsetninger En sensitivitetsberegning viser at en økning på 2,5 % av WACC fra 8,6 % til 11,1 % ville ikke medført noen nedskriving av goodwill. Beregninger viser også at en reduksjon i kontantstrømmene på 10 % med WACC på 8,6 % ville ikke medføre noen nedskriving.

15 Note 8 Kundefordringer og andre fordringer Tall i 1000 NOK Kundefordringer til pålydende verdi Avsetning for tap (155) (47) Kundefordringer bokført verdi Bokført verdi tilsvarer virkelig verdi Konstanterte tap på fordringer Avsetning tap på fordringer Aldersfordelingen av kundefordringer er som følger: Opptil 3 måneder til 6 måneder Over 6 måneder Total Per var kundefordringer på TNOK 89 over forfall med 90 dager. Disse relaterer seg til flere uavhengige kunder som erfaringsvis ikke har hatt problemer med mislighold. Note 9 Bankinnskudd, kontanter og lignende Tall i 1000 NOK Kontanter, bankinnskudd og lignende Herav bundne midler: Bundne midler består av skattetrekksmidler og depositumskontoer knyttet til leie av lokaler

16 Note 10 Aksjekapital, overkurs og transaksjoner med nærstående parter Tall i 1000 NOK Antall aksjer Pålydende Kurs Aksje - kapital Overkurs Sum Pr , Kapitalnedsettelse , Kapitalinnskudd , Pr , Kapitalinnskudd* , Pr , Aksjekapitalen i selskapet ved årsslutt består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer , B-aksjer , Pr , Aksjeklassene har samme stemmerettigheter. B-aksjene er såkalte preferanseaksjer som har en preferert avkastning på grunnbeløpet (innskutt kapital) på 8 % årlig. Preferert avkastning akkumuleres årlig og blir tillagt grunnbeløpet. Etter tilbakebetaling av grunnbeløp og preferert avkastning relatert til B-aksjene skal all resterende utdeling utelukkende og ubegrenset fordeles forholdsmessig mellom innehaverne av de ordinære A-aksjene. Antall aksjer Stemme- Aksjonærer pr A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel andel CD Holding II AS ,0 % 100,0 % Sum pr ,0 % 100,0 % *Aksjonær har ytet kortsiktig lån til konsernet, med 8 % rente p.a. Rentene tillegges lånebeløpet løpende. I januar 2014 ble MNOK 28 konvertert til egenkapital ved utstedelse av B-aksjer og resterende lån tilbakebetalt. Lån fra CD Holding II AS (TNOK) Lån per Renter

17 Indirekte eiere Selskapet CD Holding II AS eies av CD Holding I AS som igjen har eiere som gjengis i tabellen under. I tillegg ble det i 2014 gitt tilbud til alle ansatte om å investere i Curatogruppen. 64 ansatte valgte å gjøre det og gjennom selskapet Curie InvestCo AS ble det solgt aksjer pålydendene NOK 100,- til de ansatte. Det ble gjennomført med salg av aksjer fra Altor Fund III GP Ltd. Transaksjonen ble gjennomført i mars Aksjonærer CD Holding I AS pr A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Altor Fund III GP Ltd ,1 % 86,1 % Stavern Helse og Forvaltning AS* ,7 % 9,7 % Vaagen Invest AB** ,3 % 1,3 % Curie InvestCo AS ,9 % 2,9 % Sum pr % 100 % * Stavern Helse og Forvaltning AS eies av styremedlem Ivar Molvær. ** Vaagen Invest AB eies av styremedlem Marit Vaagen.

18 Note 11 Lån Tall i 1000 NOK Langsiktige lån Obligasjonslån Annen langsiktig gjeld (Rentebytteavtale) Gjeld vedr. finansielle leieavtaler Kortsiktige lån Første års avdrag langsiktige lån Gjeld til aksjonær Annen kortsiktig gjeld Sum lån Forfall inkludert renter måneder eller mindre måneder år Over 5 år Obligasjonslånet med pålydende MNOK 480 per har forfall hver november fra med MNOK 20 mens resterende beløp har forfall i Renter betales kvartalsvis. Lånet er balanseført med fradrag for transaksjonskostnader med MNOK 15 (MNOK 13 per ). Lånet er notert på Oslo Børs. Balanseført verdi og virkelig verdi på langsiktige lån: Balanseført Balanseført Virkelig Virkelig verdi verdi verdi verdi Obligasjonslån Gjeld vedr. finansielle leieavtaler

19 Brutto forpliktelser vedr. finansielle leieavtaler - minimumsutbetalinger: (Gjenværende terminer * månedlig beløp og utkjøpsverdier) mnd eller mindre Forfall innen 1 år Forfall mellom 1 og 5 år Forfall senere enn 5 år Sum Fremtidige finanskostnader vedr. finansielle leieavtaler (1 148) (2 614) Nåverdi av forpliktelser vedr. finansielle leieavtaler Nåverdi av leieforpliktelser vedr. finansielle leieavtaler er som følger: (Nedbetaling av diskontert balanseført forpliktelse med utkjøpsverdi) Forfall innen 1 år Forfall mellom 1 og 5 år Forfall senere enn 5 år - - Sum Utløpte leasingavtaler Konsernet har ved ordinært utløp av finansielle leasingavtaler i 2014 hatt følgende taps-/gevinster som er ført over resultatet som en finanspost: Balanseført verdi Utkjøpsverdi Bokførte gevinster 357 Konsernet har langsiktige rentebærende obligasjonslån på MNOK 480 per Rentevilkårene er på markedsmessige vilkår og har 525 basispunkter tillagt NIBOR. Netto vektet gjennomsnittsrente på lån per utgjør 6,4 %. Rentesensitivitet Effekt på Endring basispunkter res. før skatt Effekt på EK +/- +/ Rentesensitiviteten viser effekten av en endring i rentenivået på 1 prosentpoeng, målt i forhold til sum rentebærende gjeld per Så lenge obligasjonslånet betjenes i henhold til avtalen er det ikke knyttet noen betingelser til finansieringen (financial covenants). Konsernet ingikk i januar 2014 rentebytteavtale for en andel av obligasjonslånet som dekker NOK 200 mill. Denne avtalen gir fast rente fra 23. november 2015 til forfall 22. november 2018, hvor rentesikringen mot NIBOR er satt til 2,745 %. Obligasjonslånet har i tillegg margin på 5,25 %. Rentebytteavtalen er bokført til virkelig verdi. Balanseført Virkelig verdi verdi Rentebytteavtale Sum

20 Note 12 Skatt Tall i 1000 NOK Skattekostnad: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skatteeffekt av poster ført rett mot egenkapitalen Virkning av reduksjon i skattesats fra 1. januar Årets skattekostnad Avstemming av skattekostnad: Resultat før skattekostnad Forventet skattekostnad nominell sats (27%) Skatt av permanente forskjeller Virkning av reduksjon i skattesats fra 1. januar Sum skattekostnad Spesifkasjon av betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt før konsernetablering Betalbar skatt etter konsernetablering Redusjon betalbar skatt skattefunn Sum betalbar skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel: Driftsmidler Imaterielle eiendeler Pensjonsmidler Kundefordringer og andre fordringer Finansielle instrumenter Pensjonsforpliktelse Balanseførte leieavtaler Andre forskjeller Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt/(skattefordel) Klassifisering i balansen: Utsatt skatt Netto utsatt skatt

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2015 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 508 914

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer