Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern"

Transkript

1 Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014

2 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Netto driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader 13,14, Avskrivninger 6, Nedskrivninger 6, Andre driftskostnader 14, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Utvidet resultat Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat Estimatavvik pensjoner Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres Årets utvidede resultat ÅRETS TOTALRESULTAT

3 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Tall i NOK 1000 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Balanse Immaterielle eiendeler Goodwill 4, Andre immaterielle eiendeler 4, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. og lign 4,6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

4

5 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Oppstilling av endringer i egenkapitalen Tall i NOK 1000 Note Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum Egenkapital pr 1. januar Kapitalnedsettelse i Kapitalinnskudd i Årsresultat Fra utvidet resultat Egenkapital pr 1. januar Kapitalinnskudd i Avgitt konsernbidrag Andre egenkapitalendringer Årsresultat Fra utvidet resultat Pr. 31. desember

6 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Kontantstrømoppstilling Tall i NOK KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Betalte skatter Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap /(gevinst) salg av varige driftsmidler Forskjell mellom resultatført pensjonskostnad og innbetaling til pensjonsordninger Netto finansposter Endring i varelager, kundefordringer, leverandørgjeld og periodiseringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tilbakebetaling av deler av kjøpesum ved kjøp av datterselskap Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm før finansiering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved forhøyelse av aksjekapital Opptak av ny rentebærende gjeld Nedbetaling av rentebærende gjeld Betalte renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

7 Note 1 Generelt Curato Holding AS ( selskapet ) er et norsk aksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapets adresse er Stenersgata 1 A, 0050 Oslo. Selskapet ble etablert i mai 2012 og konsernet ble etablert 1. november 2013 ved et oppkjøp som ble foretatt 31. oktober Konsernet omtales også som Curatokonsernet etter driftsselskapets navn, Curato Røntgen AS. Konsernet driver virksomhet for helsevesenet gjennom billeddiagnostiske tjenester. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 25. mars Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Alle tall vises i NOK 1000 dersom ikke annet fremgår. 2.1 Hovedprinsipper Konsernets årsregnskap er utarbeidet i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards) som fastsatt av EU og tilhørende fortolkninger som gjelder pr Dessuten følges nødvendige tilleggskrav etter den norske regnskapsloven. 2.2 Grunnlag for utarbeidelse Konsernets årsregnskap er utarbeidet basert på prinsippene i et historisk kostregnskap med unntak av finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi over resultatet. Resultatregnskapet er presentert etter artsinndeling (IAS 1). Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. 2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt årsregnskap i norske kroner som også er morselskapets funksjonelle valuta. 2.4 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Curato Holding AS og selskaper som dette har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i et selskap og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Eiendeler og forpliktelser innregnes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Eventuell negativ goodwill (restverdi) ved kjøp av virksomhet innregnes i resultatet umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Det avsettes for utsatt skatt på forskjellen mellom virkelig verdi og balanseførte verdier for alle eiendeler og forpliktelser med unntak av goodwill. Konserninterne transaksjoner og mellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert. Urealisert tap er eliminert kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendeler som er solgt internt. 2.5 Segmenter Konsernet driver kun virksomhet innen medisinsk bildediagnostikk og har valgt å ikke rapportere informasjon om driftssegmenter. Geografisk fordeling av salgsinntekter er presentert i egen note. 2.6 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontantbeholdninger og bankinnskudd. Kontantekvivalenter er kortsiktige, likvide investeringer som lett kan omgjøres i kjente kontantbeløp og har en maksimal løpetid på tre måneder.

8 2.7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. Når eiendeler selges eller utrangeres, fraregnes bokført verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatregnskapet. Anskaffelseskost for varige driftsmidler utgjøres av kjøpsprisen, inkludert skatter/avgifter og medgåtte kostnader for å klargjøre driftsmiddelet til den tiltenkte bruken. Utgifter som påløper etter at eiendelen er tatt i bruk og som forventes å medføre fremtidige økonomiske fordeler innregnes i balansen som del av anskaffelseskost. Løpende reparasjons- og vedlikeholdsutgifter innregnes i resultatregnskapet i den regnskapsperioden de oppstår. Varige driftsmidler vurderes for verdifall når hendelser eller endringer i omstendigheter indikerer at bokførte verdier ikke kan gjenvinnes. Tap ved verdifall innregnes når bokførte verdier av eiendelen overstiger gjenvinnbart beløp, og differansen innregnes i resultatregnskapet. Gjennvinnbart beløp er høyeste verdi av en eiendels virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Bruksverdien beregnes ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer som eiendelen forventes å generere. Et tap ved verdifall som er innregnet i tidligere perioder, reverseres bare dersom det etter innregning av siste tap ved verdifall har skjedd en endring i estimatene som er ble brukt for å beregne gjennvinnbart beløp, begrenset av bokført verdi som om det ikke hadde blitt innregnet tap ved verdifall i tidligere perioder. Avskrivning beregnes lineært over forventet utnyttbar levetid, hensyntatt restverdier. Avskrivningsperiode og metode vurderes årlig. Restverdier estimeres ved årsslutt og endringer til estimert restverdi innregnes som en estimatendring. 2.8 Immaterielle eiendeler Ved etablering av konsernet ble kundekontrakter og et mindre beløp knyttet til egenutviklet programvare regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Kundekontraktene avskrives lineært over kontraktenes gjenværende løpetid og egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Immaterielle eiendeler vurderes for nedskrivning ved indikatorer på verdifall. 2.9 Leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler behandles som operasjonelle avtaler. Finansielle leieavtaler Selskapet presenterer finansielle leieavtaler som eiendeler og forpliktelser. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten, dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter tilknyttes etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris. Konsernet benytter samme avskrivningsprinsipper som for selskapets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens utnyttbare levetid. Årlig leie består av en rentedel som innregnes i resultatet som rentekostnad og en avdragsdel som reduserer forpliktelsen. Operasjonelle leieavtaler Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnader og innregnes i resultatregnskapet over kontraktsperioden. Eventuell over-/underpris som reguleres gjennom fremtidig leie amortiseres over leieperioden slik at regnskapet reflekterer reell leiekostnad Finansielle instrumenter Finansielle eiendeler Konsernets finansielle eiendeler klassifiseres i følgende kategorier 1) tilgjengelig for salg og 2) lån og fordringer.

9 Klassifiseringen bestemmes av hensikten med eiendelen. Klassifisering skjer ved anskaffelse og det gjøres en ny vurdering av klassifisering ved hver rapporteringsdato. Foretaket har ingen derivater eller andre finansielle eiendeler klassifisert som til virkelig verdi over resultat i perioden. 1) Tilgjengelig for salg Konsernet har ingen eiendeler som inngår i denne kategorien i ) Lån og fordringer Lån og fordringer er ikkederivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Lån og fordringer som inngår i konsernets ordinære driftssyklus, herunder kundefordringer, eller som forventes å bli realisert innen 12 måneder etter balansedagen klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige lån og fordringer klassifiseres som anleggsmidler. Lån og fordringer balanseføres første gang til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Løpende måles lån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode. Gevinster og tap innregnes i resultat når lån og fordringer innregnes, nedskrives eller amortiseres. Nedskriving foretas når det foreligger objektive indikasjoner på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive indikasjoner på verdifall vurderes konkret for hver kunde og vil typisk bestå av vesentlige økonomiske problemer hos motpart samt utsettelser og mangler ved betalinger. Nedskrivingsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke medføre at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Finansielle forpliktelser 1) Til virkelig verdi over resultat I denne kategorien har konsernet ved årsslutt bokført forpliktelse på en rentebytteavtale (renteswap). Denne er bokført til virkelig verdi over resultatet. Transaksjonskostnader vil bli resultatført i den perioden de oppstår. Se ellers note 11 - Lån. 2) Andre finansielle forpliktelser Finansielle forpliktelser som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultat måles til virkelig verdi ved førstegangs innregning, med fradrag for transaksjonskostnader. Etterfølgende regnskapsføres finansielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode. Eventuelle utstedelseskostnader, rabatter eller overkurs hensyntas i beregning av amortisert kost. Finansielle forpliktelser som forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus eller som forfaller til oppgjør innen 12 måneder etter balansedagen klassifiseres som kortsiktige. Andre finansielle forpliktelser klassifiseres som langsiktige.

10 2.11 Goodwill Differansen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill er ikke gjenstand for årlige avskrivninger men testes minst årlig for verdifall. På kjøpstidspunktet allokeres goodwill til kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha synergier av virksomhetssammenslutningen. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp til kontantstrømgenererende enheter, som utgjøres av det høyeste beløpet av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller bruksverdien. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi på goodwill overstiger gjennvinnbart beløp, og differansen innregnes i resultatregnskapet Egenkapital Finansielle instrumenter klassifiseres som forpliktelser eller egenkapital i tråd med de underliggende økonomiske realiteter. Renter, utbytte, gevinst eller tap relatert til finansielle instrumenter klassifisert som en forpliktelse innregnes i resultatregnskapet. Beløp som utdeles til eiere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital, innregnes direkte i egenkapitalen. Konsernet tok opp et obligasjonslån i Etter en gjennomgang av lånevilkår er det vurdert at det ikke finnes innebygde derivater i avtalen. Forpliktelsen måles som øvrige finansielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode Avsetninger En avsetning innregnes når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som et resultat av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke sannsynlig) at et finansielt oppgjør vil finne sted som et resultat av denne forpliktelsen og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er vesentlig, beregnes avsetningen ved å diskontere estimerte forventede kontantstrømmer ved å bruke diskonteringsrente før skatt, som reflekterer markedets prising av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risiko spesielt knyttet til forpliktelsen. Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller blitt offentliggjort. Avsetning for tapskontrakter innregnes når konsernets estimerte inntekter fra en kontrakt er lavere enn utgiftene som påløper for å oppfylle forpliktelsene knyttet til kontrakten Innregning av inntekt Konsernet har inntekter knyttet til radiologisk virksomhet. Konsernet har offentlig godkjente røntgeninstitutter med refusjonsrett, og bildediagnostiske undersøkelser hvor undersøkelser gjøres på oppdrag i henhold til avtale med helseregionene. Konsernet har således inntekter knyttet til de regionale offentlige helseforetakavtalene samt refusjoner fra NAV og egenandeler fra pasienter. Konsernet har også inntekter fra radiologiske virksomhet uten refusjonsrett. Inntekter innregnes når det er sannsynlig at de økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og beløpet kan måles pålitelig. Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter og merverdiavgift. Konsernets hovedvirksomhet er utenfor merverdiavgiftsområdet. Inntekt knyttet til utførelse av tjenester, resultatføres i den perioden tjenesten ytes. Renteinntekter innregnes i resultatregnskapet på basis av effektiv rentes metode når inntekten opptjenes. Utbytte innregnes i resultatregnskapet når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.

11 2.15 Valuta Valutatransaksjoner Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til NOK basert på valutakurs på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikkepengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Valutagevinster og -tap som følge av endringer i valutakurs innregnes i resultatregnskapet når de oppstår i regnskapsperioden Ytelser til ansatte Konsernet har som hovedregel innskuddsbaserte pensjonsordninger. I tillegg foreligger det noen lukkede ytelsesordninger som omfatter oppsatte rettigheter og pensjonister. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto pensjonsforpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som medlemmet i ordningen har opptjent på balansedagen fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Pensjonskostnader og -forpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Pensjonsytelsen er fullt opptjent. Diskonteringsrenten samt øvrige forutsetninger som fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og dødelighet følger oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Aktuarmessig gevinst eller tap føres løpende over utvidet resultat. Beregninger er utført av en kvalifisert aktuar. Innskuddsbaserte ordninger De fleste ansatte i konsernet har innskuddsbaserte ordninger. En innskuddsbasert pensjonsordning er pensjonsordninger der selskapet betaler inn faste bidrag til en atskilt enhet, og ikke har noen ytterligere forpliktelser. Bidrag til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som en kostnad når de ansatte har utført tjenestene som er motytelsen for bidraget Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/-fordel beregnes basert på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser på balansedagen unntatt midlertidige forskjeller knyttet til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget. Utsatt skattefordel innregnes når det er sannsynlig at den kan utnyttes mot fremtidige skattepliktig inntekt. Posten revurderes på hvert rapporteringstidspunkt og reverseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Utsatt skatt og -fordel måles ved bruk av forventet fremtidig skattesats på tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, innregnes til nominell verdi og klassifiseres som et anleggsmiddel eller langsiktig forpliktelse i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt relatert til egenkapitaltransaksjoner innregnes direkte i egenkapitalen. Note 3 Anvendelse av nye og endrede regnskapsstandarder og tolkninger Det er ingen nye eller endrede standarder eller fortolkninger, som er vedtatt men ikke trådt i kraft, som forventets å gi vesentlig påvirkning på konsernets regnskap.

12 Note 4 Sentrale vurderinger og viktige kilder til estimeringsusikkerhet Utarbeidelsen av årsregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen foretar vurderinger, utarbeider estimater, og benytter forutsetninger som kan påvirke innregnede beløp på inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser samt opplysninger om betingede forpliktelser på balansedagen. Ledelsen baserer sine vurderinger og estimater på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være relevante under de rådende forhold og resultatene av dette danner utgangspunktet for vurderinger om bokførte verdier av eiendeler og forpliktelser som ikke er klart tilgjengelig fra andre kilder. Usikkerhet rundt disse forutsetningene og estimatene kan resultere i utfall som kan kreve vesentlige endringer i bokførte verdier av eiendeler og forpliktelser i fremtiden. De viktigste antagelser vedrørende fremtiden, og andre viktige kilder for usikkerhet i estimatene på balansedagen, og som kan medføre vesentlig risiko for å endre balanseførte eiendeler og forpliktelser i neste regnskapsår, er drøftet nedenfor. Sentrale vurderinger Etter IFRS skal det opplyses om de vurderinger, foruten vurderinger som innebærer estimater, som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper, som har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i finansregnskapet. Konsernet har ikke identifisert noen vesentlige forhold som krever vurderinger på balansedagen utover de som er opplyst i det videre. Estimater og antakelser De viktigste forutsetningene om framtiden og andre viktige kilder til estimeringsusikkerhet som innebærer en betydelig risiko for en vesentlig justering av den balanseførte verdien i neste regnskapsår fremgår nedenfor. Avskrivninger på varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler Avskrivning på varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler er basert på ledelsens estimater for fremtidig brukstid for eiendeler, og restverdier. Estimater kan endres som følge av endringer i restverdier, teknologisk utvikling, konkurranse og miljø- og lovmessige krav. Ledelsen vurderer løpende fremtidig brukstid for eiendelene og komponentene og tar hensyn til de nevnte faktorer. Ved endringer i estimert brukstid og/eller restverdier justeres avskrivninger av eiendelene prospektivt. Verdifall for goodwill, andre immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig for nedskrivning. Goodwill oppsto ved konsernetablering og oppkjøp gjennomført i Samlet bokført verdi på goodwill utgjør TNOK pr For å avgjøre om det har inntrådt tap ved verdifall estimeres bruksverdi for den kontantstrømgenererende enhet goodwill har blitt allokert til. Når bruksverdi beregnes må ledelsen estimere forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten og velge en passende diskonteringsrente for å beregne nåverdien av disse kontantstrømmene. Beregningene vil baseres på ledelsens vurderinger, herunder estimater for fremtidige resultater, eiendelenes kapasitet til å generere inntekter og antakelser om fremtidige markedsbetingelser. Endringer i omstendigheter og i ledelsens vurderinger og antakelser kan føre til tap ved verdifall. Se note 7 for ytterligere informasjon. Tilsvarende testes varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler for nedskrivning hvis det foreligger indikator på verdifall. Bokført verdi av varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler var TNOK pr

13 Note 5 Salgsinntekter Konsernets inntekter er alle innen medisinsk billdediagnostikk. Spesifikasjon av salgsinntekter fordelt geografisk Tall i 1000 NOK * Øst Norge Vest Norge Midt Norge Nord Norge Sum * Sammenligningstall 2013 utgjør kun to måneder da konsernet ble etablert 1. november Note 6 Varige driftsmidler Tall i 1000 NOK Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang akkumulerte avskrivninger Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger Nedskrivninger Årets nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Utnyttbar levetid 3-10 år 25 år 3-10 år 25 år Konsernet leier enkelte driftsmidler, og klassifiserer leiekontrakter der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll som finansielle leieavtaler. Dette gjelder enkelte røntgen- og MR-maskiner. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement. Rentekostnaden resultatføres som finanskostnad. Leieforpliktelsen klassifiseres som annen langsiktig gjeld. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over forventet økonomisk levetid. Driftsløsøre anskaffet gjennom en finansiell leieavtale inkluderer følgende: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (3 280) - Tilgang ved oppkjøp Tilgang Avgang - - Årets avskrivninger (19 033) (3 280) Akkumulerte avskrivninger (22 313) (3 280) Balanseført verdi pr

14 Note 7 Immaterielle eiendeler Tall i 1000 NOK Goodwill Egenutviklet Software Totalt andre immaterielle Goodwill Egenutviklet Software Kundekontrakter Kundekontrakter Totalt andre immaterielle Anskaffelseskost Avgang Tilgang ved oppkjøp Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang akkumulerte avskrivninger Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger Nedskrivninger Årets nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Utnyttbar levetid 3 år 0-4 år 3 år 0-4 år Spesifikasjon av goodwill All Goodwill i konsernet knytter seg til oppkjøpet av Curato AS (som i 2014 er innfusjonert med Curato Holding AS, se note 17) med datterselskap i oktober Konsernet har vurdert Curatogruppen som en naturlig kontantgenererende enhet. Bokført Verdi ved Årets ned- Akkumulert verdi oppkjøp skriving nedskriving Curatogruppen (Curato Røntgen og Curato Holding) Totalt I henhold til IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger ble netto eiendeler ved oppkjøpet i 2013 verdsatt til virkelig verdi i forbindelse med oppkjøpet. Gjenværende merverdi etter å ha fordelt kjøpsprisen til identifiserte eiendeler og gjeld ble allokert til goodwill. Inkludert i verdien av goodwill er kunderelasjoner og ansatte med spesiell kompetanse. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balanseføringskriteriet i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat. Goodwill testes årlig for behov for nedskrivning, eller oftere hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivningstesten inkluderer å beregne gjenvinbart beløp. Gjennvinnbart beløp er fastsatt basert på vurdering av virksomhetens virkelig verdi. Virkelig verdi er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer etter skatt diskontert med en relevant diskonteringsrente etter skatt som hensyntar løpetid og risiko. Ledelsen anser det for overveiende sannsynlig at selskapet viderefører avtalen med sine største kunder, som er alle de regionale helseforetakene, på nåværende nivå. Det er i 2014 ikke foretatt nedskrivninger av goodwill. Ledelsen har konkludert med at fremtidige kontantstrømmer er tilstrekkelig til å forsvare gjenværende bokført verdi på goodwill. Benyttet avkastningskrav utgjør 8,6 % etter skatt. Det er brukt likviditetsprognoser utarbeidet av ledelsen for en femårsperiode. Kontantstrømmer utover femårsperioden er utarbeidet med en vekstrate på 1,6 % som er i linje med det Statistisk sentralbyrå vurderer som generell vekst i Norge. Følsomhetsanalyse og nøkkelforutsetninger En sensitivitetsberegning viser at en økning på 2,5 % av WACC fra 8,6 % til 11,1 % ville ikke medført noen nedskriving av goodwill. Beregninger viser også at en reduksjon i kontantstrømmene på 10 % med WACC på 8,6 % ville ikke medføre noen nedskriving.

15 Note 8 Kundefordringer og andre fordringer Tall i 1000 NOK Kundefordringer til pålydende verdi Avsetning for tap (155) (47) Kundefordringer bokført verdi Bokført verdi tilsvarer virkelig verdi Konstanterte tap på fordringer Avsetning tap på fordringer Aldersfordelingen av kundefordringer er som følger: Opptil 3 måneder til 6 måneder Over 6 måneder Total Per var kundefordringer på TNOK 89 over forfall med 90 dager. Disse relaterer seg til flere uavhengige kunder som erfaringsvis ikke har hatt problemer med mislighold. Note 9 Bankinnskudd, kontanter og lignende Tall i 1000 NOK Kontanter, bankinnskudd og lignende Herav bundne midler: Bundne midler består av skattetrekksmidler og depositumskontoer knyttet til leie av lokaler

16 Note 10 Aksjekapital, overkurs og transaksjoner med nærstående parter Tall i 1000 NOK Antall aksjer Pålydende Kurs Aksje - kapital Overkurs Sum Pr , Kapitalnedsettelse , Kapitalinnskudd , Pr , Kapitalinnskudd* , Pr , Aksjekapitalen i selskapet ved årsslutt består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer , B-aksjer , Pr , Aksjeklassene har samme stemmerettigheter. B-aksjene er såkalte preferanseaksjer som har en preferert avkastning på grunnbeløpet (innskutt kapital) på 8 % årlig. Preferert avkastning akkumuleres årlig og blir tillagt grunnbeløpet. Etter tilbakebetaling av grunnbeløp og preferert avkastning relatert til B-aksjene skal all resterende utdeling utelukkende og ubegrenset fordeles forholdsmessig mellom innehaverne av de ordinære A-aksjene. Antall aksjer Stemme- Aksjonærer pr A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel andel CD Holding II AS ,0 % 100,0 % Sum pr ,0 % 100,0 % *Aksjonær har ytet kortsiktig lån til konsernet, med 8 % rente p.a. Rentene tillegges lånebeløpet løpende. I januar 2014 ble MNOK 28 konvertert til egenkapital ved utstedelse av B-aksjer og resterende lån tilbakebetalt. Lån fra CD Holding II AS (TNOK) Lån per Renter

17 Indirekte eiere Selskapet CD Holding II AS eies av CD Holding I AS som igjen har eiere som gjengis i tabellen under. I tillegg ble det i 2014 gitt tilbud til alle ansatte om å investere i Curatogruppen. 64 ansatte valgte å gjøre det og gjennom selskapet Curie InvestCo AS ble det solgt aksjer pålydendene NOK 100,- til de ansatte. Det ble gjennomført med salg av aksjer fra Altor Fund III GP Ltd. Transaksjonen ble gjennomført i mars Aksjonærer CD Holding I AS pr A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Altor Fund III GP Ltd ,1 % 86,1 % Stavern Helse og Forvaltning AS* ,7 % 9,7 % Vaagen Invest AB** ,3 % 1,3 % Curie InvestCo AS ,9 % 2,9 % Sum pr % 100 % * Stavern Helse og Forvaltning AS eies av styremedlem Ivar Molvær. ** Vaagen Invest AB eies av styremedlem Marit Vaagen.

18 Note 11 Lån Tall i 1000 NOK Langsiktige lån Obligasjonslån Annen langsiktig gjeld (Rentebytteavtale) Gjeld vedr. finansielle leieavtaler Kortsiktige lån Første års avdrag langsiktige lån Gjeld til aksjonær Annen kortsiktig gjeld Sum lån Forfall inkludert renter måneder eller mindre måneder år Over 5 år Obligasjonslånet med pålydende MNOK 480 per har forfall hver november fra med MNOK 20 mens resterende beløp har forfall i Renter betales kvartalsvis. Lånet er balanseført med fradrag for transaksjonskostnader med MNOK 15 (MNOK 13 per ). Lånet er notert på Oslo Børs. Balanseført verdi og virkelig verdi på langsiktige lån: Balanseført Balanseført Virkelig Virkelig verdi verdi verdi verdi Obligasjonslån Gjeld vedr. finansielle leieavtaler

19 Brutto forpliktelser vedr. finansielle leieavtaler - minimumsutbetalinger: (Gjenværende terminer * månedlig beløp og utkjøpsverdier) mnd eller mindre Forfall innen 1 år Forfall mellom 1 og 5 år Forfall senere enn 5 år Sum Fremtidige finanskostnader vedr. finansielle leieavtaler (1 148) (2 614) Nåverdi av forpliktelser vedr. finansielle leieavtaler Nåverdi av leieforpliktelser vedr. finansielle leieavtaler er som følger: (Nedbetaling av diskontert balanseført forpliktelse med utkjøpsverdi) Forfall innen 1 år Forfall mellom 1 og 5 år Forfall senere enn 5 år - - Sum Utløpte leasingavtaler Konsernet har ved ordinært utløp av finansielle leasingavtaler i 2014 hatt følgende taps-/gevinster som er ført over resultatet som en finanspost: Balanseført verdi Utkjøpsverdi Bokførte gevinster 357 Konsernet har langsiktige rentebærende obligasjonslån på MNOK 480 per Rentevilkårene er på markedsmessige vilkår og har 525 basispunkter tillagt NIBOR. Netto vektet gjennomsnittsrente på lån per utgjør 6,4 %. Rentesensitivitet Effekt på Endring basispunkter res. før skatt Effekt på EK +/- +/ Rentesensitiviteten viser effekten av en endring i rentenivået på 1 prosentpoeng, målt i forhold til sum rentebærende gjeld per Så lenge obligasjonslånet betjenes i henhold til avtalen er det ikke knyttet noen betingelser til finansieringen (financial covenants). Konsernet ingikk i januar 2014 rentebytteavtale for en andel av obligasjonslånet som dekker NOK 200 mill. Denne avtalen gir fast rente fra 23. november 2015 til forfall 22. november 2018, hvor rentesikringen mot NIBOR er satt til 2,745 %. Obligasjonslånet har i tillegg margin på 5,25 %. Rentebytteavtalen er bokført til virkelig verdi. Balanseført Virkelig verdi verdi Rentebytteavtale Sum

20 Note 12 Skatt Tall i 1000 NOK Skattekostnad: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skatteeffekt av poster ført rett mot egenkapitalen Virkning av reduksjon i skattesats fra 1. januar Årets skattekostnad Avstemming av skattekostnad: Resultat før skattekostnad Forventet skattekostnad nominell sats (27%) Skatt av permanente forskjeller Virkning av reduksjon i skattesats fra 1. januar Sum skattekostnad Spesifkasjon av betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt før konsernetablering Betalbar skatt etter konsernetablering Redusjon betalbar skatt skattefunn Sum betalbar skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel: Driftsmidler Imaterielle eiendeler Pensjonsmidler Kundefordringer og andre fordringer Finansielle instrumenter Pensjonsforpliktelse Balanseførte leieavtaler Andre forskjeller Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt/(skattefordel) Klassifisering i balansen: Utsatt skatt Netto utsatt skatt

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer