Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP"

Transkript

1 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1

2 Årsrapport 2013 BALANSE pr

3 Årsrapport 2013 BALANSE pr Oslo, 2. april 2014 I styret for 3

4 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4

5 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER Prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Selskaper der MøllerGruppen Eiendom har bestemmende innflytelse konsolideres. Det konsoliderte regnskapet omfatter morselskapet MøllerGruppen Eiendom AS og de selskaper som fremgår av note 5, samt deres datterselskaper. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet) og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Eliminering av interne transaksjoner Alle transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert. Driftsmidler er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Kostpris på aksjene i det enkelte datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på oppkjøpstidspunktet. De mer/mindreverdier som fremkommer, tillegges de eiendeler og forpliktelser i balansen som mer/mindreverdiene knytter seg til og periodiseres over eiendelens gjenværende levetid. Mer/mindreverdier som ikke kan henføres til aktuelle eiendeler eller forpliktelser oppføres som goodwill/negativ goodwill i balansen og avskrives/inntektsføres over økonomisk levetid. Ved kjøp av datterselskaper med minoritet oppføres 100 prosent av identifiserbare eiendeler og gjeld i balansen, mens det for goodwill bare er majoritetens andel som oppføres. Avhending av datterselskaper Dersom konsernet selger seg ned til en eierandel på 50 % eller lavere, resultatføres gevinst/ tap som om hele selskapet var solgt. Dette innebærer at den resterende eierandel regnskapsføres til virkelig verdi. Omregning av utenlandske datterselskaper Balanseposter i utenlandske selskaper blir omregnet til kursen på balansedagen, mens resultatet omregnes til veid gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterselskaper føres mot egenkapitalen. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressene er trukket ut som egne poster i resultatregnskapet og balansen. I resultatregnskapet beregnes og vises minoritetenes andel av resultatet etter skatter. Minoritetsinteresser i balansen representerer minoritetenes andel av selskapenes egenkapital hensyntatt minoritetenes andel av mer/mindreverdier og interne gevinster. Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierandeler i selskaper der konsernet eier mellom 20 og 50 prosent, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, konsolideres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at konsernets andel av resultatet etter skatt og etter avskrivninger av eventuelle merverdier resultatføres under finansposter og tillegges bokført verdi for andelen. Internt salg av driftsmidler til tilknyttede selskap er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet behandles etter samme prinsipp. Enkelte eierandeler i mindre selskap med begrenset verdi og resultat, er behandlet som ordinære aksjeinvesteringer som vurderes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Periodiserings-, klassifiserings- og vurderingsprinsipper Grunnleggende regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk som er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Klassifisering av eiendeler og gjeld Varer, kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonstidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Kortsiktig del av langsiktig gjeld som forfaller innen ett år er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Estimater Ved vurdering av inntekter, kostnader, balanseposter og øvrige forpliktelser hvor det ikke foreligger markedsverdier brukes estimater. Dette gjelder vurdering av eiendommer, forpliktelser, pensjoner, goodwill og øvrige langsiktige avsetninger. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endres. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringen oppstår. 5

6 Årsrapport 2013 Inntektsføring Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden. Vedlikehold/påkostning Anskaffelser til bygg kostnadsføres dersom det anses som vedlikehold og aktiveres dersom det anses som en påkostning. Normalt omfatter påkostninger standardheving eller tilbygg. Tekniske installasjoner aktiveres i forbindelse med nyanskaffelse eller full utskiftning, men kostnadsføres i forbindelse med vedlikehold av delkomponenter. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet er beregnet lineært og er basert på anslag over driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Byggelånsrenter som påløper i byggeperioden aktiveres. Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing), vises i regnskapet som driftskostnad og årlig leiebeløp er vist i note 7. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses å overføre den vesentlige av den økonomiske risikoen knyttet til driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer i datterselskaper av strategisk karakter og andre langsiktige investeringer klassifiseres som anleggsmidler og regnskapsføres til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i samme år som givende selskap foretar avsetningen. Utbytte fra øvrige selskaper inntektsføres når utbytte utbetales. Investeringer av kortsiktig karakter er klassifisert som omløpsmidler og er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Skatter Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi samt skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel hvor det er usikkerhet knyttet til fremtidig bruk blir ikke balanseført. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen, når det er grunnlag for nettoføring. Ved endret skattesats påfølgende år, legges ny skattesats til grunn for beregning av utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er beregnet basert på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier i oppkjøpte selskaper på identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Det beregnes ikke utsatt skatt på goodwill og merverdier på eiendommer ved oppkjøp. Ved kjøp av eiendommer skjer transaksjonen gjennom kjøp av single purpose selskaper og eventuelle fremtidige salg vil også normalt foretas som aksjetransaksjoner, og ut fra dagens skatteregler vil dette skje skattefritt. Utsatt skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til investeringer i datterselskap innregnes, med unntak av når det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i uoverskuelig fremtid. Pensjoner Norske selskaper har kollektive pensjonsforsikringer (ytelses- og innskuddsbaserte) som er dekket i forsikringsselskaper. I tillegg har konsernet usikrede pensjonsforpliktelser, inklusive avtalefestet pensjon (AFP), som aktuar beregnes og belastes direkte over driften. Selskaper i Sverige, Latvia, Litauen og Estland har ingen ansatte og har dermed ingen pensjonsavtaler. Ved beregning av pensjonskostnaden i ytelsesbaserte avtaler benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de akkumulert overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Innskuddspensjon kostnadsføres løpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet en viss prosentandel av de ansattes lønn. Innskuddet investeres i fond hvor de ansatte kan velge mellom ulike spareprofiler. Ut over dette har konsernet ingen forpliktelser overfor de ansatte på denne ordningen. 6

7 Årsrapport 2013 Finansielle instrumenter Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstrumentene skal sikre konsernet mot variasjoner i fremtidige kontantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen så lenge sikringen er vurdert å være effektiv. Gevinst eller tap resultatføres netto i takt med resultatføringen av sikringsobjektet. Ved renteswapavtaler hvor sikringen ikke er vurdert å være effektiv, bokføres sikringsinstrumentet til markedsverdi i balansen. Endringer i markedsverdi føres løpende over resultatet. Ved valutaterminkontrakter som skal sikre eiendeler og forpliktelser, hvor sikringen er vurdert å være effektiv, vurderes både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet til virkelig verdi, og gevinst og tap resultatføres. Ved sikring av nettoinvesteringer i utenlandsk valuta hvor sikringen er vurdert som effektiv, er valutaterminkontrakten vurdert til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi føres direkte mot egenkapitalen. Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs og tilhørende valuta gevinst/tap resultatføres som finanspost. Dette gjelder likvide midler, fordringer og gjeld. For ikke pengeposter legges kursen på transaksjonstidspunktet til grunn for anskaffelseskost og regnes ikke om senere. Salg og kjøp av varer og tjenester i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursen på transaksjonstidspunktet. har norske kroner som presentasjonsvaluta. er eksponert for kursendring i SEK og EUR. Innen konsernet er det ytet lån i SEK og EUR. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen er indirekte metode lagt til grunn. Likvider omfatter kontanter, bankinnskudd, finansinvesteringer (pengemarkedsfond) og trukket kassekreditt. 7

8 NOTER TIL REGNSKAPET De påfølgende notene gjelder konsernregnskapet dersom ikke annet er angitt. Beløpene er oppgitt i kr. Alle balansetall er pr Note 1 - Segmentinformasjon Virksomheten består av utleie, forvaltning og utvikling av eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Den norske virksomheten er delt inn i forretningsområdene bileiendom og øvrig eiendom. Forretningsområdene viser følgende hovedtall: 2013 Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Eiendom Baltikum Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter (17 997) Driftsresultat (13 416) (10 243) Av- og nedskrivninger * EBITDA (8 988) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (32 700) (24 010) (3 772) (6 607) (12 430) (73 455) Resultat før skatt (17 188) (4 179) (12 430) Eiendeler ( ) Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Bil Eiendom Baltikum Bil Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter (58 200) Driftsresultat (3 450) (43 898) Av- og nedskrivninger * EBITDA (43 898) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (33 404) (17 863) (6 575) (8 805) (18 100) (69 881) Resultat før skatt (10 025) (61 998) Eiendeler ( ) EBITDA er driftsresultat før av- og nedskrivninger, inkl resultat i TS. Note 2 - Driftsinntekter Andre driftsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av konsernaksjer Disponenthonorar Andre driftsinntekter * Sum * Møller Bil i Sverige ble i forbindelse med ombygning / tilpasning av lokaler fakturert et engangsbeløp i 2013 på 59,6 millioner kroner. Note 3 - Lønns- og andre personalkostnader Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Lån til ansatte Lån til ledende ansatte og styret 0 40 Lån til ansatte gjelder rentebærende billån hvor selskapene har pant i bil Honorarer til revisor (ekskl mva) Revisjon Andre attestasjonstjenester 22 Skatt Annen bistand Sum Adm. direktør Styre Ytelser til ledende personer Lønn og bonus 130 Pensjonskostnader 231 Annen godtgjørelse 600 Styrehonorar Sum Administrerende direktør har 2,4 % eierandel i Møller MI AS. Det er etablert bonusordninger hvor utbetalingens størrelse avhenger av oppnådd resultat for året samt andre kvalitative vurderingskriterier og hvor bonusen ansees å være en del av normal avlønning innen denne type stilling. Administrerende direktør har på visse vilkår rett til to års etterlønn.

9 Note 4 - Andre driftskostnader Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader, med mer) Adm.kostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekost., gaver, tap på krav, mm) Sum Note 5 - Inntekter på investeringer i datterselskaper Investeringer: Eier- / Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Selskapets navn kontor andel verdi Møller Eiendom Norge AS Oslo 100 % Møller Eiendom Sverige AS Oslo 100 % Møller Real Estate Baltic AS Oslo 100 % (1 053) Oslo Inntekter: Selskapets navn Konsernbidrag fra Møller Eiendom Norge Sum Note 6 - Investeringer i tilknyttede selskap Stemme- Andel av EK Bokført Resultatandel Bokført andel / i selskapet verdi Tilgang / etter skatt verdi Selskapets navn eierandel avgang A.L. Industrier AS, Oslo 21,5 % (75 507) Frysjaveien 31 AS, Oslo 20,0 % (740) Big Box Eiendomsinvest AS, Oslo 25,0 % Fåbro Eiendom AS, Oslo 50,0 % (272) Rosenlund Bydelssenter AS, Lillehammer 30,0 % (20 123) Rosenlund Kontorbygg AS, Lillehammer 30,0 % Sum I konsernregnskapet er investeringene i tilknyttede selskap innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Det er gitt ansvarlige lån til Rosenlund Bydelsenter AS og Rosenlund Kontorbygg AS på til sammen 23,4 millioner kroner. Rosenlund Bydelssenter AS fisjonerte ut en andel av sine eiendommer, rettigheter og forpliktelser til Rosenlund Kontorbygg AS med virkning fra Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill Varige Biler, maskiner Anlegg under Goodwill / driftsmidler og inventar Bygg Tomt utførelse Imat. eiendeler Sum Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp i år Omregningsdifferanse Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang ved oppkjøp i år Omregningsdifferanse (977) Årets av- og nedskrivning * Avgang Avskrevet Bokført verdi år Lineær avskrivningsplan 3-7 år 50 år 10 år Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 5-15 år 4-36 år Goodwill er knyttet til oppkjøp av nye selskap, samt goodwill i selskapsregnskapene. Goodwill knyttet til strategiske investeringer som ligger innenfor konsernets kjernevirksomhet og hvor MøllerGruppen Eiendom har et langsiktig perspektiv avskrives normalt over 10 år. * Eiendommer i Sverige er nedskrevet med 59,6 millioner kroner knyttet til merkeseparering og omstrukturering av bilanlegg. I Baltikum er tomter og bygg nedskrevet med 21,1 millioner kroner. Nedskrivninger er et resultat av foretatte verdsettelser basert på omsetningsverdi og/eller neddiskonterte kontantstrømmer. Note 8 - Goodwill Spesifikasjon av goodwill ved oppkjøp: Kjøps- Avskrivnings- Anskaffelses- Akkumulerte Bokført Årets Goodwill tidspunkt periode kost avskrivninger* verdi avskrivninger Forretningsområde Eiendom Baltikum år Sum goodwill * Inkl omregningsdifferanse

10 Note 9 - Fordringer og gjeld konsern Langsiktig lån til konsernselskap Fordringer på konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig fordring på konsernselskap Kortsiktig lån til konsernselskap Kundefordringer Fordring konsernbidrag Kortsiktig fordring konsernselskap Gjeld til konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap er administrator for konsernets konsernkontoordning. Selskapene i ordningen er solidarisk ansvarlig for nettogjelden som trekkes. Note 10 - Pensjoner har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Latvia og Estland. Alle ansatte er hjemmehørende i Norge og er ansatt i. Det er følgelig kun norske pensjonsavtaler. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Selskapet har både ytelsesbasert og innskuddsbarsert pensjon. Ytelsesordningen ble lukket for nye medlemmer pr Ansatte som hadde ytelsesbasert avtale fikk anledning til å gå over til en innskuddsordning. Nye ansatte etter har innskuddspensjon. Innskuddsordningen kostnadsføres løpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet et sparebeløp basert på lønnsnivået til den enkelte ansatte. I tillegg betales en forsikringspremie for uførepensjon og barnepensjon. Det er ingen restforpliktelse på disse ordningene. De ytelsesbaserte avtalene gir, sammen med antatt pensjon fra Folketrygden, rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå. De sikrede ytelsesbaserte ordningene er finansiert ved fondsoppbygging organisert i forsikringsselskap. Selskapet er medlem av AFP-ordningen gjennom LO/NHO. Frem til kunne ansatte velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Gjennom endringene i pensjonsreformen ble AFP som førtidspensjonsordning avviklet. En gjenværende avsetning i regnskapet gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fire årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg til den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er i 2013 innbetalt premie i den nye ordningen og premien er fastsatt til 2 % av samlede lønnsutbetalinger mellom 1 G og 7,1 G (estimert til kroner). Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og i takt med utfasing av premiebetaling i gammel AFP-ordning forventes det at premienivået for ny AFP-ordning vil øke de kommende årene Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen (167) (197) Avkastning på pensjonsmidler (167) (197) Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Administrasjonskostnader Årets pensjonskostnad til sikrede og usikrede pensjoner samt AFP Innskuddspensjon Samlede pensjonskostnader Balanseførte pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført aktuarielt tap /(gevinst) Netto balanseført pensjonsmidler Antall personer omfattet av ordningene Balanseført pensjonsforpliktelse (221) (394) Beregnede pensjonsforpliktelser (221) (394) Pensjonsmidler (til markedsverdi) (14) (15) Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) (14) (15) (235) (409) Netto balanseført pensjonsforpliktelse (235) (409) Økonomiske forutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 3,60 % Diskonteringsrente 4,70 % 4,20 % Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering 3,50 % 3,00 % Årlig regulering av pensjoner 0,00 % 0,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring, tilpasset konsernets aldersstruktur og avgang. Alle pensjonsforpliktelser er inklusiv arbeidsgiveravgift. Note 11 - Kundefordringer Kundefordringer MøllerGruppen Bil konsern Kundefordringer eksterne Avsetning tap på fordringer (628) (609) 0 0 Sum

11 Note 12 - Andre fordringer Til gode merverdiavgift Forskudsbetalte kostnader Fordring konsernbidrag MøllerGruppen Bil konsern Andre kortsiktige fordringer Sum Note 13 - Bankinnskudd har netto bankinnskudd på totalt 41,3 millioner kroner. har stillet garanti for skyldig skattetrekk med 3 millioner kroner. Note 14 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i består av aksjer pålydende kr 678 og er fordelt som følger: Aksjonærer i A-aksjer B-aksjer SUM Jan H. Møller MøllerGruppen AS Møller MI AS Sum aksjer Aksjeutbytte * A-aksjer har rett til preferanseutbytte på 5 mill. kr samlet fra MøllerGruppen Bil AS og. * A -og B-aksjer har lik rett til utbytte pr. aksje for utbytte utover preferanseutbyttet. inngår i konsenet MøllerGruppen. MøllerGruppen AS er morselskap med forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet er tilgjengelig på Note 15 - Andre finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst Aksjeutbytte Andre finansinntekter Sum andre finansinntekter Valutatap Andre finanskostnader Sum andre finanskostnader Note 16 - Annen kortsiktig gjeld Påløpte renter Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning forpliktelser Feriepenger og påløpt lønn Avgitt konsernbidrag øvrige konsern Annen kortsiktig gjeld Sum Note 17 - Nærstående parter MøllerGruppen Eiendom sin hovedaksjonær er MøllerGruppen AS. MøllerGruppen Eiendom har betydelige leiekontrakter med bilforhandlere i konsernet MøllerGruppen Bil, importør samt holdingselskaper i Norge. Leiekontraktenes gjenværende løpetid er fra 3 til 13 år og indeksreguleres løpende. har en leieforpliktelse ovenfor tilknyttet selskap Frysjaveien 31 AS om leie av forretningseiendommen Frysjaveien 31 B. Forpliktelsen går frem til MøllerGruppen Eiendom viderefakturerer øvrige brukere i bygget i henhold til fremleieavtaler med tilsvarende løpetid. Møller MI AS ble opprettet i 2006 hvor ledende ansatte i konsernet samt styremedlemmer i MøllerGruppen eier 55,2% og MøllerGruppen Bil AS eier 44,8%. I 2012 solgte Møller MI AS sine 9,9 % eierandeler i henholdsvis Møller Eiendom Norge AS, Møller Eiendom Sverige AS, Møller Real Estate Baltic AS, Stavanger Næringsbygg AS og Lillehammer Næringsbygg AS. Selskapet kjøpte deretter 7,6 % av aksjene i. Transaksjonen ble gjort på forretningsmessige vilkår. Transaksjoner med nærstående parter: Selskap Transaksjonsart MøllerGruppen Bil og øvrige holdingselskaper i MøllerGruppen Leieinntekter - eiendom Møller MI AS Kostpris aksjer Møller Synergi AS Kjøp av regnskapstjenester med mer Harald A. Møller AS Kjøp av IT/telefoni tjenester Frysjaveien 31 AS Husleie (eiendom sin andel) Fordringer på nærstående parter: Selskap MøllerGruppen Bil og øvrige holdingselskaper i MøllerGruppen Kundefordringer MøllerGruppen Bil Konsernbidrag Rosenlund Bydelssenter og Rosenlund Kontorbygg (TS) Langsiktig lån

12 Gjeld til nærstående parter: Selskap MøllerGruppen Bil og øvrige holdingselskaper i MøllerGruppen Leverandørgjeld MøllerGruppen Bil Konsernbidrag Note 18 - Egenkapital Konsern 2013 Majoritet Minoritet Totalt Egenkapital Årets resultat Årets utbytte (9 000) (9 000) Konsernbidrag til selskaper utenfor MøllerGruppen Eiendom (35 838) (35 838) Omregningsdifferanser i år Justering majoritet/minoritet tidligere år (5 043) Øvrige poster (markedsverdi rentesikringer /endring minoritet med mer) (306) (306) Egenkapital Konsern 2012 Majoritet Minoritet Totalt Egenkapital Emisjon Årets resultat Årets utbytte (3 500) (3 500) Konsernbidrag fra selskaper utenfor MøllerGruppen Eiendom Omregningsdifferanser i år (9 731) (9 731) Øvrige poster (markedsverdi rentesikringer /endring minoritet med mer) (74 067) (48 740) ( ) Egenkapital Aksje- Annen 2013 kapital Overkurs egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat (3 076) (3 076) Egenkapital Aksje- Annen 2012 kapital Overkurs egenkapital Sum Egenkapital Emisjon Årets resultat Egenkapital Note 19 - Pantstillelser, garantiansvar og forpliktelser Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende Bokført verdi av eiendeler med panteheftelser: Bygninger og tomter Sum Land/geografisk område Panteobjekt Norge Bygg/tomt Sverige Bygg/tomt Baltikum Bygg/tomt Sum MøllerGruppen Eiendom har en kommittert låneramme på totalt 500 millioner kroner. Pr var det trukket 160 millioner kroner. MøllerGruppen Eiendom har i tillegg en kassekredittramme på 40 millioner NOK som er sikret ved solidaransvar (konsernkontoordning). Pr var det trukket 11,3 millioner kroner på kassekreditten. Note 20 - Langsiktig gjeld, finansiering og finansiell risiko Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Sum Forfall Forfall under 2 år Forfall mellom 2 og 5 år Forfall over 5 år Sum Nøkkeltall Ubenyttede kommiterte lånerammer pr Veid effektiv lånerente pr ,5 % 4,8 % inngikk i juli 2011 en 10 års låneavtale på 800 millioner kroner. Selskapet har i tillegg kommiterte lånerammer på 200 millioner kroner og 300 millioner kroner som løper frem til henholdsvis juli 2014 og april 2016 med to års forlengelsesopsjon. Totalt 160 millioner kroner var trukket av trekkrettighetene pr I tillegg har selskapet en kassekreditt på 40 millioner kroner. Datterselskapene i Baltikum er finansiert med separate pantelån med garanti fra. I tillegg har enkelte datterselskap i Norge separate pantelån uten garanti fra morselskapet. Knyttet til pantegjelden er det stilt krav (covenants) til finansielle nøkkeltall vedrørende eiendomsverdi, egenkapital og kontantstrøm som er oppfylt pr finansierer flesteparten av datterselskapene gjennom en konsernkontoordning. Lån fra konsernselskap er selskap som har netto innestående i konsernkontoordningen. Denne gjelden anses å ha forfall utover fem år i sin helhet. Lån til konsernselskap er selskap som har netto utestående i konsernkontoordningen. Dette blir presentert som en langsiktig fordring.

13 presentert som en langsiktig fordring. Renterisiko Konsern MøllerGruppen Eiendom sin finansiering er basert på flytende rente. Det er inngått renteswap-avtaler hvor MøllerGruppen Eiendom har byttet flytende rente mot fast rente. Dette er gjort for å sikre mer stabile rentebetalinger over flere år. praktiserer sikringsbokføring i henhold til norsk standard for finansielle eiendeler og forpliktelser og anvender et prinsipp der markedsverdien av derivatet ikke balanseføres og endring i markedsverdi ikke resultatføres. Tidspunkt for fastsettelse av det flytende renteelementet i sikringskontraktene er tilpasset rulleringene av underliggende lån. Avtalene er inngått med den hensikt å løpe til forfall. Differansen mellom fast og flytende rente gjøres opp for hver periode og periodiseres over renteperioden. Pr er det inngått renteswap-avtaler på til sammen 970 millioner kroner til en gjennomsnittlig rente på 3,6 % og med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4,8 år. Renteswap-avtalene sikrer 57 % av MøllerGruppen Eiendom sin gjeld ved årsskiftet. Gjennomsnittlig lånerente for konsernet er 4,5 % med rentedurasjon på 3,0 år pr Morselskapet Av total rentebærende gjeld på millioner kroner pr , er 700 millioner kroner sikret gjennom renteswapper med fast rente på 4,0 % og gjennomsnittlig veid gjenværende tid til forfall på 5,7 år. Rentekostnader pantegjeld, inkludert rentesikring, utgjør 56,6 millioner kroner i Valutarisiko MøllerGruppen Eiendom eier eiendommer i Sverige og i de baltiske landene, hvilket medfører valutarisiko. Finansieringen i de utenlandske datterselskapene gjøres enten direkte i bank lokalt eller internt fra. Gjelden sikres ved at lokal gjeld tas opp i lokal valuta og ved bruk av terminkontrakter ved intern finansiering. Både interne fordringer og terminkontraktene markedsvurderes løpende (mark-to-market). Ved årskifte var totalt sikret beløp 342 millioner SEK. Netto valutagevinst for 2013 var 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes termintillegget på grunn av rentedifferanse mellom valutaene. Beholdningen av terminkontrakter lå i sin helhet i morelskapet pr Kredittrisiko MøllerGruppen Eiendom har betydelige leieinntekter fra andre selskap i MøllerGruppen og fra eksterne selskap. Det vil alltid være en risiko forbundet med leietagernes evne til å overholde leiekontraktene. Denne risikoen søkes kontrollert via lange leieavtaler med solide leietagere, samt i størst mulig grad diversifisering på leietagere. Historisk har tap på krav vært lave. Likviditetsrisiko MøllerGruppen Eiendom opererer i en kapitalkrevende bransje. Eksisterende eiendomsportefølje er finansiert med en solid egenkapitalandel og løpende leieinntekter dekker kostnader med god margin. går ikke inn i nye prosjekter uten at finansiering er avklart på forhånd. I tillegg har en ubenyttet kommitert trekkramme for å sikre tilgang på finansiering når behov oppstår. Likviditetsrisikoen anses derfor som lav. Note 21 - Skatter Skatt i resultatregnskapet (4 179) Resultat før skattekostnad Betalbar skatt Norge Betalbar skatt utlandet Sum betalbar skatt (1 147) Endring i utsatt skatt (983) 45 Endring utsatt skatt i Norge - endret skatteprosent fra 28 til 27 % (2 767) (1 102) Skattekostnad (3 076) Årsresultat ,4 % 3,0 % Effektiv skattesats 64,7 % 28,8 % (1 170) % av resultat før skattekostnad (1 102) Faktisk skattekostnad (68) Avvik skattekostnad (14 686) (289) Permanente forskjeller (12 291) Gevinst, tap aksjer og utbytte 3 % 673 (238) Resultat i TS (788) (252) Avskrivning merverdi bygg/goodwill Utenlandske selskap (lavere skattesats) (705) 45 Endret skattesats utsatt skatt i Norge (2 767) Øvrige poster (1 904) (2 103) 68 (12 161) Sum Skatt i balansen Ved beregning av utsatt skatt er det tatt hensyn til følgende midlertidige forskjeller pr : Poster med midlertidige forskjeller Kunder og andre fordringer (100) (100) Varige driftsmidler (5 988) (1 468) Kortsiktig og langsiktig gjeld 446 (1 592) Pensjoner Gevinst og tapskonto (2) (65) Underskudd til fremføring (13 082) (15 417) Latent utbytteskatt - Estland (4 498) (401) Sum grunnlag utsatt skatt (1 215) (112) Norge 27,0 % Sverige 26,3 % Litauen og Latvia 15,0 % Estland 26,6 % (1 215) (112) Netto utsatt skatt (1 215) (112) Balanseført utsatt skatt skattefordel (2 131) 0 Balanseført utsatt skatt gjeld (1 215) (112) Balanseført netto utsatt skatt Utsatt skatt er i balansen medtatt netto innen de ulike skattekonsern. Det er ikke beregnet utsatt skatt på underskudd til fremføring i utlandet på 6,4 millioner kroner da det er knyttet usikkerhet til fremtidig bruk Endring utsatt skatt i balansen fremkommer som følger: (112) (1 582) Utsatt skatt Tilgang/avgang kjøpt /solgt selskap m.m Kursjustering (1 102) Årets endring utsatt skatt (983) Skatteeffekt konsernbidrag annet konsernselskap (10 013) (1 215) (112) Utsatt skatt netto Betalbar skatt balanse fremkommer som følger: Betalbar skatt Skatt vedrørende tidligere år og forskuddsbetalt skatt utlandet (6 525) (8 944) 0 0 Skyldig betalbar skatt Inntektsskatt i Norge, Sverige, Litauen og Latvia er henholdsvis 28, 26, 15 og 15 prosent. Estland har ikke inntektsskatt, men utbytteskatt. Det er avsatt latent skatt for utbytte.

14 Note 22 - Betydelige transaksjoner i regnskapsåret Transaksjoner i 2013 Det har ikke vært betydelige transaksjoner i regnskapsåret Transaksjoner i 2012 har kjøpt 100 prosent av følgende eiendommer/selskap: Harbitzalleen 3-7 på Skøyen, Møllergata 4 KS i Oslo, Bamble Handelsbygg AS, Solbergkrysset Ås AS og Notodden Handelsbygg AS, samt 21,4 % av AL Industrier AS (TS andel). I tillegg har konsernet kjøpt en handelseiendom i Sverige og eiendommen knyttet til kjøp av forhandlervirksomhet i Latvia. Oppkjøp av selskap har hatt følgende effekt på konsernregnskapet: 2012 Kontanter Kundefordringer 17 Driftsmidler (inkl merverdier) Andre eiendeler Leverandørgjeld (4 833) Annen rentefri gjeld (24 262) Rentebærende gjeld ( ) Netto identifiserbare eiendeler Overtatt gjeld (41 899) Goodwill ved oppkjøp Omregningsdifferanse (147) Kjøpesum/salgssum Betalt i kontanter Overtatt/nedbetalt gjeld Overtatte kontanter (1 900) Netto kontanter ut/(inn)

15

16

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer