Årsrapport MøllerGruppen Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS"

Transkript

1 1

2 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca kvm bygningsmasse. 26 av eiendommene er tomter hvor prosjekter er under utvikling. MøllerGruppen Eiendom har ambisjon om å vokse betydelig innenfor ikke-bil -relatert eiendom, særlig innen kontor, varehandel og lager/logistikk. Ved utgangen av 2013 utgjør investeringsporteføljen drøye kvm. Eiendomsmassen er i kontinuerlig utvikling og eiendommer kjøpes, selges, bygges om og /eller utvikles til andre formål. 80 % av porteføljen er knyttet til bilimport og forhandlervirksomhet og leies ut til MøllerGruppen Bil. 2

3 Nøkkeltall 3

4 STYRETS BERETNING 2013 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING MøllerGruppen Eiendom er et eiendomskonsern eiet av MøllerGruppen AS. MøllerGruppen Eiendom eier de fleste anlegg knyttet til MøllerGruppen Bil sin virksomhet. Totalt utleid areal til MøllerGruppen Bil AS med datterselskaper er på kvm, fordelt på hhv kvm i Norge, kvm i Sverige og kvm i Baltikum. I tillegg har konsernet kvm med annen næringseiendom, hovedsakelig i Norge og Sverige. Selskapets forretningssted er Oslo. I 2010 ble det fastlagt en ny strategi, hvor målsettingen er å bygge opp en vesentlig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg. Tanken bak dette er å skape et stabiliserende bein i tillegg til den mer volatile bilvirksomheten, som samtidig skal bidra til en langsiktig verdiskapning. For å realisere strategien er det satt av betydelig kapital, og eiendomsorganisasjonen er vesentlig styrket i løpet av perioden Møller Bil er konsernets største kunde, og kjøp, utvikling og salg av bileiendommer er en integrert del av virksomheten. En forutsetning for forhandleravtalene i Møller Bil er at salg og service av nye biler finner sted i lokaler som tilfredsstiller Volkswagen-konsernets standarder. Arbeidet med å oppgradere bileiendommene pågår kontinuerlig, og betydelige investeringer er gjennomført. I Norge og Baltikum er bilanleggene hovedsakelig i henhold til påkrevd standard, slik at investeringene de neste årene i hovedsak vil være knyttet til nyetableringer. I Sverige står derimot konsernet ovenfor omfattende ombyggingsprosjekter for å tilpasse anleggene til dagens krav. Totalt ble det i 2013 investert 147,9 millioner kroner tilknyttet bilvirksomheten. MAKROØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER Med hensyn til forretningsområdets fremtidige utvikling, vil virksomheten avhenge av makroøkonomiske forhold. Eiendomssektoren er kapitalintensiv og nøkkelen til et eventuelt markedsskifte kan være investors tilgang på fremmedkapital. Vi forventer en stabil utvikling i alle de nordiske økonomiene, inkludert Baltikum, både på kort og mellom-lang sikt. Et stabilt marked virker attraktivt både for norske og internasjonale investorer, det avgjørende er å finne det riktige investeringsobjektet. Konsensus er at rentenivået holdes lavt i hele regionen i hele Det har vært bra aktivitet i transaksjonsmarkedet i 2013, men de store transaksjonene har uteblitt sammenlignet med Med et volum i overkant av 40 milliarder kroner ble omsetningen 10 milliarder kroner mindre enn i Fra overgangen 2009/2010 har eiendommer i CBD områder som Aker Brygge, Vika og Barcode i Bjørvika gradvis steget i verdi som følge av synkende nivå for prime yield og stigende markedsleienivåer. Prime yield ved utgangen av 2013 var på 5,25 %, som er på linje med Norsk økonomi og etterspørselen i kontorleiemarkedet i Oslo-området er påvirket av petroleumsindustrien. Flere leietagere relatert til offshore-sektoren har valgt å flytte til nye kontoreiendommer med bakgrunn i økt arealbehov. For årene 2012/2013 utgjør ferdigstillelsen av kontorbygg for oljerelaterte leietagere i Oslo, Asker og Bærum ca m². Markedsleiene i Oslo har økt de siste to årene. Veksten har imidlertid medført økte tilpasningskostnader og krav fra leietakere som langt på vei har eliminert effekten av økte leienivåer for mer ordinære kontorobjekter. Unntaket er eiendommer med korte kontrakter, men med god beliggenhet. I tillegg har eiendomsselskaper og industrielle investorer fokusert på kontorobjekter med korte kontrakter som er velegnet for større ombygginger. Disse eiendommene har økt markert i verdi det siste året. Det er ventet at trenden med lav ledighet, lite nybygg og økte markedsleier vil fortsette inn i Det har vært bra aktivitet i det svenske markedet i løpet av 2013, med bedre tilgang på fremmedkapital. Foreløpige tall for året viser et transaksjonsvolum på linje med 2012 som endte på 110 mrd SEK. Markedet domineres av institusjonelle investorer med fokus på cash flow eiendommer innen segmentene kontor og handel. Det er lav ledighet, lite nybygg og et stabilt leienivå i CBD områdene på ca. SEK per kvm. Det ventes at BNP veksten vil ligge på 1,5 2,5 % i perioden 2013/2014 og prime yield for kontoreiendommer i Stockholm ligger på 4,5 %. Transaksjonsvolumet i de baltiske landene er fortsatt lavt der en ubalanse mellom kjøpers og selgers forventninger til markedspris begrenser antall transaksjoner. Med innføringen av euro i Estland fra og Latvia fra er landene ventet å bli mer attraktive for internasjonale investorer. Det ventes at BNP veksten vil ligge på 2-3 % i MøllerGruppen Eiendom har mange prosjekter på tegnebrettet og det forventes høy aktivitet i Selskapet vil fortsette å vokse med hovedvekt på kontor og handels- eiendommer. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultat Driftsinntektene til MøllerGruppen Eiendom var på 311,9 millioner kroner i 2013 mot 247,7 millioner i Økningen skyldes nye investeringer, årlig husleieregulering samt en engangskompensasjon på 59,6 millioner kroner fra Møller Bil. Resultat etter skatt ble 4

5 14,1 millioner kroner i 2013 mot 26,6 millioner kroner i Resultatet er belastet med nedskrivning av eiendommer i Sverige og Baltikum på 80,7 millioner kroner i 2013, tilsvarende ble det nedskrevet for 21,8 millioner kroner i For øvrig har personalkostnader økt med 3,7 millioner kroner som følge av nyansettelser. Dette for å kunne realisere strategien om å vokse innenfor ikke bilrelatert eiendom. Samlet positiv kontantstrøm fra operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter var på 24 millioner kroner i Kontantstrøm fra driften var på 114 millioner kroner. Netto utbetaling i forbindelse med investeringer i eiendom og tilknyttede selskaper var på 193,5 millioner kroner. Netto opptak av ny langsiktig gjeld var på 101 millioner kroner. Investeringer Fokuset i 2013 har i stor grad vært prosjektering og regulering av konsernets utviklingseiendommer. Det har også vært høy aktivitet knyttet til den bilrelaterte delen av virksomheten. Nye skade- og lakk verksteder har blitt ferdigstilt på Skedsmo og i Haugesund. Bilanlegget på Bjørkelangen ble solgt i juni. I Sverige ble nye Audi anlegg i Örebro og Västerås ferdigstilt i henholdsvis mai og september. Pågående byggeprosjekter som ferdigstilles i 2014 er ombygning for VW i Örebro, nybygg for Skoda i Västerås og nybygg for VW i Vilnius, Litauen. I februar 2013 kjøpte vi 50 % av selskapet Fåbro Eiendom, som fører opp to bilanlegg på Mustad. Finansiering MøllerGruppen Eiendom er i hovedsak finansiert gjennom morselskapet,. Selskapet fungerer som internbank overfor datterselskapene gjennom en konsernkontoordning. Datterselskapene i Baltikum og noen datterselskaper i Norge er finansiert direkte med ekstern gjeld. er finansiert med langsiktige pantelån på totalt millioner kroner. I tillegg er det inngått avtale om pantesikrede trekkfasiliteter på til sammen 500 millioner kroner, hvorav 160 millioner kroner er trukket pr Trekkfasilitetene benyttes til løpende drift, kjøp og utvikling av nye eiendommer. For kortsiktig likviditetsstyring er det etablert kassekreditt på 40 millioner kroner. Total netto rentebærende gjeld for eiendomsvirksomheten er på 1 645,7 millioner kroner pr Eiendomsfinansieringen er basert på flytende rente, noe som gjør at konsernet er utsatt for risiko knyttet til endringer i rentenivået i Norge, Sverige og Baltikum. Denne risikoen sikres ved at det inngås langsiktige renteswap-avtaler for deler av gjelden. Ved utgangen av 2013 var 57 % av konsernets gjeld sikret med renteswapavtaler. MøllerGruppen Eiendom eier eiendommer i Sverige og i de baltiske landene, hvilket medfører valutarisiko. Finansieringen i de utenlandske datterselskapene gjøres enten direkte i bank lokalt eller internt fra. Gjelden sikres ved at den tas opp i lokal valuta og/eller ved bruk av terminkontrakter ved intern finansiering. Både interne fordringer og terminkontraktene markedsvurderes løpende (markto-market). Ved årsskiftet var totalt sikret beløp 342 millioner SEK. Eiendomskonsernet har betydelige leieinntekter fra andre selskaper i MøllerGruppen samt eksterne leietagere. Det vil alltid være en risiko forbundet med leietagernes evne til å innfri sine forpliktelser. Denne risikoen søkes kontrollert via lange leieavtaler med solide leietagere, samt i størst mulig grad diversifisering på leietagere. Historisk har tap på krav vært lave. Pr utgjør egenkapitalen for konsernet millioner kroner, tilsvarende 41,7 % av totalkapitalen. Holdingselskapet,, hadde totale driftsinntekter i 2013 på 24,3 millioner kroner. Inntektene består hovedsakelig av utfakturert management honorar til datterselskapene. Resultat etter skatt ble på 3,1 millioner kroner mot 47,2 millioner kroner i Nedgangen skyldes inntektsførte gevinster i forbindelse med salg av aksjer i Årets underskudd foreslås disponert som følger: Overført fra annen egenkapital Sum disponert 3,1 mill kr 3,1 mill kr Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av regnskapet for 2013, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede for morselskapet og konsernet som helhet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og finansielle stilling pr. 31. desember Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING hadde pr ansatte, hvorav 2 kvinner. Arbeidsmiljøet i selskapet ansees som godt. I 2013 har det totale sykefraværet vært på 1,2 %, og det har ikke forekommet arbeidsulykker. I 5

6 selskapet, som i konsernet for øvrig, foretas en løpende kartlegging av helse-, miljø og sikkerhetsforholdene i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom året. YTRE MILJØ Byggevirksomheten som MøllerGruppen Eiendom utfører, påvirker i utgangspunktet det ytre miljø. I samråd med engasjerte parter legges det derfor stor vekt på å avhjelpe eventuelle negative miljøeffekter i byggeprosjektene. Eiendomskonsernet har gjennomført et enøk-prosjekt som ble startet opp i 2009 og avsluttet Målsetningen var å senke MøllerGruppens energibruk med 7,5 gwh. Dette ble oppnådd og vi har fått full støtte fra Enova. Fra starter vi opp et nytt Enova-prosjekt som vil vare i 3 år, hvor målet er å senke energiforbruket med ytterligere 6 gwh. Fra årsskiftet 2013/2014 har vi innført energioppfølgingssystem for samtlige eiendommer i Norge og Baltikum. I Sverige vil systemet etter all sannsynlighet bli implementert i løpet av Ved anbudsinnhenting på nybygg skal det innhentes anbud på A-bygg og BREEAM Very Good, alternativt med opsjon på B-bygg og BREEAM Good. Det skal settes krav til entreprenør om at denne skal fremlegge en plan for redusert energiforbruk i byggeperioden, samt en plan for 80 % kildesortering av avfall fra byggeplass. BREEAM-rådgiver og ENØK-rådgiver skal medtas i prosjektgruppen fra oppstart. I alle våre nybygg skal det kun benyttes vannbåren oppvarming. Oslo, 2. april 2014 I styret for 6

7 RESULTATREGNSKAP 7

8 BALANSE pr

9 BALANSE pr Oslo, 2. april 2014 I styret for 9

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10

11 REGNSKAPSPRINSIPPER Prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Selskaper der MøllerGruppen Eiendom har bestemmende innflytelse konsolideres. Det konsoliderte regnskapet omfatter morselskapet MøllerGruppen Eiendom AS og de selskaper som fremgår av note 5, samt deres datterselskaper. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet) og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Eliminering av interne transaksjoner Alle transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert. Driftsmidler er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Kostpris på aksjene i det enkelte datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på oppkjøpstidspunktet. De mer/mindreverdier som fremkommer, tillegges de eiendeler og forpliktelser i balansen som mer/mindreverdiene knytter seg til og periodiseres over eiendelens gjenværende levetid. Mer/mindreverdier som ikke kan henføres til aktuelle eiendeler eller forpliktelser oppføres som goodwill/negativ goodwill i balansen og avskrives/inntektsføres over økonomisk levetid. Ved kjøp av datterselskaper med minoritet oppføres 100 prosent av identifiserbare eiendeler og gjeld i balansen, mens det for goodwill bare er majoritetens andel som oppføres. Avhending av datterselskaper Dersom konsernet selger seg ned til en eierandel på 50 % eller lavere, resultatføres gevinst/ tap som om hele selskapet var solgt. Dette innebærer at den resterende eierandel regnskapsføres til virkelig verdi. Omregning av utenlandske datterselskaper Balanseposter i utenlandske selskaper blir omregnet til kursen på balansedagen, mens resultatet omregnes til veid gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterselskaper føres mot egenkapitalen. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressene er trukket ut som egne poster i resultatregnskapet og balansen. I resultatregnskapet beregnes og vises minoritetenes andel av resultatet etter skatter. Minoritetsinteresser i balansen representerer minoritetenes andel av selskapenes egenkapital hensyntatt minoritetenes andel av mer/mindreverdier og interne gevinster. Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierandeler i selskaper der konsernet eier mellom 20 og 50 prosent, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, konsolideres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at konsernets andel av resultatet etter skatt og etter avskrivninger av eventuelle merverdier resultatføres under finansposter og tillegges bokført verdi for andelen. Internt salg av driftsmidler til tilknyttede selskap er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet behandles etter samme prinsipp. Enkelte eierandeler i mindre selskap med begrenset verdi og resultat, er behandlet som ordinære aksjeinvesteringer som vurderes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Periodiserings-, klassifiserings- og vurderingsprinsipper Grunnleggende regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk som er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Klassifisering av eiendeler og gjeld Varer, kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonstidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Kortsiktig del av langsiktig gjeld som forfaller innen ett år er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Estimater Ved vurdering av inntekter, kostnader, balanseposter og øvrige forpliktelser hvor det ikke foreligger markedsverdier brukes estimater. Dette gjelder vurdering av eiendommer, forpliktelser, pensjoner, goodwill og øvrige langsiktige avsetninger. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endres. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringen oppstår. 11

12 Inntektsføring Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden. Vedlikehold/påkostning Anskaffelser til bygg kostnadsføres dersom det anses som vedlikehold og aktiveres dersom det anses som en påkostning. Normalt omfatter påkostninger standardheving eller tilbygg. Tekniske installasjoner aktiveres i forbindelse med nyanskaffelse eller full utskiftning, men kostnadsføres i forbindelse med vedlikehold av delkomponenter. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet er beregnet lineært og er basert på anslag over driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Byggelånsrenter som påløper i byggeperioden aktiveres. Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing), vises i regnskapet som driftskostnad og årlig leiebeløp er vist i note 7. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses å overføre den vesentlige av den økonomiske risikoen knyttet til driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer i datterselskaper av strategisk karakter og andre langsiktige investeringer klassifiseres som anleggsmidler og regnskapsføres til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i samme år som givende selskap foretar avsetningen. Utbytte fra øvrige selskaper inntektsføres når utbytte utbetales. Investeringer av kortsiktig karakter er klassifisert som omløpsmidler og er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Skatter Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi samt skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel hvor det er usikkerhet knyttet til fremtidig bruk blir ikke balanseført. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen, når det er grunnlag for nettoføring. Ved endret skattesats påfølgende år, legges ny skattesats til grunn for beregning av utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er beregnet basert på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier i oppkjøpte selskaper på identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Det beregnes ikke utsatt skatt på goodwill og merverdier på eiendommer ved oppkjøp. Ved kjøp av eiendommer skjer transaksjonen gjennom kjøp av single purpose selskaper og eventuelle fremtidige salg vil også normalt foretas som aksjetransaksjoner, og ut fra dagens skatteregler vil dette skje skattefritt. Utsatt skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til investeringer i datterselskap innregnes, med unntak av når det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i uoverskuelig fremtid. Pensjoner Norske selskaper har kollektive pensjonsforsikringer (ytelses- og innskuddsbaserte) som er dekket i forsikringsselskaper. I tillegg har konsernet usikrede pensjonsforpliktelser, inklusive avtalefestet pensjon (AFP), som aktuar beregnes og belastes direkte over driften. Selskaper i Sverige, Latvia, Litauen og Estland har ingen ansatte og har dermed ingen pensjonsavtaler. Ved beregning av pensjonskostnaden i ytelsesbaserte avtaler benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de akkumulert overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Innskuddspensjon kostnadsføres løpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet en viss prosentandel av de ansattes lønn. Innskuddet investeres i fond hvor de ansatte kan velge mellom ulike spareprofiler. Ut over dette har konsernet ingen forpliktelser overfor de ansatte på denne ordningen. 12

13 Finansielle instrumenter Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstrumentene skal sikre konsernet mot variasjoner i fremtidige kontantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen så lenge sikringen er vurdert å være effektiv. Gevinst eller tap resultatføres netto i takt med resultatføringen av sikringsobjektet. Ved renteswapavtaler hvor sikringen ikke er vurdert å være effektiv, bokføres sikringsinstrumentet til markedsverdi i balansen. Endringer i markedsverdi føres løpende over resultatet. Ved valutaterminkontrakter som skal sikre eiendeler og forpliktelser, hvor sikringen er vurdert å være effektiv, vurderes både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet til virkelig verdi, og gevinst og tap resultatføres. Ved sikring av nettoinvesteringer i utenlandsk valuta hvor sikringen er vurdert som effektiv, er valutaterminkontrakten vurdert til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi føres direkte mot egenkapitalen. Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs og tilhørende valuta gevinst/tap resultatføres som finanspost. Dette gjelder likvide midler, fordringer og gjeld. For ikke pengeposter legges kursen på transaksjonstidspunktet til grunn for anskaffelseskost og regnes ikke om senere. Salg og kjøp av varer og tjenester i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursen på transaksjonstidspunktet. har norske kroner som presentasjonsvaluta. er eksponert for kursendring i SEK og EUR. Innen konsernet er det ytet lån i SEK og EUR. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen er indirekte metode lagt til grunn. Likvider omfatter kontanter, bankinnskudd, finansinvesteringer (pengemarkedsfond) og trukket kassekreditt. 13

14 NOTER TIL REGNSKAPET De påfølgende notene gjelder konsernregnskapet dersom ikke annet er angitt. Beløpene er oppgitt i kr. Alle balansetall er pr Note 1 - Segmentinformasjon Virksomheten består av utleie, forvaltning og utvikling av eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Den norske virksomheten er delt inn i forretningsområdene bileiendom og øvrig eiendom. Forretningsområdene viser følgende hovedtall: 2013 Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Eiendom Baltikum Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter (17 997) Driftsresultat (13 416) (10 243) Av- og nedskrivninger * EBITDA (8 988) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (32 700) (24 010) (3 772) (6 607) (12 430) (73 455) Resultat før skatt (17 188) (4 179) (12 430) Eiendeler ( ) Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Bil Eiendom Baltikum Bil Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter (58 200) Driftsresultat (3 450) (43 898) Av- og nedskrivninger * EBITDA (43 898) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (33 404) (17 863) (6 575) (8 805) (18 100) (69 881) Resultat før skatt (10 025) (61 998) Eiendeler ( ) EBITDA er driftsresultat før av- og nedskrivninger, inkl resultat i TS. Note 2 - Driftsinntekter Andre driftsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av konsernaksjer Disponenthonorar Andre driftsinntekter * Sum * Møller Bil i Sverige ble i forbindelse med ombygning / tilpasning av lokaler fakturert et engangsbeløp i 2013 på 59,6 millioner kroner. Note 3 - Lønns- og andre personalkostnader Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Lån til ansatte Lån til ledende ansatte og styret 0 40 Lån til ansatte gjelder rentebærende billån hvor selskapene har pant i bil Honorarer til revisor (ekskl mva) Revisjon Andre attestasjonstjenester 22 Skatt Annen bistand Sum Adm. direktør Styre Ytelser til ledende personer Lønn og bonus 130 Pensjonskostnader 231 Annen godtgjørelse 600 Styrehonorar Sum Administrerende direktør har 2,4 % eierandel i Møller MI AS. Det er etablert bonusordninger hvor utbetalingens størrelse avhenger av oppnådd resultat for året samt andre kvalitative vurderingskriterier og hvor bonusen ansees å være en del av normal avlønning innen denne type stilling. Administrerende direktør har på visse vilkår rett til to års etterlønn.

15 Note 4 - Andre driftskostnader Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader, med mer) Adm.kostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekost., gaver, tap på krav, mm) Sum Note 5 - Inntekter på investeringer i datterselskaper Investeringer: Eier- / Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Selskapets navn kontor andel verdi Møller Eiendom Norge AS Oslo 100 % Møller Eiendom Sverige AS Oslo 100 % Møller Real Estate Baltic AS Oslo 100 % (1 053) Oslo Inntekter: Selskapets navn Konsernbidrag fra Møller Eiendom Norge Sum Note 6 - Investeringer i tilknyttede selskap Stemme- Andel av EK Bokført Resultatandel Bokført andel / i selskapet verdi Tilgang / etter skatt verdi Selskapets navn eierandel avgang A.L. Industrier AS, Oslo 21,5 % (75 507) Frysjaveien 31 AS, Oslo 20,0 % (740) Big Box Eiendomsinvest AS, Oslo 25,0 % Fåbro Eiendom AS, Oslo 50,0 % (272) Rosenlund Bydelssenter AS, Lillehammer 30,0 % (20 123) Rosenlund Kontorbygg AS, Lillehammer 30,0 % Sum I konsernregnskapet er investeringene i tilknyttede selskap innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Det er gitt ansvarlige lån til Rosenlund Bydelsenter AS og Rosenlund Kontorbygg AS på til sammen 23,4 millioner kroner. Rosenlund Bydelssenter AS fisjonerte ut en andel av sine eiendommer, rettigheter og forpliktelser til Rosenlund Kontorbygg AS med virkning fra Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill Varige Biler, maskiner Anlegg under Goodwill / driftsmidler og inventar Bygg Tomt utførelse Imat. eiendeler Sum Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp i år Omregningsdifferanse Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang ved oppkjøp i år Omregningsdifferanse (977) Årets av- og nedskrivning * Avgang Avskrevet Bokført verdi år Lineær avskrivningsplan 3-7 år 50 år 10 år Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 5-15 år 4-36 år Goodwill er knyttet til oppkjøp av nye selskap, samt goodwill i selskapsregnskapene. Goodwill knyttet til strategiske investeringer som ligger innenfor konsernets kjernevirksomhet og hvor MøllerGruppen Eiendom har et langsiktig perspektiv avskrives normalt over 10 år. * Eiendommer i Sverige er nedskrevet med 59,6 millioner kroner knyttet til merkeseparering og omstrukturering av bilanlegg. I Baltikum er tomter og bygg nedskrevet med 21,1 millioner kroner. Nedskrivninger er et resultat av foretatte verdsettelser basert på omsetningsverdi og/eller neddiskonterte kontantstrømmer. Note 8 - Goodwill Spesifikasjon av goodwill ved oppkjøp: Kjøps- Avskrivnings- Anskaffelses- Akkumulerte Bokført Årets Goodwill tidspunkt periode kost avskrivninger* verdi avskrivninger Forretningsområde Eiendom Baltikum år Sum goodwill * Inkl omregningsdifferanse

16 Note 9 - Fordringer og gjeld konsern Langsiktig lån til konsernselskap Fordringer på konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig fordring på konsernselskap Kortsiktig lån til konsernselskap Kundefordringer Fordring konsernbidrag Kortsiktig fordring konsernselskap Gjeld til konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap er administrator for konsernets konsernkontoordning. Selskapene i ordningen er solidarisk ansvarlig for nettogjelden som trekkes. Note 10 - Pensjoner har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Latvia og Estland. Alle ansatte er hjemmehørende i Norge og er ansatt i. Det er følgelig kun norske pensjonsavtaler. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Selskapet har både ytelsesbasert og innskuddsbarsert pensjon. Ytelsesordningen ble lukket for nye medlemmer pr Ansatte som hadde ytelsesbasert avtale fikk anledning til å gå over til en innskuddsordning. Nye ansatte etter har innskuddspensjon. Innskuddsordningen kostnadsføres løpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet et sparebeløp basert på lønnsnivået til den enkelte ansatte. I tillegg betales en forsikringspremie for uførepensjon og barnepensjon. Det er ingen restforpliktelse på disse ordningene. De ytelsesbaserte avtalene gir, sammen med antatt pensjon fra Folketrygden, rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå. De sikrede ytelsesbaserte ordningene er finansiert ved fondsoppbygging organisert i forsikringsselskap. Selskapet er medlem av AFP-ordningen gjennom LO/NHO. Frem til kunne ansatte velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Gjennom endringene i pensjonsreformen ble AFP som førtidspensjonsordning avviklet. En gjenværende avsetning i regnskapet gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fire årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg til den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er i 2013 innbetalt premie i den nye ordningen og premien er fastsatt til 2 % av samlede lønnsutbetalinger mellom 1 G og 7,1 G (estimert til kroner). Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og i takt med utfasing av premiebetaling i gammel AFP-ordning forventes det at premienivået for ny AFP-ordning vil øke de kommende årene Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen (167) (197) Avkastning på pensjonsmidler (167) (197) Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Administrasjonskostnader Årets pensjonskostnad til sikrede og usikrede pensjoner samt AFP Innskuddspensjon Samlede pensjonskostnader Balanseførte pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført aktuarielt tap /(gevinst) Netto balanseført pensjonsmidler Antall personer omfattet av ordningene Balanseført pensjonsforpliktelse (221) (394) Beregnede pensjonsforpliktelser (221) (394) Pensjonsmidler (til markedsverdi) (14) (15) Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) (14) (15) (235) (409) Netto balanseført pensjonsforpliktelse (235) (409) Økonomiske forutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 3,60 % Diskonteringsrente 4,70 % 4,20 % Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering 3,50 % 3,00 % Årlig regulering av pensjoner 0,00 % 0,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring, tilpasset konsernets aldersstruktur og avgang. Alle pensjonsforpliktelser er inklusiv arbeidsgiveravgift. Note 11 - Kundefordringer Kundefordringer MøllerGruppen Bil konsern Kundefordringer eksterne Avsetning tap på fordringer (628) (609) 0 0 Sum

17 Note 12 - Andre fordringer Til gode merverdiavgift Forskudsbetalte kostnader Fordring konsernbidrag MøllerGruppen Bil konsern Andre kortsiktige fordringer Sum Note 13 - Bankinnskudd har netto bankinnskudd på totalt 41,3 millioner kroner. har stillet garanti for skyldig skattetrekk med 3 millioner kroner. Note 14 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i består av aksjer pålydende kr 678 og er fordelt som følger: Aksjonærer i A-aksjer B-aksjer SUM Jan H. Møller MøllerGruppen AS Møller MI AS Sum aksjer Aksjeutbytte * A-aksjer har rett til preferanseutbytte på 5 mill. kr samlet fra MøllerGruppen Bil AS og. * A -og B-aksjer har lik rett til utbytte pr. aksje for utbytte utover preferanseutbyttet. inngår i konsenet MøllerGruppen. MøllerGruppen AS er morselskap med forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet er tilgjengelig på Note 15 - Andre finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst Aksjeutbytte Andre finansinntekter Sum andre finansinntekter Valutatap Andre finanskostnader Sum andre finanskostnader Note 16 - Annen kortsiktig gjeld Påløpte renter Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning forpliktelser Feriepenger og påløpt lønn Avgitt konsernbidrag øvrige konsern Annen kortsiktig gjeld Sum Note 17 - Nærstående parter MøllerGruppen Eiendom sin hovedaksjonær er MøllerGruppen AS. MøllerGruppen Eiendom har betydelige leiekontrakter med bilforhandlere i konsernet MøllerGruppen Bil, importør samt holdingselskaper i Norge. Leiekontraktenes gjenværende løpetid er fra 3 til 13 år og indeksreguleres løpende. har en leieforpliktelse ovenfor tilknyttet selskap Frysjaveien 31 AS om leie av forretningseiendommen Frysjaveien 31 B. Forpliktelsen går frem til MøllerGruppen Eiendom viderefakturerer øvrige brukere i bygget i henhold til fremleieavtaler med tilsvarende løpetid. Møller MI AS ble opprettet i 2006 hvor ledende ansatte i konsernet samt styremedlemmer i MøllerGruppen eier 55,2% og MøllerGruppen Bil AS eier 44,8%. I 2012 solgte Møller MI AS sine 9,9 % eierandeler i henholdsvis Møller Eiendom Norge AS, Møller Eiendom Sverige AS, Møller Real Estate Baltic AS, Stavanger Næringsbygg AS og Lillehammer Næringsbygg AS. Selskapet kjøpte deretter 7,6 % av aksjene i. Transaksjonen ble gjort på forretningsmessige vilkår. Transaksjoner med nærstående parter: Selskap Transaksjonsart MøllerGruppen Bil og øvrige holdingselskaper i MøllerGruppen Leieinntekter - eiendom Møller MI AS Kostpris aksjer Møller Synergi AS Kjøp av regnskapstjenester med mer Harald A. Møller AS Kjøp av IT/telefoni tjenester Frysjaveien 31 AS Husleie (eiendom sin andel) Fordringer på nærstående parter: Selskap MøllerGruppen Bil og øvrige holdingselskaper i MøllerGruppen Kundefordringer MøllerGruppen Bil Konsernbidrag Rosenlund Bydelssenter og Rosenlund Kontorbygg (TS) Langsiktig lån

18 Gjeld til nærstående parter: Selskap MøllerGruppen Bil og øvrige holdingselskaper i MøllerGruppen Leverandørgjeld MøllerGruppen Bil Konsernbidrag Note 18 - Egenkapital Konsern 2013 Majoritet Minoritet Totalt Egenkapital Årets resultat Årets utbytte (9 000) (9 000) Konsernbidrag til selskaper utenfor MøllerGruppen Eiendom (35 838) (35 838) Omregningsdifferanser i år Justering majoritet/minoritet tidligere år (5 043) Øvrige poster (markedsverdi rentesikringer /endring minoritet med mer) (306) (306) Egenkapital Konsern 2012 Majoritet Minoritet Totalt Egenkapital Emisjon Årets resultat Årets utbytte (3 500) (3 500) Konsernbidrag fra selskaper utenfor MøllerGruppen Eiendom Omregningsdifferanser i år (9 731) (9 731) Øvrige poster (markedsverdi rentesikringer /endring minoritet med mer) (74 067) (48 740) ( ) Egenkapital Aksje- Annen 2013 kapital Overkurs egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat (3 076) (3 076) Egenkapital Aksje- Annen 2012 kapital Overkurs egenkapital Sum Egenkapital Emisjon Årets resultat Egenkapital Note 19 - Pantstillelser, garantiansvar og forpliktelser Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende Bokført verdi av eiendeler med panteheftelser: Bygninger og tomter Sum Land/geografisk område Panteobjekt Norge Bygg/tomt Sverige Bygg/tomt Baltikum Bygg/tomt Sum MøllerGruppen Eiendom har en kommittert låneramme på totalt 500 millioner kroner. Pr var det trukket 160 millioner kroner. MøllerGruppen Eiendom har i tillegg en kassekredittramme på 40 millioner NOK som er sikret ved solidaransvar (konsernkontoordning). Pr var det trukket 11,3 millioner kroner på kassekreditten. Note 20 - Langsiktig gjeld, finansiering og finansiell risiko Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Sum Forfall Forfall under 2 år Forfall mellom 2 og 5 år Forfall over 5 år Sum Nøkkeltall Ubenyttede kommiterte lånerammer pr Veid effektiv lånerente pr ,5 % 4,8 % inngikk i juli 2011 en 10 års låneavtale på 800 millioner kroner. Selskapet har i tillegg kommiterte lånerammer på 200 millioner kroner og 300 millioner kroner som løper frem til henholdsvis juli 2014 og april 2016 med to års forlengelsesopsjon. Totalt 160 millioner kroner var trukket av trekkrettighetene pr I tillegg har selskapet en kassekreditt på 40 millioner kroner. Datterselskapene i Baltikum er finansiert med separate pantelån med garanti fra. I tillegg har enkelte datterselskap i Norge separate pantelån uten garanti fra morselskapet. Knyttet til pantegjelden er det stilt krav (covenants) til finansielle nøkkeltall vedrørende eiendomsverdi, egenkapital og kontantstrøm som er oppfylt pr finansierer flesteparten av datterselskapene gjennom en konsernkontoordning. Lån fra konsernselskap er selskap som har netto innestående i konsernkontoordningen. Denne gjelden anses å ha forfall utover fem år i sin helhet. Lån til konsernselskap er selskap som har netto utestående i konsernkontoordningen. Dette blir presentert som en langsiktig fordring.

19 presentert som en langsiktig fordring. Renterisiko Konsern MøllerGruppen Eiendom sin finansiering er basert på flytende rente. Det er inngått renteswap-avtaler hvor MøllerGruppen Eiendom har byttet flytende rente mot fast rente. Dette er gjort for å sikre mer stabile rentebetalinger over flere år. praktiserer sikringsbokføring i henhold til norsk standard for finansielle eiendeler og forpliktelser og anvender et prinsipp der markedsverdien av derivatet ikke balanseføres og endring i markedsverdi ikke resultatføres. Tidspunkt for fastsettelse av det flytende renteelementet i sikringskontraktene er tilpasset rulleringene av underliggende lån. Avtalene er inngått med den hensikt å løpe til forfall. Differansen mellom fast og flytende rente gjøres opp for hver periode og periodiseres over renteperioden. Pr er det inngått renteswap-avtaler på til sammen 970 millioner kroner til en gjennomsnittlig rente på 3,6 % og med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4,8 år. Renteswap-avtalene sikrer 57 % av MøllerGruppen Eiendom sin gjeld ved årsskiftet. Gjennomsnittlig lånerente for konsernet er 4,5 % med rentedurasjon på 3,0 år pr Morselskapet Av total rentebærende gjeld på millioner kroner pr , er 700 millioner kroner sikret gjennom renteswapper med fast rente på 4,0 % og gjennomsnittlig veid gjenværende tid til forfall på 5,7 år. Rentekostnader pantegjeld, inkludert rentesikring, utgjør 56,6 millioner kroner i Valutarisiko MøllerGruppen Eiendom eier eiendommer i Sverige og i de baltiske landene, hvilket medfører valutarisiko. Finansieringen i de utenlandske datterselskapene gjøres enten direkte i bank lokalt eller internt fra. Gjelden sikres ved at lokal gjeld tas opp i lokal valuta og ved bruk av terminkontrakter ved intern finansiering. Både interne fordringer og terminkontraktene markedsvurderes løpende (mark-to-market). Ved årskifte var totalt sikret beløp 342 millioner SEK. Netto valutagevinst for 2013 var 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes termintillegget på grunn av rentedifferanse mellom valutaene. Beholdningen av terminkontrakter lå i sin helhet i morelskapet pr Kredittrisiko MøllerGruppen Eiendom har betydelige leieinntekter fra andre selskap i MøllerGruppen og fra eksterne selskap. Det vil alltid være en risiko forbundet med leietagernes evne til å overholde leiekontraktene. Denne risikoen søkes kontrollert via lange leieavtaler med solide leietagere, samt i størst mulig grad diversifisering på leietagere. Historisk har tap på krav vært lave. Likviditetsrisiko MøllerGruppen Eiendom opererer i en kapitalkrevende bransje. Eksisterende eiendomsportefølje er finansiert med en solid egenkapitalandel og løpende leieinntekter dekker kostnader med god margin. går ikke inn i nye prosjekter uten at finansiering er avklart på forhånd. I tillegg har en ubenyttet kommitert trekkramme for å sikre tilgang på finansiering når behov oppstår. Likviditetsrisikoen anses derfor som lav. Note 21 - Skatter Skatt i resultatregnskapet (4 179) Resultat før skattekostnad Betalbar skatt Norge Betalbar skatt utlandet Sum betalbar skatt (1 147) Endring i utsatt skatt (983) 45 Endring utsatt skatt i Norge - endret skatteprosent fra 28 til 27 % (2 767) (1 102) Skattekostnad (3 076) Årsresultat ,4 % 3,0 % Effektiv skattesats 64,7 % 28,8 % (1 170) % av resultat før skattekostnad (1 102) Faktisk skattekostnad (68) Avvik skattekostnad (14 686) (289) Permanente forskjeller (12 291) Gevinst, tap aksjer og utbytte 3 % 673 (238) Resultat i TS (788) (252) Avskrivning merverdi bygg/goodwill Utenlandske selskap (lavere skattesats) (705) 45 Endret skattesats utsatt skatt i Norge (2 767) Øvrige poster (1 904) (2 103) 68 (12 161) Sum Skatt i balansen Ved beregning av utsatt skatt er det tatt hensyn til følgende midlertidige forskjeller pr : Poster med midlertidige forskjeller Kunder og andre fordringer (100) (100) Varige driftsmidler (5 988) (1 468) Kortsiktig og langsiktig gjeld 446 (1 592) Pensjoner Gevinst og tapskonto (2) (65) Underskudd til fremføring (13 082) (15 417) Latent utbytteskatt - Estland (4 498) (401) Sum grunnlag utsatt skatt (1 215) (112) Norge 27,0 % Sverige 26,3 % Litauen og Latvia 15,0 % Estland 26,6 % (1 215) (112) Netto utsatt skatt (1 215) (112) Balanseført utsatt skatt skattefordel (2 131) 0 Balanseført utsatt skatt gjeld (1 215) (112) Balanseført netto utsatt skatt Utsatt skatt er i balansen medtatt netto innen de ulike skattekonsern. Det er ikke beregnet utsatt skatt på underskudd til fremføring i utlandet på 6,4 millioner kroner da det er knyttet usikkerhet til fremtidig bruk Endring utsatt skatt i balansen fremkommer som følger: (112) (1 582) Utsatt skatt Tilgang/avgang kjøpt /solgt selskap m.m Kursjustering (1 102) Årets endring utsatt skatt (983) Skatteeffekt konsernbidrag annet konsernselskap (10 013) (1 215) (112) Utsatt skatt netto Betalbar skatt balanse fremkommer som følger: Betalbar skatt Skatt vedrørende tidligere år og forskuddsbetalt skatt utlandet (6 525) (8 944) 0 0 Skyldig betalbar skatt Inntektsskatt i Norge, Sverige, Litauen og Latvia er henholdsvis 28, 26, 15 og 15 prosent. Estland har ikke inntektsskatt, men utbytteskatt. Det er avsatt latent skatt for utbytte.

20 Note 22 - Betydelige transaksjoner i regnskapsåret Transaksjoner i 2013 Det har ikke vært betydelige transaksjoner i regnskapsåret Transaksjoner i 2012 har kjøpt 100 prosent av følgende eiendommer/selskap: Harbitzalleen 3-7 på Skøyen, Møllergata 4 KS i Oslo, Bamble Handelsbygg AS, Solbergkrysset Ås AS og Notodden Handelsbygg AS, samt 21,4 % av AL Industrier AS (TS andel). I tillegg har konsernet kjøpt en handelseiendom i Sverige og eiendommen knyttet til kjøp av forhandlervirksomhet i Latvia. Oppkjøp av selskap har hatt følgende effekt på konsernregnskapet: 2012 Kontanter Kundefordringer 17 Driftsmidler (inkl merverdier) Andre eiendeler Leverandørgjeld (4 833) Annen rentefri gjeld (24 262) Rentebærende gjeld ( ) Netto identifiserbare eiendeler Overtatt gjeld (41 899) Goodwill ved oppkjøp Omregningsdifferanse (147) Kjøpesum/salgssum Betalt i kontanter Overtatt/nedbetalt gjeld Overtatte kontanter (1 900) Netto kontanter ut/(inn)

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2007 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2006 2007 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2007 2006 398 000 488 000 2 Annen driftsinntekt 92 958 463 78 532 365 398 000 488 000 Sum driftsinntekter 92

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer