VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag kl til sondag Id

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00"

Transkript

1 VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag kl til sondag Id SAKSLISTE: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Apning av konferansen v/leder Ole-Andreas Holmsen. Registering og presentasjon av deltakere v/leder Ole-Andreas Holmsen. Konstituering v/leder Ole-Andreas Holmsen. Eli Tendeland og Bjorg Sve ble valgt til m0tedirigenter. Kristine Gilleberg og Brit Hauglund ble valgt til referenter og Randi Fosser og Elisabeth Berg ble valgt til a underskrive protokollen. Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. Frist nye saker. Delegatene fikk frist til a komme med nye saker for registrering f0r kl.1500 lordag Kort orientering om styrets arbeid i siste landsm0teperiode i hht. handlingsplanen ble girt av leder Ole-Andreas Holmsen. Forberedelse av landsm0tesaker v/leder Ole-Andreas Holmsen. Beretninger for landsni0teperioden Styrets 2 arsberetning skal utarbeides 2 arsberetning fra utvalg og fra NTL skal utarbeides Alle arsberetninger, ogsa fra lokallagene, ma vasre styret i hende innen Regnskap og budsjettforslag v/ kasserer Randi Fosser Prinsipielle retningslinjer for honorar/frikj0p av styremedlemmer ble lagt frem i forkant av gjennomgang av regnskap og budsjett. Dagens praksis er at leder frikj0pes eller far honorar NOK pr ar. Frikj0p fra arbeidsgiver eller honorar avgj0res av leders arbeidssituasjon. Kasserer har i gjennomsnitt de senere ar hatt NOK pr ar som feres under administrasjonsutgifter. Regnskapet f0res av autorisert regnskapsforer og revideres av revisor. Fordi honorar/frikj0p av kasserer er i en samlepost, gar belepet ikke klart frem av budsjettet. Bel0pet kan derfor ikke brukes som en motivasjon for rekruttering 2010 Strammen

2 til kasserervervet. Det som skiller funksjonen som kasserer fra 0vrige styremedlemmer, er at kasserer ikke kan velge bort eller la vasre a g]0re oppgavene. Randi Fosser informerte om kasserers arshjul og oppgaver. Kasserer har en omfattende jobb, og dette ma fa konsekvenser for hvordan man skal tenke rundt denne funksjonen. Styret mener derfor at belopet ma 0kes og synliggj0res. Anledningen er til stede na som det skal velges ny kasserer. De 0vrige styremedlemmene far ingen 0konomisk kompensasjon. De andre nordiske landene har ulike lesninger. Den svenske foreningen SFFL har out-sourcet sin 0konomistyring til et profesjonelt firma og later ikke til a ha raderett over egne penger i tillegg til at det er en dyr ordning. Dansk Audiologopaedisk forening har ansatt en person, som ikke er i styret og som ikke er logoped, til a ta seg av oppgaver som vedlikehold av medlemsregisteret og kurshandtering med utsendelse av fakturaer. Denne personen er tennet, mens styremedlemmene ikke far noe for sin innsats. Det ble utvekslet meninger om prinsipielle forhold vedrarende honorering av frivillige verv. Temaer som rettferdighet i forhold til arbeidsmengde og honorering, tydelig arbeidsfordeling/arbeidsinstruks, honorar for andre styreverv og andre tillitsverv i organisasjonen ble draftet. Konferansen ba styret om a utrede saken. Den ene l0sningen gikk ut pa a fremme budsjettet med de forslag som styret v/randi Fosser hadde lagt fram. Den andre l0sningen ble at nytt styre skulle utrede muligheten for a kunne sette bort kassererfunksjonen til et firma eller en regnskapskyndig som kan ta seg av det arbeidet som kasserer gj0r i dag eller med en organisasjonssekretasr. En tredje l0sning blir a fortsette dagens praksis. Konferansen, dvs. de som uttalte seg, bifalt ikke noe honorar til 0vrige styremedlemmer. Regnskap og budsjettforslag ble presentert av kasserer Randi Fosser. Laget har stabil god 0konomi. I dag har laget 1036 fullt betalende medlemmer, 82 studenter og 161 pensjonister. Antall pensjonistmedlemmer forventes a stige. Web-siden v/ leder Ole-Andreas Holmsen Web-siden er Gro Hartveits ansvar med hjelp av en innleid person. Siden oppdateres jevnlig etter hovedstyrem0ter og hver gang utvalgene eller regionslagene kommer med nyheter. Utdanningskonferansene v/leder Ole-Andreas Holmsen I fjor ble utdanningskonferansen avlyst. Deltakerne representerte utdanningsstedene, Kunnskapsdepartementet (en for utdanning og en for opplasring) og NLL. Potensielle nye utdanningssteder ble draftet. Utdanningens innhold ble lagt frem. Representantene fra kunnskapsdepartementet ga uttrykk for at de visste lite om NLL og logopeders arbeid. Referatet fra konferansen blir lagt ut pa websiden til NLL. Nytt m0te Gamle Stemsvei Stafmmen

3 Det ble et spennende m0te der det ble knyttet kontakter pa tvers av fagmilj0ene pa UiO. Organisasjonsutvalget v/marit Molund Koss Nytt organisasjonskart ble presentert. Forslaget ble positivt mottatt. Det ble fremmet forslag om a bruke betegnelsen "hovedstyret" snarere enn "sentralstyret". Konferansen bestemte seg for betegnelsen hovedstyret. Utvalget har utarbeidet retningslinjer for stipendordningen som skal presenteres pa landsm0tet. Det ble dr0ftet hvor stramme S0knadskriteriene skal vasre. Noen justeringer ble foreslatt, og utvalget og styret skal arbeide videre med saken. De har ogsa arbeidet med endringer av vedtekter, retningslinjer og forvaltningsregler for NLL. Forslaget til endringer fikk konferansens tilslutning med noen endringer, og vil legges fram til votering pa landsm0tet. Organisasjonsutvalget har foretatt en sprakvask for a rydde opp i spraklige mangier i Info Utvalget har samarbeidet med arkivarene om ny arkivordning. Det er foretatt endringer vedrarende logopedi pa nettstedet Utvalget har ogsa arbeidet med studentverving ved universitetene om h0sten. Innmeldingsskjemaene er endret etter 0nske fra styret. Utvalget har for 0vrig bistatt styret i motene med departementene. Arkivarene v/eli Hekland. Det er behov for a endre retningslinjene for arkivet til neste landsiruate. Fristen for a sende inn dokumentasjon til arkivet er 20. mai. Dokumenter eldre enn 4 ar sendes inn for arkivering. Arkivet skal sendes riksarkivet f0r landsmotet. Det ligger lite dokumentasjon i arkivet og rutinene har vasrt svsert ulike. Privat utvalg v/ole Petter Andersen Utvalget har i perioden arrangert konferanse for logopeder med privatpraksis. Helfo og helsedirektoratet var bidragsytere. Utvalget har etter 0nske fra Landsm0tet sendt ut en sp0rreunders0kelse. Hensikten med sp0rreunders0kelsen er a fa en oversikt over logopeder som driver privat praksis. Unders0kelsen gir oversikt over arbeidsomrader, omfanget og geografisk beliggenhet. 36 svarte. Problemstillingen er na; hva skal vi gj0r med denne informasjonen? Skal denne legges ut pa web-siden? I sa fall b0r styret ta stilling til om de 0nsker at privatpraktiserende skal fa "annonsere" sine tjenester pa NLL sin Web-side. En annen mulighet er at privat utvalg sitter med denne informasjonen. Informasjonene ma ajourf0res. Det er vel kanskje naturlig at privat utvalg gj0r denne jobben. Uansett b0r det opplyses pa web-siden at privat utvalg sitter pa denne informasjonen Strammen

4 Utvalget har laget et infoskriv om hvordan starte privat praksis. Denne er lagt ut pa web-siden. Departementet 0nsker ikke a reforhandle takstene med utgangspunkt i avtalen fra Det er skrevet en purring til departementet. NTL redaksjonen v /Signhild Skogdahl Arbeidsmengden i redaksjonen har 0kt, annonseansvarlig b0r inn i redaksjonen som dermed b0r besta av 4 faste medlemmer. Det har vasrt et godt samarbeid i redaksjonen. Tidsskriftet har en ramme pa ca sider. Redaksjonen sliter med a fa inn bidrag fra medlemmene, vedrarende praktisk metodikk/pedagogikk. Videre har det har kommet foresp0rsler fra Danmark og Sverige om utveksling av artikler. Det er stabilt pa annonsesiden Pedagogisk utvalg v/ Heidi Gudmunseth Pedagogisk utvalg har bl.a. ansvar for det pedagogiske materiellet i NLL i samarbeid med salgsrepresentanten. De har utarbeidet litteraturliste som ligger pa websiden. Lokallagene blir oppfordret til a ta kontakt hvis de 0nsker at utvalget skal g)0re noe, for eksempel gi tips om tema for smahefteserien eller om aktuelle forfattere. Smaskriftforfatteren far et engangsbetep pa 1500 kr og lohefter. Salgsrepresentanten v/marit Str0msnes Materiellmengden er betydelig og det er behov for kontorplass. Det er ca 100 fakturaer pr ar, og det har blitt en del merarbeid pga fakturasentraler i kommunene. Det ble stilt sp0rsmal om vurdering og handtering av gammelt materiell. Yrkesetiskrad v/erik Reichmann Radet rapporterer kun til landsm0tet og er uavhengig av styret i sitt arbeid. 2-arsperioden har vasrt en rolig periode. Pa slutten av perioden har det kommet flere henvendelser. Noen saker gjelder uklare skillelinjer vedr offentlig/privat arbeid. En annen sak er retningslinjer vedr bruk av NLLs logo pa egen hjemmeside. Det er utfordrende a lede radet siden det er spredning pa hvor medlemmene bor. Fagutvalget v/kristine Gilleberg Utvalget har hyppige moter og samarbeider tett med planlegging og gjennomf0ring av etterutdanningskursene. Sommerens kurs er i boks og neste ars kurs er under planlegging. 2OlOStr0mmen

5 Valgkomiteen v/torhild Toft 22 personer er pa valg pluss 3 medlemmer til ny valgkomite. Kandidater er funnet til Fagutvalget, Organisasjonsutvalget, Tidsskriftet og Arkivar, men det er fortsatt mye arbeid igjen for a fa alle kandidatene pa plass. Arrangementskomiteen v/brit Serland Brit S0rland 0nsker pa vegne av komiteen som bestar av 8 personer velkommen til Bergen. Arrangementskomiteen berommer fagutvalget for kursprogram. SAS hotellet ligger midt pa Bryggen, og er en flott ramme. Byvandring torsdag ettermiddag 18:00 i bryggeomradet med historisk sus. L0rdag er det festmiddag pa Fl0yen, som er den eneste felles middagen. CPLOL v/randi Fosser Det er to komiteer, en for utdanning og for profesjonell praksis/yrkesut0velse. Anne-Lise Rygvold er NLLs delegat i utdanningskomiteen og Randi Fosser overtar som delegat etter Gro Hartveit i komiteen for profesjonell praksis. Gro Hartveit er nylig valgt til kasserer i CPLOLs hovedstyre. NTL-redaksjonen 0nsker at arbeidet fra CPLOL rapporteres i tidsskriftet. Tilmeldte saker 1. Marit M. Koss og Erik Reichman Forslag til Styrets handlingsplan: Styret skal etter at nye tillitsvalgte har tiltradt S0rge for at rad, utvalg og regionslag far klare signaler om hvilke forventninger styret har om deltakelse pa konferanser og arrangementer i regi av NLL, samt hvilke utgifter som dekkes av laget og hva som evt ma dekkes av regionslaget. Styret tok dette til etterretning: Det er viktig at finansieringen kommer klart til uttrykk i innkallingen. 2. Inger F. Lea, regionslagsleder Rogaland Referatene fra hovedstyrem0tene er ufullstendige, og det ettersp0rres ftere detaljer, samt noe mer info om styrets arbeid ut til lokallagene. Det 0nskes at referatene legges ut pa Websiden. Det ma imidlertid vasre begrensninger, ettersom alle som 0nsker det kan ga inn pa nettsiden og lese. Sekretasr i styret kan lage et utdrag av referatet som kan legges ut pa nettsiden. Styret tok dette til etterretning 3. Organisasjonsutvalget 1. I NLLs yrkesetiske retningslinjer (INFO 2008 s.33) star det under pkt D. Forhold til kolleger og andre. 3. Et medlem b0r ga aktivt ut og informere andre om det logopediske fagfeltet og om de tjenester logopeder kan yte. Organisasjonsutvalget stiller sp0rsmal ved hva dette egentlig innebaerer, og hvordan vi skal fa det til? Gamle Stomsvei Stemmen

6 Konferansen ga utvalget mandat til a omfoiinulere teksten. 2.1 forvaltningsregler for konferanse for tillitsvalgte, II (INFO 2008 s.19) star det: d. Protokollen skal vcere en refer atprotokoll. Den fores av det/de utvalg som leder konferansen. Etter henstilling til saksordf0rer kan referentene fa overlatt saksinnlegget eller det som b0r protokolleres. Protokollen sendes ut senest en maned etter konferansen. Av erfaring ser organisasjonsutvalget at denne fristen i regelen ikke overholdes, og det antyder to mulige l0sninger: At det fremmes forslag til Landsm0tet om a endre forvaltningsreglene gjennom a utvide fristen f.eks til to maneder. Eller at NLL strammer opp sine rutiner og overholder fristen. Konferansen valgte a sta ved gjeldende tidsfrist pa en mnd. Sak 8 Avslutningsvis ble fedgende saker draftet: Fast sted for Landsm0tene ble tatt opp og diskutert. Ett forslag gikk ut pa a legge Landsm0tet til samme sted hver gang av organisasjonsrnessige arsaker. Det blir sannsynligvis lettere og rimeligere a gjennomfore landsm0tet pa den maten. Sp0rsmalet tas opp pa Landsm0tet i juni. Sp0rreunders0kelsen Ole-Andreas orienterte. En ny sp0rreunders0kelse er under utarbeidelse. Hensikten skal v^re a fa en oversikt over tilsetningsforhold og type arbeid de ulike medlemmene har med faget sitt, og hvordan de er organisert. Varkonferansen ble avsluttet med lunsj kl S0ndag. referent, Brit Haughind Randi Fosser protokollunderskriver..u&cxj=>igi. (.t... B.tr.dCj.. Elisabeth Berg protokollunderskriver Norsk Logopedlag 2OlOStr0mmen Telefon:

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer