REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER Rica Holberg Hotell, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014. Rica Holberg Hotell, Oslo"

Transkript

1 1 SAKSLISTE: REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014 Sak 1 Åpning v/leder Presentasjon av ny leder Rica Holberg Hotell, Oslo Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Til stede: Erik Reichmann (Yrkesetisk råd), Inger Lea (Pedagogisk utvalg), Kristin Ravndal (Pedagogisk utvalg), Ole Andreas Holmsen (Utvalg for privat praksis), Ole Petter Andersen (Utvalg for privat praksis), Marit Grepperud (Utvalg for privat praksis), Melanie Kirmess (NTL), Ingvild Røste (NTL), Jannicke Vøyne (NTL), Stine Brubak (Organisasjonsutvalget), Elisabeth Jørgensen (Organisasjonsutvalget), Anne Katherine Hvistendahl (Arkiv), Monica Knoph (Fagutvalget) Fra styret: Signhild Skogdal (SIS), Solveig Skrolsvik (SS), Katrine Kvisgaard (KK), Roger Steinbakk (RS), Marianna Juujärvi (MJ) og Helmine Bratfoss (HB) Meldt avbud: Monica Nakling (Salgsrepresentant), Jorunn Fiveland (Utvalg for privat praksis) og Anne-Lise Rygvold (Fagutvalget). Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 4 Kort orientering om styrets arbeid siden LM 2014 v/leder - Konstituering etter LM2014, vi har fire nye medlemmer og tre tidligere medlemmer. Nyvalgt vara, Karoline Hoff, har søkt om permisjon. Styret har innvilget søknaden. Styret består nå av fem medlemmer og ett varamedlem. - Styret arbeider videre med landsmøtevedtak om utprøving av ny organisasjonsstruktur i NLL. 1

2 2 - Styret NLL går inn for økonomiske besparende tiltak når det gjelder styremøter og konferanser. Færre og kortere styremøter erstattes med økt e- postkommunikasjon og Skype-møter. - NLLs søknad til Helsedepartementet om autorisasjon av logopeder ble avslått. - NLLs leder og styremedlem har deltatt på Ekspertutvalgets høringskonferanse (KD). Høringsfrist er Styret ønsker innspill fra Høstkonferansen til høringsuttalelse fra NLL. - Styret mottar mange e-poster. - Styret er i dialog med yrkesetisk råd knyttet til bruk av Facebook. - Organisasjonsutvalget i samarbeid med MJ og SIS, har fått i oppgave å skrive om dysfagi og ASK. Dette skal legges ut på nettsiden til NLL. Sak 5 Styrets handlingsplan for landsmøteperioden med utgangspunkt i LM-vedtakene - KK presenterte styrets handlingsplan. - Nettsiden er satt opp som en egen større sak, men nettsiden oppdateres jevnlig. - Styret diskuterer økning av annonsepriser i Logopeden med redaksjonen NTL. - Trykte medlemsplakater skal sendes ut til medlemmene. - Planleggingen av LM 2016 i Ålesund er i gang. Styret i samarbeid med Fagutvalget tar snart en avgjørelse vedrørende hotell. - CPLOL: det er utnevnt nye delegater i tråd landsmøtevedtaket. Disse delegatene møter sammen med de forrige delegatene til CPLOLkongressen i mai 2015 for å få til en flytende overgang for nye delegater. Kommentarer: Hva koster nettsidene i dag, utgifter til datateknisk hjelp? Styret mener at en effektivisering av nettsidene vil spare arbeidstimer på sikt. Hvor mange styremøter antas det å gjennomføres på to år? Ca. 16 i en toårsperiode. Sak 6 Kort informasjon fra ledere i utvalg, råd, tidsskrift og arkivarene Yrkesetisk råd: Erik Reichmann forteller at det er en utfordring å få til å treffes. Arbeidsoppgavene kommer og går litt i bølger. De har hatt en personalsak. Hva gjør vi når den som blir meldt ikke er medlem i NLL? Hvilke kjøreregler skal ligge for Facebook-siden? Den danske foreningen ALF, ønsker å bli bedre kjent med Yrkesetisk råd i NLL. Pedagogisk utvalg: Inger Lea forteller om arbeidet. Småtidsskriftene: Det er vanskelig å få tak i de gode forfattere. Utvalget har et fast innlegg i Logopeden om materiell i hvert blad. De lurer på hva som skal legges ut på nettet, og vil gjerne diskutere dette med styret/nll. 2

3 3 Privat utvalg: Ole Petter Andersen forteller fra arbeidet i utvalget. De ønsker å samle privatpraktiserende logopeder på Ahus 17. eller 24. april neste år. Tittel på konferansen vil dreie seg om å skape en enhetlig praksis. Fokus på private logopeders kontakt med kommunen. Utvalget presenterte en rapport fra helsedepartementet/helfo med blant annet et nytt takstsystem. Rapporten foreslår blant annet godtgjøring for nødvendige møter som de private logopedene deltar i. Dette skal det arbeides videre med. Redaksjonen: Melanie Kirmess, det er uklart hvilke avtaler NLL har med trykkeriet, men kontakten med dem er problemfri. Redaksjonen kan fokusere på innholdet i Logopeden. Det er en stor andel av Logopeden som legges på nett. Det er en diskusjon om hele bladet skal legges ut på nett. Økt annonsepris er aktuelt da disse er rimelige sammenlignet med våre søsterorganisasjoner. Utvalget legger opp til møter knyttet til konferanser, landsmøter o.l. for å tenke økonomisk. MJ legger til at det er 72 abonnenter av bladet som ikke er medlemmer i NLL. Organisasjonsutvalget: Stine Brubakk, det er mye å gjøre etter et landsmøte. Pga. sykdom er det mye som nå har vært gjort på e-post. De har sendt ut e- poster om NLL til nye studenter. Å beskrive yrket logoped er en oppgave de har fått. De lurer også på om de skal involveres i oppgaven om å ivareta lagets historie. Språkvask av INFO kan gjøres i stillere perioder. Arkivet: v/ Anne Kathrine Hvistendahl som er ny arkivar. Det er lite aktivitet i arkivet. De holder til i Bredtvetveien 4. i Statpeds lokaler. Rydder ca. en gang i måneden. Fagutvalget: v/ Monica Knoph. De har hatt 4 møter siden august. Jobber med vinterkurset. Programmet er ferdig, og ble opplest for høstkonferansen. Vinterkurset vi finne sted mars. Det var få deltakere på forrige vinterkurs, og det er nå viktig å vurdere om vi skal fortsette å ha ett kurs i året. Det er billige forelesere denne gangen. Kurset skal være på Håndverkeren. De er i gang med sommerkurset Sak 7 Økonomi v/kasserer NLL gikk med underskudd i NLL har økt medlemsavgiften og styret har igangsatt sparetiltak. Revisor er fornøyd. Inntekter: Refusjon til regionslagene. Kasserer har sendt forespørsel til regionslagene om de kan vente med å motta resten av refusjonen til desember. Dette har regionslagene svart ja til. Utgifter: Høstkonferanse, trykking og sende tidsskrift, honorar til leder og kasserer, representasjon SFFL, CPLOL og noe til diverse. Antall hovedmedlemmer 990, pensjonister 209 og studenter 156. NLL sender 3

4 4 logopeden til 1435 stk. Etter økte priser på abonnement er MJ spent på om noen ønsker å avslutte sitt abonnement. Til utvalg: Bruk utleggsskjema (hva brukes det penger på), send aktivitetsplan til styret, kostnadsoversikt til kasserer, eventuelle ønsker om deltakelse på kurs og andre aktiviteter. Spørsmål fra Kristin Ravndal: om den økonomiske rammen man får i landsmøteperioden. Er det bestemt hva pengene skal brukes til? Svar fra MJ: det skal ikke være avhengig av utvalgets «personlige» sammensetning og hvordan de bruker penger. NLL ønsker å vite hva utvalgene bruker pengene til. Inger Lea: Må alle gjøre det likt? Praksisen har vært at utvalgene er samlet geografisk og at dette blir mer økonomisk. Det tas opp som sak videre i styremøte NLL. Sak 8 Gruppearbeid. Innledning v/ styremedlem Orientering om autorisasjonssaken fra KK. Om rapport fra Ekspertgruppen i spesialpedagogikk og om høringen 22.september fra SIS. Inndeling i grupper HB. «Hvordan ivareta både skole og helseperspektivet i norsk logopedi?» Fokus for gruppearbeidet var: Ekspertutvalgets uttalelse om utdanning og forskning i spesialpedagogikk. Se vedlegg 1 Autorisasjonssaken. Se vedlegg 2 Logopedutdanningen Nedenfor følger referat fra gruppene delt inn i underkategorier. Gruppe 1: Ole Andreas Holmsen, Erik Reichmann og Ingvild Røste Gruppe 2: Ole Petter Andersen, Inger Lea, Stine Brubak og Elisabeth Jørgensen Gruppe 3: Kristin Ravndal, Jannicke Vøyne og Monica Knoph Gruppe 4: Marit Grepperud, Melanie Kirmess og Anne K. Hvistendahl 1. Logopedutdanningen Det er universitetene og NOKUT som bestemmer over dette. NLL må innse at vi har lite påvirkningsmulighet knyttet til utdanningen. Vi er medlem i CPLOL og må fremme CPLOL s minstekrav til utdanning. Disse har vi vært med å utarbeide. Kvaliteten på 4

5 5 utdanningen er viktig for alle delpunktene vi diskuterer. Kvalitet fremfor kvantitet. Vi må være kritiske til de nye utdanningsstedene. Det kom frem at alle gruppene er uenige i en audiologopedisk mastergrad, som skal hente fag fra logopedi og audiopedagogikk. Hvor skal disse studentene bli medlem? Trenger vi en master i andre områder, da dette ser ut til å være en master i bruk av CI. Vi må ha fokus på den utdanninga som er, enn ved å tette hull med å lage enda flere masterutdanninger. I Oslo lærer man ingenting om lese- og skrivevansker, også forventes det at man kommer ut og kan akkurat dette. Forskning påvirker praksisfeltet, men det er også viktig at praksisfeltet påvirker forskningen. Hvis vi får en yrkesfaglig master med fokus på femårig master fra bunnen av. Spørsmålet er da om man beveger seg vekk fra det pedagogiske fagfeltet? Flere av gruppene ønsker en 5-årig logopedutdannelse, med kurstilbud om helsepedagogikk, nevrologi, nevropsykologi, lingvistikk. Kan masteren være spesialisert innenfor ett område? Dette vil kanskje gjøre det enklere med praksisplasser. Utdannelsen er en av grunnene til at vi ikke får autorisasjon. Utdanningene bør være så like som mulig. Ta det med til utdanningskonferansen. Vil vi ha en likere utdanning i hele Norge? Det ligger mye på universitetene. Det hadde vært fint om logopedlagene kunne blitt enig først. Vi må ha god oversikt over de ulike utdanningstilbudene. Det er umulig at alle universitetene kan dekke alle fag selv, det bør være forelesere fra praksisfeltet Førskole og allmennlærer bør ha kjennskap til vanskeområdene man møter, men at logopeden skal ha ansvar for kartlegging og tiltak. Fra diskusjon: Vi må ikke fjerne oss fra skoleverket. Om vi fjerner oss fra det, så er det kanskje færre arbeidsplasser for logopeder. Pedagogikk er ikke uvesentlig å ha med seg inn i helse. Ekspertutvalgets rapport beskriver ønsker om en master i fagdidaktikk. Det kan inngå som moduler i en femårig master og da vil vi kunne jobbe i skolen. 2. Praksisplasser Et rent profesjonsløp med utgangspunkt i oppbygningen som Anne-Lise Rygvold en gang har presentert. Hun har et forslag som flere har sett tidligere og vi trenger at utdanningen faller på plass. NLL-styret må få tak i dette forslaget. Hva med å få til et turnusløp? Avlønning? Mye faller på plass med et annet utdanningsløp. Alternative løsninger innenfor de løsningene som finnes i dag. Lenger tid, for eksempel en dag i uka hvor man er i praksis over lengre tid istedenfor intensive løp. I andre land er det mer praksis enn i Norge. 5

6 6 Praksis, kurs for praksisveiledere, kanskje en gulrot kan være å få billigere pris på vinterkurs/sommerkurs. Det er utdanningsstedene som bestemmer hvor mye og hvor praksisen skal legges i sitt område. 3. Lovverk Avgrensningen, disse to departementene må møtes. Hva er helse, hva er skole? De driver begge uselvstendig lovgivning for å fraskrive seg ansvaret. Helsedirektoratet har vært inne på at de ønsker at brukerne som faller i mellom to stoler heller skal krangles om enn å kastes mellom de to lovverkene. Brukerne bryr seg ikke om hvor logopeden er ansatt. 1. desember 2013 ble det bestemt at Statped ikke kan ta i mot henvisninger fra leger og privatpraktiserende logopeder. Kommentar: Statped har fått tilbakemelding fra Norsk legeforening, så det er bevegelse på dette området. NLL oppfordres til å presse på Statped for å endre denne bestemmelsen. Fra diskusjon: Oppfattelsen av et primært og sekundært lovverk stemmer ikke. Rettigheter etter helse og undervisning er likestilt. Det er viktig å understreke at brukere har like stor rett etter begge lovverk. Det er et sprik i den praktiske hverdag. NLL må være mer tydelig på at disse lovgivningene er likestilt. Det er ulik tolkning og synsing om lovverk. Bør NLL sende et skriv til kommunene om helselovgivningen? Fylkesmannjurister sliter med dette selv. Vi har nå et brev fra departementet om at kommunen har ansvar for dette. Kommunene kan unngå å ansette logoped. Et tilsyn fra fylkesmannen gjør kanskje at kommunen tar det mer på alvor og kanskje vil gjøre om på driften og se sitt ansvar. Hvorfor skal man legge presset på kommunen når lovgivningen er likestilt? Samhandlingsreformen - kommunene bør gjøres oppmerksom på at det ikke er stillinger i kommunene. 4. Synliggjøre logopedien Tettere samarbeid mellom NLL og andre fagorganisasjoner. Som i eksempelet med Statped (se over), her kunne NLL gått sammen med legeforeningen. Inger Lea sendte ut et skriv som skulle sendes til ordførere og rådmannen i kommunen. Om hvilket tilbud kommunen hadde knyttet til logopediske tjenester. Denne oversikten ga kommunen innblikk i utfordringene de hadde ovenfor brukerne. Fra diskusjon: Har ikke oppfattet at NLL er klare i sine krav. Det er på tide å kreve. Vi har ikke kommet langt med å synse. Hvis det blir femårig løp kan det være man mister fotfestet i skolen. Er det så mange logopeder som jobber i skolen? Tenke tidlig innsats. Innspill fra logopeden: Styret kan kanskje være litt mer tydelige på hva NLL mener. Ikke kun en referatform i spalten «Fra styret» Sak 9 Avslutning v/leder Oppsummering fra dagens arbeid: Audiologopedisk utdanning er ikke aktuelt. 6

7 7 5 årig utdannelsesløp er ønskelig fra NLL. CPLOL kriterier bør være retningsgivende for utdannelsen. Vi ønsker at studentene skal få mer praksis. De ulike utdanningsinstitusjonene har ulikt fokus. Statped NLL bør komme på banen og melde bekymring om ivaretakelsen av brukerne nå de ikke tar i mot saker direkte fra helse eller fra private logopeder. Autorisasjonssaken skal vi ikke slippe, men vi må prioritere endringer i utdanningen først. Lovverkene er likestilt og dette må kanskje fremmes til fylkesmennene omkring. Solveig Skrolsvik Leder Helmine Bratfoss Sekretær 7

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00

VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00 VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00 SAKSLISTE: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Apning av konferansen v/leder Ole-Andreas

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2010 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer