REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN Scandia Holberg Hotell, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo"

Transkript

1 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk råd), Elsebeth Højsgaard (Pedagogisk utvalg), Ole Petter Andersen (Utvalg for privat praksis), Melanie Kirmess (NTL/søndag), Jannicke Vøyne (NTL/lørdag), Monika Nakling (Salgsrepresentant). Regionslag: Kristin Nordsveen Sulen "Hedmark og Oppland logopedlag", Live Günther "Oslo logopedlag", Tuva Christin Fjordholm "Østfold logopedlag", Berit Småbakk "Troms og Finmark logopedlag", Sissel Galåen "Rogaland Logopedlag", Siri Sandland "Bu-Te-Ve Logopedlag", Inge Andersen «Nordland logopedlag», Åse Krogsæter Jensen «Agder logopedlag», Bjarte Høydal «Møre og Romsdal logopedlag», Brit Hauglund «Akershus logopedlag» og Trine Lise Dahl «Trøndelag logopedlag» Fra styret: Signhild Skogdal (SIS), Katrine Kvisgaard (KK), Marianna Juujärvi (MJ) og Helmine Bratfoss (HB) Meldt avbud: Kjersti Jarlind Solheim, Elisabeth Berg, Solveig Skrolsvik, Roger Steinbakk, Cecilie Vinje, Anne Kathrine Hvistendahl og Anne-Lise Rygvold. Sak 3 Konstituering Møteleder: Katrine Kvisgaard. Referent: Helmine Bratfoss. Ordstyrer: Signhild Skogdal og Ole Petter Andersen. Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 5 Informasjon fra utvalg, råd, tidsskrift, arkivar og regionslag 1

2 2 Yrkesetisk råd: Erik Reichmann Yrkesetisk råd legger vekt på at de er et råd og ikke et utvalg. Det har kommet en del nye utfordringer blant annet; bruk av Norsk logopedlags logo. En annen utfordring dreier seg om henvendelser om logopeder som ikke er registrert som medlem i NLL. De arbeider aktivt med kvalitetssikring av logopediske tjenester. Nå har de en henvendelse fra ALF (audiologopædisk forening) som ønsker et samarbeid. De møter dem på landsmøtet deres Nyborgstrand nå i mars. Pedagogisk utvalg: Elsebeth Højsgaard Holder til i Rogaland, møtes en gang i måneden. Arbeider med sitt faste innlegg i logopeden. Arbeider med småskriftene. Har kommet i havn med ett, men det er utfordrende å få forfatterne av tidsskriftene til å komme med innhold til de nye småskriftene. Privat utvalg: Ole Petter Andersen Deltar på møter med Helfo og et møte er forestående 16. april. Leder i NLL deltar også på dette. Privat utvalg får mange henvendelser fra private logopeder. Nå planlegger en konferanse for privatpraktiserende logopeder på Ahus Her har de også henvendt seg til Yrkesetisk råd, som skal ha et innlegg knyttet til yrkesetikk for private logopeder. Redaksjonen: Jannicke Vøyne NTL publiserer fire utgaver i året. Er nå tre medlemmer i stedet for fire. Redaksjonen trenger et medlem til, kom gjerne med forslag til en person som kan hjelpe til frem mot neste landsmøte hvor nytt medlem velges. Det er utfordrende å få inn nok materiell til bladet. Redaksjonen minner om at regionslagene kan annonsere gratis for sine kurs. Trykkeriet gir for tiden en noe kortere frist. En diskusjon går nå på om tidsskriftet skal legges ut på nettsiden i sin helhet. Salgsrepresentanten: Monika Nakling Har gjort noen digitale endringer og lagt om til EHF (elektronisk handelsformat). Vi selger mest av Reinvangs afasitest og småtidsskriftene. Møre og Romsdal logopedlag: Bjarte Høydal Det er stor aktivitet i laget og de har nå ni personer i ulike verv i styret. Det er gjennomført årsmøte og kurs for De skal arrangere neste landsmøte i Ålesund, og flere av medlemmene i laget er engasjert i dette. Akershus Logopedlag: Brit Hauglund Er nå et medlem mindre og er fire personer i styret. Arrangerer to fagkvelder i året; et faglig innlegg på kurs og et dagskurs. Laget har ulike fokus nå fremover; en fagkveld om privatpraktiserende praksis og et dagskurs om stamming. Laget har ca. 150 medlemmer. Trøndelag Logopedlag: Trine Lise Dahl Laget arrangerer kurskvelder og fagdager. De har laget et årshjul inspirert av malen til ALL. Nå har TLL fem personer i styret. Det er også laget en liste over privatpraktiserende logopeder i 2

3 3 området. En utfordring er at medlemmene ikke møter opp på arrangementer. Det er et stort lag, men få som møter opp. Hedmark og Oppland logopedlag: Kristin Nordsveen Sulen Har ca. 100 medlemmer og er et styre på fem personer. Laget hadde få medlemmer som møtte på årsmøtet. De holder medlemsmøter i sammenheng med nettverksmøter knyttet til Statped. HOLL arbeider for å komme nærmere medlemmene. Oslo Logopedlag: Live Günther Er fem personer i styret og har ett varamedlem. Det er en utfordring å finne kurs som ikke er holdt før. OLL er heldige og har mange fagpersoner som de kan dra nytte av. Laget har fire samlinger for medlemmer i året, fagkvelder, dagskurs og årsmøte. Østfold logoped: Tuva Christin Fjordholm (stedfortreder) Laget består av et ganske nytt styre og har fire styremedlemmer + et varamedlemmer i styret. Styret arbeider derfor med å legge rutiner for styrets arbeid og sette seg inn i lagets vedtekter. Laget er svært fornøyde med å få kurstilbud fra OLL og ALL. Troms og Finnmark logopedlag: Berit Småbakk Laget har en utfordring med å få folk engasjert og deltakende på møter. Det er ca. 60 medlemmer, men det er store avstander. Siste kurs står det om i siste utgave av Logopeden, der var det et bedre oppmøte. Rogaland logopedlag: Sissel Galåen Laget har arrangert kurs, ikke bare for logopeder, men for andre yrkesgrupper også. Da kommer det gjerne flere på kurs og laget får høyere inntekter på bakgrunn av dette. Laget har mange nettverksgrupper med ulike logopediske fokus. Det er stor aktivitet i laget. Bu-Te-Ve logopedlag: Siri Sandland Laget har fire stykker i styret. Mange av styremedlemmene er nye. De har nylig oppdatert nettsidene sine. Det er utfordring å få kontakt med medlemmene. Det er derfor opprettet en egen Facebook-side. Det er viktig for RLL å ha en god delingskultur. Nordland logopedlag: Inge Andersen Forteller om kreative løsninger og innslag på NRK fra sitt regionslag. Laget bruker Skype for å avholde møter. Det er fem medlemmer i styret. Laget er gode på å videreformidle ved hjelp av e-post. Agder logopedlag: Åse Krogsæter Jensen Det er 53 medlemmer med 4-5 styremedlemmer i styret. De har arrangert et kurs med bruk av fjernteknologi, dette var krevende og de fikk ikke brukt video. I utgangspunktet er dette en god form å holde kurs på, selv om dette ikke var helt vellykket på grunn av de tekniske utfordringene. Det er viktig å være synlig, og siden vi er få er det viktig å holde kurs hvor det også kan inviteres andre yrkesgrupper. Laget holder også logopedkafé. 3

4 4 Hordaland, Sogn og Fjorande logopedlag: Monika Nakling- Har hatt årsmøtekurs. Avholder medlemsmøte med kurs nå om synsvansker. Valgkomiteen (presentert av KK): De har ikke startet arbeidet enda. De som sitter på et verv som er på valg 2016 må tenke på hva de ønsker videre. Vi oppfordrer regionslagene til å snakke positivt om vervene i NLL. Organisasjonsutvalget (presentert SIS): Har ferdigstilt arbeidet med INFO 2014 Sak 6 Styrets handlingsplan - KK presenterte styrets handlingsplan. - Angående hederstegn må vi huske å invitere æresmedlemmer eksplisitt. - Kontingentinnbetaling er også sendt ut elektronisk til de som har oppgitt e- postadresse. - Nettsiden er satt opp som en egen større sak, men nettsiden oppdateres jevnlig. Det er satt av en helg i juni for å drøfte nettsiden. Dette må inn i budsjettet. - Jobber med utdanningen, og dette skal opp som tema senere i konferansen. - Vi vurderer tiltak for å hente inn ekstra ressurser, og komme med forslag til vedtektsendring på dette. - Logopediens dag ble godt markert. Neste års tema er dyspraksi. - Styret ønsker et videre samarbeid med fagutvalget knyttet til mulige spesialiseringsordninger. - Det er avtalt møte med Helfo og Privat utvalg16. april NLL har et ønske om å få til et møte med Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet og Helfo. - Planleggingen av LM 2016 i Ålesund er godt i gang. Det blir et nytt møte med arrangementskomiteen i november. Vi ønsker å invitere aktuelle politikere, her tar vi gjerne i mot tips. - Er det ønskelig å fortsette å ha en avtale med Rica/Scandic hotellkjede? Denne avtalen vil gjennomgås på nytt. - CPLOL: det er utnevnt nye delegater i tråd landsmøtevedtaket. Disse delegatene møter sammen med de forrige delegatene til CPLOLkongressen i mai 2015 for å få til en flytende overgang for nye delegater. Sak 7 Regnskap og budsjett v/kasserer Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2014 og budsjett for Inntekter, honorarer og kostnader ble spesifisert. Kommentarer: - Landsmøtet ble dyrere enn forventet. Dette må det budsjetteres for, og styret må gjøre forhandlinger med hotellet om totalpris i forkant av kontraktsignering. - Det er mulig vi må trykke flere eksemplarer av NTL 4

5 5-1. refusjon til regionslagene betales ut nå. 2. refusjon kommer senere i året. Purringer på kontigentinnbetalingen skjer i mai. - Målsetninger for kasserervirksomhet er å få til medlemsregistrering på nettsiden. Muligheten for å ansette en organisasjonssekretær må drøftes. - Kasserer skriver budsjett og regnskap for et år om gangen, og så lager vi et eget regnskap og budsjett til landsmøtet som varer for to år. - Regionslagene kan gjøre en jobb knyttet til å holde kontakt med medlemmene og oppdatere listene sine slik at det kommer oppdatert kontaktinformasjon. Sak 8 Tilmeldte saker Trine Lise Dahl presenterte innmeldt sak fra Trøndelag logopedlag. Se sakspapirer vedlagt innkallingen til mellomårskonferansen. TLD presenterte saken og forteller om utfordringer særlig knyttet til at tilstøtende faggrupper kommenterer hva logopedutdanningen skal inneholde. Det finnes noen midler som er øremerket (SAK-midler), som kan brukes til å evaluere logopedutdanningene. Sak 1: NLLs høstkonferanse gikk inn for at NLL skal arbeide for en 5-årig logopedutdanning. Hva skjer med den saken? Hvilken strategi har NLL lagt opp til? Svar: NLL har arrangert utdanningskonferanser i flere år og har i år valgt å utsette den for å forberede denne bedre. Et tema som er gjentakende er mulighetene for en 5-årig utdanning. Det har tidligere opplevdes at man ikke kommer videre i prosessen på en slik konferanse. Vi ønsker å drøfte temaet med våre tillitsvalgte, for å ha en tydeligere agenda på en slik konferanse. Et annet tiltak, som er i tråd med landsmøtevedtaket fra 2012, er å overføre informasjon fra styrerepresentanten som er representert i CPLOL, til utdanningskonferansen. Strategien til NLL er valgt med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra høstkonferansen 2014 og mellomårskonferansen 2015, på hva vi skal fokusere på ved neste utdanningskonferanse. Sak 2: NLL har som målsetting å arbeide for en best mulig logopedutdanning. Da er det også av betydning å evaluere de eksisterende logopedutdanninger. Er de gode nok i dag? Svar: Dette tas opp i tilknytning til gruppearbeidet på mellomårskonferansen. Spørsmålet knytter seg til hva man bør fokusere på dersom Helsedirektoratet gjennomfører en undesøkelse i kommunene. NLL ønsker også at regionslagene vurderer hva i logopedutdanningen det er viktig å evaluere. Vi ønsker mellomårskonferansens bidrag for å fokusere dette arbeidet. 5

6 6 Sak 8 Gruppearbeid. Erik Reichmann presenterte nye yrkesetiske retningslinjer ved bruk av Facebook. Hva kan vi gjøre og hvem kan vi henvende oss til når vi møter ikkemedlemmer som ikke driver etisk praksis. Dette tas opp på møtet med Helfo. MJ presenterte undersøkelser av hvordan NOKUT godkjenner utenlandske utdannelser. Det er kun NLL som krever en mastergrad. Etter henvendelsen til NOKUT fikk vi tilbakemelding om at de er fornøyd med måten de behandler disse sakene på. Det er opp til arbeidsgiver å avklare om personen som ansettes er faglig kvalifisert. CPLOL har prinsipper om hva logopedutdannelsen skal inneholde. I Norge er det for tiden 6 ledige stillinger, det er lite i forhold til land det er naturlig å sammenlikne oss med. Kommunenes nettsider informerer for dårlig om sine logopediske tjenester. SIS gikk igjennom CPLOL sine prinsipper og forklarte en usikkerhet knyttet til hvordan utdanningene i andre land er. Det er for eksempel svært ulikt hvordan de ulike utdanningene presenterer innholdet i temaet språkvansker og det varierer også i forhold til hvilke forelesere man får tak i. Referat fra gruppearbeidet: 1. UTDANNING a. Hva i utdanningen er det viktig å evaluere? Hvilke temaer bør evalueres i et eventuelt prosjekt. Hvem skal evaluere utdanningene? Minimumsstandarden fra CPLOL bør være retningsgivende. Da vil også utdanningen måtte bli lenger. Praksis må heves og få større plass i utdanningen. Utdanningsstedene bør få felles standard som NLL kan stå bak. Konkurranse mellom utdanningsstedene om å få den beste utdanningen. Alle var enige om et 5-årig studieløp. Noen mente de burde ha samme utdanningsløp på alle studiesteder. Det er viktig med noe felles i utdanningen, men de kan også ha hver sin egenart. Vi må se på masteroppgaver, relevans for faget. Hva skriver de om? Nokut har gjort en undersøkelse om logopedutdanning, vi bør vurdere denne. Trekke inn kompetanse fra nordiske land. I tillegg til kvalifiserte folk innen studiene. Muligheten for andre opptakskriterier til logopedistudiene: Bør ha arbeidet med barn. Etterutdanningspoeng bør vurderes, hvordan gjennomføre dette? Kravet for å bli medlem i NLL: man kunne satt ned et utvalg for å se på dette. Hvem skal evaluere: Eksternt utvalg, gjerne fra andre nordiske land. En representant fra NLL sammen andre nøytrale parter. 6

7 7 Søke SAK-midler til dette arbeidet. Viktig å finne en felles standard. Se på læreplanene fra de ulike studiestedene. Sammenlign med CPLOLs lister. Vi må få tak i planer fra alle studiestedene. Utdanningskonferansen bør fokusere på å sikre en felles standard. Jmf. CPLOL. Praksis, sørge for at studiestedene har dette avklart på forhånd. Fast base med veiledere. 2. LOGOPEDISKE TJENESTER a. Hvis Helsedirektoratet skal gjøre en evaluering av logopediske tjenester i kommunene hva skal de spørre om da? b. Jmf. innlegget til Yrkesetisk råd Er det Helsedirektoratet sin jobb? Har de god nok kompetanse til å evaluere dette? Fokus på å undersøke om kommunen et tilbud, omfanget av tilbudet, kvaliteten på tilbudet, henvisningssystemet, ventetid, følges de nasjonale retningslinjene, brukes evidensbasert kunnskap fra de ulike fagfeltene? Nyutdannede logopeder bør ikke kunne starte privat praksis med en gang. Sikre en viss kvalitet, evt. tilsyn. Hvordan oppleves tilbudet for brukeren? Får de hjelp? Hvor lett er det å få et tilbud? Hvordan er innholdet av tilbudet. Hva har kommunene gjort for å få logopeder? Hva gjør de som ikke har logopeder? Avslag eller kjøper de tjenestene? Vi må lage et skille mellom tilbudet til barn og voksne, ellers får vi ikke reelle svar. Mange kommuner har en todeling. Har kommunen utøvende logopeder eller bare utredere? Enighet om at vi må få med brukerorganisasjonene, alle sammen. Dette kan sendes ut som spørsmål til regionslagene: hvilke organisasjoner bør vi samarbeide med? 3. DRIFT a. Hvordan skal NLL driftes? b. Jmf. innlegget til kasserer Store utgifter gjør at vi bør innhente anbud. Kan vi minskes? Vurdere sekretær som kan dekke flere funksjoner (salgsrepresentant, kasserer osv.). Avlaste kasserer i fht medlemslister. Benytte andre medlemmer til å trå til. Kan salgsrepresentanten brukes til dette? Fagutvalget lager gode kurs. Kunne vi hatt en deling mellom kursansvarlig/utdanningsansvarlig? Dette er et viktig punkt, burde NLL sette ned en prosjektgruppe og bruke litt penger på å utrede dette? 7

8 8 LM til NLL. Forlag om å legge dette til et fast sted på østlandsområdet. Lettere for folk å komme seg dit, billigere, kan forhandle gode priser. 4. NLLs VISJON Kan vi beskytte tittelen? Alle skal vite at logopeder er en selvstendig faggruppe som gjør noe som ingen andre kan. Historiefortelleren sa det veldig godt! Minn regionslagene om at de kan sende inn forslag på visjon for NLL. Sak 9 Avslutning v/nestleder Oppsummering fra dagens arbeid: Utdanningskonferansen er viktig. Styret bør innhente planer fra de ulike studiestedene. CPLOL kriterier bør være retningsgivende for utdannelsen. Undersøke utdannelsen i andre land. Vi bør sette ned en gruppe som søker SAK-,midler og gjør en undersøkelse i kommunene for å vurdere hva slags logopediske tilbud de gir til brukere i kommunen. Fokus på bruk av kommunale og private logopeder. 5 årig utdannelsesløp er ønskelig fra NLL. Praksis må heves og få større plass i utdanningen. Vi må få med brukerorganisasjonene og henvende oss til medlemmene for å drøfte aktuelle samarbeidspartnere. Autorisasjonssaken skal vi ikke slippe, men vi må prioritere endringer i utdanningen først. Når det gjelder drift bør man vurdere å legge ut anbud på tjenester, se på muligheten for en sekretær eller en mulig sammenslåing av for eksempel salgsrepresentant og kassererjobben slik at det er to stykker som ivaretar dette. Visjonen vår er enda uklar, men vi ønsker å fremme våre målsetninger, sende ut ny forespørsel til regionslagene. Katrine Kvisgaard Nestleder Helmine Bratfoss Sekretær 8

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00

VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00 VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00 SAKSLISTE: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Apning av konferansen v/leder Ole-Andreas

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2010 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer