Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) 2012-2013"

Transkript

1 Siste versjon 19. februar 2013 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng (2 år), heltidsutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av avdelingsstyret 25. mars 2010, vedtatt av studieutvalget ved tidl. Høgskolen i Oslo 7.juni. Justeringer godkjent av rektor

2 Innholdsfortegnelse Om studiet... 3 Innledning... 3 Målgruppe... 4 Opptakskrav... 4 Læringsutbytte... 5 Oppbygging og gjennomføring... 8 Obligatoriske fellesemner:... 8 Progresjon... 8 Hovedprofiler... 9 Støtteprofil... 9 Etikk og bedriftenes samfunnsansvar, 10 sp Masteroppgave, 30 sp Valgemner Utenlandsopphold Anbefalt studieplan Arbeidsformer Vurderingsformer ØAMET4000 Statistiske metoder ØAMET4100 Finansiell økonometri ØAMET42000 Samfunnsvitenskapelig metode ØAADM4000 Strategisk personalledelse ØAADM4100 Strategiutvikling ØAADM4200 Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi ØAADM43000 Arbeidsmiljø og ledelse ØABED4000 Finansstyring ØABED4100 Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp ØABED4200 Derivater ØABED4300 Risikostyring ØABED4400 Corporate governance ØABED4500 Internstyring ØAETI4000 Etikk og bedriftenes samfunnsansvar ØAMAS5900 Masteroppgave

3 Om studiet Innledning Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonom)/ Master Programme in Business Administration er et toårig studium av 120 studiepoengs omfang. Studiet leder både frem til graden siviløkonom og graden master i økonomi og administrasjon. Masterstudiet følger Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet). 1 Masterstudiet i økonomi og administrasjon består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. En stor del av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomer) går inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere. I henhold til NRØA sin anbefalte plan for toårig masterstudium gir studiet både en fordypning og bredde og er organisert i ett spesialiseringsområde (hovedprofil) og ett støtteområde (støtteprofil) både innenfor økonomiske og administrative fag. Ferdige kandidaters valg av profil vil framkomme av vitnemålet. I tillegg tilbys det valgemner som gir ytterligere bredde til studiet og som kan ligge utenfor det økonomisk-administrative området. 2 Studiet består av: (for detaljert oversikt over emner og organisering av studiet, se s. 7 og utover): Kursdel: fellesemner studenten må velge: og: hovedprofil i enten finans og økonomistyring, eller organisasjon og ledelse en støtteprofil ved HiOA, ved en samarbeidsinstitusjon i Norge eller ved et utenlandsk universitet ev. valgemner Selvstendig arbeid: masteroppgave, der problemstilling og tema for masteroppgaven må være knyttet til hovedprofil. 1 Planen ble vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA) 20. oktober 2009 og erstatter plan av 10. mai Planen skal utfylle gjeldende lover og forskrifter, som Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 1. desember 2005, NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25. januar 2006 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, jfr. brev fra Kunnskapsdepartementet av 20. mars I henhold til NRØAs plan for master i økonomi og administrasjon 20.oktober

4 Målgruppe Studiets målgruppe er personer med bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon som ønsker å kvalifisere seg til jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere, eller ønsker å kvalifisere seg til videre studier på doktorgradsnivå. Opptakskrav Opptakskravet er fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, på 180 studiepoeng, eller tilsvarende. Bachelorutdanningen må tilfredsstille krav for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon i 120 studiepoeng av de 180 studiepoengene i bachelorgraden, fastsatt og anbefalt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA): De 120 studiepoengene skal bestå av obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng). I de obligatoriske emnene skal det inngå minst 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse, 25 studiepoeng i administrasjonsfag, studiepoeng i samfunnsøkonomi og studiepoeng i metode. I videreføringsemnene skal det inngå en fordypning eller en utviding av økonomisk-administrative fag. Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng, må være C eller bedre. Flere emner på masterstudiet kan bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. Rangeringsregler 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere som konkurrerer kun på grunnlag av karakterpoeng. Søkere som ikke når opp i denne kvoten, konkurrerer videre sammen med øvrige søkere på grunnlag av karakterpoeng og tilleggspoeng. Tilleggspoeng Det gis inntil 2 poeng for relevant praksis, 0,5 poeng pr. halvår i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis er arbeid med personal og/eller økonomi (budsjett og regnskap) enten i privat eller offentlig virksomhet. Det gis inntil 2 poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,5 poeng pr. 30 studiepoeng. Som relevant tilleggsutdanning regnes juridiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, språkfag og økonomisk-administrative fag. For øvrig vises det til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 4

5 Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har forskningsbasert kunnskap i strategisk finansstyring og strategisk personalledelse. Kandidaten har avansert kunnskap om sammenhengene mellom bedriftledelsens strategier knyttet til investeringer, finansieringer, forholdet til finansmarkedet og organisering i form av incentivsystemer, kontrakter og økonomisk perspektiv på styring av menneskelige ressurser. Kandidaten har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor ett av studiets to hovedprofiler: finans og økonomistyring og organisasjon og ledelse. Kandidaten har inngående kunnskap om statistisk metode, bruk av modeller, validitetsformer, kausalitet, og kvantitative data i forskningsprosessen. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven. Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets to fagprofiler, finans og økonomistyring og organisasjon og ledelse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. o Innenfor profilen finans og økonomistyring kan kandidaten oppnå (avhengig av emnevalg); Avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte Spesialisert innsikt i forskjellige styringsverktøy, hva som styrer prisdannelse, verdsettelse og bedrifters finansieringsvalg og ulike perspektiver og modeller for bedrifters beslutningsgrunnlag og hva som er dets økonomiske konsekvenser. Inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans og forståelse for deres sterke og svake sider. Inngående kunnskap om metoder for måling og kvantifisering av risiko, og sette opp strategier for å nøytralisere risiko. o Innenfor profilen organisasjon og ledelse har kandidaten kan kandidaten oppnå (avhengig av emnevalg); Kunnskap og ferdigheter i å kartlegge og analysere organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse, samt kunnskap om sentral forskning innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap 5

6 om strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi. Har inngående kunnskap om teorier relatert til strategisk ledelsesteori, strategiutvikling og endring i bedrifter. Inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. inngående kunnskap om kvantitativ data (surveymetoden, bruk av sekundærdata), kvantitative analyser og kvalitativ metode (utvalg, intervjuer, analyse og validitet.) Ferdigheter Kandidaten kan anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finans og økonomistyring og organisasjon og ledelse Kandidaten kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for selskaper og deler av selskaper, Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, børsdata), modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veileding, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. o Innenfor profilen finans og økonomistyring kan kandidaten (avhengig av emnevalg); på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data. Kandidaten kan foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i finans, foreta verdsetting av ulike aktiva og foreta investeringsbeslutninger, inkludert salg, oppkjøp og fusjoner, estimere verdi på derivater, og bruke statistiske metoder og simulering for å kartlegge og avdekke ulike former for risiko og deres størrelse, o Innenfor profilen organisasjon og ledelse kan kandidaten (avhengig av emnevalg); analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor personalarbeid, arbeidsmiljø, ledelse, strategiske prosesser i virksomheter, og internasjonale utfordringer for bedrifter i et globalt marked, bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt i organisasjon og ledelse, 6

7 analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Generell kompetanse Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, innenfor studiets to fagprofiler for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, og er i stand til å takle ledelsesmessige utfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser, kan formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker fagprofilenes uttrykksformer, kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagprofilene både med spesialister og til allmennheten, kan ha en aktiv rolle i å bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design og endringsprosesser i bedrifter og foretak, har kompetanse til å kunne søke på ph.d. studier i inn- og utland. 7

8 Oppbygging og gjennomføring Emneporteføljen er bredt sammensatt og gir studenten mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil. For å ivareta kravet om bredde, inneholder studiet en profil innenfor økonomiske fag (finans og økonomistyring) og en profil innenfor administrative fag (organisasjon og ledelse). Studentene må derfor velge en av retningene som hovedprofil og den andre som støtteprofil. Progresjonen er ivaretatt ved de tre elementene: obligatoriske fellesemner, valgfrie emner innenfor hovedprofil og støtteprofil som bygger på de obligatoriske emnene og masteroppgaven som bygger på emnene i hovedprofilen. Det anbefales at de obligatoriske emnene tas tidlig i studiet. Det toårige masterprogrammet består av: Obligatorisk metodeemne: statistiske metoder 10 sp Hovedprofil - minimum: 40 sp Støtteprofil - minimum: 20 sp Valgemner: 20 sp Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp Obligatoriske fellesemner: statistiske metoder 10 sp 1.semester høst finansstyring 10 sp 1.semester høst strategisk personalledelse 10 sp 1.semester høst Dersom en student velger finans og økonomistyring som hovedprofil (se nedenfor), teller det obligatoriske fellesemnet finansstyring (10 sp) inn i hovedprofilen, og strategisk personalledelse (10 sp) i støtteprofilen. Dersom en student velger organisasjon og ledelse som hovedprofil teller det obligatoriske fellesemnet strategisk personalledelse inn i hovedprofilen, og finansstyring inn i støtteprofilen. Progresjon De obligatoriske fellesemnene anbefales være fullført og bestått før studenten kan gå opp til eksamen i de øvrige emnene i studiet. Noen emner har også anbefalte forkunnskapskrav i tillegg (se emnebeskrivelsene). Arbeidet med masteroppgaven starter normalt for fullt etter at alle emneeksamener er bestått med muligheter for innlevering i begynnelsen av juni. 8

9 Hovedprofiler Emneprofilene er sammensatt av kurs som skal gi studentene mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil og kunne løse praktiske problemstillinger innen dette området i næringslivet. Hovedprofil må være på minimum 40 sp inkludert obligatorisk metodeemne for aktuell profil (finansiell økonometri eller samfunnsvitenskapelig metode), og obligatorisk fellesemne. Det innebærer at studenten kan velge 20 sp fritt innenfor sin valgte hovedprofil. Emner innenfor de to hovedprofilene: Finans og økonomistyring: finansiell økonometri (obligatorisk) 10sp, vår verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp 10sp, vår risikostyring 10sp, høst derivater 10sp, vår corporate governance 10sp, vår internstyring 10sp, høst Eller: Evt. emner innenfor samme profil ved UMB eller samarbeidende institusjon i utlandet. Organisasjon og ledelse: samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk) 10sp, vår strategiutvikling 10sp, vår arbeidsmiljø og ledelse 10sp, vår strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi 10sp, høst Eller: Evt. emner innenfor samme profil ved MSL*, UMB eller samarbeidende institusjon i utlandet *MSL = Masterstudiet i styring og ledelse ved HiOA. Aktuelt emne er Arbeidsrettslige perspektiver. Støtteprofil Støtteprofilen må være på minimum 20 studiepoeng, inkludert et obligatorisk fellesemne. Støtteprofilen skal sikre kravet til bredde i mastergraden. Fagopplegget sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom. Støtteprofilen kan settes sammen av valgemner tilbudt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved samarbeidende institusjoner i Norge, eller ved en utenlandsk institusjon. Institutt for økonomi og administrasjon har et samarbeid med enheten for Administrasjon og ledelse ved HiOA og med institutt for økonomi og ressursforvaltning på Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Valgemnene kan derfor velges blant emnene i det andre fordypningsområdet ved masterstudiet i økonomi og administrasjon og/eller fra 9

10 emneporteføljen til masterstudiet i styring og ledelse ved HiOA og masterstudiet i økonomi og administrasjon ved UMB. Det faglige tilbudet ved HiOA sammen med tilbudene fra de samarbeidende institusjonene vil gi studentene tilstrekkelig anledning til å kunne velge fra en samlet portefølje med gode muligheter for både fordypning og bredde. Etikk og bedriftenes samfunnsansvar, 10 sp. Emnet i etikk og bedriftenes samfunnsansvar kan inngå som emne i støtteprofil, uavhengig av studentenes valg av hovedprofil. Masteroppgave, 30 sp Forberedelser til arbeidet med masteroppgaven bør starte tidlig i studiet. Arbeidet starter normalt for fullt etter at alle emneeksamener er bestått med muligheter for innlevering i begynnelsen av juni. Hver student blir knyttet til en veileder i forbindelse med et oppstartsseminar som avholdes i det tredje semesteret. Valgemner I 2. og 3. semester (se tabell nedenfor) skal studenten velge 50 studiepoeng valgemner. 20 studiepoeng må velges innenfor valgt hovedprofil, og 10 studiepoeng innenfor støtteprofilen. De resterende 20 studiepoengene kan også ligge utenfor det økonomisk- administrative området, men må være på masternivå. Valgemnene kan tas ved HiOA eller ved samarbeidende studier/institusjoner i Norge eller utlandet. Utenlandsopphold Dersom studenten ønsker å dra på utenlandsopphold i 3. semester, skal ti av studiepoengene være forhåndsgodkjent som en del av fordypning/hovedprofil eller støtteprofil, avhengig av hva studenten har valgt av emner før utenlandsoppholdet. 10

11 Anbefalt studieplan 1. studieår 2. studieår 1.semester/ høst 2.semester/ vår 3.semester/ høst 4.semester/ vår Statistiske metoder (obligatorisk) Obligatorisk finansiell økonometri, eller samfunnsvitenskapelig metode Valgemne innen hoved- eller støtteprofil eller fritt valgemne Masteroppgave med oppgaveseminar 30 sp. 10 sp 10 sp 10 sp Finansstyring (obligatorisk) Valgemne innen hoved- eller støtteprofil eller fritt valgemne Valgemne innen hoved- eller støtteprofil eller fritt valgemne 10 sp 10 sp 10 sp Strategisk personalledelse (obligatorisk) Valgemne innen hoved- eller støtteprofil eller fritt valgemne Valgemne innen hoved- eller støtteprofil eller fritt valgemne 10 sp 10 sp 10 sp Tils. 30 sp Tils. 30 sp Tils. 30 sp Tils. 30 sp Studentene må velge to valgemner innenfor valgt hovedprofil, og et valgemne innenfor støtteprofilen. To valgemner kan velges enten fra hovedprofil, støtteprofil, fra masterstudiet i styring og ledelse ved HiOA eller fra en annen profil ved masterstudiet i økonomi og administrasjon ved UMB eller ved et utenlandsk universitet. Ved lav deltakelse på en profil, vil det vurderes om emner foreleses kun annethvert år, men slik at alle studenter får anledning til å ta de emnene de måtte ønske i løpet av studiet. 11

12 Arbeidsformer Undervisningsformen i de fleste emner er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, papers og essays med tilhørende presentasjoner. Det må påregnes betydelig grad av selvstudium og egeninnsats. Pensum er hovedsakelig på engelsk. Flere emner vil kunne bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. Studieåret vil følge HiOAs semesterperioder. Vurderingsformer Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter skriftlige arbeider (utredning), muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig eksamen under tilsyn. Det gis enten graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller karakteruttrykket Bestått/Ikke bestått. Karakterbeskrivelser og nærmere beskrivelse av vurderingsformene er omtalt i hver emnebeskrivelse. 12

13 ØAMET4000 Statistiske metoder Gyldig: Studiepoeng: 10 Semester: høst Språk: norsk Program: Masterstudium i øk.adm. Obligatorisk fellesemne Innledning Emnet bygger på kurs i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnkurs i statistisk metode. Kjennskap til regneark (som Excel) eller databaseprogrammer er en fordel. Emnet er et obligatorisk fellesemne som anbefales å ta i første semester av studiet. Læringsutbytte Etter gjennomført emne kan studenten analysere kvantitative data, planlegge egne kvantitative undersøkelser og vurdere andres resultater. Studenten har innsikt og ferdigheter i å bruke kvantitative data i masteroppgaven og senere i arbeidslivet. Studenten har opparbeidet seg forståelse i bruk av modeller i samfunnsvitenskapene og kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og kan analysere data for å besvare forskningsspørsmål. Gjennom en serie med øvinger har studenten gjort seg kjent med de relevante analysemetoder og har oppøvet ferdigheter i praktisk bruk av kvantitative data. Innhold Forskningsprosessen Bruk av modeller Validitetsformer, kausalitet Rapportering og presentasjon Om kvantitative data Multi-item mål Eksperiment Survey Naturlige data Sekundærdata, registerdata Analyse En, to og flere variabler Lineær regresjon transformasjoner dummyvariabler forutsetninger Logistisk regresjon Faktoranalyse Reliabilitet 13

14 Organisering og arbeidsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen og praktiske øvinger på PC. Arbeidskrav Tre obligatoriske øvinger med skriftlig innlevering hver på inntil fem sider. Øvingene må være godkjent for å kunne gjennomføre avsluttende prosjektoppgave (se Vurdering). Vurdering Avsluttende prosjektoppgave. Prosjektoppgaven skal være på åtte til tolv sider eksklusive tabeller. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt, eller i gruppe på inntil to studenter. Det gis gradert karakter med A-E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil i tillegg til å godkjenne prosjektoppgaven sensurere besvarelsene sammen med faglærer. Pensum Kurset vil benytte følgende hovedbøker samt utvalgte artikler/bokutdrag. Totalt om lag 800 sider. Allison, P.D Multiple regression. A primer. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 200 sider. Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson Multivariate Data Analysis. 7th ed. New Jersey: Pearson. 250 sider. Lewis-Beck, Michael S Data analysis: an introduction. Sage green nr 103. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 65 sider. Ringdal, K Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. 200 sider. 14

15 ØAMET4100 Finansiell økonometri Gyldig: Semester: vår Studiepoeng: 10 Språk: norsk Program: Masterstudium i øk.adm. Hovedprofil: Finans og økonomistyring (oblig.) Innledning Økonometri er et metodekurs som omhandler teorier for hvordan man kan utføre kvantitative analyser på økonomiske data. Faget kvalifiserer blant annet for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Emnet er obligatorisk for studenter som velger finans og økonomistyring som hovedprofil. Læringsutbytte Etter gjennomført emne kan studenten gjøre velfunderte valg av økonometrisk metode, gjennomføre analyser og tolke resultater. Studenten har teoretisk forståelse av, og praktisk erfaring med, en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans. Forståelse for sterke og svake sider ved alternative metoder gir grunnlag for å vurdere dem opp mot problemstilling og datasett. Øvelse i bruk av økonometrisk programvare med reelle data, har gitt studenten ferdigheter i å utføre empirisk analyse. Innhold Autokorrelasjon, Stasjonæritet, Kointegrasjon Auto- og vektorregressive modeller (ARMA, VAR) Modellering av volatilitet (ARCH, GARCH) Paneldatamodeller Estimering med generalisert momentmetode (GMM) Anbefalte forkunnskaper på masternivå NMET300 statistiske metoder, NADM300 strategisk personalledelse, og NBØ300 finansstyring Organisering og arbeidsformer Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike estimeringsproblemer i grupper og i plenum. Arbeidskrav Studenter som ikke har deltatt på minst 70 % av individuelle og gruppeoppgaver, får ikke sin mappe vurdert med mindre det foreligger særlige hensyn som for eksempel dokumentert sykdom. Vurdering Mappe bestående av: 10 individuelle caseløsninger, hvorav de 7 beste teller (vekt ca 55 %) 3 individuelle teoritester, hvorav de 2 beste teller (vekt ca 20 %) 15

16 prosjektarbeid utført individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter (vekt ca 25 %) Hver caseløsning består av at hver student leverer en rapport basert på en oppgave, og faglærer gir tilbakemelding underveis i semesteret. Teoritestene gjennomføres i klassen underveis i semesteret. Prosjektoppgaven består i at studentene leverer en rapport basert på en oppgave, og avholder en muntlig presentasjon basert på rapporten for faglærer. Det foretas en helhetsvurdering av mappen, og det gis én samlet karakter. Først foretas et utplukk på ca 25% av mappene. Disse mappene sensureres av faglærer og ekstern sensor, og danner så grunnlag for sensur på de øvrige mapper som foretas av faglærer. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Studenter som ikke består mappen, må levere ny mappe med nye eller forbedrede arbeider til ny vurdering ved ny/utsatt eksamen. Dersom man fortsatt ikke har bestått mappen etter ny/utsatt eksamen, eventuelt ønsker å forbedre karakteren, må man ta emnet på nytt og levere helt ny mappe. Faglærer vil gi nærmere informasjon om gjennomføring av mappevurderingen i begynnelsen av semesteret. Pensum C. Brooks: Introductory Econometrics for Finance. Cambridge: Cambridge University Press, siste utgave. (Kapitlene 1-14; 606 sider) J. Campbell, A. Lo, og C MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton: Princeton University Press, siste utgave. (Kapitlene 1,2,4,5,6; 183 sider) Utdelt materiale og materiale publisert på fagets nettsider. 16

17 ØAMET42000 Samfunnsvitenskapelig metode Gyldig: Studiepoeng: 10 Innledning Semester: vår Språk: norsk Program: Masterstudium i øk.adm. Hovedprofil: Organisasjon og ledelse (oblig.) Emnet bygger særlig på grunnemne i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnemne i statistisk metode. Emnet er et obligatorisk fellesemne i hovedprofilen organisasjon og ledelse. Læringsutbytte Studenten har etter gjennomført emne oppøvet den innsikten og de ferdighetene som kreves for å planlegge og gjennomføre den empiriske delen av en masteroppgave innenfor organisasjon og ledelse. Studenten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave innenfor sitt tema under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Studenten har ferdigheter i å formulere problemstillinger og forskningsspørsmål, søke opp relevant litteratur og bruke teori på en reflektert måte. Studenten har forståelse og ferdigheter i bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, kan relatere problemstilling og kontekst til metodevalg og kan analysere data for å besvare forskningsspørsmål. Innhold Innføring i vitenskapsteori Forskningsprosessen fra A til Å Tema og problemstilling Litteratursøk Bruk av modeller Design Datainnhenting Analyse og tolkning Validitetsformer Etikk Rapportering og presentasjon Kvalitative data Utvalg Intervjuer Analyse og validitet Kvantitative data Surveymetoden Bruk av sekundærdata Kort om analyse 17

18 Anbefalte forkunnskaper på masternivå (NMET300) statistiske metoder, (NADM300) strategisk personalledelse, og (NBØ300) finansstyring Organisering og arbeidsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen, prosjektoppgave og studentpresentasjoner. Sentralt i emnet er en serie øvelser der studentene skal bli kjent med de ulike trinnene i et forskningsarbeid. Øvelsene skal gi studentene grunnlag til å vurdere, planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser. Arbeidskrav Tre obligatoriske øvinger med skriftlig innlevering hver på inntil fem sider. Alle øvingene, må være godkjente for å kunne levere prosjektbeskrivelse, se vurdering. Vurdering Prosjektbeskrivelse, det vil si en plan for et mulig forskningsprosjekt, for eksempel som et forarbeid til masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Prosjektbeskrivelsen skal være på ti til femten sider. Bedømmelsen av prosjektbeskrivelsen er Bestått /Ikke bestått. Prosjektbeskrivelsen bedømmes av to interne sensorer. Pensum Totalt antall sider: 930 s. Emnet vil benytte hovedbøker i kombinasjon med utvalgte artikler/bokutdrag: Ringdal, K Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. 450 sider. Kvale, S. og S. Brinkmann Det kvalitative forskningsintervju (2.utg.). Gyldendal. 330 sider. Yin, Robert K Case study research. Design and methods. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage. 150 sider. Utvalgte artikler/bokutdrag. 18

19 ØAADM4000 Strategisk personalledelse Gjelder for: Studiepoeng: 10 Semester: høst Program: Masterstudiet i økonomi og administrasjon Språk: norsk Obligatorisk fellesemne Innledning I de fleste virksomheter er styring og ledelse av menneskelige ressurser en sentral lederoppgave. Det har i det praktiske lederarbeidet nær sammenheng med økonomisk styring, organisering i økonomiske ansvarsenheter og strategisk ledelse. Emnet omfatter tema som incentivsystemer, kontrakter og arbeidsmarkeder, samt generelt økonomisk perspektiv på styring av menneskelige ressurser. Emnet bygger særlig på organisasjonsteori, ledelse og foretaksstrategi i bachelorstudiet, samt på samfunnsvitenskapelig metode, mikroøkonomi og økonomisk styring. Læringsutbytte Etter gjennomført emne har studenten kunnskaper og ferdigheter i å kunne drive strategisk og helhetlig personalarbeid, vurdere finansielle og strategiske konsekvenser av personalpolitiske beslutninger og vurdere personalpolitiske konsekvenser av beslutninger på andre områder. Studenten har evne til å forstå og analysere sammenheng mellom strategi, menneskelige ressurser og verdiskaping, kunnskap om personalledelse over landegrenser og varierende rammebetingelser. Studenten har ferdigheter i analyse av kompetanse og kompetansebehov og kunnskap om styring av kompetanseutvikling, innsikt i forholdet mellom belønningssystemer, organisasjonsutforming, arbeidsmarkeder og tilknytningsformer. Studenten har også ferdigheter i å reflektere over etiske og samfunnsmessige sider av virksomhetens personalpolitikk. Studenten har forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom bedrifters strategier og deres utvikling og ledelse av menneskelige ressurser og utviklingen innenfor dette ledelsesområdet.. Innhold HRMs strategiske og økonomiske rolle Verdiskaping og konkurranseevne Strategisk planlegging og iverksetting Ressursbasert teori Kontrakter og tilknytningsformer Organisasjonsutforming, incentiveordninger og belønningssystemer Interne og eksterne arbeidsmarkeder Personaløkonomi Institusjonelle rammebetingelser, etikk og samfunnsansvar 19

20 Internasjonal og komparativ HRM Kompetanseanalyse og styring av kompetanseutvikling Balansert målstyring av HR Organisering og arbeidsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen og studentpresentasjoner. Arbeidskrav Studentene må levere en skriftlig oppgave på seks til åtte sider som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Individuell skriftlig eksamen på fem timer avholdes i slutten av semesteret. Det benyttes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil i tillegg til å godkjenne eksamensoppgaven sensurere besvarelsene sammen med faglærer. Pensum Sider totalt: 800 sider Emnet vil benytte hovedbøker som suppleres med utvalgte artikler/bokutdrag. Kuvaas, B Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget, kap 1-4, 6, 9, 10 (150 sider). Lai, L Strategisk kompetansestyring (2. utg.). Fagbokforlaget, kap 1-8 (190 sider). Pfeffer, J The human equation. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, kap 1-5, og 7 (190 sider). Utvalgte artikler/bokutdrag: Blundell, R., Dearden, L., Meghir, & C., Sianesi, B. (1999): Human capital investment: The returns to education and training to the individual, the firm and the economy. Fiscal Studies, 20 (1): Collins, C. J., & Smith, K. G. (2006): Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high technology firms. Academy of Management Journal, 49: Combs, J., Y. Liu, A. Hall, & D. Ketchen (2006): How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance. Personnel Psychology, 59: Frey, B.S., & M. Osterloh (2005): Yes, managers should be paid like bureaucrats. Journal of Management Inquiry, 14 (1): Gunderson, M. (2001): Economics of personnel and human resource management, Human Resource Management Review, 11 (3):

21 Huselid, M. A. (1995): The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38 (3): Lengnick-Hall, M. L., Lengnick-Hall, C. A., Andrade, L. S. & Drake, B. (2009): Strategic human resource management: The evolution of the field. Human Resource Management Review, 19, Minbaeva, D., Foss, N., & Snell, S. (2009): Bringing the knowledge perspective into HRM. Human Resource Management, 48 (4): Nesheim, T. (2004): 20 år med Atkinson-modellen: Åtte teser om den fleksible bedrift, Sosiologisk Tidsskrift, nr. 1, Pfeffer, J. (2007): Human resources from an organizational behavior perspective: Some paradoxes explained. Journal of Economic Perspectives, 21, Quintanilla, J. & Ferner, A. (2003): Multinationals and human resource management: between global convergence and national identity. International Journal of Human Resource Management, 14 (3): Roberts, J. (2004): The modern firm. Organizational design for performance and growth. Oxford: Oxford University Press, kap 2 (30 s). Rousseau, D.M. & M.M. Greller (1994): Human resource practices: Administrative contract makers. Human Resource Management, 33: Stabell, C.B., & Ø.D. Fjeldstad (1998): Configuring value for competitive advantage: on chains, shops,and networks, Strategic Management Journal, 19 (5): Strøm, R.Ø. (2009): Protected, firm-specific and scarce: Explanations of non-standard forms of employment. In E.J. Skorstad & H. Ramsdal (eds.), Flexible Organizations and the New Working Life. Farnham, UK: Ashgate. 21

22 ØAADM4100 Strategiutvikling Gyldig: Semester: vår Studiepoeng: 10 Språk: engelsk Program: Masterstudiet i økonomi og administrasjon Hovedprofil: Organisasjon og ledelse Innledning Alle organisasjoner har behov for en strategi. På ulike måter konkurrerer alle organisasjoner om ressurser i bytteforholdet med omgivelsene. Det å forstå verdiskaping, overlevelse gjennom innsikt i strategifaget er sentralt i dette emnet. Dette emnet i Strategiutvikling vil bidra til innsikt i strategifagets tre dimensjoner: prosess, innhold og kontekst. Dette emnet passer spesielt for studenter som ønsker å arbeide med strategiutvikling i stab, innenfor bedriftsrådgivning eller som mellomleder i fremtiden. Læringsutbytte Studenten har etter gjennomført emne forståelse og spesialisert innsikt i både strategi, prosess og innhold, som er grunnleggende for forståelsen av hvordan en strategi utvikles, og refleksjonsevne i å forstå strategier på ulike nivåer. Studenten har kunnskap og forståelse om hvorfor en organisasjons konkurransearena er viktig for å forstå omgivelsene en strategi skal utvikles innenfor. Studenten har teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i hvordan organisasjoner kan utvikle konkurransefortrinn og hva som gjør at noen er bedre i stand til å motstå presset fra konkurrentene over tid. Studenten har i tillegg oppdatert kunnskap om forskningsfronten og ulike strategiske dilemmaer innen strategifaget. Studenten har også ferdigheter i å analysere komplekse og omfattende strategiske problemstillinger. Innhold Temaer som vil bli belyst er: Strategisk refleksjon og analyse, strategiutvikling og endring i organisasjoner, Konkurransestrategi på ulike nivåer, herunder forretningsenhet, selskapsnivå og nettverk Organisasjoners strategi i forhold til konkurransen innenfor bransjen og posisjonering i forhold til samfunnet forøvrig Organisasjoners mål, herunder samfunnsansvar og lønnsomhet. Anbefalte forkunnskaper på masternivå (NMET300) statistiske metoder, (NADM300) strategisk personalledelse, og (NBØ300) finansstyring 22

23 Organisering og arbeidsformer Emnet organiseres gjennom ukentlig undervisning, med innleveringsoppgaver, casediskusjoner i ulike varianter, blant annet diskusjon om dilemmaer i fastsettingen av organisasjonens mål og hvordan dette foregår i forhold til ulike interessent grupper, presentasjoner og deltagelse i timene. Arbeidskrav Studenten må ha fullført mappedelen av vurderingen for å få karakter i emnet, (se beskrivelse av evalueringsform under). Vurdering Vurderingen består av en skriftlig prosjektoppgave og en mappe. Studentene skal skrive en prosjektoppgave Omfanget på oppgaven varierer med oppgavens art. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på maks tre personer. Denne teller 60 % av totalkarakteren i faget. Mappe består av deltagelse, to presentasjoner og to skriftlige innleveringer og teller 40 % av totalkarakteren i faget. Studentene må ha fullført mappedelen for å få karakter i emnet. For å bestå emnet må både prosjektoppgave og mappe være bestått. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor benyttes på prosjektoppgaven (60 %), mens mappedelen 40 % kun har intern sensor. Studenter som ikke består en av vurderingsdelene (prosjektoppgaven eller mappen) kan ta opp hver av delene separat. Pensum Antall sider totalt: 625 Artikler Andrews, Kenneth The Concept of Corporate Strategy, chapter 2 of the book with the same title. Homewood III, Irwin. Argyris, C Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review on Knowledge Management. Barney, J Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Academy of Management Executive, 9, (4), pp (special print). Dutton, J. E., Liam, F. Nerayanan V.K Toward Understanding Strategic Issue Diagnosis i Strategic Management Journal, Vol. 4, No. 4 (Oct. - Dec.,), pp

24 Døving, E. and P. N. Gooderham Strategic Capabilities as Antecedents of the Scope of Related Diversification: The case of Small Firm Accountancy Practices, i Strategic Management Journal, 29: pp Leonard-Barton, D Core capabilities and Core rigidities: A paradox in managing new product development i Strategic management journal, 13; pp Løwendahl, B. and Ø. Revang Challenges to Existing Strategy Theory in a Postindustrial Society i Strategic Management Journal, Vol. 19, pp Nonak, I., von Krogh, G. and Voelpel, S Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary Paths and Future Advances. Organization Studies, 27 (8): pp Porter, M. E. What is Strategy?, Harvard Business Review, Nov-Dec, Porter, M. E. and M. R. Kramer Strategy and Society The link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvad Business Review Dec Rindova, V. P. and C. J. Fombrun Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm-Constituent Interactions i Strategic Management Journal, 20, pp Ron, N., Lipshitz, R. and Popper, M How Organizations Learn: Post-flight Reveiws in an F-16 Fighter Squadron i Organization Studies, 27 (8): pp Starbuck, W. H Keeping a Butterfly and an Elephant in a House of Cards: The Elements of Exceptional Success, Journal of Management Studies, Vol. 30, pp Teece, D., Pisano G. & Shouen, A Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol 18 no. 7, aug, Whittington R., Strategy after modernism: Recovering practice. European Management Review, Vol. 1 Issue 1. Spring, Anbefalt litteratur D Aveni, R. and Gunther, R. Hypercompetition, Free Press, Hax, A. and Majluf, N The Strategy Concept and Process a pragmatic approach, Prentice Hall International Editions, Chapter 2 and 3 Mintzberg, H The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall UK. Porter, M Competitive Strategy, Free Press, Wenger, E Communities of Practice, Harvard Business School Press. DeWit, B. and R. Meyer: Strategy Process, Content and Context, an international Perspective. Thomson. Siste utgave. 24

25 ØAADM4200 Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi. Gyldig: Studiepoeng: 10 Semester: høst Program: Masterstudiet i økonomi og administrasjon Språk: engelsk Hovedprofil: Organisasjon og ledelse Innledning Stadig flere bedrifter verden over blir internasjonale eller til og med globale på et tidlig stadium i utviklingen. Noe av årsaken kan være økt globalisering og avansert teknologi som kan forenkle prosessen med å gå internasjonalt. Små bedrifter blir også sett på som mer fleksible enn større bedrifter, noe som kan gi dem en fordel i de raskt skiftende forholdene en gjerne ser i globaliserte industrier. Emnet bygger særlig på faget internasjonal markedsføring på bachelornivå. Læringsutbytte Etter gjennomført emne har studenten spesialisert innsikt og dybdeforståelse for internasjonaliseringsprosessen til bedrifter, med spesiell fokus på den økte globaliseringen og hvordan dette påvirker og ofte øker tempo på utviklingen. Studenten har inngående kunnskap om relevante teorier relatert til internasjonalisering, (for eksempel temaer som transaksjonskostnadsteori, eklektisk teori, prosessteorier, agentteori og nettverksteori). Studenten kan anvende relevante teorier og metoder i analyse av casestudier. Innhold Emnet innholder følgende temaer: Internasjonaliseringsprosessen Effektene av et globalt miljø Introdusere hovedteorier for internasjonalisering f.eks. transaksjonskostnadsteori, eklektisk teori, prosessteorier, agentteori og nettverksteori Anbefalte forkunnskaper på masternivå (NMET300) statistiske metoder, (NADM300) strategisk personalledelse, og (NBØ300) finansstyring Arbeidskrav Studenten må ha fullført mappedelen av vurderingen for å få karakter i emnet, (se beskrivelse av evalueringsform under). 25

26 Vurdering En fire timers individuell, skriftlig skoleeksamen som teller 60 % av totalkarakteren. Caseanalyse og litteratursammendrag teller 40 % av totalkarakteren. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Den avsluttende fire timers skriftlige skoleeksamenen blir sensurert av fagansvarlig og en ekstern sensor. Ved gjentak av eksamen, tar man den vurderingsdelen man ikke har bestått, eventuelt vil forbedre karakter på. Det er ikke nødvendig å ta begge deler på nytt. Pensum Totalt: Ca. 800 sider Hovedbok Hill, C.W.L Global Business Today. Boston: McGraw-Hill Irwin. 5th ed. 592 sider. Most chapters are relevant except, 5, 8 and 9 which should be covered in International Marketing. Artikler Til sammen ca. 300 sider Anderson, E. & Gatignon, H Modes of foreign entry: A transaction cost analysis and propositions. Journal of International Business Studies, Fall, pp Bell, J The internationalization of small computer software firms: A further challenge to stage theories. European Journal of Marketing, Vol.29, No 8, pp Begley, T.M. & Tan, W-L The sociocultural environment: A comparison between East Asian and Anglo-Saxon countries. Journal of International Business Studies, Vol. 32, No. 3, pp Crick, D. and Jones, V. J Small High-Technology Firm and International High- Technology Market Journal of International Marketing, Vol. 8, No. 2, pp Eisenhardt, K.M Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review, Vol. 14. No. 1, pp Ellis, P Social Ties and Foreign Market Entry. Journal of International Business Studies,31 (3), Fletcher, D International entrepreneurship and the small business. Entrepreneuship and Regional Development, 16 July, pp Hill, C.W.L, Hwang, P. & Kim, W.C An Eclectic Theory of International Entry Mode. Strategic Management Journal, Vol. 11, pp

27 Hofstede, G The Business of International Business is Culture. International Business Review, Vol. 3, No. 1, pp Johanson, J. & Vahlne, J.E The Internationalisation Process of the Firm. Journal of International Business Studies, 8 (Spring). Johanson, J. and Vahlne, J.E. (1990) The Mechanisms of Internationalisation International Marketing Review, Vol. 7, No. 4, pp Knight, G Entrepreneurship and Marketing Strategy: The SME under Globalization. Journal of International Marketing, 8 (2), pp Knight, G. & Cavusgil, S.T The born global: A challenge to traditional internationalization theory. Advances in International Marketing, Greenwich, 8. Madsen, T.K. & Servais, P The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process. International Business Review, Vol. 6, No. 6, pp McDougall, P., Shane.S. & Oviatt, B.M Explaining the formation of international new ventures: The limits of theories from international business research. Journal of Business Venturing, 9(6), pp McGaughey, S., Welch, D. & Welch, L Managerial Influences and SME Internationalization. In The Nature of the International Firm by Bjørkman, I. & Forsgren, M. (eds.). Oviatt, B.M. & McDougall, P.P Challenges for Internationalization Process Theory: The Case of International New Ventures. Management International Review, Special Issue, pp Pedersen and Petersen, T. Pedersen and B. Petersen, Twenty years after-support and critique of the Uppsala internationalization model. In: I. Björkman and M. Forsgren, Editors, The nature of the international firm, nordic contributions to international business research, Copenhagen Business School Press, Copenhagen Porter, M. E. and Kramer, M.R Strategy Society The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, pp Reuber, A.R. & Fischer, E.M The influence of the management team s international experience on the internationalization behaviors of SMEs. Journal of International Business Studies, fourth quarter. Solberg, C.A A Framework for Analysis of Strategy Development in Globalizing Markets. Journal of International Marketing, Vol. 5, No. 1, pp Solberg, C.A. & Askeland, V A Contingency Framework of Internationalization Theories. AIB Proceedings. Uzzi, B Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42, pp

28 Zahra, S.A The changing rules of global competitiveness in the 21 st century. Academy of Management Executive, Vol.13, No.1, pp

29 ØAADM43000 Arbeidsmiljø og ledelse Gjelder for: Studiepoeng: 10 Semester: vår Program: Masterstudiet i økonomi og administrasjon Språk: norsk Hovedprofil: Organisasjon og ledelse Innledning Arbeidsmiljø og ledelse bygger videre på det obligatoriske emnet Strategisk personalledelse og har fokus på ledelsens ansvar for kartlegging og utvikling av organisasjoners arbeidsmiljø. Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studentene utvikler kunnskap og ferdigheter i å kartlegge og analysere organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse. De skal være kjent med sentrale utviklingstrekk ved dagens arbeidsliv, og hvilke implikasjoner dette har for ledelse og arbeidsmiljø. Studenten skal ha kunnskap om sentral teori og empiri i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt, og opparbeidet seg ferdigheter i å tenke kritisk og selvstendig i forhold til aktuelle problemstillinger om arbeidsmiljø og ledelse. Innhold Overordnet perspektiv i emnet er at kartlegging og utvikling av et godt arbeidsmiljø er et lederansvar i organisasjoner. Tema som vil bli belyst er: Hva menes med fenomenet arbeidsmiljø, og hvorfor er det viktig med kunnskap om dette for dagens og fremtidens ledere? Jobbtilfredshet, engasjement, bemyndigelse og effektivitet Samspill i organisasjoner organisasjonsklima, organisasjonskultur, og konfliktløsning/forhandlinger Helse i organisasjoner - helsefremmende arbeid, stress, utbrenthet, og sykefravær. Samspillet mellom ledelse og arbeidsmiljø Kartlegging/måling og endring av organisasjoner Anbefalte forkunnskaper på masternivå (NMET300) statistiske metoder, (NADM300) strategisk personalledelse, og (NBØ300) finansstyring Organisering og arbeidsformer Hovedarbeidsmåten i emnet er forelesninger, seminarinnlegg og rollespill. 29

30 Arbeidskrav Studentpresentasjonene består av presentasjon av en artikkel fra pensum og en presentasjon av en empirisk undersøkelse innenfor et arbeidsmiljørelatert område. Disse presentasjonene skal foretas i grupper på 2-4 studenter og må være godkjent for å få levere prosjektoppgave. Vurdering Studentene skal skrive en prosjektoppgave, individuelt eller i gruppe på to personer. Omfanget er sider hvis man skriver individuelt og sider hvis man skriver to sammen (eksklusive forside, litteraturliste, og vedlegg) med Times New Roman 12 pkt, 1 1/2 linjeavstand og 2,5 cm venstre marg. Det benyttes ekstern sensor i vurderingen av oppgaven og gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum (Totalt: ca 850 s. ) Einarsen, Ståle og Anders Skogstad. (2001). Det gode arbeidsmiljø. Bergen: Fagbokforlaget. (ny utgave kommer vår 2011, som da blir pensum) Kompendium revideres jevnlig ut fra ny forskning Anbefalt litteratur: Fields, Dail L. (2002). Taking the measure of work. A guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Sage Publications, CA, USA. Hva menes med fenomenet arbeidsmiljø, og er dette viktig for dagens og fremtidens ledere? Eiken og Saksvik Det psykososiale arbeidsmiljøet-hvor ble det av den sosiale dimensjonen? Fra Ny Personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. 3 utg. Cappelen Akademisk forlag, Oslo (26 s) Einarsen og Skogstad Psykososiale faktorer i jobben. Fra Einarsen og Skogstad: Det gode arbeidsmiljø. Bergen: Fagbokforlaget. (20 s) Skogstad Den psykologiske kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fra Einarsen og Skogstad: Den dyktige medarbeider. Bergen: Fagbokforlaget. (25s) Rosness Slank og sårbar. I Forseth og Rasmussen (red.): Arbeid for livet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (13 s) Kivimaki, Vahtera, Griffiths, Cox, and Thomson Sickness Absence and Organizational Downsizing. I Bruke & Cooper (Eds.): The Organization in Crisis. Downsizing, Restructuring, and Privatization. Oxford UK: Blackwell Business. (12 s) Jobbtilfredshet, engasjement, bemyndigelse, effektivitet Matthiesen Hvorfor trives vi så godt? Om jobbtilfredshet i det moderne. Fra Einarsen og Skogstad: Den dyktige medarbeider. Bergen: Fagbokforlaget. (26 s) 30

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 104 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Finansiell økonomi er

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak. SIDE 122 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. Kort om finansiell økonomi Finansiell økonomi er

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer