Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration"

Transkript

1 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst 2013 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Programplanen gjelder for kull

2 Innholdsfortegnelse Om studiet... 3 Innledning... 3 Målgruppe... 3 Opptakskrav... 4 Læringsutbytte... 5 Studiets innhold og oppbygging... 8 Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier Arbeids- og undervisningsformer Internasjonalisering Arbeidskrav Vurdering (eksamen) Hjelpemidler ved eksamen Bruk av kilder/kildehenvisninger Oversikt over emner Emneplan Statistiske metoder Emneplan Finansiell økonometri Emneplan Samfunnsvitenskapelig metode Emneplan Strategisk personalledelse Emneplan - Strategiutvikling Emneplan Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi Emneplan - Arbeidsmiljø og ledelse Emneplan - Finansstyring Emneplan Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp Emneplan - Derivater Emneplan - Risikostyring Emneplan Eierstyring og selskapsledelse Emneplan - Internstyring Emneplan Etikk og bedriftenes samfunnsansvar Emneplan - Masteroppgave

3 Om studiet Innledning Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet) er et toårig studium (120 studiepoeng). Studiet leder både frem til graden siviløkonom og graden master i økonomi og administrasjon. Masterstudiet følger Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon. 1 Masterstudiet i økonomi og administrasjon består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. En stor del av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomer) går inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere. I henhold til NRØA sin anbefalte plan for toårig masterstudium gir studiet både en fordypning og bredde, og er organisert i ett spesialiseringsområde (hovedprofil) og ett støtteområde (støtteprofil) innenfor økonomiske og administrative fag. Ferdige kandidaters valg av profil vil framkomme av vitnemålet. I tillegg tilbys det valgemner som gir ytterligere bredde til studiet og som kan ligge utenfor det økonomisk-administrative området. 2 Valgemnene må likevel være relevante for dette studiet. Studiet består av: fellesemner hovedprofil (Finans og økonomistyring eller Organisasjon og ledelse) støtteprofil (Finans og økonomistyring eller Organisasjon og ledelse) valgemner masteroppgave (knyttet til valgt hovedprofil) Det åpnes for at studentene kan ta emner ved andre institusjoner, for ytterligere å styrke studentenes muligheter for å skaffe seg både fordypning og bredde i sin mastergrad. Målgruppe Studiets målgruppe er personer med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon, som ønsker å kvalifisere seg til jobber i næringsliv, 1 Planen ble vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA) 15. oktober 2012 og erstatter plan av 20. oktober Planen skal utfylle gjeldende lover og forskrifter, som Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 1. desember 2005, NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25. januar 2006 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, jfr. brev fra Kunnskapsdepartementet av 20. mars I henhold til NRØAs plan for master i økonomi og administrasjon 15. oktober

4 offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere, eller ønsker å kvalifisere seg til videre studier på doktorgradsnivå. Opptakskrav Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Opptakskravet er fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (180 studiepoeng) eller bachelorutdanning i regnskap og revisjon (180 studiepoeng). Bachelorutdanningen må tilfredsstille de spesifikke kravene i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt og anbefalt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA). Også personer med en annen bachelorgrad som tilsvarer bachelorgraden i økonomi og administrasjon, kvalifiserer for å søke opptak, dersom graden tilfredsstiller NRØA s krav om minst 120 studiepoeng i økonomisk-administrative fag og kravene til fagsammensetning for øvrig er oppfylt. Se link til NRØA-planen for nærmere informasjon om kravene. Det er en forutsetning at de økonomisk-administrative emnene som kreves for å oppfylle fagkravene, inngår i selve graden søkeren har tatt. De 120 studiepoengene skal bestå av obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng). I de obligatoriske emnene skal det inngå minst 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse, 25 studiepoeng i administrasjonsfag, 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi og 20 studiepoeng i metode. Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng, må være C eller bedre. Enkelte emner på masterstudiet kan bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. Rangeringsregler 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere som konkurrerer kun på grunnlag av karakterpoeng. Søkere som ikke når opp i denne kvoten, konkurrerer videre sammen med øvrige søkere på grunnlag av karakterpoeng og tilleggspoeng. Tilleggspoeng Det gis inntil 2 poeng for relevant praksis, 0,5 poeng pr. halvår i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis er arbeid med personal og/eller økonomi (budsjett og regnskap) enten i privat eller offentlig virksomhet. Det gis inntil 2 poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,5 poeng pr. 30 studiepoeng. Som relevant tilleggsutdanning regnes juridiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, språkfag og økonomisk-administrative fag. For øvrig vises det til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 4

5 Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har forskningsbasert kunnskap i strategisk finansstyring og strategisk personalledelse. Kandidaten har avansert kunnskap om sammenhengene mellom bedriftsledelsens strategier knyttet til investeringer, finansieringer, forholdet til finansmarkedet og organisering i form av incentivsystemer, kontrakter og økonomisk perspektiv på styring av menneskelige ressurser. Kandidaten har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor ett av studiets to hovedprofiler: finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse. Kandidaten har inngående kunnskap om statistisk metode, bruk av modeller, validitetsformer, kausalitet, og kvantitative data i forskningsprosessen. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven. Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets to fagprofiler, finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. o Innenfor profilen finans og økonomistyring kan kandidaten oppnå (avhengig av emnevalg); Avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte Spesialisert innsikt i forskjellige styringsverktøy, hva som styrer prisdannelse, verdsettelse og bedrifters finansieringsvalg og ulike perspektiver og modeller for bedrifters beslutningsgrunnlag og hva som er dets økonomiske konsekvenser. Inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans og forståelse for deres sterke og svake sider. Inngående kunnskap om metoder for måling og kvantifisering av risiko, og sette opp strategier for å nøytralisere risiko. o Innenfor profilen organisasjon og ledelse har kandidaten kan kandidaten oppnå (avhengig av emnevalg); Kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse, samt kunnskap om sentral forskning innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap 5

6 om strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi. Har inngående kunnskap om teorier relatert til strategisk ledelsesteori, strategiutvikling og endring i bedrifter. Inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. inngående kunnskap om kvantitativ data (surveymetoden, bruk av sekundærdata), kvantitative analyser og kvalitativ metode (utvalg, intervjuer, analyse og validitet.) Ferdigheter Kandidaten kan anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finans og økonomistyring og organisasjon og ledelse Kandidaten kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for selskaper og deler av selskaper, Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, børsdata), modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. o Innenfor profilen finans og økonomistyring kan kandidaten (avhengig av emnevalg); på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data. Kandidaten kan foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i finans, foreta verdsetting av ulike aktiva og foreta investeringsbeslutninger, inkludert salg, oppkjøp og fusjoner, estimere verdi på derivater, og bruke statistiske metoder og simulering for å kartlegge og avdekke ulike former for risiko og deres størrelse, o Innenfor profilen organisasjon og ledelse kan kandidaten (avhengig av emnevalg); analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor personalarbeid, arbeidsmiljø, ledelse, strategiske prosesser i virksomheter, og internasjonale utfordringer for bedrifter i et globalt marked, bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt i organisasjon og ledelse, 6

7 analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Generell kompetanse Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, innenfor studiets to fagprofiler for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, og er i stand til å takle ledelsesmessige utfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser, kan formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker fagprofilenes uttrykksformer, kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagprofilene både med spesialister og til allmennheten, kan ha en aktiv rolle i å bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design og endringsprosesser i bedrifter og foretak, har kompetanse til å kunne søke på ph.d. studier i inn- og utland. 7

8 Studiets innhold og oppbygging Studentene kan velge enten profil i Finans og økonomistyring eller profil i Organisasjon og ledelse. Emneporteføljen er sammensatt slik at studentene gis mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil, slik at de vil være i stand til å løse praktiske problemstillinger innen dette området i arbeidslivet. For å ivareta kravet om bredde i graden, velger studentene den andre profilen som sin støtteprofil. En slik oppbygging sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom. Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, og dette er emner som ofte er helt nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet. Studentene frarådes derfor å avvike fra denne studiemodellen. Det vil fremgå av den enkelte emneplan hvilke forkunnskaper emnet bygger på, Det anbefales også at man har gjennomført alle emnene før man skal levere masteroppgaven i 4. semester. Det toårige masterprogrammet består av: Obligatorisk, felles metodeemne (statistiske metoder): 10 sp Hovedprofil - minimum: 40 sp Støtteprofil - minimum: 20 sp Valgemner: 20 sp Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp Emner som tilbys innenfor de to hovedprofilene: Finans og økonomistyring: finansiell økonometri (obligatorisk) 10sp, 2. semester verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp 10sp, 2. semester derivater 10sp, 2. semester eierstyring og selskapsledelse 10sp, 2. semester internstyring 10sp, 3. semester risikostyring 10sp, 3. semester Organisasjon og ledelse: samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk) 10sp, 2. semester strategiutvikling 10sp, 2. semester arbeidsmiljø og ledelse 10sp, 2. semester strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi 10sp, 3. semester Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (10 sp) er et emne som tilbys i 3. semester og kan inngå i støtteprofil, uavhengig av studentenes valg av hovedprofil. 8

9 Hovedprofil Finans og økonomistyring: (Alle emner er på 10 studiepoeng, masteroppgaven er på 30 studiepoeng.) 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Statistiske metoder (obligatorisk fellesemne) Finansiell økonometri (obligatorisk metodeemne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Masteroppgaven (knyttet til hovedprofil) Finansstyring (obligatorisk emne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Strategisk personalledelse (obligatorisk emne i støtteprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling For studenter som velger denne profilen er Finansstyring og Finansiell økonometri obligatoriske emner som regnes inn i hovedprofilen (20 studiepoeng). Det obligatoriske emnet Strategisk personalledelse regnes inn i støtteprofilen (10 studiepoeng). 50 studiepoeng i 2. og 3. semester fylles med 20 studiepoeng innen hovedprofil (Finans og økonomistyring) og 10 studiepoeng innen støtteprofil (Organisasjon og ledelse), samt 20 studiepoeng valgfrie emner. Hovedprofil Organisasjon og ledelse: (Alle emner er på 10 studiepoeng, masteroppgaven er på 30 studiepoeng.) 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Statistiske metoder (obligatorisk fellesemne) Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk metodeemne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Masteroppgaven (knyttet til hovedprofil) Strategisk personalledelse (obligatorisk emne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Finansstyring (obligatorisk emne i støtteprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling For studenter som velger denne profilen er Strategisk personalledelse og Samfunnsvitenskapelig metode obligatoriske emner, og utgjør 20 studiepoeng i hovedprofilen. Det obligatoriske fellesemnet Finansstyring inngår som 10 studiepoeng i støtteprofilen. Videre skal 50 studiepoeng i 2. og 3. semester fylles med 20 studiepoeng 9

10 innen hovedprofil (Organisasjon og ledelse) og 10 studiepoeng innen støtteprofil (Finans og økonomistyring), samt 20 studiepoeng valgfrie emner. Studenter som ønsker å ta både Finansiell økonometri og Samfunnsvitenskapelig metode, får emnet som ikke er obligatorisk i ens hovedprofil regnet inn blant de 20 studiepoengene valgfrie emner. Det teller ikke i støtteprofilen. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte til enkelte emner, vil det vurderes om emnet foreleses kun annethvert år, men slik at alle studenter får anledning til å ta de emnene de måtte ønske i løpet av studiet. I 4. semester arbeides det for fullt med masteroppgaven, men allerede i 3. semester blir studentene knyttet til en veileder. Masteroppgaven skrives innenfor valgt hovedprofil. Nærmere informasjon om gjennomføring og innlevering er beskrevet i emneplanen. Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier Studentene kan velge å ta enkelte av de 50 studiepoengene (profilemener/valgfrie emner) ved masterstudier ved andre høgskoler/universitet i Norge. Det er en forutsetning at emnene studenten totalt har tatt i studieløpet, tilfredsstiller kravene til minst 40 studiepoeng innen valgt hovedprofil og minst 20 studiepoeng innen støtteprofilen. Studenter som ønsker å ta emner ved andre institusjoner, kontakter selv aktuell institusjon og undersøker mulighetene. Dessuten må de avklare med instituttet ved HiOA hvorvidt emnet/emnene kan inngå i hovedprofil, støtteprofil eller må regnes inn i de 20 studiepoengene med valgfrie emner. De valgfrie emnene trenger ikke være innenfor økonomi og administrasjon, men må være relevant for masterstudiet i økonomi og administrasjon. Arbeids- og undervisningsformer Undervisningsformen i de fleste emner er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ulike skriftlige arbeider og presentasjoner. Det må påregnes betydelig grad av selvstudium og egeninnsats. Pensum er hovedsakelig på engelsk. Emnene undervises normalt på norsk. Enkelte emner vil kunne bli undervist på engelsk, enten fordi foreleser er engelskspråklig eller fordi det er utenlandske utvekslingsstudenter som følger kurset. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. Internasjonalisering Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i 3. semester. Emnene må forhåndsgodkjennes av instituttet, slik at man sikrer at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning. Flere av emnene vil kunne undervises på engelsk, og det er dermed lagt til rette for å kunne ta imot utenlandske studenter fra våre ulike samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Arbeidskrav I en rekke emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten får lov til å fremstille seg til eksamen i emnet. Dette kan f.eks. være prøver, innleveringer, prosjektoppgaver, presentasjoner, gruppearbeid mm. Slike arbeidskrav er nærmere beskrevet i hver emneplan. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets 10

11 læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at arbeidskravene ofte sørger for at studentene tilegner seg ferdigheter og kunnskaper som ikke blir testet under selve eksamenen. Vurdering (eksamen) Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter blant annet skriftlige arbeider (utredning), mappevurderinger, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig eksamen under tilsyn. Det gis enten graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller karakteruttrykket Bestått/Ikke bestått. Vurderingsuttrykk og vurderingsform er nærmere omtalt i hver emneplan. Eksamensoppgaven utarbeides normalt på norsk, og eksamen besvares på norsk (eventuelt dansk/svensk). Dersom undervisningen foregår på engelsk, vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk. Studentene kan likevel velge å besvare på norsk (eventuelt dansk/svensk). I Finansstyring er det engelskspråklig foreleser, og her vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk og studentene besvarer eksamen på engelsk. Når det gjelder klage på karakter, vises det til 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler, samt til høgskolens nettside om klagebehandling Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen, og kun dersom mappen ikke inneholder deler som ikke kan etterprøves. Dersom det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen utgjør, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall i forhold til kunngjøring av sensur på den aktuelle del. Tilsvarende vil gjelde i emner hvor vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. I emner der det oppgis delkarakterer som det kan klages på, kan det ikke klages på totalkarakteren dersom frist for å klage på én av delene er utløpt. Dersom det kun gis en samlet karakter i emnet, gjelder klagefristen i forhold til kunngjøringsdato for samlet karakter. Hjelpemidler ved eksamen Hjelpemidler som tillattes brukt under eksamen fremgår av den enkelte emneplan. I emner hvor kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel gjelder følgende regler: Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter. Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett. Kalkulatoren skal ikke avgi lyd. Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv. Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se høgskolens regler om fusk/forsøk på fusk. Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette. Nærmere informasjon om søknadsskjema og søknadsfrister vil du finne på fakultetets nettsider. 11

12 Bruk av kilder/kildehenvisninger Det forventes at masterstudentene allerede har grunnleggende kunnskaper om bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk. Høgskolen ser svært alvorlig på fusk, og det er viktig at studentene er fortrolig med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk i forbindelse med oppgaveskriving. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i løpet av første semester. På denne nettsiden finner du også viktig informasjon om fusk Oversikt over emner Semester Emnekode/ emnenavn Studiepoeng Vurderingsform (eksamen) Vurderingsuttrykk 1.semester ØAMET4000 Statistiske metoder 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk) 1.semester ØABED4000 Finansstyring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn/innleveringsoppgaver Bokstavkarakter (obligatorisk) 1.semester ØAADM4000 Strategisk personalledelse 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk) 2.semester ØAMET4100 Finansiell økonometri 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk i profil Finans og økonomistyring) 2.semester 2.semester ØAMET4200 Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk i profil Organisasjon og ledelse) ØAADM4100 Strategiutvikling (profilemne, 10 Prosjektbeskrivelse Bestått/Ikke bestått 10 Prosjektoppgave/mappe Bokstavkarakter 12

13 Organisasjon og ledelse) 2.semester ØABED4200 Derivater 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 2.semester ØABED4100 Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp (profilemne, Finans og økonomistyring) 10 Mappe Bokstavkarakter 2.semester ØABED4400 Eierstyring og selskapsledelse 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 2.semester ØAADM4300 Arbeidsmiljø og ledelse (profilemne, Organisasjon og ledelse) 10 Prosjektoppgave Bokstavkarakter 3.semester ØAADM4200 Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Organisasjon og ledelse) 3.semester ØABED4300 Risikostyring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 3.semester ØABED4500 Internstyring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans 13

14 og økonomistyring) 3. semester ØAETI4000 Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (valgemne) 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter 4.semester ØAMAS5900 Masteroppgave (obligatorisk) 30 Oppgave Bokstavkarakter Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer eller nødvendig pensumrevisjon. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen. 14

15 Emneplan Statistiske metoder Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAMET4000 Statistiske metoder ØAMET4000 Applied Statistical Methods Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 1. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet bygger på kurs i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnkurs i statistisk metode. Kjennskap til regneark (som Excel) eller databaseprogrammer er en fordel. Emnet er et obligatorisk fellesemne som anbefales å ta i første semester av studiet. Gjennom en serie med øvinger oppøver studentene ferdigheter i praktisk bruk av kvantitative data. Læringsutbytte Kunnskap Studenten har inngående kjennskap til relevante analysemetoder innsikt i bruken av kvantitative data i akademisk arbeid og i arbeidslivet forståelse av hvordan modeller brukes i samfunnsvitenskapene, og kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg Ferdigheter Studenten kan analysere kvantitative data for å besvare forskningsspørsmål planlegge egne kvantitative undersøkelser og vurdere andres resultater 15

16 Innhold Forskningsprosessen Bruk av modeller Validitetsformer, kausalitet Rapportering og presentasjon Om kvantitative data Ulike datakilder; eksperiment, survey, naturlige data og registerdata Multi-item mål Analyse En, to og flere variabler Lineær regresjon transformasjoner dummyvariabler forutsetninger Logistisk regresjon Faktoranalyse Reliabilitet Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen og praktiske øvinger på PC. Arbeidskrav Tre individuelle innleveringer. Oppgavens omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir informasjon om frister for innlevering. Vurdering Skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer holdes i slutten av semesteret. Det gis gradert karakter med A-E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil sammen med intern sensor sensurere besvarelsene. Hjelpemidler ved eksamen Kalkulator Pensum 16

17 Kurset vil benytte følgende hovedbøker samt utvalgte artikler/bokutdrag. Totalt om lag 800 sider. Allison, P.D Multiple regression. A primer. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 200 sider. Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson Multivariate Data Analysis. 7th ed. New Jersey: Pearson. 250 sider. Lewis-Beck, Michael S Data analysis: an introduction. Sage green nr 103. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 65 sider. Ringdal, K Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. 200 sider. 17

18 Emneplan Finansiell økonometri Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAMET4100 Finansiell økonometri ØAMET4100 Financial Econometrics Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk (eventuelt engelsk ved behov) Innledning Økonometri er et metodekurs som omhandler teorier for hvordan man kan utføre kvantitative analyser på økonomiske data. Faget kvalifiserer blant annet for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Emnet er obligatorisk for studenter som velger finans og økonomistyring som hovedprofil. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse, og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har Ferdigheter teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans forståelse for sterke og svake sider ved alternative metoder, og har grunnlag for å vurdere dem opp mot problemstilling og datasett Studenten kan gjøre velfunderte valg av økonometrisk metode gjennomføre analyser og tolke resultater ved hjelp av en rekke økonometriske analysemetoder utføre empirisk analyse ved hjelp av økonometrisk programvare med reelle data Innhold Autokorrelasjon, Stasjonæritet, Kointegrasjon 18

19 Auto- og vektorregressive modeller (ARMA, VAR) Modellering av volatilitet (ARCH, GARCH) Paneldatamodeller Estimering med generalisert momentmetode (GMM) Arbeids- og undervisningsformer Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike estimeringsproblemer i grupper og i plenum. Arbeidskrav 5 individuelle innleveringer. Oppgavens omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir nærmere beskjed om frister. Vurdering Skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer holdes i slutten av semesteret. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil sammen med intern sensor sensurere besvarelsene. Hjelpemidler ved eksamen Kalkulator Pensum Totalt antall sider: ca 500 Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics: A modern approach, South-Western Cengage Learning, siste utgave. Tsay, R. S., Analysis of Financial Time series, Wiley, 2010 Utdelt materiale og materiale publisert på fagets nettsider. 19

20 Emneplan Samfunnsvitenskapelig metode Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAMET4200 Samfunnsvitenskapelig metode ØAMET4200 Research Methods for Social Sciences Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet bygger særlig på grunnemne i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnemne i statistisk metode. Emnet er et obligatorisk fellesemne i hovedprofilen organisasjon og ledelse. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse, og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har inngående kunnskaper om og forståelse av hvordan modeller brukes i samfunnsvitenskapene Ferdigheter Studenten kan formulere problemstillinger og forskningsspørsmål, søke opp relevant litteratur og bruke teori på en reflektert måte kan relatere problemstilling og kontekst til metodevalg og kan analysere data for å besvare forskningsspørsmål planlegge og gjennomføre den empiriske delen av en masteroppgave innenfor organisasjon og ledelse gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave innenfor sitt tema under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Innhold Innføring i vitenskapsteori Forskningsprosessen fra A til Å Tema og problemstilling Litteratursøk Bruk av modeller 20

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer