Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration"

Transkript

1 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april 2014 Gjeldende fra høst 2014 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Programplanen gjelder for kull

2 Innholdsfortegnelse Om studiet... 3 Innledning... 3 Målgruppe... 4 Opptakskrav... 4 Læringsutbytte... 6 Studiets innhold og oppbygging... 9 Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier Arbeids- og undervisningsformer Internasjonalisering Arbeidskrav Vurdering (eksamen) Hjelpemidler ved eksamen Bruk av kilder/kildehenvisninger Oversikt over emner Emneplan Statistiske metoder Emneplan Finansiell økonometri Emneplan Samfunnsvitenskapelig metode Emneplan Strategisk personalledelse Emneplan - Strategiutvikling Emneplan Finansielle markeder Emneplan Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi Emneplan - Arbeidsmiljø og ledelse Emneplan - Finansstyring Emneplan Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp Emneplan - Derivater Emneplan - Kunnskapsstrategi Emneplan - Risikostyring Emneplan Eierstyring og selskapsledelse Emneplan - Internstyring Emneplan Etikk og bedriftenes samfunnsansvar Emneplan - Masteroppgave

3 Om studiet Innledning Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet) er et toårig studium (120 studiepoeng). Studiet leder både frem til graden siviløkonom og graden master i økonomi og administrasjon. Masterstudiet følger Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon. 1 Masterstudiet i økonomi og administrasjon består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. En stor del av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomer) går inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere. I henhold til NRØA sin anbefalte plan for toårig masterstudium gir studiet både en fordypning og bredde, og er organisert i ett spesialiseringsområde (hovedprofil) og ett støtteområde (støtteprofil) innenfor økonomiske og administrative fag. Ferdige kandidaters valg av profil vil framkomme av vitnemålet. I tillegg er det mulig å ta valgemner ved andre høgskoler som ligger utenfor det økonomisk-administrative området. 2 Slike emner vil gi ytterligere bredde til studiet. Valgemnene må likevel være relevante for dette studiet. Studentene undersøker selv muligheter for å ta emner ved andre høgskoler, men må i forkant ha fått godkjent emnene ved HiOA. Studiet består av: fellesemner emner i hovedprofil (Finans og økonomistyring eller Organisasjon og ledelse) emner i støtteprofil (Finans og økonomistyring eller Organisasjon og ledelse) valgemner masteroppgave (knyttet til valgt hovedprofil) Det åpnes for at studentene kan ta emner ved andre institusjoner, for ytterligere å styrke studentenes muligheter for å skaffe seg både fordypning og bredde i sin mastergrad. 1 Planen ble vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA) 15. oktober 2012 og erstatter plan av 20. oktober Planen skal utfylle gjeldende lover og forskrifter, som Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 1. desember 2005, NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25. januar 2006 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, jfr. brev fra Kunnskapsdepartementet av 20. mars I henhold til NRØAs plan for master i økonomi og administrasjon 15. oktober

4 Målgruppe Studiets målgruppe er personer med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon, som ønsker å kvalifisere seg til jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere, eller ønsker å kvalifisere seg til videre studier på doktorgradsnivå. Opptakskrav Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Opptakskravet er fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (180 studiepoeng) eller bachelorutdanning i regnskap og revisjon (180 studiepoeng). Bachelorutdanningen må tilfredsstille de spesifikke kravene i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt og anbefalt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Også personer med en annen bachelorgrad som tilsvarer bachelorgraden i økonomi og administrasjon, kvalifiserer for å søke opptak, dersom graden tilfredsstiller NRØA s krav om minst 120 studiepoeng i økonomisk-administrative fag og kravene til fagsammensetning for øvrig er oppfylt. Bachelorgraden må tilfredsstille kravet om generell bredde og dybde innen økonomi og administrasjon for å betraktes som tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Se link til NRØA-planen for nærmere informasjon om kravene. Det er en forutsetning at de økonomisk-administrative emnene som kreves for å oppfylle fagkravene, inngår i selve graden søkeren har tatt. De 120 studiepoengene skal bestå av obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng). I de obligatoriske emnene skal det inngå minst 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse, 25 studiepoeng i administrasjonsfag, 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi og 20 studiepoeng i metode. Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng, må være C eller bedre. Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Enkelte emner på masterstudiet kan bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. For søkere med utdanning fra utenlandske læresteder kreves det bestått enten GMAT- eller GRE-test (gjelder fra og med studieåret 2015/2016).Testen må være avlagt innenfor de siste 4 årene. Søkere med utdanning fra Sverige, Danmark, Finland og Island er unntatt fra kravet om GMAT-/GRE-test. Det kreves minimum 600 poeng på GMAT-testen. Ved GRE-testen kreves det minimum152 poeng på den kvantitative delen (ny skala). Etter gammel skala kreves det minimum 660 poeng på den kvantitative delen. Testresultatene må sendes direkte til oss direkte fra testsenteret, og de må være mottatt senest innen 1. juli. 4

5 Rangeringsregler 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere som konkurrerer kun på grunnlag av karakterpoeng. Søkere som ikke når opp i denne kvoten, konkurrerer videre sammen med øvrige søkere på grunnlag av karakterpoeng og tilleggspoeng. Tilleggspoeng Det gis inntil 2 poeng for relevant praksis, 0,5 poeng pr. halvår i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis er arbeid med personal og/eller økonomi (budsjett og regnskap) enten i privat eller offentlig virksomhet. Det gis inntil 2 poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,5 poeng pr. 30 studiepoeng. Som relevant tilleggsutdanning regnes juridiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, språkfag og økonomisk-administrative fag. For øvrig vises det til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 5

6 Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har forskningsbasert kunnskap i strategisk finansstyring og strategisk personalledelse. Kandidaten har avansert kunnskap om sammenhengene mellom bedriftsledelsens strategier knyttet til investeringer, finansieringer, forholdet til finansmarkedet og organisering i form av incentivsystemer, kontrakter og økonomisk perspektiv på styring av menneskelige ressurser. Kandidaten har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor ett av studiets to hovedprofiler: finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse. Kandidaten har inngående kunnskap om statistisk metode, bruk av modeller, validitetsformer, kausalitet, og kvantitative data i forskningsprosessen. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven. Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets to fagprofiler, finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. o Innenfor profilen finans og økonomistyring kan kandidaten oppnå (avhengig av emnevalg); Avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte Spesialisert innsikt i forskjellige styringsverktøy, hva som styrer prisdannelse, verdsettelse og bedrifters finansieringsvalg og ulike perspektiver og modeller for bedrifters beslutningsgrunnlag og hva som er dets økonomiske konsekvenser. Inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans og forståelse for deres sterke og svake sider. Inngående kunnskap om metoder for måling og kvantifisering av risiko, og sette opp strategier for å nøytralisere risiko. o Innenfor profilen organisasjon og ledelse kan kandidaten oppnå (avhengig av emnevalg); Kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse, samt kunnskap om sentral forskning innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. 6

7 Avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap om strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi. Inngående kunnskap om teorier relatert til strategisk ledelsesteori, strategiutvikling og endring i bedrifter. Inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. inngående kunnskap om kvantitativ data (surveymetoden, bruk av sekundærdata), kvantitative analyser og kvalitativ metode (utvalg, intervjuer, analyse og validitet.) Ferdigheter Kandidaten kan anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finans og økonomistyring og organisasjon og ledelse. Kandidaten kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for selskaper og deler av selskaper, Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, børsdata), modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. o Innenfor profilen finans og økonomistyring kan kandidaten (avhengig av emnevalg); på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data. foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i finans, foreta verdsetting av ulike aktiva og foreta investeringsbeslutninger, inkludert salg, oppkjøp og fusjoner, estimere verdi på derivater, og bruke statistiske metoder og simulering for å kartlegge og avdekke ulike former for risiko og deres størrelse, o Innenfor profilen organisasjon og ledelse kan kandidaten (avhengig av emnevalg); analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor personalarbeid, arbeidsmiljø, ledelse, strategiske prosesser i virksomheter, og internasjonale utfordringer for bedrifter i et globalt marked, 7

8 bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt i organisasjon og ledelse, analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Generell kompetanse Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, innenfor studiets to fagprofiler for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, og er i stand til å takle ledelsesmessige utfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser, kan formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker fagprofilenes uttrykksformer, kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagprofilene både med spesialister og til allmennheten, kan ha en aktiv rolle i å bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design og endringsprosesser i bedrifter og foretak, har kompetanse til å kunne søke på ph.d. studier i inn- og utland. 8

9 Studiets innhold og oppbygging Studentene kan velge enten profil i Finans og økonomistyring eller profil i Organisasjon og ledelse. Emneporteføljen er sammensatt slik at studentene gis mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil, slik at de vil være i stand til å løse praktiske problemstillinger innen dette området i arbeidslivet. For å ivareta kravet om bredde i graden, velger studentene den andre profilen som sin støtteprofil. En slik oppbygging sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom. Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, og dette er emner som ofte er helt nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet. Studentene frarådes derfor å avvike fra denne studiemodellen. Det vil fremgå av den enkelte emneplan hvilke forkunnskaper emnet bygger på, Det anbefales også at man har gjennomført alle emnene før man skal levere masteroppgaven i 4. semester. Det toårige masterprogrammet består av: Obligatorisk, felles metodeemne (statistiske metoder): 10 sp Emner i hovedprofil - minimum: 40 sp Emner i støtteprofil - minimum: 20 sp Valgemner: 20 sp Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp Emner som tilbys innenfor de to hovedprofilene: Finans og økonomistyring: finansiell økonometri (obligatorisk) 10sp, 2. semester verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp 10sp, 3. semester derivater 10sp, 3. semester eierstyring og selskapsledelse 10sp, 3. semester finansielle markeder 10sp, 2. semester internstyring 10sp, 2. semester risikostyring 10sp, 3. semester Organisasjon og ledelse: samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk) 10sp, 2. semester strategiutvikling 10sp, 2. semester arbeidsmiljø og ledelse 10sp, 2. semester strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi 10sp, 3. semester kunnskapsstrategi 10sp, 3. semester Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (10 sp) er et emne som tilbys i 3. semester og kan inngå i støtteprofil, uavhengig av studentenes valg av hovedprofil. 9

10 Hovedprofil Finans og økonomistyring: (Alle emner er på 10 studiepoeng, masteroppgaven er på 30 studiepoeng.) 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Statistiske metoder (obligatorisk fellesemne) Finansiell økonometri (obligatorisk metodeemne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Masteroppgaven (knyttet til hovedprofil) Finansstyring (obligatorisk emne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Strategisk personalledelse (obligatorisk emne i støtteprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling For studenter som velger denne profilen er Finansstyring og Finansiell økonometri obligatoriske emner som regnes inn i hovedprofilen (20 studiepoeng). Det obligatoriske emnet Strategisk personalledelse regnes inn i støtteprofilen (10 studiepoeng). 50 studiepoeng i 2. og 3. semester fylles med 20 studiepoeng innen hovedprofil (Finans og økonomistyring) og 10 studiepoeng innen støtteprofil (Organisasjon og ledelse), samt 20 studiepoeng valgfrie emner. Hovedprofil Organisasjon og ledelse: (Alle emner er på 10 studiepoeng, masteroppgaven er på 30 studiepoeng.) 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Statistiske metoder (obligatorisk fellesemne) Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk metodeemne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Masteroppgaven (knyttet til hovedprofil) Strategisk personalledelse (obligatorisk emne i hovedprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling Finansstyring (obligatorisk emne i støtteprofil) Profilemne/valgfritt emne Profilemne/valgfritt emne, eventuelt utveksling For studenter som velger denne profilen er Strategisk personalledelse og Samfunnsvitenskapelig metode obligatoriske emner, og utgjør 20 studiepoeng i 10

11 hovedprofilen. Det obligatoriske fellesemnet Finansstyring inngår som 10 studiepoeng i støtteprofilen. Videre skal 50 studiepoeng i 2. og 3. semester fylles med 20 studiepoeng innen hovedprofil (Organisasjon og ledelse) og 10 studiepoeng innen støtteprofil (Finans og økonomistyring), samt 20 studiepoeng valgfrie emner. Studenter som ønsker å ta både Finansiell økonometri og Samfunnsvitenskapelig metode, får emnet som ikke er obligatorisk i ens hovedprofil regnet inn blant de 20 studiepoengene valgfrie emner. Det teller ikke i støtteprofilen. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte til enkelte emner, vil det vurderes om emnet foreleses kun annethvert år, men slik at alle studenter får anledning til å ta de emnene de måtte ønske i løpet av studiet. I 4. semester arbeides det for fullt med masteroppgaven, men allerede i 3. semester blir studentene knyttet til en veileder. Masteroppgaven skrives innenfor valgt hovedprofil. Nærmere informasjon om gjennomføring og innlevering er beskrevet i emneplanen. Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier Studentene kan velge å ta enkelte av de 50 studiepoengene (profilemner/valgfrie emner) ved masterstudier ved andre høgskoler/universitet i Norge. Det er en forutsetning at emnene studenten totalt har tatt i studieløpet, tilfredsstiller kravene til minst 40 studiepoeng innen valgt hovedprofil og minst 20 studiepoeng innen støtteprofilen. Studenter som ønsker å ta emner ved andre institusjoner, kontakter selv aktuell institusjon og undersøker mulighetene. Dessuten må de avklare med instituttet ved HiOA hvorvidt emnet/emnene kan inngå i hovedprofil, støtteprofil eller må regnes inn i de 20 studiepoengene med valgfrie emner. De valgfrie emnene trenger ikke være innenfor økonomi og administrasjon, men må være relevant for masterstudiet i økonomi og administrasjon. Arbeids- og undervisningsformer Undervisningsformen i de fleste emner er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ulike skriftlige arbeider og presentasjoner. Det må påregnes betydelig grad av selvstudium og egeninnsats. Pensum er hovedsakelig på engelsk. Emnene undervises normalt på norsk. Enkelte emner vil kunne bli undervist på engelsk, enten fordi foreleser er engelskspråklig eller fordi det er utenlandske utvekslingsstudenter som følger kurset. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. Internasjonalisering Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i 3. semester. Emnene må forhåndsgodkjennes av instituttet, slik at man sikrer at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning. Flere av emnene vil kunne undervises på engelsk, og det er dermed lagt til rette for å kunne ta imot utenlandske studenter fra våre ulike samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Arbeidskrav I en rekke emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten får lov til å fremstille seg til eksamen i emnet. Dette kan f.eks. være prøver, innleveringer, 11

12 prosjektoppgaver, presentasjoner, gruppearbeid mm. Slike arbeidskrav er nærmere beskrevet i hver emneplan. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at arbeidskravene ofte sørger for at studentene tilegner seg ferdigheter og kunnskaper som ikke blir testet under selve eksamenen. Vurdering (eksamen) Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter blant annet skriftlige arbeider (utredning), mappevurderinger, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig eksamen under tilsyn. Det gis enten graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller karakteruttrykket Bestått/Ikke bestått. Vurderingsuttrykk og vurderingsform er nærmere omtalt i hver emneplan. Eksamensoppgaven utarbeides normalt på norsk, og eksamen besvares på norsk (eventuelt dansk/svensk). Dersom undervisningen foregår på engelsk, vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk. Studentene kan likevel velge å besvare på norsk (eventuelt dansk/svensk). I Finansstyring er det engelskspråklig foreleser, og her vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk og studentene besvarer eksamen på engelsk. Når det gjelder klage på karakter, vises det til 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler, samt til høgskolens nettside om klagebehandling Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen, og kun dersom mappen ikke inneholder deler som ikke kan etterprøves. Dersom det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen utgjør, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall i forhold til kunngjøring av sensur på den aktuelle del. Tilsvarende vil gjelde i emner hvor vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. I emner der det oppgis delkarakterer som det kan klages på, kan det ikke klages på totalkarakteren dersom frist for å klage på én av delene er utløpt. Dersom det kun gis en samlet karakter i emnet, gjelder klagefristen i forhold til kunngjøringsdato for samlet karakter. Hjelpemidler ved eksamen Hjelpemidler som tillattes brukt under eksamen fremgår av den enkelte emneplan. I emner hvor kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel gjelder følgende regler: Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter. Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett. Kalkulatoren skal ikke avgi lyd. Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv. Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se høgskolens regler om fusk/forsøk på fusk. 12

13 Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette. Nærmere informasjon om søknadsskjema og søknadsfrister vil du finne på fakultetets nettsider. Bruk av kilder/kildehenvisninger Det forventes at masterstudentene allerede har grunnleggende kunnskaper om bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk. Høgskolen ser svært alvorlig på fusk, og det er viktig at studentene er fortrolig med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk i forbindelse med oppgaveskriving. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i løpet av første semester. På denne nettsiden finner du også viktig informasjon om fusk Oversikt over emner Semester Emnekode/ emnenavn Studiepoeng Vurderingsform (eksamen) Vurderingsuttrykk 1.semester ØAMET4000 Statistiske metoder 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk) 1.semester ØABED4000 Finansstyring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk) 1.semester ØAADM4000 Strategisk personalledelse 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk) 2.semester ØABED4600 Finansielle markeder 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 2.semester ØAMET4100 Finansiell økonometri 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (obligatorisk i profil Finans og økonomistyring) 2.semester ØAMET Prosjektbeskrivelse Bestått/Ikke 13

14 2.semester 2.semester Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk i profil Organisasjon og ledelse) ØAADM4100 Strategiutvikling (profilemne, Organisasjon og ledelse) ØAADM4300 Arbeidsmiljø og ledelse (profilemne, Organisasjon og ledelse) bestått 10 Prosjektoppgave/mappe Bokstavkarakter 10 Prosjektoppgave Bokstavkarakter 2.semester ØABED4500 Internstyring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 3.semester ØABED4200 Derivater 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 3.semester ØABED4100 Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp (profilemne, Finans og økonomistyring) 10 Mappe Bokstavkarakter 3.semester ØABED4400 Eierstyring og selskapsledelse 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 3.semester ØAADM4400 Kunnskapsstrategi 10 Skriftlig eksamen under tilsyn/mappe Bokstavkarakter (profilemne, 14

15 Organisasjon og ledelse) 3.semester ØAADM4200 Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Organisasjon og ledelse) 3.semester ØABED4300 Risikostyring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter (profilemne, Finans og økonomistyring) 3. semester ØAETI4000 Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (valgemne) 10 Skriftlig eksamen under tilsyn Bokstavkarakter 4.semester ØAMAS5900 Masteroppgave (obligatorisk) 30 Oppgave Bokstavkarakter Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer eller nødvendig pensumrevisjon. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen. 15

16 Emneplan Statistiske metoder Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAMET4000 Statistiske metoder ØAMET4000 Applied Statistical Methods Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet bygger på kurs i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnkurs i statistisk metode. Kjennskap til regneark (som Excel) eller databaseprogrammer er en fordel. Emnet er et obligatorisk fellesemne som anbefales å ta i første semester av studiet. Gjennom en serie med øvinger oppøver studentene ferdigheter i praktisk bruk av kvantitative data. Læringsutbytte Kunnskap Studenten har inngående kjennskap til relevante analysemetoder innsikt i bruken av kvantitative data i akademisk arbeid og i arbeidslivet forståelse av hvordan modeller brukes i samfunnsvitenskapene, og kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg Ferdigheter Studenten kan analysere kvantitative data for å besvare forskningsspørsmål planlegge egne kvantitative undersøkelser og vurdere andres resultater 16

17 Innhold Forskningsprosessen Bruk av modeller Validitetsformer, kausalitet Rapportering og presentasjon Om kvantitative data Ulike datakilder; eksperiment, survey, naturlige data og registerdata Multi-item mål Analyse En, to og flere variabler Lineær regresjon transformasjoner dummyvariabler forutsetninger Logistisk regresjon Faktoranalyse Reliabilitet Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen og praktiske øvinger på PC. Arbeidskrav Fem innleveringer, individuelt eller i grupper med inntil 4 deltakere. Oppgavens omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir informasjon om frister for innlevering. Vurdering Skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer holdes i slutten av semesteret. Det gis gradert karakter med A-E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil sammen med intern sensor sensurere besvarelsene. Hjelpemidler ved eksamen Kalkulator 17

18 Pensum Kurset vil benytte følgende hovedbøker samt utvalgte artikler/bokutdrag. Totalt om lag 800 sider. Allison, P.D Multiple regression. A primer. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 200 sider. Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson Factor analysis I Multivariate Data Analysis. 7th ed. New Jersey: Pearson. 60 sider. Ringdal, K Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. 200 sider. Wooldridge, J.M Introduction to econometrics (Introductory econometrics), EMEA Edition. Cengage Learning EMEA. Kapittel 1-9, 17. (Fjerde utgave av Introductory econometrics fra 2008 kan også benyttes.) I tillegg utvalgte sider av følgende web-baserte lærebok (mer informasjon i begynnelsen av semesteret): Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: <http://www.socialresearchmethods.net/kb/> (version current as of October 20, 2006). 18

19 Emneplan Finansiell økonometri Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAMET4100 Finansiell økonometri ØAMET4100 Financial Econometrics Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk (eventuelt engelsk ved behov) Innledning Økonometri er et metodekurs som omhandler teorier for hvordan man kan utføre kvantitative analyser på økonomiske data. Faget kvalifiserer blant annet for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Emnet er obligatorisk for studenter som velger finans og økonomistyring som hovedprofil. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse, og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har Ferdigheter teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans forståelse for sterke og svake sider ved alternative metoder, og har grunnlag for å vurdere dem opp mot problemstilling og datasett Studenten kan gjøre velfunderte valg av økonometrisk metode gjennomføre analyser og tolke resultater ved hjelp av en rekke økonometriske analysemetoder utføre empirisk analyse ved hjelp av økonometrisk programvare med reelle data Innhold Autokorrelasjon, Stasjonæritet, Kointegrasjon 19

20 Auto- og vektorregressive modeller (ARMA, VAR) Modellering av volatilitet (ARCH, GARCH) Paneldatamodeller Estimering med generalisert momentmetode (GMM) Arbeids- og undervisningsformer Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike estimeringsproblemer i grupper og i plenum. Arbeidskrav 5 individuelle innleveringer. Oppgavens omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir nærmere beskjed om frister. Vurdering Skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer holdes i slutten av semesteret. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil sammen med intern sensor sensurere besvarelsene. Hjelpemidler ved eksamen Kalkulator Pensum Totalt antall sider: ca. 800 Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics: A modern approach, South-Western Cengage Learning, siste utgave. Tsay, R. S., Analysis of Financial Time series, Wiley, 2010 Utdelt materiale og materiale publisert på fagets nettsider. 20

21 Emneplan Samfunnsvitenskapelig metode Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAMET4200 Samfunnsvitenskapelig metode ØAMET4200 Research Methods for Social Sciences Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet bygger særlig på grunnemne i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnemne i statistisk metode. Emnet er et obligatorisk fellesemne i hovedprofilen organisasjon og ledelse. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse, og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har inngående kunnskaper om og forståelse av hvordan modeller brukes i samfunnsvitenskapene Ferdigheter Studenten kan formulere problemstillinger og forskningsspørsmål, søke opp relevant litteratur og bruke teori på en reflektert måte kan relatere problemstilling og kontekst til metodevalg og kan analysere data for å besvare forskningsspørsmål planlegge og gjennomføre den empiriske delen av en masteroppgave innenfor organisasjon og ledelse gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave innenfor sitt tema under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Innhold Innføring i vitenskapsteori Forskningsprosessen fra A til Å Tema og problemstilling Litteratursøk Bruk av modeller 21

22 Design Datainnhenting Analyse og tolkning Validitetsformer Etikk Rapportering og presentasjon Kvalitative data Utvalg Intervjuer Analyse og validitet Kvantitative data Surveymetoden Bruk av sekundærdata Kort om analyse Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen, prosjektoppgave og studentpresentasjoner. Sentralt i emnet er en serie øvelser der studentene skal bli kjent med de ulike trinnene i et forskningsarbeid. Øvelsene skal gi studentene grunnlag til å vurdere, planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser. Arbeidskrav Tre obligatoriske øvinger med skriftlig innlevering hver på inntil fem sider. Alle øvingene, må være godkjente for å kunne levere prosjektbeskrivelse (eksamen). Ved ikke godkjent innlevering, vil studenten få anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrister. Vurdering Prosjektbeskrivelse, det vil si en plan for et mulig forskningsprosjekt, for eksempel som et forarbeid til masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Prosjektbeskrivelsen skal være på ti til femten sider. Bedømmelsen av prosjektbeskrivelsen er Bestått /Ikke bestått. Ekstern sensor vil sammen med intern sensor sensurere prosjektbeskrivelsene. Pensum Totalt antall sider: 930 s. Emnet vil benytte hovedbøker i kombinasjon med utvalgte artikler/bokutdrag: Ringdal, K Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. 450 sider. Kvale, S. og S. Brinkmann Det kvalitative forskningsintervju (2.utg.). Gyldendal. 330 sider. Yin, Robert K Case study research. Design and methods. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage. 150 sider. Utvalgte artikler/bokutdrag. 22

23 Emneplan Strategisk personalledelse Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAADM4000 Strategisk personalledelse ØAADM4000 Strategic Human Resources Management Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Innledning I de fleste virksomheter er styring og ledelse av menneskelige ressurser en sentral lederoppgave. Det har i det praktiske lederarbeidet nær sammenheng med økonomisk styring, organisering i økonomiske ansvarsenheter og strategisk ledelse. Emnet bygger særlig på organisasjonsteori, ledelse og foretaksstrategi i bachelorstudiet, samt på samfunnsvitenskapelig metode, mikroøkonomi og økonomisk styring. Ny forskning og dagsaktuelle artikler vil ha en sentral plass i emnet. Læringsutbytte Kunnskap Studenten har avansert kunnskap om personalledelse over landegrenser og på tvers av varierende rammebetingelser inngående kunnskap om styring av kompetanseutvikling, innsikt i forholdet mellom belønningssystemer, organisasjonsutforming, arbeidsmarkeder og tilknytningsformer. forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom bedrifters strategier og deres utvikling og ledelse av menneskelige ressurser og utviklingen innenfor dette ledelsesområdet Ferdigheter Studenten kan drive strategisk og helhetlig personalarbeid analysere kompetanse og kompetansebehov vurdere finansielle og strategiske konsekvenser av personalpolitiske beslutninger og vurdere personalpolitiske konsekvenser av beslutninger på andre områder forstå og analysere sammenheng mellom strategi, menneskelige ressurser og verdiskaping reflektere over samfunnsmessige sider av virksomhetens personalpolitikk 23

24 Innhold HRMs strategiske og økonomiske rolle Verdiskaping og konkurranseevne Strategisk planlegging og iverksetting Ressursbasert teori Kontrakter og tilknytningsformer Organisasjonsutforming, incentiveordninger og belønningssystemer Interne og eksterne arbeidsmarkeder Institusjonelle rammebetingelser, etikk og samfunnsansvar Internasjonal og komparativ HRM Kompetanseanalyse og styring av kompetanseutvikling Målstyring av HR Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen og studentpresentasjoner. Arbeidskrav Studentene må levere en skriftlig oppgave på inntil 12 sider som må være godkjent og presentert for klassen for å kunne gå opp til eksamen. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, får studentene anledning til å levere en forbedret oppgave én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrist. Vurdering Skriftlig eksamen under tilsyn på fem timer avholdes i slutten av semesteret. Det benyttes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil i tillegg til å godkjenne eksamensoppgaven sensurere besvarelsene sammen med intern sensor. Hjelpemidler ved eksamen Ingen Pensum Sider totalt: 800 sider Emnet vil benytte hovedbøker som suppleres med aktuelle artikler/bokutdrag. Kuvaas, B. og A. Dysvik Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (200 sider). Mikkelsen, A. og T. Laudal (red.) Strategisk HRM, bind 1. Cappelen Damm Akademisk. ISBN OBS: Bare bind I. 24

25 Emneplan - Strategiutvikling Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAADM4100 Strategiutvikling ØAADM4100 Strategy Formation Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk (eventuelt engelsk ved behov) Innledning Alle organisasjoner har behov for en strategi. På ulike måter konkurrerer alle organisasjoner om ressurser i bytteforholdet med omgivelsene. Det å forstå verdiskaping, overlevelse gjennom innsikt i strategifaget er sentralt i dette emnet. Dette emnet i Strategiutvikling vil bidra til innsikt i strategifagets tre dimensjoner: prosess, innhold og kontekst. Dette emnet passer spesielt for studenter som ønsker å arbeide med strategiutvikling i stab, innenfor bedriftsrådgivning eller som mellomleder i fremtiden. Ny forskning og dagsaktuelle artikler vil ha en sentral plass i emnet. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har forståelse og spesialisert innsikt i både strategi, prosess og innhold som er grunnleggende for forståelsen av hvordan en strategi utvikles kunnskap om og forståelse av hvorfor en organisasjons konkurransearena er viktig for å forstå omgivelsene en strategi skal utvikles innenfor utviklet sin refleksjonsevne til å forstå strategier på ulike nivåer oppdatert kunnskap om forskningsfronten og ulike strategiske dilemmaer innen strategifaget teoretisk kunnskap om hva som gjør at noen er bedre i stand til å motstå presset fra konkurrentene over tid Ferdigheter Studenten kan analysere komplekse og omfattende strategiske problemstillinger anvende metoder for utvikling av konkurransefortrinn i organisasjoner 25

26 Innhold Temaer som vil bli belyst er: Strategisk refleksjon og analyse, strategiutvikling og endring i organisasjoner, Konkurransestrategi på ulike nivåer, herunder forretningsenhet, selskapsnivå og nettverk Organisasjoners strategi i forhold til konkurransen innenfor bransjen og posisjonering i forhold til samfunnet forøvrig Organisasjoners mål, herunder samfunnsansvar og lønnsomhet. Arbeids- og undervisningsformer Emnet organiseres gjennom ukentlig undervisning, med innleveringsoppgaver, casediskusjoner i ulike varianter, blant annet diskusjon om dilemmaer i fastsettingen av organisasjonens mål og hvordan dette foregår i forhold til ulike interessent grupper, presentasjoner og deltagelse i timene. Vurdering Vurderingen består av en skriftlig prosjektoppgave og en mappe. Studentene skal skrive en prosjektoppgave på 20 sider. Prosjektoppgaven teller 60 % av karakteren i emnet, og kan skrives individuelt eller i gruppe på maks tre personer. Mappen teller 40 % av karakteren, og består av aktiv deltagelse, presentasjoner og to skriftlige innleveringer på til sammen 10 sider. Studentene må ha bestått mappen for å få levere prosjektoppgaven. For å bestå emnet må både prosjektoppgave og mappe være bestått. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor benyttes på prosjektoppgaven, mens mappen kun har intern sensor. Ved gjentak av eksamen, kan man ta opp hver av delene separat. Det er ikke nødvendig å ta begge deler på nytt. Pensum Antall sider totalt: 800 De Wit, Bob and Ron Meyer Strategy; Process, Content, Context. 4. utgave eller senere. South Western College. Diverse dagsaktuelle artikler. 26

27 Emneplan Finansielle markeder Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØABED4600 Finansielle markeder ØABED4600 Financial Markets Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk (eventuelt engelsk ved behov) Innledning Kurset gir innsikt i teori, analysemetoder, instrumenter og institusjonelle forhold knyttet til moderne finansielle markeder. Studentene får sentral og grunnleggende kunnskap knyttet til verdsettelse av finansielle instrumenter. Kurset fokuserer på renteinstrumenter, aksjer og derivater. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har Ferdigheter god oversikt over sentrale institusjonelle forhold ved moderne finansielle markeder. avansert kunnskap om prinsippet om likevekt i finansielle markeder, og implikasjonene for porteføljestyring og kapitalverdimodellen (CAPM). avansert kunnskap om prinsippet om ikke-arbitrage i finansielle markeder. Studenten kan anvende finansteori til å formulere løsninger på praktiske problemstillinger av relevans for bedrifter og investorer. benytte relevante teknikker for prising av et bredt spekter av finansielle aktiva. kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig. Innhold Moderne porteføljeteori, inkludert kapitalverdimodellen, flerfaktormodeller og arbitrasjemodellen. Prising av aksjer ved hjelp av dividendemodellen og multipler som pris/bok og pris/fortjeneste. 27

28 Analyse av renteinstrumenter (obligasjoner og sertifikater). Prising og analyse av derivater (terminkontrakter og opsjoner). Porteføljestyring og prestasjonsvurdering. Arbeids- og undervisningsformer Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike oppgaver i grupper og i plenum. Arbeidskrav 5 individuelle innleveringer. Oppgavene vil være en kombinasjon av regneark og rapporter. Forventet tidsbruk vil være ca timer per innlevering. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir nærmere beskjed om frister. Vurdering Skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer holdes i slutten av semesteret. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil sammen med faglærer sensurere besvarelsene. Hjelpemidler ved eksamen Kalkulator Pensum Totalt ca s. pensum. Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus Investments and Portfolio Management, Irwin/McGraw-Hill, 10th edition. Kap (1040 s.) Utdelt materiale og materiale publisert på fagets nettsider 28

29 Emneplan Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAADM4200 Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi ØAADM4200 Internationalization of SME Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 3. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk (eventuelt engelsk ved behov) Innledning Stadig flere bedrifter verden over blir internasjonale eller til og med globale på et tidlig stadium i utviklingen. Noe av årsaken kan være økt globalisering og avansert teknologi som kan forenkle prosessen med å gå internasjonalt. Små bedrifter blir også sett på som mer fleksible enn større bedrifter, noe som kan gi dem en fordel i de raskt skiftende forholdene en gjerne ser i globaliserte industrier. Emnet bygger på faget internasjonal markedsføring og foretaksstrategi på bachelornivå. Ny forskning og dagsaktuelle artikler vil ha en sentral plass i emnet. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse, og finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har spesialisert innsikt og dybdeforståelse for internasjonaliseringsprosessen til bedrifter, med spesiell fokus på økt globalisering og hvordan dette påvirker og ofte øker tempo på utviklingen inngående kunnskap om relevante teorier relatert til internasjonalisering (for eksempel transaksjonskostnadsteori, eklektisk teori, prosessteorier, agentteori og nettverksteori) Ferdigheter Studenten kan analysere ulike komplekse problemstillinger i tilknytning til internasjonalisering 29

30 Innhold Emnet inneholder følgende temaer: Strategier i en internasjonal kontekst Internasjonaliseringsprosessen Effektene av et globalt miljø Introdusere hovedteorier for internasjonalisering f.eks. transaksjonskostnadsteori, eklektisk teori, prosessteorier, agentteori og nettverksteori Samfunnsansvar i en global kontekst Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, casediskusjoner og studentpresentasjoner. Arbeidskrav Mappe, bestående av 3 innleveringer og en presentasjon i klassen, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, får studenten anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om frist for innlevering. Vurdering Emnet avsluttes med en fem timers skriftlig eksamen under tilsyn som sensureres av en intern og en ekstern sensor. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Hjelpemidler ved eksamen Ingen Pensum Totalt: Ca. 900 sider Hill, C.W.L Global Business Today. Boston: McGraw-Hill Irwin. 7th ed. 592 sider. Most chapters are relevant except, 5, 8 and 9 which should be covered in International Marketing. Dagsaktuelle artikler (til sammen ca. 300 sider). 30

31 Emneplan - Arbeidsmiljø og ledelse Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i ØAADM4300 Arbeidsmiljø og ledelse ØAADM4300 Work Environment and Leadership Masterstudium i økonomi og administrasjon Studiepoeng 10 Semester (studieår) 2. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Innledning Arbeidsmiljø og ledelse bygger videre på det obligatoriske emnet Strategisk personalledelse og har fokus på ledelsens ansvar for kartlegging og utvikling av organisasjoners arbeidsmiljø. Anbefalte forkunnskaper på masternivå Statistiske metoder, Strategisk personalledelse, og Finansstyring Læringsutbytte Kunnskap Studenten har innsikt i sentrale utviklingstrekk ved dagens arbeidsliv, og hvilke implikasjoner dette har for ledelse og arbeidsmiljø. Inngående kunnskap om sentral teori og empiri i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt Ferdigheter Studenten kan kartlegge og analysere organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse tenke kritisk og selvstendig i forhold til aktuelle problemstillinger om arbeidsmiljø og ledelse Innhold Overordnet perspektiv i emnet er at kartlegging og utvikling av et godt arbeidsmiljø er et lederansvar i organisasjoner. Tema som vil bli belyst er: 31

32 Hva menes med fenomenet arbeidsmiljø, og hvorfor er det viktig med kunnskap om dette for dagens og fremtidens ledere? Jobbtilfredshet, engasjement, bemyndigelse og effektivitet Samspill i organisasjoner organisasjonsklima, organisasjonskultur, og konfliktløsning/forhandlinger Helse i organisasjoner - helsefremmende arbeid, stress, utbrenthet, og sykefravær. Samspillet mellom ledelse og arbeidsmiljø Kartlegging/måling og endring av organisasjoner Arbeids- og undervisningsformer Hovedarbeidsmåten i emnet er forelesninger, seminarinnlegg og rollespill. Arbeidskrav Studentpresentasjonene består av presentasjon av en artikkel fra pensum og en presentasjon av en empirisk undersøkelse innenfor et arbeidsmiljørelatert område. Disse presentasjonene skal foretas i grupper på 2-4 studenter og må være godkjent for å få levere prosjektoppgave. Vurdering Studentene skal skrive en prosjektoppgave, individuelt eller i gruppe på to personer. Omfanget er sider hvis man skriver individuelt og sider hvis man skriver to sammen (eksklusive forside, litteraturliste, og vedlegg) med Times New Roman 12 pkt, 1 1/2 linjeavstand og 2,5 cm venstre marg. Ekstern sensor bedømmer oppgaven sammen med intern sensor. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Totalt: ca. 850 sider Einarsen, Ståle og Anders Skogstad. (2011). Det gode arbeidsmiljø. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Kompendium revideres jevnlig ut fra ny forskning (ca. 600 sider) Anbefalt litteratur: Fields, Dail L. (2002). Taking the measure of work. A guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Sage Publications, CA, USA. 32

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak. SIDE 122 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. Kort om finansiell økonomi Finansiell økonomi er

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 104 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Finansiell økonomi er

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer