Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune"

Transkript

1 Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd Kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt i Eidsberg kommune fra : Eiendomsskatt for 2017 skrives ut etter alternativ 3g): Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom

2 Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer, og danner grunnlaget for all taksering i forbindelse med eiendomsskatt som blir utført i Eidsberg kommune i perioden Mysen, Rolf Dillevig Aud Jørgentvedt Svein Syversen Leder sakkyndig nemnd nestleder sakkyndig nemnd medlem sakkyndig nemnd Side 2

3 1. Innledning Ytre rammer Juridiske rammer Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens 5 og Taksering av landbrukseiendommer Taksering av seksjonerte eiendommer Taksering av kombinasjonsbygg med nærings- og boligdel Taksering av ubebygde tomter Taksering av boliger og fritidseiendommer Taksering av feste-eiendommer og punktfeste Politiske rammer Takseringsmetode Fakta om eiendommen Vurdering av eiendommen... 8 Spesielle vurderinger: Sakkyndig nemnd sine hovedrammer for takseringen Hovedretningslinjer Elementer som inngår i begrepet «fast eiendom» Grunnlaget for takseringene Gruppering av eiendommer Sjablongverdier Etasjefaktor for bygninger Sonefaktor Rammer for enkelttaksering Bruk av faktor Særpregede eiendommer Andre rammer for taksering Juridiske avklaringer Klage på takst og/eller eiendomsskatten Klagerett Oversittelse av klagefrist Klage på vedtak fattet av eiendomsskattekontoret Klage på vedtak fattet av sakkyndig nemnd Klagenemndas behandling Omgjøring til gunst for klager Side 3

4 6.7 Omgjøring til ugunst for klager Klage på takst som er fastsatt etter formuesgrunnlaget på boligen Om klage har oppsettende virkning Rammer for kommunikasjon med eiere av eiendom Åpen kommunikasjon Side 4

5 1. Innledning Kommunestyret har i sak 16/126 vedtatt at eiendomsskatt skal skrives ut etter eiendomsskattelovens 3 g) : Faste eiendommer i hele kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. Videre vedtok kommunestyret at Eidsberg kommune skulle benytte Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlag) som utgangspunkt for utskriving av eiendomsskatten, jf. Eiendomsskatteloven 8 C-1. Siden Skatteetaten ikke har formuesgrunnlag på alle boligeiendommer i kommunen, må en for de resterende boligeiendommene foreta en taksering. Kommunestyret har besluttet at det skal oppnevnes en sakkyndig nemnd til å fastsette takster på disse eiendommene. Sakkyndig nemnd gir i dette dokumentet de nødvendige retningslinjer og rammer for taksering av boliger, fritidseiendommer mv. i Eidsberg kommune i henhold til eiendomsskatteloven. Dokumentet beskriver rammer og retningslinjer for taksering av alle eiendommer tilknyttet boligformål (uten formuesgrunnlag fra skatteetaten), det vil si alle typer bolighus og leiligheter slik som eneboliger, våningshus, kårboliger og fritidsboliger/hytter, samt garasjer og uthus tilknyttet bolig i kommunen. Rammene og retningslinjene skal bidra til at takstnivåene så langt som mulig blir i henhold til det som antas å være boligens omsetningsverdi, og at det sikrer rettferdighet og likebehandling av skatteobjektene innenfor det handlingsrom som Finansdepartementet har akseptert når takseringen gjennomføres. Den sakkyndige nemnda har gjennomført prøvetaksering før fastsettelse av rammer og retningslinjer for å utøve et rimelig rettferdighets- og likhetsprinsipp ved takseringen. Utgangspunktet for taksering er hjemlet i eiendomsskatteloven 8 A-2 første ledd; Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Alle takstforslag pr. skatteobjekt er å betrakte som foreløpige inntil sakkyndig nemnd har fastsatt takst gjennom vedtak. 2. Ytre rammer 2.1 Juridiske rammer Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet og andre juridiske miljø- og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til Lov om eiendomsskatt (heretter: eiendomsskatteloven). Juridiske problemstillinger som spesielt er vurderte i sammenheng med dette dokumentet, er: Fritak for eiendomsskatt Taksering av landbrukseiendommer Taksering av seksjonerte eiendommer Taksering av kombinasjonsbygg med bolig- og næringsdel Taksering av boliger og fritidsboliger Side 5

6 Taksering av festeeiendommer og punktfeste Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens 5 og 7 Eiendomsskattelovens 5 gir oversikt over eiendommer som skal ha fritak fra eiendomsskatt. Eiendomsskattelovens 7 gir en oversikt over eiendommer som kan få fritak for eiendomsskatt Taksering av landbrukseiendommer I eiendomsskatteloven 5 h er det gitt fritak for «Eigedom som vert driven som gårdsbruk eller skogbruk». Unntaket omfatter ikke boligdelen av gårdsbruk, dvs. våningshus, kårbolig, annen bolig og hytter/fritidsbolig, heller ikke om disse er leid ut, jfr. Finansdepartementets uttalelse til KS av Det kan være vanskelig å avklare hvilke eiendommer som har funksjon som landbrukseiendommer. Vi snakker her både om dyrka mark, utmark og bygg som er en del av landbruksvirksomheten. For å få til en løsning som kan forvaltes på en effektiv måte, velger en slike rammer her: Boligbygg, fritidsbolig og garasje for privatbil på landbrukseiendommer skal takseres. Skogs- og utmarkskoier mv inngår i landbruksbegrepet så langt bruken er nødvendig for tradisjonell jord- og skogbruksdrift. Dersom bygningen i hovedsak blir brukt til fritidsbolig eller annen virksomhet, inngår ikke dette i landbruksbegrepet og skal derfor omfattes av takseringen. Når den delen av landbrukseiendommen som skal takseres ikke står fram som et eget omsetningsobjekt, blir det gitt en reduksjon i YF (ytre faktor kfr. pkt. 5.1) på 0,3 for konsesjonspliktige eiendommer Taksering av seksjonerte eiendommer Fellesareal og tomt fordeles etter tinglyst eierbrøk. På seksjonerte eiendommer takseres eiendommen som helhet, og taksten blir deretter fordelt på de enkelte seksjoner etter tinglyst eierbrøk. I de tilfeller hvor dette gir en unyansert takst i forhold til de faktiske verdier, vil en taksere seksjon for seksjon. Fellesareal og tomt fordeles fortsatt etter tinglyst eierbrøk Taksering av kombinasjonsbygg med nærings- og boligdel Flere eiendommer i Eidsberg har blanda bruk og blir taksert på bakgrunn av dette. Her vil boligdelen av eiendommen bli taksert. Der hvor boligdelen ikke fremstår som et eget objekt, dvs. at boenheten ikke kan selges fritt som en egen enhet, settes en reduksjon i ytre faktor Taksering av ubebygde tomter Sakkyndig nemnd har valgt å taksere ubebygde tomter og annet ubebygget areal til kr 0, Taksering av boliger og fritidseiendommer Sakkyndig nemnd bestemmer takseringsnivået innenfor eiendomsskatteloven sine rammer. Eiendomsskatteloven sier at verdien av eiendommen (takseringsnivået) skal settes til det beløp som eiendommen under normale forhold vil kunne bli solgt for. Side 6

7 2.1.7 Taksering av feste-eiendommer og punktfeste Gjennom rettsavgjørelser er det avklart at festeiendommer og punktfeste skal takseres som ordinære eiendommer dersom det foreligger tinglyste festekontrakter. I praksis gjelder dette alle festeeiendommer for boliger og fritidseiendommer. 2.2 Politiske rammer Kommunestyret sitt rammevedtak påvirker takseringsarbeidet. Dette gjelder: Skattesone Kommunestyret har gjort vedtak om utskriving av eiendomsskatt i Eidsberg kommune etter eiendomsskattelovens 3 g) faste eiendommer i hele kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. Kommunestyret har videre gjort vedtak om at taksering av primær- og sekundærboliger skal skje i henhold til formuesgrunnlaget der slik forefinnes (jfr. eiendomsskatteloven 8 C-1). For øvrige eiendommer som skal ilegges eiendomsskatt, skal taksering skje med hjemmel i eiendomsskattelovens 8 A-2 første ledd. Vedtekter Eidsberg kommune har i kommunestyremøte , sak 17/13, godkjent vedtekter som trekker opp rammene for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av eiendomsskatteloven. Tidsrammer Kommunestyret sitt vedtak om innføring av eiendomsskatt med virkning fra 2017, betyr at eiendomsskatten må være utskrevet innen For påfølgende år må eiendomsskatten være utskrevet innen hvert år. Dersom kommunestyret fatter vedtak om bunnfradrag skal eiendomsskatten være utskrevet innen i vedtaksåret. Fritak Kommunestyret skal hvert år gjennom eget vedtak ta stilling til om eiendomsgrupper som nevnt i 7 i eiendomsskatteloven skal ha fritak for eiendomsskatt. Slike vedtak skal i etterkant følges opp med liste over enkelteiendommer som skal ha fritak etter 5 og 7 i eiendomsskatteloven. Eiendomsskattekontoret skal legge listene fram for sakkyndig nemnd til orientering. Bunnfradrag Kommunestyret kan innføre bunnfradrag for selvstendige boenheter. Kommunestyret tar hvert år stilling til bruk av bunnfradrag ved utregning av eiendomsskatt. Bunnfradraget skal i utgangspunktet ikke påvirke takseringsarbeidet. Matrikkelen sin definisjon av boenhet blir benyttet. Skattesats Kommunestyret tar hvert år stilling til skattesats for eiendomsskatten. Skattesatsen skal ikke overstige 7 promille. Side 7

8 3. Takseringsmetode Kommunen skal ved taksering legge til grunn eiendommens antatte omsetningsverdi. Videre er det utviklet en metode for gjennomføring av taksering som støttes av Kommunens Sentralforbund Eiendomsskatteforum (KSE) og av flere juridiske fagmiljø som arbeider med eiendomsskatt. Metoden bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen. 3.1 Fakta om eiendommen Fakta om eiendommen er: Geografisk plassering Eierforhold (type eiendom, eiendomsidentifikasjon (gnr/bnr/festenr/seksjonsnr) og eier/hjemmelshaver) Bygningstyper og bygningsstørrelser med areal for hver etasje Tomteareal/tomtestørrelse. Faktaopplysninger om tomt og bygninger blir hentet fra Matrikkelen som er et offisielt register over grunneiendommer, adresser og bygninger. Opplysningene blir supplert gjennom utvendig besiktigelse. Registreringer i Matrikkelen skjer i samsvar med registreringsinstruksen utgitt av Statens Kartverk. Når det gjelder areal på bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) i samsvar med NS 3940,07 som er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet blir målt for hver etasje. Etasjene er grupperte i: Kjelleretasje (K) Underetasje (U) Hovedetasjer (H) Loftsetasje (L). Dette er samme gruppe som er benyttet i Matrikkelen. For nærmere forklaringer av etasjedefinisjoner og arealmålinger vises til registreringsinstruksen som du finner på kommunens nettsider under Eiendomsskatt. Metoden har fokus på likebehandling. 3.2 Vurdering av eiendommen Eiendommen blir vurdert ut i fra: Generelle vurderinger som er omtalt i dette dokumentet Spesielle vurderinger som blir gjort ved takseringen/besiktigelsen. Generelle vurderinger: Hva er hensiktsmessig gruppering av eiendommer, jfr. pkt. 4.3 Hvilke sjablongverdier (gjennomsnittsverdier) bør velges for eiendomsgruppene, jfr. pkt. 4.3 o Areal på tomt og bygninger fordelt på etasjer og valgte sjablongverdier gir sjablongtakster for eiendommene Hvilke sonevise forskjeller på verdinivået bør en velge for eiendomsgruppene, jfr. pkt. 4.5 Side 8

9 o Valgt sonefaktor korrigerer sjablongtaksten for eiendommen. Spesielle vurderinger: Gjennom takseringen/besiktigelsen vurderer en om det er: Lokale forhold rundt eiendommen som medfører korreksjon av taksten (Ytre faktor: YF), se pkt. 5.1 Forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten (Indre faktor: IF), se pkt Sakkyndig nemnd sine hovedrammer for takseringen 4.1 Hovedretningslinjer Sakkyndig nemnd i Eidsberg kommune legger fire viktige retningslinjer til grunn for vurderingene ved taksering: Likebehandling. Rammedokumentet trekker opp prinsipper, en må derfor tenke prinsipielt og være tro mot forslaget til enkelttakster. Lav detaljeringsgrad. Besiktigelsen vil i hovedsak være utvendig besiktigelse og dermed gi grove vurderinger. Varsomhet. Utvendig besiktigelse gir oss et grovt vedtaksgrunnlag. Tvil skal komme eier til gode. Kvalitetssikring. For at alle i prosjektet skal være samkjørte med hensyn til vurderinger, må en sørge for kontinuerlig justering og kvalitetssikring gjennom faglige møter der alle aktørene som arbeider med vurderinger deltar. 4.2 Elementer som inngår i begrepet «fast eiendom» Følgende hovedelementer inngår i begrepet «fast eiendom»: Tomt Bygninger Grunnlaget for takseringene Hovedkilden som blir benyttet for å finne fram til eiendomsobjektene som skal takseres er Matrikkelen. Dette registeret inneholder opplysninger om alle grunneiendommer, bygg og adresser i kommunen. 4.3 Gruppering av eiendommer Utgangspunktet for gruppering av eiendommer som skal takseres, er bygningstypene i Matrikkelen, dvs. etter funksjon til bygningene. Sakkyndig nemnd i Eidsberg kommune grupperer eiendommene slik: Gruppering etter bygningstyper Kode i Matrikkelen Eneboliger, våningshus * (111, 113) Eneboliger med hybel/sokkelleilighet (112) Tomannsboliger ( ) Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131, 133, 136) Terrassehus og blokker (135, , 150-serien) Fritidsboliger ( ) Garasjer, anneks og uthus til bolig- og fritidseiendom ( ) Bygninger for bofellesskap (151, 152, 159) Side 9

10 Andre boligbygninger (193, 199) Landbruksbygninger (171, 172) Lagerbygninger (boligdelen) (230-serien) Kontor- og forretningsbygninger (boligdelen) (300-serien) Samferdsels- og kommunikasjonsbygninger (boligdelen) (400-serien) Hotell- overnattings- og restaurantbygninger (boligdelen) (500-serien) 4.4 Sjablongverdier Sjablongverdier for eiendomsgruppene er valgt etter at sakkyndig nemnd har innhentet informasjon om omsetningstall for bygninger fra Statistisk sentralbyrå, og lokale omsetninger. Sjablongverdiene er tilpasset etter gjennomført prøvetaksering. På grunnlag av faktainformasjon og vurderinger som er hentet inn, har sakkyndig nemnd fastsatt sjablongverdier inkludert etasjefaktorer og sonefaktorer til de enkelte eiendomsgruppene som nedenfor: Sjablongverdier på hovedetasjer på bygninger bruksareal (BRA) pr m 2 og tomter: Bolig- og fritidsbygninger pris pr kvm Pris (kr) Eneboliger, våningshus * Eneboliger med hybel/sokkelleilighet Tomannsboliger Rekkehus, kjedehus, andre småhus Ikke seksjonerte- eller andelsleiligheter/boenheter i kombinerte bygg og store frittliggende boligbygg Terrassehus og blokker, seksjonerte/borettslag mv Fritidsboliger 6000 Boligdel i landbruksbygg 6000 Bygg eller bygning som har funksjon som «sovehytte»/brakke 2000 Garasjer, anneks og uthus til bolig- og fritidseiendom 2000 Vinterhage 2000 Carport 1000 Tomt bebygd pris pr kvm Pris (kr) Tomt bolig (maks 1 daa per boligbygg; byggtype Tomt bolig (byggtype takseres etter reelt areal) 100 Festetomt bolig (maks 1 daa per boligbygg; byggtype ) 100 Selveiertomt fritid ( maks 1 daa per fritidsbygg; byggtype 161, 162 og Festetomt fritid (maks 1 daa) 100 Konsesjonsbelagt landbrukseiendom (1 daa) 100 Ubebygde tomter og annet ubebygget areal 0 Garasje og uthus til bolig på egen tomt (maks 2 x arealet av bygningens 100 størrelse) Side 10

11 * Eneboliger, våningshus: Det gis en reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget for boliger på konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Reduksjonen er på 30% for bolighus, fritidsbolig og garasje. (Ytre faktor, YF settes til høyst 0,7). Maks bruksareal (BRA) for boliger på landbrukseiendommer som takseres, settes til maksimalt 250 kvm pr. bolig. Tomteareal for våningshus, kårboliger og andre boliger på konsesjonspliktige landbrukseiendommer settes til kvm. Våningshus, kårboliger og andre boliger på landbrukseiendommer som ikke er konsesjonspliktige behandles som ordinære boligeiendommer Etasjefaktor for bygninger På grunnlag av faktainformasjon og vurderinger som er innhentet, fastsetter sakkyndig nemnd sjablongverdier inkludert etasjefaktor og sonefaktor til de enkelte eiendomsgruppene (jfr. punkt 4.3). For eneboliger, våningshus og fritidsbygninger med 1 bruksenhet regnes 1. etasje som regel å være hovedetasje 1. Resten må sees som tillegg til bruksenheten (kjeller, underetasje, hovedetasje 2 og loft). Sammenhengen mellom etasjefaktor og etasje er som følger: Etasjer Etasjefaktor Hovedetasje 1, (H01) 1,0 Øvrige hovedetasjer 0,8 Målbart loft (L) 0,2 Underetasje (U) 0,6 Underetasje m/hybel-, sokkelleilighet (U) 0,8 Garasje 1,0 Kjeller (K) 0,2 For seksjonerte bygg, borettslag, tomannsbolig, boenheter i kombinerte bygg er regelen at alle leiligheter med egen boenhet på et plan skal ha etasjefaktor 1,0 uavhengig av etasjenivå. Sammenhengen mellom etasjefaktor og etasje er som følger: Etasjer Etasjefaktor Hovedetasje 1, (H01) 1,0 Øvrige hovedetasjer 1,0 Målbart loft (L) 0,2 Underetasje (U) 0,6 Garasje 1,0 Kjeller (K) 0,2 Ved hjelp av etasjefaktorer blir det satt gjennomsnittsverdier på de ulike etasjene i et bygg med utgangspunkt i hva som er vanlig funksjon i den aktuelle etasjen. Garasjer, uthus og anneks har etasjefaktor 1 uansett etasje da disse har egen lavere sjablongverdi. Det blir vist til måleregler i NS 3270 for måling av hovedetasje med skrå himling og loft Sonefaktor Sonefaktor 1,2 benyttes for Mysen innenfor grensene slik de fremgår av kommunedelplan for Mysen vedtatt For øvrige eiendommer i Eidsberg benyttes sonefaktor 1. Side 11

12 5. Rammer for enkelttaksering For å sikre mest mulig likebehandling trekker sakkyndig nemnd opp rammer og retningslinjer for besiktigelse og taksering av enkelteiendommer. Taksten skal være basert på eiendommen sin objektive omsetningsverdi. Objektiv omsetningsverdi er den verdien en kjøper under normale omsetningsforhold er villig til å betale for eiendommen. Rammen nedenfor er retningsgivende. Besiktigelsespersonell og sakkyndig nemnd kan fravike fra rammene, herunder sjablongverdier og indre/ytre faktor når disse gir utslag som ikke gjenspeiler eiendommens omsetningsverdi. Det skal foreligge særlige forhold dersom rammer og sjablonger skal fravikes, og det vil kun bli gjort i få tilfeller. Fravik fra rammene skal begrunnes og protokollføres. Bygningsmasse under 15 kvm er ikke registreringspliktig i Matrikkelen og har lav eller ingen takstverdi, og takseres ikke. 5.1 Bruk av faktor Sakkyndig nemnd benytter ytre og indre faktor i takseringsarbeidet. Besiktigelsesdokument er utarbeidet for å sikre likebehandling. Ytre faktor (YF): Med ytre faktor menes forhold utenom selve eiendommen, som for eksempel dårlig adkomst. Ytre faktor påvirker taksten dersom enkelteiendommer har spesielle lokale forhold av vesentlig betydning. Ytre faktor benyttes kun unntaksvis og bare i helt spesielle tilfeller. De aller fleste eiendommene i Eidsberg kommune vil få ytre faktor 1,0. Unntaket er boliger på konsesjonspliktige landbrukseiendommer som har en vedtatt faktor på 0,7. Boenheter i kombinerte bygg som ikke fremstår som et selvstendig objekt og som derfor ikke kan omsettes uten at hele bygget omsettes, får tilsvarende som konsesjonspliktige landbrukseiendommer en ytre faktor 0,7. Tilsvarende boenheter i industribygg beliggende i industriområder får ytre faktor 0,5. Indre faktor (IF): Indre faktor brukes som betegnelsen på standard tomt og bebyggelse på tomt. Den benyttes således for å korrigere sjablongtaksten ut fra forhold på eiendommen av vesentlig betydning. Retningsgivende for bruk av indre faktor i forhold til bygningens kvalitet/hevd er : Nye bygg (fra byggeår 2015), faktor 1,2 i 2017 (byggeår 2016, faktor 1,2 i 2018, osv) Normal standard, faktor 1,0 Lavere standard, faktor 0,8 Restaureringsobjekt, faktor 0,5 Rivningsobjekt, faktor 0,0 rivningsobjekt med frakoblet vannforsyning og strømforsyning Bolig- og fritidsbygg med spesielt høy standard kan få IF over 1,0 (eksempel er særpregede bygninger, spesielt materialvalg. Blir bygningsmassen på eiendommen vurdert til ulik standard, vil man legge et gjennomsnitt basert på bygningenes avgiftsareal til grunn for beregning og fastsettelse av takst. Side 12

13 5.2 Særpregede eiendommer Særpregede eiendommer blir lagt fram for sakkyndig nemnd som enkeltsaker. Årsak til avvik fra sjablongtakst skal alltid begrunnes. Bruk av protokolltakst For eiendommer der sjablongtaksten fraviker omsetningsverdien vesentlig, skal det føres særskilt protokoll hvor årsakene til avvikene fremkommer. Dokumentasjon av faktafeil Dersom besiktiger oppdager avvik i fakta i forhold til takseringsgrunnlaget og der faktainformasjon mangler, skal besiktiger måle inn rette arealer slik at takseringsgrunnlaget kan korrigeres. Omtaksering Omtaksering skal vurderes dersom endringer på eiendommen gir grunnlag for endret eiendomsskattetakst. Sakkyndig nemnd avgjør om omtaksering skal gjennomføres. Se for øvrig eiendomsskatteloven 8A-3 pkt Andre rammer for taksering Konsesjonspliktige landbrukseiendommer Bebygde eiendommer i LNF-område som er større enn 100 dekar, og eiendommer som har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog er konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Informasjon om hvilke eiendommer i Eidsberg kommune som blir vurderte som konsesjonspliktige, blir innhentet fra avdeling for plan, miljø og landbruk. Ikke måleverdig areal i Matrikkel som likevel har takstverdi Det kan finnes tilfeller der bygningsdeler eller etasjer ikke er definerte som måleverdige i Matrikkelen, men som helt klart har takstmessig verdi. Slike tilfeller blir identifiserte under besiktigelse, merket og lagt fram for sakkyndig nemnd. Fredede og vernede bygninger håndteres særskilt. 5.4 Juridiske avklaringer Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet, juridiske miljø og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til eiendomsskatteloven. Nedenfor går vi gjennom noen sentral juridiske avklaringer som vil være viktige for Eidsberg kommune i samband med normal taksering. Det er eiendommen som objekt som takseres Det blir ikke lagt vekt på potensialet til eiendommen. Det er eiendommen som objekt slik den framstår på takseringstidspunktet som blir taksert. Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved taksering Det er eiendommen som objekt som skal takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen gjennom f.eks. private avtaler, skal ikke vurderes. For eksempel vil en avtale om borett ikke påvirke taksten. Side 13

14 Statlige og kommunale AS Alle organisasjoner som er en del av kommunen eller staten sin virksomhet og som er omgjort til offentlige eide AS og dermed egne juridiske organisasjoner, skal betale eiendomsskatt på lik linje med andre juridiske organisasjoner dersom lovverk eller forskrift ikke entydig sier noe annet. Hvilke eiendommer som skal ha fritak etter eiendomsskattelovens 5, er ikke en politisk vurdering Eiendomsskattekontoret setter opp en liste til orientering for sakkyndig nemnd. 6. Klage på takst og/eller eiendomsskatten 6.1 Klagerett Skattyter kan klage på taksten og/eller utskrivingen av eiendomsskatten innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskatte-listen er lagt ut. Klage over takster kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. 6.2 Oversittelse av klagefrist Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling så framt parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 6.3 Klage på vedtak fattet av eiendomsskattekontoret Hvis klagen gjelder et vedtak (utskrivingsvedtak) som er fattet av eiendomsskattekontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten), kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda. 6.4 Klage på vedtak fattet av sakkyndig nemnd Ved klage over vedtak (takstvedtak) fattet av den sakkyndige nemnd, oversender eiendomsskattekontoret sakens dokumenter til sakkyndig nemnd (underinstansen). Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner klagen begrunnet. I motsatt fall oversendes klagen til klagenemnda. 6.5 Klagenemndas behandling Ved klage over taksten skal klagenemnda dra på befaring av eiendommen. Klagenemnda utarbeider en protokoll med en kort begrunnelse for klagevedtaket. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt ved klage på taksten. Vedtaket må ta stilling til klagerens anførsler. 6.6 Omgjøring til gunst for klager Når klagen tas til følge, skal utskrivingen rettes til skattyters gunst innen 3 år fra utgangen av skatteåret. Side 14

15 6.7 Omgjøring til ugunst for klager Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan omgjøre vedtaket til ugunst for skattyter, jf. eiendomsskatteloven 17. Retten til å rette utskrivinga til ugunst for skattyter går tapt om retten ikke er benyttet innen 1. mars året etter utskrivingen. Har feilen sammenheng med at eieren har brutt opplysningsplikten eller plikten til å medvirke til befaring, kan utskrivingen rettes innen tre år fra utgangen av skatteåret. Taksten kan likevel rettes til ugunst for skattyter med virkning framover i tid. 6.8 Klage på takst som er fastsatt etter formuesgrunnlaget på boligen For boliger med formuesgrunnlag skal klage over verdsettelsen rettes til Skatteetaten. Eier har en utvidet klagefrist (klageadgang): Første gang en bolig verdsettes etter eiendomsskatteloven 8 C, er fristen for å klage over vedtak som får betydning for eiendomsskatten, seks uker fra skatteseddelen mottas fra kommunen, jf. skatteforvaltningsloven 13-4 annet ledd annet punktum. Dersom eier får medhold i klage til Skatteetaten, må eiendomsskatten rettes tilsvarende, jf. esktl. 17 fjerde ledd. 6.9 Om klage har oppsettende virkning Klage har ikke oppsettende virkning. Eiendomsskatt må derfor betales til fastsatt forfall. 7. Rammer for kommunikasjon med eiere av eiendom Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takstene som blir lagt ut til offentlig ettersyn. Nemnda har derfor interesse av at eierne har kunnskap om hvordan takseringen er lagt opp og hvilke rettigheter de har i samband med takseringen. Nedenfor følger strategi og konkrete tiltak nå det gjelder kommunikasjon. 7.1 Åpen kommunikasjon Alle som ønsker det, kan få innsyn i takstgrunnlaget for egen eiendom både når det gjelder metode for takseringen, faktagrunnlag, sjablonger og vurderinger. Informasjonen skal ta sikte på å skape bred forståelse for takseringen. Kommunen informerer om problemstillinger som den av erfaring vet at eierne spør om. Dette skal medvirke til at de kan få den informasjon de etterspør og prosjektet kan få færre forespørsler fra enkeltpersoner. Kommunen krever skriftlig dokumentasjon fra eierne om faktafeil. Kommunen godtar muntlige forespørsler om å delta på besiktigelsen. Kommunen fastsetter tidspunkt for besiktigelsen. Kommunen utarbeider et eget opplegg for kommunikasjon i samband med utlegging av takster til offentlig ettersyn. Det etableres egne sider med informasjon om eiendomsskatt på kommunens nettsider. Det legges ut løpende informasjon på kommunens offisielle facebooksider og andre sosiale medier. Det skal gis informasjon om metode for utregning ved taksering i samband med utsending av brev om takst og skatt. Side 15

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Meråker kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 23. februar 2017 Rammer og retningslinjer for takseringen

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Kongsberg kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Kongsberg kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Kongsberg kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd 19. februar 2015 Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Snåsa kommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt, 27.03.2014.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger bystyret én skattetakstnemnd, jf eiendomsskatteloven

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune. Rådmannens forslag

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune. Rådmannens forslag Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune Rådmannens forslag 13.01.2017 Innholdsfortegnelse KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 4 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN... 5 KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN...

Detaljer

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune 1 Kristiansand kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Endelig vedtatt av Sakkyndig nemnd i møte 22. februar 2011. Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET 17.03.2016 SAK 14/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Opprettelse, medlemmer, m.v. Kommunestyret i Hammerfest kommune har 1 i medhold av

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sortland kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Sakkyndig ankenemnd i møte 26.08.09 og 31.08.09 Sist revidert og vedtatt 15.03.2010

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT Dokumentet er utarbeidet av sakkyndig nemnd i Hemne kommune og danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 Side 1 av 6 KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger

Detaljer

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14.

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14. Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Vedtatt i Nesset kommunestyre, 11.12.2014, sak 102/14. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4)

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven)

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Dette dokumentet gjelder for all taksering i perioden 2017 til 2026. Endelig

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Innhold 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Takseringsmetode...4 2.1 Fakta om eiendommen... 4 2.2 Vurdering av eiendommen... 4 3 Ytre rammeforutsetninger...5

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 25.01.2016 i sak 2/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg velger kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 16.02.2017 INNLEDNING... 3 1. RAMMEBETINGELSER... 4 1.1. JURIDISKE RAMMER... 4 1.2. POLITISKE RAMMER... 4 1.3. TEKNOLOGISKE RAMMER...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND / SAKKYNDIG ANKENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en Sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Arendal

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt

Takseringsregler for eiendomsskatt Forslag til Takseringsregler for eiendomsskatt Balsfjord kommune 2017 2026 Innhold 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer for takseringen... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Politiske rammer...

Detaljer

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Etnedal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Styringsgruppa for Eiendomsskatt Vedtatt i kommunestyret 13. januar 2011 Rammer

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.08 Endelig behandlet i kommunestyret 24.06.08 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering

Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering Ballangen kommune Sakkyndig nemnd Vedtatt den 4.11.2015 under sak 5/15 Avsnitt Innholdsfortegnelse Side Innhold 1. Taksering av eiendommer i Ballangen kommune...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Nesset kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven.

Nesset kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Nesset kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Versjon 8: Vedtatt 19.02.2015 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer og danner grunnlag for alle taksering som blir

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND OG KLAGENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger bystyret en sakkyndig takstnemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune Vedtatt av kommunestyret 13. september 2016 Revidert 7.11.16 i medhold av vedtektenes 6-5 Revidert 13.12.16 i sak 160/16 i Kommunestyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen...

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen... Fræna kommune Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Fræna kommune med virkning fra 1. januar 2014 Vedtatt 05. 02. 2014 Taksering

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE Eiendomsskattevedtekter i Sigdal Kommune - revidert 22.09.2016 Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Stor-Elvdal kommune Stab og støtte Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, 232 14.11.2016 10568/2016 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune Kommunestyret K-sak 84/13 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2441-6 232 HK/RÅD/ERO 27.11.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane.

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Gran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Vedtatt i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt i møte 29. juni 2005. Revidert i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 )

Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 ) Side 1 av 6 Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 ) Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013 med endringer

Detaljer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Børsa 10.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET.... 3 1.1. HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 5 2.1. FAKTA OM EIENDOMMEN... 5 2.2.

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Mandal kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for takseringen

Mandal kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for takseringen Mandal kommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for takseringen Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt,

Detaljer

HVA DOKUMENTET OMFATTER...

HVA DOKUMENTET OMFATTER... Bardu kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt revidert 2013 Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 24.04. 2007. og 16.01.2014 Skattetakstnemnda,

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer