Friluftsliv Deltidsstudier 2006/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftsliv Deltidsstudier 2006/07"

Transkript

1 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv Deltidsstudier 2006/07 Søknadsskjema sendes: Norges idrettshøgskole Friluftsliv Deltid Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 Oslo 1 Beta Grafisk AS

2 Friluftsliv deltid studiepoeng Friluftsliv utgjør et særegent innslag i norsk kultur og omfatter en rekke aktiviteter og turformer som har lange tradisjoner i Norge. Norges idrettshøgskole tilbyr videreutdanning i friluftsliv på deltid. Deltidsstudiet i friluftsliv passer for alle som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Se også Friluftsliv deltid del 1 (FLD1) går over ett år og gir 30 studiepoeng. Med bakgrunn i del 1, kan studentene fortsette på Friluftsliv deltid del 2 (FLD2) som gir 30 studiepoeng i løpet av ett år. Litt om deltidsstudiene i friluftsliv: Studiene gir et praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid med friluftsliv innen skoleverket (grunnskole- og videregående skole, leirskole, folkehøgskole) og i barnehager, innen forebyggende helsearbeid og rehabilitering, innen friluftslivsorganisasjonene, innen reiseliv og turisme og innen natur- og friluftslivsforvaltningen. Gjennom studieårene skal studentene tilegne seg ferdigheter og kunnskaper som gir grunnlag og forutsetninger for planlegging og gjennomføring av turer med grupper. I studiene vektlegges miljøorientering og ulike måter å arbeide med dette. Innholdet i studiene er bygd opp omkring tre hovedområder: Praktiske ferdigheter knyttet til det å være ute og utøve ulike former for friluftsliv i ulike naturtyper til forskjellige årstider. Kunnskap om hvordan en tilrettelegger, gjennomfører, leder og vurderer arbeid med ulike grupper ute og om sikker ferdsel. Kunnskap om friluftslivets betydning og vilkår gjennom fordypning i tema som hva er friluftsliv, friluftslivets historie, miljøvennlig friluftsliv, friluftsliv og forvaltning og friluftsliv som kulturelt fenomen. De to deltidsstudiene gir samlet kompetanse tilsvarende 2. år av Bachelor i Idrettsvitenskap med fordypning i friluftsliv (BA2 Friluftsliv). NIH arrangerer Friluftsliv deltid 1 og Friluftsliv deltid 2. I tillegg har NIH desentralisert studium i Friluftsliv deltid 1 (FLDT1) i Gjøvik-regionen i samarbeid med OPUS. 2 3

3 Friluftsliv deltid del 1 (FLD1): Studiet har hovedfokus på utvikling av egenferdigheter og forståelse av arbeid med friluftsliv. Gjennom studiet vil en utvikle ferdigheter og erfaring innen utvalgte områder av friluftslivet og utvikle evne til trygg ferdsel. Studiet består av samlinger knyttet til forskjellige naturmiljøer; kyst, nærmiljø (barmark/vinter), fjell (barmark/vinter), skog og vann. Evaluering Løpende evaluering av basisferdigheter basert på 100% aktiv deltagelse Evaluering av refleksjonsnotater, praksisrapporter og egen utviklingsplan Skriftlig hjemmeeksamen Studiet starter i august 06 og avsluttes i juni 07, gitt tilstrekkelig antall søkere. Friluftsliv deltid del 2 (FLD2): Studiet gir en fordypning i de ulike naturmiljøene, teoretisk friluftslivsfaglig forankring og kompetanse for arbeid med friluftsliv. Studiets mål er å kvalifisere for profesjonelt og reflektert arbeid innen forskjellige områder av friluftsliv. Gjennom veiledet praksis får studentene erfaring med arbeid med friluftsliv. Studiet består av samlinger knyttet til ulike naturmiljøer og ulike temaer. Evaluering Løpende evaluering av basisferdigheter basert på 100% aktiv deltagelse Evaluering av refleksjonsnotater, praksisrapport og egen utviklingsplan Skriftlig hjemmeeksamen Studiet starter i august 06 og avsluttes i juni 07, gitt tilstrekkelig antall søkere. 4 5

4 ARBEIDSMÅTER I STUDIENE: Studiene er praktiske og prosessorienterte. Det innebærer at det i løpet av og mellom samlingene vil være: aktivt friluftsliv erfaringsutveksling og refleksjon skriftlige oppgaver og refleksjonsnotater utarbeiding av egen utviklingsplan for studieårene praksis Praktiske opplysninger om studiene: Varighet: 1 år (FLD 1) + 1 år (FLD 2) Det er mulig å følge kun FLD 1. FLD 2 forutsetter FLD 1 Antall studiepoeng: Studieavgift: Kr per semester. Avgiften dekker litteratur trykket på NIH. I tillegg kommer semesteravgift. Studentene dekker selv reise til og fra samlingene, eventuelle boutgifter og pensumlitteratur. Studiene er en prosess der den enkelte student får betydelig ansvar for egen og andres læring. Studiene tar sikte på å videreutvikle studentenes iboende kvaliteter med mulighet for individuelle ønsker og tilpasninger. Både faglig, pedagogisk og personlig utvikling hos hver enkelt student blir vektlagt. Studiene legger vekt på praksisfellesskap, tilegnelse av faglig identitet, læring gjennom handling og refleksjon. Friluftslivsfaget integrerer både følelsesmessige, intellektuelle og psykomotoriske aspekter i læringsprosessen. Studiene er i stor grad basert på selvstyrt læring. Studentene utarbeider en egen utviklingsplan som står sentralt. Gjennom arbeidet med egen utviklingsplan legges det til rette for den enkelte student sin kompetanseutvikling. Aktiv deltakelse er en forutsetning. Studiene er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig. Studiene knyttes til studentenes nåværende eller fremtidige arbeidssituasjon. Deler av studiet blir tilrettelagt via Class Fronter, og studentene må ha tilgang på pc med internett. Opptakskrav: Opptak: Innsending av søknad: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Realkompetanse er all den relevante kompetanse en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkere med realkompetanse må ha de nødvendige kvalifikasjoner for studiet de søker opptak til. Se for øvrig veiledning for utfylling av søknad om opptak. Søknad på eget søknadsskjema. Søknadsskjema får du ved å Finne skjemaet på Sende en e-post til og be om å få skjemaet tilsendt Søknaden må underskrives og sendes i en konvolutt merket Søknad friluftsliv deltid. Les veiledning for utfylling av søknadsskjemaet. Løpende opptak fra 1. mars til 1. mai

5 PLAN FOR FRILUFTSLIV DELTID DEL 1 (FLD1) 2006 / 2007 PLAN FOR FRILUFTSLIV DELTID DEL 2 (FLD2) 2006 / 2007 Nærmiljø barmark Lørdag 19. tirsdag 22. august 2006 Introduksjon til studiet. Innføring i EUP og selvstyrt læring i studentperspektiv. Erfaringer med nærmiljøaktiviteter: bål, matlaging, ly og leir, leker, aktiviteter med tau, orienteringsaktiviteter. Kyst I Fredag 8. tirsdag 12. september 2006 Erfaringer med kystmiljø. Fiske, krabbefangst, padling, seiling, orientering, kystkultur, førstehjelp. Livreddende ferdigheter forbundet med vannmiljø. Fagdidaktikk og konfluent pedagogikk. Kyst II Fredag 1. onsdag 6. september 2006 Planlegge, lede, vurdere og justere undervisning, turer og kurs i kystmiljø, herunder sikkerhet, førstehjelp og kameratredning. Samfunnsfaglige og kulturelle perspektiver på friluftsliv i kystmiljø i Norge. Fjell barmark II Lørdag 23. tirsdag 26. september 2006 Kunnskap og ferdigheter knyttet til friluftsliv i fjellmiljø i sommerhalvåret samt pedagogisk og fagdidaktisk arbeid i dette naturmiljøet. Samfunnsfaglige og kulturelle perspektiver på friluftsliv i fjellmiljø i Norge. Fjell barmark I Torsdag 28.september søndag 1.oktober 2006 Orientering og veivalg, sikker ferdsel, leir og overnatting, utstyr og bekledning. Fagdidaktikk, natur- og kulturtema og førstehjelp. Nærmiljø vinter Torsdag 30. november søndag 3. desember 2006 Enkelt friluftsliv, turglede, lek om vinteren med og uten ski, ly og leir, bål vinterstid. Fagdidaktikk og samarbeidslæring. Orientering. Pedagogikk og fagdidaktikk Tirsdag 30. januar fredag 2. februar 2007 Pedagogikk og fagdidaktikk i friluftsliv. Se sammenhenger mellom praksis og teori. Den didaktiske relasjonsmodellen, fagdidaktikk og selvstyrt læring i lærerperspektiv. Introduksjon til friluftsliv i vinterfjellet. Fjell vinter I Torsdag 8. søndag 11. mars 2007 Sikker ferdsel, bygge og bo i snøen, orientering og veivalg, utstyr og bekledning. Fagdidaktikk. Skog og vann I Torsdag 10. søndag 13. mai 2007 Ferdsel med kano, ly og leir. Fagdidaktikk. Oppsummering av studieåret. Friluftsliv Mandag 23. torsdag 26. oktober 2006 Utdype, ordne og skape sammenheng i problemstillinger knyttet til arbeid med friluftsliv i forskjellige kontekster. Friluftsliv i et samfunnsfaglig perspektiv. Ledelse i friluftsliv. Fjell vinter II Onsdag 14. søndag 18. februar 2007 Planlegge, lede, vurdere og justere undervisning, turer og kurs i fjellmiljø vinterstid. Bolig i snø. Kompetanse for å ivareta sikkerhet, herunder orientering og veivalg, førstehjelp, sikkerhetsvurdering og kameratredning knyttet til snø og skred. Fjell vinter III Tirsdag 13. fredag 16. mars 2007 Videreføre tema fra Fjell vinter II og gi ytterligere innsikt og erfaring gjennom ferdsel og opphold i vinterfjellet. Lederrollen under krevende forhold. Skog og vann II Torsdag 31. mai søndag 3. juni 2007 Kunnskaper og ferdigheter knyttet til friluftsliv i skog og vann. Fagdidaktisk arbeid i disse naturmiljøene. Oppsummering av studiet. Studiet avsluttes medio juni 2007 Studiet avsluttes medio juni

6 Desentraliserte studier i friluftsliv Norges idrettshøgskole tilbyr i samarbeid med OPUS Gjøvik-regionen friluftsliv deltid del 1 (FLDT1). Studiet bygger på samme studieplan som det ordinære FLD1-studiet. Med bakgrunn i del 1 kan studentene fortsette på friluftsliv del 2 (FLD2) på NIH. Feltarbeidet i dette desentraliserte studiet foregår hovedsakelig i Gjøvik-regionen, med bruk av Mjøsa, Totenåsen, Vestre Gausdalsfjell og Fjorda. Studiet administreres av OPUS avdeling Lena videregående skole. Dette studiet legger opp til åtte samlinger i løpet av studieåret. Samlingene varer vanligvis fra torsdag til lørdag. SPØRSMÅL OM DELTIDSSTUDIENE I FRILUFTSLIV RETTES TIL: Norges idrettshøgskole Senter for etter- og videreutdanning Telefon: (sentralbord) / / E-post: På søknadsskjemaet skal du krysse av for hvilket deltidsstudium i friluftsliv du søker. Plan for Friluftsliv deltid i Gjøvik-regionen (FLDT1) 2006/07: Nærmiljø vann og strandområde august 2006 Introduksjon til studiet og den fagdidaktiske forankringen. Innføring i EUP og selvstyrt læring i studentperspektiv. Erfaringer med nærmiljøaktiviteter knyttet til Mjøsa. Orientering, ro, fiske, bål, matlaging, ly og leir og livreddende ferdigheter forbundet med vannmiljøet. Nærmiljø barmark september 2006 Fagdidaktikk/konfluent pedagogikk. Erfaringer med skogmiljø. Orientering, bruk av redskaper som kniv, øks og sag. Enkel gapahuk, leiker, bruk av tau, båltyper og matlaging, planter og dyr. Fjellmiljø barmark oktober 2006 Fagdidaktikk/kontekstuell læring. Planlegging av tur, orientering og veivalg, sikker ferdsel, telt som bolig, utstyr og bekledning, mat og drikke. Nærmiljø vinter 30. november 2. desember 2006 Fagdidaktikk/samarbeidslæring. Orientering, førstehjelp, ski, leir, bål, utstyr og bekledning, sporing av dyr. Pedagogikk og fagdidaktikk februar 2007 Pedagogikk og didaktikk i friluftsliv. Utdype og skape en sammenheng mellom teori og praksis. Didaktisk relasjonsmodell og PBL. Natursti, skileik og forberedelser til friluftsliv i vinterfjellet. Fjellmiljø vinter mars 2007 Fagdidaktikk/praksisfelleskap. Planlegging av sikker ferdsel, orientering og vegvalg, kjennskap til snø, bygge og bo i snøen, utstyr og bekledning. Skogen og kulturlandskapet mai 2007 Fagdidaktikk/sammenhenger gjennom året. Sykkeltur, planlegging med tanke på sikkerhet, utstyr og bekledning. For informasjon om Friluftsliv deltid 1 (FLDT1) Gjøvik-regionen, ta kontakt med: OPUS Gjøvik-regionen v/torfinn Overn Postboks 133, 2851 Lena E-post: Telefon: / Telefax: Se også: Opptak: Opptak foregår etter at NIH har mottatt komplett søknad med bekreftede kopier av vitnemål/ attester. Tilbud om studieplass sendes i posten til søkerne. Bekreftelse eller frasigelse av plassen må skje skriftlig innen dato oppgitt på mottatt brev. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Når studieplassen er bekreftet, sendes giro for første rate av studieavgiften (stor kr 5.250,-), med betalingsfrist innen 2 uker. (Dersom søkeren trekker seg etter vil dette beløpet ikke bli refundert.) Datoer og frister Løpende opptak fra 1. mars til 1. mai Skog og vann 31.mai - 2. juni 2007 Fagdidaktikk/oppsummering og evaluering. Padling med kano/kajakk, bo i lavvo og kanohuk, sikker ferdsel, utstyr og bekledning