Årsberetning og regnskap 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 1999"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 1999

2 Innhold Hovedtall fra regnskapet Til aksjonærene Styrets beretning Revisjonsberetning Resultat og balanse Noter til regnskapet Kontantstrømanalyse Konsernbudsjett Vedtekter Husstandsdekning Tall fra avisdriften Generalforsamling fredag 26. mai 2000 kl i Folkets Hus, Hamar Dagsorden 1. Åpning a. Godkjenning av fullmakter b. Valg av dirigent c. Valg av sekretær d. Valg av to personer til å underskrive protokollen e. Valg av tre personer til å forestå eventuell opptelling av stemmer ved votering 2. Årsoppgjør 1999 Årsberetning Resultatregnskap Balanse med noter Revisors beretning 3. Anvendelse av overskudd 4. Fastsettelse av revisors honorar, honorar til styrets leder og til styrets medlemmer 5. Kjøp av aksjer i eget selskap Omslagsfoto: Hamardomen Hedmarksmuséets fotoavd. v/jan Haug 6. Valg a. Styret To styremedlemmer med personlige varamedlemmer for årene b. Valgkomitéen To medlemmer med personlige varamedlemmer for årene

3 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Hovedtall konsern Resultatoversikt (tusen kr) Driftsinntekter Driftsresultat Drifttsbidrag Resultat før skattekostnad Årets resultat Balanseoversikt (tusen kr) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital Nøkkeltall: Driftsmargin Driftsresultat/Driftsinntekter 10,0% 10,3% Driftsbidrag/Driftsinntekter 16,7% 16,4% Egenkapitalprosent Egenkapital/Totalkapital 56,5% 50,5 Likviditet Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 119% 118% Pantelån pr (mill. kr) 0,0 0,0 Årsverk Avisen Hamar Arbeiderblad Opplag, gjennomsnitt pr. dag Gjennomsnittlig sider pr. dag (tabloid) 58,7 58,0 Annonsevolum i spaltemillimeter (tusen) Resultat før skatt konsern 20 Hamar Media AS skiftet navn fra Hamar Arbeiderblad AS på generalforsamlingen 15. mai Bedriften endret selskapsform fra andelslag til aksjeselskap 9. mai 1964 og har foretaksnummer MVA Datterselskap: Hamar Arbeiderblad AS, med foretaksnr Utgiver av avisen Hamar Arbeiderblad, første gang 30. mars Mill. kr Idé Trykk AS, med foretaksnr Trykkeri for arktrykk og rotasjonstrykk. Idé Makker AS, med foretaksnr Reklame- og informasjonsbyrå. Mjøs Distribusjon AS, med foretaksnr Totalleverandør av distribusjonstjenester på Hedemarken. -5 Radio Hamar AS, med foretaksnr Radiostasjon for Hedemarken. -10 Hamar Nettsenter AS, med foretaksnr Totalleverandør av internettjenester. 3

4 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Til aksjonærene 1999 konsolideringsåret Året 1999 ble et godt, men arbeidsomt år for Hamar Media. Den nye organisasjonen har kommet på plass, vi har tilpasset styringsform og produksjonsrutiner. Omorganiseringen førte også med seg ombygging og oppgradering av bedriftens lokaler for å skape et rasjonelt og godt arbeidsmiljø. Slik sett har vi lagt bak oss et konsolideringsår. Til tross for dette, klarte vi også i 1999 å styrke våre markedsandeler og skape gode økonomiske resultater. Hamar Arbeiderblad satte ny opplagsrekord med eksemplarer, mens våre konkurrenter hadde tilbakegang. Også på de øvrige forretningsområdene hadde vi i 1999 en positiv utvikling. Arnfinn Johnsen Til tross for konkurranse fra radio, TV og andre informasjonskanaler, har avis som medium holdt stand. Nordmenn er fortsatt verdens mest avislesende folk. Vi må imidlertid forberede oss på at det neste tiåret blir en atskillig større utfordring for avisen Hamar Arbeiderblad enn de 75 år den har eksistert. Det er i lys av dette vi må se endringsprosessene vi har gjennomført de siste årene det blir stadig viktigere å definere innhold, informasjon og kommunikasjon som kjernevirksomheten vår, og ikke det fysiske medium. Det betyr selvsagt ikke at avis nedprioriteres til fordel for annen virksomhet. Men det betyr at vi engasjerer oss i nye forretningsområder for å understøtte og trygge hele virksomheten vår. Stor markedsmakt og god tilgang på kapital og arbeidskraft har i årtider vært ensbetydende med høy verdi på bedriften. I «den nye økonomien» er det ikke nødvendigvis slik. Noen få mennesker med høy kompetanse og gode ideer skaper nå bedrifter som utfordrer tradisjonsrike bransjer og foretak og oppnår en betydelig verdsettelse av virksomheten. I motsetning til bedrifter flest, er det så å si ikke tilført kapital til vår virksomhet det er de ansatte som har skapt virksomheten og de verdiene som ligger her. Slik vil det i ennå sterkere grad bli hjernekapitalen blir en stadig viktigere del av bedriftens totalverdi. Kunnskap, idéer, motivasjon, organisering og ledelse blir derfor viktige innsatsområder i tida framover. Dette betyr at vi må bli mer konkurransedyktig i arbeidsmarkedet og derfor finne nye måter å tiltrekke oss og holde på «hjernekapital». Roger Bjurling adm. direktør 4

5 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Styrets beretning Konsernet Hamar Media Generalforsamling og styre Selskapets forrige generalforsamling ble holdt 4. juni 1999 i Folkets Hus, Hamar. Personalet og arbeidsmiljøet Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk for konsernet i perioden (ekskl. avisbud). Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at Hamar Media AS kan kjøpe inntil 130 aksjer i eget selskap. Fullmakten gjelder i 18 måneder. Styrets forslag til årsoppgjør og anvendelse av overskudd for 1998 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet for 1999 ble tatt til etterretning. Generalforsamlingen fastsatte møtegodtgjørelse for styrets medlemmer til kr pr. møte honorar til styrets leder utgjør 10% av adm. direktørs lønn. Revisor godtgjøres etter regning. Det er holdt 5 styremøter siden forrige generalforsamling Antall årsverk Organisering Konsernet Hamar Media består av morselskapet Hamar Media AS og datterselskapene Hamar Arbeiderblad AS, Idé Trykk AS, Idé Makker AS, Mjøs Distribusjon AS, Hamar Nettsenter AS og Radio Hamar AS, jfr. figuren under. Morselskapet forvalter eierinteressene i alle datterselskapene og ivaretar økonomi-, personal- og IT-funksjonene, samt eiendomsforvaltningen for hele konsernet. Alle selskapene driver sin virksomhet fra Hamar. Hamar Media AS har eierinteresser i annonsesamkjøringen H/O Media AS. Hamar Media AS er også medeier i A-pressens Osloredaksjon AS (APOR) og Norsk Telegrambyrå AS. Hamar Media hadde ved utløpet av året 157 faste medarbeidere. I tillegg kommer 124 deltidsansatte avisbud, samt frilansmedarbeidere. Morselskapet hadde 13 ansatte ved årsskiftet. Det er etablert internkontrollsystem for alle bedriftene i konsernet. Bedriftene i konsernet benytter ikke produksjonsmetoder som forurenser det ytre miljø. Arbeidsmiljøet i Hamar Media AS må karakteriseres som tilfredsstillende. Totalt sykefravær utgjør 2,9% av total arbeidstid, mot 3,5% i fjor. Det har ikke blitt rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Hamar Media samarbeider med andre mediebedrifter og presseorganisasjoner på ulike områder. Selskapet deltar i bransjesamarbeidet i Norske Avisers Landsforening, som nå også er A-presse-bedriftenes arbeidsgiverorganisasjon. Administrasjonsavd. Hamar Media AS H/O Media AS Økonomiavd. Hamar Arbeiderblad AS Mjøs Distribusjon AS Idé Trykk AS Idé Makker AS Hamar Nettsenter AS Radio Hamar AS 5

6 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Forretningsområdene Avis Det totale avisopplaget i Norge holder seg relativt stabilt på ca 3 mill. eksemplarer, men hadde i 1999 en nedgang på 0,4% ( eksemplarer). Norge ligger på verdenstoppen i aviskonsum. De generelle trekk i avismarkedet er at lokalavisene holder sin sterke stilling, løssalgs- og nisjeavisene har samlet framgang og aviskonsumet på søndager vokser. Opplagsutviklingen for Hamar Arbeiderblad i perioden er vist i diagrammet under. I 1999 hadde Østlendingen en tilbakegang på 471 eks. Ringsaker Blad hadde en fremgang på 56 eks. Hamar Arbeiderblad kom i 1999 ut med 303 avisutgaver. Avisutgivelsen omfattet avissider fordelt på sider redaksjonell tekst og sider annonser. Den gjennomsnittlig redaksjonelle andel av avisvolumet er 64,0%. Det gjennomsnittlige sidetallet per dag i 1999 var 58,7 mot 58,0 i Det totale annonsevolum i Hamar Arbeiderblad økte i 1999 med 9,9%. Diagram viser Hamar Arbeiderblads annonseutvikling i perioden Opplagsutvikling Annonsevolum Nettoopplaget økte med 164 eks. fra i 1998 til i Hamar Arbeiderblad leses nå daglig av ca personer over 13 år. Nedenstående diagram viser utviklingen i opplaget for Hamar Arbeiderblad og våre lokale konkurrenter de siste årene. 105% 103% 101% 99% 97% 95% 93% 91% 89% 87% 85% Hamar Arbeiderblad Ringsaker Blad Opplagsendring Østlendingen/HD Arbeidets Rett Diagrammet forteller at det kun er Hamar Arbeiderblad som har hatt positiv utvikling i denne perioden en økning på eks. Østlendingen/HD hadde i perioden en opplagstilbakegang på eks., mens Ringsaker Blads opplag er redusert med eks. Annonsevolumet utviklet seg negativt i årene , men i 1993 ble denne trenden brutt. Volumet har de siste årene ligget stabilt, men i 1999 fikk vi en betydelig økning og satte ny annonserekord. Dette skyldes i første rekke nyetableringer i lokalmarkedet og en markedsavdeling av høy standard. Annonsevolumet i 1999 lå på ca 11 mill. mm. Østlendingen hadde til sammenligning et annonsevolum på 5,6 mill. mm., som tilsvarer omlag 51% av Hamar Arbeiderblads annonsemengde. Nedenstående tabell viser Hamar Arbeiderblads annonseomsetning i 1998 og 1999 fordelt på ulike salgskanaler. Annonseomsetning i mill. kr Salgskanal Endring Direkte annonser 50,7 55,6 4,9 H/O Media 19,5 19,5 0 Media-Riks 0,9 0,4-0,5 Sum 71,1 75,5 4,4 (Avrundet) Media Riks er en annonsesamkjøring som omfatter 36 aviser. Media Riks ble nedlagt 31/12-99, men vil delvis erstattes av NR1ØST som er en samkjøring bestående av 16 aviser i østlandsområdet. Annonsesamkjøringen H/O Media er en salgsorganisasjon for Hamar Arbeiderblad, Oppland Arbeiderblad, Gudbrandsdølen Dagningen og Glåmdalen rettet mot reklamebyråer og annonsører. 6

7 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Gudbrandsdølen Dagningen tiltrådte samkjøringen 1. januar De samarbeidende avisers opplag er: Avis Opplag Endring Hamar Arbeiderblad Oppland Arbeiderblad Gudbrandsdølen Dagningen Glåmdalen Fellesopplag Reklame informasjon trykk Hamar Media er en betydelig leverandør av reklame-, informasjons- og trykkeritjenester ut over selve avisvirksomheten. Forretningsområdet omfatter virksomheten i de to selskapene Idé Trykk AS og Idé Makker AS. Idé Makker AS er et reklame- og informasjonsbyrå. Byrået skal arbeide med informasjons- og markedskommunikasjonsløsninger mot næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner. Selskapet skal også ha en koordinerende funksjon i forhold til totalkunder i Hamar Media. Etermedier Hamar Media har også engasjert seg i lokalradio- og lokaltvvirksomhet, men i 1999 valgte selskapet å selge alle sine aksjer i TV Innlandet til A-pressen. Radio Hamar AS ble overtatt av Hamar Media AS i 1997, og kom i «ordinær» drift ved årsskiftet 1998/1999. Bedriften har investert i rasjonelt utstyr som tillater radioproduksjon med relativt små ressurser. Lyttertallene har vist en fin utvikling etter relanseringen, reklamemarkedets interesse for radioreklame er også økende. Eiendom Hamar Media er en relativt stor eiendomsbesitter i Hamar sentrum. Foruten avishuset og trykkeri-/pakkeribygningen, består bygningsmassen av 4 mindre bygårder som er av Hamars tidligste bebyggelse (1880-årene). For å kunne utnytte alle arealer i den gamle bygningsmassen har det vært nødvendig å foreta relativt omfattende restaureringer, som først vil være avsluttet i løpet av Selve avishuset er ikke godt egnet for avisproduksjon. Det har derfor vært nødvendig med relativt omfattende ombygginger de siste årene for å tilpasse lokalene til nye organisasjons- og arbeidsformer og for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav. Idé Trykk AS er en grafisk bedrift med førtrykk, repro- og trykkerifunksjoner. Bedriften er utstyrt med produksjonsutstyr for framstilling av både reklame-/kontortrykksaker og aviser. Hamar Arbeiderblad trykkes av Idé Trykk AS. På sikt vil det neppe være økonomisk grunnlag for rotasjonstrykkerier som trykker kun én avis. Det er derfor innledet samtaler med de øvrige avisene i mjøsregionen om et framtidig trykkerisamarbeid. Distribusjon Hamar Media er en betydelig aktør i distribusjonsmarkedet. Dette skjer gjennom Mjøs Distribusjon AS, som har et budnett som dekker husstandene i Hamar-regionen. Selskapet distribuerer 13 avistitler, samt ordinær postkassereklame. Det helautomatiske pakkeriet til Mjøs Distribusjon bunter, adresserer og pakker aviser m.v. som trykkes i Idé Trykks rotasjonstrykkeri. Dette gir også selskapet muligheter for salg av innstikk i avisproduktet. Internett Hamar Media engasjerer seg i internettvirksomhet gjennom Hamar Nettsenter AS, som er en totalleverandør av internetttjenester. Tjenestene omfatter internettaksess, sikker betaling over internett, internettbutikker, intranett, webdesign, webpublisering og drift av internettløsninger. Bedriften jobber med fokus på internett og relasjonsmarkedsføring, hvor integrasjon og responshåndtering er viktige elementer. Hamar Nettsenters kunder er private bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. 7

8 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Økonomi Økonomi finansiering 1999 ble et godt økonomisk år for konsernet. Konsernresultat før skatt ble på 18,6 mill. kr, en økning på 0,5 mill. kr fra Nedenfor er angitt noen nøkkeltall for morselskapet og for hele konsernet. Morselskap Konsern Driftsbidrag 10,0 mill kr 26,7 mill kr Driftsresultat - 0,06 mill kr 16,1 mill kr Driftsmargin, brto 36,8% 16,7% Driftsmargin, nto - 0,02% 10,0% Resultat før skatt 13,4 mill kr 18,6 mill kr Egenkapital 75,6 mill kr 75,6 mill kr Egenkapitalprosent 79,9% 56,5% Konsernet Hamar Medias egenfinansiering etter skatt i 1999 var på 23,2 mill. kr nettoinvesteringene var på 13,6 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning ved årsskiftet var på 54,2 mill. kr. Bedriften har ingen pantegjeld. Resultater datterselskaper Under er vist en del nøkkeltall for virksomheten i datterselskapene: Omsetning Resultat Antall før skatt ansatte Hamar Arbeiderblad AS 129,0 mill kr 11,4 mill kr 100 Idé Trykk AS 32,6 mill kr 4,0 mill kr 22 Idé Makker AS 1) 3,5 mill kr - 0,1 mill kr 3 Mjøs Distribusjon AS 2) 35,8 mill kr 4,0 mill kr 10/124 Radio Hamar AS 3) 1,0 mill kr - 1,0 mill kr 4 Hamar Nettsenter AS 3,3 mill kr - 0,2 mill kr 5 1) Selskapet ble etablert 1. november ) Selskapet har 10 heltidsansatte og 124 deltidsansatte bud. 3) Selskapet ble kjøpt i 1997 og omstrukturert i Investeringer i konsernet Nettoinvesteringene i 1999 var på 13,6 mill. kr, mot 11,4 mill. kr i Investeringene fordelte seg slik: Investeringsobjekt 1999 mill. kr Bygninger/inventar 7,5 Kjøretøyer 0,8 EDB-utstyr/programvare m.m. 2,5 Sideparringssystem 1,1 Digitale kamera 1,4 Annet 0,3 Totalt 13,6 Investeringen i bygninger dreier seg om istandsetting av ubenyttede arealer i den eldste delen av bygningsmassen. IT-investeringene omfatter i hovedsak etablering av EDB-basert sideparringssystem, utskifting av alle kamera for digitalt bildesystem, samt utvidelse, oppgradering og utskifting av eksisterende datautstyr og programvare. Regnskapet for 1999 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og har således endret flere regnskapsprinsipper i forhold til i fjor. Endringene er beskrevet i notene. Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter for konsernet og for morselskapet Hamar Media AS gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det har etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. Styret kjenner ikke til noe vedrørende avsetningsforhold og prisutvikling for selskapets produkter som har betydning for bedømmelsen av det fremlagte årsregnskap. Regnskapet for 1999 for morselskapet Hamar Media AS viser et årsresultat etter skatt på 13,5 mill.kr. Selskapets frie egenkapital før utbytte per utgjør kr ,-. Styret foreslår følgende disponering av resultatet for 1999: Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital Avsetning fond vurderingsforskjeller Sum disponering

9 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Fremtidsutsikter Norsk økonomi var inne i en oppgangskonjunktur på tallet. Det var forventet at den ville kulminere i 1999, men nå ser det ut til at det også blir en moderat økonomisk vekst i de nærmeste årene. Dette vil bidra til et stabilt reklamemarked. Det forventes volummessig «nullvekst» i reklamemarkedet i 2000, men korrigert for prisøkning vil medieomsetningen øke med 2,5%. Merkevareannonseringen i avis forventes redusert med ca 2%. TV forventes å få en omsetningsvekst på ca 5%. Det er en økende interesse for radioreklame, som forventes å vokse med 10%. Internett-reklame vil øke betydelig, men er allikevel beskjeden som reklamekanal. Til tross for disse prognosene, vil avisene de nærmeste år fortsatt være den største reklamekanalen, men prognosene tilsier at avismediet vil tape markedsandeler også i Hamar Arbeiderblad har en sterk posisjon i det regionale annonsemarkedet, men kjededannelser gjør at annonsørene blir stadig større og beslutningstakerne færre dette gjør situasjonen stadig mer labil. Markedsmessig samarbeid avisene imellom er derfor viktigere enn noensinne. Annonsesamkjøringen H/O Media har bidratt til å styrke vår posisjon i forhold til våre konkurrenter i Mjøsregionen. Vi forventer at den nye annonsesamkjøringen NR1Øst, som dekker en større del av Østlandsområdet, vil styrke oss ytterligere. Hamar Arbeiderblad kunne også i 1999 vise til opplagsøkning, mens våre konkurrenter gikk tilbake. Det er fortsatt rom for opplagsvekst i primærmarkedet gjennom økte markedsandeler. Konkurransen i opplagsmarkedet har imidlertid hardnet til etter at Orkla/Østlendingen satset betydelige ressurser i Hamar Dagblad. Vi møter denne utfordringen med produktforbedringer, utvidelse av journaliststaben og økt markedsinnsats. For å skaffe seg en bredere virksomhetsplattform har Hamar Media beveget seg inn i nye forretningsområder. Engasjementet i disse områdene er relativt beskjedent. Avisutgivelsen vil være kjernen i konsernets virksomhet i overskuelig framtid. Hamar Medias økonomi har styrket seg betydelig de siste årene. Dette har gitt konsernet muligheter til å oppgradere virksomheten teknologisk og bygningsmessig. Det økonomiske hovedmål for konsernet er nå å sikre det resultatnivået som er opparbeidet, slik at fornyelse av produksjonsutstyr og eiendommer kan skje gjennom egenfinansiering. Virksomheten i 1999 tilfredsstilte dette målet. Ordinært resultat før skatt ble på 18,6 mill. kr. Konsernets egenkapital økte med 10 mill. kr til 76 mill. kr i Egenkapitalandelen er 56,5%. Konsernbudsjettet for 2000 ender opp i et ordinært resultat før skatt på 15,7 mill. kr. Dette må ses i lys av den konkurransesituasjonen vi er inne i. Styret anser derfor dette resultatet som tilfredsstillende. Styret retter en varm takk til alle ansatte og øvrige medarbeidere for fin innsats i Videre retter styret en takk til lesere, kunder og alle våre samarbeidspartnere for et tillitsfullt samarbeid. Hamar, 13. april 2000 Styret for Hamar Media AS Hans Kolstad Marit Reidun Voll Stalsberg Marit Gilleberg Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Knut Storberget Bjørn Larsen Steinar Gleditsch Grønbekk Styremedlem Styremedlem Styremedlem Roger Bjurling Administrerende direktør 9

10 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Revisjonsberetning for

11 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Resultatregnskap Hamar Media as Konsern Noter Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Inntekt fra investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær kostnad Sum ekstraordinære poster Årsresultat Disponering av resultat Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Foreslått utbytte Avsetning til fond vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital Sum disponering

12 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Balanse Hamar Media as EIENDELER Konsern Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Balanse Hamar Media as EGENKAPITAL OG GJELD Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1300 aksjer à kr ,- ) 12, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 2, Annen egenkapital 2, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hamar, 13. april 2000 Styret for Hamar Media AS Hans Kolstad Marit Reidun Voll Stalsberg Marit Gilleberg Knut Storberget Steinar Gleditsch Grønbekk Bjørn Larsen styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Roger Bjurling administrerende direktør 13

14 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Noter til regnskapet for 1999 NOTE 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Endringene beskrives nedenfor. Det vises til note 2 for virkning av prinsippendringene. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varebeholdning Konsernets varebeholdning er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Lageret består i sin helhet av råvarer. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investering i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap som konsolideres vurdert til egenkapitalmetoden. Tidligere ble investeringer i slike selskap vurdert etter kostmetoden. For spesifikasjon av overgangsvirkning, se note 2. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter både direkte og forsikrede ordninger inkludert bedriftens antatte kostnad ved førtidspensjonering iht. AFP-ordningen. Tidligere ble ikke pensjoner balanseført etter NRS. Se note 2 for overgangsvirkning. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt), og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster ihht skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Konsern Selskapets datterselskaper fremgår av note 7. Med unntak av datterselskapene Radio Hamar AS og Ide Makker AS, er selskapene stiftet av morselskapet. Det foreligger ikke gjenværende merverdier i konsernregnskapet. Intern omsetning og interne mellomværender er eliminert i konsernregnskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. NOTE 2: Endring i regnskapsprinsipper Med virkning fra innførte selskapet nye regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av Virkningen av nye prinsipper på egenkapital og resultat for 1999 er vist nedenfor: Morselskap Konsern EK EK Overgang til egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap og datterselskap Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser Utsatt skatteffekt av prinsippendringer Sum egenkapitaleffekt Sammenlignbare tall Sammenligningstallene i balansen er omarbeidet iht. nye prinsipper. Resultattallene for 1998 er reklassifisert som følge av ny oppstillingsplan, men er ikke omarbeidet til nye prinsipper. NOTE 3: Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde og geografisk marked Pr. virksomhetsområde Morselskap Konsern Eiendomsvirksomhet Adm/IT-tjenester og utleie drifts-/ anleggsmidler Avisen Hamar Arbeiderblad Distribusjon aviser og trykksaker Trykkerivirksomhet Reklame- og informasjonsbyrå Radiovirksomhet Internettaksess og webpublisering Sum Inntektene kommer i hovedsak fra omsetning i Østlandsområdet. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er skatt hensyntatt i beregning av resultatandelen. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner (eks konsernbidrag), føres mot egenkapitalen. 14

15 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 4: Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Morselskap Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte / /121 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 1999 kr: Honorar for annen bistand utgjør for 1999 kr: NOTE 5: Pensjonskostnader,- midler og forpliktelser Hamar Media AS administrerer pensjonsordningene for hele konsernet. Datterselskapene betaler hvert år sin andel av årets pensjonskostnad til Hamar Media AS. Hamar Media AS regnskapsfører følgelig konsernets totalt forpliktelse i sitt selskapsregnskap. Morselskapet pensjonsordning omfatter alle fast ansatte, for tiden 13 personer Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Av morselskapets ansatte har 13 personer rett til førtidspensjon iht AFPordningen. Morselskapet betaler inn premie til AFP-ordningen samtidig som den dekker en andel av pensjonsutbetalingene til de personer som velger å benytte seg av førtidspensjonen. Morselskapets netto pensjonskostnad inkl. AFP-ordningen var i 1999 kr Konsernet har en kollektiv pensjonsordning som omfatter 152 ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Av konsernets ansatte har 152 personer rett til førtidspensjon ihht AFPordningen. Konsernet betaler inn premie til AFP-ordningen samtidig som den dekker en andel av pensjonsutbetalingene til de personer som velger å benytte seg av førtidspensjonen. I tillegg har 13 personer pensjoner som dekkes direkte over driften. Oversikten under viser konserntes totalt pensjonskostnad og forpliktelse: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført virkning av estimatavvik - Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,0 % Forventet årlig lønnsregulering og G-regulering 3,0 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5 % Forventet avkastning av fondsmidler 6,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. 15

16 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 6: Varige driftsmidler Morselskap Bygninger Øvrige Trykkeri Pakkeri Driftsløsøre Tomter Grønnegt. 64 byggninger bygning bygning inventar, Total maskiner mv. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk avskr Akk.avskr Balanseført verdi Årets avskrivninger Økomomisk levetid 5 50 år år 20 år 33 år 4 10 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Konsern Bygninger Øvrige Trykkeri Pakkeri Driftsløsøre Tomter Grønnegt. 64 byggninger bygning bygning inventar, Total maskiner mv. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk avskr Akk.avskr Balanseført verdi Årets avskrivninger Økomomisk levetid 5 50 år år 20 år 33 år 4 10 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Årets regnskap er belastet med leiekostn. av ikke aktiverte driftsmidler med kr , dette gjelder transportmidler. NOTE 7: Datterselskap, tilknyttet selskap Selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Aksjer i datterselskaper Inngående Årets Konsernbidrag Utgående Anskaffet balanse resultat etter skatt balanse Eierandel Idè Trykk AS ,0 % Mjøs Distribusjon AS ,0 % Hamar Arbeiderblad AS ,0 % Hamar Nettsenter AS ,0 % Radio Hamar AS ,0 % Idè Makker AS ,0 % Sum datterselskaper Hedmark Oppland Media AS ,0 % Totalt alle egenkapitalmetoden Det er ingen merverdier eller urealisert fortjeneste tilknyttet datterselskapene. Alle selskapene har sitt forretningskontor i Hamar. 16

17 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 8: Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler Anskaf- Balanseført felseskost verdi Norsk Telegrambyrå AS A-Pressen ASA A-pressens Osloredaksjon Nr1Øst Annonsesammenkjøring Andre aksjer Sum Hamar Media AS Konsernet i tillegg Inter Aksess AS Sum konsernet NOTE 10: Mellomværende med selskap i samme konsern, tilknyttet selskap Hamar Media s andel Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Langsiktige lån til datterselskaper forfaller senere enn ett år. Selskapet har kun mindre eierandeler i ovennevnte selskap. Markedsverdien på aksjene er ukjent, med unntak av aksjene i A-pressen ASA. Kursen på denne aksjen var kr 146,00 pr NOTE 9: Pantstillelser Det er stillet sikkerhet for enkelte pensjonsforpliktelser i form av pant i fast eiendom. Den bokførte verdi av pantheftede eiendeler utgjør kr , og av restgjelden er kr sikret med pant. 17

18 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 11: Skatt Selskapsregnskapet Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Utsatt skatt prinsippendringer ført mot EK Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Inntekt fra datterselskap etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 1999 Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Gjeld Sum Utsatt skattefordel Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: Tall i hele tusen Årsresultat x gj. nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad 86 Differanse Differanse skyldes: Permanente forskjeller - 22 Inntekt fra datterselskap etter egenkapitalmetoden Endrede midlertidige forskjeller Jfr. endret ligning 237 Konsernregnskapet Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Utsatt skatt prinsippendringer ført mot EK Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 1999 Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Sum Utsatt skattefordel Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: Tall i hele tusen Årsresultat x gj. nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse 144 Differanse skyldes: Permanente forskjeller - 93 Endring midlertidige forskjeller endret ligning 237 Sum 144 Sum

19 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 12: Egenkapital Morselskap Aksje- Disp- Vurdrings- Annen kapital fond forskjeller egenkapital Sum Omarbeidelse av egenkapital pga ny regnskapslov Egenkapital Fri egenkapital Overgang til EK-metoden datterselskap Regnskapsføring pensjonsforpl Utsatt skatteeffekt av prinsippendringer Sum Årets endring i egenkapital Årsresultat etter avsatt utbytte Egenkapital Konsern Aksje- Reserve- Disp.- Annen kapital fond fond egenkapital Sum Omarbeidelse av egenkapital pga ny regnskapslov Egenkapital Fri egenkapital Overgang til EK-metoden datterselskap Regnskapsføring pensjonsforpl Utsatt skatteeffekt av prinsippendringer Sum Årets endring i egenkapital Årsresultat etter avsatt utbytte Egenkapital NOTE 13: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapet har ikke flere aksjeklasser. Eierstruktur Oversikt aksjonærer pr Antall aksjer Eierandel Verdi kr. 95 partilag ,9 % fagforeninger ,8 % A-pressen ASA ,3 % Totalt antall aksjer ,0 % NOTE 14: Bundne midler I posten inngår bundne midler med kr: i morselskapet og kr i konsernet. 19

20 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Kontantstrømanalyse Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring balanseført pensjonsforpliktelse Resultat fra datterselskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Konsernbudsjett Sammendrag budsjett for 2000 (hele 1000 kr.) Budsjett 2000 Regnskap 1999 Driftsinntekter Dridtsutgifter Driftsbidrag Avskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader 0 6 Resultat før skattekostnad Driftsmargin 8,4 % 10 % 20

21 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Vedtekter for HAMAR MEDIA AS (Tidligere Hamar Arbeiderblad as), ORG.NR Vedtatt på generalforsamling med endringer , , , og Selskapets navn og forretningskontor Selskapets navn er Hamar Media AS og dets forretningskontor er i Hamar kommune. 2. Selskapets formål Selskapets formål er informasjons- og medievirksomhet. Selskapet skal herunder eie 100% av Hamar Arbeiderblad AS. Videre kan selskapet drive andre former for økonomisk virksomhet og eie og drive fast eiendom. 3. Aksjekapital Aksjekapitalen er på kr ,00 - kronertjueseksmillioner fordelt på aksjer á kr , Aksjonærer aksjenes omsettelighet Bare organisasjoner tilsluttet Det norske Arbeiderparti, Landsorganisasjonen i Norge eller sammenslutninger av disse, samt A-pressen ASA kan være aksjonærer. Overdragelse av aksjer må være godkjent av styret for å være gyldig og ved ønske om overdragelse av aksjer skal kjøper senest 10 ti dager etter inngått avtale melde dette til selskapet. Samtykke kan gis når erverver oppfyller de krav som er oppgitt i denne bestemmelse. Overdragelsessummen skal være aksjens pålydende. 5. Styret Selskapet ledes av et styre på 6 seks medlemmer med varamedlemmer som velges på følgende måte: 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Blant disse velger generalforsamlingen leder og nestleder. Funksjonstiden er 2 år og halvparten av styremedlemmene/ varamedlemmene utgår hvert år. 1 styremedlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte. 1 styremedlem og 1 varamedlem oppnevnes av A-pressen ASA. De styremedlemmer/varamedlemmer som velges av aksjonærene, samt det styremedlem/varamedlem som oppnevnes av A-pressen ASA skal være medlemmer av Det norske Arbeiderparti og kan ikke være ansatt i selskapet. Administrerende direktør deltar i styrets møter uten stemmerett. Ansvarlig redaktør deltar i styrets møter uten stemmerett ved behandling av saker av betydning for Hamar Arbeiderblad AS. 6. Signatur Styrets leder sammen med enten 1 styremedlem eller administrerende direktør, tegner selskapets firma. 7. Redaksjonell virksomhet Selskapet skal som aksjonær i selskaper som driver redaksjonell virksomhet ivareta hensynet til redaksjonens frihet og integritet. 8. Generalforsamlingen Senest innen utgangen av juni måned hvert år skal det holdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen innkalles av styret ved kunngjøring i Hamar Arbeiderblad minst 1 en måned før møtedagen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen utgangen av mars. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse. I forbindelse med disse sakene behandles også styrets årsberetning. 2. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og til selskapets revisor. 3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, herunder valg av styreleder og nestleder. 4. Valg av medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen og halvparten er på valg hvert år. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder og nestleder. Valgkomiteen skal innen 1 måned før den ordinære generalforsamling møtes og utarbeide forslag til valg av medlemmer av styret og valgkomité, samt varamedlemmer til disse. Forslaget skal innen 1 uke før generalforsamlingen sendes aksjonærene. 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen. Under generalforsamlingen kan hver aksjonær være representert med 1 fullmektig og 1 rådgiver. Resultatregnskapet og balansen, styrets beretning og revisors beretning skal innen 1 en uke før generalforsamlingen sendes til samtlige aksjonærer. Foruten medlemmer av styret og administrerende direktør har også ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad møte- og talerett under generalforsamlingen. 9. Aksjeloven For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser til enhver tid med mindre annet lovlig er inntatt i selskapets vedtekter. 21

22 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Tall fra avisdriften Antall lesere Antall Antall sider Total annonse- Netto over 15 år avisnummer i gjennomsnitt Antall Herav sider mengde ÅR opplag fra 1989 per dag sider totalt redaksjonelt i spalteover 13 år millimeter , = 63,9% , = 65,1% , = 65,6% , = 66,5% , = 67,3% , = 67,7% , = 68,2% , = 69,0% , = 68,9% , = 67,0% , = 65,0% , = 69,9% , = 68,9% , = 69,2% * , = 68,5% , = 69,4% , = 67,8% , = 66,4% , = 64,0% , = 64,2% , = 64,7% , = 65,3% , = 64,0% *) Overgang fra helformat til tabloid 12. april Husstandsdekning HUSSTANDSDEKNING HUSSTANDSDEKNING Endring KOMMUNE Husstander Opplag Dekning i % Husstander Opplag Dekning i % Deknings% HAMAR % % 1,13% RINGSAKER % % 0,95% LØTEN % % 1,94% STANGE % % - 0,08% SUM HEDMARKEN % % 0,86% ELVERUM % % 1,11% TRYSIL % % - 1,49% ÅMOT % % 4,01% STOR-ELVDAL % % 3,35% ENGERDAL % % 1,87% SUM SØR-ØSTERDAL % % 0,76% RENDALEN % % - 1,08% TOLGA % % 0,00% TYNSET % % - 1,26% ALVDAL % % - 0,89% FOLLDAL % % - 6,67% OS % % 12,00% SUM NORD-ØSTERDAL % % - 1,20% UTENFOR DISTRIKTET TOTALT

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS Årsberetning regnskap og 2007 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14 19 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2009

Årsberetning og regnskap 2009 Årsberetning og regnskap 2009 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2013 Årsberetning 2013 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING

UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING ÅRSRAPPORT 2007 1 UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING rettigheter til og inntekter fra vannkraftverk. Dette er svært viktig for eierne i Østerdalen Kraftproduksjon. Mulighetene

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2009 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2009 Nyhetsbyråets utvikling i 2009 har vært stabil, med en tilnærmet uendret kundesituasjon

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2011 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2011 2011 har vært et positivt, men også et travelt og krevende år for selskapet.

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 2 berner gruppen // årsrapport dette er berner gruppen Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avis- og mediehistorie.

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer