Årsberetning og regnskap 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 1999"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 1999

2 Innhold Hovedtall fra regnskapet Til aksjonærene Styrets beretning Revisjonsberetning Resultat og balanse Noter til regnskapet Kontantstrømanalyse Konsernbudsjett Vedtekter Husstandsdekning Tall fra avisdriften Generalforsamling fredag 26. mai 2000 kl i Folkets Hus, Hamar Dagsorden 1. Åpning a. Godkjenning av fullmakter b. Valg av dirigent c. Valg av sekretær d. Valg av to personer til å underskrive protokollen e. Valg av tre personer til å forestå eventuell opptelling av stemmer ved votering 2. Årsoppgjør 1999 Årsberetning Resultatregnskap Balanse med noter Revisors beretning 3. Anvendelse av overskudd 4. Fastsettelse av revisors honorar, honorar til styrets leder og til styrets medlemmer 5. Kjøp av aksjer i eget selskap Omslagsfoto: Hamardomen Hedmarksmuséets fotoavd. v/jan Haug 6. Valg a. Styret To styremedlemmer med personlige varamedlemmer for årene b. Valgkomitéen To medlemmer med personlige varamedlemmer for årene

3 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Hovedtall konsern Resultatoversikt (tusen kr) Driftsinntekter Driftsresultat Drifttsbidrag Resultat før skattekostnad Årets resultat Balanseoversikt (tusen kr) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital Nøkkeltall: Driftsmargin Driftsresultat/Driftsinntekter 10,0% 10,3% Driftsbidrag/Driftsinntekter 16,7% 16,4% Egenkapitalprosent Egenkapital/Totalkapital 56,5% 50,5 Likviditet Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 119% 118% Pantelån pr (mill. kr) 0,0 0,0 Årsverk Avisen Hamar Arbeiderblad Opplag, gjennomsnitt pr. dag Gjennomsnittlig sider pr. dag (tabloid) 58,7 58,0 Annonsevolum i spaltemillimeter (tusen) Resultat før skatt konsern 20 Hamar Media AS skiftet navn fra Hamar Arbeiderblad AS på generalforsamlingen 15. mai Bedriften endret selskapsform fra andelslag til aksjeselskap 9. mai 1964 og har foretaksnummer MVA Datterselskap: Hamar Arbeiderblad AS, med foretaksnr Utgiver av avisen Hamar Arbeiderblad, første gang 30. mars Mill. kr Idé Trykk AS, med foretaksnr Trykkeri for arktrykk og rotasjonstrykk. Idé Makker AS, med foretaksnr Reklame- og informasjonsbyrå. Mjøs Distribusjon AS, med foretaksnr Totalleverandør av distribusjonstjenester på Hedemarken. -5 Radio Hamar AS, med foretaksnr Radiostasjon for Hedemarken. -10 Hamar Nettsenter AS, med foretaksnr Totalleverandør av internettjenester. 3

4 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Til aksjonærene 1999 konsolideringsåret Året 1999 ble et godt, men arbeidsomt år for Hamar Media. Den nye organisasjonen har kommet på plass, vi har tilpasset styringsform og produksjonsrutiner. Omorganiseringen førte også med seg ombygging og oppgradering av bedriftens lokaler for å skape et rasjonelt og godt arbeidsmiljø. Slik sett har vi lagt bak oss et konsolideringsår. Til tross for dette, klarte vi også i 1999 å styrke våre markedsandeler og skape gode økonomiske resultater. Hamar Arbeiderblad satte ny opplagsrekord med eksemplarer, mens våre konkurrenter hadde tilbakegang. Også på de øvrige forretningsområdene hadde vi i 1999 en positiv utvikling. Arnfinn Johnsen Til tross for konkurranse fra radio, TV og andre informasjonskanaler, har avis som medium holdt stand. Nordmenn er fortsatt verdens mest avislesende folk. Vi må imidlertid forberede oss på at det neste tiåret blir en atskillig større utfordring for avisen Hamar Arbeiderblad enn de 75 år den har eksistert. Det er i lys av dette vi må se endringsprosessene vi har gjennomført de siste årene det blir stadig viktigere å definere innhold, informasjon og kommunikasjon som kjernevirksomheten vår, og ikke det fysiske medium. Det betyr selvsagt ikke at avis nedprioriteres til fordel for annen virksomhet. Men det betyr at vi engasjerer oss i nye forretningsområder for å understøtte og trygge hele virksomheten vår. Stor markedsmakt og god tilgang på kapital og arbeidskraft har i årtider vært ensbetydende med høy verdi på bedriften. I «den nye økonomien» er det ikke nødvendigvis slik. Noen få mennesker med høy kompetanse og gode ideer skaper nå bedrifter som utfordrer tradisjonsrike bransjer og foretak og oppnår en betydelig verdsettelse av virksomheten. I motsetning til bedrifter flest, er det så å si ikke tilført kapital til vår virksomhet det er de ansatte som har skapt virksomheten og de verdiene som ligger her. Slik vil det i ennå sterkere grad bli hjernekapitalen blir en stadig viktigere del av bedriftens totalverdi. Kunnskap, idéer, motivasjon, organisering og ledelse blir derfor viktige innsatsområder i tida framover. Dette betyr at vi må bli mer konkurransedyktig i arbeidsmarkedet og derfor finne nye måter å tiltrekke oss og holde på «hjernekapital». Roger Bjurling adm. direktør 4

5 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Styrets beretning Konsernet Hamar Media Generalforsamling og styre Selskapets forrige generalforsamling ble holdt 4. juni 1999 i Folkets Hus, Hamar. Personalet og arbeidsmiljøet Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk for konsernet i perioden (ekskl. avisbud). Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at Hamar Media AS kan kjøpe inntil 130 aksjer i eget selskap. Fullmakten gjelder i 18 måneder. Styrets forslag til årsoppgjør og anvendelse av overskudd for 1998 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet for 1999 ble tatt til etterretning. Generalforsamlingen fastsatte møtegodtgjørelse for styrets medlemmer til kr pr. møte honorar til styrets leder utgjør 10% av adm. direktørs lønn. Revisor godtgjøres etter regning. Det er holdt 5 styremøter siden forrige generalforsamling Antall årsverk Organisering Konsernet Hamar Media består av morselskapet Hamar Media AS og datterselskapene Hamar Arbeiderblad AS, Idé Trykk AS, Idé Makker AS, Mjøs Distribusjon AS, Hamar Nettsenter AS og Radio Hamar AS, jfr. figuren under. Morselskapet forvalter eierinteressene i alle datterselskapene og ivaretar økonomi-, personal- og IT-funksjonene, samt eiendomsforvaltningen for hele konsernet. Alle selskapene driver sin virksomhet fra Hamar. Hamar Media AS har eierinteresser i annonsesamkjøringen H/O Media AS. Hamar Media AS er også medeier i A-pressens Osloredaksjon AS (APOR) og Norsk Telegrambyrå AS. Hamar Media hadde ved utløpet av året 157 faste medarbeidere. I tillegg kommer 124 deltidsansatte avisbud, samt frilansmedarbeidere. Morselskapet hadde 13 ansatte ved årsskiftet. Det er etablert internkontrollsystem for alle bedriftene i konsernet. Bedriftene i konsernet benytter ikke produksjonsmetoder som forurenser det ytre miljø. Arbeidsmiljøet i Hamar Media AS må karakteriseres som tilfredsstillende. Totalt sykefravær utgjør 2,9% av total arbeidstid, mot 3,5% i fjor. Det har ikke blitt rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Hamar Media samarbeider med andre mediebedrifter og presseorganisasjoner på ulike områder. Selskapet deltar i bransjesamarbeidet i Norske Avisers Landsforening, som nå også er A-presse-bedriftenes arbeidsgiverorganisasjon. Administrasjonsavd. Hamar Media AS H/O Media AS Økonomiavd. Hamar Arbeiderblad AS Mjøs Distribusjon AS Idé Trykk AS Idé Makker AS Hamar Nettsenter AS Radio Hamar AS 5

6 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Forretningsområdene Avis Det totale avisopplaget i Norge holder seg relativt stabilt på ca 3 mill. eksemplarer, men hadde i 1999 en nedgang på 0,4% ( eksemplarer). Norge ligger på verdenstoppen i aviskonsum. De generelle trekk i avismarkedet er at lokalavisene holder sin sterke stilling, løssalgs- og nisjeavisene har samlet framgang og aviskonsumet på søndager vokser. Opplagsutviklingen for Hamar Arbeiderblad i perioden er vist i diagrammet under. I 1999 hadde Østlendingen en tilbakegang på 471 eks. Ringsaker Blad hadde en fremgang på 56 eks. Hamar Arbeiderblad kom i 1999 ut med 303 avisutgaver. Avisutgivelsen omfattet avissider fordelt på sider redaksjonell tekst og sider annonser. Den gjennomsnittlig redaksjonelle andel av avisvolumet er 64,0%. Det gjennomsnittlige sidetallet per dag i 1999 var 58,7 mot 58,0 i Det totale annonsevolum i Hamar Arbeiderblad økte i 1999 med 9,9%. Diagram viser Hamar Arbeiderblads annonseutvikling i perioden Opplagsutvikling Annonsevolum Nettoopplaget økte med 164 eks. fra i 1998 til i Hamar Arbeiderblad leses nå daglig av ca personer over 13 år. Nedenstående diagram viser utviklingen i opplaget for Hamar Arbeiderblad og våre lokale konkurrenter de siste årene. 105% 103% 101% 99% 97% 95% 93% 91% 89% 87% 85% Hamar Arbeiderblad Ringsaker Blad Opplagsendring Østlendingen/HD Arbeidets Rett Diagrammet forteller at det kun er Hamar Arbeiderblad som har hatt positiv utvikling i denne perioden en økning på eks. Østlendingen/HD hadde i perioden en opplagstilbakegang på eks., mens Ringsaker Blads opplag er redusert med eks. Annonsevolumet utviklet seg negativt i årene , men i 1993 ble denne trenden brutt. Volumet har de siste årene ligget stabilt, men i 1999 fikk vi en betydelig økning og satte ny annonserekord. Dette skyldes i første rekke nyetableringer i lokalmarkedet og en markedsavdeling av høy standard. Annonsevolumet i 1999 lå på ca 11 mill. mm. Østlendingen hadde til sammenligning et annonsevolum på 5,6 mill. mm., som tilsvarer omlag 51% av Hamar Arbeiderblads annonsemengde. Nedenstående tabell viser Hamar Arbeiderblads annonseomsetning i 1998 og 1999 fordelt på ulike salgskanaler. Annonseomsetning i mill. kr Salgskanal Endring Direkte annonser 50,7 55,6 4,9 H/O Media 19,5 19,5 0 Media-Riks 0,9 0,4-0,5 Sum 71,1 75,5 4,4 (Avrundet) Media Riks er en annonsesamkjøring som omfatter 36 aviser. Media Riks ble nedlagt 31/12-99, men vil delvis erstattes av NR1ØST som er en samkjøring bestående av 16 aviser i østlandsområdet. Annonsesamkjøringen H/O Media er en salgsorganisasjon for Hamar Arbeiderblad, Oppland Arbeiderblad, Gudbrandsdølen Dagningen og Glåmdalen rettet mot reklamebyråer og annonsører. 6

7 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Gudbrandsdølen Dagningen tiltrådte samkjøringen 1. januar De samarbeidende avisers opplag er: Avis Opplag Endring Hamar Arbeiderblad Oppland Arbeiderblad Gudbrandsdølen Dagningen Glåmdalen Fellesopplag Reklame informasjon trykk Hamar Media er en betydelig leverandør av reklame-, informasjons- og trykkeritjenester ut over selve avisvirksomheten. Forretningsområdet omfatter virksomheten i de to selskapene Idé Trykk AS og Idé Makker AS. Idé Makker AS er et reklame- og informasjonsbyrå. Byrået skal arbeide med informasjons- og markedskommunikasjonsløsninger mot næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner. Selskapet skal også ha en koordinerende funksjon i forhold til totalkunder i Hamar Media. Etermedier Hamar Media har også engasjert seg i lokalradio- og lokaltvvirksomhet, men i 1999 valgte selskapet å selge alle sine aksjer i TV Innlandet til A-pressen. Radio Hamar AS ble overtatt av Hamar Media AS i 1997, og kom i «ordinær» drift ved årsskiftet 1998/1999. Bedriften har investert i rasjonelt utstyr som tillater radioproduksjon med relativt små ressurser. Lyttertallene har vist en fin utvikling etter relanseringen, reklamemarkedets interesse for radioreklame er også økende. Eiendom Hamar Media er en relativt stor eiendomsbesitter i Hamar sentrum. Foruten avishuset og trykkeri-/pakkeribygningen, består bygningsmassen av 4 mindre bygårder som er av Hamars tidligste bebyggelse (1880-årene). For å kunne utnytte alle arealer i den gamle bygningsmassen har det vært nødvendig å foreta relativt omfattende restaureringer, som først vil være avsluttet i løpet av Selve avishuset er ikke godt egnet for avisproduksjon. Det har derfor vært nødvendig med relativt omfattende ombygginger de siste årene for å tilpasse lokalene til nye organisasjons- og arbeidsformer og for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav. Idé Trykk AS er en grafisk bedrift med førtrykk, repro- og trykkerifunksjoner. Bedriften er utstyrt med produksjonsutstyr for framstilling av både reklame-/kontortrykksaker og aviser. Hamar Arbeiderblad trykkes av Idé Trykk AS. På sikt vil det neppe være økonomisk grunnlag for rotasjonstrykkerier som trykker kun én avis. Det er derfor innledet samtaler med de øvrige avisene i mjøsregionen om et framtidig trykkerisamarbeid. Distribusjon Hamar Media er en betydelig aktør i distribusjonsmarkedet. Dette skjer gjennom Mjøs Distribusjon AS, som har et budnett som dekker husstandene i Hamar-regionen. Selskapet distribuerer 13 avistitler, samt ordinær postkassereklame. Det helautomatiske pakkeriet til Mjøs Distribusjon bunter, adresserer og pakker aviser m.v. som trykkes i Idé Trykks rotasjonstrykkeri. Dette gir også selskapet muligheter for salg av innstikk i avisproduktet. Internett Hamar Media engasjerer seg i internettvirksomhet gjennom Hamar Nettsenter AS, som er en totalleverandør av internetttjenester. Tjenestene omfatter internettaksess, sikker betaling over internett, internettbutikker, intranett, webdesign, webpublisering og drift av internettløsninger. Bedriften jobber med fokus på internett og relasjonsmarkedsføring, hvor integrasjon og responshåndtering er viktige elementer. Hamar Nettsenters kunder er private bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. 7

8 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Økonomi Økonomi finansiering 1999 ble et godt økonomisk år for konsernet. Konsernresultat før skatt ble på 18,6 mill. kr, en økning på 0,5 mill. kr fra Nedenfor er angitt noen nøkkeltall for morselskapet og for hele konsernet. Morselskap Konsern Driftsbidrag 10,0 mill kr 26,7 mill kr Driftsresultat - 0,06 mill kr 16,1 mill kr Driftsmargin, brto 36,8% 16,7% Driftsmargin, nto - 0,02% 10,0% Resultat før skatt 13,4 mill kr 18,6 mill kr Egenkapital 75,6 mill kr 75,6 mill kr Egenkapitalprosent 79,9% 56,5% Konsernet Hamar Medias egenfinansiering etter skatt i 1999 var på 23,2 mill. kr nettoinvesteringene var på 13,6 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning ved årsskiftet var på 54,2 mill. kr. Bedriften har ingen pantegjeld. Resultater datterselskaper Under er vist en del nøkkeltall for virksomheten i datterselskapene: Omsetning Resultat Antall før skatt ansatte Hamar Arbeiderblad AS 129,0 mill kr 11,4 mill kr 100 Idé Trykk AS 32,6 mill kr 4,0 mill kr 22 Idé Makker AS 1) 3,5 mill kr - 0,1 mill kr 3 Mjøs Distribusjon AS 2) 35,8 mill kr 4,0 mill kr 10/124 Radio Hamar AS 3) 1,0 mill kr - 1,0 mill kr 4 Hamar Nettsenter AS 3,3 mill kr - 0,2 mill kr 5 1) Selskapet ble etablert 1. november ) Selskapet har 10 heltidsansatte og 124 deltidsansatte bud. 3) Selskapet ble kjøpt i 1997 og omstrukturert i Investeringer i konsernet Nettoinvesteringene i 1999 var på 13,6 mill. kr, mot 11,4 mill. kr i Investeringene fordelte seg slik: Investeringsobjekt 1999 mill. kr Bygninger/inventar 7,5 Kjøretøyer 0,8 EDB-utstyr/programvare m.m. 2,5 Sideparringssystem 1,1 Digitale kamera 1,4 Annet 0,3 Totalt 13,6 Investeringen i bygninger dreier seg om istandsetting av ubenyttede arealer i den eldste delen av bygningsmassen. IT-investeringene omfatter i hovedsak etablering av EDB-basert sideparringssystem, utskifting av alle kamera for digitalt bildesystem, samt utvidelse, oppgradering og utskifting av eksisterende datautstyr og programvare. Regnskapet for 1999 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og har således endret flere regnskapsprinsipper i forhold til i fjor. Endringene er beskrevet i notene. Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter for konsernet og for morselskapet Hamar Media AS gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det har etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. Styret kjenner ikke til noe vedrørende avsetningsforhold og prisutvikling for selskapets produkter som har betydning for bedømmelsen av det fremlagte årsregnskap. Regnskapet for 1999 for morselskapet Hamar Media AS viser et årsresultat etter skatt på 13,5 mill.kr. Selskapets frie egenkapital før utbytte per utgjør kr ,-. Styret foreslår følgende disponering av resultatet for 1999: Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital Avsetning fond vurderingsforskjeller Sum disponering

9 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Fremtidsutsikter Norsk økonomi var inne i en oppgangskonjunktur på tallet. Det var forventet at den ville kulminere i 1999, men nå ser det ut til at det også blir en moderat økonomisk vekst i de nærmeste årene. Dette vil bidra til et stabilt reklamemarked. Det forventes volummessig «nullvekst» i reklamemarkedet i 2000, men korrigert for prisøkning vil medieomsetningen øke med 2,5%. Merkevareannonseringen i avis forventes redusert med ca 2%. TV forventes å få en omsetningsvekst på ca 5%. Det er en økende interesse for radioreklame, som forventes å vokse med 10%. Internett-reklame vil øke betydelig, men er allikevel beskjeden som reklamekanal. Til tross for disse prognosene, vil avisene de nærmeste år fortsatt være den største reklamekanalen, men prognosene tilsier at avismediet vil tape markedsandeler også i Hamar Arbeiderblad har en sterk posisjon i det regionale annonsemarkedet, men kjededannelser gjør at annonsørene blir stadig større og beslutningstakerne færre dette gjør situasjonen stadig mer labil. Markedsmessig samarbeid avisene imellom er derfor viktigere enn noensinne. Annonsesamkjøringen H/O Media har bidratt til å styrke vår posisjon i forhold til våre konkurrenter i Mjøsregionen. Vi forventer at den nye annonsesamkjøringen NR1Øst, som dekker en større del av Østlandsområdet, vil styrke oss ytterligere. Hamar Arbeiderblad kunne også i 1999 vise til opplagsøkning, mens våre konkurrenter gikk tilbake. Det er fortsatt rom for opplagsvekst i primærmarkedet gjennom økte markedsandeler. Konkurransen i opplagsmarkedet har imidlertid hardnet til etter at Orkla/Østlendingen satset betydelige ressurser i Hamar Dagblad. Vi møter denne utfordringen med produktforbedringer, utvidelse av journaliststaben og økt markedsinnsats. For å skaffe seg en bredere virksomhetsplattform har Hamar Media beveget seg inn i nye forretningsområder. Engasjementet i disse områdene er relativt beskjedent. Avisutgivelsen vil være kjernen i konsernets virksomhet i overskuelig framtid. Hamar Medias økonomi har styrket seg betydelig de siste årene. Dette har gitt konsernet muligheter til å oppgradere virksomheten teknologisk og bygningsmessig. Det økonomiske hovedmål for konsernet er nå å sikre det resultatnivået som er opparbeidet, slik at fornyelse av produksjonsutstyr og eiendommer kan skje gjennom egenfinansiering. Virksomheten i 1999 tilfredsstilte dette målet. Ordinært resultat før skatt ble på 18,6 mill. kr. Konsernets egenkapital økte med 10 mill. kr til 76 mill. kr i Egenkapitalandelen er 56,5%. Konsernbudsjettet for 2000 ender opp i et ordinært resultat før skatt på 15,7 mill. kr. Dette må ses i lys av den konkurransesituasjonen vi er inne i. Styret anser derfor dette resultatet som tilfredsstillende. Styret retter en varm takk til alle ansatte og øvrige medarbeidere for fin innsats i Videre retter styret en takk til lesere, kunder og alle våre samarbeidspartnere for et tillitsfullt samarbeid. Hamar, 13. april 2000 Styret for Hamar Media AS Hans Kolstad Marit Reidun Voll Stalsberg Marit Gilleberg Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Knut Storberget Bjørn Larsen Steinar Gleditsch Grønbekk Styremedlem Styremedlem Styremedlem Roger Bjurling Administrerende direktør 9

10 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Revisjonsberetning for

11 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Resultatregnskap Hamar Media as Konsern Noter Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Inntekt fra investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær kostnad Sum ekstraordinære poster Årsresultat Disponering av resultat Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Foreslått utbytte Avsetning til fond vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital Sum disponering

12 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Balanse Hamar Media as EIENDELER Konsern Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Balanse Hamar Media as EGENKAPITAL OG GJELD Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1300 aksjer à kr ,- ) 12, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 2, Annen egenkapital 2, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hamar, 13. april 2000 Styret for Hamar Media AS Hans Kolstad Marit Reidun Voll Stalsberg Marit Gilleberg Knut Storberget Steinar Gleditsch Grønbekk Bjørn Larsen styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Roger Bjurling administrerende direktør 13

14 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Noter til regnskapet for 1999 NOTE 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Endringene beskrives nedenfor. Det vises til note 2 for virkning av prinsippendringene. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varebeholdning Konsernets varebeholdning er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Lageret består i sin helhet av råvarer. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investering i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap som konsolideres vurdert til egenkapitalmetoden. Tidligere ble investeringer i slike selskap vurdert etter kostmetoden. For spesifikasjon av overgangsvirkning, se note 2. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter både direkte og forsikrede ordninger inkludert bedriftens antatte kostnad ved førtidspensjonering iht. AFP-ordningen. Tidligere ble ikke pensjoner balanseført etter NRS. Se note 2 for overgangsvirkning. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt), og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster ihht skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Konsern Selskapets datterselskaper fremgår av note 7. Med unntak av datterselskapene Radio Hamar AS og Ide Makker AS, er selskapene stiftet av morselskapet. Det foreligger ikke gjenværende merverdier i konsernregnskapet. Intern omsetning og interne mellomværender er eliminert i konsernregnskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. NOTE 2: Endring i regnskapsprinsipper Med virkning fra innførte selskapet nye regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av Virkningen av nye prinsipper på egenkapital og resultat for 1999 er vist nedenfor: Morselskap Konsern EK EK Overgang til egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap og datterselskap Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser Utsatt skatteffekt av prinsippendringer Sum egenkapitaleffekt Sammenlignbare tall Sammenligningstallene i balansen er omarbeidet iht. nye prinsipper. Resultattallene for 1998 er reklassifisert som følge av ny oppstillingsplan, men er ikke omarbeidet til nye prinsipper. NOTE 3: Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde og geografisk marked Pr. virksomhetsområde Morselskap Konsern Eiendomsvirksomhet Adm/IT-tjenester og utleie drifts-/ anleggsmidler Avisen Hamar Arbeiderblad Distribusjon aviser og trykksaker Trykkerivirksomhet Reklame- og informasjonsbyrå Radiovirksomhet Internettaksess og webpublisering Sum Inntektene kommer i hovedsak fra omsetning i Østlandsområdet. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er skatt hensyntatt i beregning av resultatandelen. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner (eks konsernbidrag), føres mot egenkapitalen. 14

15 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 4: Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Morselskap Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte / /121 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 1999 kr: Honorar for annen bistand utgjør for 1999 kr: NOTE 5: Pensjonskostnader,- midler og forpliktelser Hamar Media AS administrerer pensjonsordningene for hele konsernet. Datterselskapene betaler hvert år sin andel av årets pensjonskostnad til Hamar Media AS. Hamar Media AS regnskapsfører følgelig konsernets totalt forpliktelse i sitt selskapsregnskap. Morselskapet pensjonsordning omfatter alle fast ansatte, for tiden 13 personer Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Av morselskapets ansatte har 13 personer rett til førtidspensjon iht AFPordningen. Morselskapet betaler inn premie til AFP-ordningen samtidig som den dekker en andel av pensjonsutbetalingene til de personer som velger å benytte seg av førtidspensjonen. Morselskapets netto pensjonskostnad inkl. AFP-ordningen var i 1999 kr Konsernet har en kollektiv pensjonsordning som omfatter 152 ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Av konsernets ansatte har 152 personer rett til førtidspensjon ihht AFPordningen. Konsernet betaler inn premie til AFP-ordningen samtidig som den dekker en andel av pensjonsutbetalingene til de personer som velger å benytte seg av førtidspensjonen. I tillegg har 13 personer pensjoner som dekkes direkte over driften. Oversikten under viser konserntes totalt pensjonskostnad og forpliktelse: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført virkning av estimatavvik - Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,0 % Forventet årlig lønnsregulering og G-regulering 3,0 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,5 % Forventet avkastning av fondsmidler 6,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. 15

16 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 6: Varige driftsmidler Morselskap Bygninger Øvrige Trykkeri Pakkeri Driftsløsøre Tomter Grønnegt. 64 byggninger bygning bygning inventar, Total maskiner mv. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk avskr Akk.avskr Balanseført verdi Årets avskrivninger Økomomisk levetid 5 50 år år 20 år 33 år 4 10 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Konsern Bygninger Øvrige Trykkeri Pakkeri Driftsløsøre Tomter Grønnegt. 64 byggninger bygning bygning inventar, Total maskiner mv. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk avskr Akk.avskr Balanseført verdi Årets avskrivninger Økomomisk levetid 5 50 år år 20 år 33 år 4 10 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Årets regnskap er belastet med leiekostn. av ikke aktiverte driftsmidler med kr , dette gjelder transportmidler. NOTE 7: Datterselskap, tilknyttet selskap Selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Aksjer i datterselskaper Inngående Årets Konsernbidrag Utgående Anskaffet balanse resultat etter skatt balanse Eierandel Idè Trykk AS ,0 % Mjøs Distribusjon AS ,0 % Hamar Arbeiderblad AS ,0 % Hamar Nettsenter AS ,0 % Radio Hamar AS ,0 % Idè Makker AS ,0 % Sum datterselskaper Hedmark Oppland Media AS ,0 % Totalt alle egenkapitalmetoden Det er ingen merverdier eller urealisert fortjeneste tilknyttet datterselskapene. Alle selskapene har sitt forretningskontor i Hamar. 16

17 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 8: Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler Anskaf- Balanseført felseskost verdi Norsk Telegrambyrå AS A-Pressen ASA A-pressens Osloredaksjon Nr1Øst Annonsesammenkjøring Andre aksjer Sum Hamar Media AS Konsernet i tillegg Inter Aksess AS Sum konsernet NOTE 10: Mellomværende med selskap i samme konsern, tilknyttet selskap Hamar Media s andel Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Langsiktige lån til datterselskaper forfaller senere enn ett år. Selskapet har kun mindre eierandeler i ovennevnte selskap. Markedsverdien på aksjene er ukjent, med unntak av aksjene i A-pressen ASA. Kursen på denne aksjen var kr 146,00 pr NOTE 9: Pantstillelser Det er stillet sikkerhet for enkelte pensjonsforpliktelser i form av pant i fast eiendom. Den bokførte verdi av pantheftede eiendeler utgjør kr , og av restgjelden er kr sikret med pant. 17

18 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 11: Skatt Selskapsregnskapet Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Utsatt skatt prinsippendringer ført mot EK Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Inntekt fra datterselskap etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 1999 Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Gjeld Sum Utsatt skattefordel Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: Tall i hele tusen Årsresultat x gj. nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad 86 Differanse Differanse skyldes: Permanente forskjeller - 22 Inntekt fra datterselskap etter egenkapitalmetoden Endrede midlertidige forskjeller Jfr. endret ligning 237 Konsernregnskapet Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Utsatt skatt prinsippendringer ført mot EK Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 1999 Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Sum Utsatt skattefordel Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: Tall i hele tusen Årsresultat x gj. nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse 144 Differanse skyldes: Permanente forskjeller - 93 Endring midlertidige forskjeller endret ligning 237 Sum 144 Sum

19 Hamar Media AS Årsberetning 1998 NOTE 12: Egenkapital Morselskap Aksje- Disp- Vurdrings- Annen kapital fond forskjeller egenkapital Sum Omarbeidelse av egenkapital pga ny regnskapslov Egenkapital Fri egenkapital Overgang til EK-metoden datterselskap Regnskapsføring pensjonsforpl Utsatt skatteeffekt av prinsippendringer Sum Årets endring i egenkapital Årsresultat etter avsatt utbytte Egenkapital Konsern Aksje- Reserve- Disp.- Annen kapital fond fond egenkapital Sum Omarbeidelse av egenkapital pga ny regnskapslov Egenkapital Fri egenkapital Overgang til EK-metoden datterselskap Regnskapsføring pensjonsforpl Utsatt skatteeffekt av prinsippendringer Sum Årets endring i egenkapital Årsresultat etter avsatt utbytte Egenkapital NOTE 13: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapet har ikke flere aksjeklasser. Eierstruktur Oversikt aksjonærer pr Antall aksjer Eierandel Verdi kr. 95 partilag ,9 % fagforeninger ,8 % A-pressen ASA ,3 % Totalt antall aksjer ,0 % NOTE 14: Bundne midler I posten inngår bundne midler med kr: i morselskapet og kr i konsernet. 19

20 Hamar Media AS Årsberetning 1998 Kontantstrømanalyse Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring balanseført pensjonsforpliktelse Resultat fra datterselskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Konsernbudsjett Sammendrag budsjett for 2000 (hele 1000 kr.) Budsjett 2000 Regnskap 1999 Driftsinntekter Dridtsutgifter Driftsbidrag Avskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader 0 6 Resultat før skattekostnad Driftsmargin 8,4 % 10 % 20

21 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Vedtekter for HAMAR MEDIA AS (Tidligere Hamar Arbeiderblad as), ORG.NR Vedtatt på generalforsamling med endringer , , , og Selskapets navn og forretningskontor Selskapets navn er Hamar Media AS og dets forretningskontor er i Hamar kommune. 2. Selskapets formål Selskapets formål er informasjons- og medievirksomhet. Selskapet skal herunder eie 100% av Hamar Arbeiderblad AS. Videre kan selskapet drive andre former for økonomisk virksomhet og eie og drive fast eiendom. 3. Aksjekapital Aksjekapitalen er på kr ,00 - kronertjueseksmillioner fordelt på aksjer á kr , Aksjonærer aksjenes omsettelighet Bare organisasjoner tilsluttet Det norske Arbeiderparti, Landsorganisasjonen i Norge eller sammenslutninger av disse, samt A-pressen ASA kan være aksjonærer. Overdragelse av aksjer må være godkjent av styret for å være gyldig og ved ønske om overdragelse av aksjer skal kjøper senest 10 ti dager etter inngått avtale melde dette til selskapet. Samtykke kan gis når erverver oppfyller de krav som er oppgitt i denne bestemmelse. Overdragelsessummen skal være aksjens pålydende. 5. Styret Selskapet ledes av et styre på 6 seks medlemmer med varamedlemmer som velges på følgende måte: 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Blant disse velger generalforsamlingen leder og nestleder. Funksjonstiden er 2 år og halvparten av styremedlemmene/ varamedlemmene utgår hvert år. 1 styremedlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte. 1 styremedlem og 1 varamedlem oppnevnes av A-pressen ASA. De styremedlemmer/varamedlemmer som velges av aksjonærene, samt det styremedlem/varamedlem som oppnevnes av A-pressen ASA skal være medlemmer av Det norske Arbeiderparti og kan ikke være ansatt i selskapet. Administrerende direktør deltar i styrets møter uten stemmerett. Ansvarlig redaktør deltar i styrets møter uten stemmerett ved behandling av saker av betydning for Hamar Arbeiderblad AS. 6. Signatur Styrets leder sammen med enten 1 styremedlem eller administrerende direktør, tegner selskapets firma. 7. Redaksjonell virksomhet Selskapet skal som aksjonær i selskaper som driver redaksjonell virksomhet ivareta hensynet til redaksjonens frihet og integritet. 8. Generalforsamlingen Senest innen utgangen av juni måned hvert år skal det holdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen innkalles av styret ved kunngjøring i Hamar Arbeiderblad minst 1 en måned før møtedagen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen utgangen av mars. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse. I forbindelse med disse sakene behandles også styrets årsberetning. 2. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og til selskapets revisor. 3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, herunder valg av styreleder og nestleder. 4. Valg av medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen og halvparten er på valg hvert år. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder og nestleder. Valgkomiteen skal innen 1 måned før den ordinære generalforsamling møtes og utarbeide forslag til valg av medlemmer av styret og valgkomité, samt varamedlemmer til disse. Forslaget skal innen 1 uke før generalforsamlingen sendes aksjonærene. 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen. Under generalforsamlingen kan hver aksjonær være representert med 1 fullmektig og 1 rådgiver. Resultatregnskapet og balansen, styrets beretning og revisors beretning skal innen 1 en uke før generalforsamlingen sendes til samtlige aksjonærer. Foruten medlemmer av styret og administrerende direktør har også ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad møte- og talerett under generalforsamlingen. 9. Aksjeloven For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser til enhver tid med mindre annet lovlig er inntatt i selskapets vedtekter. 21

22 Hamar Media AS Årsberetning 1999 Tall fra avisdriften Antall lesere Antall Antall sider Total annonse- Netto over 15 år avisnummer i gjennomsnitt Antall Herav sider mengde ÅR opplag fra 1989 per dag sider totalt redaksjonelt i spalteover 13 år millimeter , = 63,9% , = 65,1% , = 65,6% , = 66,5% , = 67,3% , = 67,7% , = 68,2% , = 69,0% , = 68,9% , = 67,0% , = 65,0% , = 69,9% , = 68,9% , = 69,2% * , = 68,5% , = 69,4% , = 67,8% , = 66,4% , = 64,0% , = 64,2% , = 64,7% , = 65,3% , = 64,0% *) Overgang fra helformat til tabloid 12. april Husstandsdekning HUSSTANDSDEKNING HUSSTANDSDEKNING Endring KOMMUNE Husstander Opplag Dekning i % Husstander Opplag Dekning i % Deknings% HAMAR % % 1,13% RINGSAKER % % 0,95% LØTEN % % 1,94% STANGE % % - 0,08% SUM HEDMARKEN % % 0,86% ELVERUM % % 1,11% TRYSIL % % - 1,49% ÅMOT % % 4,01% STOR-ELVDAL % % 3,35% ENGERDAL % % 1,87% SUM SØR-ØSTERDAL % % 0,76% RENDALEN % % - 1,08% TOLGA % % 0,00% TYNSET % % - 1,26% ALVDAL % % - 0,89% FOLLDAL % % - 6,67% OS % % 12,00% SUM NORD-ØSTERDAL % % - 1,20% UTENFOR DISTRIKTET TOTALT

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning og regnskap2001

Årsberetning og regnskap2001 Årsberetning og regnskap2001 Hovedtall fra regnskapet................. 3 Til aksjonærene....................... 4 Styrets beretning.................... 5 9 Revisjonsberetning.................... 10 Resultat

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer