Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25"

Transkript

1 årsrapport

2 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2

3 Hovedpunkter 2013 Årsresultat for 2013 ble 3,2 mnok, opp fra kr 2,8 mnok i 2012 Driftsresultat for KOBBL ble 2,9 mnok, opp fra 2,3 mnok i 2012 Årsresultat KOBBL Eiendom AS ble 0,3 mnok, ned fra 0,5 mnok i KOBBL Eiendom gav i 2013 et konsernbidrag til KOBBL på 0,45 mnok mot 0,88 mnok i 2012 KOBBL forvaltet boliger pr Av dette var boliger i tilknyttede borettslag. KOBBL hadde 11 årsverk ved utgangen av Antall medlemmer i KOBBL pr var 7.090, en økning på 1% eller nto. 55 flere medlemmer. Egenkapitalen er i sterk bedring, og selskapet har nå 3,7 mnok i egenkapital ved årets slutt. Salg av leiligheter i Panorama Beach i Bulgaria, viser en svak positiv utvikling i Ved årsskiftet var 54 av 73 enheter solgt. 3

4 Årsberetning 2013 Virksomheten Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL (KOBBL) med forretningskontor i Kongsvinger kommune organisasjonsnummer , er et medlemseid andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende kapital. Formålet er primært på vegne av andelseierne enten enkeltvis eller organisert i borettslag å skaffe boligbygg eller andre bygg som naturlig hører sammen. Boligbyggelagets øvrige formål er nedfestet i lagets vedtekter. Vedtektene finnes på KOBBL sin hjemmeside. KOBBL har de senere år redusert sin virksomhet utenfor kjernevirksomheten og har ved årsskiftet ett heleiet datterselskap; KOBBL Eiendom AS. Byala Eiendom AS ble etablert i 2010 med formål å drifte og selge eiendommen Panorama Beach i Bulgaria. Selskapet eies pr med en ½ part hver av KOBBL og USBL. Boligbyggelagsbevegelsen i Norge har en historie som går mer enn 80 år tilbake i tid. Boligbyggelagene er samvirke. Folk har gått sammen for å dekke sine boligbehov i troen på at dette lar seg løse bedre, enklere og rimeligere når man står sammen. Boligbyggelagene i Norge fikk nye medlemmer i fjor. Det er tredje år på rad at nettoøkningen har vært på over medlemmer. Det representerer en årlig medlemsvekst på overkant av 3 prosent. I dag har Norske Boligbyggelag mer enn medlemmer. Medlemmene både eier og styrer boligbyggelagene, og det er medlemmene som gjennom de styrende organer bestemmer hva som skal bygges, hvordan boliger skal fordeles og hvordan forkjøpsretten skal praktiseres. Åpen for alle Boligbyggelag er ingen eksklusiv klubb. Alle boligbyggelag er åpne for nye medlemmer. Det er ingen begrensing på hvor mange som kan eie laget. Betaler du en eierandel og en beskjeden årlig kontingent har du skaffet deg en fordel i boligmarkedet til de boligene som ditt boligbyggelag har bygget. Jo lengre du har vært medlem, jo sterkere står du. I boligbyggelagene fordeles boligene på grunnlag av ansiennitet. Boligskaffing for medlemmene Medlemmene har gjennom sin deltakelse i boligbyggelagene vært med å få etablert og bygget mer 4

5 enn borettslagsboliger i Norge. Medlemmene som har betalt sin eierandel i boligbyggelaget og sin årlige kontingent får rett til å velge først ved tildeling av nye boliger, og har en fortrinnsrett ved omsetning av brukte boliger som boligbyggelaget har bygget, betyr bare at formålet med boligbyggelagene oppfylles. Utvidet forkjøpsrett Medlemmenes forkjøpsrett har også blitt mer omfattende som følge av at mange boligbyggelag som KOBBL, har etablert felles forkjøpsrettsordninger som åpner opp for at et medlem kan gjøre bruk av sin ansiennitet i et annet boligbyggelag. Den strukturendring som finner sted i boligbyggelagsverdenen ved at mange boligbyggelag har slått seg sammen gjennom fusjoner, fører også til at medlemmene kan gjøre bruk av forkjøpsrett til langt flere boliger på mange forskjellige steder rundt om i Norge. Retten for enhver til å bli medlem i et boligbyggelag, er sammen med medlemmenes forkjøpsrett og ansiennitet selve grunnfjellet som boligbyggelagene i Norge er basert på. Juniormedlemskap er et alternativ til et ordinært medlemskap i boligbyggelaget for barn og ungdom under 18 år. Et juniormedlemskap gir de unge en mulighet til å skape seg en fordel i form av mange års ansiennitet i boligbyggelaget og i gruppen av boligbyggelag med felles forkjøpsrett, når de senere skal ut på boligmarkedet for første gang. KOBBL i samarbeid med andre boligbyggelag Det har i de senere år blåst en fusjonsvind over landet når det gjelder boligbyggelag. I løpet av de siste ti årene har antall boligbyggelag blitt redusert fra 100 i 2001 til 48 boligbyggelag ved årsskiftet. Motivasjonen til å fusjonere er å få større enheter som blir mer effektive, samt at det ivaretar krav til kompetanse, større faglige miljøer, og et bedre servicenivå ovenfor kundene og medlemmene. Trenden fortsetter i 2014 og ventelig vil vi se flere endringer i boligbyggelagstrukturen fremover. Generelt vil kravene til å kunne ta økonomisk risiko ved nybygging bli stadig større. Fusjon mellom boligbyggelag vil være en mulig vei for å kunne styrke muligheten til å oppfylle hovedformålet om, å tilby medlemmer boliger og til bedre å forvalte boliger for medlemmene. En samling på færre enheter kan gi en sterkere finansiell ryggrad og kan resultere i bedre og mer konkurransedyktige tjenester til medlemmene. Styret i KOBBL har så langt ikke funnet det riktig å gå i dialog om fusjon med andre større boligbyggelag. Derimot ønsker KOBBL å samarbeide med andre aktører i bransjen, noe som så langt har gitt gode resultater. Først gjennom «Innlandslagene» og nå gjennom Landsbylagene. Grupperingen Landsbylagene, er en interesseforening for boligbyggelag foreløpig lokalisert rundt Oslo. Deltagende boligbyggelag er Kongsvinger, Gjøvik, Hønefoss, Drammen, Larvik og Moss. Gruppen vil ventelig utvides over tid. Grupperingens formål er å fremme erfaringsutveksling, kompetanseutvikling, bedre medlemsfordeler for boligbyggelagenes medlemmer og samarbeid mellom boligbyggelagene. I den tiden vi i «Landsbylagene» har samarbeidet, har vi fått gjennomslag for våre syn i ulike fora, og Landsbylagene fremstår etterhvert som en gruppe av lag som ønsker positiv forandring, med utgangspunkt i vår samvirkebakgrunn. Dette samarbeidet er på god vei til å utvikles videre. Mangelvare innen vår bransje og vårt forretningsområde er bl.a. kapital og kompetanse. Derfor har flere boligbyggelag valgt å fusjonere med andre, og gjerne større boligbyggelag, som har større ressurser både økonomisk og menneskelig kompetanse å trekke på. Vi har i KOBBL valgt en litt annen vei, bl.a. basert på ovennevnte samarbeid og de muligheter som ligger i å tenke mindre tradisjonelt og se de muligheter som finnes. Det er mange utfordringer i et slikt løp, men KOBBL er på god vei. Selskapet har ryddet opp i, og skapt lønnsom drift basert på vår kjernevirksomhet. Utviklingen videre er også å bygge en struktur som gir oss mulighet til å samle kompetanse der det gir gevinst i praksis. Det første skudd på stammen er etablering av et felles eiet oppgjørsselskap, lokalisert i Kongsvinger. Enkelte andre boligbyggelag har tidligere organisert slike selskap. Vårt selskap heter Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS. Navnevalget er slik fordi vi har ambisjoner om å knytte til oss flere attraktive boligbyggelag i Norge fremover. Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS (heretter BONO Oppgjør) eies av Gjøvik og omegns boligbyggelag AL, Ringbo BBL, Nedre Buskerud Boligbyggelag, Larvik Boligbyggelag, Vansjø Boligbyggelag og Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Selskapets forretningskontor er i Kongsvinger. Selskapets formål er å tilby oppgjørstjenester til eiendomsmeglerforetak og virksomhet som står i forbindelse med dette. Virksomheten skal primært tilby tjenestene boligbyggelagene det eies av eller til disses datterselskap. BONO Oppgjør skal også kunne tilby tilsvarende tjenester til eksterne kunder. Virksomheten er organisert med en selvstendig driftsenhet med egen organisasjon som skal ivareta drift og utvikling av selskapet. Selskapets virksomhet skal likevel knyttes nært opp mot KOBBL. 5

6 Bulgaria, Panorama beach Bulgaria og prosjektet Panorama Beach ble lansert i 2006/2007 for medlemmene i de tre boligbyggelagene i Kongsvinger, Fredrikstad (FOBBL) og Follo. De siste årene har dette prosjektet krevet betydelige ressurser i administrasjonen og fokus fra styret sin side. Saken har blitt behandlet på samtlige av selskapets styremøter. KOBBL bærer sin andel av alle drifts- og finanskostnader knyttet til dette engasjementet. Kostnader er inkludert i selskapets resultatregnskap. Det Bulgarske eiendomsmarkedet var før finanskrisen ett av de mer interessante av eiendomsmarkedet i Europa, med en høy årlig vekst i prisene. Da finanskrisen slo til i 2008 opplevde Bulgaria, som de fleste andre land, en stor nedgang i etterspørselen etter eiendom. Dette førte til at prisene på eiendom falt og kjøperne til en stor grad uteble. Nå har prisene stabilisert seg og vi registrerer noe økt interesse for boliger i Bulgaria. Byggeaktiviteten meldes å være økende og en forventer at eiendomsmarkedet vil ta seg opp igjen i årene som kommer. Eiendomsprisene er i dag fortsatt meget lave i Bulgaria. Dette gjør at kjøp av ferieleilighet i dag kan bli et godt kjøp over tid, siden det forventes at prisene på leilighetene vil øke i verdi fremover. Det arbeides på bred front, med norske og utenlandske aktører for å selge leilighetene i anlegget. KOBBL vurderer samarbeidet med DNB som godt, og har all grunn til å tro at man vil finne gode finansielle løsninger i forbindelse med et salg av anlegget og en langsiktig finansiering av differansen mellom faktisk salgsverdi og forpliktelsen som KOBBL tidligere har påtatt seg. Ved sist årsskifte er det solgt 54 boliger, og styret har grunn til å tro at salget av leiligheter vil fortsette i 2014 og at de siste 19 enhetene blir avhendet. Dette er et krevende, men særs viktig prosjekt å få avsluttet. Årlig kostnad på drift og finanskostnader belaster KOBBL sitt regnskap med i overkant av en mnok årlig. 6

7 Årsregnskap 2013 KOBBL har i 2013, som for de foregående år økt sin omsetning. Veksten i topplinjen var på hele 6% i Det er en vesentlig vekst og spesielt når prisen på forvaltningstjenester og medlemskontingenten heller ikke er prisjustert i Samtidig viser regnskapet at kostnadene knyttet til driften ikke øker. Det betyr også at effektivisering av driften fortsetter. Dette både siden inntektene øker og at kostnadene i reelle kroner (korrigert for lønns og prisstigning) er redusert Ordinært resultat Resultatgrad ,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Årsresultat Selskapet har fortsatt driftskostnader som ligger utenfor kjernevirksomheten. For 2013 er disse i all hovedsak henført til driftskostnader mm til anlegget i Bulgaria. Av årets driftskostnader er i underkant av i 2013 henført til den tidligere Bulgaria satsningen. Personalkostnadene er til dels redusert som følge av lavere bemanning sammenlignet med tidligere år. Selskapets driftsresultat er bedret også i 2013 og viser et positivt driftsresultat med nesten 3 mnok. Tilsvarende var driftsresultatet i 2,3 mnok i 2013, og 1,3 mnok i 2011, ,1 mnok og i ,1 mnok Driftsres Finanskostnadene er i hovedsak renter knyttet til forpliktelsen overfor lån i DNB til anlegget Panorama Beach tatt opp av TREBBL og senere Byala Eiendom AS. KOBBL Eiendom AS gir KOBBL et konsernbidrag med 0,45 mnok som sammen med renteinntekter bidrar til at finanspostene i sum gir et bidrag til virksomheten. Som følge av tidligere års underskudd er KOBBL ikke i 100% i skatteposisjon, men belastes formueskatt og skatt fra resultatet av driften. Skattekostnaden ble på kr i Selskapets ordinære resultat blir således 3,2 mnok i 2013 mot 2,8 mnok i 2012 og 2,2 mnok for 2011 og tilvarende 1,0 mnok i I 2009 ble det avsatt ekstraordinært 8 mnok i regnskapet for mulig tap ved realisasjon av anlegget i Bulgaria. Før 2009 er det ikke avsatt for de finansielle forpliktelser som påhviler lånet til TREBBL/DNB. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til når og hvor stort det endelige salgsprovenyet blir ved avhending av Panorama Beach. 7

8 Bankinnskudd Sum egenkapital nivå som avspeiler selskapets nåværende virksomhet og må karakteriseres som meget god. Soliditet Nedskrivninger, tap på krav og fordringer samt garantiforpliktelser har tidligere år redusert KOBBL sin egenkapital. Bokført egenkapital ved årsskiftet er akseptabel, også hensyntatt årets resultat. Nivået på egenkapitalen legger fortsatt noen begrensninger på KOBBL sin virksomhet fremover. Tiltakene som er iverksatt og de positive effekter dette har på KOBBL sitt driftsresultat og kapitalstrøm har og vil gjøre at selskapet over tid styrker sin soliditet. Styret og administrasjonen legger denne rammebetingelsen til grunn, og vil videreføre virksomheten på områder, eller i allianser der kapital ikke blir en vesentlig begrensende faktor. Når denne beretning skrives kjenner vi ikke det endelige utfall av salget av anlegget Panorama Beach i Bulgaria og de konsekvenser dette måtte medføre. Balanse Selskapets balanse er i løpet av 2013 økt fra 11,6 mnok til 14,4 mnok. Hovedårsaken til dette er økning av selskapets bankinnskudd og økning av egenkapitalen. KOBBL har kr i fordring på datterselskapet KOBBL Eiendom AS. Denne fordringen er knyttet til avgitt konsernbidrag i Tidligere mellomværende mellom KOBBL og datterselskapet er betalt i KOBBL sitt bankinnskudd er økt fra fjoråret med 3,9 mnok til 11 mnok. Selskapet har ikke gjennom året og ei heller ved årsskiftet trukket på selskapets kassekreditt. Deler av bankinnskuddet er stillet som sikkerhet overfor DNB for fremtidige forpliktelser knyttet til engasjementet i Panorama Beach i Bulgaria. Selskapets egenkapital er ved årsskiftet positiv med 3,7 mnok. Årsaken til at egenkapitalen ikke er høyere selv med de siste års gode resultater er henført til realiserte tap og avsetninger for ventede forpliktelser. Satsingen i Bulgaria har så langt belastet KOBBL sine regnskap med over 19 mnok og dermed redusert egenkapitalen tilsvarende. Hvis det viser seg at et salg av prosjektet Panorama Beach ikke oppnår det beløp som er forventet kan dette forårsake et betydelig tap for eierne, som omtalt ovenfor. Kostnader påløper prosjektet inntil det er solgt. Pr er det avsatt 8 mnok for mulig tap knyttet til garantiforpliktelse overfor DNB. Drifts- og finanskostnader er avsatt med kr for Forvaltning KOBBL er forretningsfører for 78 boligselskaper. Pr hadde KOBBL forvaltning og forretningsførsel for til sammen boliger i 67 tilknyttede borettslag, 222 boliger i 6 frittstående borettslag og 95 boliger i fire boligsameier. KOBBL er også forretningsfører for en stiftelse. Temakvelder og styreseminar Temakvelder og styreseminar er tjenestetilbud til de forvaltede lags styremedlemmer og arrangeres for å gi styremedlemmene relevant fagkunnskap. Antallet deltagere Selskapet har utarbeidet kontantstrømoppstilling, der de viktigste kapitalstrømmene fremkommer. 8 Finansiering og likviditet Det har tidligere vært en prioritert oppgave å sikre tilstrekkelig likviditet. Selskapets arbeidskapital er nå på et

9 som deltar på seminarene viser at tjenestetilbudene har kommet for å bli. Medlemsbladet Bobra og - Viktige kommunikasjonskanaler Informasjonsarbeid til medlemmene er viktig. Informasjon om medlemsbedrifter og medlemsfordeler blir gjort kjent både gjennom medlemsbladet Bobra og på KOBBL s hjemmeside. Medlemsbladet Bobra kommer ut 4 ganger i året i et opplag på eksemplarer. Byfesten KOBBL var også i 2013 stolt bidragsyter til Byfesten i Kongsvinger. KOBBL syntes ideen om en gratis byfest for alle var god, og valgte å bidra sammen med andre, slik at byfesten skulle bli en realitet. Byfesten er et familiearrangement som også byr på aktiviteter i Mølleparken og internasjonal matkultur på den røde plass. KOBBL tilbyr alle sine forvaltede lags styrer styreportal. Over halvparten av lagene benytter styreportalen. KOBBL har som målsetning at alle lag skal benytte seg av styreportalen. BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 Forkjøpsrett Ansiennitet i KOBBL kan vise seg å være svært viktig den dagen man skal kjøpe seg en borettslagsleilighet, enten som ung eller gammel. Den ansiennitet man opparbeider gjennom medlemskap i KOBBL vil også kunne nyttes bl.a. ved kjøp av boliger forvaltet av 25 boligbyggelag fordelt over det ganske land. 1 Trivselsprisen KOBBL har i 2013 videreført samarbeidet med DNB om utdeling av Trivselsprisen, en pris som skal gi støtte til trivsels-fremmede prosjekter i Kongsvinger kommune. Årets jury besto av Vilde Grini, representant fra Elevrådet ved Sentrum videregående skole Helge Thommassen, Kongsvinger kommune Eivind Lid, Glåmdalen - Jan Egil Melby DNB og Sven O. Nylænder fra KOBBL. Prisen er en hederspris som deles ut med formål om å skape engasjement og å motivere Kongsvinger kommunes befolkning til å tenke kreativt. Den skal bidra til å gjøre Kongsvinger til et sted vi alle kan trives i og være 9

10 10 stolte av. Prisen kan tildeles borettslag, enkeltpersoner, lag eller foreninger i Kongsvinger kommune. Prisvinneren skal gjennom sitt engasjement og vilje til å gjøre noe som gagner flere, ha bidratt til å skape et bedre miljø, felleskap, samhold og økt trivsel i hele eller deler av Kongsvinger kommune. Fjorårets vinner er sportslig leder og styreleder Trond Erik Bråthen og Grethe Tuhus Bråthen. To ildsjeler som ofrer mye tid på KIL Håndball og som tok tak, når klubben lå nede.tidligere år er det Scene U, Vennersberg 1 brl, Byen Vår, Torsdag på festningen, KIL ski og Puttaras venner som har fått prisen. Det er mange enkeltpersoner, lag og foreninger som gjør en strålende innsats for sitt nærmiljø. Heldigvis er det mange som viser at denne innsatsen blir satt pris på. Hvert år sendes det inn mange gode forslag til juryen. I 2013 ble Trivselsprisen delt ut til Kongsvinger Skøyteklubb. Klubben er en verdig kandidat til Trivselsprisen 2013 gjennom sitt arbeid på Holt-banen. Dette muliggjør bl.a. at byen har en skøytebane hvor det på enkelte helgedager kan være flere hundre innom som koser seg helt gratis på banen uten at det er noe spesielt arrangement. Prisen er for 2013 på kr i tillegg til et diplom tegnet av kunstneren Alf-Kaare Berg. Teknisk tjeneste En viktig tilleggstjeneste til den ordinære økonomiske og administrative forvaltningen, er de tekniske tjenestene til KOBBL. Det tilbys teknisk rådgivning, tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging, prosjektering og byggeledelse. Det legges opp til økt aktivitet i avdelingen i tiden som kommer. Teknisk avdeling har i dag en ansatt og en innleid person. Avdelingen har hovedfokus på å bistå boligselskap i Kongsvinger og omegn med teknisk rådgiving, prosjektog byggeledelse, HMS-planlegging, tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging. I tillegg til tekniske tjenester tilbys praktisk skadeoppfølging i forbindelse med bygningsskader. Dette innebærer at KOBBL har fullmakt til raskt å kunne iverksette skadeutbedring på boligselskapets eiendom. KOBBL s kjennskap til bygningsmassen og tekniske anlegg muliggjør rask iverksetting av skadeforebyggende tiltak i samråd med boligselskapets styre. Avdelingen arrangerer også temakvelder til boligselskapenes styremedlemmer og har som formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i boligselskap. Dette for å skape trygghet i rollen som styremedlem, noe som vil ha positiv effekt for alle i boligselskapet. Et effektivt og kompetent styre som tar gode avgjørelser og forvalter interessene til beboerne på best mulig måte.

11 Avdelingen ser også på å utvikle eksisterende bygningsmasse i Kongsvinger. Her blir det satt fokus på helhetlige løsninger ved rehabilitering. Ved å fokusere på energieffektiviserende tiltak som oppgradering av fasader, balkonginnglassing, balansert ventilasjon, ser man samtidig på muligheten av å bygge en ekstra etasje med flotte leiligheter. Samlet sett kan borettslagene oppnå estetiske og arkitektoniske løft samtidig som man har gjort tiltak for å bedre inneklima. Eiendomsmegling Datterselskapet KOBBL Eiendom AS har 7 ansatte ved årsskiftet. I 2014 omstruktureres virksomheten noe, og en og en halv stilling blir flyttet over i nyopprettet oppgjørsselskap og samarbeidspartner BONO Oppgjør. Dette betyr at selskapet i det videre retter fokus mot eiendomsmegling og salg. En endret modell reduserer sårbarheten mot konjunkturer og selskapet blir mer slagkraftige da driften spisses i den skarpe enden, dvs rendyrke meglervirksomheten og ansette flere meglere. Hovedfokus er og skal fortsatt være omsetning av borettslagsboliger der vi er den største aktøren lokalt, men selskapet satser i årene som kommer mer på omsetning av eiet bolig og prosjekterte boliger. Markedsandeler: Av alle borettslagsleiligheter tilknyttet KOBBL ble i % omsatt av KOBBL Eiendom AS. Dette er 14 % bedre enn i Ett meget sterkt nivå, i lys av at selskapet har hatt som mål å stabilisere seg mellom % andel i årene fremover. Vår markedsandel på salg av eiet bolig i Kongsvinger i 2013 var 21 %, en oppgang på 3 %. Vår målsetning for 2014 er å øke andelen ytterligere. «Kobbl kan Kongsvinger», er vår enkle, mye markedsførte og veletablerte «oneliner». Kompetanse: Vi har kompetente medarbeidere i alle ledd og følger videreutdanningskravene vi er underlagt til punkt og prikke. Gjennom vår interesseorganisasjon NEF, kurses vi jevnlig for å alltid være fullstendig oppdatert særlig på det juridiske. Visningsassistenter / medhjelpere : Selskapet har fortsatt stort behov for visningsassistenter. Det er også her krav til utdanning. De som bidrar her må gå et medhjelperkurs og bestå en eksamen, eller de må ha bestått sine eksamener på eiendomsmeglerstudiet, første studieår. KOBBL Eiendom AS har vært og skal alltid være den beste og tydeligste aktøren i byen. Kobbl Eiendom er best på borettslag, og vi jobber hardt videre for å være nettopp det. Vi vil også i vår markedsføring tydeliggjøre at vi har som intensjon å også bli Kongsvingers ledende aktør på salg av eneboliger! Dette er noe vi ikke har hatt kapasitet til å satse hardt på til nå, men vi kommer videreutvikle oss og gjøre nettopp det. KOBBL Eiendom AS er medlemmene i KOBBL sin egen megler! Nøkkeltall 2013: 2012: Omsatte boliger: Omsetningsverdi: , ,- Markedsandel borettslag: 74 % 60 % Markedsandel eiet: 21 % 18 % Markedsandel Kongsvinger totalt: 53 % 41 % Omsetning KE: , ,- Driftsresultat KE: , ,- Medlemstilbud KOBBL er en medlemsorganisasjon og jobber systematisk med å fremskaffe attraktive medlemsfordeler. Hovedformålet er å skaffe medlemmer bolig, men det skal lønne seg å være medlem, både for dem som har dekket sitt boligbehov og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig fremtidig behov. Særlig populært er tilbudene innen forsikring og byggevarer. Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Ved årsskiftet var det 11 årsverk. Samlet lønn, pensjonsytelser og sosiale kostnader var kr Sykefraværet i 2013 var 3,8% og 2012 var fraværet 3,9 %. KOBBL har samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Boligbyggelagets styre består av to kvinner og tre menn. Styrets leder er mann. Av boligbyggelagets ansatte er åtte kvinner og fire menn. To lederstillinger er besatt av kvinner ved utgangen av året. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved nyansettelse. Styret og ledelsen mener at den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende og at det derfor ikke er nødvendig å planlegge eller iverksette spesielle tiltak for å forbedre situasjonen. Boligbyggelaget arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i løpet av regnskapsåret. 11

12 Ansatte i KOBBL og KOBBL Eiendom i januar KOBBL med sine medarbeidere forsøker til enhver tid å være i fremste linje på de fleste områder, så også på markeds- og informasjonssiden. Våre medarbeidere har derfor i løpet av året deltatt på kurs og seminarer i regi av NBBL og våre samarbeidspartnere. Styret vil gi honnør til alle KOBBL sine ansatte for god innsats i Styret takker samtlige tillitsvalgte i boligselskapene for konstruktiv medvirkning til KOBBLs utvikling. Ytre miljø KOBBLs virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som må regnes som normalt for tilsvarende virksomhet. Møter - representasjon KOBBLs ordinære generalforsamling ble avholdt 26. juni 2013 og behandlet de saker som etter lov og vedtekter tilligger generalforsamlingen. Styret har i 2013 avholdt 8 møter og behandlet 92 saker. 12 Forvaltningsavdelingen Forvaltningsavdelingen har ansvaret for sentralbord og drift av lokalene i Brugata 16, medlems- og markedsaktivitetene, teknisk tjeneste og boligforvaltning av de forvaltede selskap, inklusiv forsikringsporteføljen og skadebehandling. En del av medlems- og markedsaktivitetene består i å utgi medlemsbladet Bobra, ha oppdaterte hjemmesider samt utvikle medlemstilbudet til KOBBL sine medlemmer. Økonomiavdelingen Avdelingen har ansvar for regnskap og økonomi for KOBBL med datterselskap og forvaltede borettslag, stiftelse og sameier. I tillegg til regnskap, likviditet og budsjettering, har også avdelingen ansvar for innkreving av felleskostnader, behandling av lånesøknader, lønn, innkjøp, fakturering og styreportal. Revisor KOBBLs regnskap og regnskapene til våre tilknyttede borettslag, sameier og stiftelse er revidert. Beretninger er avgitt til de respektive generalforsamlinger.

13 Ansatte i KOBBL pr Sven O. Nylænder Administrerende direktør Heidi Bjørnstad Økonomisjef Anne Grethe Solheim Regnskapskonsulent Kristin Aurbekkholen Økonomikonsulent Tone Cathrine Krybelsrud Regnskapskonsulent/ fagansvarlig Cecilie Thinn Regnskapskonsulent Ada Bakken Økonomikonsulent Marianne B. Hansen Kunderådgiver Harald Furholt Forvaltningskonsulent Karen Marie Torp Hansen Forvaltningskonsulent Tom Langholm Bygningskonsulent Yuphin Chaisaen Hesbøl Renholder Utviklingen videre KOBBL tar sikte på å være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med boligutvikling i regionen og en ledende leverandør av forvaltningstjenester og forretningsførsel både for borettslag og andre boligselskap. KOBBL vil videreutvikle sitt tilbud til medlemmene gjennom bl.a. oppføring og utvikling av boliger og tekniske tjenester. KOBBL vil fremforhandle avtaler med leverandører av varer og tjenester som kan komme medlemmene til gode. KOBBL vil styrke medlemsorganisasjonen bl.a. gjennom god kommunikasjon med medlemmene og med publikum i sin alminnelighet. Styret i KOBBL Leif M. Næss Kjell Arne Holth Anne Trolie Eva Julie Løken Harald Furholt Varamedlemmer: Synne Stolpe Reidun Thøger-Andresen Einar Strømstad Tom Haget Heidi Bjørnstad Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattes representant) 1. varamedlem, møter fast i selskapets styremøter 2. varamedlem 3. varamedlem 4. varamedlem Varamedlem (ansattes representant) Forutsetning for fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet med tilleggsopplysninger i noter og årsberetning, gir et rettvisende bilde av årets drift, boligbyggelagets finansielle stilling samt oversikt over eiendeler og gjeld. Etter styrets vurdering er det ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som er av betydning utover det som ovenfor er beskrevet for bedømmelse av boligbyggelagets stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for dette ligger retningslinjer for virksomheten, iverksatte tiltak, gjeldende strategi og budsjett for Fortsatt drift er i forståelse med selskapets bankforbindelse og kreditor. Den viktigste forutsetningen for selskapets videre drift er utfallet av garantiforpliktelsen nå knyttet til Byala Eiendom AS stilt overfor DNB. Valgkomite Medlemmer: Egil Leikåsen Mimi K. Trømborg Turid Skjevik Rune Monsen Sven O. Nylænder (valgt av styret i KOBBL) Varamedlemmer: Bjørn Arild Lund Anita Skoglund Johanne Skjellum Halvor Ravn Holøyen Tone C. Krybelsrud (valgt av styret i KOBBL) Revisor: BDO AS 13

14 14

15 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Viderefakturering Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av varige driftsmidler Viderefakturering Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Konsernbidrag Annen renteinntekt Inntekt fra tilknyttet selskap Nedskrivning av finansielle omløpsmidler 7 Rentekostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære kostnader Årsresultat Overføringer: Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Avsatt til annen egenkapital SUM

16 BALANSEREGNSKAP EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidl Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Kortsiktig fordring selskap i samme konsern Fordring konsernbidrag Fordring tilknyttet selskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

17 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 0 0 Sum avsetninger og forpliktelser 0 0 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld prosjekt 0 0 Annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

18 NOTER Note 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Note 2 andre driftsinntekter Provisjoner Medlemskontingent Andre driftsinntekter Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønn Sykepengerefusjon Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Boligbyggelaget hadde pr ansatte, tilsvarende 11 årsverk Alder over under 40 år 1 2 Lønn til adm.direktør Pensjonspremie adm.dir Andre ytelser adm. dir Honorar til styret

19 Det er ikke ytt lån eller annen sikkerhetsstillelse til fordel for direktør, styremedlemmer eller til ansatte i boligbyggelaget. Alle ansatte i boligbyggelaget er gjennom avtale tilknyttet pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, herunder også avtale om AFP, som tilfredsstiller minstekravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Når det gjelder selskapets pensjonsforpliktelser, anses den årlige pensjonspremien som årets pensjonskostnad. Note 4 Avskrivning varige driftsmidler Inventar og kontorlokaler Anskaff.kost inventar/kontorlokaler Årets tilgang inventar Årets avgang 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivning 20 % Kontormaskiner Anskaffelseskost Årets tilgang 0 Årets avgang 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivning 20 % Sum bokførte avskrivninger Note 5 annen driftskostnad Noen kostnadsarter: Prod.- og distribusjonskostn. medlemsblad Avtaler IT/Kommunikasjon Leiekostnader lokaler Driftskostnader Bulgaria

20 Leiekostnader lokaler er fordelt som følger: Brugata Tilsvarende annonseinntekter for medlemsblad Note 6 Konsulent og andre honorarer Kostnadsført revisjonshonorar eks.mva Andre tjenester fra revisor eks.mva Godtgjørelsen gjelder boligbyggelaget. Note 7 finansinntekter/finanskostnader Konsernbidrag fra Kobbl Eiendom AS Inntekt fra tilknyttet selskap 0 Renteinntekter Nedskriving av finansielle omløpsmidler 0 Rentekostnader Netto finansposter Note 8 Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden knyttet til det regnskapsmessige resultat består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, kan utsatt skattefordel under visse forutsetninger medtas i balansen iht god regnskapsskikk. Årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinære kostnader 0 Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fradrag skattemessig underskudd Grunnlag betalbar skatt

21 Betalbar skatt, 28% herav Avvik avsatt skattekostnad tidligere år Endring utsatt skatt 0 Formuesskatt Skattekostnad i resultatregnskapet Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler (driftsmidler) Omløpsmidler (fordringer etc) Gjeld (avsetninger etc) Skattemessig underskudd Grunnlag netto utsatt skatt Utsatt skatt/fordel Det er valgt å ikke aktivere utsatt skattefordel. Note 9 fordringer Kortsiktige fordringer Kobbl Eiendom AS Kundefordring Konsernbidrag Sum fordringer i samme konsern Note 10 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Det er avsatt kr ,- til dekning av kostnader som forventes påløpt i Disse kostnadene fordeler seg slik: Prosjekt Beløp Avsetning forventet tap ved salg Panorama Beach, Bulgaria Drift- og rentekostnader Panorama Beach Når det gjelder Panorama Beach så har KOBBL ansvar for 1/2 av rentekostnader lån og kostnader ifbm. pågående salgsarbeid og løpende driftskostnader. 21

22 Pantstillelser Bokført gjeld Sikkerhet Bokført verdi på pantsatte eiendeler SUM Sikkerheten er pantsatt i : Pant i bankinnskudd på sperret konto KOBBL AL har kausjonsansvar for DNB Bank ASA s lån til Byala Eiendom AS med kausjonsansvar pål. kr ,-. Note 11 Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd Bankinnskudd (bundne midler) Kontantkasse Klientkonto IN-ordning (bundne midler) Skattetrekkskonto (bundne midler) Sum Bankinnskudd (bundne midler) er knyttet til forpliktelser Byala Eiendom. Note 12 Investeringer i aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Aksjer Byala Eiendom AS Aksjer i BBL Partner AS BONO AS Øvrige aksjer og andeler Selskap Forretnings-kontor eier-/ Stemmeandel Resultat 2013 Byala Eiendom AS Ski 50 % Foreligger ikke Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. 22

23 Note 13 Andelskapital Boligbyggelagets andelskapital er innbetalt av lagets medlemmer. Antallet medlemmer pr var (7.035 stk ) Andelens pålydende er kr. 500,- Andelseierene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. Note 14 Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. I samsvar med god regnskapsskikk for små foretak er det valgt å ikke utarbeide konsernregnskap. Selskap forretnings- kontor Eierandel Res. 2013, e. skatt EK KOBBL Eiendom AS Kongsvinger 100 % Bokført verdi aksjer kr ,- Morselskapet har hatt følgende transaksjoner med datterselskapet i 2013: Honorar regnskap kr ,-. Note 15 Investeringer i tilknyttet selskap mv. Fordring tilknyttet selskap, Byala Eiendom AS, er er totalt og er henført til aksjekjøp og investeringstilskudd 23

24 Kontantstrømoppstilling Likvider tilført / brukt på virksomheten: A Ordinært resultat før skatt Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i utestående kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: B Investeringer i varige driftsmidler Investering i aksjer Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: C Utlån tilknyttet selskap Innbetaling fra konsernselskaper Innbetaling andre utlån Innbetalt andelskapital nye medlemmer Netto likviditetsendring fra finansiering Sum A-C Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Årets endring Kontanter og bankinnskudd pr I tillegg kommer ubenyttet kassekreditt 24

25

26

27 27

28 Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Besøksadresse: Brugata 16, 2212 Kongsvinger, Postadresse: Postboks 8, 2201 Kongsvinger Tlf: , E-post:

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives...

NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives... NBBO ÅRSRAPPORT 2013 der folk trives... Innholdsfortegnelse 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2013...5 Forvaltning....6 Medlem...6 Fakta om NBBO og datterselskapene...8-11 2. Årsregnskap

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen Årsrapport 2006 06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen for 1200 av våre medlemmer i nye BORI Gruppens ambisjoner er å være en av de største prosjekter og etablerte utbyggerne av nye boliger på Romerike. Dette

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer