Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25"

Transkript

1 årsberetning

2 Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2

3 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok, opp fra kr 2.2 mnok i 2011 Driftsresultat for KOBBL ble 2,3 mnok, opp fra 1.3 mnok i 2011 Årsresultat KOBBL Eiendom AS ble 0,8 mnok, ned fra 1.5 mnok i KOBBL Eiendom gav i 2012 et konsernbidrag til KOBBL på 0,9 mnok mot 1,5 mnok i 2011 KOBBL vant sammen med OBOS og USBL ankesak i Borgarting lagmannsrett KOBBL forvaltet boliger pr Av dette var boliger i tilknyttede borettslag. KOBBL hadde 12 årsverk ved utgangen av Antall medlemmer i KOBBL pr var 7.035, en økning på 3% eller nto. 200 flere medlemmer. Egenkapitalen er i sterk bedring, og selskapet har positiv egenkapital ved årets slutt. 3

4 Årsberetning 2012 VIRKSOMHETEN Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL (KOBBL) med forretningskontor i Kongsvinger kommune organisasjonsnummer , er et medlemseid andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende kapital. Formålet er primært på vegne av andelseierne enten enkeltvis eller organisert i borettslag å skaffe boligbygg eller andre bygg som naturlig hører sammen. Boligbyggelagets øvrige formål er nedfestet i lagets vedtekter. Vedtektene finnes på KOBBL sin hjemmeside. på over medlemmer. Det representerer en årlig medlemsvekst på nærmere 4 prosent. I dag har Norske Boligbyggelag mer enn medlemmer. KOBBL har de senere år redusert sin virksomhet utenfor kjernevirksomheten og har ved årsskiftet ett heleiet datterselskap; KOBBL Eiendom AS. Byala Eiendom AS ble etablert i 2010 med formål å drifte og selge eiendommen Panorama Beach i Bulgaria. Selskapet eies pr med en ½ part hver av KOBBL og USBL. ÅPEN FOR ALLE Boligbyggelagsbevegelsen i Norge har en historie som går mer enn 80 år tilbake i tid. Boligbyggelagene er samvirke. Folk har gått sammen for å dekke sine boligbehov i troen på at dette lar seg løse bedre, enklere og rimeligere når man står sammen. Boligbyggelagene i Norge fikk nye medlemmer i fjor. Det er andre år på rad at nettoøkningen har vært 4 Medlemmene både eier og styrer boligbyggelagene, og det er medlemmene som gjennom de styrende organer bestemmer hva som skal bygges, hvordan boliger skal fordeles og hvordan forkjøpsretten skal praktiseres. Boligbyggelag er ingen eksklusiv klubb. Alle boligbyggelag er åpne for nye medlemmer. Det er ingen begrensing på hvor mange som kan eie laget. Betaler du en eierandel og en beskjeden årlig kontingent har du skaffet deg en fordel i boligmarkedet til de boligene som ditt boligbyggelag har bygget. Jo lengre du har vært medlem, jo sterkere står du. I boligbyggelagene fordeles boligene på grunnlag av ansiennitet. BOLIGSKAFFING FOR MEDLEMMENE Medlemmene har gjennom sin deltakelse i boligbyggelagene vært med å få etablert og bygget mer enn borettslagsboliger i Norge. Medlemmene som har betalt

5 sin eierandel i boligbyggelaget og sin årlige kontingent får rett til å velge først ved tildeling av nye boliger, og har en fortrinnsrett ved omsetning av brukte boliger som boligbyggelaget har bygget, betyr bare at formålet med boligbyggelagene oppfylles. UTVIDET FORKJØPSRETT Medlemmenes forkjøpsrett har også blitt mer omfattende som følge av at mange boligbyggelag som KOBBL, har etablert felles forkjøpsrettsordninger som åpner opp for at et medlem kan gjøre bruk av sin ansiennitet i et annet boligbyggelag. Den strukturendring som finner sted i boligbyggelagsverdenen ved at mange boligbyggelag har slått seg sammen gjennom fusjoner, fører også til at medlemmene kan gjøre bruk av forkjøpsrett til langt flere boliger på mange forskjellige steder rundt om i Norge. Retten for enhver til å bli medlem i et boligbyggelag, er sammen med medlemmenes forkjøpsrett og ansiennitet selve grunnfjellet som boligbyggelagene i Norge er basert på. Juniormedlemskap er et alternativ til et ordinært medlemskap i boligbyggelaget for barn og ungdom under 18 år. Et juniormedlemskap gir de unge en mulighet til å skape seg en fordel i form av mange års ansiennitet i boligbyggelaget og i gruppen av boligbyggelag med felles forkjøpsrett, når de senere skal ut på boligmarkedet for første gang. KOBBL I SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG Det har i de senere år blåst en fusjonsvind over landet når det gjelder boligbyggelag. I løpet av de siste ti årene har antall boligbyggelag blitt redusert fra 100 i 2001 til 53 boligbyggelag ved årsskiftet. Motivasjonen til å fusjonere er å få større enheter som blir mer effektive, samt at det ivaretar krav til kompetanse, større faglige miljøer, og et bedre servicenivå ovenfor kundene og medlemmene. Trenden fortsetter i Så langt i år er det meldt om to fusjoner. Boligbyggelagene StorBergen, Vestbo, Stord, Årdal og BOiVEST innleder fusjonsforhandlinger. Resultatet kan bli en vestnorsk boligkjempe med fotfeste i 33 kommuner i tre fylker. Målt i antall boliger blir det nye boligbyggelaget desidert størst i Norge utenfor Oslo. Den andre er fusjon mellom BORI, Indre Østfold Boligbyggelag og Ullensaker Boligbyggelag. Ventelig vil vi se flere endringer i boligbyggelagstrukturen fremover. Generelt vil kravene til å kunne ta økonomisk risiko ved nybygging bli stadig større. Fusjon mellom boligbyggelag vil være en mulig vei for å kunne styrke muligheten til å oppfylle hovedformålet om å tilby medlemmer boliger og til bedre å forvalte boliger for medlemmene. En samling på færre enheter kan gi en sterkere finansiell ryggrad og kan resultere i bedre og mer konkurransedyktige tjenester til medlemmene. Styret i KOBBL har så langt ikke funnet det riktig å gå i dialog om fusjon med andre større boligbyggelag. Derimot ønsker KOBBL å samarbeide med andre aktører i bransjen, noe som så langt har gitt gode resultater. Først gjennom «Innlandslagene» og nå gjennom Landsbylagene. Grupperingen Landsbylagene er en interesseforening for boligbyggelag foreløpig lokalisert rundt Oslo. Deltagende boligbyggelag er Kongsvinger, Gjøvik, Hønefoss, Drammen, Larvik og Moss. Gruppen vil ventelig utvides over tid. Grupperingens formål er å fremme erfaringsutveksling, kompetanseutvikling, bedre medlemsfordeler for boligbyggelagenes medlemmer, og samarbeid mellom boligbyggelagene. BULGARIA, PANORAMA BEACH Bulgaria og prosjektet Panorama Beach ble lansert i 2006/2007 for medlemmene i de tre boligbyggelagene i Kongsvinger, Fredrikstad (FOBBL) og Follo. De siste årene har dette prosjektet krevet betydelige ressurser i administrasjonen og fokus fra styret sin side. Saken har blitt behandlet på samtlige av selskapets styremøter. KOBBL bærer sin andel av alle drifts- og finanskostnader knyttet til dette engasjementet. Kostnader er inkludert i selskapets resultatregnskap. Det bulgarske eiendomsmarkedet var før finanskrisen ett av de mer interessante av eiendomsmarkedet i Europa, med en høy årlig vekst i prisene. Da finanskrisen slo til i 2008 opplevde Bulgaria, som de fleste andre land, en stor nedgang i etterspørselen etter eiendom. Dette førte til at prisene på eiendom falt og kjøperne til en stor grad uteble. Nå har prisene stabilisert seg og vi registrerer noe økt interesse for boliger i Bulgaria. Byggeaktiviteten meldes å være økende og en forventer at eiendomsmarkedet vil ta seg opp igjen i årene som kommer. Eiendomsprisene er i dag fortsatt meget lave i Bulgaria. Dette gjør at kjøp av ferieleilighet i dag kan bli et godt kjøp over tid, siden det forventes at prisene på leilighetene vil øke i verdi fremover. Det arbeides på bred front, med norske og utenlandske aktører, for å selge leilighetene i anlegget. KOBBL vurderer samarbeidet med DNB som godt, og har all grunn til å tro at man vil finne gode finansielle løsninger i forbindelse med et salg av anlegget og en langsiktig finansiering av differansen mellom faktisk salgsverdi og forpliktelsen som KOBBL tidligere har påtatt seg. Ved sist årsskifte er det solgt 38 boliger, og styret har grunn til å tro at salget av leiligheter vil fortsette i Dette er et krevende, men særs viktig prosjekt å få av- 5

6 sluttet. Årlig kostnad på drift og finanskostnader belaster KOBBL sitt regnskap med i overkant av en mnok årlig. ANKESAK BORGARTING TINGRETT KOBBL mottok i 2010 prosessvarsel fra investorer knyttet til TREBBL AS. Styret og administrasjonen i KOBBL var uenige i et slikt krav og avviste dette. Kravet ble senere fulgt opp og ble behandlet i Forliksrådet i Kongsvinger i september Forliksrådet fant saken for vanskelig og at det ikke var grunnlag for å dømme. KOBBL, FOBBL og FOLLO ble i november 2010 stevnet for Fredrikstad tingrett. Saken ble i mars 2011 behandlet i retten I Fredrikstad. Tingretten avsa dom den hvor de tre boligbyggelagene ble frifunnet. Saksøkerne ble dømt til å betale sakens omkostninger. Saksøkerne anket i mai dommen til Borgarting lagmannsrett og hovedforhandling ble berammet til KOBBL sammen med OBOS (tidligere Fredrikstad) og USBL (tidligere FOLLO) vant også saken i Borgarting Lagmannsrett, der anken ble forkastet. Ankerne, ved AF Invest AS og Invesment 4 AS ble idømt saksomkostninger. Ankefristen er utløpt og dommen er rettskraftig, og dermed avsluttet bortsett fra betaling av saksomkostningene. Prosess er iverksatt for å drive inn disse. PROSJEKT SÅGEN Selvaag Hus fremsatte i 2008 overfor KOBBL krav på SEK 4,2 millioner knyttet til et samarbeidsprosjekt i Charlottenberg i Sverige. Det ble i 2010 inngått forlik med kroner , der kr er betalt i 2010 og kr i De resterende kr ble betalt i desember Saken er dermed helt avsluttet for KOBBL sin del. 6

7 Årsregnskap 2012 KOBBL har i 2012 som for de foregående år økt sin omsetning noe, samtidig som regnskapet viser innsparing på kostnadssiden sammenlignet med tidligere år. Tiltakene som spesielt ble iverksatt på kostnadssiden i 2009, har fra 2010 regnskapet fått full års-effekt. Selskapet har fortsatt driftskostnader som ligger utenfor kjernevirksomheten. For 2012 er disse i hovedsak henført til driftskostnader mm til anlegget i Bulgaria. Andre kostnader til prosjekt og aktiviteter utenfor vår kjernevirksomhet er nå i hovedsak avsluttet. Av årets driftskostnader er i underkant av henført til den tidligere Bulgaria satsningen. Personalkostnadene er til dels redusert som følge av lavere bemanning sammenlignet med tidligere år Driftsres ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Årsresultat Resultatgrad Selskapets driftsresultat er bedret også i 2012 og viser et positivt driftsresultat med 2,3 mnok. Tilsvarende var resultatet i ,3, ,1 mnok og i ,1 mnok. Finanskostnadene er i hovedsak renter knyttet til forpliktelsen overfor lån i DNB til anlegget Panorama Beach tatt opp av TREBBL og senere Byala Eiendom AS. KOBBL Eiendom AS gir KOBBL et konsernbidrag med 0,9 mnok som sammen med renteinntekter bidrar til at finanspostene i sum gir et bidrag til virksomheten. Som følge av tidligere års underskudd er KOBBL ikke i skatteposisjon, men belastes formueskatt med kr Selskapets ordinære resultat blir således 2,8 mnok i 2012 og 2,2 mnok for 2011 og tilvarende 1,0 mnok i I 2009 ble det avsatt ekstraordinært 8 mnok i regnskapet for mulig tap ved realisasjon av anlegget i Bulgaria. Før 2009 er det ikke avsatt for de finansielle forpliktelser som påhviler lånet til TREBBL/DNB. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til når og hvor stort det endelige salgsprovenyet blir ved avhending av Panorama Beach. BALANSE Selskapets balanse er i løpet av 2012 økt fra 8,5 mnok til 11,6 mnok. Hovedårsaken til dette er økning av selskapets bankinnskudd og økning av egenkapitalen. KOBBL har kr i fordring på datterselskapet KOBBL Eiendom AS. Denne fordringen er knyttet til avgitt konsernbidrag i Tidligere mellomværende mellom KOBBL og datterselskapet er betalt i KOBBL sitt bankinnskudd er økt fra fjoråret med ca 2,8 mnok. Selskapet har ved årsskiftet ikke trukket på selskapets kassekreditt. Deler av bankinnskuddet er stillet som 7

8 Bankinnskudd sikkerhet overfor DNB for fremtidige forpliktelser knyttet til engasjementet i Panorama Beach i Bulgaria. Selskapets egenkapital er ved årsskiftet positiv med ca 0,4 mnok. Årsaken til den lave egenkapital er henført til realiserte tap og avsetninger for ventede forpliktelser. Satsingen i Bulgaria har så langt belastet KOBBL sine regnskap med over 18 mnok og dermed redusert egenkapitalen tilsvarende. Selskapet har utarbeidet kontantstrømoppstilling, der de viktigste kapitalstrømmene fremkommer. FINANSIERING OG LIKVIDITET Det har tidligere vært en prioritert oppgave å sikre tilstrekkelig likviditet. Selskapets arbeidskapital er nå på et nivå som avspeiler selskapets nåværende virksomhet og må karakteriseres som god. SOLIDITET Nedskrivninger, tap på krav og fordringer samt garantiforpliktelser har redusert KOBBL sin egenkapital. Bokført egenkapital ved årsskiftet er lav, også hensyntatt årets resultat. Dette legger begrensninger på KOBBL sin virksomhet fremover. overfor DNB. Drifts- og finanskostnader er avsatt med kr for FORVALTNING KOBBL er forretningsfører for 79 boligselskaper. Pr hadde KOBBL forvaltning og forretningsførsel for til sammen boliger i 67 tilknyttede borettslag, 222 boliger i 6 frittstående borettslag og 125 boliger i fem boligsameier. KOBBL er også forretningsfører for en stiftelse. TEMAKVELDER OG STYRESEMINAR Temakvelder og styreseminar er tjenestetilbud til de forvaltede lags styremedlemmer og arrangeres for å gi styremedlemmene relevant fagkunnskap. Antallet deltagere som deltar på seminarene viser at tjenestetilbudene har kommet for å bli. MEDLEMSBLADET BOBRA OG VIKTIGE KOMMUNIKASJONSKANALER Informasjonsarbeid til medlemmene er viktig. Informasjon om medlemsbedrifter og medlemsfordeler blir gjort kjent både gjennom medlemsbladet Bobra og på KOB- BL s hjemmeside. Medlemsbladet Bobra kommer ut 4 ganger i året i et opplag på eksemplarer. bo! NR 1 / ÅRG. 12 Råd fra forsikringsrådgivere side 10 Odal Sparebank i toppsjiktet blant Norges beste banker side 12 Råd for å unngå innbrudd side 22 Du skal aldri si aldri! Side 30 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer god påske! Tiltakene som er iverksatt og de positive effekter dette har på KOBBL sitt driftsresultat og kapitalstrøm vil gjøre at selskapet over tid igjen vil øke sin soliditet. Styret og administrasjonen legger denne rammebetingelsen til grunn, og vil videreføre virksomheten på områder, eller i allianser der kapital ikke blir en vesentlig begrensende faktor. Når denne beretning skrives kjenner vi ikke det endelige utfall av salget av anlegget Panorama Beach i Bulgaria og de konsekvenser dette måtte medføre Hvis det viser seg at et salg av prosjektet Panorama Beach ikke oppnår det beløp som er forventet kan dette forårsake et betydelig tap for eierne, som omtalt ovenfor. Kostnader påløper prosjektet inntil det er solgt. Pr er det avsatt 8 mnok for mulig tap knyttet til garantiforpliktelse Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL 8

9 KOBBL tilbyr alle sine forvaltede lags styrer styreportal. Over halvparten av lagene benytter styreportalen. KOBBL har som målsetning at alle lag skal benytte seg av styreportalen. Premiesatsen i Borettslagenes Sikringsordning er inntil videre identisk med satsen i den gamle ordningen. Dekningen er derimot forbedret ved at egenandelen er redusert fra 20 prosent til 10 prosent av skaden. FORKJØPSRETT Ansiennitet i KOBBL kan vise seg å være svært viktig den dagen man skal kjøpe seg en borettslagsleilighet, enten som ung eller gammel. Den ansiennitet man opparbeider gjennom medlemskap i KOBBL vil også kunne nyttes bl.a. ved kjøp av boliger forvaltet av 27 boligbyggelag fordelt over det ganske land. STIFTELSEN BORETTSLAGENES SIK- RINGSFOND HAR BLITT FORSIKRINGS- SELSKAP Virksomheten i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er med virkning fra årsskiftet overført til Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Borettslagenes Sikringsordning tilbyr forsikring til borettslag i Norske Boligbyggelag. Forsikringen dekker tap som borettslag kan få ved andelseieres manglende betaling av felleskostnader. Alle borettslag som var sikret i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er fra overført til det nye forsikringsselskapet. Endringen skyldes at det fra dette tidspunkt kun er selskap som har konsesjon til å drive forsikrings- eller finansieringsvirksomhet som har lov til å tilby forsikring mot tap av felleskostnader for borettslag. Dette er nærmere regulert i borettslagsloven. BYFESTEN KOBBL var også i 2012 stolt bidragsyter til Byfesten i Kongsvinger. KOBBL syntes ideen om en gratis byfest for alle er god, og valgte å bidra sammen med andre, slik at byfesten skulle bli en realitet. Byfesten er et familiearrangement som også byr på aktiviteter i Mølleparken og internasjonal matkultur på den røde plass. TRIVSELSPRISEN KOBBL har i 2012 videreført samarbeidet med DNB om utdeling av Trivselsprisen, en pris som skal gi støtte til trivsels-fremmede prosjekter i Kongsvinger kommune. En oppnevnt jury bestående av Vegard Hansen, representant fra Elevrådet ved Øvrebyen videregående Årets tviselselpris gikk til Trond Erik Bråthen og Grethe Tuhus Bråthen i KIL Håndball. 9

10 skole - Dag Arnesen, Kongsvinger kommune - Geir Christiansen, Glåmdalen - Jan Egil Melby, DNB og Sven O. Nylænder, KOBBL. Prisen er en hederspris som deles ut med formål om å skape engasjement og å motivere Kongsvinger kommunes befolkning til å tenke kreativt. Den skal bidra til å gjøre Kongsvinger til et sted vi alle kan trives i og være stolte av. Prisen kan tildeles borettslag, enkeltpersoner, lag eller foreninger i Kongsvinger kommune. Prisvinneren skal gjennom sitt engasjement og vilje til å gjøre noe som gagner flere, ha bidratt til å skape et bedre miljø, felleskap, samhold og økt trivsel i hele eller deler av Kongsvinger kommune. Tidligere år, er det Scene U, Vennersberg 1 brl, Byen Vår, Torsdag på festningen, KIL ski og Puttaras venner som har fått prisen. Årets vinner er sportslig leder og styreleder Trond Erik Bråthen og Grethe Tuhus Bråthen. To ildsjeler som ofrer mye tid på KIL Håndball og som tok tak, da klubben lå nede. I dag lever klubben i beste velgående og drives veldig godt takket være disse to. Prisen er for 2012 på kr i tillegg til et diplom tegnet av kunstneren Alf-Kaare Berg. TEKNISK TJENESTE En viktig tilleggstjeneste til den ordinære økonomiske og administrative forvaltningen er de tekniske tjenestene til KOBBL. Det tilbys teknisk rådgivning, tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging, prosjektering og byggeledelse. Det legges opp til økt aktivitet i avdelingen, og denne er derfor styrket med ett årsverk i Teknisk avdeling har i dag to ansatte med hovedfokus på å bistå boligselskap i Kongsvinger og omegn med teknisk rådgiving, prosjekt- og byggeledelse, HMS-planlegging, tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging. I tillegg til tekniske tjenester tilbys praktisk skadeoppfølging i forbindelse med bygningsskader. Dette innebærer at KOBBL har fullmakt til raskt å kunne iverksette skadeutbedring på boligselskapets eiendom. KOBBL s kjennskap til bygningsmassen og tekniske anlegg muliggjør rask iverksetting av skadeforebyggende tiltak i samråd med boligselskapets styre. Avdelingen arrangerer også temakvelder til boligselskapenes styremedlemmer og har som formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i boligselskap. Dette for å skape trygghet i rollen som styremedlem, noe som vil ha positiv effekt for alle i boligselskapet. Et effektivt og kompetent styre som tar gode avgjørelser og forvalter interessene til beboerne på best mulig måte. I 2012 ble 150 balkonger innglasset i Nedre Langeland I borettslag 10

11 I 2012 ble det avholdt to kveldsarrangementer med fokus på Internkontroll i boligselskap og energieffektiviserende tiltak i eksisterende bygg. Sistnevnte arrangement var et samarbeidsprosjekt mellom KOBBL, Enova, Husbanken og Rambøll. Samarbeidet resulterte i en Bachleroppgave i byggingeniørutdanningen, der tre studenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag fordyper seg et borettslag på Kongsvinger. Bachleroppgaven skal gi studentene en faglig forståelse av planlegging og gjennomføring av et bygge prosjekt. Avdelingen ser også på å utvikle eksisterende bygningsmasse i Kongsvinger. Her blir det satt fokus på helhetlige løsninger ved rehabilitering. Ved å fokusere på energieffektiviserende tiltak som oppgradering av fasader, balkong innglassing, balansert ventilasjon, ser man samtidig på muligheten av å bygge en ekstra etasje med flotte leiligheter. Samlet sett kan borettslagene oppnå estetiske og arkitektoniske løft samtidig som man har gjort tiltak for å bedre inneklima. Større prosjekter hvor KOBBL har bistått borettslagene med kompetanse og prosjektledelse i 2012: Nedre Langeland I Prosjekt- og byggeledelse ved innglassing av 150 balkonger Langerudberget Prosjekt- og byggeledelse ved avløpsrehabilitering av 80 leiligheter Nedre Langeland III Planlegging innglassing av 270 balkonger. Planlegging og brannprosjektering av brannskille på alle blokkenes loftsrom Tråstad I Planlegging og prosjektledelse ved vindusutskifting I 2012 har tre borettslag signert for en vedlikeholdsplan og tre har fått bistand til å utarbeide Bevar HMS. Nytt av året er også et web-basert vedlikeholdsprogram, Bevar Vedlikehold. EIENDOMSMEGLING Kobbl Eiendom AS (KE) har i dag seks ansatte med hovedfokus på å «serve» KOBBL sin medlemsmasse. KOBBL Eiendom har alltid vært medlemmenes meglingsselskap både på leiligheter og eneboliger. Av alle andelsleiligheter som ble solgt her i 2012 var KOBBL Eiendom sin markedsandel 60%. Det er et sterkt nivå og der vi ønsker å være. I tillegg er det positiv utvikling når det gjelder salg av eneboliger. Vi kunne sikkert solgt Taj Mahal Men KOBBL kan Kongsvinger! Så vi nøyer oss med det... KE har kompetente medarbeidere i alle ledd og følger videreutdanningskravene vi er underlagt. Gjennom vår interesseorganisasjon NEF, kurses ansatte jevnlig for alltid å være fullstendig oppdatert. I løpet av 2012 har KE kurset 3 nye visningsassistenter som alle har bestått sin medhjelpereksamen. KE har da totalt fire medhjelpere som holder visninger tidlig og sent. Nøkkeltall 2012: Omsatte boliger: 229 Omsetningsverdi: ,- Markedsandel borettslag: 60 % Markedsandel eiet: 18 % Markedsandel Kongsvinger totalt: 41 % KOBBL Eiendom AS fikk i 2012 et resultat før skatt på 0,8 mnok og ga et konsernbidrag på 0,9 mnok til morselskapet. MEDLEMSTILBUD KOBBL er en medlemsorganisasjon og jobber systematisk med å fremskaffe attraktive medlemsfordeler. Av alle borettslagsleiligheter tilknyttet Kobbl ble i 2012 ca 60 % omsatt av KE. Vår markedsandel på salg av eiet bolig i Kongsvinger i fjor var på 18 %. 11

12 Hovedformålet er å skaffe medlemmer bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for de som har dekket sitt boligbehov og for de som er medlemmer med tanke på et mulig fremtidig behov. Særlig populært er tilbudene innen forsikring og byggevarer. ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Ved årsskiftet hadde KOBBL 12 årsverk. Samlet lønn, pensjonsytelser og sosiale kostnader var kr Sykefraværet i 2012 var 3,5% og i 2011 var fraværet 3,9 %. KOBBL har samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Boligbyggelagets styre består av to kvinner og tre menn. Styrets leder er mann. Av boligbyggelagets ansatte er åtte kvinner og fire menn. En lederstilling er besatt av en kvinne ved utgangen av året. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved nyansettelse. Styret og ledelsen mener at den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende og at det derfor ikke er nødvendig å planlegge eller iverksette spesielle tiltak for å forbedre situasjonen. Boligbyggelaget arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i løpet av regnskapsåret. KOBBL med sine medarbeidere forsøker til enhver tid å være i fremste linje på de fleste områder, så også på markeds- og informasjonssiden. Våre medarbeidere har derfor i løpet av året deltatt på kurs og seminarer i regi av NBBL og våre samarbeidspartnere. Styret vil gi honnør til alle KOBBL sine ansatte for god innsats i Styret takker samtlige tillitsvalgte i boligselskapene for konstruktiv medvirkning til KOBBLs utvikling. FORVALTNINGSAVDELINGEN Forvaltningsavdelingen har ansvaret for sentralbord og drift av lokalene i Brugata 16, medlems- og markedsaktivitetene og boligforvaltning av de forvaltede selskap, inklusiv forsikringsporteføljen og skadebehandling. En del av medlems- og markedsaktivitetene består i å utgi medlemsbladet Bobra, ha oppdaterte hjemmesider samt utvikle medlemstilbudet til KOBBL sine medlemmer. ØKONOMIAVDELINGEN Avdelingen har ansvar for regnskap og økonomi for KOBBL med datterselskap og forvaltede borettslag, stiftelse og sameier. I tillegg til regnskap, likviditet og budsjettering, har avdelingen ansvar for innkreving av felleskostnader, behand- Ansatte i KOBBL og KOBBL Eiendom i januar

13 ling av lånesøknader, lønn, innkjøp, fakturering og styreportal. YTRE MILJØ KOBBLs virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som må regnes som normalt for tilsvarende virksomhet. Varamedlemmer: Anders Fjeld Reidun Thøger-Andresen Einar Strømstad Grethe Aanerud Øyvind Melvold 1. varamedlem, møter fast i selskapets styremøter 2. varamedlem 3. varamedlem 4. varamedlem Varamedlem (ansattes representant) MØTER - REPRESENTASJON KOBBLs ordinære generalforsamling ble avholdt 20. juni 2012 og behandlet de saker som etter lov og vedtekter tilligger generalforsamlingen. Styret har i 2012 avholdt 10 møter og behandlet 107 saker. REVISOR KOBBLs regnskap og regnskapene til våre tilknyttede borettslag, sameier og stiftelse er revidert. Beretninger er avgitt til de respektive generalforsamlinger. ANSATTE I KOBBL PR Valgkomite Medlemmer: Mimi K. Trømborg Turid Skjevik Egil Leikåsen Halvor Ravn Holøyen Kjetil Gustavsen (valgt av styret i KOBBL) Varamedlemmer: Bjørn Arild Lund Rune Monsen Anita Skoglund Johanne Skjellum Tone C. Krybelsrud (valgt av styret i KOBBL) Sven O. Nylænder Heidi Bjørnstad Anne Grethe Solheim Kristin Aurbekkholen Tone Cathrine Krybelsrud Cecilie Thinn Ada Bakken Marianne B. Hansen Harald Furholt Karen Marie Torp Hansen Øyvind Melvold Morten Sønsterudbråten Yuphin Chaisaen Hesbøl Administrerende direktør Økonomisjef Regnskapskonsulent Økonomikonsulent Regnskapskonsulent/ fagansvarlig Regnskapskonsulent Økonomikonsulent Kunderådgiver Forvaltningskonsulent Forvaltningskonsulent Bygningskonsulent Rådgivende ingeniør Renholder REVISOR: BDO AS STYRET I KOBBL Leif M. Næss Kjell Arne Holth Anne Trolie Eva Julie Løken Harald Furholt Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattes representant) 13

14 UTVIKLINGEN VIDERE KOBBL tar sikte på å være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med boligutvikling i regionen og en ledende leverandør av forvaltningstjenester og forretningsførsel både for borettslag og andre boligselskap. KOBBL vil videreutvikle sitt tilbud til medlemmene gjennom bl.a. oppføring og utvikling av boliger og tekniske tjenester. KOBBL vil fremforhandle avtaler med leverandører av varer og tjenester som kan komme medlemmene til gode. KOBBL vil styrke medlemsorganisasjonen bl.a. gjennom god kommunikasjon med medlemmene og med publikum i sin alminnelighet. FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet med tilleggsopplysninger i noter og årsberetning, gir et rettvisende bilde av årets drift, boligbyggelagets finansielle stilling samt oversikt over eiendeler og gjeld. Etter styrets vurdering er det ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som er av betydning utover det som ovenfor er beskrevet for bedømmelse av boligbyggelagets stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for dette ligger retningslinjer for virksomheten, iverksatte tiltak, gjeldende strategi og budsjett for Fortsatt drift er i forståelse med selskapets bankforbindelse og kreditor. Den viktigste forutsetningen for selskapets videre drift er utfallet av garantiforpliktelsen nå knyttet til Byala Eiendom AS stilt overfor DNB. Kongsvinger /

15 RESULTATREGNSKAP NOTE Salgsinntekter Andre driftsinntekter Viderefakturering Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av varige driftsmidler Viderefakturering Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Konsernbidrag Annen renteinntekt Inntekt fra tilknyttet selskap Nedskrivning av finansielle omløpsmidler 7 0 Rentekostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære kostnader 16-0 Årsresultat Overføringer: Udekket tap SUM

16 BALANSEREGNSKAP EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidl Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Kortsiktig fordring selskap i samme konsern Fordring konsernbidrag Fordring tilknyttet selskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer