SNO. t (ikke fikk oppleve oppreisningen) han utsatt for å.e groveste FØ 1914 knlt trakasserier. Det var uteluk- ".".,...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. t (ikke fikk oppleve oppreisningen) han utsatt for å.e groveste FØ 1914 knlt trakasserier. Det var uteluk- ".".,..."

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr årg. Lørdag 28. April 1956 løssalg 50 øre Red. Per Monsen i søkelyset Fenelon. " fl o /o- -../J /J De som ikke fikk følge med på lett, for disse herrer spredte SIi:umle affærer hat og ro.rakt mot foresvaret med alle mulige midler. Hvis Der gives ingen grusommere tyranner enn våre li ((!JWa ",om,,~ 193~ - 194:0 en offiser viste seg på et beferdet sted i unifo.rm, så vaj.' " t 9lW~land denskaper, (ikke fikk oppleve oppreisningen). han utsatt for å.e groveste FØ 1914 knlt trakasserier. Det var uteluk- ".".,...: aljl~, ap It UUe Forts. fra forrige nr. r tw e man vanlig-... (J'-.. B t 'Of R d 1. kenlde «Idealet bak slttvllf- ern =l, aj a, Saudasjøen VIS en som svek sitt land for k h ldt b f l t N H K o (DØde i Luxemburg 4. ja.- en landsforræder. Medlem- e» som o e a e ~p~e. _ ).. Il arer, var blitt for sterkt opp~ Iden skotske dronning Mla,ria nuar 1945) Under HornsI'uds regjermg mene,a,v NS ble kalt «lands- s tt o t'l f. BjØrnstjerne Bh~rnson: vil- blandet. Stuart, da hun etter sin inn- M' is' t A. a e man sa 1 orsvarsml-.. Jonspres. Thunem, svikere», antagelig fordi de it' f' «sos i Verdensrommet» heter le et sterkt forsvar: at det Så langt ha1l' de nåværende treden l rettssaleill stanset og,stavanger n s er den,a,rgeste forsvars 1- am t' No k Rk kl '. så utover dommerkiollegiet. svek Nygaardsvold & Co 'som do,. en progr pos l rs 1.., en e som var a oppdrive. Det kringkasting Kanhende de fle s unne Skal verne. b oss k mot d t krig! t makthaveres underdamghet '. Fru Inga Lunde, Malmø/OsLo,skulle representerel landet, var 'ham som uttalte: «Vår ste mennesk~r hø,rte på sludder~t, ',VI ru EI I e IS ygge og kryping bragt vårt land, Da falt hennes ord slik: Fru Signe Lund, Oslo men som forrådte både folk oppgave er å gjøre Hæren manw;kript og regi: Rolf Kirk ord. hat hvo.r hans navn at store utenlandske blader Så mange dommere og Ado.lf Kirsebom, Oslo og l and til Ve,stmaktene, " < " OgIUbrUkelig». - Denne regje- va",g. nevnes" så, er det. i florbin- '!':el ~ V 1 'd ag t ror a t N orge el.' pa d' og mgen fe' or m g. Fru minister Ingrid Skancke deretter stakk av til Eng- ringen ble jo ikke svært gam- Som om det ikke skulle finnes deise ~ed. å ha.te krigen. Men vei til å.bli et underbruk av ;reg ble dømt. Jeg hadde (ikke NS) land. For disse bedriftene mel 18. januar til 16. febru~r skremler nok her på jorden har selv J. sme slste timer var Commonwealth. Likevel ta- hjulpet Tyskland i kamp mot litu general FrØlich-Hansen ' 'forfatteren tatt lytterne med på pan. opptatt med sin pa,sifi- les d t h kth I har de kjansk.je for alle tilfel- 1928, men på disse 28 dage- en eki"kursjon til ~erdensrom....'. e os ma averne om Norge, jeg ble dømt som Skuespiller Jens Hetland Iers skyld forbeho.ldt seg ne mente nok «farsvla,rsmlini mets "skr~msler, d.v.s skremsler I3tIske streb~n. Det SIste han nasjonalt sinnelag. Herre ~andssviker, og det lille jeg IngeniØr Oscar Magnussen, landsforrædertiitlen, for seg steren» at han var blitt sak- iflg. forfatter Kirkvaags fram sa var de kjente ord om at min Gud! hadde ble tatt fra: meg. Her- Oslo selv, til eventuelt senere kyndig. Han ga nemlig ut en stilling, og han later til å vite de gode gjerningel1 tskal Da dommene satte inn ble re min Gud! Skrulespillerinne Hlilda Fredbruk, brosj'yre om forsvaret og i hvorledes verdensrommet er inn redde verden! alt som kunne tj'ene ti,l fri- Hvor står vi så idag, 11 år riksen, Oslo ''. 'rettet. Det er påfallende hvorle Det var sant å si en ganske den sier han bl. a.: des sykelige fantasier får spille. La meg spørre: Hva lå finning av våre vergeløse etter? Minister Jonas Lie pen bukett som regjerte Nor- «Den norske hær har aldri rom i norsk rikskringskasting. egentlig til grunn fo.r det fjernet. Først selve juryen, Har opplysning o.g anvendt FylkesfØrer Rokstad ge til 9. april 1940, o.g hver gjort noen nytte for seg og Kringkastingens høyst ærverdige hat som begynte med «Stem- hvor menigmann tlldligere tid endret men:taliteten?i Er Fru fylkesmann Pettersen, av dem hadde sitt tradisjo- vil aldri komme til ål gjøre programråd bør gri~ inn og,sør. men fra London»? Det,end- var ene,ste dommer. Dette det store blud fra BjØrnstjer- Arendal nelle slagord. - Vi skal eks- det. Den er utelukkende be- geo for at lytter~e l iframtlden te med den simpleste fo.rføi- Rulle Rasmussen, Oslo empelvis nevne 2--3 a,v dem stemt til forsvar mot landets blir s~'afrt ftor. shkeohmørbkal:rekv«a,taeggs' gelse la,v nesene an asler s menn o.g, Brandt RantzaiU, Oslo med en liten kommentar. indre fiende, - arbeiderklas- SOS Verdensrommet. kvinnell. Hva hadde vi_da ('.. 61)! g q),. 6 U H ~~nn A Fru Adeleide Welhaven, Oslo.. U- V F1orstander, bøssemaker og ken ingen annen. utvei ser - Videre sier han: «Den nor- sener på tusener ble dømt bonde Nils O. Raanaa, ytda blir han nåsjonal.» (Han ske flåtelil er ikke 'skikket til for l and s s v i k, den gro- teren (ikke NlS) Statsministeren: «Når skur- sen.» SOS på jorden, gjort, som var så galt at tu- ~ J... ~'''''II'J ble n~sjonal under flukten å gå hverken utenfor eller in- Røde veste anklage som finnes! foredrag på Jessheim Handelsbestyrer Marton fl1ru Oslo 9, apii~ Var han nenror skjærene, men kun til roser Jo vi gikk inn i NS, det Skogsh01o:n, Båsmo så en slik kar' som han nev- å gå på skj,ærene.» At vi g'utk inn i NIS, det Fru Fanny Strømseng, ner i bisetningen?) P t rt k ti D) Utenn ksml"tl.l steren'. t er. RØde rose la meg senke enes e po 1 IS e par som ble endret derh/en at de ut.lne BjØrnson blitt fulgt _ at rammen «De Samtidig begynte rennet på blikket;! ditt blomsterblikk. hadide anledning til ål virke '. Kaptein AsbjØrn Romsås, som det gjeld um for oss, er ekserserplassene av den opp- La meg ved mitt alter benke og hvor vi mente den. eneste SnåevdnØte t IstAraltff.dUl~måaere lg no~en må begynne å Hurdal å koma på den rett 'd litt av all den prakt du fikk,. m e.lvar grunn ov tii~' e Sl a». agiterte anti militære ung- motstand mot okkupasjons- som kunne frikjenne ble ved toa. Fru Halldis Pedersen, Askim (Dette ble bl. a, sagt i radio- domsfyi~ingen, som i et an- makten var mulig. Noen an 1 f' t 'lj( d k 'Ska]) dette m:i:,tt spørsmål i Østfo.ld en så sent som t ri t' RØde rose la meg trykke ny «ov» Jerne.,"4n og. a- ' Kirke,,tJar lmer tadl 'av pur unge gut- kinnet mot ditt blomsterk:nn. nen gnmn va.r f(!,~: meg en t l' d k t' t tt En l d øyt rt t... pl d be/svares og vurderes ut fra Kontorsjef Johannes U asjons o. UJm,en e,me. e er gan s n ra l e s- ter og jenter snek seg inn i La meg litt av livets lykke umulighet. Det fantes ikke et Ty kl d 10';: 1940 bl velilstreo.rg1anet :Dablade,t ~ eng, Rakkestad krenkels I ed ' ti,. s an lan.j um e.. el' m mmeu. egg- ledren 2-3 ganger under fra ditt dyp få ånde inn. menneske. mgen nordmlalnn f b' ått Il b kt t Oslo, synes det meg at tiden Bonde Hans UItvedt, Eidsberg ingen på Norges vestkyst. samlingen, delte ut antimili- ihvertfall, i hele det norske D r lt g h 'l e er t ene e 'b'ld ikke har gitt oss rettsfor- Elektriker IGeorg Ingvaldsen Skal si '..., dd øyt al RØd l g d kk 'e e e var e vrenge 1 e, VI, Ulal e en n I' tære skrifter, oppfordret til e rose a me u regj enng ) e rike som gikk inn i NS f, or av s.annhe't og re.tt, og var, fulgte noe håp. Askim. hjertet i ditt blomsterblod., oppsetsighet mlot befalet, dan- T,..".,ON ;~~ ;.".,;H la 1 UoUoo å ta parti med tyskern,e mot noi- o.. hni-oh. 1m...'" n~ 4> 'D,,~"''''' 1:rn.. 1 Uo.. n10i- :tl'o.. ln~a

2 sa en slik kar som han nev- å gå på skjærene.» ner i bisetningen?) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Per. Utenriksministeren: «Det Samtidig begynte rennet på som det gjeld um for oss, er ekserserplassene av den oppå koma på den rette sida». agiterte antimilitære ung (Dette ble bl. a.. sagt i radio- domsfyl~ingen, som i et anen så sent som et par~imerlta,ll av pur unge gutetter. Engl~nd. s. n~ytra. htets- jter og jenter sn.ek seg inn i krenkelse 'med mmeutlegg- leliren 2-3 ganger under l.ngen på Norges vestkyst. samlingen, delte ut antimili Skal si vi hadde en nøytral tære skrifter, oppfordret til.. I) regjermg. oppsetsighet mot befalet, dan-,forsvarsministeren ~Ør neise av soldatceller m. m. Ljungberg: «Vår oppgave~ er Dette var forbudt etter å gjøre Hæren ubrukelig.» norsk lov og man hadde ba-. (Han klar~e ~et fint.). I re en tin~ å gj øre: -- A. kaste. AnstendIgvIs burde VI la de I dem ut a" leiren. -- Men det' døde være i fred, men mot-i voldte adskiuige ubehageligparten har selv kastet han-iheter for såvel befal 'som sken i så måte, eksempelviis menige. overfor Knut Hamsun, og - Hvem var det som fikk i vi halr heller ik.ke i glemt grav- stand"dette levenet? Jo, i før, skj en~ingen borti IØbe:rgiste- ste rekke stortingsmann, tidnes distrikt. ligere log senere forsvarsmini- 1 Vi skal ta dem for oss, enlster Monsen og. proletaren etter en, 'Og kan begynne med i Martin Tmnmæl. "Disse kare «Det brukne geværs.forsvars- ne sto bak og trakk i trådene minister». (Var det ikke på Forts. side 2 mote en Ud å nevne mjinistre med gåseøye'r?) Det er velkjent at de fleste herrer i Nygaardsvolds regjering var «Riddere av det brukne igevær», og flere av dem var bøtelagte militæ,rnektere. A være militær befalingsmann i tiden ' mellom I neste nnlnmer: Redaktør, Carl Lie om slaveleirene i J o VI gikk inn i NS, det At vi g~kk inn i NS, det of o 1. Skogsholm, Båsmo Fru Fanny strømseng, Røde rose la meg senke eneste politiske parti som ble endret derblen at de ut_i ne BjØrnson blitt fulgt _ at Drammen blikket Il ditt blomsterblikk. hadde anledning til å, virke., o Kaptein AsbjØrn Romsås, b k '. nevnte straffeluitmalere og- nogen må begynne å La meg ved mitt alter en"e og hvor VI mente den. eneste så dømte I Alt i vår grunnlov. Hurdal litt av all den prakt du fikk. t t d t kk..... tilgi! Fru Halldis Pedersen, Askim mo s an. mo o upasjons- som kunne frikjenne ble ved Røde rose la meg trykke kinnet mot ditt blomsterkinn. La meg litt av livets lykke fra ditt dyp få ånde inn. Røde rose la meg dukke hjertet i ditt blornsterblod. La meg inn i mitt få lukke litt av all din overflod. Ragnhild Wiesen.er Velferdsstaten makten var mulig. Noen an- l f'e t 'rnndoo" ka Skal! dette mi,tt spørsmål i Østfold ny «av» J rne: ","4 b. - Ki'rknen grunn var ft:::.' meg en pitulasjonsdokumentet med besvares og vurderes ut fra Kontorsjef Johannes umulighet. Det fantes ik.ke et Tyskland ta,v 10. juni 1940 ble vell1streorgianet Dabladet li eng, Rakkestad menneske, ingen nordmlalnn f b' o or 19a tt, e Il er b ene kt e. t Oslo ' synes det meg at tiden Bonde Hans Ultvedt, Eidsberg, [hvertfall, i hele det norske D. e t hit e e var e vrenge b'ld l,e ikke. har gitt oss reusfor- Elektriker. Georg. Ingvaldsen rike som gikk inn i NS for av sannhet og rett, og var, fulgte noe håp. Askim å ta parti med tyskerne mot som vår store rettslærde pro- Det er hatets lære som fort- Bonde Karl Herslet, Herland Norge. Noe så vanvittig er f. esso,r J IOn Ske'e ' l, ttalte' satt blir dyrket, næret av i Østfold (ik,ke NS,)I U., i.kke engang mlulig for tan- usannhet og direkte løgn. Oberst Olaf Jølsen, Eidsberg ken. Hva slags hj erner er det Vi har aldri i vår histo- Det har endog vært talt om Redaktur Halfdan Borgersen, SOlITl, har fostret en slik. ab- rie hatten slik rettsløs- tusener som ble torturert av Alskim surditet? het. Ingen av forann.evnte oss som var med i mf Jeg Bonde Ole Torp, Trøgstad Gj ennom NS, i kamp mot anordninger har noen spør: Kj enner mlan til aten Bokholder Hans A. Stians en, ok.kuplasjonsmakten, holdt rettsgyldighet. Også de eneste person er blitt tortu- Askim vi- de fleste stlillinger i vårt anordninger som bestem-o rert av oss dømte? Bonde Knut Ekerh alt, VestbY lands offentlige. kontorer, mer nytt eller skjerpet Skal ikke dette hat for- i Østfold slik at alt var i orden da re- ansvar er ugyldige, også svinne ser det li sannhet Bonde K. K. Faller, Fetsund gjering og kongel vendte av den grunn at de stri- mørkt ut for vårt lands frem- Bonde Johan Lystad, hj em. der! mot Grunnlovens tid. Sørumsand Kan slike gj erninger beteg- 97:' Ingen lov må gis til-. Michael SItaksrud, Oslo nes som landssvik.? bakevirkende kraft. Vi ble dømt! P,aul Staksrud, Oslo Vi innsatte ordførere i alle Jeg husker den dag jeg Men hvem var det som svek Bonde Hans H.. Berg, Skje- I våre dager er måles tokken for suksess i livet at det koster en mann mer å un derholde staten enn det koster ham å underholde kone kommuner, menn med ansvar selv ble dømt og så de sort- Norge? berg i Østfold og barn. og dyktighet. Det ble fclrvbe- kledde juridisk.e' dommere, La meg minne om: Bonde Olaf Melby, stange, Wall Street.Journal. talt millioner a,v den gjelid med de få sivile bisittere. De' 1. Det norske arbeiderparti Hedmark som de tidligede makthave- var omhyggelig plukket ut la landets forsvar Øde, og,jonde AsbjØrn Hagen Bergeres styre hadde påført oss av Iblant «gode nordmenn». Pro- ikke ble våre små styrker sen, Stapge HaliG Skien! kommunal gjeld. Elr slike sedyre var her overflødig. Jeg mobuisert før fremme;de Bonde Gustav Bekkedal, Tangjerninger landssvik? måtte uvilkårlig tenke på Fort$. Ride 4 gen i Hedmark Vi erfarer at' der er murring og 'Vi flyktet ikke fra landet " misnøye med Løberg som stor-j. f t d. bl å o ~~~>oo/"'~ (Send oss flere navner!), larens s n,vi e p var tingsmann, dette blant hans eg-i. o, Russland og Norge ne velgere. Ikke minst fordi han 'IPo~t, og VI fortsialtte vart ar- H t tar seg. de to verdenskriger v:ar [.kke J ':... foranlediget justisminister Hau- belde bak plog og pult. Er IS O ri e n gj en ges fall. Vel, vi er klar over, at dette landssvik? 11' ~...,...,..~~ han er blitt sitl1 parti en dyr Hvorav kom. så hatet og Predikerens visdomsord og våre dagers Tyskland.. Den Thomas., den Thomas! n"tem mann, men likevel. La. oss hell~r forfølgelsen? «Det som har vært er det som I Det viste seg at disse bygnin- Launs Norstad? beholde ham på stortll~get,.s~lk Var det et folkeønske? skal bli og det som'har hendt, gene hadde vært ka,serner for I at han personlig kan t'll konflr- Neppe! Og her er avl. ved er det ~om skal hende, og det er den 22.. romerske legion! Hvem er l ej ",mmes e av e e. or ~J -'. L. N' l J hl Fhv. sorenskriver Thomas dre enn straffeloven og lands- mert av tidens fylde. d f ri. t h l f f <1 intet nytt under solen Men Ikke nok med det. Man mimrer videre i TØnsbergs sviklovgivningen»!.. El' det noe hvorom man nlle fant ogsa legwns-merker som de eon ICO aas ungsc ae~ Blad. Finnes der ikke gamle- En slik påstand har dog I 8 gelsen. Det var Ikke det nor- SI'. Se, dette er nytt, _ sl>. '" har romerske soldatene hadde båret. g.er? hjem i Vestfold? selv advokat Annæus SChjØdt n as) on ske fiolk som hadde endret det vært til for lenge siden, i Og disse gamle romerske legi- karakter, det nadd.e derimdt framfarne tider som var før oss.» o.nsme.l'kene var praktisk tal~ helt H Nu forteller han G~d ~jel- i all sin h.jelpeløshet ikke tur- hva er det,? de herrer som vendte\ hjem (Predikeren 1: 9-10), hk de moderne merkene til 22. vern er pe meg at det solldanske det føre l marken. l' L' d d d' kt. Og så en melding fra våre da- USA-regidIent!.,.. o ra on on me Ire. Iver l. o ansvla!r som ble gjort gjelden- Jeg kan Ikke annet fors.;a Svar: Et bal som gjerne 11 fru Asta MeldeIl? t. gers Tyskland: USA-regiment 22 bestar hode under «rettsoppg]. øret», enn.a t b' a d eden J. un 'd' IS k e I vil fortære. os. s alle. De t h ar lommen,. med a.. e uegn pa «Da znfanterzregzment... nr. 2" d k I' av ne ersoldater h's <. ve sa e Ig g.,vi. den usleste ynkellghet. f t'i H' 'kk f fedr altså engang kom f a u hviler på «norske erstatnings- oppfatning og begrepet om lyst på Gerhardsen likeså vel " USA ~le orlagt lo essen, glor. e. l' veid er re 'ler hundre år el- tid har tatt til å gå i. vase for. o Ola i Lia. Den hlleelhng hadde noen I gang. med a lage kaser- AfrIka.... g som er som pa ikke tålt å spise drun' ner for regimentet. Under ut- Den 22. romerske legion besto Alberto Martun ArtaJo? ~. herr ThOJffias. gravningen oppdaget man levnin- hovedsakelig av negers~ldater fra Legg merke til navnet Artajo. D d V tf Id bø l r med de store! e.go e es o -. ne e. ger av romerske bygninger som Cyrenaica i Afrika!. Lær det utenad I. Bøkene har samme fien- smiler bestandig når talen Hvis en mann sier sann- (Stormende latter gjennom var ca år gamle. USA;-regiment nr. 8 orplevde. de som mennesket: ild og kommer inn på landssvik- heten, kan han være sik-. salen huste denne rammende \ noe lignende også i Hessen. Dets vann, dyrene,. tiden,; og dommer Thomas fra Horten ker på å bli opdaget før i k ara kt e r l st l kk.) Gleden finner man sjel- kaserner ligger over ruinene til i Den norske selvstendighets romerske legion nr. 8.» En skadelig sannhet er sitt eget innhold. Etter hans siste uttalelser eller senere. I den hvor man leter etter Hva skal man si til disse mero d bl d l'k. h dd d bedre enn en nyttig løgn.. forstår selv vi her i Oslo at an og o,sl VIa e en den. kelige hendelsene? Guds finger? Paul Valery. Ismilet er berettiget. Oscar Wlilde. I i kong Haralds årer, slik SQmuel Johnson. Eller hva? l Thomas Mann. l Helge Grønstat~, i ~ _ vi hadde den i kong Svetres OLAV FARSTAD. ~ ~ er

3 _ lørdag.~. a.pm 1956 UAVHENGIG UKEAVIS Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, FOLK OG LAND ~ Skumle affærer Ansvarlig redaktør Johannes Knnglebotn Hva vil bli K'jort med dad~ke posttyver? Vi henviser til programmet Forts. fra Bide 1 og arbeidet for full avvepning. som var inntatt i forr. nr. av L kk d Det var vel derfor at kollede Folk og Land. Hele turen ko- a o~~ ta e e_ gene nettopp utpekte Monsen ~ter 135 kroner, heri innbe- ~~ til «forsvarsminister~. Bedre fattet turbuss, måltider ag bukk til å passe havresekken losji Egen reiseleder følger Ganske sikkert er det tu - onde spådommer. Og mange I dog ikke makten at de kunne kunne man jo ikke få. Han Det har skapt sorg og bit- BrevtyverhØrer derfor til med. Medlemskap i Linnea sener av utstøtte som i dag andre vanskeligheter. Men hindre de svenske rettslærde hadde sogar en sønn, som terhet i vide kretser at 'lm- samfunnets utskupd. Likevel NorsIk Reiselag er en forut- tenker med takk på de menn fremfor alt har de hau en 1 å gl'lanske saken, og vel er han kunne sende ut på korsfattende tyverier av brevpost er de små i forhold til mange setning, se annonse i dagens som tok opp! arbel1det for å usvikelig tro p'å sakens rett- det. tog til ekserserplassene mot fra USA og Kanada" adres- andre utskudd. Det kunne avis. få. rettsoppgjøret objektivt ferdighet og hatt mot ti] å ta La oss som takk og som «militærvesenet». sert til Norge" har funnet ligge nær å nevne f. eks Avgang: LØrdag 19. mal kl. belyst gjennom. det nøytrale avgjørelsen, enten den kom uttrykk for tro på fremtiden Denne sønnen, Per Monsen. sted }Inder omlastning i Dan- regulære rettssvikere. Den- 1~ fra Bøndernes Hus, Oslo, svenske rettsinstitutt. Men til å gå med p,i!er mot oss. støtte opp om Forbundet IO~ kom da også sammen med ka. mark. TyVEfrit:;ne skriver seg slags mennesker påfører sam- og hjemkomst 2. da.g om kvel- vi burde også. gi uttrykk for Som sagt er den beste må- om bladet vårt, Folk og Land', merat Hultmannregelmessig fra 1954, men er først nå b. ~t funnet langt større ulykker den. takken på en eller annen ten å takke på, dette å gå det som er talerør for oss og på ekserserplassen 2-c-3gan- Offentliggjort. Vet dreier seg enn alle verdens brevtyver måte. Helst slik at vi støtter Oy er fra det negative til det bindeledd oss imellom. ger årlig med sin skitne proom brever! Rent skj!_ tilsammen. opp under Forbundet for so- positive, f~a tvil og pesc:;imis- Olra Bjoner. paganda. matisk svarer det eksempel- _ ~ _ Hvem har sial oppreisning. Uten dette me til tro på framtiden. Det = Sommeren 1939 gjorde Per vis til 1 forsendelse pr. må- forbund ville det vært van- er en del av våj:'e som har Monsen Illlilitærtjeneste på ned i ti månedeir til 6500 Stalin var en despotisk an~. varet skelig, for ikke å si umulig ansett det forhåp10st å få Ord på vegen Gimlemoen 1 'rekruttskolen., norske hjem, så det er ingenrettssviker. Det er meget til- ~ å. komme til svenskene med rett i en tid, da motstander- og Sjefen for rekruttskolen ba,gatellaffære. fredsstillende a,t de nye makt- saken. ne og plageåndene har makt Gabriel Langfeldt: der var det året major, sene~ Vi vet få forbrytelser som havere i Russland har satt for alle overflødige reiser som Disse menn har ofret tid og myndighet til å holde oss nerre generalløytnant Ruge. I er mer avskyelige ~nn tyveri ham på. plass. Erling BjØrn- foretas av utenriksminister krefter og penger, de har nede, om de enn langtfra «Menneskehetens utvik- Neste sommer hadde.man av brevpost. Man må huske son omtalte saken l sitt fo- Lange? Nå er han i Jugosla- trosset tvil, pessimisme og har retten. Men s å vidt rakk lingshistorie har ~rt oss igjen mye ubehageligheter at tyveri'ene l' t'fø t.. t roora.g. på Jessheim se refe- - dit at VI' vet hva som tj... ". e u l' av pos -.'. via. Skal tro hvor man~e da- - """ med larbeidernes ungdomsfunksjonærer som har /mot- rat 1 da~ens avls. Begiven- gf'r i året han er i sitt de- ner til vårt beste.» fylking, «forsvarsministerens tatt IØn for ti. verne om o.e heten tdj.legges den største partement~ Er det ikke Vi søker ikke tilbake hird», under ledelse av Per forsendelser som avsenderne betydning. Hvem har gjennom århundrer eller Monsen, som ivret med å spre har betalt for og. som adres-~v:ordan stiller så saken FLAGGET gre n ser? årtuisener, vi beskjeftiger papas brosjyrer blant rekrutsatene har rettlmessig krav på seg - til sammenligning - Er ikke et blått kors en absur- anllliio:l.,rs ret tene. «Sannheten om mill-. " oss bare med vårt eget årå motta. med hensyn til de jurister ditet? Et blått lys?, tærvesenet» av forsvarsmini- At enkelte av brevene kan her i landet som tiltross for Av h.r.advokat hundre. Vi fikk først Haag- J B H' t konvensjonen og Hiaag- ster C. F. Monsen, og «Et fol~ ha inneholdt en og annen at de av stat og samfunn V'a,r kilo. Mens den på verdensmar- Den 29/; ~ad~:r herr Anton for at det total mdslykkede domstolen _ og deretter kebedra,g». Hr. Monsen og «ulovlig» 5- euer 10-dollar- lønnet for å verne om lov og kedet står i5 kroner. Beinset et I innlegg i Dagbladet eksperiment med «fellesfj Øs~ første verdenskrig. Nevnte «eplet som ikke falt langt fra seddel er tingen unnskyld-,rett, har satt seg ut over sitt... Herredskassereren 1 Nord- med overmevnte overskrift. Han på Barkåker i Vestfold. Ei- krig skulle bli den siste _. st~men», ville vel nødig ning. Vi leve'r riktignok i en oppdra,g under forfølgelsen FrØYa har sagt opp. Har ikke behandlet stortingets debatt om endommen er nu SOlgt. Det kjennes ved sitt folkebedrag tid da både store og små i av tidligere NS? nerver til å medvirke til mer ettergivelse av inndraing og erhele mostet staten (deg og om krligen skimt mot t krigen. Bak- i de i dag. Det var nemlig noe av samfunnet _ i utallige tilfel- I følge professor Jon Skeie skatteflåing.. statning i landssviksaker, og spe- e v n varen-,. Ingen skamfølelse i Oslo' sielt en uttalelse!liv stortings- meg) kroner. de fred. Og så fikk vi den det skjendigste [Som vei kan l~r - er forsumpet av be- og etter det resultat det Tri;ebillettene skal nå opp i 5~ mann Reidar StrØmdahl, Ifrem- andre verdenskrig. Men serveres aven dorsvarsminigjær etter mammon, men svenske Institut for Of- øre. kommet i Stortinget i forbindel--', - denne s k u Il e bli den si- ster:.. dette gjør ikke saken bedre :rentlig och. InternatJioneU _ En stadig større.påkjenning se med Andreas Melands sak. Menneskehetens historie Det gi'kk allike vel ikke SA I ste! Og så fikk vi atom- CIo Øthveætl brev tyveri. Ju-enker Ratt er kommet til, dømte er det å høre enslige gamles kla- Da hr. Meland mener at hr. gir undertiden Iinn.trykk godt med. UngdomS~inprivatlivets enemerker på en de i strid m.ed Grunnloven. ger i Oslo-butikkene over de sti- Beinsets innlegg er misvisende, l av å være et rovdyrs drøm. bombene - den neste krig måte Isom er utilstedelig og Var ikke også det tillitstyve- gende priser (vår krones min- har han bedt meg om å sørge Hebbel..vil si lutl11ddelse, av livet gans pl1op'aganda som Per. kende kjøpekra!t). Ingen sak for en beriktigelse. Saken er blitt på jorden. hadde Ønsket. Nu ville han opprørende. Det er derfor å I ri, i dette tilfelle mot sbel bør ha større prioritet til neste gammel, fordi hr. Beinset har Har dette århundres men- prøve seg på egen hånd. En håpe at Danmark straffer si- etat som mot de ret1:!sfor- valg' enn politikern.es svindel vært på ferie og delvis sykmeldt. esker beviist at de vet hva dag da han val,' ma:tdeler ved ne langfingrede grobianer på fulgte? men vår krone, og den derav føi- I sitt :irmlegghevdet hr. Bein- t Torleif Kåsa, 40 år, falt på som tjener til deres beste? kompaniet, så. ha... nsitt. snit.t en måte som gir smell over Turen er som sagt nå kom- gende ubarmhjertighet med alle set først at stortingsmann ærens mark under 'Veiarbeid i hele Norden. Eller er heller met til de danske brevtyver. som 'Prøvde å legge seg noe til Strømdahl hadde gitt Andreas Dalen, Telemark. til å slippe en. stor. hvit spile ikke det danske rettsvesen to,når kommer den til jtiriste- beste.. li.metlantted etnderant. dels- og hederlig- ned ii sviskesuppa og prøvde å.. >--1 Gammelt nytt: Finans- esa s'.... viser seg imidler-,få kompaniet til å lage mytsure sild V'erd? ne (og deres lakeler)oom ministeren truer med nye skatter tid at stortiligsmann Strømdahl ~ b d t d teri og forlange kokkene fjer- Brevtyveri ei".tii1it~tyveri, dølllteoss ettermakthav'er- og avgifter.. ikke har gjolrtarmet enn å sitere or UJJ. smøer sør og nor t M en... forbrytelse lillot så vel egen I nes despotiske påbud, men_ Hroar Hovdens fat, dikter_fra herredsrettens dom følgende. ne. en nu var brun særlig etat som mot de menn.esker. uten å holde seg til loven? presten Anders, Hovden, hedras passus: Det var fire strålende mø-1 å slutte sterkere opp om For- uheldig. AVdelingslegen konsom er tiltenkt brev fl'!a I Bror dømte bror. Sorg og som den store salmeskald han «Tiltalte får.av en rekke vit- tel1 Forbundet haddel nord- bundet for Sosial Oppreisning st'aterte at suppa var godt./ kjente og kjære, eller om det ulykke i landet var stor. var, i en kronikk i Nationen nr. ner samstemmig vitnesbyrd om å på, nemlig i Opdal onsdag 21 enn fra annet hold. kokt og at snilen var rå. Det 92 Det er sokneprest Guttorm være en rettskaffen og hederlig var dermeid.. 'bevist at Per. _ l1i d mte bak 'em-..'... rapril (j privat forum) og - - -

4 I håpe at Danmark straffer si-i etat som mot de ret$for- valg enn politikernes svindel vært på ferie og delvis sykmeldt. esker bevllst at de vet hva d~g da ha;.. ~~ -~aw;i;~ ved ne langfingrede grobianer på fulgte? men vår krone, og den derav føl- I sitt dnnlegghevdet hr. Bein- t Torleif Kåsa, 40 år, falt på. som tjener til deres best. e? kompaniet,,så pau. Si.. t.. t sn. it. t en måte Stiftelsen som norsk gir Okkupasjonshistorie, smen over Turen 2014 er som sagt nå kom- gende ubarmhjertighet med alle set først at stortingsmann ærens mark under veiarbeid... hele Norden. Eller er heller met til de danske brev tyver. som prøvde å. legge seg noe til StrømdMll hadde gitt Andreas Dalen, Telemark. til å slippe en. stor hvit snile ikke det danske rettsvesen to Når kommer den til juriste- beste... hmetlant. te d etunevan t d:ls- og hederlig- ned ii sviskesuppa og prøvde å......, Gammelt nytt: FinaIl6- e sa s '.. VlSer segimidler- 1 få kompaniet til å lage mytsure sild verd? ne. (og deres lake.ler)siom ministeren truer med nye skatter tid at storj;~ann Strømdahl. Forbun, dsmøter sør og... nord teri og forlange kokkene fjer- Brevtyveri er tillit1;tyveri, døfnteoss etter makthaver- og avgifter. \ ikke har gjort annet enn å sitere ',.... ~~ k Ab d ' f h,~...',. net. Men nu var hrun særlig en, forbrytelse mot så vel egen I nes despol\!s el p"" U, men_ Hroar Hovdens far, dikter- ra err"",srettens dom følgende o ' etat som mot de mennesker uten å holde seg til loven? presten Anders, Hovden, hedr /S passus:.. Det var fire strålende mø-i a slutte sterkere opp om For- uheldig. AVdelingslegen konsom er tiltenkt brev fl'!al Bror dømte bror. Sorg og sont.den store sa~s~ld han «Tiltalte få~.av. en rekikevit- te~ Forbundet haddel nord- bundet for Sosial Oppreisning s.t'aterte at suppa var godt./' kjente og kjære eller om det ul kke i landet var stor. var, l en kronikk l NatIOnen nr. ner salllstemnug vitnesbyrd om.å på, nemlig i Opdal on.sdag 21 enn fra annet hold. kokt Og; at snilen var rå. Det.. '..' y. 92. Det er. sokneprest Guttorm være en rettskaffen og hederlig... _ va,rdermeid. bevist at Per er fra forretnmgsforbmdel- Utallige dømte bak Jern- Kallhovd som har skrevet nevn- mann, tjenestvillig og godgjøren- apnl (i pnvat forum) og '...'. ser. Betydelige ~ "delige ver- teppet er blitt rehabilitert. te kronikk. de og i det hele aven.karakter deretter' hjoldtes åpll-e møter Møttet ble ledet av Forbun- hadde puttet smleni suppa dier står på spill i slike brev- De skyldige renskes.ut på IØ- _ Redaktør Amos Anderson, og (livsvandel som hiar skaffet i rad og rekke li Trondheirrn dets tillitsmann, i SlØr-TrØn- etter alt den kom ut fra kjøksaker, og skaden p.r..som re- pende bånd. Når vil utrensk- den mektige eier og sjefredaktør ham alminnelig aktelse og sym- Levanger og Namos torsdag delag, Anders Skogstad, By- kenet. Maten var Ødelagt, og ge:l stor, ofte uopprettelig Iningen her i landet ta til? av Hufvudstadsbladet i Helsing- ~:i. Hermed. stemmer rettens fredag og lørdag. FrammØ- neset. Foruten de tidligere hr. Ruge sa~te d~ også Per på fors, har vært ~tsatt for VOl~- l. trykk av.tiltalte.~ lse St~- et vali' godt og interessen. le-' nevnte hovedgrupp~r, var en plass, som rlmellg var. -'- Det.. somme angrep pa grunn av sm tmgsforhandlinger,1958, SIde., kk k t tidli var kanskje derfor at Ruge. selvstendighet i valg av midler og 512). vende. Anders Hafskjold, Ei- re e a egorier a,v gere. V år takk Dette.nr.. av Folk og Land ~ikk mål RedaktjM" Amos Anderson For så vidt er hr Beinsets an- vind Blehr og, He1lge Grøn- NS-~edlemmel"', represen.tert Ikke ble funnet brukeljlg so!lltil de menn som har blåst liv i i trykken tirsdag den 24. april. kje~er vi som en hjertets adels- grep~åstortingsma~ Strømdahl stad talte. Det. ble gitt utfør-.'på møtet. Men en gruppe forsvarsminister etter Mon:- Mellom venner for meget mal~laserte. l Dernest sier hr. Beinset i inn-.betenkningen. Etter fore- aggressive og aktive karriere- I 1939 hadde vi o~så en an- de unges 4-H-klubber' l Disse er mann, angrepene synes oss der- gitt en feil adresse. Hg orientering om svenske-'manglet stort sett: De mest sen? / en sunn og nødvendig mot\.,.t mot forbryterfiln: gullfisker og tipping.'...-' Vår takk - Thor LundebY, LoftsrØd i egget at Meland «hadde deltatt ddt l dnin til menn under okkupasjonsti- nen :Qlstorie. Oslo, har tatt eksamen ved Kal- i vepnede aksljoner og skutt på ragene var e. an e g Rekrut ' _ Vårt samfunn er atter truet nes landbruksskole. Han er sønn L kanskje skutt _ norske patrt- å stille spørsmål som på ste- dens spesielle forhold.» tskolenpå Gimlemo- ~v st~eik: Er ~ke tid;n snart av bonde Halstein Lundeby og 'Ioter for å hielpe tyskerne. Den- det ble besvart. Mange.sikret. '".. en var ~lutt og mannskapene lune til litt s1lreik også fra hus- frue. ne påstand har hr Beinset in- d. t "- I anlednmg av den i Svenge sendt hjem. Der var imidlertil Forsvarsdepartementet.. som m Ød renes.. t d t... : seg essu en uovedutredn/in:.,. og! ma pro usen enes _ AvstallIuærmgen går sin gen dekning :for.! utkomne bok om rettsoppgjøret tid en kvartermester tilbake har satt seg l svmg med å. få flyt- 'd? N kt' h'.. gen på svensk og en mengde tet de militære kontorer i Oslo Sl ed' t orge ~lr SYk' mten frvem gang gjennom hele den russ~e Det fremgår av Melands dom 'eikse' mplarer a'v' utd'" t A l Norge holdes det nu ved Por- med noen militærarbood.ere, er e som VI og an a a ære del av verden. Nå skal!avstaiim- at han har vært med på Hirdens I,age p"" bundets resesekretær S, Schlyt-. b ut av byen. Fordelene er ma,nge etter at NS ble utryddet? seringen her i Norge bli' påbe- ekspedisjon til Eggedal den 25. noi'lsk ble omsatt. Etter mø- ter-henrichsen møter på for_en ØSSiemaker og sivilpersoog innlysende. - _ Gyldennal averterer i dags- gynt? I og 26. april Da han, ble be- tet i Trondheim skrev Adres- skjellige steder i Østfold og Inalet på SOldathjemmet, samt V å t kk pressen på. nytt Knut Ham:'uns - ørger SolbJør har tatt ad- ordret visste han ikke hva det seavisen et meget pent refe- Vestfold. 2 mm'ketenterier. Dessuten r a!:;amlede verker, 33 bøker l 15 vokaturen og er nå kompanjong gjaldt. På grunn av alder og hel- rat g fø t bl t' t. Tisdag 17/4 var dell møte i gikk regime,ntslntendanten til den jugoslaviske regjering, bind. Når der kan tjenes penger med advokat Reidar Arnesen, I bredstilstand skulle han ikke ha o an r e an anne. Sandefjord, hvor interesserte var fra og til. fordi den vil yte iheder til d~ på h:am er hb:n god nok. I an- Lillestrøm. / vært med på turen og det skyl- «De aller fleste var lett ald- fremmøtt Og påhøre reisesekretæ- Vår avdelin h:add nordmenn SOT"l under krigen nonseteksten gjengis fra Morgen- _ Arets første laks er kommet. des en tiltagelse under gjen- rende og eldre menn - fler- rens redegjjm"else om bokens inn-, "g e gj ort hjaljpl jugosia.viske krigsfang'or. blad'et: «Dikteren Ha1l1S'l1ll lever Lekker vare, men prisen? Jo, 30 nomføringen a.v utkallelse~ordren tallet fra landdistriktene. hold og resultat av den svenske tjeneste på Evjemoen, men Alt barmhjertighetjsarbeid un- f~e~esl» Fra Arbel.derbl~det kroner pr. kilo! En virkelig Ger- at han ble med. Meland ble ikke Denne gruppe av tidligere granskning. sjefen bestemte seg for å innder krig er stort og menneske- gjengis: ('Måtte mangefmne hardsen~minded notering! med lenger oppover enn bilene NS-medlemmer utgjør i seg Deltagerne var meget fornøyd levere materiellet,på Gimleverdig. MI n hwm hedrer våre fram til ham - denne gangen - Hvem 'er Popovic, Rolovic, kunne kjøre og ble sammen med It, k t t med møtet og «Ekstrakten» fikk moen fordii gassblandet luft åt... f sevegaus e In eressan so-. ' rødekorssøs,t;re? Er de glemt? Ogs.»...'. DraskOVlC og Minlc? Det er uten- lere andre etterlatt ved bilene. en rivende avse~rung. fra Evje Nikk61raffinertn s- _ TJenestgJØrende/ fmansnu- riksministel' Langes og Norges Han hadde med gevær, men ikke sialt fenomen. De var ofte Vi tror det er av meget stor, g Forøvrrg er mening det va r nister i Norge er på. bedringens mest utsøkte venner blant de le- ammunisjon. Rettenanføre:r ut- forholdsvis passive under kri- betydning å holde flest mulig verk :tior l10kså hardt fra~ vei. Her om dagen uttalte han dende kommunister i Jugoslavic, trykkelig' at den finner det godt- gen, og mange av dem sla.pp slike møter så sannheten om med våpen og utstyr når det i Stortinget ordrett gjengli.tt meldes fra Beogradie til norske gjort at hirdmennene ikke vel unda landssvikoppgjløret «rettsoppgjøret>~ kan blil mest ble la.gret der for vinteren. «I et ~funn ~ed et kon- avis~r. Er det da ikke storartet s~ulle ~å til. kamp mot norske med en kraftig bot og erstat- mulig kjent. Da vi kom til Gimlemoen,... stant kjøpepress VII det også at Yl har så mange venner på: hjemmestyrker. De,Sikulle hente i De tilhø å. Forbundsmøtet på Mysen fre- uventet opplevde vi at en av at Arbeidstjenesten bør gjen.- bli et konstant prispress Det Balkanic også? Se til Norge og våpen nedkastet fra fly.' n n g : rer ogs I man- dag 20 april hadde samlet 22 del'n '. 1,1 14 t t b f I - opprettes Vil gi vår ungdom. B Ik. Det ål d 1.1 ~ ge tilfeller slekter som i ge-'. l g BlV e, s au e e a s-. er illusjon å tro at en i så fall a aiuc. Det e~ oss som bestem- er s. e es la.l\.t: nktlg når apostler for rettsstatens gjen-..' styrke og auke aktelsen for in'. mer verdenspolitikken! hr. BemsE't OinfØrer at Meland n.erasjoner har vært rotfestet oppbygning. Reisesekre~r Schlyt- typer l 2~O års alderen, maten på bordet. v 1 kun e unn.g~ prlsstlgmng, _ Anne Grimdale~ holder på har «skutt ~å - kanskje. skutt -- i nasjonale bevegelser aven ter-henrichjsens foredrag,. ble alle utlendinger, kom inn i selv m~d aldri ~å g!'d pres- med en sitltue at dikterpresten norske patr10ter for å hjelpe tys- annen karakter fra unionsti- mottatt med langvarig bifall. leiren og innkvarterte seg LYKKELIGE NORDMENN regulermg og prliskontroll.» Anders Hovden. kerne~. dens senere periode og var Den kunstneriske underholdning som Om de var hjemmehørenvi'lle VI' alle være _ om VI' Em f.år vel. si at dette er andre - Halvdan Hydle skriver om a kti v t me d' l m ål sa k og ung- ble på en fortreffell'g måte be -. de hos oss' hadde mere forståelse for toner enn en har vært vant til Knut HalllSuns brever i utvalg: domslag. Akkura,t denne sørget av musikerne Alf Johnsen Vi funt dette forholdet å høre fra den kant. «Et enestående menneskelig do- Ja! og Ingar Tangeland, samt av vårt lands rikdom. _ Praktisk talt hver dag er kument, en kunstnersaga av de gruppen I kjenner landssvik- Nils C. Solheim, som leste dikt høyst merkelig, da det oftest Var och en som ta.nkar och\ talar med styrk~ ar fodd till en støttesten. før alla sr " sjalar. Johan Henrik Kellgren. en redselsdag i «!frans16~ Nord- mest sjeldne vi?verhodet har I nybygd hus må flytte ind stemplet fra rettsoppgjøret av Jakob Sande og Wildenvey. var forbudt sivile folk i Kri - Afrika.. fått her hjemme.» Samtlige kri- en gjenfødt ånd, et tvette,t mer sviende, ærekrenkende stians.and og omegn å passe- - Oslo: TØyenhavens spesielle tikere viser lutter velvilje! sind., enn noen andre, og ser ut til V d I "ortb. 8fde " on e var. er attraksjon, Victoria regia, er nå satt på plass i Victoriahuset, og så skal den vakre,vannplanten bare vokse se'g stor og pen. Blomster får den alt i sommer. I I - Norsk statsmannskunst har bragt kaffen opp i 17 kroner pr. Man kan lære mye av bam, blant annet lærer man' hvor mye! tålmodighet man har. Fra Ibsens «Brand». TENK DET! Skattedirektør K. L. Bugge har I uttalt at det er ytterst betenkelig å Øke de indirekte skatter. Sjefen for NATO's Atlanter- Annonse. Alle er egoister når de er havsflåte, admiral Wright, er Tomanns-telt så godt som på vei til garderoben. overbevist om at n.ordiske nytt, brukt en 'gang, Ønskes bytfarvann vil spille en avgjø- tet i Robert Storm Petersen. barnevogn. rende rolle i, en even.tuell (Annonse i Dansk Sosialkrig. Demokraten).

5 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LANt') lørdag 28. april 1956 Den no'rska rittsuppgørelsen, (de svenske /vitenskapsmenns hovedutredning om etterkrigsoppgjøret i Norge) er nå å få kjøpt i Forbundets sekretariat, Kierscllows gate 5, Oslo. Pris kr pr. ekspir. Boken kan også fåes tilsendt mot innsendelse av kr (+ kr til porto) til adr. Forbundet, postboks 3214, Oslo. Godhe~sfullt unngå pootopp'kravs-bestillinger. Under de rådende forhold medflører dette et betydelig ekstraarbeid for ekspedisjonen. Professor Sundbergs utdrag a~ hovedutredningen - Kri.tne Venner Gabelsgate 4. (ved Ski Ilebekk ) MØTE fredag 4. mai kl presis Eivind Saxlund: «Den grunnleggende forskjellen mellom kristendom og fariseisme» Sang av Dagen Eugene Hansen, musik ved organist Tørberg Alle hjertelig velkommen! AlS HEIM OG SAMFUND Høyesterettsadvokat Hans Kiær Mordt: Det urettferdige rettsoppgjør En kritisk orientering omkring lovverket pd rettslig grunnlag. 164 sider. Pris ;ib. kr. 20. hos bokhandlernei? Kjøp ikke nyoverhalte Ferguson uten å sikre Dem at De får en m!tskin som fortjener denne betegnelse. Sikre Dem også originale deler. Begge deler får De ved å benytte vårt speialfirma. Direkte import fra Englands største leverandører. Traktorer Leveres fra lager Oslo og Dokka. Full garanti. Avbetaling. BenSin - Parafin - Diesel.- Ombygging til dieseldrift. Alt i redskaper. SE HER! Frøpoteter Velsorterte «MariUi1» til «e kst rak ten» - i norsk oversettelse fåes på tilsvarende måte for kr. 2.- pr. ekspir. Utdraget egner Den billigste salis. «Dette har hendt» regnemaskin - ~ER LIE" Kapp. seg fortrinlig til spredning til kretser der kunnskap Telefon.Lena trenges. Send inn et beløp samt navnelister, så besørger vår ekspedisjon forsendelsen uten angiveilse til og koster kun kr. Det har vist seg at flere av bøkene ikke er kommet frem. i lommeformat, regner alt. til adressaten, i den senere tid er det blitt påfallende mange. Hvor langt skal man Addisjon - substraksjon, regner BØkene ekspederes fta, Oslo som trykksaker, porto 60 øre. av rekvirentens navn. Prisen. inlduderer i dette tilfelle også purtoen. skattet? Hvor er gren Bestill snarest. Enefovh.: finne seg i ålbli be Rogaland drs garanti. Så vidt jeg vet er postverket ikke ansvarlig for slike sendinger. Dersom noen ønsker boka tilsendt som rekom. sending må kr vedl~gges i porto, da må postverket stå inne en? Når var det gre n «Den Norska ltattsuppgorelsen» kr. 30 Maskin-Agenturet. Bok 14, Bryggja i Niordfjord. for at den kommer frem. sen ble overskredet? «Utdrag» av samme kr. 2 Dette at bøkene kommer bort er en meget kjedelig ting «Dette ha.r hendt», nerk! for adressaten og for meg, som derved må sende om igjen. Olga Bjoner kr. 10 Vannpumpeanlegg Om noen har bestilt boka og ikl~e fått den, ber jeg om Kledespressen. helautomatisk Siemens 1800 For øvrig bøker av enhver. at beløpet blir sendt under adr. Olga Bjoner, Postboks 3214, liter ajlr. time, komplett med art. Portofri forsendelse. Prisen på Forbundt.t~ særdeles leseverrlige.1nosjyre (~ Oslo. Drammen 200 l tank, kr P. THJØMØE, 104», som for øvrig er nevnt i den svenske utredning, Olga Bjoner. Rensnilng, presøing, E. Parow, elektro.forretning, Boks 122 Stavanger. er nå nedsatt Ul jr. 1.-.pr. ekspir. (+ kr til vask. Melhus. 1 porto). Send Deres bestil~g - helst på flere eksemplarer, slik at De kan gjøre også andre delajitige GUNNAR OLAUSSEN Telef ' Postgiro l!. t Tidl. ryttersj,ef i Oslo po- SVENSK AND Tell.16Z0 i Uti AnttOn Brekke, 86 år. I Gøteborg: Brostromkonsernets denne avsløl'ing &v det Økonomiske oppgjør - til Forbundet, postboks 3214, Oslo (postgiro 15028). bjørnsen kommunist og fa- str6m, som på ondsag forret.tet Ved besøk i Egersund hans glansdager var Ole Col- grand old lady fru Annida Bro S. O. S. LANDlSMØTET- Leilighet ell. vær. m. kjøk- BLIder kan bestilles lieaken ønskes (må absolutt skaf- nom Folk og Land. nebærer lunderkommum~isti- sin 12te dåp av et av konsernets overnatt på. F'or å lette ekspedisjonen ber vi om at man godhetsfullt skriver tydelig,e navn og nøyaktige postadres ske opprnarsjer i Oslos gater. fartøyier, malmfartøyjeti Atlantis, Når Brekkes hestetramp hør- avstod fra det smykke som hver Victoria Gjesteheim I fes!) fra 1. mai, helst beste tes la alle bena på nakken. gudmor får flv verftet. Hun Strandgt Telefon 497 ser. Etter at hovedutredningen er kommet fra Sverige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur østkant. Kampen-strøket fo-.. Det ble så underlig stille i hadde uttrykt ønske om at i sterekkene, syntes O. C. Han det for smykket skulle de penger retrekkes. NB. Påtar meg event. tilsyn av leiligh. som pengeforsendelser til Folk., og orden. snudde seg for å se. Da han som smykket kostet overleveres Notabene! oppdaget virkningen av Brek- til et for sjøfolkene gavinlig formidlertidig måtte stå ledig Land bes sendt til Folk oe...j kes opptreden fikk tilliten til mål kroner har med gud- StØtit de som averterer hos Henv. redaktør Kringlebot:r. Lands ekspedisjon. Benytt oss, du vil ha det igjen på. giro rike russere skal i _ Hedersgjest på Jessheim- de røde feller det første mors bifall blitt overlevert til alle måter sommer på MiddelhBiVStur med møtet: Lærer og tidl. ordfører grunnskudd hos den senere bibliotekvirksomheten innen sjø-. adr. Folk og Land. F o I k Og Lands ka Lars Julseth, Heggedal i Asker, så populære Ola! tiltak. folkbevegelsen. l~sdam~. 85 år. Helt sikkert, Th K På en kunstutstilling i London i endes For U - R et Mjønvald Kafe pekte en gang en daine på et Ina- f le, Bra,ndhu, Hadeland leri aven naken kvinne og spur- Nogle.Aktstykker, der be<lyser Dommen over Dr. Phil anba.fales te Whi.stler om han ikke SYrlte8 ti Viggo J. von Holstein-Rathlou. bildet var uanstendig. «Nei, frue,» svarte. Whistler, «men det er derimot Deres formodning.» Boken koster kr p'orto tilsendt. R.a,t,h l': ~.nrpl':~p.pr 'R'nl"t..,i,.,,, 'R'11" P"""n""n",,,f. Iln~ Benytt

6 ,,~'-'t.ji ~l"".l-'u.&.,-,u.""'''',i., ~1Io. U.I..LL.l.Ut;;#I.I..I.I "'.I..l '... _- -""'... ~...& &U."'- _v,.,_v.-.-: -~ _. ~.:_v... 'nellv. reaakliør Knnglet>otn, giro v ~ ~ Hedersgjest på Jessheim- de røde feller det første mors bifall blitt overlevert. til oss, du vil ha det Igjen på adr. Folk og loand. ' 1700 rike russere skal i. ~lle sommer på Middelhalvstur med møtet: Iærer og tidl. ordfører grunrnskudd hos den senere bibliotekvii'ksomheten innen. SJømåter.. Folk Og Lana ka Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, Lars 2014 Julseth, Heggedal i Asker, så populære Ola; tiltak. folkbevegelsen l~sdam~. 85 år. Helt 'sikkert,' Mjønvald Kafe --- Thi Kendes For liii Bra,ndbu, Hadeland anbefales Hva som kreves aven avis i vo~ster Kjære lesere! Fra en fjorårsgammel pole.,mikk i Dagbladet gjengir vi følgende innlegg: I en artikkel «Min entre i pres,sem i Dagbladet, omtaler Peter Bendow konflikten mellom redaktør, O. Thom-, messen og overrettssakfører Madsen om Verdens Gang på en måte,som 1kk~ børt stå I uimotsagt. Det er ikke riktig at Madsen ville blande seg opp i redaksjonen. Striden gjaldt ene og alene sidetallet i avisen. Uti fra' fol;"retningsmessige hensyn og under henvisning til driftsresultatene ville styret, hvor Madsen var formann, gjennomføre et regulativ, som fastsatte sidetallet i hvert nummer i forhold til annonsemengden. Det var dette Thommessen ikke ville gå med på og som valr grunnen, til at haru sa 'opp ','3in stilling. I dag vil vel ingen redaktør se det som noe inngrel1 i sine rettighetej;, eller, innblanding i redaksj onen, at det er et visst forhold mel'" lom tekst --og 'annonser. «Han het Madsen - noe annet vet man ikke om ham~, ~iver Pet~r Bendow. Jo da tnan vet noe annet også, deriblant det at haili i sin. tid drev, landets største kredittopplysningsbyrå, at han var medeier.1 tr,e Kristiania-blad (Verdens Gang, Morgenposten og N'ationaJ.bladet), at han organiserte Venstres valgkamp i Kristiania 1894 og - er det sagt - hadde hovedæren for valgseiren, og endelig at han i 1905 talte Norges sak i tysk presse, bl. a. i det innflytelsesrike Frankfurter Zeitung. I det hele er det ingen grunn. fqr Peter Bendow til i sin uvitenhet å skrive nedsettende og hånende om overrettssakfører Madsen. Olav RØgeberg. Det gode med redaktør BØgeberg og hin berlømmellge Madsen er at de begge er anerkjentefagmettn når det gjelder en såvidt viktig ting som I"orholdet mellom tekst ' og annonser. Folk og Land yter mere stoff en annonsemengden tilsier. Alle som sokner til vårt blad må derfor i i! langt større u;'streknjing benytte seg av våre ~onsespalter. Adel og innsikt forplikter., Vennlig hilsen Folk og Land., Boken koster kr porto tilsendt. Rathlous adresse,er: Holsteins Hus, Rosenvenget, Aarhus. EKSAMEN En udg gutt fra 'landet, som hadde vært med en' kutter som " gikk i fraktfart mellom K'ristian- Taler _ san,d og stavanger, skulle ta Sanger - Prologer kystskippereksamen, og f eksaminator gjorde ham følgende spørs- t.h møter, jubileer, fødselsdager og andre anledninger mål: ',samt oversettelser tju og fra engelsk og tysk (poesi og pro- - Du er på vei med' ditt far- æ) kan fåes hos tøy til stavanger og erkci1'nmet tvers av Egersund: Vinden friskner, litterat Kai Normann, og du vil få den stikiki stevn Parkveien 71, Oslo, tlf over Jæren. HVa' ville du da gjøre? - Jeg ville gå Hih til Egersund og ankre opp-. - Riktig. Men sett at vinden Slutt Opp om frislmetytterligere? Norsk Linnea Reiselag - Da ville jeg la. gå det andre ankeret Også. - Men sett at"idet blåste opp til full storm? Reiselystne blant bladets lesere kan melde seg som - Da ville jeg droppe det tred- medlemmer. Formål: Korte fellesreiser il inn- og utland. je ankeret, svarte eleven. k _ Det var da svært så mange Arskontingent 2 roner. De tidligere innmeldte har førankere du-hadde! steretten. Deretter følger i rad og rekke de nye som kom- - Ja, svarte eleven, - men så mer til. Vår adresse er Kierschowsgt. 5, Oslo. var det veldig med vind du hadde også. Notabene Benytt HANDSKOMAKE Bf ~ N,euberggt. 15, 0510 Gara~tert fagarbeider Tannlege Maamoen Hansteensøt. 2 Telet Oslo Stig;efabJiikk Brand-, ma.ler- og skyvestig.er Oljet, ml kad1merte beslag Inneh. Alf T. Lunde Mosseveien 8 Tlf , priv tjr ;re, fører alle de kjente svedsermerker som Omega, Lon.giaes, Cel"tilUl" Cyaa, Tisset, Revue, Antima eg Den vennlige dame fra velgjørenhetsforeningen,,som var kom- AllspOl't. met hjem til fru Karlsen, 00- Når det gjelder bestillinger av «Den norska Riittsupp- Dette er en tiuitøak. traktet forundret.,de seiks små,- gorelsem, eller av ekstrakten må disse sendes th Forbunrollin8er, - den yngste var knapt det, adr. Kier~owsgt. 5, Oslo. (Ikke Folk og loand). Beet De "blir ikke skaffet hnr- år gammel - som twnlet seg nytt gjerne gironummer ken øver pris eller kvalitet. i stuene. - Jeg forstår ikke riktig, sa.. damen usikkert. Jeg synes De sa at Deres mann døde for seks år siden? i - Det_ gjorde han også, nikket fru Karlsen. Men ikke jeg! Justus VericuItor: Den Dorske kapitulasjon og Krirrførincs problemet Fåes i Kierschows gt. 5 I og i Teatergt. 6 (Johannesen). Pris kr Det er en ska\m at Folk.og Land ikke. har abonnenter Karl Seeland R. Gjessing URMAKBR DRAMMEN Telefon 250'1. AnAeHse Parøw TANMNNSE'l'NlN6 Trondhel'm Gisle Johnsonsgt. 5 -, V. Lademoen kirke - Veldsmirule M A B T I N J[.J Bla.. A A S Ban har rett, særlig da i betraktning av at myndighetene arresterte 28 r750 personer og siktet Tannlege I 93 OOO! Alle som ble tilsølt og ruinert kan med god samvfttighet slutte opp om vår avis. Hauteeasøt, 2 Tlf

7 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 '.- FO Bladet koster 20. kror, ~r pr. år» LI( OG LAN D Kierschowsgt. Skumle Utenrikspolitiske notiser den Stalin er detronisert. affærer - Riktignok først ettei'l hans Forts. fra side 2 K G. Laache sendte ut et Det eksp'los-lve M I-dt Osten død, og mu]igens for å befere leiren når der var forlagt sirkulære til vårt fastlønte, - :~:te!~ ~k~vf:~~n=: d:~:~~:: Vår adresse er: 5, Oslo Svar på spørsmålene side l. soldater. befal om at «det var forbudt hendelser som gir håp for Våre gutter ble som vanlig i tale og skrift å nevne noe aue undertrykte. Når gam- Lauris Norstad er den beordret til køys kl. 22 _ og der angikk forsvaret, og at Den utvikling som foregår i pel og oberst Nassers inntren- den nye stat, samtidig som han le doktriner blir slå.tt ned åp- norskættede ohiser som ved ro forlangt i brak~a: m. (jj' _ man ville bli trukket til an- den arabiske verden etter den gende appell til de øvrige araber- dog er beredt til å møte en Is- ner det seg nye veier og nye slutt neav året skal avløse tl. ' en 1S" jødiske besettelse' i. Palestina. i stater om samhold, men også til- raelsk aggresjon i forbund med,r h t general Gruenther som sjef se u endmgene holdt et sva- svar hvis så. Skjedde». Og så og etter den nasjonale re- stedeværelsen av staten Israel Oglde Øvrige araberstater. mu Ig e er... I' re bråk med sang og;krål til h'ldde vi dertil hr. Monsens VOlu~jon som har funnet sted i dens aldri opphø'rende ""'ovoka- Om st b.t. USA f t Gis der i Norge håp om en for NATO-styrkene. Han er... or fl anma og or -... født i Min,r Mi. kl En av dem blå.<;~"., uttalelse «Vå,r oppgave er å Egypt under statsminister Nas- sjonel' bidrar til å samle den' satt går inn for å støtte ]srael tilsvarende frigjøring?, ne~po IS, nnesoendog sekkepipe. - Vi und- gjøre Hæren ubrukelig.» sers ledelse - er full av spreng- ~rabiske verden, samtidig som risikerer man et så brennende Har vi iblant oss menn som ta, og er 49 ar gammel. Han ret oss over at slikt kunne fo-,slett under- samme synsvin- stoff og uhellsvangre muligheter. Storbritanniia og Sambandstate- hat mot de hvite at det kan dri- tilsvarer en Fridtjof Niansen? ble uteksaminert fra West rekomme, og neste dag gikk kei måtte man uvegerlig tro Som det var å vente kunne. i~e nes ~msorg for Israel skaper fi- ve araberstatene ~ armene pa Eller en Bjørnstjerne BjØrn~ Point " ".1 opprettholdelsen aven JØdISk endthge følelser overfor hele Ve- Sovjet og samle hele den far-? M d '1' reglmentsmtenda.>1ten og Jeg at reg J er lng en hadde stat på arabisk grunn resultere sten I bakgrunnen l M k.. son. enn me VI Je og ære. urer os va, gede aero-aslatlske verden mot t'l o o,.. inn på forlegningen for å få satt hr. Monsen der som av- i noen fredelig sameksistens i ferdig til å dryppe salt i de åp- de relativt fåtallige hvite nasjo- I a sta «Roma midt l~~t»~ Leon Jungschlaeger meldes føling.' Bd «gjestene». Vi rustningsminister og, ikke denne del av verden. ne sår - og høste der andre sår ner. Menn som er sterke nok til a død i indonesisk fengsel 50 kollu i samtale med en av dem som forsvarsminister, Det Merkelig nok har opprettelsen i araberverdenen. * rydde opp i dagens camorra? ao ', r gamm l A k 'J ~. e. v yr,e var. og på våre \SpØrsmål svar- var først i de hektiske april- av suaten Israel skapt muligheter Innen araberverdenen er der Det f f ddt Frankrike hadde engang forretningsmann Det var o, I O' for noe som hittil har vært en nok en del som roper på «Øde- er en. or er en e an- Zola! Takket være ham nyt-. te han pa engelsk at de kom da,,,ene 1940 a,t regjermgen håpløs oppgave: en samen'>" av ke at verden ved en eksplo-.,satt fram krav 10m a,t han... ~ leggelse av Israel», men det ser tet det tlkke at Dre1yfus ble fra Akershus, hvor de hadde gjorde kuvendmg Iflg. stats- de arab1ske stater til forsvar for ikke ut som Eg t 't t., t sjon i Midt-Ø$ten kan bli. jskulle dømmes til døden. Ak-...., yp s sasmmis er dømt for landsforræderi det I vært forlagt noen dager, at minister Nygaardsvolds tid- arabis~e mteresser l MIdtøsten. Nasser har så radikale synsmå- kastet ut i en ny krigskata-..' ': sjonen mot ham er blitt kade var skotske speidere og at ligere: uttalelse: «Når skur- Ko!ommakten~, ~g før~t og ter. strofe for noen relativt få måtte omgj~res! Han var alt rakterisert som en ~ndonesisk.. fremst storbntannia, har l gene- degradert pa den mest van-. de hadde tiuatelse av For- ken mgen annen utvei ser så.. 'd o h Id b I det israelske parlament ble tallige israelere som med o Dreyfus-prosess....,rasJoner grei a o e ara er.,. 'ærende mate og sendt til svai1sdepartementet, d.v.s. av bhr han nasjonal.» statene splittet ved å skaffe seg nylig fremsatt forslag fra repre- stormaktenes hjelp har tatt. C F M H d b t t B' t l l DJ evleøya. Den store' dikter..' onsen. '.ver ag e- Men den dag i dag disku- kontakt med innfødte høvdinger, sen an en eg l n om a,srae i besittelse et arabisk land. * stilte disse herreile pri '-9.te teres mann og mal. Il" som i egeninteresse har tjent s~raks ~kulle begynne en preven- 'D k'eb esvan re følger av, I Zola trådte fram. Han fikk A,sta Meidell, fruen til Bor-.. nn lme JJom.. tiv krig mot Egypt, Jordan og les J ngo. biler eller busser og reiste - det som hendte på G' l E, nglands mteresser. De, nne mn-.. o den urett ".om i 1948 ble begått Ihieln av andre skiønl11ånder i regaå.rd, er en meget VIrksom 1m emo- flyt l o h fått o d SyrIa. Hans patn (som er utgatt ~. >. en dag til Flekkerøy, en an- en i august 1939 e ses synes ~. a, na e- fra IRGUN-gruppen en sabota- mot Palestina-araberne,: blir Ihele verden, blant dem OltSå. kvmnej med sterke samfunnsnen dag til festningen Od- I «Lov av 18' august 1914 stø te ls t k med avskljegdilgeblsben av d~nf sjegruppe hvis våpe~ var atten- mer og mer åpenbare. RV min far Biørnstierne interesser. Det er en arv fra..', enge e genera u som sje '. derøya, en tredje dag til Gle- om forsvarshemmeli h t l for den arabiske legion, tater i tiden før Israels o~pret- Fremdeles t~le~.og skrikes høyt Biiørnson, Massens I10rJ still- i hennes mor, en dansk apoteodden log Man;.ka o.s.v. og vi- og Kgl. res. av 6 no g: en Under statsminister Nassers telse) lqever «hellig» krig og vil opp om «nazist:ske» grwsom~l,- net. Bladet i,>nudde se~ De kerfrue. som for et nar å.r tilt..,... vem er s. utvide ]sraels grenser på. bekost- ter, men alle disse demokratiets I"" se sme private pass. -.'n å. het det ledelse tar det nye mod,erne.. f kj. d'. mng av aboene. og humamsmens or empere skyldige ble påvist. Den døm-ibake fikk en hø''; dansk ut- 'Y dag fant en av guttene våre U dk Egypt form me gjennomgnpen- F te D b' kl'. godtar blankt den urett som er te ble hentet hjem og hanimerkeise for sin innsats på t... «ve ommende forbys adgang de reformer og trer fram som den oru n en ara IS eeglon l o.'... e ypp~rllg flyfotografl I d..;- til landets festningsverker, krigs- ledende stat i den arabiske ver- Syria sies det at oberst Nasser er b~gatt mot den arabiske b~folk- fikk full Og. he~ oppreisnmg. det SOSIale felt. res besittelse. Han hadde om- skip, befestninger eller marine- den både hva sosiale, øko- langt på vei med oppbyggingen mn~ som har vært bos~tt l pa: Og æresleglonens kors ble,fru Meidel er en :f:iordomslø k t'l o b h Id d t D t t..' sl kr fti od lestma nesten to tusen ar og na h rr.+... P no I a e o e e. esasjoners havner, signalstasjo- nomiske og andre reformer aven ag a.g og m erne.,,.' en"" pa. h ans b rys. t fri. og elskverdig vertinne for.. Il'. o o t k f kt De hensleper SItt hv' l FN's ørkes-. var av KnstlJansands hefest- ner e er bygnmger og.anlegg angår. Det kan Ikke unnga a egyp IS orsvarsma. r synes., Kan noe tilsvarende være et stort og representativt hvor. t d".. 'dl t'd 'kk o h k n en løse flyktmngelelre langs grenninger, ekserserplassen o.s.v.. gjens an er av mteress,e for- virke som en stimulans for an- 1m, l er l l e a ers e t tt. f _ tenkelig i Norge? Eier vårt I hjem. Hlun er kl k it b _.. rikets fiorsvar fremstilles istand- dre mere tilbakeliggende araber tvil om at Nasser ønsker en fre- sen av deres ege, re messlge e " O, v e e E~"1kelte VIktIge punkter var settes eller oppbevares. ' stater. Ikke bare Egypts eksem- delig oppbygging og utvikling av dreiand. ø. folk ev.ner og mu~igheter til I begjærlig og grundig, utstyrt markert med små hvlite r:n- Utlendinger forbys adgang til å. VedkJen~e seg sme kultur- med en god porsjon sunt vett ger. Kort etter traff Jeg ekserserplasser og militære sky- "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'''''''VV\I\I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'vV'vvvvVVVV\/\,'vvvvvvvvvVVVVVV\AIVVVV'' elle forpliktelser på samme og mengder av arbeidslyst og regilluentsintendanten. Foto- teplasser uten spesiell tillatelse måte som Frankrike dengang godt humør. Og med sin na- J h grafiet havnet da hos av den høgste militære befalings-. mann på stedet.. _etet gjorde? turli gh et, sine språ.kkunn- eiham, og ban ville VIse Kommanderende General har ess - Etter mange års forsømte skaper og sin utpregede oomobersten det. Hva der sene- i henhold til denne lov bestemt muligheter, dia; sannhet er mon sense mestrer hun.alle re hendte vet jeg ikke, for et at det inntil videre er uvedkom- skjult og> fortiet, da: rikjs- sine vanskelige sjituasjoner. pair dager etter ble vå.r av- mende forbudt å overvære mili- tropper allerede sto i lan- sjonsfabrikker, ved bygg- het har vi ikke behov. kringkaisting og aviser bare Om rett var biurde hun gå. de!iing opuløst, og vi reiste tære Øvelser eller forsøk eller å det! ing av brakker og flyplas- 1. Grunnlov:sbruddet: do- har tjent makthavernes ens- inn for sosial op'preisning for hjem. - Dette var i begyn- oppholde ~eg ved eller følge Hæ- 2 Hadd.. ikke regj'eringen ser o.s.v. kumenteres. rettede streben, har vru lite å. alle tidligere NS. Men så. langt rens avdelmger,». '1 nelsen av august begunstiget den ene part, 2.,ForSØket på å.gjøre hå.pe på.. rekker vel ikke hennes evner, *

8 E~lkelte viktige punkter ~ar set~~ ~li;;~p;~~~;;;;."'"."."uu- ~;:te~~t:l~k;;u~~;~5;,;;~s :;;:~;:J~~~igv,~;;;y~~;;;, o'; :~~:~~; ;vldreland. ø. folk evner og muligheter til1beg;ærlig og gru~~~;: ~t~t;;t markert med små hvite nn- Utlendinger forbys adgang til å vedkjenne seg sine kultur- med en god porsjon sunt vett ger. Kort Stiftelsen etter norsk traff Okkupasjonshistorie, jeg ekserserplasser 2014 og militære sky- ""''\I\I'''''''''''''''''''''\IVV\I'vvvvv''''VV\lVVV\l'''\I'''VV\IU'\I\'''''''\''''\I\I''''''VVVVVVV\A/''~ elle forpliktelser på samme og mengder av arbeidslyst og J t t regimentsintendanten. Foto- teplasser uten spesiell tillatelse måte som Frankrike dengang godt humør. Og med sin nagrafiet havnet da hos av mann den på høgste stedet. militære befalings- gjorde? mange års forsømte skaper og sin utpregede comobersten det. Hva der sene- i henhold tl'l denne lov bestemt ~ ~ mu, l' 19 h e t er,,la: d sannhet, er mon sense mes t rer hun,al l e re hendte vet jeg ikke, for et at det inntil videre er uvedkom- skjult og fortiet, da: ri,kis- sine' vanskelige slituasjoner. pair dager etter ble vår av- mende forbudt å overvære mili- tropper allerede sto i lan- sjonsfabrikker, ved bygg- het har vi ikke behov. kringka:sting og aviser bar,e Om rett var biurde hun gå d,eling op'oiø,st, og vi reiste tære Øvelser eller forsøk eller å det! ing av brakker og flyplas- 1. Grunnlo~sbruddet! do- har tjent makthavernes ens- inn for sosial oppreisning for hj em. _ Dette var i b eg yn - oppholde rens avdelinger.» seg ved eller følge Hæ- 2. H add~ ikke regjeringen ser o.s.v. kumenteres. re tt ede streben, har v'd: lite å alle tidligere NS. Men så langt h eim - m ø e. turiighet, sine språkkunnham, og han vii'le vise Kommanderende General har e~~ Etter nelsen av august begunstiget den ene part, 2.,ForsØket på å gjøre håpe på. rek,ker vel ikke hennes evner, I 1937 ble det i hovedstads- Alaniinnelig borgerlig straf- D f l hvis vi redelig hadde,en svenske betenkning fredsavtalen a,v 10. juni Hval kan likevel skje? Et eller skal vi oppleve det ogpr:ssen referert at <<forsvars- 1~ ~:d~~ 22" mai 1902 pg. 90, forsvart vår nøytralitet, påtaler også denne utilbør ugyldig tilbakevi- eksempel på hva en enkelt så? m;inister Mor:'>en hadde ut- hadde aldri Tyskland, ei lighet. Likhet for loven? Nei, ses. mann kan utrette. I sin ung-._--~.. _--* -'--'--~----'-' lånt prøver på hemmelig «Den som rettsstridig bevirker heller England, villet be_ildet hele er en politlisk camor- 3. Mange av de «gode nord- dom grep BjØrnstjerne BjØrnnorsk vinterutstyr uten stor~ eller medvirker til at noe åpen- sette Norge. ra, d.et og intet annet! menn»" betegnes som son inn for om mulig å red- Artajo er siden 1945 utenbares som bør holdes hemmelig tingets samtykke til en frem- av hensyn til rikets sikkerhet li- 5. Etter krigen brøt maktha- Hvilket også går fram av at franktirører. de Arne KuItestad fra ska- riksminister i Spania. Han med stat». Videre minner jeg keoverfor annen stat, straffes verne velanstendighetens de stortingsmenn soim skrev Ethvert leksikon opplyser fottet. Det lyktes! Senere var da så vidt 40 år log har om at hr. Monsen gjennom med hefte eller fengsel anntil 3 bud ved å anklage og døm- under på henvendelsen til de alt slike ifølge landkrigsregle- gjorde B. B. seg med hele sin oppnådd å komme «på taleår, men fra 1 år inntil 10 år, så- me bestemte fra.ksjoner, nøytl'a,le rettslærde mentet blir hengt eller slmtt p'ersonlighet gjeldende, til fot» med en rekke land. Spafremt hemmeligheter er for- men lot sine tidligere po- av fienden. Hva norske frank-fordel ~or Tsjekkoslovakia, i nia er b[itt medlem av! FN rådt til en annen stat el- d. t Heime og I ute ler betydelig fare 'Voldt», og litiske meningsfeller gå om en upartisk granskning av tirører avstedkom av ulykker dets kamp for frihet, under- og an re mernasjonale or- 3. ledd: «Var hemmeligheten be- fri, selv om disse i tusener «rettsoppgjøre'!» 'Og Ødeleggelser i Norge er trykt som det va.r av øster- ganisasjoner. Men fremfor alt _ På 5 år er 522 nordmenn trodd den skyldige i stillings og atter tusenerl hadde utrolig. Men endog regulære rike. Jeg nevner hans hjelp har han klart å bedre forhol-, forulykket på havet. medfør, kan de ovennevnte fri- ytet okkupasjonsmakten under debatt i Stortinget ble mord fra den kant ble ik.ke til Linda Murri,,som var det til USA i den grad at s' '. hetsstraffer forhøyes med inntil direkte hj'elpi.: "'-mu""l'- presset til å trekke sine nav- pådømt. Så langt ned sank m/isha;ndlet a~ de italio,nske spanske embetsmenn kaller - venges forsvarsbudsjett er en h l d l Il "",.....~ '" på 2.2 milliard! a ve.» ner tilbake! norsk rettsvesen under det myndigheter. Jeg glemmer Slpania. foii /USA'S «partner». _ Tyskland: Ytterligere: 9100 Etter dette burde Nygaards- Akkiurat noen ærefull hold- nåværende regime. aldri hennes besøk på Aule- Artajo er dr. juris og forele- IS~rgen er kort mann ver es tilbake fra Sovjet. vold-regjeringens ministre ning av «landets kårne» ble Det er satt meget inn på stad en kald vinterdag, hun ste i sosi:alpolitikk ved Ma- - 19f Norge innførte skip vært hjemfa~ne til samme og gleden evig. ikke vist ved denne feighet. å få den svenske rettsbe- kom for å takke. drids universitet før han ble for 2141 mill, kroner. t ffe! t år ~ Christiania Spigerverk Qm- ~ ra ~. ~n mg som Quis- SENSASJON I AFltIKA Der tales så ofte om ku 1- tenkning 1Jiet ihjel. Også et utenriksminister. Han er en satte i fjor for 77,9 mill kr. hngs mlmstre, og til dem be- Politibetjent Sango Portance i tur. våpen, ik.ke Isynderlig nytt, Til slutt n.oen ord til mann med en robust fysikk, _ Th;t..fØrste Tokke-aggregat høvdes etter det som er sagt Elisabethville i Belgtsk Kongo La meg fortelle: Da Alex- de feiges våpen, anvendt våre egne! måler seks fot og tre tommer ventes i\ drift om 5 år. folla.n, ikke en landsi.svikan- har fått kjøpe den lille jordlap- ander den isitore erobret lan- hvor,skyld er åpenbra,r, hvor Hvor blir dere av alle Siam- og veier omkring 100 kilo. Når - Spania skal bygge sin før- ordnling med tilbakevirken- pen som huset hans står på. Det de ne ' om det indre Middel- forsvar er håpløst. S[ik er men?? Visstnok forstår jeg tiden tillater det går han på ste atom-reaktor. var første gang i landets historie..,.....l.3 k t S de kraft, men de ble reddet t t l'kt k' t t kr t hav, Jevnet han tlil å begyn- rettstilstanden l Norge l dag. vanskelighetene som de en- Jakt eller foretar lange rlde- _.n/j.vo a, verre M., Halbo.... a e SIS Jø e er u s eve,,... er gjenvalgt i Bygg ditt land. av sme partifeller l nasjonal- ne med alle byer med jorden. Hvirdan kan et la:nd med kelte kan ha å streve med, turer. Han er gift og har seks t små Stalin'er i Italia for.samlingen, understøttet Men da han kom til Theben, gammel \ :kultur såi sterkt 'nød bryter alle Lover. Men barn. mor tiden er h:an p'å behåper å bli omdøpt f!) av engelske og amerikanske Ve Ife rd s _ lot han urørt dikteren Tin- forsumpe? likevel! SØk i USA. - N~ prest på Oppstad: lav bajonetter. dars hus, et minne etter den Den ytre kultur er bare fer- Enhver kamp fordrer store Ska~stffin... I En m å ne d,s t'd l etter eplso-. store dikter. Sangerens bo- ll1ss.. D en t rer f rap1 ve d b an- ml 'dl er Qg, person l" 19 mn~ats. ;,' Over NarVIk skipes årlig 10 state' n O" - \ o., mill. tonn jernmalm. den p:a :GImlemoen marsj er- hg skulle ikke vanæres, for- ketter, ;t besøk pa slottet, l LIten ære blir tilbake til den FOLK OG LAND _ Fiskerne har protestert mot te tyskerne inn i Polen, og tel1e:r historien. Dette hendte omgang med diplomater. Men som bare vil høste fordelene skytefelt på Frø"a. ' nu likte Monsen seg ikke len- 320 år før Kristu~. kjærlighetens kultur, hvor er og ikke selv være med å dele RedaktØr og utgiver: JOHANNES KRÆNGI..JI:BOTN - Rektor J. Qvigstad i Tromsø ger,som «folisvarsminiister». _ den? Meget av vår gamle byrdene. er nå 103 år k u It ur d ru k ne) t'" J.:~,~ms st ". V' l hå per t ross o.. Han sykmeldte seg og over- Byggeomkostnli.ngene fort- Tenk o o,er alt at Norge - I USA er nr. 20 mill. barn lot sitt fallittbo til oberst setter å stige. Omtrent alle sa pa hvordan makt- ånd, takket være travel virk- atter skal bli en rettsstat, et polio-vaksinert. havere har skjendet Norges sombet i Dagbladets spalter. frihetens hj'em med likhet _ ParatYfus er konstatert i Ljungberg, etter at det var ting stiger. d l Uppsala. utt:au fra regjering,shold at navn. og e ku turelie for- Stalin. for loven. plikteiser i sin ferd. mot Kn\ut _ Det regnes nå med grønt lys Ruge ikke var rette mannen Det som nest svenskebe- Det som fortsatt holder oss for Tokke. til å overta stillingen! Hamsun. tenkningen gir oss håp i dag oppe er vår gode samvittig- - Samfunnshus til 14,3 mill. kr. Kommentar er her over- I (Foredragsholderen beihandlet og for fremtiden er hva vi het og vårt hjertes varme. skal bygges i Skien. enn videre jfeldman-saken og ser fva. Ruslsand, hvor avgu- Dette er verdier som ingen -- Hydro har be;:;tillingeer pp nødig! før desember'. henleggelsen av Johannes Andertungtvann til BefaIingsman.\l sen-saken,) 'domstol kan ta fra oss. Dypt _ Oslo: Sommerteatret av den gamle garde. Det vii lenge har ventet på Jeg kjenner ikke noe an- beklager vi dem som hentet Frognerparken skal for~.:iette.. Når tyskerne påtar seg en opp- er de svenske. 'juristers be- net bevis på overlegenhet sin styrkefrlaj en grumset - Det er satt fram krav om gave settes alle kluter til. Også h:andling av «rerttsoppgjø- enn godheten. Helter kal- avgrunn og ga anledning til Premief h" l o.. or l?ye ~p pa B'.]el' k.~ba- La bare forstanden vokse,' gjenopprus t nmgen ' s kj er med ret De b d k! h t at bror dømte bror. nen. men vedbli i hjertet lå være fart og presisjon, Norges allier-». res u s 'ap ar yng- ler jeg bare dem som har I b de dere b t l Od h' t t t h t Erling BjØrnsons foredrag ble _ Gossen flyplass, Nord-Auk.. arn. te Vest-Tyskland, har offisielt' ~ evisma ena e er el Jer ess or e. gang på gang avbrutt av entura, anlagt av ~yske militære, skal H. V. Kaalund..opplyst at tyske soldater fellende, et mer avgjø,rende Romain RoUa,n(4 siastisk tilslutning, og til slutt utbygges. vil stå klar ved utgangen av vitnesbyrd om vår uskyldig- belønnet med langvarig applaus. Ekspedisjon og kasse: Postboks 3214, Oslo Kierschowsgt. 5, Oslo Telefon Abonnementspriser: Kr pr. år, kr pr. halvår. Sverige, Danmark: kr pr. år, kr pr. halvår Utlandet for Øvrig: kr pr. år, kr pr. ' halvår, I nøytralt omslag kr pr. år. kr pr. halvår. Løssalg-spris: 50 øre Annonsepris: 32 Øre pr. millimeter over en spalte. Bruk postgironr Sambandstrykkeriet Oslo

OG Lørdag 9. Juni 1956 SNO. Fra dagens presse-debatt. Wiesener og nordmennene. Av h.r.adv. M. Dahl-Hansen. ~:i'c'c

OG Lørdag 9. Juni 1956 SNO. Fra dagens presse-debatt. Wiesener og nordmennene. Av h.r.adv. M. Dahl-Hansen. ~:i'c'c Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 De som ikke fikk følge med på Nr. 22-5. årg. Vår vei frammarsjen Vi har nu gått her i noen år, i fengsel eller frihet etter den store, demokratiske fre For Folk

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

1\)"'1... CI;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~JI~ g SNO

1\)'1... CI;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~JI~ g SNO Nr. 12-1955 - 4. årg. Løssalg 50 øre Lørdag 26. mars FOL(OGLAND 1\)"'1... C;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~J~ g Redse15gjern inger etter krigen Hva "N. Y. Journal American" avslører...

Detaljer

SNO. Lørdag 14. Januar 1956. Folkeretten og' den norske kapitulasjon. Ottar Ubøe til mlnne

SNO. Lørdag 14. Januar 1956. Folkeretten og' den norske kapitulasjon. Ottar Ubøe til mlnne Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens ege{t Jndre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsup.. Nr. 2 5. årg. OG Lørdag 14. Januar 1956 Løssalg 50 øre Folkeretten og' den norske kapitulasjon

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. Lørdag 10. Desember 1955. 3.ftfæn Et budskap! uten- Norsl~

SNO. Lørdag 10. Desember 1955. 3.ftfæn Et budskap! uten- Norsl~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Luk. 2, 14. Den natten Jesus blev født sang himmelske hærskarer sin jublende lovsang til Gud menneskelivet slik som. det var ment vi skulle leve det: r lyclighet

Detaljer

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon 1\ ~l"'j"l'" JO,it.l ',,:L 21 B OG Nr. 22-4. årg. Lørdag 18. Juni 1955 Løssalg, 50 øre NORSK POLITIKK IDAG: Landets marg skal utfæres 111 VART FOLK til OPPFRISKING / Alltid måtte særinteressene og partiinteressene

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. Lørdag 3. Desember 1955. mot øst. itii

SNO. Lørdag 3. Desember 1955. mot øst. itii Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 39-4. årg. Efter valget 1905 {( Vår ulykkelige politiske utvikling kunne ingen konge unngått uten fare for seg og sitt hus» ({ Norge styres idag hverken av

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid?

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid? Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Med lov skal land bygges! ~~-4. Nr. 28-6. årg. OG Lørdag 31. august 1957 Løssalg 65 øre t:;::;my, august 1957 I ~ mågrøftes ut! J,.., Grov urett mot Sigurd Uggen

Detaljer

OG Lørdal 25. Mai 1957. Redaktør Fanebust vender seg til Stortingets justiskomite. ogsa mot st raffe p rosess love ns. j eg det bør komme til så

OG Lørdal 25. Mai 1957. Redaktør Fanebust vender seg til Stortingets justiskomite. ogsa mot st raffe p rosess love ns. j eg det bør komme til så / ~~~~,,~~~~~.~ ~ Med lov skal ~ land bygges! ~~~ Vi kan betrakte arrestasjonsdagen den 8. mai som en triumfens dag. Den dagen viste det seg at våre motstandere var betydelig værre enn vi, alle våre misgrep

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Et folkevalgt statstyre kan ikke lede sin nasjon fra utlandet, uten å bli ldaktløs. SNO. Det vil si: OPPHØRE A EKSISTERE.

Et folkevalgt statstyre kan ikke lede sin nasjon fra utlandet, uten å bli ldaktløs. SNO. Det vil si: OPPHØRE A EKSISTERE. UAVHENGIG AVIS [ Nr~n1997_ 45._~a~---, Et folkevalgt statstyre kan ikke lede sin nasjon fra utlandet, uten å bli ldaktløs. o Det vil si: OPPHØRE A EKSISTERE. «Det er vel neppe noen med et innhold som nok

Detaljer

TIL RIKTIG TID VÆRT pa TUR RØDE KORS VETERANER HAR I DETTE NUMMER SNO

TIL RIKTIG TID VÆRT pa TUR RØDE KORS VETERANER HAR I DETTE NUMMER SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 9-1997 45. årgang I DETTE NUMMER: TIL RIKTIG TID RAGNAR S. GRUDE kommer Inger Cecilie VÆRT pa TUR finner du forøvrig litt av skriver om kapitula- Stridskievs bok, «M/S HJELPEKORPS hvert

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

37. årgang SNO. ~I'~' _!ol :d

37. årgang SNO. ~I'~' _!ol :d Nr. 7-1988 37. årgang Løssalg Kr.ID,- Erland Asdahl er død Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Erland Asdahls bortgang. Den var ventet, men kom allikevel så brått. Han ble bare 67 år og hadde

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer