Møteinnkalling. LtÅi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Konimunestyresalen, Rødberg. Tidspunkt: 13:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. LtÅi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 48-54 Utvalg: Møtested: Konimunestyresalen, Rødberg. Tidspunkt: 13:30"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune m Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: Tidspunkt: 13:30 Konimunestyresalen, Rødberg Det kalles inn til møte i administrasjonsutvalget samme dag, kl Det er to saker til behandling, disse deles ut på møtet. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , LtÅi Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 48/12 Tilrettelegging for utleie av ungboleiligheter. PS 49/12 Prissetting av boligtomter på Skogen Vest og Hvaale 2. PS 50/12 Innløsing av festetomter. Opprettelse av ubundet investeringsfond med retningslinjer. PS 5 1/12 Praksis ved Nore og Uvdal kommunes utpeking av styrerepresentant i Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS. PS 52/12 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Godfarfoss kreftverk i Ho! og Nore og Uvdal kommuner. Høringsuttalelse PS 53/12 Uvda! bamehage - løsninger, finansiering og framdriftsp!an PS 54/12 Finansiering av Mi!jøringen.

3 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 201 1/144 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Tilrettelegging for utleie av ungboleiligheter. Utvalg Mtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Tilrettelegging for utleie av 3 usolgte ungboleiligheter. Fakta: Kommunestyret vedtok i sak 13/12 bl.a. å tilby usolgte ungboleiligheter for utleie etter Det inngås nå kontrakt for utleie av de tre usolgte leilighetene. Saksbehandlers vurdering: Før innflytting er det behov for å legge til rette for utleie, og følgende tiltak må etableres i de tre leilighetene: Dusjkabinett og nødvendig tilleggsutstyr bad Garderobeskap Enkel garderobeløsning i entre Vask av leilighetene Tiltaket er anslått å koste ca. kr og blir gjennomført nå. Det antas at denne tilleggskostnaden ikke vil være mulig å dekke inn igjen ved salg av leilighetene. Finansieringen av tiltaket fremmes som budsjettjustering pr. 2. tertial 2012.

4 Det er inngått husleiekontrakter for de tre leilighetene, og det må avklares hvordan videre salg skal foregå. Leietakerne har fått kontrakt iht. kommunens vedtatte regler for tildeling av bolig, jfr. kommunestyrets sak 3 8/12. Kontraktene er på tre år, men salg av bolig er iht. husleieloven gyldig grunn til å si opp slik kontrakt. Dersom leilighetene skal selges fortløpende, vil leietakeme måtte leve med en særdeles usikker kontrakt. Et alternativ er å knytte eventuelle salg til tidspunkt for utløp av kontrakter, enten etter oppsigelse fra leietaker eller ved treårsfristens utløp. Rådmannens forslag til vedtak: I forbindelse med tilrettelegging for utleie av tre usolgte ungboleiligheter, gnr. 109, bnr. 178 på Rødberg, fmansieres tiltaket ved budsjettjustering pr. 2. tertial. Anslått total kostnad for tiltaket er kr Videre salg av leilighetene tilpasses enten ledighet etter oppsigelse fra leietaker, eller ved treårsfristens utløp.

5 * * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 611 Saksmappe : 2012/91 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Prissetting av boligtomter på Skogen Vest og Hvaale 2. Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Fastsette salgspris for boligtomter i boligområdet Skogen Vest, og Hvaale 2. Fakta: Skogen Vest. Kommunestyret vedtok i sak 53/11, Opparbeidelse av nytt boligfelt Skogenområdet Rødberg følgende: Vedtak Kommunestyret : Opparbeidelse av nytt boligfelt ihht. reguleringsplan alternativ I med 15 tomter igangsettes, og det inngås kontraktsforhandlingerfor entreprenorarbeider medfirmaet O.Norstebø & Sønn AS. Det innarbeides kr for årene 2012/13 i eikonomiplanfor Kommunestyretforelegges egen sakforfastsetting av tomteprisene. Feltet er planlagt utbygd med 15 tomter i første byggetrinn, og 6-7 tomter i andre byggetrinn. Det er ikke fastsatt vilkår for når andre byggetrinn skal påbegynnes. Tomtene varierer i størrelse fra ca m2. Boligområdet Skogen Vest er under opparbeidelse med etablering av deler av infrastrukturen. Oppdraget med å etablere veg, vann, avløp og kabelgrøfter er etter K vedtaket 53/11 gitt firmaet 0. Nørstebø & Sønn AS. I samme sak ble det lagt fram følgende antatte totalkostnad:

6 2.200 Laveste anbud var O.Nørstebø & Sønn AS. Sum etter kontroliregning kr Matriell/arbeid for strøm,tlf. og gatelys er anslått av Nore Energi AS pumpestasjoner er antatt til Grunnerstatning/oppmåling for tilleggsareal til vegframføring Uforsett 15 % Påløpte kostnader i prosjektet pr. dd Antatt totalkostnad ekski. mva Kr I samme sak var saksbehandlers vurdering at kostnader til legging av fast dekke tilkommer på et senere tidspunkt, da det ikke er gunstig å legge fast dekke før etter at de fleste tomtene er opparbeidet. Asfaltering vil anslagsvis beløpe seg til i underkant av kr I tillegg kommer tidligere grunnkjøp til en kostnad av kr reservert selger iht. kontrakt og skjøte ved grunnkjøpet. tomt er Hvaale 2 Reguleringspianen for Hvaale 2 skal sluttbehandles i kommunestyret Det foreligger derfor ikke tall for antatte totalkostnader for boligområdet Hvaale 2. Tomtene varierer i størrelse fra ca m2. Saksbehandlers vurdering: Det er sannsynelig at salg av boligtomter på Skogen Vest kan begynne i løpet av sensommeren eller høsten i år. Med de kostnader som ligger til grunn, antas det at det ikke er aktuelt å selge tomtene verken til kostpris eller med fortjeneste. Tomteprisene vil etter dette måtte fastsettes på rent politisk grunnlag ved vedtak i kommunestyret. En antar at de samme økonomiske betraktninger vil gjøre seg gjeldende for Hvaale 2. Eksisterende kommunale boligtomter selges i dag med lik pris i alle kommunale boligfelt for kr ,- pr. tomt, med tillegg for oppmåling, tilknytningsavgifter for vann og kloakk og anleggsbidrag for strømtilkobling. Saken legges fram uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak:

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv 611 Saksmappe : 201 1/446 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Innlosing av festetomter. Opprettelse av ubundet investeringsfond med retningslinjer. 1I1 NirJ Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Opprettelse av ubundet investeringsfond for innløsing av kommunale festetomter. Fakta: Saken var oppe til behandling i formannskapets sak 55/11. Det ble under behandlingen reist spørsmål hvor vidt det var korrekt å opprette bundet eller ubundet investeringsfond, og saken ble derfor utsatt slik at man kunne få klarlagt dette punktet. Saken fremmes nå på nytt med innstilling om å opprette et ubundet investeringsfond med retningslinjer for bruk av fondets kapital og avkastning. Nore og Uvdal kommune fester i dag bort ca. 350 fritidstomter på Imingfjell i Uvdal, Tunhovdåsen, Tunhovdmogen og Breivikåsen i Tunhovd. Tomtefesteloven gir fester rett til å løse inn festetomta etter bestemte regler. Denne retten er stadfestet ved rettskraftige dommer. Kommunen har pr. i dag mottatt ca. 60 krav om slik innløsing. Kravene som er mottatt har iht. festekontraktene forskjellige innløsingstidspunkt, varierende fra år 2006 og fram til Innen utgangen av 2012 vil ca festetomter være løst inn. Gjennomsnittlig netto innløsingssum som er overført kommunens konto i 2011 er ca. kr ,- pr. tomt.

8 Inntekter fra skogsdrift i Nore og Uvdal kommuneskoger og utleie av jakt og skogshusvære, gir etter fratrekk av utgifter til vedlikehold og investeringer et økonomisk overskudd. Sammen med inntektene fra tomtefeste, gir dette ytterligere et økonomisk overskudd som inngår i kommunens ordinære regnskap. Saksbehandlers vurdering: Inntektene kommunen får ved innløsing av festetomter kan settes på ubundet investeringsfond. Dersom kommunestyret vedtar å opprette fondet, bør det samtidig vedtas retningslinjer for fondet. Retningslinjene bør si noe om anbefalt disponering av innestående kapital og den årlige avkastning av fondsmidlene. Avkastningen fra fondet vil kunne komme til erstatning for bortfallet av festeinntektene på de innløste tomtene. Nivået på festeavgiftene varierer fra ca kr. 40,- til kr ,- pr. år, og innløsingssummen beregnes enten ut fra 25 ganger festeavgift eller 40 % av festetomtas takstgrunnlag. Takstgrunnlaget får vi ved at det avholdes takst over festetomta som råtomt, og dette danner grunnlag for forhandlinger mellom fester og bortfester. Verdien av festetomtene vil variere mye fra for eksempel høyfjellstomter på Imingfjell til skogstomter i Tunhovd. I forhold til festeinntekt før innløsing, vil avkastningen derfor gi mer tilbake til kommunen i enkelte tilfeller og mindre i andre. I dag blir festeinntektene inntektsført og brukt i kommunens driftsbudsj ett. Avkastningen av tomtefestefondet kan erstatte bortfallet av festeinntekter dersom dette vedtas tilført kommunens driftsbudsj ett. Fondets vedtekter må være i overensstemmelse med Reglement for Nore og Uvdal kommunes finansforvaltning (finansreglement). Utdrag av dette reglementet er lagt ved. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nore og Uvdal konnnunale tomtefestefond opprettes. Fondet må være et ubundet investeringsfond. 2. Retningslinjer for Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond vedtas som følger: Retningslinjer for Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond. Vedtatt av kommunestyret i sak xx12012, den Navn. Fondets navn er Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond. 2. Formål. Fondets formål er å forvalte de verdier som oppstår etter innløsing av festetomter på kommunalt eiet grunn. 3. Grunnlag. Fester av festet tomt kan i henhold til LOV om tomtefeste kreve festetomten innløst. Fondets kapital oppstår ved at netto salgssum etter innløst festetomt i sin helhet skytes inn i fondet.

9 4. Forvaltning. Fondet er et ubundet investeringsfond og forvaltes av et fondsstyre. Fondsstyret er formannskapet, og fondsstyret kan delegere ansvar videre til rådmannen.

10 5. Disponering av fondets kapital og avkastning. Fondets kapital kan kun nyttes til investeringer og plassering av fondets kapital skal skje i henhold til kommunens vedtatte Reglement for Nore og Uvdal kommunes finansforvaltning (finansreglement). Avkastning av fondets midler overføres kommunens driftsbudsjett til vedlikehold av kommunal eiendom. 6. Rapportering og kontroll. Det rapporteres til kommunestyret hvert år sammen med øvrige årsmeldinger og årsregnskap. 7. Endring av retningslinjene. Fondsstyret kan foreslå endringer i fondets retningslinjer. Forslaget legges fram for kommunestyret for endelig vedtak. 8. Oppløsning. Kommunestyret vedtar oppløsning av fondet. Vedlegg: Utdrag av Reglement for Nore og Uvdal kommunes finansforvaltning (finansreglement).

11 side Reglementer og delegasj onsreglementer for Nore og Uvdal kommune. 0 * NORE OG UVDAL KOMMUNE kommunestyret er konstituert. Delegasjonsreglementet går inn som et styringsdokument som skal forelegges hvert nyvalgt kommunestyre senest ett år etter at det nye Vedtatt enstemmig i kommunestyresak nr 34/95. Endret med enstemmige vedtak i kommunestyresakene 2/98 og 4/98. Antall representanter i kommunestyret og utvalg gjøres gjeldende fra Revidert ved vedtak i kommunestyret , sak nr Kontrollutvalget - Formannskapet - Hovedutvalg - Hovedutvalg - Budsjett- - Energiutvalget, - Saksbehandlingsregler, - Finansreglement - Kulturarvstyret, - Offentlig - Delegering til rådmannen delegasjon 71 spørretime retn.linjer 91 for Næring miljø og kommunalteknikk reglement 25 reglement 21 målsetting og mandat 88 delegasjon 14 delegasjon 28 delegasjon 48 delegasjon 63 - Kommunestyret - Hovedutvalg - Særskilt for Skoler, barnehage og kultur reglement 45 for Helse, Sosial og Omsorg reglement 60 reglement 2 reglement 19 og okonomireglement reglement 75 reglement 84 mandat og retningslinjer 87 klagenemnd reglement 89 kommunelovens kap. 6 lovtekst 92 V-eL. z7

12 og fylkeskommuners finansforvaltning av Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners 1. Hjemmel Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset Risiko for tap som følge av at låntaker eller i motparten i en kontrakt unnlater å innfri tidsperiode. Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov. Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av renteendringer. Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av endringer i valutakurser. 2. Likviditetsrisiko 3. Finansieringsrisiko 5. Valutarisilco 4. Renterisiko sin forpliktelse 1. Kredittrisiko 5. Finansiell risiko og forklaringer grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken 4. Risikoprofil sikre stor grad av forutsigharhet i kommunens finansielle stilling tjenestetilbud av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig o ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting o skal bidra til stabilitet og langsiktighet. Finansforvaltningen skal: 3. Målsetting skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen 2. Formål FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) REGLEMENT FOR NORE OG UVDAL KOMMUNES

13 på kort eller lang sikt. Risiko for aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle - både kommunens vedtatte finansforvaltning. 7. Risiko 3 aksjemarkedet kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre plassering. Ingen fondstype skal ha mer enn 50% av plasseringen. Midler plassert i aksjefond skal ha en tidshorisont på minst 5 år. Aksjefond skal spres på norske, nordiske og eller fond med minst 60% europisk plassering i aksjefond er 20% av lang likviditet. Ved plassering av langsiktige finansielle aktiva skal den finansielle risiko være lav. Maksimum plassering i obligasjonsfond er 30% av lang likviditet.. Maksimum obligasjons- eller aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner. Langsiktige finansielle aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, Omfatter aktiva hvor kun avkastning skal disponeres i årsbudsjettperioden. c. Plassering av langsiktige finansielle aktiva plassere aktiva i flere banker. Størrelsen på innskudd må vurderes i forhold til bankens kort durasjon inntil de skal disponeres. Lån til årets investeringer kan plasseres i pengemarkeds- eller obligasjonsfond med forvaltningskapital. til drift og investering. Likviditetsrisilcoen skal være lav da kommunen på kort sikt må kunne benytte midlene Ledige likviditet kan, utenom bankinnskucld, plasseres i pengemarkedsfond. Kommunen skal kontinuerlig vurdere den Økonomiske situasjonen og om nødvendig Ved plassering av penger skal den finansielle risiko være minimal b. Plassering av ledig likviditet som disponeres innenfor årsbudsjettperioden Gjeidsporteføljen skal bestå av et mindre antall lån. For å redusere renterisikoen skal minst 20% av kommunens innlån være til fast rente. Det skal innhentes tilbud fra minst to låneinstitusjoner. Renteutviklingen skal kontinuering overvåkes for å vurdere binding av lån. a. Innlån f inansiell risiko. Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig 8. Rammer for risiko Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig 6. Administrativ/operasjonell risiko

14 Aksjefond 0-20% av lang likviditet Bankinnskudd 0-100% av total likviditet Pengemarkedsfond 0-80% av total likviditet Obligasjonsfond 0-30% av lang likviditet Obligasjoner 0-30% av lang likviditet Kategori Yttergrenser Nore og Uvdal kommune Ønsker følgende fordeling blant de ulike investeringskategoriene finansforvaltning. Rådmannen kan engasjere ekstern bistand for gjennomgang av kommunens 12. Evaluering og vilkår. og hvilke konsekvenser rådmannen trekker av dette. Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse En beskrivelse av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår.oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon. Rådmannen rapporter pr. tertial til formannskapet. Rapporten skal inneholde: fmansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt 11. Rapportering og kontroll bestemme sammensetningen av plasseringen velge finansinstitusjon bestemme fondstype forhandle og bestemme vilkår for plassering c. Plassering av langsiktig finansiell aktiva velge fmansinstitusjon forhandle og bestemme vilkår for plassering bestenune sammensetningen av plasseringen b. Plassering av ledig likviditet velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån) Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter: 10 Fullmakter til rådmannen 9. Totalportefoljens sammensetning

15 .:... * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 030 Saksmappe : 2009/1 46 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Praksis ved Nore og Uvdal kommunes utpeking av styrerepresentant i Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS. Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Fastsette praksis ved kommunens utpeking av representant til Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS. Fakta: Grevsgard utbyggingslag BA ble stiftet den Det ble underskrevet avtale om felles planlegging og utbygging av tomter for fritidsboliger. I denne avtalen disponerer Grevsgard utbyggingslag BA utbyggingsrettigheter for 50 tomter fra de fire andelseierne, Bjøm Halgeir Nedreberg (gbnr. 115/1), Anne Lise Maurset (gbnr. 125/15, 18), Anne Aasberg (gbnr. 115/6) og Nore og Uvdal kommune (gbnr. 126/5). Med bakgrunn i forhold vedrørende merverdiavgift, la grunneierne i 2008 til rette for en ny organisasjonsmodell med hensikt å skille salg av tomter og fremtidig infrastrukturarbeid. Selskapet stiftet et heleid datterselskap, Grevsgard hyttegrend AS, som har som formål å utarbeide fremtidig infrastruktur og videre drifte vei-, vann- og avløpsanlegg. Til opplysning bør det nevnes at Grevsgard hyttegrend AS ikke er det samme som det privat eide selskapet Grevsgard utvikling AS som gikk konkurs i 2009.

16 Saksbehandlers vurdering: Sett i lys av kommunens arbeid med eierstrategi, synes det hensiktsmessig å be om kommunestyrets syn på om nåværende ordning med at ordfører etter dialog med administrasjonen utpeker og velger representant skal videreføres, eller om folkevalgt organ (formannskapet eller kommunestyret) menes å være rette organ. Videre synes det riktig å be om årlig rapportering framlagt kommunestyret fra begge selskaper i form av selskapenes årsmelding og regnskap. Hvor vidt det også bør opprettes valgkomité for selskapene har ikke vært diskutert. Det har vært praksis for at den enkelte andelshaver har valgt sin representant til styret. Videre har praksis vært at styret har forespurt ekstem styreleder. Ordfører representerer kommunen ved årsmøte i utbyggingslaget i kraft av sin rolle som andelseier. Det fonnidles fire alternative forslag: Alternativ 1. Administrasjonen utpeker. Kommunens representant til styret i grunneierlaget Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS utpekes av administrasjonen i Nore og Uvdal kommune. Begge selskaper skal avlevere årlig rapport til kommunestyret i form av sin årsmelding og regnskap. Alternativ 2. Ordfører utpeker. Kommunens representant til styret i grunneierlaget Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS utpekes av ordfører i Nore og Uvdal kommune. Begge selskaper skal avlevere årlig rapport til kommunestyret i form av sin årsmelding og regnskap. Alternativ 3. Formannskapet utpeker. Kommunens representant til styret i grunneierlaget Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS utpekes av Nore og Uvdal formannskap. For kommende periode velges Begge selskaper skal avlevere årlig rapport til kommunestyret i form av sin årsmelding og regnskap. Rådmannen gir ikke tilråding i valgsaker. Alternativ 4. Kommunestyret utpeker. Kommunens representant til styret i grunneierlaget Grevsgard utbyggingslag BA og Grevsgard hyttegrend AS utpekes av Nore og Uvdal kommunestyre. For kommende periode velges Begge selskaper skal avlevere årlig rapport til kommunestyret i form av sin årsmelding og regnskap. Rådmannen gir ikke tilråding i valgsaker. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen fremmer ikke forslag til vedtak i saken.

17 * Nore og Uvdal kommune Røclberg : Arkiv : SlI Saksmappe : 2011/842 Avd. Kommuneplanlegger Saksbehandler Grete Blørstad Konsesjonssoknad med konsekvensutredning for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Horingsuttalelse rnu I*ISWI&I Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Godfarfoss kraftverk. Fakta: Der er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har sendt konsesjonssøknaden på høring. Godfarfoss Kraft AS søker om konsesjon for bygging av Godfarfoss kraftverk. Godfarfoss Kraft AS er eid av EB kraftproduksjon AS (34 %), Nore og Uvdal kommune (33 %) og Nore og Uvdal kommune (33 %). I sak 24/09 gir Nore og Uvdal kommunestyre en omfattende uttale til høring om «konsekvensutredning av Godfarfoss» hvor det påpekes hva som er viktig og utrede i forbindelse med utbyggingen. Med bakgrunn i høringsuttalelsene fastsatte NVE et utredningsprogram for planlagt utbygging av Godfarfoss kraftverk. Godfarfoss Kraft AS har med bakgrunn i dette utført en konsekvensutredning. Det er utarbeidet 12 fagrapporter som sammen med konsesjonssøknaden er sendt ut på høring med høringsfrist (Nore og Uvdal kommune har fått utsatt frist til 25.6). Godfarfoss kraftverk er planlagt å produsere 56 GWh i midlere årsproduksjon. Det planlegges en inntaksterskel ved utløpet av Nedre Svangtjønn. Vannstanden i Nedre Svangtjønn skal ikke heves over dagens nivå. Inntaket plasseres på sørsiden av elva. Det etableres en ny kulp i innløpet til inntakskanalen. Vannet føres i tunell ned til kraftstasjonen som er planlagt i fjell

18 ved Nedre Svangtjønn. Over kraftverket vil det ligge et dagbygg. Vannet føres videre i tunell ned til Pålsbufjorden. Fallet som utnyttes er 33 meter og kraftverket er et elvekraftverk uten magasin. Total slukeevne for aggregatene er 62 m3/s. Vannføringen vil bli redusert på en 950 meter lang strekning mellom inntaket og Pålsbufj orden. Det er planlagt minstevannføring på 5 m3/s om sommeren og 2 m3/s om vinteren. Dette tilsvarer i snitt 36,4 % av dagens vannføring. 15 % av tiden vil det være overløp og mer vann enn minstevannføring i elven. Nettilknytning er planlagt via en 2,5 km lang jordkabel langs eksisterende vei inn til Dagali koplingsstasjon. Det er planlagt to korte adkomstveier inn fra sørsiden til dagbygg/kraftstasjon og utløpet. Ved utløpet er det planlagt et midlertidig massedeponi. Det er også planlagt å bygge en bro over elva nedstrøms terskelen for frilufts utøvere. Etter at høringsrunden er avsluttet vil NVE arrangere en sluttbefaring og utarbeide sin innstilling i saken. Innstillingen blir sendt til Olje- og energidepartementet for sluttbehandling. Endelig avgjørelse blir tatt av kongen i statsråd. I henhold til overordna plan: I henhold til statlige mål skal det bygges ut 26,4 TWh fornybar energi innen Dette forsterkes ved at slike prosjekt får tildelt El-sertifikat, grønne sertifikat for å oppnå en bedre fortjeneste. Godfarfoss kraftverk vil få slike sertifikat. I forbindelse med opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark ble Dagalivassdraget vernet ned til og med Nedre Svangtjønn. Utbygging av Godfarfoss er behandlet i samlet plan for vassdrag og plassert i kategori 1, og kan konsesjonssøkes. I henhold til Eu s vanndirektiv skal ingen vassdrag få dårligere økologisk tilstand enn i dag. I Nore og Uvdal kommunes planer ligger det også føringer for bærekraftig utvikling og ikke bygge ned vesentlige naturverdier. Milj økonsekvenser: Se vurdering. Økonomiske konsekvenser: Kostnader for bygging av kraftverket er beregnet til 211,5 mill. kroner. Det er foreløpig usikkert hvor mye som lånefinansieres og hvor mye egenkapital eierne må stille med. Nore og Uvdal må avsette midler til medfinansiering i økonomiplan dersom konsesjon for utbygging blir gitt. Fremtidige inntekter vil være avhengig av strømprisene, men det er beregnet at prosjektet vil gi god avkastning. Søknaden og alle utredninger kan leses på NVE sine nettsider Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har tidligere gitt en omfattende høringsuttalelse i forbindelse med konsekvensutredningsprogrammet. De pålagte konsekvensutredningene er gjennomført og lagt frem i 12 omfattende fagrapporter. Rådmannen mener disse danner et godt grunnlag for å fatte en beslutning om utbygging. En så stor kraftutbygging vil ha relativt omfattende miljøkonsekvenser. De viktigste konsekvenser med foreslåtte avbøtende tiltak vil være:. mnntaksterskel i Nedre Svangtjønn vil bli godt synlig i landskapet. Terskelen vil brytes i retning og bygges mot eksisterende øyer og steiner. Det fylles naturlig til rundt terskelen for å dempe virkningen.

19 Det bygges et inntakshus og en inntakskulp på sørsiden av inntaksterskelen. Dette er nye elementer i landskapet. Huset vil bli kledd med stein og glass og det blir torv på taket for å dempe virkningen. Det bygges vei inn til inntakshuset og til utløpet av tunellen. Disse går inn fra eksisterende grusvei på sørsiden av fossen. Veiene fører til terrenginngrep når de lages, vil gi nye terrengelement og trafikken blir øket i området. Veiene skal legges så skånsomt som mulig i terrenget og det blir lagt stor vekt på revegetering samt å pusse til så godt som mulig. Veien kan eventuelt stenges med bom for å hindre øket trafikk fra allmennheten. Ved bygging av tunellen vil det bli store mengder stein. Det lages et midlertidig massedepot ved tunellens utløp. Dette vil virke skjemmende i landskapet. Det forutsettes at mesteparten av dette brukes til andre byggeprosjekter i løpet av 10 år. Hvis ikke må det legges ut på en slik måte at det kan skjermes og revegeteres på en best mulig måte. Elveløpet mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbu vil fa sterkt redusert vannføring. Det vil bli minstevannføring på 2 m3/s om vinteren og 5 m3/s om sommeren for å beholde noe vannspeil og bedre forholdene for vannlevende organismer. Det skal lages en terskeiplan for strekningen som også vil bedre disse forholdene. 1tiden medio mai til medio juli er det normalt m3/s i vannføring. Det vil derfor i denne tiden være perioder med vesentlig vannføring i fossen. Bortfall av vannet vil virke negativt på fisk og andre vannlevende organismer. Det blir generelt mindre produksjon av vannlevende organismer og næringsdyr for fisken, dårligere gyteforhold for fisk, dårligere oppvekstforhold og mindre vann for fisken å leve i. Det er noe mangelfulle undersøkelser om hvor viktig Godfarfossen er for vandring, næring, gyting og oppvekst for storørretstammen i PålsbulTunhovd. Dette bør følges opp videre fremover. Konsekvensundersøkelsene konkluderer med at Godfarfossen ikke har veldig stor verdi for fisk. Det vil også bygges terskler i utløpskanalen til Pålsbu. Dette kan bedre gyte og oppvekstforholdene for storørretstammen. Området har et rikt dyreliv. Det er flere arter fugl med status «nær truet» i rødlista. Noen oppholder seg midlertidig i området under trekk, mens andre dyr/fugler bor der permanent. For de som er avhengig av vann vil utbyggingen være negativ og redusere tilgjengelig mat og leveområder. For andre dyr/fugler vil støy og aktivitet være negativt. For å bøte på noe av dette kan anleggstiden legges til tider på året da dyre/fuglelivet er mindre sårbart. Plantelivet i området er undersøkt. Stort sett er det et typisk planteliv som finnes i større områder, men to spesielle planter er funnet. Kort trollskj egg er en lavart som er «nær truet» på rødlista. Denne finnes nær elva og er fuktighetselskende. Forholdene for denne vil trues ved regulering, men minstevannføring kan hjelpe noe. I forbindelse med innkjøringsveiene er den sterkt truete arten huldretorvmose funnet. Veiene inn i området vil bli anlagt i samsvar med botaniker for å ivareta denne arten. Under anleggsarbeidet vil det oppstå forurensing med støv samt avrenning av finstoff, partikler og sprengstoffrester. Dette er negativt for fisk og mange vannorganismer. Dette vil en søke å rense samt fange opp i fangdammer.

20 Godfarfossen fremstår i dag som en flott naturopplevelse. Ved regulering vil mesteparten av vannet bli borte og landskapet vil få et helt annet preg. Området rundt Godfarfossen brukes til friluftsliv og rekreasjon som fiske, bærplukking og turgåing. Ved utbygging av fossen vil opplevelsesverdien i området bli vesentlig nedsatt. Konsekvensutredningen viser at området i dag ikke er veldig mye brukt til friluftsliv og turisme. Det vil også bli bygget en bro over elva for å lage en rundløype og lette adgangen for turgåere. I anleggstiden vil en søke å unngå bygging i helger og tider der det er mye hyttefolk og rekreasjonsbruk i nærområdet. Det vil være noe flere folk i området i anleggstiden, utover dette vil det ikke dannes nye arbeidsplasser i Dagali. I driftsfasen vil Ustekveikja Energi stå for det daglige tilsyn. Inntekter fra falleie vil styrke inntektsgrunnlaget til grunneierne. Det finnes noen automatisk fredete kulturminner i influensområdet som blir undersøkt av kulturminnemyndighetene på vanlig måte. Etter eventuelt tildelt konsesjon vil det utarbeides en Landskaps- og miljøplan som en del av detaljplanleggingen. Denne vil beskrive og detalj regulere avbøtende tiltak. Rådmannen mener det er viktig at Nore og Uvdal kommune får informasjon underveis i denne prosessen, og også får denne til høring for å se at alle hensyn er ivaretatt. Det skal også arrangeres en befaring etter at høringsuttalene er bearbeidet. Rådmannen mener det er viktig at Nore og Uvdal kommune ffir være med der. En utbygging vil være i strid med Eu s vanndirektiv om ikke å forringe den økologiske tilstanden i vassdraget. Med de foreslåtte avbøtende tiltak vil dette delvis ivaretas. Det vil alltid være en motsetning mellom ønske om utbygging av fornybar vannkraft og vanndirektivet. Dette er en avveining som må gjøres. I forhold til 8 12 i Lov om biologisk mangfold vil det her være fare for reduksjon i biologisk mangfold. Med de konsekvensutredninger som er gjort og de avbøtende tiltak som er foreslått antas det at lovens krav for å ta en beslutning er oppfylt. For å nå myndighetenes klimamål om utbygging av 26,4 TWh fornybar energi innen 2020 må det bygges ut ny vannkraft. Også Nore og Uvdal kommune går inn for utbygging/bruk av fornybar energi i sine planer. På begge sider av Godfarfoss går det i dag vei. Pålsbufjorden rett nedstrøms fossen er regulert 23,5 meter og har i lange perioder store tørrlagte reguleringssoner. Oppstrøms Godfarfoss ligger Dagali flyplass, og lenger opp i vassdraget er Halnefjorden regulert 4 meter. Ved utløpet av Godfarfoss krysser to 420 kv kraftlinjer området. Området rundt Godfarfoss fremstår derfor i dag som vesentlig berørt av tekniske inngrep. Dersom man skal bygge ut ny vannkraft mener Rådmannen derfor at Godfarfossen egner seg godt for utbygging siden det dreier seg om forholdsvis beskjedene miljøødeleggelser og fordi området er vesentlig berørt av tekniske inngrep fra før. Utbyggingen er beregnet til å koste ca. 3,80 kroner/kwh. Dette er en økonomisk gunstig utbygging, og Rådmannen antar at dette vil gi god økonomisk avkastning for kommunen i fremtiden. Også grunneierne vil få styrket sitt livsgrunnlag ved falleie, og Ustekveikja AS vil bli styrket ved at de får den daglige driften av anlegget. Selv om utbyggingen har en del negative miljøkonsekvenser mener Rådmannen at de avbøtende tiltak er gode.

21 Dette er en utbygging som kvalifiserer til tildeling av El-sertifikat. Dette vil gi vesentlig bedre økonomi i prosjektet. Ordningen gjelder kun utbygginger som er satt i drift innen Rådmannen mener derfor det er viktig at det nå ikke blir pålagt nye utredningsoppgaver som forsinker oppstart av prosjektet. Etter en samlet vurdering mener Rådmannen at de samfunnsmessige fordeler ved utbygging vil være større enn ulempene. Nore og Uvdal kommune bør derfor gå inn for utbygging av Godfarfoss. I vedtaket listes det også opp noen tiltak Rådmannen mener er viktige å følge opp. Rådmannens forslag til vedtak: Etter en samlet vurdering mener Nore og Uvdal kommune at de samfunnsmessige fordeler ved utbygging av Godfarfoss er større enn ulempene. Nore og Uvdal kommune går derfor inn for utbygging av Godfarfoss kraftverk. Det legges vekt på at området allerede i dag er vesentlig påvirket av tekniske inngrep med regulering av Pålsbufjorden, to 420 kv kraftoverføringslinjer, veier, flyplass og regulering av Halnefjorden. Nore og Uvdal kommune mener miljøinngrepene blir godt ivaretatt av avbøtende tiltak og at den samlete miljøbelastningen er forholdsvis liten. Området er heller ikke i dag brukt mye til friluftsliv og turisme. Det legges også vekt på at det er nødvendig å bygge ut vannkraft for å nå myndighetenes klimamål om utbygging av 26,4 TWh fomybar kraft innen 2020, samt Nore og Uvdal kommunes mål om bruk/utbygging av fornybar energi. Nore og Uvdal kommune mener det er en utbygging som vil gi god økonomisk avkastning for Nore og Uvdal kommune i fremtiden. Nore og Uvdal kommune mener de fremlagte konsekvensutredninger gir godt svar på det pålagte konsekvensutredningsprogrammet. Godfarfossens betydning for vandring, næring, gyting og oppvekst for storørretstammen i PålsbulTunhovd synes imidlertid noe mangelfulit utredet. Dette bør undersøkes videre i fremtiden og følges opp med eventuelle tiltak. Det er viktig at alle de foreslåtte avbøtende tiltak følges opp, og Nore og Uvdal kommune ber om å få den planlagte Landskaps- og miljøplanen til høring når den er utarbeidet. Nore og Uvdal kommune påpeker viktigheten av at prosjektet får en høy prioritet i den videre saksgang, slik at det kan være ferdig utbygd innen 2020 på grunn av tildeling av El sertifikater. Det er derfor også viktig at det ikke pålegges nye utredninger før søknaden konsesjons behandles. Nore og Uvdal kommune ber om å få være med på befaringen som NVE arrangerer etter at alle høringsuttalelser er sammenfattet. Vedlegg: 1. Høringsbrev fra NVE, datert Informasjonsbrosjyre om Godfarfoss kraftverk, datert februar 2012 Saksdokument: 1. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning fagrapporter 3. øvrige dokument i saken

22 Norges Ç vassdrags- og energidrektorat 0 Nore og Uvdal kommune Adresseliste Mottatt: 12 HARS 2012 Arkivkode: Saksnr.:,1Z Salçst,e1.:,Çfi Vår dato: 08 MAR 2012 Vår ref.: NVE kv/maca Arkiv: N2 i Saksbehandler: Deres dato: Marit Carisen Deres ref.: Horing av konsesjonsseknad med konsekvensutredning for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud Iy1ke NVE har mottatt søknad fra Godfarfoss Kraft AS om å ra bygge Godfarfoss kraftverk i Hel og Nore og Uvdal kommuner. Søknaden sendes på offentlig horing med frist for uttale 20. juni NYE vil arrangere et åpent møte i løpet av høringsperioden. Søknaden inneholder konsekvensutredning (KU) og separate fagrapporter, og skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven 6. Søknaden blir kunngjort av NyE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Et eksemplar av informasjonsbrosjyren om prosjektet er lagt ved. Søknaden og fagrapportene er tilgjengelige på sakens nettside som finnes via Dersom høringspartene ønsker en papirversjon av søknaden eller fagrapportene, kan de kontakte Godfarfoss Kraft vi Trygve øderud, e-post: trvgve.oderudlebg, tif: Vi viser ellers til ved lagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden med KU blir sendt på høring og frem til endelig vedtak. Av infonnasjonsarket går det fram hva vi ønsker høringsuttalelser om. I løpet av høringsperioden vil NVE arrangere et åpent folkemøte om prosjektet. Tid og sted for dette vil bli kunngjort av NyE senere. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen av søknaden, og Godfarfoss Kraft vil orientere om de antatte konsekvensene av en eventuell utbygging. Vi ber Hol og Nore og Uvdal kommuner om å kunngj øre saken på sine hjemmesider og legge to eksemplarer av søknaden med KU og fagrapporter til offentlig gjennomsyn på sine servicetorg, eller annet passende sted, fram til 20. juni Det ene eksemplaret av søknaden kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre eksemplaret må ikke f3ernes fra utleggingsstedet. I tillegg ber vi Nore og Uvdal kommune sørge for at det blir lagt ut ett eksemplar på Tunhovd nærbutikk og øygardsgrend nærbutikk, og at Hol kommune sørger for utleggelse av ett eksemplar på Dagali handel. Høringsuttalelser sendes via internett wvvw.nve.n(vannkraft, eventuelt med e-post til eller med brev til NyE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelsene sendes så snart som mulig og senest innen 20. juni E-post: nvelnrwono, Postboks 5091, Morstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett wwwrwe,no Ornr,: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Reglon MI&.Notge Reon Nord Reglon Ser Reglon Vest Region øst Middelthunsgate 29 Veette Rosten 81 Kongens ge Anlon Jenssensgate 7 Nsustddkvn. 10 Ver,gsveien 73 Postboks 5091, Meorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK I Poslboks 2124 I Posiboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6501 FØRDE 2307 HAMAR I i i

23 rådgiver brukes til dette. Med hilsen Vedlegg: 3 Brosjyre, kunngjøring, informasjonsark om saksbehandlingen Høringsuttalelser er offentlige dokumenter som sammen med andre sentrale saksdokumenter legges ut på Kopi: Godfarfoss Kift AS NVEs internettsider. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Oljeog energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, ber vi om at det utarbeides et sammendrag som kan Marit Carlsen

24 SAKSBEHANDLINGSRUTJNER VED SØKNAD MED KONSEKVENSUTREDNING SOM SKAL SLUTTREHANDLES AV OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET Generelt Søknaden gjelder et kraftutbyggingsprosjekt som Ihiler inn under reglene i plan- og bygningsloven (pbl)om konsekvensutredninger (KU). NVE har, på bakgrunn av en melding og høringsuttalelsene til denne, fastsatt utredningsprogrammet for den KU-en som er vedlagt søknaden. NyE følger samme saksbehandlingsrutiner for alle KU-saker, uavhengig av om tiltaket hører inn under vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: wnve.no/vannkaaft-ku Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse NyE sender saken på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er normalt tre måneder. Samtidig blir brosjyre om søknaden distribuert til alle husstandene i distriktet. Søknaden blir kunngjort i lokale aviser, finnes tilgjengelig til gjennomlesing i kommunen og kan lastes ned fra NVEs nettsider. 1 løpet av høringsperioden arrangerer NVE et offentlig møte i distriktet i samarbeid med søker. Etter høringsperioden får søker anledning til å kommentere innkomne uttalelser. Deretter vil NVE i samarbeid med søker invitere til en bering. Kommunen,, fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre berørte parter vil få anledning til å delta. Under befaringen er det mulighet for å utdype aktuelle problemstillinger og å påpeke forhold som er tatt opp i høringsrunden. NyE sluttbehandler saken ved å avgi sin innstilling til Olje-og energidepartetnentet (OED). Ved en helhetsvurdering står NYE fritt til å vurdere om konsesjon skal anbefales og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er vilctige grunnlag for denne vurderingen. Dersom NVE går inn for konsesjon, vil innstillingen til OED ha vedlagt et sett med konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement. Vilkårene inneholder bestemmelser om bl.a. konsesjonstid, revisjon av vilkår, konsesjons-avgifter til staten og kommuner (unntatt for elvekraftverk <40 GWh), konsesjonskraft (kun vassdragsreguleringsloven), godkjenning av detaljplaner for utbyggingen, terskler, erosjon, naturforvaltning, forurensning, kulturminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene. En viktig del av vilkårene er manøvreringsreglementet som angir rammene for konsesjonen, med bl.a. regler for vannslipping og reguleringshøyder. Departementet sender NVEs innstilling ut på en begrenset høring til berørte kommuner og departement. Deretter fremmer OED saken for regjeringen hvor endelig vedtak fattes. Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at saken etter vassdragslovgivningen er endeleg avgjort. Hva farvenies av haringsinstansene? Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene og de presenterte alternativene, vurdert etter konfliktgrad. Det er ønskelig med begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, cv. valg av alternativ eller begrensinger i planene. NVE ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene. I tillegg ber vi om cv. kommentarer til om KU gir tilstrekkelige opplysninger om tiltakets virkninger. NyE forventer at kommunen spesielt omtaler forhold knyttet til konununeplanen. I tillegg bør kommunen gi en oversiktlig framstilling av lbrholdet mellom den omsøkte planen og de lokale interessene. Dersom søknaden også gjelder tillatelse til elelctriske anlegg, ber vi kommunen uttale seg om dette. Faginstanser som Fylkesmannen og fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å vurdere søknaden i forhold til sine respektive ansvarsområder. Vannregionmyndigheten skal vurdere om de mener tiltaket bør vurderes etter vannforskriften 12 eller ikke. Hvis mulig ønsker vi at uttalelsen sendes elektronisk, gjerne direkte via våre nettsider, Innsigelsesadgang Kommuner og statlige fagetater har innsigelsesadgang. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til Rettlelar 3/2010 s. 17 for nærmere informasjon om dette (se

25 Søknaden med konsekvensutredning blir behandlet etter 6 i vassdragsreguleringsloven. Norges vassdrags og energidfrektorat kunnajør: Side 4 Høringsfristen er 20. juni2012. NVE vil arrangere et åpent folkemøte i løpet av høringsperioden. Tid og sted for folkemøtet kunngjøres ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i Ho! og Nore og Uvdal kommuner. Tunhovd og Søknad om konsesjon for bygging av Godfarfoss kraftverk i Hol og til NVE Nore og Uvdal kommuner antatte konsekvensene ved en eventuell utbygging. er gjennomført konsekvensutredninger. Rapporter fra utredningene følger søknaden. utnytte fallet mellom Nedre Svangtjønn og Godfarfossens utløp i Pålsbuorden til krafiproduksjon. Det Godfarfoss Kraft har søkt NyE om å bygge Godfarfoss kraftverk i nærheten av Dagali. De ønsker å Uttalelser sendes gjerne via internett med e-post til eller med brev En papirversjon av søknaden og/eller fagrapporter kan ras ved å kontakte Godfhrfoss Kraft vi Tiygve Søknaden og alle fagrapportene er tilgjengelig på NVEs internettside: og er lagt øderud på e-post: tvve.oderud(cb.no eller tif øygardsgrend nærbutikk (Ho 1) og Dagali handel (Nore og Uvdal). senere. På møtet vil NVE orientere om saksgangen, og Godfarfoss Kraft vil gjøre rede for planene og de Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

26 Side5 Adresseilste for: Godfarfoss kraft søknad med KU for Godfarfoss kraftverk. Behandles efter: Vassdragsreguleringslovens 6 Blir kunngjort av NYE to ganger i: Lågendalsposten og Hallingdølen Alle på adresselista fk tilsendt brosjyre Til Ant. Navn/adresse info søknader iw KU 6 Nore og Uvdal kommune,_sentrum_16,_3620 Rødberg Ho! kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen Vannregionmyndigheten Vest-Viken vi Buskerud fylkeskommune vi Hilde H. Reine, Fylkeshuset, 3020 Drammen og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Oljelandbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo Statens Mattilsynet, Postboks 383, 2301 Brumunddal (Region: Buskerud, Telemark og Vestfold) Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim Norges geologiske undersøkelser, 7491 Trondheim NGI, Pb Ullevål Stadion, 0806 Oslo Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28, Postboks 8896 Youngstorget, 0028 Oslo Saniarbeidsrådet for naturvernsaker, Youngstorget 1, 0181 OSLO SABIMA,_Postboks_6784_St. Olavs plass, 0130_Oslo Forum for natur og friluftsliv, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo FNF Buskerud, Postboks 305 Bragernes, 3001 Drammen Norges Naturvernforbund,_Grensen 9b,_0159 Oslo Naturvernforbundet i Buskerud, Assideveien, 3322 Darbu Den Norske Turistforening, Youngstorget_1, 0181_Oslo DNT Oslo_og omegn,_postboks 7_Sentrum, 0101_Oslo

27 Side 6 Drammens og Oplands Turistforening, Postboks 305 Bragernes Drammen Norges Jeger- og Fiskerforbund. Postboks Nesbru NJFF Buskerud, Foss Gård, 3400 Lier Norges Padleforbund, Serviceboks i Ullevål stadion, 0840 Oslo Norsk ornitologisk forening Buskerud, Egil Mikalsen, Postboks 122,3051 Mjøndalen Norsk Vilfreinsenter Sør (Hardangervidda), Skinnarbu, 3660 RJUKAN Landssamanslutninga av vasskraftkommuner, v. Adv.firmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 OSLO Filefjell reinlag, postfileell-reinlag.no Statsskog SF, Serviceboks 1016, 7809 Namsos Norges Bondelag, Postboks 9354, 0135 Grønland NHO Reiseliv, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Aksjonsgruppa for Pålsbuordens Fremtid v/ Bjørn Halgeir Nedreberg, Grevskardokken Skurdalen, 3580 Geilo Dagali Opplevelser AS, Dagali Flyplass, 3580 Geilo Numedals-Laugens Brugseierforening, 3630 Rødberg Hallingdal Kraftnett AS, Lienvegen 41, 3580 Geilo Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 OSLO A/L Uvdal Kraftforsyning, 3632 UVDAL EB Nett AS, Postboks 7007, 3007 DRAMMEN Nore Energi, 3630 RØDBERG Jørgen Ringstad, Leiraaen gård, 3580 Geilo Arnt Jacobsen, 3630 RØDBERG Steinar Bjømstad, NLBR, KU-senteret vi Martin Lund-Iversen, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO KMregionsørv/KjellCarm ER vi Kjell Erik Stensby SVA vi Sylvia Smith-Meyer HV v/ Knut Ola Aamodt KN v/ Matilde Anker vi Hege Sveaas Fadum EN KD v/ Roar Sivertsgård

28 VjôJi Informasjonsbrosjyre i forbindelse med könsesjonssøknad for Godfarfoss kraftverk.

29 Innledning Godfarfoss Kraft AS har sendt inn en søknad om konsesjon for bygging av Godfarfoss kraftverk i Numedalslågen ved Dagali til Norges vassdrags- og energidirektorat (NyE). Kraftverket vil bli liggende i Hol og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud fylke. Denne brosjyren gir en kort oversikt over utbyggingspianen og konsekvensene for utbyggingen. Mer utdypende informasjon om tiltaket og konsekvensene finnes i selve søknadsdokumentet med konsekvensutredning. Godfarfoss Kraft AS eies av tre likeverdige partnere. Disse er: EB Kraftproduksjon AS Nore og Uvdal kommune Hol kommune Godfarfoss er behandlet i Samlet plan for vassdrag, og er plassert i kategori I. Dette betyr at utbygger kan søke om konsesjon. Tiltaksområdet er avmerket som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område) i begge kommuneplanenes arealdeler. Utbyggingsplanen Fallet som ønskes utnyttet er mellom kote 782 ved utløpet av Nedre Svangtjønn og kote i Pålsbufjorden. Fallet er dermed på meter alt etter vannstanden i Pålsbufjorden. Kraftverket er planlagt som et elvekraftverk uten magasin. Kraftstasjonen er planlagt i fjell ved Nedre Svangtjønn med adkomst via et overliggende dagbygg. Godfarfoss Kraft AS er den formelle søkeren for byggingen av kraftverket, mens EB Kraftproduksjon AS vil stå for planlegging og bygging av kraftverket. Fremtidig drift vil bli ivaretatt av Ustekveikja Energi AS som eies av Hol kommune. Dagens situasjon i planområdet Godfarfoss ligger ca. 6 km øst for tettstedet Dagali. Den renner ut i Pålsbufjorden som er et vannkraftmagasin med en reguleringshøyde på 23,5 meter. Numedalslågen er også regulert ved Halnefjorden ca. 45 km oppstrøms Godfarfoss, men denne reguleringen påvirker i liten grad vannføringen ved Godfarfoss. To 420 kv kraftlinjer krysser Godfarfoss ved utløpet i Pålsbufjorden. Det går grusveger på begge sider av fossen, og det er ikke bebyggelse i utbyggingsområdet. Det er planlagt to korte permanente veger i tilknytning til anlegget. En til kraftstasjonen og inntaket og en til utløpet. Vegene vil ta av fra eksisterende veg som går langs sørsiden av elva, I tillegg må eksisterende veger utbedres. Masser fra tunnelsprengningen legges i et midlertidig deponi. Det forventes at massene vil bli benyttet til samfunnsmessige formål i området. Dagali ble vernet ned til Nedre Svangtjønn i forbindelse med etableringen av Hardangervidda nasjonalpark i I suppleringen av Verneplan for vassdrag ble vernet foreslått utvidet ned til Pålsbufjorden. Forslag om utvidelse ble ikke vedtatt. Vernet er derfor ikke til hinder for utbygging. Godfarfoss i Buskerud fylke

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 13:30 16:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl. 13.00

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: Vår ref.: NVE 200802378-34 Arkiv: 312 /139Z Deres dato: Deres ref.: 0 4 APR2012 kv/mcpr Saksbehandler: Marthe Cecilie Pramli Høring av

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om bygging av Tossevikelva kraftverk i Ringerike kommune, Buskerud - høring

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om bygging av Tossevikelva kraftverk i Ringerike kommune, Buskerud - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste - 5 OKT2011 Vår dato: Vår ref.: NVE 200904743-9 ki/krn Arkiv: 312 /012.G21 Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Norsk

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 20.04.2009 Arkiv : S11 Saksmappe : 2009/224 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forslag til konsekvensutredningsprogram for Godfarfoss kraftverk i Nore

Detaljer

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 111 Adresseliste Vår dato: 2 1 FF Vår ref.: NVE 201004009-12 ki/krn Arkiv: 312/026.BCZ Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Skårdal

Detaljer

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Åseralprosjektene i Åseral kommune, Vest-Agder

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Åseralprosjektene i Åseral kommune, Vest-Agder Noregs vassdrags- og energldirektorat Alle i hht forsendelseslisten Vår dato: ø2ma2013 Vår ref.: 200804422-45 kv/emb Arkiv: 312/022.Z Sakshandsamar: Dykkar dato: Eilif Brodtkorb Dykkar ref.: Høyring av

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Snillfjord kraftverk i Snillfjord og Orkdal kommuner, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Snillfjord kraftverk i Snillfjord og Orkdal kommuner, Sør-Trøndelag fylke 111 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste vår dato: 07 MAR2013 Vår ref.: 201208045-7 kv/maca Arkiv: 312/119.420 Saksbehandler: Deres dato: Marit Carlsen Deres ref.: Høring av melding

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Aldal og nytt Frøland kraftverk i Samnanger kommune, Hordaland fylke

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Aldal og nytt Frøland kraftverk i Samnanger kommune, Hordaland fylke Til alle på adresselista Vår dato: Vår ref.: NVE 200804884-50 kv/firh Arkiv: 312 /055.Z Sakshandsamar: Dykkar dato: Finn Roar Halvorsrud Dykkar ref.: 22 95 98 53 Høyring av søknad med konsekvensutgreiing

Detaljer

Deres ref.:

Deres ref.: a ENorges vassdrags- og energidirektorat N V Adresseliste Vår dato: 01 FEB 2011 Vår ref.: NVE 200705963-7 kv/swj Arkiv: 312 /160.3Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Kiær Mykleby - Søknader om å bygge to småkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring

Kiær Mykleby - Søknader om å bygge to småkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Til adresseliste Vår dato: 12 APR2012 Vår ref.: NVE 200806675-5, 200806361-5 kskihnll Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Helen Nathalie Liebig-Larsen Deres

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste 41SutS 3-28 NOV2012 Vår dato: Vår ref.: 200806751-7 ksk/rmo Arkiv: 312/140.32Z Deres dato: 03.10.2012 Deres ref.: Ekorndalselva kraftverk v/pål Anders

Detaljer

Revisjon av vilkårene for Folla/Vindølareguleringen i Surnadal og Rindal kommuner- Høring av revisjonsdokument

Revisjon av vilkårene for Folla/Vindølareguleringen i Surnadal og Rindal kommuner- Høring av revisjonsdokument 7 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statkraft Energi AS Postboks 00 Lilleaker 016 OSLO Vår dato: 3.04.014 Vår ref.: 00803886-47 Arkiv: 3 15/l l.z Saksbehandler: Deres dato: Eilif Brodtkorb Deres

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Småkraft AS - Søknad om konsesjon til bygging av Strandåna kraftverk i Odda kommune, Hordaland - høring

Småkraft AS - Søknad om konsesjon til bygging av Strandåna kraftverk i Odda kommune, Hordaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat u '. i.' I ' ^ -. NVE i 13 iov. 2011 Til adresseliste j Arkivnr. ^f)^ I Eksp. Saish. Vår dato: 8 OKT 2011 Vår ref: NVE 200901924-5 ki/ebth Arkiv: 312/036.Z Deres dato:

Detaljer

Dykkar ref.: 22 95 92 11. Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Tokagjelet kraftverk i Kvam herad, Hordaland fylke.

Dykkar ref.: 22 95 92 11. Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Tokagjelet kraftverk i Kvam herad, Hordaland fylke. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Alle på vedlagte adresseliste 23 AUG 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 200705153-34 kv/j aso Arkiv: 312/ 052.7B Sakshandsamar: Dykkar dato: Jan Sørensen Dykkar ref.:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.06.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med

Detaljer

Vår ref.: ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.:

Vår ref.: ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Alle på adresselista Vår dato: 22 JUN 2011 Vår ref.: 200905833-3 ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.: 22 95 92 34

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Møteplan Innledning v/ Jens Aabel - NVE Konsesjonsbehandlingen v/ Ingrid Haug NVE Orientering om søknadene og KU Sunnfjord

Detaljer

Knut Olav Tveit - Søknad om bygging av Skjeggedalsfossen kraftverk i Åmli kommune, Aust-Agder - høring

Knut Olav Tveit - Søknad om bygging av Skjeggedalsfossen kraftverk i Åmli kommune, Aust-Agder - høring Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 24 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 201001133-5 ki/sbi Arkiv: 312/0.20.BD Saksbehandler: Deres dato: Sigrun Birkeland Rawcliffe Deres ref.: 22 95 93

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 08:00-09:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 02.01.2018 Vår ref.: 201705701-4 Arkiv: 313 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eline Nordseth Berg 22959210/enbe@nve.no

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING Møtested: Øversjødalen samfunnshus Møtedato: 25.04.2013 Tid: kl. 19.30 KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 32/13 Tittel OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE I FORBINDELSE MED HØRINGSUTTALELSEN

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring Noregs vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste 26 JUNI2013 Vår dato: Vår ref.: NVE 201206093-4 ki/baso Arkiv: 312 / 103.4B Sakshandsamar: Dykkar dato: Bård Ottesen Dykkar ref.: 22959528 Rauma Energi

Detaljer

Høring av søknad om konsesjon for bygging av Osaelva kraftverk i Rissa kommune, Sør -Trøndelag

Høring av søknad om konsesjon for bygging av Osaelva kraftverk i Rissa kommune, Sør -Trøndelag vossdrags-og energidirektorat ni E NV "rges Adresseliste Vår dato: 02 DES 2010 Vår ref.: NVE 200804405-10 kv/rast Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Ragnhild Stokker Deres ref.: 22 95 93 02 Høring av

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014 Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon Vinstra 20. januar 2014 Bakgrunn Søknad om bygging: Kåja vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen Ny Vinstra transformatorstasjon

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse til bygging av Flårendsfossen kraftverk i Otra, Valle kommune i Aust-Agder

NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse til bygging av Flårendsfossen kraftverk i Otra, Valle kommune i Aust-Agder Otra Kraft DA 4748 RYSSTAD Vår dato: 25.02.2016 Vår ref.: 201107538-33 Arkiv: 312 /021.F1 Deres dato: 02.03.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Kristine Naas NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

0 1 NOV2013. Adresseliste

0 1 NOV2013. Adresseliste Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste Vår dato: Vår ref.: NVE 200704717-16, 200901883-26, 201104394-4, 201305135-2 ksk/auko og kn/tem Arkiv: 312/031.5Z Sakshandsamar: Dykkar dato: Auen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter.

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter. Norges vassdrags- og energidireictorat N v E Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Sverige Vår dato: 2 5 OKT 2011 Vår ref.: NVE 201105907-9 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Tänja Midtsian

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Lyse Produksjon AS - Melding med forslag til utgreiingsprogram for Urdavatn og Nes kraftverk, Hjelmeland kommune i Rogaland

Lyse Produksjon AS - Melding med forslag til utgreiingsprogram for Urdavatn og Nes kraftverk, Hjelmeland kommune i Rogaland F.31 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Til alle på adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 13 FEB 2003 Vår ref.: 200900581-2 ki/lami Arkiv: 312/033.B Sakshandsamar:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Hemsil 3 Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Informasjon om planlagt utbygging Melding med forslag til program om konsekvensutredning 2 Hemsil 3 Oppgradering

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017 Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo Odda 15. februar 2017 Bakgrunn Utbyggingsplanene: Sunnhordland Kraftlag (SKL) planlegger bygging av kraftverk i Opo flomavledingstunnel Konsekvensene

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Songe TræsliperiAS - Søknad om Lilie Lindland minikraftverk i Risør kommune, Aust-Agder høring

Songe TræsliperiAS - Søknad om Lilie Lindland minikraftverk i Risør kommune, Aust-Agder høring Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 2 OKT2012 Vår ref.: 200708025-18 ksk/smf Arkiv: 312 /018.A3Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Siri Merethe Fagerheim Songe TræsliperiAS

Detaljer

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 201406345-7 Arkiv: 312 Deres dato: 22.01.2015 Deres ref.: Stephan Klepsland Saksbehandler: Eilif Brodtkorb 1 Planendringssøknad

Detaljer

III Olje- og energidepartementets vurdering

III Olje- og energidepartementets vurdering III Olje- og energidepartementets vurdering 1. Innledning Tverrelva Kraft AS har søkt om tillatelse til bygging og drift av Tverrelva kraftverk og regulering av Mannsvatnet med 1 m. Byggingen av Tverrelva

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer