Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 7. november 2014 kl. 11:00-14:30 Bystyresalen Narvik rådhus Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Rune Edvardsen, Filip Mikkelsen, Lene Fjelldal, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen Også innkalt: Administrasjonssjefene i medlemskommunene Referatsaker Protokoll AU Protokoll RU Protokoll felles kommunestyremøte Brev fra Statens vegvesen om rasteplasser Hålogalandsbrua Protokoll møte med fylkesrådet i Nordland Referat Samferdselsdepartementet Referat møte Kiruna-Ofoten Vedtak Evenes kommunestyre kommunereformen videre prosess Høringer Fremtidens legespesialister, svar på høring Høringsinnspill, søknad om fornyelse av konsesjon Harstad Narvik Luft Evenes Innspill til høring- utkast til strategisk utviklingsplan for UNN :00-12:45 Lunsj på Victoria Café, Dronningensgt 58 Orienteringssaker Ungdommen er framtidas ressurs i Ofoten, VINN v/ Bjørn Bremer Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Narvik v/ Gabrielle Kitzmüller Idrettsfag ved Narvik videregående skole v/ Morten Solberg Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Drøftingssaker Sak HS 30/14 Mediestrategi kommunereformen Sak HS 31/14 Vekstkraft Ofoten, orientering og dialog v/ Kirstin Mobakken Sak HS 32/14 Ny strategisk næringsplan Ofoten Sak HS 33/14 Prosjekt Fergefri E6 orientering og dialog v/ Stig Kjærvik Evt. Narvik Tore Nysæter leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 REFERAT MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks Bogen i Ofoten oktober 14 Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Også tilstede: Wenche Folberg, Konrad Sætra, Egil Heitmann, Bjørn Alling, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Deltakelse på Àrrans 20-års jubileum Referatsaker - Protokoll AU Protokoll møte mellom Kiruna kommune og OR Protokoll AU i Kiruna Brev til Hålogalandsbrua vedr rasteplasser og utsiktspunkt Brev til Samferdselsdepartementet vedr fergefri E Protokoll HS Epost til Sametinget Referat Trond Aanes om E6/E10 Øyjord-Bjerkvik - Referat møte mellom Visit Narvik og Lapland Resort Drøftingssaker: - AU 17/14 Kommunestruktur, møte 17. okt samt videre gang i kommunene Gjennomgang av program Narvikregionens næringsforening inviteres til å presentere undersøkelse Tjeldsund kommune er fullt delaktig i prosessen videre på lik linje med de andre fire kommunene i Ofoten Lavangen, Gratangen, Skånland og Harstad v ordførere, rådmenn og de de ellers måtte ønske inviteres som tilhørere. Presse inviteres i god tid Rådmannsutvalget drøfter videre omkring prosessen Sekretariatet jobber videre med mediestrategi, lager forslag. - AU 18/14 Forberede møte med fylkesrådet i Nordland 21. oktober Saker vi ønsker å ta opp: Flyplassutvikling og FOT ruter, regionale utviklingsmidler ref fylkeskommunens oppdragsbrev, Videregående skoler inkl problematikk på tvers av fylkesgrenser. Tidspunkt: Sekretariatsleder ber om å flytte møtet til kl pga kollisjon med viktige temaer på KS-konferansen. Fra Ofoten regionråd møter ordførere, rådmenn og sekretariatsleder.

4 - AU 19/14 Fergefri E6 opprettelse av prosjekt Prosjekt opprettes i samarbeid med Vegforum Nord. Ofoten regionråd møter statssekretær Bård Hoksrud sammen med Vegforum nord den 22. oktober i Samferdselsdepartementet. Forberedende møte med Stig Kjærvik i Vegforum Nord, nestleder Tor Asgeir Johansen og sekretariatsleder. Saker til behandling: - AU 20/14 Forberedelse av møte med Kiruna kommune på East-West Arena Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd forbereder brev hvor det kreves døgnåpent tollsted på Bjørnefjell, og åpent i høytidene. Brevet signeres av Kiruna kommune og Ofoten regionråd på møte den 27. oktober, og sendes regjeringene i Norge og Sverige - AU 21/14 Sekretariatet- ny forretningsadresse Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd vedtar at sekretariatet i Ofoten regionråd endrer vertskommune og forretningsadresse fra Evenes kommune til Narvik kommune.» - AU 22/14 Ny strategisk næringsplan, igangsetting av arbeidet Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anbefaler at arbeidet med en ny strategisk næringsplan i Ofoten settes i gang i plannettverksmøte den 31. oktober 2014 i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Ofoten regionråd sonderer mot tilstøtende regioner for å få på plass en mer helhetlig strategisk næringsplan. - AU 23/14 Høringsuttalelse DEFO Reitenutvalget Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd velger å ikke avgi uttalelse i saken» - Eventuelt Ofoten friluftsråd og styrehonorarer. Saken følges opp gjennom revidering av organisasjon og vedtekter. Forslag behandles administrativt som så legges fram politisk. Høgskolene, orientering fra møte mellom HiN, HiH, Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd. Innspill fra sykepleierutdanning med ønske om å orientere Ofoten regionråd, følges opp ved at sekretariatet kontakter ledelsen ved HiN før de evt inviteres til møte. Internasjonalt arbeid. Forslag om å ta initiativ til større kontakt internasjonalt, bl a ved studietur til Brussel. Søke midler hos næringslivet? Rådmann i Tysfjord, Konrad Sætra, lager notat om saken. Høring UNN-strategiplan. Følges opp av rådmannsutvalget 3. okt. Elisabeth Storjord daglig leder

5 Postboks Bogen i Ofoten oktober 14 REFERAT MØTE I RÅDMANNSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD FREDAG 3. OKTOBER 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Narvik Tilstede: Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Egil Heitmann, Konrad Sætra, Lars Norman Anderssen Også tilstede: Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord referent - RU 18/14 Om samarbeid gjeldsrådgiving, drøfting av avtaleforslag Enstemmig vedtak: Følgende settes inn det utarbeidete forslaget til avtale med hjelp fra innkjøpsavdelingen i Narvik kommune: Under punkt 5, finansiering: Kostnader fordeles mellom partene etter at den eksterne finansieringen er trukket fra. Fakturering for ekstraforbruk skjer først når totalforbruket overstiger to årsverk. - RU 19/14 Oppfølging arbeid med kommunestruktur En drøfting av organiseringen av det felles kommunestyremøtet den 17. oktober, samt prosessen videre. Enstemmig anbefaling: Rådmennene avholder et to dagers arbeidsmøte i januar 2015 hvor det utarbeides prosessplan for informasjon og dialog med innbyggerne i kommunene vedr kommunereformen. Sekretariatet v Sigbjørn utarbeider felles søknad på 100`for hver kommune for informasjon til innbyggerne. Sekretariatet utarbeider forslag til informasjonsstrategi for det videre arbeidet. - RU 20/14 Deltakelse på konferanse om kommunal informasjonssikkerhet Kan ikke gjennomføres pga andre oppgaver.

6 - RU 21/14 Høring UNN utviklingsstrategi Enstemmig anbefaling: Ofoten regionråd lager sin egen høringsuttalelse som sendes på sirkulasjon til Arbeidsutvalget før innsending. Denne skal være tett koordinert med Narvik kommunes innspill. - RU 22/14 Sak om sti- og løypeplan, Ofoten friluftsråd Enstemmig anbefaling: Innspillet fra Ballangen kommune besvares som følgende: «Vi viser til vedtak i årsmøtet til Ofoten friluftsråd samt at to kommuner allerede har vedtatt «Sti- og løypeplan». Rådmannsutvalget ser det ikke som hensiktsmessig å lage felles saksfremlegg om saken.» - RU 23/14 Vedtekter Ofoten friluftsråd Enstemmig anbefaling: Det lages forslag til nye vedtekter i administrativt møte med Sør-Troms regionråd den 6. oktober. Det etablerte Ofoten friluftsråd utvides og endrer ev navn. Forslaget til nye vedtekter legges fram for rådmannsutvalget før det tas videre til politisk håndtering. - Evt - Forslag til neste møte i rådmannsutvalget: Ta inn «Revisjon på anbud» med Komrev Nord. Få inn noen fra økonomiavdeligen i Narvik kommune til å orietere. Forbered spørsmål om hvordan man kan bedre samarbeidet mellom Komrev og oppdragsgiver. - Neste møte i RU er planlagt fredag 5. desember. Da starter møtet torsdag den 4. kl 17:00-20:00 med påfølgende julebord. Elisabeth Storjord referent

7 BALLANGEN, EVENES, NARVIK, TJELDUND OG TYSFJORD KOMMUNE Felles kommunestyremøte Dato: , kl 10:00-14:30 Sted: Grand Hotell Saksnr:084/14-084/14 Møteleder: Tore Nysæter BALLANGEN Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 17. Møtende medlemmer: Hermod Amundsen, Gunn Samuelsen, Lene M Fjelldal, Eirik Jenssen, Bente Rydland Havaas, Asle Spj. Hansen, Jahn Aage Olsen, Anne-Rita Nicklasson, Tore Wiik, Tor-Einar Olaussen, Helene Gabrielsen, Petter Lind, Monica Svensson, Bjørn Israelsen, Frank Johannessen. Forfall: Bodil Tokle, Gunn-Allis Grønnli. Møtende varamedlemmer: Isabell Larsen, Olav Steinland. Permisjoner: Eirik Jenssen permisjon fra kl enstemmig godkjent. Fra administrasjonen: Rådmann Egil Heitmann. EVENES Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 17. Møtende medlemmer: Svein Erik Kristiansen, Petter Paulsen, Rune Hamnes, Sisilja Viksund, Ragnar Fronth, Viveka Teras, Marianne Bergvik, Sissel Lind Høgås, Trude Hagland, Arne Martin Hauan, Oddbjørn Martinussen, Svein Nilsen, Sidsel Haldorsen

8 Forfall: Sondre Markusson, Alf Kolsing, Birgitte Rørvik Bruun, Frank Høgås. Møtende varamedlemmer: Monica Nilssen, Terje Bartholsen, Anna Karoline Haldorsen. Ungdomsrådet var til stede. Fra administrasjonen: Rådmann Steinar Sørensen NARVIK Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 31 av 41. Møtende medlemmer: Roger Bergersen, Rune Edvardsen, Eva Opshaug, Maria Bostad Dahl, Konrad Borch, Marita Aanes, Reiner Thoresen, Ann Helen Sedolfsen, Ingrid Aspevik Havnø, Tor Arne Solvoll, Tore Nysæter, Paul Rosenmeyer, Lill Inger Martinsen, Per Harald Ottestad, Kari Ann Nygård, Knut Einar Ravlo, Trond Millerjord, Frid Opdal, Marianne Opdal, Torgeir Trældal, Ronny Simonsen. Forfall: Aud Ljunggren, Lisbeth Bones, Anbalagam Ratnasingam, Roger Sivertsen, Hilde Rønning, Karstein Sandvik, Berit Røen, Brith Trude Rist, Morten Qvam, Lars Kufaas, Trond Laksaa, Ann-Tove Dalhaug, Svein Magnus Andreassen, Paul Bergflødt, Lena Klingan, Gary Lee Maloy, Vidar Pande-Rolfsen, Johan Harald Lamo, Geir Kristoffersen. Møtende varamedlemmer: Bodil Jensen, Bjørnar Evenrud, Kjell Jenssen, John Willy Edvardsen, Dagny Pettersen, Erlend Sandvoll, Kjetil Dalland, Eyvind Hansen, Lars Erik Lillefloth, Johnny Olsen, Anita Vik. Permisjoner: Trond Millerjord permisjon fra kl enstemmig godkjent. Fra administrasjonen: Rådmann Wenche Folberg, Formannskapssekr. Inger Normann TJELDSUND Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 17. Møtende medlemmer: Bjørn Hansen, Aina Instanes, Jostein Aarsund, Liv Kristin Johnsen, Øyvind Movik, Jorunn Heidi Olsen, Karl-Albert Kjerstad, Gunnhild Andreassen, Gunnar Flygel, Solveig Einarsen, Stig Kristensen. Forfall: Evald Joakimsen, Jostein Lunde, Bjørnar Pettersen, Oddny E Dalen, Thorbjørn Solaas, Hermod Steen. Møtende varamedlemmer: Reidar Karlsen, Eli Hartviksen, Anita Aarsund, Ruth Fjelldahl. Ungdomsrådet var til stede.

9 Fra administrasjonen: Rådmann Bjørn Alling TYSFJORD Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 14 av 17. Møtende medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Edvard Olav Stenbakk, Johan Daniel Hætta, Bjørnar Nøis, Filip Mikkelsen, Fred Andersen, Lars Filip Paulsen, Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen, Ellen Verdier Pedersen, Leif Harald Olsen, Kurt Solstrøm. Forfall: Alfhild Larsen, Svein-Arne Jakobsen, Jan Ivar Jakobsen, Ivar Otto Knutsen, Torgeir Ness. Møtende varamedlemmer: Gerd-Sissel Stenseng, Johnny Langmo. Fra administrasjonen: Rådmann Konrad Sætra Felles kommunestyremøte: Tore Nysæter ble enstemmig valgt som ordfører og Tor Asgeir Johansen ble enstemmig valgt som varaordfører for dagens møte. Enstemmig vedtatt taletid/spørsmål: 2 min. første spørsmål, 1 min. oppfølgingsspørsmål. Dagsorden: Kl. 10:00 Leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik Tore Nysæter Velkommen og opprop 10:25 Statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Om kommunereformen fra statlighold 10:50 Fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg: Kommunereformen fra fylkesmannens perspektiv 11:10 Sametingsrådet v /Ann-Mari Thomassen: Sametingsrådets perspektiv på kommunereformen 11:20 Narvikregionens Næringsforening v/ Kjetil Moe: Hva mener næringslivet i regionen om kommunestruktur 11:30 Enkel lunsj 12:00 Telemarksforskning v/ Kjetil Lie: Presentasjon av utredning med dialog 14:30 Leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik Tore Nysæter Møtet heves.

10 084/14: Kommunestruktur BYSTYRET Møtet gjennomført i hht dagsorden. BYST-084/14 VEDTAK: Det ble ikke fattet vedtak. Narvik, den 17. oktober 2014 Tore Nysæter

11

12 Statens vegvesen Hålogalandsbrua AS Kongens gate 51 Postboks NARVIK Att: Kirstin Mobakken Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Einar Karlsen / Brev fra Hålogalandsbrua AS / Ofoten regionråd om utkikkspunkt og rasteplasser. Viser til brev fra Ofoten regionråd, videreformidlet av Hålogalandsbrua AS der det spørres om hva som er planlagt med hensyn til utsiktspunkter og rasteplasser i områdene rundt Hålogalandsbrua. I reguleringsplanarbeidet ble det tatt høyde for å bygge en gangveg i terrenget på yttersida av fjellryggen som Ornestunnelen skal gå igjennom. Dette er inkludert i reguleringsplanen. Imidlertid vil det på grunn av terrengets beskaffenhet være komplisert å gi en veg i det området universell utforming. Som en del av tilrigging og mellomlagring av jordmasser oppe på nivå med veglinja mellom tunnelen og brua er det etablert et område som kan egne seg til å etablere et sted med sitteplasser og en veldig bra utsikt mot Hålogalandsbrua. Vi har tenkt å avklare med planmyndigheten en endring som vi anser er en mindre vesentlig reguleringsendring. Dette arealet vil kun ha tilkomst fra skjermet gang-/sykkelveg. Denne g/s-vegen går sammenhengende fra byen og til Øyjord. Terrenget på Narviksiden av brua gir ikke rom for plasser som kan ha avkjøring fra bilvegen. På Øyjordsida går vegtraseen gjennom et terreng som ikke egner seg til formålet, da ville hyttebebyggelsen bli ytterligere belemret. Øvrige plasseringer gir ingen utsikt til det vi anser som et praktbyggverk når det står ferdig. Det kom ingen utspill på dette tema i reguleringsfasen, mulig at andre problemstillinger var mer fremherskende sånn at dette ble oversett. Prosjekt E6 Hålogalandsbrua Med hilsen Einar Karlsen prosjektleder Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Rombaksveien 47 Statens vegvesen Region nord 8517 NARVIK Landsdekkende regnskap Postboks Bodø Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

13 2

14 Referat fra møte mellom Fylkesrådet og Ofoten regionråd kl 09:00 10:40 i Bodø Deltakere fylkesrådet: Tomas Norvoll Tove Mette Bjørkmo Arve Knutsen Oddleif Olavsen Hild-Marit Olsen Deltakere Ofoten regionråd: Tore Nysæter Tor Asgeir Johansen Anne-Rita Nicklasson Svein Erik Kristiansen Bjørn Hanssen Steinar Sørensen Elisabeth Storjord Øvrige: Peter Eide Walseth Knut Petter Torgersen Bente Anita Kristensen Solås Andreas Flåm Stig Olsen Geir Johnsen Hanne Østerdal Ole Bernt Skarstein fylkesrådsleder fylkesråd for samferdsel fylkesråd for næring fylkesråd for utdanning fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse ordfører Narvik kommune (leder) ordfører Tysfjord kommune (nestleder) ordfører Ballangen kommune ordfører Evenes kommune fung. ordfører Tjeldsund kommune rådmann Evenes kommune daglig leder sekretariatet gruppeleder FT (KrF) gruppeleder FT (AP) gruppeleder FT (H) politisk rådgiver stabssjef kommunikasjonssjef nærings- og utviklingssjef seniorrådgiver næringsavdelingen Agenda: 1. Flyplassutvikling og FOT ruter 2. Regionale utviklingsmidler ref. Nfks oppdragsbrev 3. Videregående skole inkl. problematikk rundt fylkesgrensen 4. Ofoten regionråds disponering av næringsfondmidlene 5. Eventuelt Innspill, signaler og konklusjoner fra drøftingene er forsøkt gjengitt under punktene nedenfor. En pp-presentasjon fra Tore Nysæter om videregående skoler, samt et notat vedr. disponering av regionalt næringsfond er inkludert som vedlegg til referatet Tomas: Ønsket velkommen og overlot ordet til regionrådets leder. Tore: Flyplassutvikling og FOT-ruter. Fra juni 2017 skal det kun være en flyplass i regionen, Evenes. Ønskelig å etablere døgnåpen lufthavn pga. forventet økning i ambulanse-, chartertrafikk og militær aktivitet. Avinor har ikke prioritert videre utvikling av terminalbygg på Evenes, vurderer kapasiteten som 1

15 tilfredsstillende for de nærmeste årene. Dette handler også om arealplanlegging av flyplassen og tilstøtende områder. Viktige verneinteresser involvert. Vanskeliggjør mulighetene for utvidelser. Svein Erik: Avinor har så langt ikke tatt høyde for forventet vekst i flytrafikken på Evenes. 8 % vekst hittil i Prognosene tilsier passasjerer i Anslag på 1 mill. passasjerer årlig i 2023/2024. Avinor hele tiden på etterskudd. Regionen ønsker fylkeskommunens bistand til å løfte Evenes opp i Avinors prioriteringer. Stor interesse for å bruke flyplassen i flyfrakt, men Avinor er tilbakeholden i å slippe andre til i arealdisponeringen. Ønskelig å få omdisponert forutsatt arealbruk nær flyplassen. Steinar: Flyplassen "trangbodd". Avinor har ikke prioritert arealplanleggingen pga svak økonomi. Fylkeskommunen bes ivareta regionens interesser i dialog med vernemyndighetene. Hild-Marit: Nfk har vært involvert i drøftingene av verneinteressene ved flere flyplasser, men ikke involvert i vernesakene knyttet til Evenes. Vil ta del i drøftingene med fylkesmannen dersom dette er ønskelig. Svein Erik: Må se flyrutene i landsdelen i sammenheng. Fly Arctic viktig. Nødv. å snakke med naboene i nord. Tomas: Evenes og Bodø i en særstilling som knutepunkt i flytrafikken i fylket. Er opptatt av utviklingen på Evenes. Avinors holdninger til planarbeidet synes umusikalsk. Evenes inn på FOT-nettet. Ligger som forutsetning. Rutenettet må henge i hop. Vi vil også se nordover i tilrettelegging av rutetilbudene. Tore: Videregående skole. (PP-presentasjon vedlegges referatet) Vanskelig situasjon for enkelte elever i vg skole helt i nord. Flere familier og elever har tilhørighet til skoler i Troms fylke. Lange transporter, lange dager for mange. Ønskelig med bedre hybeltilbud. Elever som ønsker å bo hjemme mister stipendet som borteboer i annet fylke. Peter: Kan ikke forstå at stipendordningen for elevene i vg skole skal gi slike utslag. Skal ikke vanskeliggjøres av fylkesgrensene. Mener borteboerstipendet tildeles etter fastlagt regelverk over hele landet uansett hvor elevene bor. Oddleif: Dersom dette er et problem, må det tas opp på overordnet nivå. Nfk vil bidra til å gjøre situasjonen mest mulig lettvint for elevene i grenseområdet. Andreas: Kan det sies noe om hvor mange elever dette gjelder? Ønsker problemet nærmere beskrevet. Bjørn: Kanskje kan Nfk finne løsninger på bussproblemet, så kan vi i regionen arbeide mot Lånekassen og sentrale myndigheter. Tomas: Dersom stipendordningen er et problem, må vi finne ut av det. Det som er "plundret" med fylkesgrensen er vårt problem, ikke elevenes. Er primært opptatt av skoletilbudet i Narvik. Ønsker at kommunene slår ring rundt tilbudene i Narvik. 2

16 Oddleif: Har vært flere samtaler med Troms om elevenes behov. Positiv innstilling til ønsket om å sikre likeverdige betingelser. Grenseavtalen er slik at den skal imøtekomme elevene. Tore: Ønske om justering av idrettsfaglige tilbud fra ren fotballsatsing til alpin/fotball. Oddleif: Idrettsfagene er dyre. Spissede tilbud i vg. skole er under press. Valgte å opprettholde alpinlinja som også er landslinje til tross for liten søkning. Tomas: Budsjettet ikke hovedproblemet. Elevtallet går ned. Vi er også for lite treffsikker i forhold til det næringslivet etterspør. De enkelte regionene må bidra med å prioritere strengt i samsvar med dette. Tore: Næring. (Redegjørelse i hht eget notat inkludert som vedlegg til referatet.) Strategisk næringsplan for Ofoten skal rulleres. Finansiering usikker. Kan Nfk bidra? Hvordan kan regionen spille på lag med fylkeskommunen i næringsutviklingsarbeidet? Ønskelig å drøfte mulighetene for samspill med næringsavdelingen. Arve: Viser til historikken knyttet til samarbeidet mellom næringsforeningene i nordfylket/ Sør-Troms. Bruk disse. Meget lovende arbeid som støttes av Nfk. Det gjøres mye bra i regionen. Naturlig at det bygges på de store aktørene. Ønskelig med få og tunge prosjekter. Ikke alltid pengene som er nøkkelen til viktig satsing, anbefaler tettere samarbeid med IN og andre innovasjonsselskaper /-miljøer. Tove: Eventuelt. NTP. Bra at regionen har hårete mål. Ønsker sterkt at Narvik sentrum blir ivaretatt på en god måte. Viktig å tenke byutvikling, ikke minst kollektivtrafikk i de tre større byene i fylket. Det bør strammes inn på bruken av privatbilene. Jeg vil oppsøke regionrådene for å drøfte NTP. Tore: Opptatt av E6 og E10. Er i gang med sykkelvegplan og kollektivtrafikk i samarbeid med Nfk. Tove. Trafikksikkerhetsplan trolig den aktuelle plan det vises til. Må ha godkjent plan for å få midler til investering. Nfk bidrar i planarbeidet. Anne-Rita: Vil ha E6 ut av Ballangen sentrum. Sterkt ønske om å spare miljøgata for gjennomgangstrafikk. Tore: El-bil kampanje i Narvik. Populær transportordning i kommunale tjenester. Svein Erik: Ønskelig på sikt med havbruk i Ofoten? Arve: Få laget en kystsoneplan for aktuelle kommuner. Ikke en oppgave for den enkelte kommune. Arbeidet som gjøres på Helgeland kan være et godt eksempel. 3

17 Postboks Bogen i Ofoten oktober 14 Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord sammen med leder Vegforum Nord, Stig Kjærvik var den 22.oktober invitert til møte Samferdsels-departementet. Her møtte de statssekretær John-Ragnar Aarset, og presenterte planer om en fergefri E6 og på kort sikt døgnåpen ferge Drag-Kjøpsvik Rv Norge er i dag delt på midten av Tysfjorden. En av landets viktigste trafikkårer er del tog befordres av ferge, med alt det innebærer av manglende forutsigbarhet for næringsliv, befolkning og samfunnssikkerhet. Nord-Norge skiller seg ut positivt i forhold til resten av Norge med god vekst, rikelig tilgang på ressurser og et stort utviklingspotensial for fremtiden, og er nylig fremhevet som en av verdens mest spennende reisemål av Lonely Planet. Også innenfor eksport av sjømat er vår region I medvind. «Ingen har det så travelt som en død fisk» la leder i Vegforum Nord Stig Kjærvik til, med henvisning til viktigheten av regularitet og forutsigbarhet for transport av fersk fisk. En fremtidsrettet infrastruktur er avgjørende, og fergefri E6 er en viktig faktor for å lykkes. Det er stor vilje blant næringslivet og politisk nivå i regionen til å jobbe aktivt for denne saken, med muligheter for større fleksibilitet, regularitet og forutsigbarhet i en svært viktig ferdselsåre, var budskapet Stig Kjærvik formidlet til statssekretæren. Nestleder i Ofoten regionråd, Tor Asgeir Johansen, understreket at fergestrekningen Drag-Kjøpsvik bør være døgnåpen, og ikke stengt seks timer i døgnet slik situasjonen er i dag. Ca. 75% av all tyngre næringstransport mellom Fauske og Narvik foretrekker Rv. 827 og fergestrekningen Drag Kjøpsvik fremfor E6 og fergesambandet Bognes Skarberget. Da unngår man problematiske strekninger langs E6 og det er et faktum at fergesambandet Bognes Skarberget spesielt vinterstid er mer værutsatt. Rv. 827 er en ny, flat vei uten fjelloverganger med god kurvatur som samtidig er 14 km kortere enn parallell E6. Statssekretær John-Ragnar Aarset lyttet interessert til presentasjonen.

18 Referat fra møte Kiruna kommune og arbeidsutvalget i Ofoten regionråd tirsdag 28. oktober, kl. 10:00-11:30 Formannskapssalen, Narvik rådhus Møtt fra Kiruna kommun: Kommunalråd Kristina Zakrisson Kommunchef Peter Niemi Tjänstemän inom näringslivet Ann-Christine Samuelsson. Møtt fra Ofoten regionråd: Tore Nysæter, leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik kommune Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord kommune Anne-Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen kommune Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, prosjektmedarbeider Ofoten regionråd Elisabeth Storjord, daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd Ole Petter Fjellstad, næringssjef Ballangen kommune Oppfølging av hva partene var enige om i møtet 21. august. Kiruna kommune og Ofoten regionråd la fram likelydende brev som sendes de respektive regjeringene med kopi av den andre partens brev. Brevene ble underskrevet under East West Arena samme dag. I brevene henstilles det til den svenske og den norske regjering om at åpningstidene på tollstasjonen på Bjørnefjell må tilpasses de behov næringslivet i regionen har. Enighet om å se nærmere på samarbeidet om følgende områder: Brann og redningstjenesten: Arbeide for et tettere samarbeid om fjellredningen i vårt felles grenseområde. Sekretariatet i Ofoten regionråd kontakter Røde Kors i Norge for å ta rede på hvilket samarbeid de har med den svenske «Alpinagruppen» om felles øvelser. Ole Petter Fjellstad sjekker ut aktuelle tilskudd i «Tilskuddsportalen». Mulighet å ta med Thomas Winberg i redningstjenesten i Kiruna med på neste møte. Besøksnæring: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Ofoten regionråd kontakter Visit Narvik for å drøfte et evt EU-prosjekt som omhandler besøksnæring og sikkerhet. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

19 Kultur: Følge opp idrettssamarbeid, bl a forbudet fra Norges Idrettsforbund mot at barn under 12 år ikke har lov til å konkurrere i utlandet. Se på muligheter for annet kultursamarbeid, og muligens ta med kulturaktører på neste møte. Kommunikasjon Dette er et område vi ønsker å sette spesielt trykk på. Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. Være proaktiv og evt ha felles møte med ansvarlige myndigheter, samt følge opp de som produserer anbudspapirene. Kiruna kommune følger opp saken. Neste møte: Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Fram til da ønsker vi å jobbe mot en intensjonsavtale om samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. Deretter ha et møte i halvåret. Elisabeth Storjord sekretær. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

20 Evenes kommune Rådmannen Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Lødingen, Harstad, Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner Ofoten regionråd Vår dato: Vår ref: / Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Kommunereformen - videre prosess - orientering om vedtak Det vises til kontakt med adressatene i saken anledning. Evenes kommunestyre har i dag drøftet vårt videre arbeid med kommunereformen, og kommunestyret fattet enstemmig slikt vedtak: 1. Evenes kommune har drøftet foreliggende utredning om kommunestruktur, og vedtar å arbeide videre med alternativene (i uprioritert rekkefølge): ETS-kommune Harstad m.fl. Narvik m.fl. Evenes som selvstendig kommune 2. Kommunestyret ber om at det gjennomføres kretsvise informasjons- og dialogmøter med innbyggerne som skissert i rådmannens framlegg. 3. Kommunestyret ber om at det etter de kretsvise møtene gjennomføres grundig og anonymisert undersøkelse av befolkningens ønsker for ny kommunestruktur. 4. Kommunestyret vedtar følgende utvalg til styringsgruppe og for formelle samtaler: Ordfører, rådmann pluss en representant oppnevnt av hvert parti i kommunestyret. 5. Kommunestyret ber om at status for arbeidet settes opp som sak til informasjon eller drøfting ved hvert kommunestyremøte inntil videre. 6. Kommunestyret ber om framlegg av prosessplan. Dette til orientering. Med hilsen Steinar Sørensen Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke underskrift. Postadresse: Postboks 43 Telefon: Bankgiro: E-post: Telefaks: Org.nummer: Besøksadresse: Rådhuset, Bergvikveien 11, 8539 Bogen i Ofoten

21 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Helsedirektoratet Narvik, Fremtidens legespesialister - svar på høring Høringssvaret gjelder IS Rapport: Høringsutkast. Framtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialiststruktur og innhold. Ofoten regionråd er enig i at overordnet mål for spesialistutdanning må være «bedre kvalitet i diagnostisering, behandling og oppfølging av pasientene, med god samhandling mellom nivåene». Ofoten regionråd er også enig i at bedring av pasientsikkerheten bør være et sentralt hensyn i det videre ved arbeidet knyttet til legespesialister. Helsedirektoratet foreslår tre hovedgrep for en mer fremtidsrettet spesialiststruktur og et bedre spesialiseringsløp. Ofoten regionråd har ingen kommentarer til de generelle hovedgrepene eller det som gjelder forslag til hvordan spesialistutdanningens innhold og struktur skal bygges opp. Imidlertid er Ofoten regionråd usikker på om konsekvensene av de foreslåtte endringene er godt nok vurdert for lokalsykehus. I en region med et lokalsykehus med lang avstand til regionsykehuset/universitetssykehuset er det viktig for oss at endringer ikke medfører reduksjon i det spesialisttilbudet vi har i dag. I høringsutkastet er Ny spesialitet knyttet til mottak beskrevet. Ideen om en egen spesialistutdanning for leger som blant annet skal arbeide i akuttmottak kan synes god. Kompetansen i mottaket er sentral for å vurdere pasientens behov for videre tjenester, men det er også sentralt at sykehuset har den kompetansen som må til for å behandle og følge opp pasienten. En endring som kan medføre mer transport for pasientene er ikke ønskelig. Vi ser

22 behovet for å beholde generell kirurgi i mottaket, eventuelt som bakvakt. Med økende antall eldre med sammensatte lidelser og risiko for fall, vil det være behov for at det kan opereres raskt og lokalt uten unødig reise eller ventetid. Bløtdelskirurger vil ikke kunne dekke dette. Spesialisering til overlegen som har vakt/bakvakt ved akuttmottaket vil kunne påvirke reisevei, hvor raskt behandlingen kan gjennomføres og hvordan pasientene har det mens de venter. Ved lokalsykehus er det nødvendig at akutt kirurgisk beredskap opprettholdes, også for å ivareta fødetilbudet. Konsekvenser for andre tilbud i lokalsykehus, dersom høringsutkastet går gjennom, synes lite vurdert. Lokalsykehus må fortsatt ha en rolle for spesialisering av leger. Dersom kravet til veiledning og ulike spesialiteter blir høyere enn det fagmiljøet ved lokalsykehus klarer å håndtere, vil pasientene ved lokalsykehusene få redusert kvalitet. Mulighet for spesialisering påvirker rekruttering av spesialister, og dermed det totale tilbudet for innbyggerne. Ofoten regionråd mener at lokalsykehus har en sentral funksjon for å møte de fremtidige utfordringene som vil følge økning i antall eldre. De spesialisthelsetjenestene som finnes ved lokalsykehus i dag bør styrkes. Endringer som medfører et dårligere grunnlag for å opprettholde lokalsykehus er ikke akseptabelt. Økonomiske incentiv og konsekvenser for lokalsykehus bør derfor vurderes nærmere. Med vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

23 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Til Luftfartstilsynet Narvik Høringsinnspill, søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad Narvik Lufthavn Evenes brev av , ref 13/05263 Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten regionråd anbefaler at ramme for åpningstider på lufthavnen settes til 24 timer. Økt aktivitet knyttet til ambulanse, chartertrafikk samt kommende militær aktivitet medfører at ytre ramme bør settes til 24 timer. Det er behov for ytterligere arealreguleringer i området. Dette for å sikre optimal arealdisponering for flyoperativ aktivitet og tilstrekkelige flyoperative flater i forbindelse med etablering av base for QRA samt sikre areal for annen flyrelatert virksomhet. Aktiviteten ved flyplassen er i ferd med å vokse ut av dimensjonering av terminalbygget. Dette bør snarest utvides slik at det kan dekke framtidig behov. Hvis ikke er det terminalbygget og ikke annen infrastruktur knyttet til flyplassen som er begrensende faktor. Dette momentet bør sees i sammenheng med foregående kommentar. Ofoten regionråd stiller spørsmål om ikke fornyet konsesjon bør åpne for noe større aktivitet enn i utkast til fornyet konsesjon. Vekst i aktivitet er økende over tid, og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er blant flyplasser med størst vekst i trafikken. Det forutsettes at etablering av QRA og ambulansehelikopter vil bidra til ytterligere trafikkøkning, også når det gjelder ordinær rutetrafikk. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

24

25 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 Innspill til «Høring utkast til strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuset i Nord-Norge». Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner, og leverer her sitt innspill til «Høring- utkast til strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuset i Nord-Norge». Generelle kommentarer til Strategisk utviklingsplan. Samhandlingsreformen synes å være en viktig føring i utviklingsplanen med overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten. Overføring av oppgaver må tilpasses det som er hensiktsmessig for de ulike brukerne/brukergruppene og kommunenes mulighet for å gi et godt tilbud i kommunene. Ofoten regionråd ber om at tidsplanen for bygging av nytt sykehus i Narvik opprettholdes og at de funksjonene som er ved UNN Narvik i dag videreføres og eventuelt videreutvikles. UNNs funksjon som en sentral aktør for beredskap ved kriser/katastrofer i samfunnet kan beskrives nærmere. Hensynet til akutt beredskap knyttet til områder der risikoen kan være størst inngår ikke i planen. Aktivitet knyttet til tog, E-6 og båttrafikk gjør Narvik og Ofoten til et større risikoområde enn andre områder i UNNs nedslagsfelt. Vi kan ikke se at dette tas hensyn til utover helikoptervirksomhet i utkastet til den strategiske utviklingsplanen. En katastrofe vil med stor sannsynlighet innebære mer enn det som omtales under prehospitale tjenester i kapittel 5. Avstanden til Nordlandssykehuset på sørsiden, og plasseringen av hvilke sykehus som vurderes oppgradert i forhold til andre synes lite vurdert ut fra konsekvenser ved eventuelle hendelser. Kapittel 4. Strategiske satsinger 4.1 Pasientforløp Gode og effektive pasientforløp Fokus på pasientforløp kan være viktig. Imidlertid kan det være utfordringer i å utvikle standardiserte pasientforløp for pasienter med sammensatte og kroniske tilstander, samt for personer med rus og psykiske lidelser. I Ofoten er det behov for at spesialisthelsetjenesten øker fokuset på barn og unge med spesielle behov. I enkelte sammenhenger i utkastet synes pasientforløp å bli beskrevet som en intern utfordring i sykehuset. Det bør presiseres i strategien at pasientforløp også må skje i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og at gode overganger er viktig. En eventuell dreining fra døgn til dag vil øke behovet for et godt samarbeid mellom nivåene. 1

26 Fortsatt dreining fra døgn til dag: For eldre med sammensatte lidelser vil det være behov for å opprettholde døgnopphold ved UNN Narvik. Regionen vil få en høyere andel eldre enn gjennomsnittet av kommunene i Nordland. Dreining fra døgn til dag kan derfor ikke være et mål i seg selv, men et virkemiddel der det er hensiktsmessig. Bedre klinisk samhandling: Et sentralt punkt for, også for kommunehelsetjenesten. Det kan være en fordel om punktet konkretiseres. Ofoten regionråd mener at bedre klinisk samhandling kun er mulig i et tett samarbeid mellom utøvende enheter i UNN og kommunene. Vi mener det ville vært en stor fordel dersom det ble oppnevnt en ansvarlig ved sengepostene som får ansvar for informasjonsutveksling/meldingsutveksling rundt pasientene mellom kommunen og sykehuset. Ofoten regionråd ber om at det ikke blir endringer når det gjelder tidspunkt for utskrivelse. Utskrivelse hele døgnet vil bli umulig å håndtere. Nye behandlingsformer og bedre helsetilbud: Det som kan virke litt utydelig er hva som menes med spisskompetanse i denne sammenheng. Behovet kommunene mener en pasient/bruker har for spesialisthelsetjeneste (spisskompetanse) er ikke alltid det samme som spesialisthelsetjenesten mener. Det kan dermed oppstå konflikter knyttet til hvem som skal definere hva pasienten har behov for. Behovet når pasienten er hjemme og behovet pasienten har når han/hun er innlagt i sykehus kan være forskjellig. Det må etableres flere arenaer der den beste løsningen for pasientene kan diskuteres i fellesskap. Desentralisering til primærhelsetjenesten må samordnes med primærhelsetjenesten i kommunene Pasientmedvirkning Et viktig og sentralt punkt som kan utdypes med nærmere beskrivelse av pasientens/brukerens behovet for informasjon og veiledning som grunnlag for reell medvirkning. 4.3 Samhandling og funksjonsfordeling Tidligere i dokumentet er pasientforløp beskrevet. Det kommer ikke tydelig frem om innholdet i «pasientforløp» og «helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud» er forskjellig. Dersom det er forskjeller bør dette klargjøres. Realisering av samhandlingsreformen beskrives å kreve et systematisk utviklingsarbeid for å etablere en riktig ansvarsdeling, i samarbeid med kommunene. Det er ingen nasjonale føringer for endring i ansvarsdeling utover etablering for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene. Ansvarsdelingen må derfor ta utgangspunkt i den enkeltes behov, og hvor og hvem som er i stand til å gi tilbudet. Ofoten regionråd er for øvrig enig i at samarbeid med kommunene er viktig. Vi mener også at enkelte oppgaver i større grad bør gjøres i spesialisthelsetjenesten, som eksempelvis oppstart av Individuelle planer for å koordinere tjenestene rundt personer som har behov for sammensatte tjenester. 2

27 Tydelig ansvarsdeling mellom regionalt og lokalt behandlingsnivå: Ofoten regionråd forutsetter at utnyttelse av den totale kapasiteten mer effektivt omhandler at pasienter i større grad sendes til det sykehuset som har ledig kapasitet. Ofoten regionråd har fått forståelsen av at kapasiteten innenfor enkelte områder ved UNN Narvik ikke utnyttes godt nok fordi pasientene ikke sendes dit, men står på venteliste for behandling i Tromsø. Dette er samfunnsmessig lite økonomisk, og det er bra om dette endres. Pasienter innen psykisk helse blir utskrevet på tvang utenfor institusjon er i liten grad kanalisert via Distrikt psykiatriske Senter (DPS). Kommunene får disse oppgavene overført uten at det er regulert i lov. Skal vi få til gode samhandlinger er det viktig at utskrivninger gjøres i henhold til rutiner beskrevet i retningslinjer og lovtekst. Samhandlingen betyr også at lokalt DPS må involveres mer. Ikke-pasientsentrert aktivitet har økt i UNN. Dette gir bekymringer over at ønsket om mer effektivitet skal gå utover aktiviteten knyttet til behandling og oppfølging av pasientene. Bra at akutt funksjon skal opprettholdes ved lokalsykehusene! Ofoten regionråd forutsetter at dette også innebærer akutt kirurgisk beredskap. Ofoten regionråd ber om at UNN ivaretar sitt ansvar for å sikre et likeverdig tilbud til den samiske befolkningen og at det utarbeides konkrete handlingsplaner for hvordan de enkelte sykehus ivaretar og utvikler arbeidet med å sikre et likeverdig helsetilbud for den samiske befolkningen. Tydelige regionale funksjoner: Bra med fokus på at pasientene i større grad skal behandles ved sitt lokalsykehus. Reduksjonen i antall senger ved UNN Narvik kan medføre at dette blir vanskelig å gjennomføre. Vi antar at det fremover vil bli behov for flere opphold ved sykehuset i sammenheng med økningen i antall eldre. Styrking av lokalt behandlingsnivå: Funksjonsfordelingen må ikke medføre mer transport for pasientene. Ofoten regionråd mener at det ville vært en fordel om en person ved UNN Narvik koordinerer meldinger og informasjonsutveksling knyttet til utskrivelser med de ansvarlige i hver kommune. Aktiv oppfølging av samhandlingsreformen: Positive forslag. Samhandlingen mellom nivåene skjer først og fremst rundt den enkelte pasient/bruker, og det er denne samhandlingen som må styrkes. Bedre organisatorisk samhandling som ikke reflekteres i praksis hjelper lite. Det er behov for å konkretisere hvordan tjenesteavtaler skal praktiseres. Det er også behov for å avklare hvordan veiledning skal gjennomføres. Ofte vil behovet for veiledning være knyttet til en aktuell pasientsituasjon og hvordan følge opp/håndtere denne. Det er derfor sentralt at det etableres et godt samarbeid mellom de fagansatte rundt de enkelte målgruppene. Bra at innsatsen mot lokalsykehusene skal styrkes. Det er sentralt at prinsipper som påvirker den kommunale helsetjenesten diskuteres med kommunene. Det må avklares hvilke rolle spesialisthelsetjenesten skal ha for pasienter som ønsker å dø hjemme, og hvordan samarbeidet med hjemmetjenesten og kommunens tilbud skal fungere. I dag vet ikke kommunen alltid når sykehuset har vært på besøk og hva de har gjort. 3

28 4.4 Kvalitet Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bygger på den samme kvalitetsforskriften, og et tettere samarbeid rundt kvalitetsforbedring vil med stor sannsynlighet også medføre bedre pasientforløp på tvers av nivåene. Under hovedmålene i kvalitetsstrategien savnes et punkt om hvordan avvik skal følges opp. Kvalitetsindikatorer - et viktig verktøy: Kvalitetsindikatorer er oftest tilpasset store sykehus. Det må derfor tas hensyn til hvordan kvalitetsindikatorene kan tilpasses mindre sykehus. En indikator for UNN Tromsø er ikke nødvendigvis sammenliknbar med UNN Harstad eller UNN Narvik. Bruk av kvantifiserbare data bør ikke i for stor grad benyttes for å måle kvalitet på bekostning av kvalitative data. Det er sentralt at data for å måle kvalitet ved lokalsykehus er tilpasset lokalsykehusenes funksjon. Sammenlikning av en del data mellom store og små sykehus vil kunne gi svar som har mer med hvordan kompetansen utnyttes og ikke for reelle forskjeller i kvalitet. Eksempelvis vil mål på antall pasienter som blir behandlet, være avhengig av at tilbudene ved små sykehus benyttes maksimalt. Dette avhenger blant annet av planleggingen for hvor pasienten skal få tilbud. Kontinuerlig kvalitetsforbedring: Ofoten regionråd støtter her at Narvik kommune ønsker å inngå i et samarbeid på dette området. Narvik er vertskommune for sykehuset i Narvik, mange av de ansatte ved sykehuset bor i Narvik, UNN Narvik er en stor arbeidsplass i kommunen, og det er antakelig fra Narvik de fleste pasientene ved UNN Narvik legges inne fra og skrives ut til. Bedre pasientsikkerhet: Viktig. Det er bra at det er økt fokus på personer som lider av rus og psykiske lidelser. Det er en urovekkende økning i antall personer som får disse lidelsene. Et godt samarbeid med BUP er sentralt for kommunehelsetjenesten. Kommunene har behov for en tydeligere oversikt over hvordan ROP- tjenester fordeles internt etter fradeling fra Nordlandssykehuset. Midler fra Opptrappingsplanen innen rusfeltet må forankres både i kommunen og hos spesialisthelsetjenesten til beste for brukergruppen. Det er behov for bedre samhandling mellom DPS og omkringliggende kommuner. Det må avklares i hvilke grad pasienter skal skrives inn på DPS døgn, hvordan samarbeidet skal gjennomføres for dem som ikke får dette tilbudet, og hvem som kan henvise pasienter til DPS. Mer fokus på pasientopplevd kvalitet: Ofoten regionråd støtter dette tiltaket. 4.5 Utdanning og rekruttering I Ofoten er det en gjennomgående oppfattelse om at rekruttering av leger til sykehuset her har sammenheng med mulighet for utdanning ved UNN Narvik. UNN-Narvik rekrutterer de fleste av sine sykepleiere lokalt, og blant dem som er utdannet ved Høgskolen i Narvik. Ofoten regionråd mener dette er viktige hensyn som må tydeliggjøres og ivaretas fremover for å opprettholde nære og gode spesialisthelsetjenester til befolkningen i Ofoten. Samarbeid med UiT beskrives på flere steder. Det kommer lite frem i dokumentet om hvordan samarbeidet med høgskolene og Universitetet i Nordland er tenkt. 4

29 Ofoten regionråd støtter ellers forslagene som omtales under denne overskriften, men savner noen beskrivelser/strategier som omhandler systematikk og struktur for gjennomføring av aktiviteter. 4.6 Forskning Strategisk basert på forskning: Fokuset på samarbeidet med UIT om forskning som bidrar til bedre diagnostikk støttes. Samarbeid med de andre utdanningsinstitusjonene om helsefagligforskning og mulighetene for kvalitativ forskning som kan støtte kunnskapsbasert praksis bør beskrives. Dette kan også støtte punktene under Styrket og mer helhetlig forskning. Samarbeid om forskning og utvikling (FOU) med de andre utdanningsinstitusjonene bør derfor tydeliggjøres. I strategiperioden bør FOU-aktivitet i større grad også skje ved alle lokalisasjonene til UNN dersom dette ikke ligger som en forutsetning. HiN har eksempelvis høyere nivå på kompetansen tilknyttet sykepleieutdanningen enn de fleste andre høgskolene/universitetene i landet. Det er derfor påfallende at forskning kun beskrives å skje i samarbeid med UiT. For å unngå avhengighet av resultatet av pågående diskusjon om organisering av UiT, HiH, UiN og HiN foreslås en ny formulering under strategiene. Styrket og mer helhetlig forskning: Se punktet over. Økt FOU-aktivitet knyttet til endringer, pasientforløp og kvalitet vil være viktig for å finne ut av hva som gir best effekt. Samarbeid om FOU med og mellom ulike faggrupper vil derfor være viktig. Dette bør tydeliggjøres under strategiene. Forslag til endret formulering: Samarbeid med andre forskningsmiljøer skal videreutvikles og styrkes. Forslag til ny strategi: Forskningen skal ivareta ulike fagområder og i større grad skje på tvers av fagmiljø. 4.7 Teknologi og e-helse Kommunehelsetjenestene tar stadig i bruk ny velferdsteknologi, og muligheter for overføring av informasjon er økende. Imidlertid er det mange av systemene som ikke er kompatible. For å øke samarbeidet og samhandlingen mellom nivå ved hjelp av teknologi, er det sentralt at de verktøyene som tas i bruk er i stand til dette. Det er viktig med en konkretisering av hvordan informasjonsutveksling og samhandling i praksis er tenkt. Det vil være klokt å muliggjøre sending av bilder av sår, utslett, etc. til sykehuset for å få respons for effektiv behandling. Dette vil kunne redusere reise for pasienten/brukeren, og bruke sykehustjenestene på en annen måte. Det forutsetter imidlertid kompatibilitet og at noen kan vurdere og gi tilbakemelding på det som ønskes vurdert. Pasienten kan dermed ivaretas av kommunehelsetjenesten. Dersom UNN kommer til å benytte de nasjonale standardene for velferdsteknologi som er under utvikling, vil dette kunne forenkle samarbeidet med kommunene. 5

30 Kapittel 5. Prioriterte helsetilbud De prioriterte helsetilbudene er ikke helt i overensstemmelse med økningen i antall eldre og personer med rus og psykiske lidelser. Økende antall med demenslidelser, kroniske sykdommer og sammensatte lidelser vil gi økning i behovet for medisinsk utredning og avklaring. Det vil også være store behov for rehabilitering og habilitering. Omtale av hva spesialisthelsetjenesten ser som sin funksjon i forhold til dette kan beskrives. Kommunehelsetjenestene vil fortsatt ha behov for veiledning innenfor rehabilitering, habilitering, geriatri, alderspsykiatri og psykisk helse, samt samarbeid for å gi ungdom med psykiske lidelser det tilbudet de har behov for. Psykiske lidelser og vanskelige situasjoner i stadig større grad er utfordringer som kommunehelsetjenestene må ordne alene, selv om spisskompetansen finnes i spesialisthelsetjenesten. 5.1 Kreftdiagnostikk og -behandling Mål Alle lokalisasjonene vil ha en rolle og funksjon innenfor dette området i fremtiden. Det er uklart om dette er inkludert. Selv om diagnostikk og behandling av sjeldne krefttilfeller bør skje på høyeste nivå, vil mer vanlige krefttilfeller kunne diagnostiseres, behandles og følges opp på et lavere nivå. En kreftpasient bør kunne få behandling nærmest mulig sitt hjem, og å slippe anstrengende transport. Vi har derfor en forventning om at teknologi og aktiviteter som kan understøtte diagnostikk og behandling ved UNN Narvik fortsatt utvikles og nyttiggjøres for å nå mål om likeverdig behandling og pasienten i sentrum. Kommunene er svært fornøyd med det tilbudet og samarbeidet vi har pr i dag, og ønsker gjerne en videreutvikling av dette. Det er uklart om strategiene inkluderer alle lokalisasjonene eller ikke. Dette bør antakelig tydeliggjøres. Forslag: UNN HF skal være ledende innen diagnostikk og behandling av kreft og ha en tydelig og sterk rolle som universitets- og regionssykehus, samt som lokalsykehus. Strategi Forslag om endring av en strategi: Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med høgskoler og universitet i regionen. 5.2 Prehospitale tjenester og mottaksmedisin Ofoten regionråd støtter at UNN HF skal sørge for likeverdige tjenester til befolkningen i opptaksområdet. Vi forutsetter at dette også omhandler likeverdige tjenester for akutt kirurgisk beredskap, som er for lite konkretisert under dette punktet. Kompetansen i mottaket er sentral for å vurdere pasientens behov for videre tjenester, men det er også sentralt at sykehuset har den kompetansen som må til for å behandle og følge opp pasienten. En endring som kan medføre mer transport for pasientene er ikke ønskelig. Vi ser behovet for å beholde generell kirurgi i mottaket, eventuelt som bakvakt. Spesialiseringen til overlegen som har vakt/bakvakt ved akuttmottaket vil kunne påvirke reisevei, hvor raskt behandlingen kan gjennomføres og hvordan pasientene har det mens de venter. Ved UNN Narvik er det nødvendig at akutt kirurgisk beredskap opprettholdes, også for å ivareta fødetilbudet. Strategi Forslag til endring av ordlyd: Sikre pasientene rask vurdering og behandling ved alle lokalisasjoner. 6

31 5.3 Avansert diagnostikk, kirurgi og intervensjon I innledningen omtales medisinsk teknologisk utvikling, men under målet er det kirurgi som nevnes. Det er dermed uklart om hva som egentlig menes. Den teknologiske utviklingen som kan avhjelpe diagnose og behandling av eldre bør i særlig grad styrkes ved lokalsykehusene. Strategi Forslag til endret formulering: Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med høgskoler og universitet. 5.4 Rus og psykiatri Mål Det er sentralt at det utvikles god samhandling i tjenestetilbudet for både barn, unge, voksne og eldre. Strategi Forslag til nye strategier: Utarbeide gode samhandlingsmodeller mellom kommunen og UNN HF innen rus- og psykisk helse. Samhandlingsmodeller skal beskrive tjenestetilbudene for både barn, unge, voksne og eldre. Forslag til endring i formulering: Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med høgskoler og universitet. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd 7

32 Sak HS 30/14 Saksbehandler: Elisabeth Storjord 7. nov 2014 Mediestrategi kommunereformen Bakgrunn: I denne saken drøftes et arbeid med felles mediestrategi for kommunereformen i Ofoten. - Saksopplysninger: I RU 3. oktober 2014 ble følgende anbefalt: RU 19/14 Oppfølging arbeid med kommunestruktur En drøfting av organiseringen av det felles kommunestyremøtet den 17. oktober, samt prosessen videre. Enstemmig anbefaling: Sekretariatet utarbeider forslag til informasjonsstrategi for det videre arbeidet. I Telemarksforskning utredning om kommunestruktur i Ofoten kommer følgende fram: «Dersom kommunene i Ofoten ønsker å gå videre med å jobbe frem mot en eller flere kommunesammenslåinger er det et betydelig arbeid som venter. Å slå sammen kommuner er en krevende prosess, der både politisk og administrativ styring, drift og utvikling skal samkjøres. Dagens kommuner har, etter det vi fornemmer, ulik inngang til en slik prosess. Kommunene bør starte med å skaffe en felles virkelighetsoppfatning om hva man ønsker å oppnå og hvordan en skal komme dit. I dette avsnittet vil vi presentere en mulig modell for vegen videre, og hvordan vi ser for oss fremdriften i en slik prosess. For at vegen videre skal bli vellykket, mener vi at dette avhenger av to kritiske suksessfaktorer; forankring og kommunikasjon. Gode løsninger på disse faktorene er helt avgjørende. Forankring i hver enkelt kommune og kommunestyre er viktig for å komme videre, spesielt de ansatte må involveres. I tillegg er kommunikasjon, både mot kommunene, næringsliv, lokalsamfunn og innbyggere viktig for å oppnå en reell forankring av prosessen i lokalsamfunnet. Kommunikasjons- og informasjonsbehovet er så stort at det bør utarbeides en kommunikasjonsplan tidlig i prosessen.» På denne bakgrunnen legges her fram et forslag til arbeid med kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunestruktur i Ofoten. I planen ligger en forpliktelse for partene til aktivt å ta del i kommunikasjonsarbeidet. Vedlegg: Skisse til kommunikasjonsplan

33 Kommunikasjonsstrategi: Hvordan og hvorfor En kommunikasjonsstrategi må bygge på organisasjonens overordnede strategi Den vil hjelpe oss å realisere visjonen vår Må utvikles i overenkommelse med de menneskene som skal jobbe innenfor dette rammeverket Involvering vil sikre realisering Det må være tett kobling mellom organisasjonens planer og dens strategier Planene er realiseringen av strategien Øker bevisstheten og setter ting i system

34 Kommunikasjonsplanen bør inneholde: Målgruppe Kommunikasjonsmål hva skal vi oppnå? Budskap hva skal vi si og hvordan? Tiltak Avsender/ansvarlig Kanal Når Tid og ressurser Prioritet Budsjett!

35 Eksempel på strategi Handlingsplan Ballangen Visjon Handlingsplan Evenes Budskap Felles kommunikasjonsplan Handlingsplan Narvik Målgruppe Handlingsplan Tjeldsund Handlingsplan Tysfjord

36 SWOT-analyse Fortrinn Muligheter Svakheter Trusler

37 Samarbeidspartnere/ interessenter Formelle rammesettere, interne/eksterne Formelt involverte Kommunene/ Ofoten Regionråd Videreformidlere/kanaler Sluttbruker/målgruppe

38 Samarbeidspartnere/ interessenter Styrer, råd og utvalg som Eldrerådet Ungdomsrådet Osv Nordland fylkeskommune Narvikregionen Næringsforening Futurum og øvrige Kommunale næringsutviklere Distriktssenteret Telemarksforskning.. Formelle rammesettere, interne/eksterne KMD De 5 kommunestyrene Kommunene/ Ofoten Regionråd Videreformidlere/kanaler Egen hjemmeside Facebook Folkemøter Næringskafeer, møter NRNF Lukkede møter med politikere, selskap og organisasjoner Fremover Harstad Tidende NRK Nordland.. Formelt involverte De 5 ordførerne De 5 kommunestyrene. Sluttbruker/målgruppe Innbyggerne i kommunene Næringsaktører Lokalpolitikere..

39 For eksempel: Kommunikasjonsmål Hva skal vi oppnå? Engasjere innbyggerne i arbeidet med ny kommunestruktur Øke kunnskapen og forståelsen av regjeringens føringer for ny kommunestruktur Fremskaffe fakta og bakgrunnsopplysninger Bedre samhandling mellom de 5 kommunene

40 Budskap hva skal vi si og hvordan Visjon

41 Tiltak for hver kommune For eksempel: X antall folkemøter i året Minimum x antall redaksjonelle omtaler i lokalavis/etermedia i året Minimum x antall leserinnlegg/ordet fritt i året Ukentlig oppdatert hjemmeside Oppdatert Facebook-side, minimum x ganger i uka En spørreundersøkelse blant innbyggerne innen xx.20xx Utarbeide fakta- og statistikkbank

42 Handlingsplan et eksempel for Narvik Aktivitet Tidspunkt Kanal Ansvarlig Folkemøte i Narvik 1.Februar 2015 Hjemmesiden og sosiale medier Fremover, NRK Nordland Samfunnskontakt og service Ordføreren i Narvik Redaksjonelt oppslag om folkemøtet 2.Februar 2015 Fremover NRK Nordland Ordføreren i Narvik Samfunnskontakt og service

43 Materiell som trenges: For eksempel: Felles hjemmeside Tilstedeværelse på sosiale medier Profesjonelle bilder Brosjyrer Felles, standard PP-presentasjoner Faktaark

44 Eksempel på intern strategi Kommunikasjon med media er et lederansvar, og skal utøves av ordføreren i hver kommune eller andre som har fått delegert ansvar. Budskapene man kommer med skal være klarerte. Saker som kan være konfliktfylte/prinsipielle, løftes til ordfører, som avgjør hvem som uttaler seg. Mediedekning av enkeltsaker skal så langt det er mulig planlegges, og sakene skal legges inn i kommunens handlingsplan. Alle ansatte har ansvar for å undersøke mulighetene/behovet for mediedekning rundt saker de arbeider med. Samfunn og service er ansvarlig for at sakene blir formidlet inn i handlingsplanen. All mediekontakt skal rapporteres til Ofoten Regionråd

45 Husk budsjett og ressurser!

46 Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 32/ september 2014 Rullering av strategisk næringsplan for Ofoten Forslag til vedtak: Under forutsetning av finansiering vil sekretariatet påbegynne rullering av ny strategisk næringsplan i begynnelsen av 2015 etter skisserte organisasjonsplan. Saksopplysninger: På plannettverksmøte i Ballangen31. okt, kom det mange innspill som setter noen premisser for hvordan vi kan jobbe videre med ny Strategisk næringsplan for Ofoten. Innspillene kom fra administrasjonen i alle kommuner, samt næringsforeningen. Nylig utredet kommunestruktur og den bestilte samfunnsanalysen for Byregionprogrammet, samt oppdatert materiale fra Narvikregionens næringsforening gjør at vi sitter med det aller meste av relevant data for et grunnlag til en ny plan. I tilegg har man Samferdselsanalyser, Olje og gasstrategi ect, som kan danne et stødig bilde av dagens tilstand i regionen. Det fremkom at man bør av ressursmessige grunner følge den gamle planens struktur og arbeidsmåte. Helt ny struktur vil være langt mer omfattende å gjennomføre. Dette betyr at man går i gjennom de strategier og tiltak og ut fra tilgjengelig materiale bestemmer hva nytt som skal inn og hva som evt. beholdes fra den gamle planen. Et av de viktigste elementer i dagens plan er at den er omforent, dvs at innholdet er noe man er enige er viktig for regionen. Enigheten ligger både tverrpolitisk og tverrsektorielt. Prioriteringen av tiltakene har til nå fremstått mer lemfeldige ut fra hva som er mulig å få til finansielt. Foreslått skisse for organisering av arbeidet. Prosjekteier Ofoten regionråd. Styringsgruppe bestående av 3 politikere, representant fra næringsforeningen, kompetansemiljøer og reiseliv. 6 stk Gjennomføring av åpne møter med alle kommuner for å innhente innspill. Gjennomføring av møter med næringsliv.

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Flytting av Norges Brannskole? Norges brannskole utdanner brannkonstabler til kommunenes brannvesen.

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik post@ofotraadet.no 12. august 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.01.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 5. juni 2013 Kl.: 10.00 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 5. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

46/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN JUSTERTE PLANER SOM FØLGE AV MANGLENDE STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET

46/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN JUSTERTE PLANER SOM FØLGE AV MANGLENDE STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl 09.00-15.00 Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer