MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/6 Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg 2/14 13/1175 Virksomhetsoverdragelse Klæbu kommunes hjelpemiddeltjeneste til Klæbu industrier AS 3/14 11/417 Miljørettet helsevern i kommunene - interkommunalt samarbeid 4/14 13/468 Budsjett oversendelse av høringsuttalelser 5/14 13/54 Tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse 6/14 14/3 Åpen post - Utvalg for helse og omsorg Middag kl I møtet blir det presentasjon av Re-/habiliteringstjenesten, og brukerundersøkelsen for Sykehjemmet. Klæbu, Bente Fanavoll Elverum utvalgsleder

2 Sak 1/14 Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 1/14 Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Utvalg for helse og omsorg tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom Side 2 av 9

3 Sak 2/14 Virksomhetsoverdragelse Klæbu kommunes hjelpemiddeltjeneste til Klæbu industrier AS Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Saksbehandler: Margrethe Taule Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 2/14 Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Klæbu kommunestyre vedtar virksomhetsoverdragelse av hjelpemiddeltjenesten til Klæbu industrier AS fra Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale og reforhandle avtalen etter endt avtaleperiode. SAKSUTREDNING Vedlegg Referat fra drøftingsmøte Saksopplysninger De siste par år, med innføringen av samhandlingsreformen, et skarpere fokus på hjemmebaserte tilbud og utviklingen av hjelpemidler, erfares det et økt behov for hjelpemiddelformidling. I dag har Klæbu kommune ansatt en hjelpemiddeltekniker i 60 % stilling, som har ansvar for klargjøring, utlevering, montering, tilpassing og innlevering av hjelpemidler fra NAV og for å betjene korttidsutlån fra det kommunale hjelpemiddellageret. Hjelpemiddelformidlingen er åpen tre dager i uken. Tilbudet oppleves som sårbart både når det er behov for hjelpemidler de dagene lageret er stengt og ved ferieavvikling og sykdom. Lageret som i dag benyttes er lite egnet for formålet da adkomsten er bratt og teknikeren plages av støy fra Klæbu fysikalske institutt i 1. etasje. I 2013 opplevde tjenesteområdet ikke å kunne levere tilfredsstillende tjenester innenfor tilgjengelige ressurser. Med ønske om å styrke og skape et robust og fremtidsrettet tjenestetilbud har det i 2013 vært undersøkt ulike måter å organisere tjenesten på. Saken har vært tatt opp i styringsgruppen for samhandlingsreformen i Trondheimsregionen med tanke på et interkommunalt samarbeid. Et Side 3 av 9

4 Sak 2/14 slikt samarbeid har, av ulike årsaker, ikke ført frem. Det har videre vært vurdert interne løsninger uten at hensiktsmessig løsning er funnet. Det har vært dialogmøter med Klæbu industrier AS som har vist interesse for å overta driften av hjelpemiddelformidlingen i sin helhet. Løsningen som Klæbu industrier AS kan tilby, synes som det beste tilbudet for tjenesten. Klæbu industrier AS kan tilby et arbeidsmiljø for teknikeren, egnete lagerfasiliteter, hjelp med praktisk arbeid på lageret, som renhold, utkjøring og henting av hjelpemidler slik at teknikeren i større grad kan ha fokus på sine primæroppgaver. Klæbu industrier AS har åpen fem dager i uken og noe av utleveringen og akutte henvendelser kan betjenes de dagene teknikeren ikke er på jobb. Det er avholdt to sonderingsmøter med Klæbu industrier AS. Klæbu kommune foreslår at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av dette tjenesteområdet, da dette sikrer den ansattes rettigheter på en god måte, samt at det er en egnet måte å samarbeide på. I h.h.t arbeidsmiljølovens kap. 16 er det avholdt et drøftingsmøte mellom partene og to informasjonsmøter med den ansatte, i forkant og i etterkant av drøftingsmøte. Tillitsvalgte har deltatt på alle møtene. Vedlagt er referat fra drøftingsmøtet. Vurdering Rådmannen er av den oppfatning at en virksomhetsoverdragelse av hjempemiddelformidlingen til Klæbu Industrier AS vil føre til et styrket og mer robust tjenestetilbud som på en god måte kan møte fremtidens økte krav. Økonomiske og administrative konsekvenser Klæbu kommune betaler kr ,- til Klæbu industrier AS. Beløpet dekker lønnskostnadene til tekniker i 60 % stilling og driftsutgifter som drivstoff, utstyr og mindre investeringer av hjelpemidler. Beløpet tilsvarer det vedtatte budsjett for hjelpemiddelformidling i 2014 og overføres hvert år fra helse- og familietjenesten. Helse- og familietjenesten har det videre ansvaret for at Klæbu industrier AS leverer tjenesten i tråd med lov, forskrift og inngåtte avtaler med NAV. Den ansattes arbeidsforhold til Klæbu kommune opphører og blir videreført med de samme rettighetene til Klæbu industrier AS. Side 4 av 9

5 Sak 3/14 Miljørettet helsevern i kommunene - interkommunalt samarbeid Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Saksbehandler: Harald Torske Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 3/14 Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Klæbu kommunestyre vedtar forslaget til interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom kommunene Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Dette gjelder både vertskommuneavtalen med Trondheim kommune som vertskommune og den ettårige samarbeidsavtalen mellom de samme kommuner om disponering av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Sammen vil disse avtalene dekke området miljørettet helsevern i sin helhet inntil reforhandling av vertskommuneavtalen innen SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Oversikt over virksomhetstyper innen miljørettet helsevern i Klæbu Vedlegg 2: Interkommunalt miljørettet helsevern forslag til samarbeid Vedlegg 3: Vertskommuneavtale Vedlegg 4: Samarbeidsavtale Miljørettet helsevern er en lovpålagt oppgave hjemlet i folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Det er gitt en rekke forskrifter om spesielle områder slik som innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av skader og ulykker mv. Dette medfører krav om tilsyn og godkjenning av ulike virksomheter og aktiviteter. De vises til vedlegg over de viktigste virksomhetstyper i vår kommune (vedlegg 1). Da små kommuner har problemer med tilstrekkelig kompetanse innen alle områdene som er omfattet av miljørettet helsevern, har det etter hvert blitt etablert interkommunale løsninger. Styringsgruppen for interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen etablerte for et par år siden en arbeidsgruppe for å vurdere et slikt interkommunalt samarbeid. Gruppen var sammensatt av kommuneoverlegene i de aktuelle kommuner samt en representant fra miljøenheten i Trondheim kommune. Dette resulterte i Interkommunalt miljørettet helsevernforslag til samarbeid ( ) (vedlegg 2). Side 5 av 9

6 Sak 3/14 Dette forslaget ble behandlet av styringsgruppen, og det ble deretter utarbeidet et forslag til vertskommuneavtale om miljørettet helsevern (vedlegg 3). Ved en misforståelse ble denne avtalen utformet slik at den kun gjelder miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Da Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune allerede har vedtatt denne avtalen uten å være oppmerksom på denne misforståelsen, har kommunene etter flere diskusjoner blitt enige om at vi vedtar denne avtalen slik som den er. Da Malvik kommune for tiden har en annen avtale med Trondheim kommune om samarbeid innen miljørettet helsevern, er de ikke med i dette forslaget til avtale. Når Malvik kommunes avtale utløper skal de bli med på den felles avtalen som da skal evalueres og reforhandles. Alle kommuner er da inneforstått med at avtalen skal omfatte hele området miljørettet helsevern. Samtidig med utarbeidelse av forslag til interkommunalt samarbeid søkte Melhus kommune om skjønnsmidler til samarbeid om miljørettet helsevern for de samme kommuner. Bakgrunnen for dette var at en ekstra stilling ved miljøenheten i Trondheim kommune ikke ble ansett å være tilstrekkelig for å dekke hele området miljørettet helsevern i de samarbeidene kommunene. Fylkesmannen har tildelt kr til et slikt samarbeid. Dette vil tilsvare en hel stilling i nesten ett år. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale for bruk av disse skjønnsmidlene (vedlegg 4). Denne avtalen er utformet slik at den dekker hele området miljørettet helsevern, og sammen vil derfor verstkommuneavtalen og samarbeidsavtalen være tilstrekkelig for Klæbu kommune til å dekke hele området miljørettet helsevern inntil reforhandling av vertskommuneavtalen. Økonomiske og administrative konsekvenser Utgiftene til dette interkommunale samarbeidet fordeles forholdsmessig etter folketallet 1. januar det aktuelle året. For tiden vil ca 22 % av utgiftene måtte dekkes av Klæbu kommune. Lønnskostnader mm vil for en stilling utgjøre ca kr. 1 million. Klæbu kommunes andel blir derfor ca kr Det kan ikke påregnes at det blir tilsatt noen før tidligst sommeren Merkostnadene finansieres ved at kommuneoverlegestillingen i Klæbu reduseres fra 60 til 40 % fra Miljøenheten i Trondheim skal utarbeide rapporter o.l. Den avsluttende saksbehandlingen blir foretatt i den enkelte kommune. I vår kommune er kommuneoverlegen saksbehandler for saker innen miljørettet helsevern. Den aktuelle fagperson ved miljøenheten i Trondheim vil ha behov for kontorplass i rådhuset noen dager i året. Dette skulle ikke by på noen problemer da kommuneoverlegens kontor er ledig 3 dager i uken. Side 6 av 9

7 Sak 4/14 Budsjett oversendelse av høringsuttalelser Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Saksbehandler: Daniel Kvisten Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 4/14 Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Høringsuttalelser Saksopplysninger Formannskapet har i møte gjennomgått, lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Høringsuttalelsene videresendes de respektive utvalg som informasjon. Side 7 av 9

8 Sak 5/14 Tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/14 Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Utvalg for helse og omsorg tar rådmannens gjennomgang om tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Interpellasjon fra Efia Marie Damba datert 14. juni 2013 Ordførerens svar på interpellasjonen i kommunestyret 20. juni 2013 Saksopplysninger Kommuneoverlege Harald Torske vil i møtet gjennomgå temaet med bakgrunn i svar på interpellasjonen og fra arbeidet med folkehelseplanen, og faglige vurderinger fra dette arbeidet. Side 8 av 9

9 Sak 6/14 Åpen post - Utvalg for helse og omsorg Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 6/14 Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema Det er ikke meldt saker under åpen post. Side 9 av 9

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/6-1 Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling Utvalg for helse og omsorg tar referater og meldinger til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom Sett inn saksutredningen over denne linja

11 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HO Utvalg for helse og omsorg Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 13/ RÅD/STAB/STØ/SLI /13 Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den / RÅD/STAB/STØ/SLI U63 & /13 Securitas Salgs-/skjenkekontroll utført / RÅD/STAB/STØ/SLI U /13 Klæbu kommune v/roald Klausen Svar - Søknad om skjenkebevilling / RÅD/STAB/STØ/SLI U /13 Red & Black Trondheim v/tore Jensen Svar - Søknad om ambulerende skjenkebevilling / RÅD/STAB/STØ/SLI /13 Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den / RÅD/STAB/STØ/TKV 9457/13 Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den / HELS/OMS//RYR H /13 Helsedirektoratet Avslag på søknad om tilskudd aktivitet eldre- og seniorsentra 13/ RÅD/RÅD/SLI U63 & /13 Securitas AS Rapport fra salgs-/skjenkekontroll / RÅD/STAB/STØ/SLI U63 &06 28/14 Securitas AS Rapport fra salgs-/skjenkekontroll utført / RÅD/STAB/STØ/SLI U63 104/14 Øvre Nidelven kammerskor Svar - Søknad om skjenkebevilling

12 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HO Utvalg for helse og omsorg Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Margrethe Taule Arkiv: 289 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/ Virksomhetsoverdragelse Klæbu kommunes hjelpemiddeltjeneste til Klæbu industrier AS ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling Klæbu kommunestyre vedtar virksomhetsoverdragelse av hjelpemiddeltjenesten til Klæbu industrier AS fra Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale og reforhandle avtalen etter endt avtaleperiode. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Referat fra drøftingsmøte Saksopplysninger De siste par år, med innføringen av samhandlingsreformen, et skarpere fokus på hjemmebaserte tilbud og utviklingen av hjelpemidler, erfares det et økt behov for hjelpemiddelformidling. I dag har Klæbu kommune ansatt en hjelpemiddeltekniker i 60 % stilling, som har ansvar for klargjøring, utlevering, montering, tilpassing og innlevering av hjelpemidler fra NAV og for å betjene korttidsutlån fra det kommunale hjelpemiddellageret. Hjelpemiddelformidlingen er åpen tre dager i uken. Tilbudet oppleves som sårbart både når det er behov for hjelpemidler de dagene lageret er stengt og ved ferieavvikling og sykdom. Lageret som i dag benyttes er lite egnet for formålet da adkomsten er bratt og teknikeren plages av støy fra Klæbu fysikalske institutt i 1. etasje. I 2013 opplevde tjenesteområdet ikke å kunne levere tilfredsstillende tjenester innenfor tilgjengelige ressurser. Med ønske om å styrke og skape et robust og fremtidsrettet tjenestetilbud har det i 2013 vært undersøkt ulike måter å organisere tjenesten på. Saken har vært tatt opp i styringsgruppen for samhandlingsreformen i Trondheimsregionen med tanke på et interkommunalt samarbeid. Et slikt samarbeid har, av ulike årsaker, ikke ført frem. Det har videre vært vurdert interne løsninger uten at hensiktsmessig løsning er funnet. Det har vært dialogmøter med Klæbu industrier AS som har vist interesse for å overta driften av hjelpemiddelformidlingen i sin helhet. Løsningen som Klæbu industrier AS kan tilby, synes som det beste tilbudet for tjenesten. Klæbu industrier AS kan tilby et arbeidsmiljø for teknikeren, egnete lagerfasiliteter, hjelp med praktisk arbeid på lageret, som renhold,

14 utkjøring og henting av hjelpemidler slik at teknikeren i større grad kan ha fokus på sine primæroppgaver. Klæbu industrier AS har åpen fem dager i uken og noe av utleveringen og akutte henvendelser kan betjenes de dagene teknikeren ikke er på jobb. Det er avholdt to sonderingsmøter med Klæbu industrier AS. Klæbu kommune foreslår at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av dette tjenesteområdet, da dette sikrer den ansattes rettigheter på en god måte, samt at det er en egnet måte å samarbeide på. I h.h.t arbeidsmiljølovens kap. 16 er det avholdt et drøftingsmøte mellom partene og to informasjonsmøter med den ansatte, i forkant og i etterkant av drøftingsmøte. Tillitsvalgte har deltatt på alle møtene. Vedlagt er referat fra drøftingsmøtet. Vurdering Rådmannen er av den oppfatning at en virksomhetsoverdragelse av hjempemiddelformidlingen til Klæbu Industrier AS vil føre til et styrket og mer robust tjenestetilbud som på en god måte kan møte fremtidens økte krav. Økonomiske og administrative konsekvenser Klæbu kommune betaler kr ,- til Klæbu industrier AS. Beløpet dekker lønnskostnadene til tekniker i 60 % stilling og driftsutgifter som drivstoff, utstyr og mindre investeringer av hjelpemidler. Beløpet tilsvarer det vedtatte budsjett for hjelpemiddelformidling i 2014 og overføres hvert år fra helse- og familietjenesten. Helse- og familietjenesten har det videre ansvaret for at Klæbu industrier AS leverer tjenesten i tråd med lov, forskrift og inngåtte avtaler med NAV. Den ansattes arbeidsforhold til Klæbu kommune opphører og blir videreført med de samme rettighetene til Klæbu industrier AS.... Sett inn saksutredningen over denne linja

15 Klæbu kommune Rådmannen Møtereferat - Drøftingsmøte Tidspunkt: 9. desember 2013 Sted: Møterom 241 Til stede: Kopi til: Børge Hergren, Klæbu Industrier AS Stein Svarlien, Klæbu Industrier AS Rådmann Olaf Løberg Kommunalsjef Ole Folland Enhetsleder Margrete Taule Fagforbundet Ingvar Sund HR-rådgiver Kirsten Øyås Berg Møtedeltakerne Referent: Kirsten Øyås Berg Saks- og dok.nr. Arkivkode Dato 13/ Virksomhetsoverdragelse Klæbu kommunes hjelpemiddelsentral til Klæbu industrier AS Virksomhetsoverdragelsen skjer etter politisk behandling og vil gjelde fra Rådmannen gikk igjennom Arbeidsmiljølovens kap. 16. Partene er enig om at det foreligger en virksomhetsoverdragelse i hht 16-1 Agenda for møte følger gjennomgang av 16 5: a) Grunnen til overdragelsen Klæbu Industrier AS kan tilby et arbeidsmiljø, slik at den ansatte slipper å være alene. Høyere servicegrad, pga av at åpningstiden utvides for denne tjenesten. Lagerkapasitet for hjelpemidler er også større. Bedre muligheter for reparasjon av utstyr. b) Fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen Tidspunkt for overdragelsen skjer fra Behandles først i formannskap og kommunestyret i januar/februar 2014.

16 c) De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne Arbeidsgiverforholdet for arbeidstaker opphører for Klæbu kommune, og overdras til Klæbu Industrier AS. Arbeidstakeren beholder medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og pensjonsordningen videreføres hos Klæbu Industrier AS. d) Endringer i tariffavtaleforhold Klæbu Industrier AS har ingen tariffavtale, og at bestemmelsen om 16.2 ble gjennomgått i møtet. e) Planlagte tiltak overfor arbeidstakerne Klæbu Industrier AS ønsker at arbeidstakeren blir innlemmet i deres daglige arbeidsmiljø, og får funksjon som en arbeidsleder. Dagens arbeidsoppgaver vil bli overført og arbeidstakeren får fullt ansvar for oppdatering og kurs med Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag. f) Reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter Arbeidsmiljølovens 16 3 og 16 4 og 16 7 ble opplest i møtet. Det avtales informasjonsmøte med arbeidstakeren, enhetsleder Margrete Taule og Fagforbundet m/ Ingvar Sund den kl 09:

17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Torske Arkiv: G00 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/417-8 Miljørettet helsevern i kommunene interkommunalt samarbeid ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling Klæbu kommunestyre vedtar forslaget til interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom kommunene Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Dette gjelder både vertskommuneavtalen med Trondheim kommune som vertskommune og den ettårige samarbeidsavtalen mellom de samme kommuner om disponering av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Sammen vil disse avtalene dekke området miljørettet helsevern i sin helhet inntil reforhandling av vertskommuneavtalen innen ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Oversikt over virksomhetstyper innen miljørettet helsevern i Klæbu Vedlegg 2: Interkommunalt miljørettet helsevern forslag til samarbeid Vedlegg 3: Vertskommuneavtale Vedlegg 4: Samarbeidsavtale Miljørettet helsevern er en lovpålagt oppgave hjemlet i folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Det er gitt en rekke forskrifter om spesielle områder slik som innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av skader og ulykker mv. Dette medfører krav om tilsyn og godkjenning av ulike virksomheter og aktiviteter. De vises til vedlegg over de viktigste virksomhetstyper i vår kommune (vedlegg 1). Da små kommuner har problemer med tilstrekkelig kompetanse innen alle områdene som er omfattet av miljørettet helsevern, har det etter hvert blitt etablert interkommunale løsninger. Styringsgruppen for interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen etablerte for et par år siden en arbeidsgruppe for å vurdere et slikt interkommunalt samarbeid. Gruppen var sammensatt av kommuneoverlegene i de aktuelle kommuner samt en representant fra miljøenheten i Trondheim kommune. Dette resulterte i Interkommunalt miljørettet helsevern- forslag til samarbeid ( ) (vedlegg 2). Dette forslaget ble behandlet av styringsgruppen, og det ble deretter utarbeidet et forslag til vertskommuneavtale om miljørettet helsevern (vedlegg 3). Ved en misforståelse ble denne avtalen utformet slik at den kun gjelder miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Da Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune allerede har vedtatt denne avtalen uten å være oppmerksom på denne misforståelsen, har kommunene etter flere diskusjoner blitt

18 enige om at vi vedtar denne avtalen slik som den er. Da Malvik kommune for tiden har en annen avtale med Trondheim kommune om samarbeid innen miljørettet helsevern, er de ikke med i dette forslaget til avtale. Når Malvik kommunes avtale utløper skal de bli med på den felles avtalen som da skal evalueres og reforhandles. Alle kommuner er da inneforstått med at avtalen skal omfatte hele området miljørettet helsevern. Samtidig med utarbeidelse av forslag til interkommunalt samarbeid søkte Melhus kommune om skjønnsmidler til samarbeid om miljørettet helsevern for de samme kommuner. Bakgrunnen for dette var at en ekstra stilling ved miljøenheten i Trondheim kommune ikke ble ansett å være tilstrekkelig for å dekke hele området miljørettet helsevern i de samarbeidene kommunene. Fylkesmannen har tildelt kr til et slikt samarbeid. Dette vil tilsvare en hel stilling i nesten ett år. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale for bruk av disse skjønnsmidlene (vedlegg 4). Denne avtalen er utformet slik at den dekker hele området miljørettet helsevern, og sammen vil derfor verstkommuneavtalen og samarbeidsavtalen være tilstrekkelig for Klæbu kommune til å dekke hele området miljørettet helsevern inntil reforhandling av vertskommuneavtalen. Økonomiske og administrative konsekvenser Utgiftene til dette interkommunale samarbeidet fordeles forholdsmessig etter folketallet 1. januar det aktuelle året. For tiden vil ca 22 % av utgiftene måtte dekkes av Klæbu kommune. Lønnskostnader mm vil for en stilling utgjøre ca kr. 1 million. Klæbu kommunes andel blir derfor ca kr Det kan ikke påregnes at det blir tilsatt noen før tidligst sommeren Merkostnadene finansieres ved at kommuneoverlegestillingen i Klæbu reduseres fra 60 til 40 % fra Miljøenheten i Trondheim skal utarbeide rapporter o.l. Den avsluttende saksbehandlingen blir foretatt i den enkelte kommune. I vår kommune er kommuneoverlegen saksbehandler for saker innen miljørettet helsevern. Den aktuelle fagperson ved miljøenheten i Trondheim vil ha behov for kontorplass i rådhuset noen dager i året. Dette skulle ikke by på noen problemer da kommuneoverlegens kontor er ledig 3 dager i uken.... Sett inn saksutredningen over denne linja

19 Regelverk Virksomhetstype Antall Tilsyns -klasse Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Enheter Grunnskoler 3 -Tanem oppvekstsenter (barneskole) -Sørborgen skole(barneskole) -Klæbu ungdomsskole Barnehager - Kommunale - Private 6 -Hesteskoen -Sentrum -Sletten -Sletten Grindvollen -Sletten - Rydland -Tanem 4 -Betel barnehage -Jonettaplassen -Knærten Friluftsbarnehage -Tussestua familiebarnehage Lov om vern mot tobakkskader Lov om folkehelsearbeid. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om skadedyr - bekjempelse Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om vannforsyning og drikkevann Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksom Restaurant og serveringssteder 4 -Millano -La Vida -Kantine Klæbu rådhus -Gjenvollhytta -Vassfjellet skisenter? - LilleVille Boblebad 1 -Selli Rehab.senter Basseng /svømmeanlegg Alle bygg m/inventar Ulike transportmidler Avfallsplasser, kloakkanlegg, friluftsområder mm Vannverk 2 -Selli Rehab.senter -Kulturhuset Klæbu kommune -Der hvor Klæbu kommune er eier eller bruker av bygning,innretning mv -Klæbu kommunale vannverk Frisørsalonger 2 -Strøket Frisør avd. Salong Fashion -Strøket Frisør AS

20 het Lov om strålevern og bruk av stråling. Forskrift om strålevern og bruk av stråling Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om miljørettet helsevern (http://www.klif.n o/tema/stoy/-- MENY/Veiviser-tilstoyregelverket/ Lov om folkehelsearbeid Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Lov om folkehelsearbeid Forskrift om miljørettet helsevern Forebygging av legionellasmitte en veiledning (FHI Vannrapport 118) Solarier. Solstudioer. 3 -Strøket Frisør avd Salong Fashion -Strøket Frisør AS - MegaSun? Radon -Barnehager og skoler ( se under Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv) -Kommunale utleiebygg -Kommunale arbeidsplasser - Klæbu kommunale vannverk (drikkevann) Campingplasser 1 -Nidelven camping Støy Avløpsanlegg, anlegg for avfall og gjenvinning Lagring/spredning av slam Forebygging av legionellasmitte Gjelder ulike viksomheter, bygg, aktiviteter mm Ostangen renseanlegg Bromstadtrøa renseanlegg Brøttem renseanlegg Deponi Nideng Dusjer og boblebad ved kommunale bygg. Oversikt over andre viksomheter med muligheter for legionellasmitte : -Selli rehab.senter

21 Lov om folkehelsearbeid Forskrift om miljørettet helsevern Miljø- og helsekrav. Biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljølfaktorer med negativ innvirkning på helsen Gjelder private og offentlige virksomheter og eiendommer - (se merknader til forskriftens 2 om virkeområder)

22 Vedlegg 2 Interkommunalt miljørettet helsevern Forslag til samarbeid. Det vises til tidligere arbeid med å etablere et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim innen miljørettet helsevern. Forslaget fra arbeidsgruppen miljørettet helsevern er vurdert av arbeidsgruppa og styringsgruppa for interkommunalt samarbeide i Trondheimsområdet.Arbeidsgruppa for miljørettet helsevern har blitt bedt om å komme tilbake til styringsgruppa med et forslag til hvordan interkommunalt miljørettet helsevern kan startes med tilførsel av 1 årsverk til Miljøenheten i Trondheim kommune. Malvik kommune har for tiden og inntil avtale om leie av lege i 40% stilling innen fagområdet miljørettet helsevern. De vil derfor ikke være med på den foreslåtte ordning før etter dette tidspunkt. Det betyr at fra oppstart og inntil er det kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal som skal benytte seg av og finansiere den økte ressursen på 1 årsverk ved Miljøenheten i Trondheim kommune. Etter dette tidspunkt ønsker Malvik kommune å bli faset inn i ordningen på samme vilkår som de øvrige kommunene. Det foreslås en evaluering av samarbeidet våren Denne evaluering vil avklare behovet for ressurstilgang når ordningen utvides fra 3 til 4 kommuner. Arbeidsgruppen har følgende forslag: Utgiftene til og bruk av stillingen fordeles mellom kommunene i samsvar med innbyggerantallet pr. 1 jan. det aktuelle året. Bruken vil omfatte tid til tilsyn, rapportskriving, møter mm. For tiden vil fordeling bli omtrent som følger: o Klæbu kommune (ca 6000 innbyggere) : 22% o Midtre Gauldal kommune (ca 6000 innbyggere): 22% o Melhus kommune (ca 16000) innbyggere: 56% Det tilsettes en kvalifisert person ved Miljøenheten ved Trondheim kommune i 1/1 stilling. Denne personen har fast kontor på samme sted. Utgiftene til leie av kontor med utstyr, reise mm fordeles som ovenfor og kommer i tillegg til lønnsutgiftene. Disse utgiftene beregnes av Trondheim kommune og bli med i den enkelte kommunes budsjett. Utgiftene forskutteres av Trondheim kommune og refunderes etter nærmere avtale. Arbeidsgruppen for mijørettet helsevern mener fortsatt at en hel stilling ikke vil dekke det behovet kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal har for kompetanse innen miljørettet helsevern. Det må derfor hvert år planlegges hvilke oppgaver som skal gjennomføres. Det første året har vi blitt enige om at området miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal prioriteres. Det forutsettes at hver kommune har en tilsynsplan over aktuelle objekter innen området. Hvis ikke blir den første oppgaven i det interkommunale samarbeidet å lage en slik plan. Personen som tilsettes i stillingen skal være den ved Miljøenheten som har kontakt med den aktuelle kommune, og det vil i hovedsak være med kommunelegen for miljørettet helsevern. Møtefrekvens og tema avtales med den enkelte kommune. I tillegg vil det bli opprettet kontaktmøter mellom alle kommunelegene og Miljøenheten.

23 Saksbehandling vil bli gjennomført i hver enkelt kommune av lokal saksbehandler, i hovedsak kommunelegen. Kommunen må også stille med en person ved tilsynsbefaringer. Oppgaven til Miljøenheten vil være å lage tilsynsrapporter ol som brukes i den avsluttende saksbehandling. Det er meningen at hele kompetansen ved Miljøenheten skal kunne benyttes av kommunene. I den grad den tilsatte person må bruke kompetansen til andre i Miljøenheten må tidsbruken avregnes i forhold til den fordeling hver enkelt kommune har. Det lages et forslag til avtale mellom de samarbeidende kommune. Klæbu Harald Torske Kommuneoverlege Klæbu

24 Vedlegg 3 VERTSKOMMUNEAVTALE om miljørettet helsevern i Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner med Trondheim som vertskommune. Malvik kommune trer inn i avtalen fra Før Malvik trer inn i avtalen, må avtalen evalueres og omfanget reforhandles. Avtalen omfatter: Folkehelselovens 8 andre ledd jf Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v 25. I tillegg folkehelseloven 12 for så vidt gjelder opplysningsplikt innenfor miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Folkehelseloven 8. Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 25. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Avtalen omfatter deltagelse ved tilsyn med skoler og barnehager i den hensikt å bistå samarbeidskommunen med faglige råd, tilsynsrapporter og lignende. For å kunne gjennomføre tilsynsoppgaver delegeres myndighet etter folkehelselovens 12 Opplysningsplikt, til vertskommunen for så vidt gjelder opplysninger om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Avtalen omfatter ikke Vedtaksmyndighet, vedtaksoppfølging, eller formell saksbehandling ut over å skrive rapporter fra tilsyn. Styringsform og organisering

25 1. Vertskommune: Trondheim kommune. 2. Interkommunal funksjon i henhold til komumunelovens 28 1a, jfr 28 1b, delegert fra rådmannen i Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner til rådmannen i vertskommunen Trondheim ved at kommunestyret selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen jf kommuneloven 28-1b nr 3. To samarbeidsutvalg 1. Administrativt utvalg a. Deltakere: Styringsgruppen for interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i kommunegruppen for Trondheimsområdet. Enhetsleder for miljøenheten i Trondheim kommune b. Oppgaver: er ansvarlig for evalueringer ihht denne avtalen, drøfter økonomi Tar opp uenighet kommunene imellom. 2. Faglig utvalg a. Deltakere: Kommuneoverlegene fra hver kommune. Fagleder for miljørettet helsevern i Trondheim kommune, og hovedkontakt for Trondheim kommune. Oppgaver: Prioritere oppgaver i kommende periode, diskutere faglige utfordringer og felles vurderinger innen miljørettet helsevern. b. Uenighet: Saken løftes til Administrativt utvalg. Omfang Trondheim kommune skal yte tjenester innenfor rammen av et årsverk til Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Fordelingen kommer fram av oppstillingen nedenfor. En person i vertskommunen skal være hovedkontakt for nabokommunene. Økonomi Grunnlaget for kommunenes delbetaling er prosentvis andel ut fra innbyggertallet i hver enkelt kommune ved siste årsskifte. Per er fordelingen slik: Klæbu (5 939); 22 % Melhus (15679); 56% Midtre Gauldal(6 266); 22%% Betalingen skal dekke lønn, sosiale utgifter (27%), indirekte kostnader (30%), samt direkte kostnader knyttet til den enkelte kommune. Arbeidssted

26 Den gjeldende kommune må stille arbeidsplass og nett-tilgang til disposisjon. Arkiveringsverdige dokumenter som utarbeides i vertskommunen skal arkiveres i samarbeidskommunens saksbehandlingssystem. Uenighet Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger mellom partene før den evt bringes inn for de ordniære domstolene. Som verneting vedtas Sør-Trøndelag tingrett. Avtaleperiode Avtalen trer i kraft fra Avtalen kan sies opp med 1 års oppsigelse. Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves reforhandlet med 3 måneders varsel. Trondheim, Trondheim kommune Klæbu kommune Malvik kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune

27 Vedlegg 4 SAMARBEIDSAVTALE Disponering av skjønnsmidler til samarbeid om miljørettet helsevern mellom Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner og Miljøenheten i Trondheim kommune. Det vises til vertskommuneavtale om miljørettet helsevern i Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner med Trondheim som vertskommune. Denne samamarbeidsavtalen utvider vertskommuneavtalen til å omfatte de her anførte fagområder, og spesifiserer finasinering av utvidelsen. Øvrige forhold nevnt i vetskommuneavtalen gjelder også samarbeidsavtalen her. Avtalen gjelder i ett år fra iverksettingsdato. Avtalen omfatter: Folkehelselovens 8 andre ledd jf. forskrift om miljørettet helsevern. I tillegg folkehelseloven 12 for så vidt gjelder opplysningsplikt innenfor miljørettet helsevern. Folkehelseloven 8: Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes. Forskrift om miljørettet helsevern: 6. Tilsyn og virkemidler Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i folkehelselovens kapittel 3. Omfang Miljøenheten i Trondheim kommune skal innenfor rammen av kr yte likeverdige tjenester til Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner. Økonomi Kr er etter søknad til Fylkesmannen tildelt Melhus kommune som skjønnsmidler. Søknad og tildelingsbrev ligger som vedlegg til denne avtalen. Den tildelte sum overføres i sin helhet til Miljøenheten fra Melhus kommune ved iverksetting av avtalen. Miljøenheten fører særskilt regnskap med bruken av midlene, og utleverer regnskap og aktivitetsrapport til Melhus kommune. Melhus kommune rapporterer bruken av midlene til Fylkesmannen. Trondheim, Trondheim kommune Klæbu kommune

28 Melhus kommune Midtre Gauldal kommune

29 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Daniel Kvisten Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/ Budsjett oversendelse av høringsuttalelser ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Høringsuttalelser Saksopplysninger Formannskapet har i møte gjennomgått, lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Høringsuttalelsene videresendes de respektive utvalg som informasjon.... Sett inn saksutredningen over denne linja

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/54-22 Tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling Utvalg for helse og omsorg tar rådmannens gjennomgang om tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Interpellasjon fra Efia Marie Damba datert 14. juni 2013 Ordførerens svar på interpellasjonen i kommunestyret 20. juni 2013 Saksopplysninger Kommuneoverlege Harald Torske vil i møtet gjennomgå temaet med bakgrunn i svar på interpellasjonen og fra arbeidet med folkehelseplanen, og faglige vurderinger fra dette arbeidet.... Sett inn saksutredningen over denne linja

55

56

57

58 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/3-1 Åpen post - Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema Det er ikke meldt saker under åpen post.

59 Tom side

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.25

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.25 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.01.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18.25 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, møterom 241 Møtedato: 05.02.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Eldrerådet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.01.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 17.01.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, epost)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:55

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:55 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:30 Slutt: 18:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Karlsen, Bente

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241 Møtedato: 06.03.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 16:00 Slutt: 17:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Hva er miljørettet helsevern? Hvorfor behov for å systematisere arbeidsoppgavene? Stor

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Sak 20/17 MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.09.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Unntatt offentligheten

Unntatt offentligheten Unntatt offentligheten Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

til S. Land kommunestyre

til S. Land kommunestyre Informasjon til S. Land kommunestyre 13.02.17 Interkommunalt selskap for: Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Nordre Land kommune Gran kommune fra 01.01.13 - overgangsordning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.09.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:35

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.09.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.09.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:35 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.25

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.25 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: 16.30 Slutt: 18.25 Til stede på møtet Medlemmer: Fung. utvalgsleder Bente Fanavoll

Detaljer

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 16.30 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Fung. utvalgsleder Geir Liang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:05

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Slutt: 17:05 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.12.2016 Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Alf Steinar Tømmervold,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.06.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk Lysbilde 1 Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre

Detaljer

Spira kulturhus Flekkefjord

Spira kulturhus Flekkefjord 12.01.2016 Spira kulturhus Flekkefjord Folkehelseloven: 8: MHV omfatter de faktorer som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske,

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 202017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Stefan Løvsletten Kommuneoverlege Kommunestyremøte NLK 23.10.12 Lov om Folkehelse Tidligere Lov om kommunehelsetjenesten ble fra 1/1-12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Karlsen, Bente

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.10.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.10.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.10.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Geir Liang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 09.20 Slutt: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 13.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 13.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 11.25 Slutt: 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 17.01.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 Tid: 16:30 Slutt: 19:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16:00 Slutt: 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.03.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 18:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Karlsen, Bente

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.10.2014 Tid: 16:30 Slutt: 20:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V.

RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. Lathari- området sett fra en campingplass 23.05.14 / KRTO 1 Innholdsfortegnelse: Innhold 1. Innledning... 3 2. Lovverk og delegasjoner...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Klæbu kommune MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 14:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2014 Tid: 16:00 Slutt: 19:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer