MØTEINNKALLING Eldrerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Eldrerådet"

Transkript

1 Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, møterom 241 Møtedato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Eldrerådet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 12/631 Eldrerådet - Regnskap 2013/Budsjett /14 11/539 Årsmelding 2013 for eldrerådet 3/14 14/1 Åpen post - Eldrerådet Klæbu, Einar Skei leder

2 Sak 1/14 Eldrerådet - Regnskap 2013/Budsjett 2014 Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 1/14 Eldrerådet Eldrerådet godkjenner fremlagte regnskap for 2013 og forslag til budsjett for SAKSUTREDNING Vedlegg Regnskap 2013 / Budsjett 2014 Side 2 av 4

3 Sak 2/14 Årsmelding 2013 for eldrerådet Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2/14 Eldrerådet Eldrerådet tar fremlagte årsmelding for 2013 til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Årsmelding for Side 3 av 4

4 Sak 3/14 Åpen post - Eldrerådet Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema - Møteplan for 2014 drøftes - Saker til kommunestyret - Pressemelding fra pensjonistforbundet - Aktivitetsdagen 10.mai - Saksliste og protokoll fra utvalg for helse og omsorgs møte se vedlegg - Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan for Prestegårdskrysset overs. pr. e-post Side 4 av 4

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Eldrerådet - Regnskap 2013/Budsjett 2014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Eldrerådet godkjenner fremlagte regnskap for 2013 og forslag til budsjett for ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Regnskap 2013 / Budsjett Sett inn saksutredningen over denne linja

6

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/539-8 Årsmelding 2013 for eldrerådet ::: Sett inn innstillingen under denne linja Eldrerådet tar fremlagte årsmelding for 2013 til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING Vedlegg Årsmelding for Sett inn saksutredningen over denne linja

8 Klæbu kommune Eldrerådet ÅRSMELDING 2013 Eldrerådets medlemmer 2013: Klæbu Pensjonistforening: Einar Skei Randi Berg Kåre Haugen Formannskapet: Ole Horgøyen Utvalg for Helse og omsorg: Arne Jan Eggan Varamedlemmer: Ove Lysklett Sturla Sæter Ingrid Lysklett Efia Marie Damba Randi Villmo Eldrerådet har avholdt møter: 6/2, 24/4, 28/2, 30/10 og 4/12. Følgende saker er behandlet: Byggeprosjekter: o Sentrumstomta. Eldrerådet har tidligere sendt brev til Build Group AS v/ Roger Grindflaten og fremmet et ønske om at det legges til rette for et seniorkollektiv i bygget på sentrumstomta. Eldrerådet har mottatt positiv tilbakemelding. Senere deltok Ann Kristin Ulstad HAW Entreprenør og orienterte om byggeplanene, og Eldrerådet fikk fremmet ønske om at det legges til rette for et seniorkollektiv i dette bygget. Eldrerådet har også fremmet et ønske om at legekontoret flyttes til dette bygget. o Andre prosjekter tatt til orientering. Barnehage på Tanem Flatheim. Haugamyra Park

9 Kurs/Opplæring o Arne Jan Eggan og Einar Skei deltok på dag-konferanse 7. juni på Quality Hotel, Tiller. Sør-Trøndelag fylkeskommunes Eldreråd sto som arrangør. Tema var: «Vold mot eldre», Verdihetsgarantien og Lyst på Livet. Saker til kommunestyret. o Omsorgsplan. Drøftet og tatt til orientering. o Prestegårdskrysset. Eldrerådet fremmet et ønske om redusert antall veikryss. o Budsjett o Andre saker er tatt til orientering. Tirsdagskaffen. o Saken er ta opp i Eldrerådet i flere møter. Eldrerådet har sett på dette som en virksomhet som ikke hører hjemme under rådets ansvarsområde. I et møte med Friviligsentralen, ble det vedtatt at fra overtar Friviligsentralen ansvaret for Tirsdagskaffen, med de samme deltakerne som tidligere. o Tirsdagskaffen har på konto kr. 9210,40 ved utgangen av Pengene er oppsparte midler. Regnskap er ikke underlagt revisjon. Andre tema som Eldrerådet har fått orientering om: o FYSAK v/ Thor Eivik o Status ved sykehjemmet v/ leder Tommy Kvernø. o Frisklivsentral v/ Helsesjef Harald Torske. o Opplæring om demens v/torill Moe. Aktiv aldring. o 10. mai ble markert med turmarsj rundt sentrum. Det var også lagt inn en spørrekonkurranse. Premie for beste besvarelse ble utdelt på møte i Pensjonistforeningen i Betel. Eldres dag: o Eldres dag ble markert 1. oktober med gudstjeneste i kirken, og middag og underholdning i Kulturhuset. Dagens hovedtaler var Sigmund Kveli. Regnskap. o Regnskap legges ved årsmeldingen.

10 INNTEKTER Tilskudd fra kommunen kr Egenandel Eldres dag. Kr 150,- x 68 kr Gaver Pluss/Minus Sum kr UTGIFTER Støtte til lag /forening kr Støtte til aktivitetsdagen kr Blomster Eldres dag kr Lys og Servietter Eldres adg kr Taler Eldres dag kr Kulturskolen Eldres dag kr Dansegruppe m/vik kr Kopieringspappir kr Lyd Eldres dag kr Distribusjon. Damekoret kr Bløtkaker m.m.eldres dag. Prix kr Kaker til sykehjemmet Eldres dag kr Musikk Eldres dag kr Minneralvann Eldres dag kr Kaffe og kaker til dugnadsgjengen kr Servietter, Telys. Eldres dag kr Middag Eldres dag kr Juleplanter til sykehjemmet kr Kurs kr Kontanter til kommunen kr Sum kr kr - Einar Skei Leder

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/1-1 Åpen post - Eldrerådet ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken legges fram uten innstilling. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saker / Tema - Møteplan for 2014 drøftes - Saker til kommunestyret - Pressemelding fra pensjonistforbundet - Aktivitetsdagen 10.mai - Saksliste og protokoll fra utvalg for helse og omsorgs møte se vedlegg - Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan for Prestegårdskrysset overs. pr. e-post Sett inn saksutredningen over denne linja

12 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum, May O. Aarø, Bjørn Sellesbakk (felleslisten AP/SV), Arild Kraft, Terje Ekle (felleslisten H/V), Frøy Torun Kvernrød (FrP). Forfall: Randi Villmo (felleslisten AP/SV), Geir Liang (fellelslisten H/V). Ikke møtt: Arne Eggan (SP). Varamedlemmer: Bjørn Sellesbakk (felleslisten AP/SV), Terje Ekle (felleslisten H/V). Fra adm. (evt. andre): Ordfører Jarle Martin Gundersen, rådmann Olaf Løberg, fung. rådmann Johnny Nilssen, enhetsleder Margrethe Taule m.fl., kommuneoverlege Harald Torske, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av Merknader: Ingen Behandlede saker: 1/14 6/14 Behandlingsrekkefølge: Sak 1 og 2 så presentasjon av Re- /habiliteringstjenesten, deretter sak 3, 5, 4, 6. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu,

13 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/6 Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg 2/14 13/1175 Virksomhetsoverdragelse Klæbu kommunes hjelpemiddeltjeneste til Klæbu industrier AS 3/14 11/417 Miljørettet helsevern i kommunene - interkommunalt samarbeid 4/14 13/468 Budsjett oversendelse av høringsuttalelser 5/14 13/54 Tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse 6/14 14/3 Åpen post - Utvalg for helse og omsorg Side 2 av 6

14 1/14 Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg Utvalg for helse og omsorg tar referater og meldinger til orientering. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalg for helse og omsorgs vedtak Utvalg for helse og omsorg tar referater og meldinger til orientering. 2/14 Virksomhetsoverdragelse Klæbu kommunes hjelpemiddeltjeneste til Klæbu industrier AS Klæbu kommunestyre vedtar virksomhetsoverdragelse av hjelpemiddeltjenesten til Klæbu industrier AS fra Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale og reforhandle avtalen etter endt avtaleperiode. Behandling: Medlem May Aarø ba om vurdering av egen habilitet. Utvalg for helse og omsorg anser Aarø for å være inhabil, jfr. forvaltningsloven 6 e. Aarø fratrådte under behandlingen av saken. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalg for helse og omsorgs innstilling Klæbu kommunestyre vedtar virksomhetsoverdragelse av hjelpemiddeltjenesten til Klæbu industrier AS fra Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale og reforhandle avtalen etter endt avtaleperiode. Side 3 av 6

15 3/14 Miljørettet helsevern i kommunene - interkommunalt samarbeid Klæbu kommunestyre vedtar forslaget til interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom kommunene Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Dette gjelder både vertskommuneavtalen med Trondheim kommune som vertskommune og den ettårige samarbeidsavtalen mellom de samme kommuner om disponering av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Sammen vil disse avtalene dekke området miljørettet helsevern i sin helhet inntil reforhandling av vertskommuneavtalen innen Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalg for helse og omsorgs innstilling Klæbu kommunestyre vedtar forslaget til interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom kommunene Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Dette gjelder både vertskommuneavtalen med Trondheim kommune som vertskommune og den ettårige samarbeidsavtalen mellom de samme kommuner om disponering av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Sammen vil disse avtalene dekke området miljørettet helsevern i sin helhet inntil reforhandling av vertskommuneavtalen innen /14 Budsjett oversendelse av høringsuttalelser Saken legges fram uten innstilling. Behandling: Omforent forslag: Utvalg for helse og omsorg tar fremlagte høringsuttalelser til orientering, og merker seg: - Tidlig innsats/forebyggende arbeid - Hverdagsrehabilitering - Omsorgsbølgen Temaene tas opp i utvalgets siste møte før budsjettkonferansen. Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Side 4 av 6

16 Utvalg for helse og omsorgs vedtak Utvalg for helse og omsorg tar fremlagte høringsuttalelser til orientering, og merker seg: - Tidlig innsats/forebyggende arbeid - Hverdagsrehabilitering - Omsorgsbølgen Temaene tas opp i utvalgets siste møte før budsjettkonferansen. 5/14 Tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse Utvalg for helse og omsorg tar rådmannens gjennomgang om tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse til orientering. Behandling: Kommuneoverlege Harald Torske orienterte og svarte på spørsmål. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalg for helse og omsorgs vedtak Utvalg for helse og omsorg tar rådmannens gjennomgang om tilrettelegging for at innbyggerne får god folkehelse til orientering. 6/14 Åpen post - Utvalg for helse og omsorg Saken legges fram uten innstilling. Behandling: Saker / Tema 1. Adeccosaken rådmannen orienterte 2. Brukerundersøkelsen for sykehjemmet orientering i neste møte 3. Sykehjemmet rådmannen orienterte om belegget Side 5 av 6

17 4. Omsorgsplan rådmannen orienterte om oppfølging Side 6 av 6

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 18:15 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, videokonferanserom, 1. etasje Møtedato: 25.11.2014 Varighet: 11.15 14.00 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer