Å r s m e l d i n g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s m e l d i n g 2 0 0 3"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 77 per cent of all bottles were collected and recycled in 2003, the company s fifth year in operation. 2 Innhold 4 Innledning 6 Bakgrunn 8 Emballasjeutvikling 10 Returordninger 12 Innsamling 14 Gjenvinning 16 Kommunikasjon 18 Tankevekkende reklamefilm 20 Organisasjon 22 Økonomi 25 Revisjonsberetning 26 Kontaktinformasjon

3 Innledning Oppsiktsvekkende miljøsuksess Historien om Norsk Resirk er historien om en oppsiktsvekkende miljøsuksess. Sammen med forbrukerne har vi på under fem år plassert Norge på verdenstoppen når det gjelder innsamling og gjenvinning av drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. Dette blir lagt merke til langt utenfor landets grenser, og også i 2003 fikk vi besøk av delegasjoner fra flere verdenshjørner som ville vite hemmeligheten bak suksessen. 4 Vi har ingen enkel forklaring, men føler at det gode samarbeidet vi har med importører og produsenter, handelen, myndighetene, gjenvinnere og andre, er en viktig årsak. Dessuten har vi en sterk pantetradisjon i Norge. Når myndighetene i tillegg belønner alle involverte parter med reduserte avgifter ved høy returandel, går miljømål og økonomiske mål hånd i hånd. Systemet har gitt økt mangfold i drikkevaremarkedet, til glede for forbrukerne. Vår nyformulerte visjon sier at Norsk Resirk skal være ledende innen miljø- og kostnadseffektive pante- og returordninger. Vi føler at vi er på god vei, både når det gjelder miljøvennlighet og effektivitet, men vi jobber målrettet videre med utvikling og forbedring. Kanskje kan vår effektive returlogistikk i framtiden utnyttes også for andre returfraksjoner og gi grobunn for enda mer effektiv og miljøvennlig retur. Husk panten! Jarle Grytli Administrerende direktør Astonishing environmental success The story of Norsk Resirk is the story of an astonishing environmental success. In less than five years we, along with the Norwegian consumer, have placed Norway at the top of the global league with regard to the collection and recycling of beverage cans and non-refillable plastic bottles. This has not gone unnoticed internationally, and in 2003 we again received delegations from around the world wanting to discover the secret of our success. There is no simple explanation, but we are convinced that the excellent collaboration we have with importers and producers, retailers, public authorities, recyclers and others is an important contributory factor. Moreover, Norway has a strong tradition of refundable deposits on bottles. When, in addition, the authorities reward all those involved by reducing environmental levies in proportion to the level of returns, environmental and financial goals go hand in hand. Our system has resulted in greater diversity in the beverage market, to the delight of consumers. Our newly formulated vision says that Norsk Resirk shall lead the field in the area of environment-friendly, cost-effective deposit and return schemes. We feel we are well on our way to achieving this vision, both with regard to environment-friendliness and efficiency, but we continue to work hard to develop and improve. Perhaps our effective logistics systems will in the future be used for the collection of other waste fractions, and provide the basis for even more effective and environment-friendly return and recycling. Happy returns! Jarle Grytli CEO

4 Bakgrunn Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning 7 Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og flasker er belagt med en miljøavgift, som reduseres i takt med returandelen. Slik synker avgiften når returandelen øker The levy decreases as the proportion of returns increases I 2003 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 93% reduksjon i miljøavgiften på bokser og 80% reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker, fordi Statens Forurensningstilsyn (SFT) forventet tilsvarende returandeler gjennom Norsk Resirks system. Dermed førte pantesystemet til at forbrukerne sparte over en milliard kroner i miljøavgift. kr 5,25 Miljøavgiften på bokser (kr. 4,36) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,89) en samlet avgift på kr. 5,25 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. The environmental levy on cans (NOK 4.36) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.89) bring the total tax to NOK 5.25 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. kr 3,52 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr. 2,63) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,89) en samlet avgift på kr. 3,52 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. The environmental levy on non-refillable PET bottles (NOK 2.63) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.89) bring the total tax to NOK 3.52 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. Avgift / Levy Bokser Cans PET Flasker Bottles Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften. With returns of between 25% and 95%, the levy is reduced point for point. The environmental levy ceases to apply if the level of return exceeds 95%. Grunnavgift for engangs drikkevareemballasje er kr. 0,89 The basic levy for non-refillable beverage packaging is NOK 0.89 kr 1,41 kr 1,19 kr 0,89 Godkjent returandel på 80% gir en samlet avgift på bare kr. 1,41 for gjenvinnbare flasker. A verified 80% level of return results in a total tax of just NOK 1.41 for non-refillable PET bottles. Godkjent returandel på 93% gir en samlet avgift på bare kr. 1,19 for bokser. A verified 93% level of return results in a total tax of just NOK 1.19 for cans. Environment-friendly and profitable recycling Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of levies on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and bottles incur an environmental levy, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned Returandel % / Level of return In 2003 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 93 per cent reduction in the environmental levy on cans and an 80 per cent reduction on non-refillable plastic bottles because the Norwegian Pollution Control Authority (SFT) expected a corresponding percentage of return through Norsk Resirk s system. The refundable deposit system thereby saved Norwegian consumers over NOK 1 billion in environmental levies.

5 Emballasjeutvikling 8 Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er forbrukernes kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. Bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Resirks pantemerker Resirk s deposit symbols I 2003 ble det solgt 217, 6 millioner bokser og 52,6 millioner flasker med pantemerke og redusert avgift. Det er 0,6% flere bokser og 18,5% flere flasker enn året før. De aller fleste boksene var fylt med øl, mens vann var å finne på flest flasker. Den lave veksten i antallet bokser skyldes trolig økt priskonkurranse på øl i handelen i 2003, som førte til økt bruk av glassflasker. Veksten i antall plastflasker skyldes blant annet at vannproduktet Imsdal gikk over fra ombruksflasker til gjenvinnbare plastflasker. I tillegg ble en rekke nye produkter introdusert med denne emballasjetypen. Norsk Resirk var i 2003 med på å vurdere innføring av en panteordning for gjenvinnbare glassflasker til såkalt rusbrus (FAB). Et bredt utvalg konkluderte med at det ikke var hensiktsmessig å opprette et nytt system for denne lille emballasjefraksjonen, og anbefalte derfor at disse flaskene fortsatt skal samles inn av Norsk Glassgjenvinning. Beer in most cans, water in most bottles Any importer or producer who wishes to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with a reduced environmental levy must be a member of Norsk Resirk. A deposit symbol is printed on the packaging, and this is the consumer s receipt that a deposit has been paid and guarantee that the packaging will be recycled million cans and 52.6 million bottles with a deposit symbol and reduced environmental levy were sold in This is 0.6 per cent more cans and 18.5 per cent more bottles than the year before. The vast majority of cans were filled with beer, while most of the bottles contained water. The low growth in the number of cans is probably due to increased price competition for beer in the retail sector in 2003, which resulted in a rise in the use of glass bottles. The growth in the number of plastic bottles is due, among other things, to the fact that the Imsdal bottled water brand switched from refillable to non-refillable plastic bottles. In addition, a raft of new products was introduced with this type of packaging. Norsk Resirk was involved in the deliberations surrounding the possible introduction of a refundable deposit scheme for nonrefillable glass bottles for flavoured alcoholic beverages (FAB), more familiarly known as alcopops. A committee representing a broad range of interests concluded that there would be no point in a new system for this small fraction, and recommended that these bottles continue to be collected in by the glass recycler, Norsk Glassgjenvinning.

6 Returordninger 10 Fire returordninger I tillegg til Norsk Resirks pantesystem for bokser og gjenvinnbare plastflasker, finnes tre andre returordninger for drikkevareemballasje i Norge: Drikkekartonger samles inn av Norsk Returkartong og gjenvinnes. Gjenvinnbare glassflasker samles inn av Norsk Glassgjenvinning og gjenvinnes. Ombruksflasker i glass og plast samles inn gjennom Bryggeri- og mineralvannforeningens pantesystem. Flaskene sorteres, vaskes og fylles på nytt. Four return schemes In addition to Norsk Resirk s refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles, Norway has three other return systems for beverage packaging: Drinks cartons are collected by Norsk Returkartong and recycled. Non-refillable glass bottles are collected by Norsk Glassgjenvinning and recycled. Refillable glass and plastic bottles are collected through the Norwegian Brewers and Soft Drinks Producers refundable deposit system. The bottles are sorted, washed and refilled. Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Arctic Food Arcus BK-Trading Scandinavia Bergen Havnelager Best Kjøttprodukter Brewery International Christiansands Bryggeri Coca Cola Drikker Cult Norge Eira Import Grans Bryggeri Hansa Borg Bryggerier Harboe Norge (tidl. Moss Bjørnebryggeri) Heijden Sport Næringsprodukter HGL Hanson Gourmet Line ICA NORGE ID Drinks Interbev Jensen & Co. Lerum Fabrikker Lidl Norge Macks Ølbryggeri Majavatn Kildevann Matmegler n Maxxium Norge Nils Karlsen Agentur Nordic Beverage Company Nordic Sports North East Co. Northern Fields Novartis Norge P.Ltz. Aass Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge Ringnes Røra Fabrikker Sara Lee Household & Body Care Norge Stabburet Stordalens Mineralvannsfabrikk Strag Telemark Kildevann Terje Høili Trio Bryggeri UNIL Vectura Voss of Norway Àjour per mai 2004 Up to date as of May 2004

7 Innsamling 13 Alle som selger, gir også pant Alle som selger bokser og flasker med pantemerke, gir også pant. I 2003 var 2700 panteautomater knyttet til Resirk. I tillegg var det omkring 7600 butikker, kiosker og bensinstasjoner som mottok emballasje manuelt. Omkring 85% av alt som ble pantet, kom gjennom automatene. Pantebåten Panter n og spesielle Pantruljer ga publikum ekstraservice og gjorde panteordningen synlig langs kysten og i forbindelse med festivaler og begivenheter. Fjellfolk fikk også i 2003 tilbud om å gi panten til Norges Røde Kors hjelpekorps ved å levere sine bokser og flasker i spesielle innsamlingsbeholdere. Bokser og flasker reiser miljøvennlig hjem ved å utnytte ledig kapasitet i lastebilene som leverer varer. Emballasjen samles, telles og komprimeres på regionale depoter før den transporteres til gjenvinnere. Også bølgepappesker og plastsekker som er brukt i innsamlingen, blir gjenvunnet. Deposits refunded by all sellers Norsk Resirk har seks regionale depoter Norsk Resirk has six regional depots All outlets selling cans and bottles with a deposit symbol, also pay the refund. In 2003, 2700 reverse vending machines were directly linked to Norsk Resirk s scheme. In addition around 7600 retail outlets and petrol stations accepted such packaging manually. Around 85 per cent of all refunds were paid out through reverse vending machines. A collection and refund boat Panter n and special refund patrols provided an additional service to the public, and highlighted the refundable deposit scheme around the coast and at festivals and other events. In 2003 those spending time in the mountains were again invited to donate their deposit to the Norwegian Red Cross by placing their cans and bottles in specially marked receptacles. Cans and bottles are retrieved in an environment-friendly way by exploiting any empty space on the trucks delivering goods to the outlets. The packaging is collected, counted and compressed at regional depots before it is transported to the recyclers. Even the corrugated cardboard boxes or plastic sacks used for collection purposes are recycled.

8 Gjenvinning 14 Alt gjenvinnes Alt Norsk Resirk samler inn, blir gjenvunnet. Boksene blir til nye bokser, mens flaskene blir til blant annet fleece, møbelstoffer og emballasje. Gjenvinningen er svært miljøvennlig. For eksempel krever gjenvinning av aluminium bare 5% av den energien som kreves for å lage nytt aluminium. Norsk Resirk selger komprimerte bokser og flasker til gjenvinnere på det internasjonale markedet. Returandeler Level of return Returandelen for gjenvinnbare plastflasker endte i 2003 på 77%, mens boksreturen endte på 92%. Bokser fra utlandet og tax-free uten pant regnes ikke inn i tallene, men samles også inn og gjenvinnes. Ca. 9 millioner slike bokser ble gjenvunnet i Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) sammenlignet i 2003 Resirks system for innsamling og gjenvinning av gjenvinnbare plastflasker med systemet for ombruksflasker. Studien ble gjort i samarbeid med representanter fra hele verdikjeden, fra emballasjeprodusenter til gjenvinnere. Konklusjonen er at de to systemene er tilnærmet like miljøvennlige. Everything is recycled Everything Norsk Resirk collects is recycled. Cans are turned into new cans, while bottles can become fleece and furniture fabric as well as other types of packaging. The recycling process is environment-friendly. For example, it takes only 5 per cent of the energy to recycle aluminium as it does to make new aluminium. Norsk Resirk sells compressed cans and bottles to recyclers in the international market. 77 per cent of plastic bottles were returned in 2003, while 92 per cent of cans were returned. Cans originating abroad or bought tax-free without a deposit are not included in the figures, but are also collected in and recycled. Around 9 million such cans were recycled in In 2003 the research institution Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) compared Norsk Resirk s system for the collection and recycling of non-refillable plastic bottles with that for refillable bottles. The study was carried out in collaboration with representatives from the entire value chain, from packaging producers to recyclers, and concluded that the two systems were more or less equally environment-friendly. Forventet retur for 2003 var 93% på boks og 80% på PET-flasker. Resultatet ble 92% og 77%. Boksreturen inkluderer 3-4% som ble levert i iglosystemet for metallemballasje og gjenvunnet. The expected rate of return for 2003 was 93% for cans and 80% for PET bottles. In fact 92% of cans and 77% of bottles were returned. The figure for cans includes 3-4% which were returned via collection containers for metal packaging and recycled.

9 Kommunikasjon 17 Kampanjer holder forbrukerne motivert For å opprettholde de høye returandelene, arbeider Norsk Resirk aktivt med målrettet kommunikasjon og markedsføring. Pantestatistikk og markedsundersøkelser legger grunnlaget for valg av tiltak. I 2003 var innsatsen konsentrert omkring påske, sommer og jul. I tillegg ble det gjennomført en egen kampanje mot ungdom. Virkemidlene spenner fra reklame i ulike medier til forbrukeraktiviteter og andre tiltak som gir redaksjonell omtale. Blant høydepunktene i 2003 var en to minutter lang reklamefilm med Odd Børretzen. Få, men velvalgte visninger av denne spesielle filmen ga gode resultater. Andre viktige aktiviteter var påskekryssord, en godt synlig sommerkampanje på boards, en annonsekonkurranse for ungdom og et romjulshefte med bidrag fra kjente skribenter. Miljøvernminister Børge Brende var en av bidragsyterne. Samarbeidet med andre returselskaper gjennom miljøsamarbeidet LOOP fortsatte i Det resulterte blant annet i nytt opplæringsmateriell om gjenvinning til landets barneskoler. Campaigns keep consumer motivation high To maintain the high percentage of returns, Norsk Resirk focuses strongly on its communication and marketing activities. These are based on the return statistics as well as market surveys. In 2003 efforts were concentrated around the Easter, summer and Christmas holiday seasons. A specific campaign targeting young people was also mounted. Activities range from advertisements in various media to consumer events and other measures prompting editorial coverage. Among the highlights of 2003 was a two-minute commercial featuring the popular philosopher Odd Børretzen. The film was screened selectively and only a limited number of times, but it produced good results. Other important events were an Easter crossword puzzle, a highly visible summer billboard campaign, an advertising competition for young people and a Christmas week pamphlet containing contributions from well-known authors. Norway s environment minister Børge Brende was one of the contributors. The company s collaboration with other return and recycling companies through the LOOP partnership continued in Among other things, this resulted in the production of new educational material on recycling for use in the Norwegian primary schools.

10 Tankevekkende reklamefilm Tankevekkende reklamefilm 18 Tankevekkende reklamefilm 19 En av fjorårets store suksesser var en to minutter lang reklamefilm med filosofen Odd Børretzen. Filmen gir et spennende innblikk i den evige sirkelen pantesystemet er. Børretzen fikk frie tøyler da han skrev teksten som skal få folk til å pante. Hans betraktninger om pant ledsages av musikk fra kompanjongen Lars Martin Myhre. Jeg har lyst til å si noe pent, helst noe poetisk, om det å levere tilbake til butikken bokser og plastflasker og sånt med pantemerker, slik at de kan komme hjem igjen og bli brukt en gang til og en gang til kanskje i det uendelige. Men si noe poetisk om tomme bokser? Jeg tror det var mye som var lettere før enn det er nå. Lage poesi for eksempel. Mange bekker små blir en stor å sa de gamle, og du ser for deg klukkende små bekker med blomster langs kanten, og en elv som svømmer stille mot havet. Det blir nesten som en sang. Men hva kan man si om tomme bokser og plastflasker? Det er ikke mye klukkende lyder av tomme bokser. Krasj, pang, brabang sier det og det smelter og syder og ser brutalt og ubehagelig ut, og ut kommer det en pølse aluminium, grå og trist og helt uten skjønnhet. Hvordan kan du få poesi ut av noe sånt? Men så kan du tenke: Inni der, inni den svære grå klossen der, der ligger min vesle boks, som kanskje kan bli en ny boks som mitt oldebarn skal holde i hånda, og den skal være full av noe han liker. Jeg kjenner n jo ikke, så jeg vet ikke hva han liker. Den krona eller hva det er i pant - har jeg jo råd til å kaste, men kaster jeg den boksen eller den plastflaska når den i hvert fall ikke frem til oldebarnet. Da er den borte, den blir til søppel, den blir til et skjellsord. Jeg vet egentlig ikke hva de bruker tomme plastflasker til, kanskje til nye flasker eller til noe slags stoff til klær, til mitt oldebarns genser. Og da blir det liksom litt evighetens sus over dette pantemerket. Nesten poesi, hvis du skjønner hva jeg mener. Når du tenker på dette oldebarnet. I genser. Kanskje det blir en liten jente med naturlige krøller? Thought-provoking commercial One of last year s great successes was a two-minute commercial featuring the popular philosopher Odd Børretzen. The film provided an exciting insight into the eternal circle that constitutes a deposit system. Børretzen was given a free hand in writing the text to the commercial whose aim was to encourage people to return packaging for recycling. His observations on the refundable deposit system were accompanied by music from Lars Martin Myhre.

11 Organisasjon Effektiv organisasjon Norsk Resirk har bygget opp en effektiv organisasjon ved å satse på en liten administrasjon, utstrakt bruk av underleverandører, effektive teknologiske løsninger, og tett samarbeid med handel og industri. 20 Administrasjonen ligger på Skøyen i Oslo, og hadde i 2003 ni medarbeidere. Driften av depotene og transport er satt bort til underleverandører. I tillegg bidrar dagligvarekjedene med transport gjennom sitt distribusjonsnett. Bruk av strekkoder er sentralt i det effektive panteavregningssystemet. Hver boks og flaske har strekkode som leses av panteautomaten eller et telleverk på depotet. Automatene er koblet til Resirks datasystem via automatleverandørene, og systemet forteller nøyaktig hva som er pantet. Dette bidrar til at Resirk kan betale ut pant til mottaksstedene så ofte som to ganger i måneden. Styret i Resirk består av seks representanter for eierorganisasjonene, og ledes av styreformann Harald A. Kalvøy. I 2003 startet styret en strategiprosess, for å fastlegge hvordan selskapet skal møte framtidens utfordringer innen innsamling og gjenvinning av emballasje. Styret i Norsk Resirk: Fra venstre: Trond Tangen, Jarle Grytli, Erik O. Askautrud, Tor Helge Gundersen, Harald A. Kalvøy og Adrian Stray. Halfdan K. Olafssøn og Bjarne Dahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Effective organisation Norsk Resirk s board of directors: Trond Tangen (left), Jarle Grytli, Erik O. Askautrud, Tor Helge Gundersen, Harald A. Kalvøy and Adrian Stray. Halfdan K. Olafssøn and Bjarne Dahl were not present when the photograph was taken. Norsk Resirk has built up an effective organisation based on a small administration, the extensive outsourcing of tasks, effective technological solutions and close collaboration with both the retail trade and industry. The company s administration is located at Skøyen in Oslo, and numbered nine people in Transport and depot operations have been outsourced. In addition, the supermarket chains assist with transport through their distribution networks. The use of barcodes is crucial to an efficient deposit reconciliation system. Each can and bottle has a barcode that is read by the reverse vending machine or a scanner at the depot. The reverse vending machines are connected to Norsk Resirk s computer system via the machine suppliers, and the system keeps an exact tally of what has been returned. This means that Norsk Resirk can pay the receiving locations the refunds owing to them as often as twice a month. The board of directors of Norsk Resirk comprises six representatives from its owner organisations, and is led by chairman Harald A. Kalvøy. The board initiated a strategy process in 2003 to determine how the company should meet tomorrow s challenges in the area of packaging collection and recycling. Handelen og industrien er likeverdige eiere av Norsk Resirk, gjennom sine organisasjoner: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (23,5%), Coop Norge (15,0%), Norges Colonialgrossisters Forbund (10,0 %), Bensinforhandlernes Bransjeforening (1,5%), Bryggerienes Servicekontor (35,0%), DagligvareLeverandørenes Servicekontor (7,5%), NæringsmiddelBedriftenes Landsforening (7,5%). Retailers and industry are equal partners in Norsk Resirk through their various business organisations: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (23.5%), Coop Norge (15.0%), Norges Colonialgrossisters Forbund (10.0%), Bensinforhandlernes Bransjeforening (1.5%), Bryggerienes Servicekontor (35.0%), Dagligvare- Leverandørenes Servicekontor (7.5%), NæringsmiddelBedriftenes Landsforening (7.5%).

12 Økonomi Økonomi 22 Målet er ikke overskudd, men miljøvennlig og kostnadseffektiv drift NORSK RESIRK AS RESULTATREGNSKAP / PROFIT AND LOSS ACCOUNT 23 Norsk Resirk skal drive miljøvennlige og kostnadseffektive retursystemer. Inntektene kommer fra administrasjonsvederlag, panteoverskudd og salg av innsamlet materiale. (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER / OPERATING REVENUES AND OPERATING COSTS Boks / Cans PET TOTAL Administrasjonsvederlaget betales inn fra importører og produsenter, for hver boks og flaske som selges. I tillegg har selskapet inntekter ved at det blir et overskudd i forholdet mellom innbetalt pant fra produsentene og utbetalt pant til forbrukerne når ikke all emballasje pantes. Salg av innsamlet materiale til gjenvinnere er den tredje inntektskilden. Fordi panteoverskuddet er en inntekt, får Norsk Resirk bedre økonomi når returen er lav. Dette betyr ikke at eierne får utbytte. Alt overskudd brukes til å videreutvikle og effektivisere pantesystemene, for eksempel gjennom økt markedsføring og systemforbedringer. Når returen er høy, synker inntektene. Produsentenes vederlag må da økes, men økningen i vederlaget blir mindre enn gevinsten ved lavere avgift. Derfor er økt retur lønnsomt, for både produsenter, handel og forbrukere. På kostnadssiden dominerer naturlig nok utbetaling av pant. Videre følger håndteringsgodtgjørelse til mottaksstedene, transport, markedsføring og administrasjon. Administrasjonsvederlag / Administration fee from producers and importers Panteinntekter / Deposit revenues from consumers via producers and importers Salg innsamlet materiale / Sale of collected material to recyclers Annen driftsinntekt / Other operating revenues Sum driftsinntekter / Total operating revenues Panteutgifter / Deposits refunded to consumers via receiving locations Håndteringsgodtgjørelse / Handling fee to receiving locations Transportkostnader / Transport costs Andre driftskostnader / Other operating costs Sum kostnader drift / Total operating costs Resultat operative aktiviteter / Profit from operations Admin., markedsføring og avskrivning / Administration, marketing and depreciation The objective is not a profit but environment-friendly and cost-effective operations Driftsresultat / Operating loss Netto finansresultat / Net financial items RESULTAT e/finansposter / PROFIT (LOSS) AFTER NET FINANCIAL ITEMS Norsk Resirk s purpose is to operate environment-friendly and cost-effective return systems. Revenues are derived from administration fees, the deposit surplus and the sale of collected material. The administration fee is paid by importers and producers for each can or bottle that is sold with a deposit symbol and reduced environment levy. In addition, the company earns revenues from the difference between the amount of deposit paid from producers and the amount paid out to consumers, since not all the packaging is returned. The sale of collected material to recyclers is a third source of revenue. Because the deposit surplus is a revenue, Norsk Resirk s financial position is strengthened when the level of return is low. This does not mean that the company s owners receive a dividend. All profits are used to further develop and improve the efficiency of the return systems, eg by means of increased marketing and system development. The producers fee must then be raised. However, since the increase in fees is less than the financial gain derived from a reduction in the levy, a rise in the proportion of packaging being returned makes economic sense for producers, retailers and consumers alike. Underskuddet i 2003 ble dekket gjennom overføring fra annen egenkapital. Regnskapet er revidert av Deloitte & Touche, som også kontrollerer og godkjenner systemet for innhenting av pantedata fra panteautomatene. The loss in 2003 was met by means of a transfer from other equity. The payment of deposit refunds dominates the cost side, naturally enough. This is followed by the handling fees paid to the receiving locations, transport, marketing and administration. The company s financial statements have been audited by Deloitte & Touche, which also audits and approves the system used to collect return data from the reverse vending machines.

13 Økonomi Revisjonsberetning NORSK RESIRK AS BALANSE PR / BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler, varige driftsmidler / Property, plant & equipment Maskiner og anlegg, driftsløsøre, inventar, m.m. / Machines, plant, movable equipment, fixtures & fittings etc Varige driftsmidler / Total property, plant and equipment Finansielle anleggsmidler / Long-term financial assets Husleiedepositum / Office rental deposit Netto pensjonsmidler / Net pension assets Andre fordringer / Other receivables Finansielle anleggsmidler / Total long-term financial assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler, fordringer / Current assets Kundefordringer / Accounts receivable Andre fordringer / Other receivables Sum fordringer / Total receivables Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash & cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Shareholders equity Innskutt egenkapital / Paid up equity Selskapskapital ( 200 aksjer á kr 1000 ) / Share capital ( 200 NOK ) Sum innskutt egenkapital / Total paid up equity Opptjent egenkapital / Earned equity Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total earned equity Sum egenkapital / Total shareholders equity Gjeld / Liabilities Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities Leverandørgjeld / Accounts payable Skyldige offentlige avgifter / Public charges payable Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities Avsetninger panteansvarsfond / Allocations to deposit liability fund Sum kortsiktig gjeld / Total short-term liabilities Sum gjeld / Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES

14 Kontaktinformasjon kapittel Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration 26 Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9a, 6. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Fax: Fra venstre / left: Roar Getz, Truls Holth, Synnøve Castillano, Tor Guttulsrud, Kathrine H. Fossum, Per Ole Skålerud, Karin Lundaas, Jarle Grytli og Nicolay Knudsen Norsk Resirks depot på Alnabru Norsk Resirk s depot at Alnabru Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Fra venstre / left: Ole Marius Napstad Aamodt, Jeanette Gudbrandsen, May Christin Jakobsen, Stig Henning Myrstuen, Odd Sverre Olsen, Per Ole Skålerud, Veronica Bjerke Cock og Tor Åge Olsen. Trond Ivar Hansen, Jon Øystein Sollie og Raymond Olsen var ikke til stede da bildet ble tatt / were not present when the photograph was taken. Årsmeldingen er utarbeidet av Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir fra Hippopotamus hos Trykksakdesign.

15 28 kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 0 9 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 2 4 Innhold / Table of contents 4 Vinner med gjenvinning / Victory for recycling 6 Flere produkter med pantemerke / Refundable deposit gains ground 8 Høy retur fjernet miljøavgiften

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia 2 NOR I L I A BA ÅRSMELDING 2009 1 foto: grethe ringdal Innhold Samspill og verdiskapning Teamwork and wealth creation 2 Styrets beretning The Board of Directors

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 20 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Myntsett Medaljer og spesielle prosjekter Det Norske Myntverket

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 Stressless nyskapende komfort gjennom 40 år Hver Stressless er del av en 40 år lang og hendelsesrik komforthistorie. Helt siden den første hvilestolen forlot samlebåndene

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

Årsrapport 2003 Annual report

Årsrapport 2003 Annual report Årsrapport 2003 Annual report Innhold Content Forord Årsberetning 2003 Årsregnskap 2003 Vil gi deg personvernet tilbake Multimedieverktøy for skolen Markedsundersøkelser på mobilen Sikkerhetskrav for elektronisk

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD. Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser.

INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD. Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser. ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser. 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD Intervju med direktør for logistikk og drift. Infinitum eier og drifter panteordningen

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Å RSRAPPORT. Annual report

Å RSRAPPORT. Annual report Å RSRAPPORT 2003 Annual report Innhold: 3. Dette er Ekornes Begivenheter 2003 4. Sammendrag 4. kvartal 5. Ledergruppen 6. Selskapsoversikt 7. Organisasjonsplan Ekornes ASA Virksomheten 9. Daglig leder

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer