Å r s m e l d i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s m e l d i n g 2 0 0 3"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 77 per cent of all bottles were collected and recycled in 2003, the company s fifth year in operation. 2 Innhold 4 Innledning 6 Bakgrunn 8 Emballasjeutvikling 10 Returordninger 12 Innsamling 14 Gjenvinning 16 Kommunikasjon 18 Tankevekkende reklamefilm 20 Organisasjon 22 Økonomi 25 Revisjonsberetning 26 Kontaktinformasjon

3 Innledning Oppsiktsvekkende miljøsuksess Historien om Norsk Resirk er historien om en oppsiktsvekkende miljøsuksess. Sammen med forbrukerne har vi på under fem år plassert Norge på verdenstoppen når det gjelder innsamling og gjenvinning av drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. Dette blir lagt merke til langt utenfor landets grenser, og også i 2003 fikk vi besøk av delegasjoner fra flere verdenshjørner som ville vite hemmeligheten bak suksessen. 4 Vi har ingen enkel forklaring, men føler at det gode samarbeidet vi har med importører og produsenter, handelen, myndighetene, gjenvinnere og andre, er en viktig årsak. Dessuten har vi en sterk pantetradisjon i Norge. Når myndighetene i tillegg belønner alle involverte parter med reduserte avgifter ved høy returandel, går miljømål og økonomiske mål hånd i hånd. Systemet har gitt økt mangfold i drikkevaremarkedet, til glede for forbrukerne. Vår nyformulerte visjon sier at Norsk Resirk skal være ledende innen miljø- og kostnadseffektive pante- og returordninger. Vi føler at vi er på god vei, både når det gjelder miljøvennlighet og effektivitet, men vi jobber målrettet videre med utvikling og forbedring. Kanskje kan vår effektive returlogistikk i framtiden utnyttes også for andre returfraksjoner og gi grobunn for enda mer effektiv og miljøvennlig retur. Husk panten! Jarle Grytli Administrerende direktør Astonishing environmental success The story of Norsk Resirk is the story of an astonishing environmental success. In less than five years we, along with the Norwegian consumer, have placed Norway at the top of the global league with regard to the collection and recycling of beverage cans and non-refillable plastic bottles. This has not gone unnoticed internationally, and in 2003 we again received delegations from around the world wanting to discover the secret of our success. There is no simple explanation, but we are convinced that the excellent collaboration we have with importers and producers, retailers, public authorities, recyclers and others is an important contributory factor. Moreover, Norway has a strong tradition of refundable deposits on bottles. When, in addition, the authorities reward all those involved by reducing environmental levies in proportion to the level of returns, environmental and financial goals go hand in hand. Our system has resulted in greater diversity in the beverage market, to the delight of consumers. Our newly formulated vision says that Norsk Resirk shall lead the field in the area of environment-friendly, cost-effective deposit and return schemes. We feel we are well on our way to achieving this vision, both with regard to environment-friendliness and efficiency, but we continue to work hard to develop and improve. Perhaps our effective logistics systems will in the future be used for the collection of other waste fractions, and provide the basis for even more effective and environment-friendly return and recycling. Happy returns! Jarle Grytli CEO

4 Bakgrunn Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning 7 Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og flasker er belagt med en miljøavgift, som reduseres i takt med returandelen. Slik synker avgiften når returandelen øker The levy decreases as the proportion of returns increases I 2003 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 93% reduksjon i miljøavgiften på bokser og 80% reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker, fordi Statens Forurensningstilsyn (SFT) forventet tilsvarende returandeler gjennom Norsk Resirks system. Dermed førte pantesystemet til at forbrukerne sparte over en milliard kroner i miljøavgift. kr 5,25 Miljøavgiften på bokser (kr. 4,36) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,89) en samlet avgift på kr. 5,25 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. The environmental levy on cans (NOK 4.36) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.89) bring the total tax to NOK 5.25 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. kr 3,52 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr. 2,63) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,89) en samlet avgift på kr. 3,52 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. The environmental levy on non-refillable PET bottles (NOK 2.63) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.89) bring the total tax to NOK 3.52 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. Avgift / Levy Bokser Cans PET Flasker Bottles Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften. With returns of between 25% and 95%, the levy is reduced point for point. The environmental levy ceases to apply if the level of return exceeds 95%. Grunnavgift for engangs drikkevareemballasje er kr. 0,89 The basic levy for non-refillable beverage packaging is NOK 0.89 kr 1,41 kr 1,19 kr 0,89 Godkjent returandel på 80% gir en samlet avgift på bare kr. 1,41 for gjenvinnbare flasker. A verified 80% level of return results in a total tax of just NOK 1.41 for non-refillable PET bottles. Godkjent returandel på 93% gir en samlet avgift på bare kr. 1,19 for bokser. A verified 93% level of return results in a total tax of just NOK 1.19 for cans. Environment-friendly and profitable recycling Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of levies on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and bottles incur an environmental levy, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned Returandel % / Level of return In 2003 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 93 per cent reduction in the environmental levy on cans and an 80 per cent reduction on non-refillable plastic bottles because the Norwegian Pollution Control Authority (SFT) expected a corresponding percentage of return through Norsk Resirk s system. The refundable deposit system thereby saved Norwegian consumers over NOK 1 billion in environmental levies.

5 Emballasjeutvikling 8 Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er forbrukernes kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. Bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Resirks pantemerker Resirk s deposit symbols I 2003 ble det solgt 217, 6 millioner bokser og 52,6 millioner flasker med pantemerke og redusert avgift. Det er 0,6% flere bokser og 18,5% flere flasker enn året før. De aller fleste boksene var fylt med øl, mens vann var å finne på flest flasker. Den lave veksten i antallet bokser skyldes trolig økt priskonkurranse på øl i handelen i 2003, som førte til økt bruk av glassflasker. Veksten i antall plastflasker skyldes blant annet at vannproduktet Imsdal gikk over fra ombruksflasker til gjenvinnbare plastflasker. I tillegg ble en rekke nye produkter introdusert med denne emballasjetypen. Norsk Resirk var i 2003 med på å vurdere innføring av en panteordning for gjenvinnbare glassflasker til såkalt rusbrus (FAB). Et bredt utvalg konkluderte med at det ikke var hensiktsmessig å opprette et nytt system for denne lille emballasjefraksjonen, og anbefalte derfor at disse flaskene fortsatt skal samles inn av Norsk Glassgjenvinning. Beer in most cans, water in most bottles Any importer or producer who wishes to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with a reduced environmental levy must be a member of Norsk Resirk. A deposit symbol is printed on the packaging, and this is the consumer s receipt that a deposit has been paid and guarantee that the packaging will be recycled million cans and 52.6 million bottles with a deposit symbol and reduced environmental levy were sold in This is 0.6 per cent more cans and 18.5 per cent more bottles than the year before. The vast majority of cans were filled with beer, while most of the bottles contained water. The low growth in the number of cans is probably due to increased price competition for beer in the retail sector in 2003, which resulted in a rise in the use of glass bottles. The growth in the number of plastic bottles is due, among other things, to the fact that the Imsdal bottled water brand switched from refillable to non-refillable plastic bottles. In addition, a raft of new products was introduced with this type of packaging. Norsk Resirk was involved in the deliberations surrounding the possible introduction of a refundable deposit scheme for nonrefillable glass bottles for flavoured alcoholic beverages (FAB), more familiarly known as alcopops. A committee representing a broad range of interests concluded that there would be no point in a new system for this small fraction, and recommended that these bottles continue to be collected in by the glass recycler, Norsk Glassgjenvinning.

6 Returordninger 10 Fire returordninger I tillegg til Norsk Resirks pantesystem for bokser og gjenvinnbare plastflasker, finnes tre andre returordninger for drikkevareemballasje i Norge: Drikkekartonger samles inn av Norsk Returkartong og gjenvinnes. Gjenvinnbare glassflasker samles inn av Norsk Glassgjenvinning og gjenvinnes. Ombruksflasker i glass og plast samles inn gjennom Bryggeri- og mineralvannforeningens pantesystem. Flaskene sorteres, vaskes og fylles på nytt. Four return schemes In addition to Norsk Resirk s refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles, Norway has three other return systems for beverage packaging: Drinks cartons are collected by Norsk Returkartong and recycled. Non-refillable glass bottles are collected by Norsk Glassgjenvinning and recycled. Refillable glass and plastic bottles are collected through the Norwegian Brewers and Soft Drinks Producers refundable deposit system. The bottles are sorted, washed and refilled. Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Arctic Food Arcus BK-Trading Scandinavia Bergen Havnelager Best Kjøttprodukter Brewery International Christiansands Bryggeri Coca Cola Drikker Cult Norge Eira Import Grans Bryggeri Hansa Borg Bryggerier Harboe Norge (tidl. Moss Bjørnebryggeri) Heijden Sport Næringsprodukter HGL Hanson Gourmet Line ICA NORGE ID Drinks Interbev Jensen & Co. Lerum Fabrikker Lidl Norge Macks Ølbryggeri Majavatn Kildevann Matmegler n Maxxium Norge Nils Karlsen Agentur Nordic Beverage Company Nordic Sports North East Co. Northern Fields Novartis Norge P.Ltz. Aass Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge Ringnes Røra Fabrikker Sara Lee Household & Body Care Norge Stabburet Stordalens Mineralvannsfabrikk Strag Telemark Kildevann Terje Høili Trio Bryggeri UNIL Vectura Voss of Norway Àjour per mai 2004 Up to date as of May 2004

7 Innsamling 13 Alle som selger, gir også pant Alle som selger bokser og flasker med pantemerke, gir også pant. I 2003 var 2700 panteautomater knyttet til Resirk. I tillegg var det omkring 7600 butikker, kiosker og bensinstasjoner som mottok emballasje manuelt. Omkring 85% av alt som ble pantet, kom gjennom automatene. Pantebåten Panter n og spesielle Pantruljer ga publikum ekstraservice og gjorde panteordningen synlig langs kysten og i forbindelse med festivaler og begivenheter. Fjellfolk fikk også i 2003 tilbud om å gi panten til Norges Røde Kors hjelpekorps ved å levere sine bokser og flasker i spesielle innsamlingsbeholdere. Bokser og flasker reiser miljøvennlig hjem ved å utnytte ledig kapasitet i lastebilene som leverer varer. Emballasjen samles, telles og komprimeres på regionale depoter før den transporteres til gjenvinnere. Også bølgepappesker og plastsekker som er brukt i innsamlingen, blir gjenvunnet. Deposits refunded by all sellers Norsk Resirk har seks regionale depoter Norsk Resirk has six regional depots All outlets selling cans and bottles with a deposit symbol, also pay the refund. In 2003, 2700 reverse vending machines were directly linked to Norsk Resirk s scheme. In addition around 7600 retail outlets and petrol stations accepted such packaging manually. Around 85 per cent of all refunds were paid out through reverse vending machines. A collection and refund boat Panter n and special refund patrols provided an additional service to the public, and highlighted the refundable deposit scheme around the coast and at festivals and other events. In 2003 those spending time in the mountains were again invited to donate their deposit to the Norwegian Red Cross by placing their cans and bottles in specially marked receptacles. Cans and bottles are retrieved in an environment-friendly way by exploiting any empty space on the trucks delivering goods to the outlets. The packaging is collected, counted and compressed at regional depots before it is transported to the recyclers. Even the corrugated cardboard boxes or plastic sacks used for collection purposes are recycled.

8 Gjenvinning 14 Alt gjenvinnes Alt Norsk Resirk samler inn, blir gjenvunnet. Boksene blir til nye bokser, mens flaskene blir til blant annet fleece, møbelstoffer og emballasje. Gjenvinningen er svært miljøvennlig. For eksempel krever gjenvinning av aluminium bare 5% av den energien som kreves for å lage nytt aluminium. Norsk Resirk selger komprimerte bokser og flasker til gjenvinnere på det internasjonale markedet. Returandeler Level of return Returandelen for gjenvinnbare plastflasker endte i 2003 på 77%, mens boksreturen endte på 92%. Bokser fra utlandet og tax-free uten pant regnes ikke inn i tallene, men samles også inn og gjenvinnes. Ca. 9 millioner slike bokser ble gjenvunnet i Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) sammenlignet i 2003 Resirks system for innsamling og gjenvinning av gjenvinnbare plastflasker med systemet for ombruksflasker. Studien ble gjort i samarbeid med representanter fra hele verdikjeden, fra emballasjeprodusenter til gjenvinnere. Konklusjonen er at de to systemene er tilnærmet like miljøvennlige. Everything is recycled Everything Norsk Resirk collects is recycled. Cans are turned into new cans, while bottles can become fleece and furniture fabric as well as other types of packaging. The recycling process is environment-friendly. For example, it takes only 5 per cent of the energy to recycle aluminium as it does to make new aluminium. Norsk Resirk sells compressed cans and bottles to recyclers in the international market. 77 per cent of plastic bottles were returned in 2003, while 92 per cent of cans were returned. Cans originating abroad or bought tax-free without a deposit are not included in the figures, but are also collected in and recycled. Around 9 million such cans were recycled in In 2003 the research institution Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) compared Norsk Resirk s system for the collection and recycling of non-refillable plastic bottles with that for refillable bottles. The study was carried out in collaboration with representatives from the entire value chain, from packaging producers to recyclers, and concluded that the two systems were more or less equally environment-friendly. Forventet retur for 2003 var 93% på boks og 80% på PET-flasker. Resultatet ble 92% og 77%. Boksreturen inkluderer 3-4% som ble levert i iglosystemet for metallemballasje og gjenvunnet. The expected rate of return for 2003 was 93% for cans and 80% for PET bottles. In fact 92% of cans and 77% of bottles were returned. The figure for cans includes 3-4% which were returned via collection containers for metal packaging and recycled.

9 Kommunikasjon 17 Kampanjer holder forbrukerne motivert For å opprettholde de høye returandelene, arbeider Norsk Resirk aktivt med målrettet kommunikasjon og markedsføring. Pantestatistikk og markedsundersøkelser legger grunnlaget for valg av tiltak. I 2003 var innsatsen konsentrert omkring påske, sommer og jul. I tillegg ble det gjennomført en egen kampanje mot ungdom. Virkemidlene spenner fra reklame i ulike medier til forbrukeraktiviteter og andre tiltak som gir redaksjonell omtale. Blant høydepunktene i 2003 var en to minutter lang reklamefilm med Odd Børretzen. Få, men velvalgte visninger av denne spesielle filmen ga gode resultater. Andre viktige aktiviteter var påskekryssord, en godt synlig sommerkampanje på boards, en annonsekonkurranse for ungdom og et romjulshefte med bidrag fra kjente skribenter. Miljøvernminister Børge Brende var en av bidragsyterne. Samarbeidet med andre returselskaper gjennom miljøsamarbeidet LOOP fortsatte i Det resulterte blant annet i nytt opplæringsmateriell om gjenvinning til landets barneskoler. Campaigns keep consumer motivation high To maintain the high percentage of returns, Norsk Resirk focuses strongly on its communication and marketing activities. These are based on the return statistics as well as market surveys. In 2003 efforts were concentrated around the Easter, summer and Christmas holiday seasons. A specific campaign targeting young people was also mounted. Activities range from advertisements in various media to consumer events and other measures prompting editorial coverage. Among the highlights of 2003 was a two-minute commercial featuring the popular philosopher Odd Børretzen. The film was screened selectively and only a limited number of times, but it produced good results. Other important events were an Easter crossword puzzle, a highly visible summer billboard campaign, an advertising competition for young people and a Christmas week pamphlet containing contributions from well-known authors. Norway s environment minister Børge Brende was one of the contributors. The company s collaboration with other return and recycling companies through the LOOP partnership continued in Among other things, this resulted in the production of new educational material on recycling for use in the Norwegian primary schools.

10 Tankevekkende reklamefilm Tankevekkende reklamefilm 18 Tankevekkende reklamefilm 19 En av fjorårets store suksesser var en to minutter lang reklamefilm med filosofen Odd Børretzen. Filmen gir et spennende innblikk i den evige sirkelen pantesystemet er. Børretzen fikk frie tøyler da han skrev teksten som skal få folk til å pante. Hans betraktninger om pant ledsages av musikk fra kompanjongen Lars Martin Myhre. Jeg har lyst til å si noe pent, helst noe poetisk, om det å levere tilbake til butikken bokser og plastflasker og sånt med pantemerker, slik at de kan komme hjem igjen og bli brukt en gang til og en gang til kanskje i det uendelige. Men si noe poetisk om tomme bokser? Jeg tror det var mye som var lettere før enn det er nå. Lage poesi for eksempel. Mange bekker små blir en stor å sa de gamle, og du ser for deg klukkende små bekker med blomster langs kanten, og en elv som svømmer stille mot havet. Det blir nesten som en sang. Men hva kan man si om tomme bokser og plastflasker? Det er ikke mye klukkende lyder av tomme bokser. Krasj, pang, brabang sier det og det smelter og syder og ser brutalt og ubehagelig ut, og ut kommer det en pølse aluminium, grå og trist og helt uten skjønnhet. Hvordan kan du få poesi ut av noe sånt? Men så kan du tenke: Inni der, inni den svære grå klossen der, der ligger min vesle boks, som kanskje kan bli en ny boks som mitt oldebarn skal holde i hånda, og den skal være full av noe han liker. Jeg kjenner n jo ikke, så jeg vet ikke hva han liker. Den krona eller hva det er i pant - har jeg jo råd til å kaste, men kaster jeg den boksen eller den plastflaska når den i hvert fall ikke frem til oldebarnet. Da er den borte, den blir til søppel, den blir til et skjellsord. Jeg vet egentlig ikke hva de bruker tomme plastflasker til, kanskje til nye flasker eller til noe slags stoff til klær, til mitt oldebarns genser. Og da blir det liksom litt evighetens sus over dette pantemerket. Nesten poesi, hvis du skjønner hva jeg mener. Når du tenker på dette oldebarnet. I genser. Kanskje det blir en liten jente med naturlige krøller? Thought-provoking commercial One of last year s great successes was a two-minute commercial featuring the popular philosopher Odd Børretzen. The film provided an exciting insight into the eternal circle that constitutes a deposit system. Børretzen was given a free hand in writing the text to the commercial whose aim was to encourage people to return packaging for recycling. His observations on the refundable deposit system were accompanied by music from Lars Martin Myhre.

11 Organisasjon Effektiv organisasjon Norsk Resirk har bygget opp en effektiv organisasjon ved å satse på en liten administrasjon, utstrakt bruk av underleverandører, effektive teknologiske løsninger, og tett samarbeid med handel og industri. 20 Administrasjonen ligger på Skøyen i Oslo, og hadde i 2003 ni medarbeidere. Driften av depotene og transport er satt bort til underleverandører. I tillegg bidrar dagligvarekjedene med transport gjennom sitt distribusjonsnett. Bruk av strekkoder er sentralt i det effektive panteavregningssystemet. Hver boks og flaske har strekkode som leses av panteautomaten eller et telleverk på depotet. Automatene er koblet til Resirks datasystem via automatleverandørene, og systemet forteller nøyaktig hva som er pantet. Dette bidrar til at Resirk kan betale ut pant til mottaksstedene så ofte som to ganger i måneden. Styret i Resirk består av seks representanter for eierorganisasjonene, og ledes av styreformann Harald A. Kalvøy. I 2003 startet styret en strategiprosess, for å fastlegge hvordan selskapet skal møte framtidens utfordringer innen innsamling og gjenvinning av emballasje. Styret i Norsk Resirk: Fra venstre: Trond Tangen, Jarle Grytli, Erik O. Askautrud, Tor Helge Gundersen, Harald A. Kalvøy og Adrian Stray. Halfdan K. Olafssøn og Bjarne Dahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Effective organisation Norsk Resirk s board of directors: Trond Tangen (left), Jarle Grytli, Erik O. Askautrud, Tor Helge Gundersen, Harald A. Kalvøy and Adrian Stray. Halfdan K. Olafssøn and Bjarne Dahl were not present when the photograph was taken. Norsk Resirk has built up an effective organisation based on a small administration, the extensive outsourcing of tasks, effective technological solutions and close collaboration with both the retail trade and industry. The company s administration is located at Skøyen in Oslo, and numbered nine people in Transport and depot operations have been outsourced. In addition, the supermarket chains assist with transport through their distribution networks. The use of barcodes is crucial to an efficient deposit reconciliation system. Each can and bottle has a barcode that is read by the reverse vending machine or a scanner at the depot. The reverse vending machines are connected to Norsk Resirk s computer system via the machine suppliers, and the system keeps an exact tally of what has been returned. This means that Norsk Resirk can pay the receiving locations the refunds owing to them as often as twice a month. The board of directors of Norsk Resirk comprises six representatives from its owner organisations, and is led by chairman Harald A. Kalvøy. The board initiated a strategy process in 2003 to determine how the company should meet tomorrow s challenges in the area of packaging collection and recycling. Handelen og industrien er likeverdige eiere av Norsk Resirk, gjennom sine organisasjoner: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (23,5%), Coop Norge (15,0%), Norges Colonialgrossisters Forbund (10,0 %), Bensinforhandlernes Bransjeforening (1,5%), Bryggerienes Servicekontor (35,0%), DagligvareLeverandørenes Servicekontor (7,5%), NæringsmiddelBedriftenes Landsforening (7,5%). Retailers and industry are equal partners in Norsk Resirk through their various business organisations: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (23.5%), Coop Norge (15.0%), Norges Colonialgrossisters Forbund (10.0%), Bensinforhandlernes Bransjeforening (1.5%), Bryggerienes Servicekontor (35.0%), Dagligvare- Leverandørenes Servicekontor (7.5%), NæringsmiddelBedriftenes Landsforening (7.5%).

12 Økonomi Økonomi 22 Målet er ikke overskudd, men miljøvennlig og kostnadseffektiv drift NORSK RESIRK AS RESULTATREGNSKAP / PROFIT AND LOSS ACCOUNT 23 Norsk Resirk skal drive miljøvennlige og kostnadseffektive retursystemer. Inntektene kommer fra administrasjonsvederlag, panteoverskudd og salg av innsamlet materiale. (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER / OPERATING REVENUES AND OPERATING COSTS Boks / Cans PET TOTAL Administrasjonsvederlaget betales inn fra importører og produsenter, for hver boks og flaske som selges. I tillegg har selskapet inntekter ved at det blir et overskudd i forholdet mellom innbetalt pant fra produsentene og utbetalt pant til forbrukerne når ikke all emballasje pantes. Salg av innsamlet materiale til gjenvinnere er den tredje inntektskilden. Fordi panteoverskuddet er en inntekt, får Norsk Resirk bedre økonomi når returen er lav. Dette betyr ikke at eierne får utbytte. Alt overskudd brukes til å videreutvikle og effektivisere pantesystemene, for eksempel gjennom økt markedsføring og systemforbedringer. Når returen er høy, synker inntektene. Produsentenes vederlag må da økes, men økningen i vederlaget blir mindre enn gevinsten ved lavere avgift. Derfor er økt retur lønnsomt, for både produsenter, handel og forbrukere. På kostnadssiden dominerer naturlig nok utbetaling av pant. Videre følger håndteringsgodtgjørelse til mottaksstedene, transport, markedsføring og administrasjon. Administrasjonsvederlag / Administration fee from producers and importers Panteinntekter / Deposit revenues from consumers via producers and importers Salg innsamlet materiale / Sale of collected material to recyclers Annen driftsinntekt / Other operating revenues Sum driftsinntekter / Total operating revenues Panteutgifter / Deposits refunded to consumers via receiving locations Håndteringsgodtgjørelse / Handling fee to receiving locations Transportkostnader / Transport costs Andre driftskostnader / Other operating costs Sum kostnader drift / Total operating costs Resultat operative aktiviteter / Profit from operations Admin., markedsføring og avskrivning / Administration, marketing and depreciation The objective is not a profit but environment-friendly and cost-effective operations Driftsresultat / Operating loss Netto finansresultat / Net financial items RESULTAT e/finansposter / PROFIT (LOSS) AFTER NET FINANCIAL ITEMS Norsk Resirk s purpose is to operate environment-friendly and cost-effective return systems. Revenues are derived from administration fees, the deposit surplus and the sale of collected material. The administration fee is paid by importers and producers for each can or bottle that is sold with a deposit symbol and reduced environment levy. In addition, the company earns revenues from the difference between the amount of deposit paid from producers and the amount paid out to consumers, since not all the packaging is returned. The sale of collected material to recyclers is a third source of revenue. Because the deposit surplus is a revenue, Norsk Resirk s financial position is strengthened when the level of return is low. This does not mean that the company s owners receive a dividend. All profits are used to further develop and improve the efficiency of the return systems, eg by means of increased marketing and system development. The producers fee must then be raised. However, since the increase in fees is less than the financial gain derived from a reduction in the levy, a rise in the proportion of packaging being returned makes economic sense for producers, retailers and consumers alike. Underskuddet i 2003 ble dekket gjennom overføring fra annen egenkapital. Regnskapet er revidert av Deloitte & Touche, som også kontrollerer og godkjenner systemet for innhenting av pantedata fra panteautomatene. The loss in 2003 was met by means of a transfer from other equity. The payment of deposit refunds dominates the cost side, naturally enough. This is followed by the handling fees paid to the receiving locations, transport, marketing and administration. The company s financial statements have been audited by Deloitte & Touche, which also audits and approves the system used to collect return data from the reverse vending machines.

13 Økonomi Revisjonsberetning NORSK RESIRK AS BALANSE PR / BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler, varige driftsmidler / Property, plant & equipment Maskiner og anlegg, driftsløsøre, inventar, m.m. / Machines, plant, movable equipment, fixtures & fittings etc Varige driftsmidler / Total property, plant and equipment Finansielle anleggsmidler / Long-term financial assets Husleiedepositum / Office rental deposit Netto pensjonsmidler / Net pension assets Andre fordringer / Other receivables Finansielle anleggsmidler / Total long-term financial assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler, fordringer / Current assets Kundefordringer / Accounts receivable Andre fordringer / Other receivables Sum fordringer / Total receivables Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash & cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Shareholders equity Innskutt egenkapital / Paid up equity Selskapskapital ( 200 aksjer á kr 1000 ) / Share capital ( 200 NOK ) Sum innskutt egenkapital / Total paid up equity Opptjent egenkapital / Earned equity Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total earned equity Sum egenkapital / Total shareholders equity Gjeld / Liabilities Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities Leverandørgjeld / Accounts payable Skyldige offentlige avgifter / Public charges payable Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities Avsetninger panteansvarsfond / Allocations to deposit liability fund Sum kortsiktig gjeld / Total short-term liabilities Sum gjeld / Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES

14 Kontaktinformasjon kapittel Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration 26 Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9a, 6. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Fax: Fra venstre / left: Roar Getz, Truls Holth, Synnøve Castillano, Tor Guttulsrud, Kathrine H. Fossum, Per Ole Skålerud, Karin Lundaas, Jarle Grytli og Nicolay Knudsen Norsk Resirks depot på Alnabru Norsk Resirk s depot at Alnabru Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Fra venstre / left: Ole Marius Napstad Aamodt, Jeanette Gudbrandsen, May Christin Jakobsen, Stig Henning Myrstuen, Odd Sverre Olsen, Per Ole Skålerud, Veronica Bjerke Cock og Tor Åge Olsen. Trond Ivar Hansen, Jon Øystein Sollie og Raymond Olsen var ikke til stede da bildet ble tatt / were not present when the photograph was taken. Årsmeldingen er utarbeidet av Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir fra Hippopotamus hos Trykksakdesign.

15 28 kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES?

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Agenda 1. Mepex 2. Norge vs Europe 3. Tanker om måling 4. EU forslaget 5. Drøfting

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer