Å r s m e l d i n g. kapittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s m e l d i n g. kapittel"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g kapittel

2 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår, og gjenvinnbare ble 92 prosent plastflasker av alle bokser i Norge. og I , prosent selskapets av alle flasker sjette samlet driftsår, inn ble og 92 gjenvunnet. prosent av alle bokser og 78 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable plastic bottles in plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 78 per cent of all bottles Norway. 92 per cent of all cans and 78 per cent of all bottles were collected and recycled in 2004, the company s were collected sixth year and in operation. recycled in 2004, the company s sixth year in operation. kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 6 Bakgrunn / Background 10 Emballasjeutvikling / Packaging Development 14 Returordninger / Return Schemes 18 Medlemsordning / Memebership 26 Gjenvinning / Recycling 30 Kommunikasjon / Communcation 38 Organisasjon / Organisation 42 Økonomi / Economy 46 Kontaktinformasjon / Contact Information 22 Innsamling / Collection

3 Innledning Introduction Rustet for fremtiden Norsk Resirk har lagt bak seg nok et suksessrikt år med økt innsamling av både drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. Resultatene våre viser at befolkningen blir stadig flinkere til å returnere bokser og flasker. Dette skyldes dels bedre tilgang på pantesteder, dels flere produkter med pantemerke, men også en massiv markedsføring av panteordningen over hele landet. Også i fjor valgte vi å sette inn trykket i ferieperiodene, når folk reiser bort fra sine hjemlige pantevaner. Denne strategien har gitt målbare resultater. 4 Økt retur er bra for miljøet, men også for lommeboka. De siste årene har miljøavgiften på gjenvinnbare bokser og plastflasker gått ned med flere kroner. Det pågår nå en politisk debatt om å fjerne grunnavgiften for denne typen emballasje. Regjeringen mener at det ikke lenger er miljømessige grunner til å legge en særskilt avgift på gjenvinnbar emballasje. Konkurransetilsynet har dessuten påpekt at avgiften er konkurransevridende. Dersom grunnavgiften på kr 0,91 per enhet forsvinner, vil det føre til en betydelig økning i bruken av drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. På sikt snakker vi om en mangedobling av volumet, noe som vil kreve omfattende kapasitetsutvidelser gjennom hele retursystemet. Da er det betryggende å vite at Norsk Resirk det siste året har utviklet seg ytterligere som operativ driftsorganisasjon, blant annet ved å overta ansvaret for driften av sorterings- og prosesseringsanlegget på Alnabru i Oslo. Norsk Resirks mål står uendret: Vi skal oppnå høyest mulig returandel til lavest mulig kostnad. Vi utnytter allerede vår stordrift og kompetanse til å håndtere flere materialslag for dagligvarebransjen, og står godt rustet til å motta økende mengder av bokser og plastflasker etter hvert som forbruket øker. Husk panten! Jarle Grytli Administrerende direktør Astonishing environmental success Norsk Resirk has completed yet another successful year, with a further rise in the number of cans and recyclable bottles being collected. Our results show that the Norwegian people are getting steadily better at returning their used bottles and cans. This is due partly to a rise in the number of outlets accepting returnable beverage packaging and partly to an increase in the number of products carrying a refundable deposit. A massive nationwide advertising campaign for the scheme also played an important role. Last year we again decided to focus our marketing activities during the holiday periods when people are away from home and inclined to forget their normal routines. This strategy has produced measurable results. An increased rate of return is not only good for the environment, it makes sound economic sense. In recent years the environmental levy on recyclable bottles and cans has fallen by several kroner. There is a political debate going on regarding removing the basic levy on this type of packaging. The Government consider there is no longer environmental reasons to have a particular levy on recyclable packaging. The Norwegian Competition Authority has futhermore claimed that the levy distorts competition. If the basic levy of NOK 0.91 per unit is removed, it will lead to an increase in the use of cans and recyclable plastic bottles. In the long-term we are talking about a volume increase of several hundred per cent, which will require a significant expansion of the capacity of the entire collection and return system. It is therefore comforting to note that in the past year Norsk Resirk has further developed its operating capability by, among other things, taking over the operation of the storage and sorting facility at Alnabru in Oslo. Our goal is unchanged: We will achieve to gain the highest possible level of return to the lowest possible cost. We already utilize our large scale business and competence to handle more types of materials from the retail trade, and are well placed to receive additional volumes of cans and plastic bottles as the expenditure rises. Happy returns! Jarle Grytli CEO Hvis grunnavgiften forsvinner, vil det føre til en betydelig økning i bruken av drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. If the basic environmental levy is removed, it will lead to an explosion in the use of cans and recyclable plastic bottles. Jarle Grytli, administrerende direktør Jarle Grytli, CEO

4 Det beste med panteordningen er at parkene holdes frie for bokser og flasker om sommeren. Det kommer alltid noen og tar med seg panten. The best thing about the refundable deposit scheme is that it keeps the parks clear of used cans and bottles in the summer. Somebody always comes along and collects them for the deposit. Marte Wollmann, servitør og parknyter Marte Wollmann, waitress and park enthusiast

5 Bakgrunn Background Slik synker avgiften når returandelen øker The levy decreases as the proportion of return increases Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning kr 3,60 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr. 2,69) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,91) en samlet avgift på kr. 3,60 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. The environmental levy on non-refillable PET bottles (NOK 2.69) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.91) bring the total tax to NOK 3.60 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. Avgift / Levy 5,- 4,- 3,- 2,- 1,- Bokser Cans PET Flasker Bottles kr 5,37 The environmental levy on cans (NOK 4.46) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.91) bring the total tax to NOK 5.37 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften. With returns of between 25% and 95%, the levy is reduced point for point. The environmental levy ceases to apply if the level of return exceeds 95%. Grunnavgift for engangs drikkevareemballasje er kr. 0,91 The basic levy for non-refillable beverage packaging is NOK 0.91 Miljøavgiften på bokser (kr. 4,46) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,91) en samlet avgift på kr. 5,37 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. kr 1,44 kr 1,22 kr 0,91 Godkjent returandel på 80% gir en samlet avgift på bare kr. 1,44 for gjenvinnbare flasker. A verified 80% level of return results in a total tax of just NOK 1.44 for non-refillable PET bottles. Godkjent returandel på 93% gir en samlet avgift på bare kr. 1,22 for bokser. A verified 93% level of return results in a total tax of just NOK 1.22 for cans. Norsk Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og gjenvinnbare flasker er belagt med en miljøavgift som reduseres i takt med returandelen. I 2004 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 93 prosent reduksjon i miljøavgiften på boks og 80 prosent reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker. Dermed førte pantesystemet til at forbrukerne sparte over en milliard kroner i miljøavgifter. Environment-friendly and profitable recycling Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of levies on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and non-refillable bottles incur an environmental levy, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned. In 2004 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 93 per cent reduction in the environmental levy on cans and an 80 per cent reduction on non-refillable plastic bottles. The refundable deposit system thereby saved Norwegian consumers over NOK 1 billion in environmental levies Returandel % / Level of return

6 kapittel Takket være Resirk-systemet tror jeg emballasjeavgiften på gjenvinnbare bokser og plastflasker vil forsvinne i løpet av relativt kort tid. Thanks to the Resirk scheme, I think the packaging levy on recyclable cans and bottles will disappear within a relatively short space of time. 10 Harald Bredrup, adm. dir. i Macks Ølbryggeri AS Harald Bredrup, CEO of Macks Ølbryggeri AS 11

7 Emballasjeutvikling Packaging Development Bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er forbrukernes kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. I 2004 ble det solgt 198,9 millioner bokser og 61,9 millioner flasker med pantemerke og redusert avgift. Det er 8,6 prosent færre bokser og 17,5 prosent flere flasker enn året før. De aller fleste boksene var fylt med øl, mens vann var å finne på flest flasker. Nedgangen i antall bokser skyldes sterk priskonkurranse på ølflasker (glass) i handelen. Økningen i antall plastflasker skyldes en betydelig tilvekst av produkter på PET, særlig av typen saft, juice og vann. Beer in most cans, water in most bottles Any importer or producer who wishes to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with a reduced environmental levy must be a member of Norsk Resirk. A deposit symbol is printed on the packaging, and this is the consumer s receipt that a deposit has been paid and guarantee that the packaging will be recycled million cans and 61.9 million bottles with a deposit symbol and reduced environmental levy were sold in This is 8.6 per cent fewer cans and 17.5 per cent more bottles than the year before. The vast majority of cans were filled with beer, while most of the bottles contained water. The fall in the number of cans is probably due to fierce price competition on beer in glassbottles in the supermarkets. The increase in the number of bottles is due to a significant growth in new products packaged in PET, particularly squash, juice and water products.

8 kapittel For oss som må tømme panteautomatene, er det mye mindre jobb med bokser og gjennvinnbare plastflasker enn det er med de tradisjonelle ombruksflaskene. For those of us who have to empty the reverse vending machines, cans and non-refillable bottles are a lot less work than the traditional refillable bottles. 14 Hege Vilming, butikksjef på Ultra i Asker Hege Vilming, manager of the Ultra supermarket in Asker 15

9 Returordninger Return Schemes 17 Fire returordninger I tillegg til Norsk Resirks pantesystem for bokser og gjenvinnbare plastflasker, finnes tre andre returordninger for drikkevareemballasje i Norge: Drikkekartonger samles inn av Norsk Returkartong og gjenvinnes Gjenvinnbare glassflasker samles inn av Norsk Glassgjenvinning og gjenvinnes Ombruksflasker i glass og plast samles inn gjennom Bryggeri- og mineralvannforeningens pantesystem og gjenbrukes. Flaskene sorteres, vaskes og fylles på nytt Four return schemes In addition to Norsk Resirk s refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles, Norway has three other return systems for beverage packaging: Drinks cartons are collected by Norsk Returkartong and recycled Non-refillable glass bottles are collected by Norsk Glassgjenvinning and recycled Refillable glass and plastic bottles are collected through the Norwegian Brewers and Soft Drinks Producers refundable deposit system. The bottles are sorted, washed and refilled

10 kapittel Det er viktig både for oss og kundene at emballasjen kan gjenvinnes. Jeg får stadig e-post fra kunder som spør om det er pant på produktene. It is important, both for us and our customers, that the packaging can be recycled. I am always getting s from customers asking if there is a refundable deposit on the products. 18 Camilla Dahl-Hanssen, markedsassistent i Interbev AS Camilla Dahl-Hanssen, marketing assistant at Interbev AS 19

11 Medlemsordning Membership Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: 20 Alam Import BK-Trading Scandinavia Bergen Havnelager Best Kjøttprodukter Coca Cola Drikker Grans Bryggeri Hansa Borg Bryggerier Harboe Norge (tidl. Moss Bjørnebryggeri) Heijden Sport Næringsprodukter HGL Hanson Gourmet Line ICA NORGE ID Drinks Interbev Jensen & Co. Lerum Fabrikker Lesax Trading Lidl Norge NUF Macks Ølbryggeri Majavatn Kildevann Matmegler n Niels Karlsen Agentur Nordic Beverage Company Nordic Sports Norsk Vinsalg Northern Fields Novartis Norge P.Ltz. Aass Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge Ringnes Røra Fabrikker Sara Lee Household & Body Care Norge Sport Nutrition Stabburet Stordalens Mineralvannsfabrikk Strag Telemark Kildevann Terje Høili UNIL Vectura Voss of Norway Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. Bare de siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner grunnet de gode returresultatene. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt fortalt ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resiks pantemerke. Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon Reduced levy for Resirk members When producers and importers register their company and their products with the Resirk scheme, they are joining an approved return scheme for their cans and plastic bottles. This contributes to lower the environmental levy on such packaging. The environmental levy has been reduced by several kroner during the last few years due to the high level of retur. Recyclable products to be included in the Resirk scheme, must be registered at Resirk no less than six weeks before the the product is due to be lauched in the Norwegian market. Shortly explained this involves completing a form and providing Norsk Resirk with examples of the packaging. The right to use the Resirk deposit symbols is gained when the product is approved. The registration procedure is described in detail at You can also have the information sent to you by contacting Norsk Resirk at Àjour per mai 2005 Up to date as of May 2005

12 kapittel Folk kommer ofte inn med plastposer fulle av bokser og flasker når de har vasket bilen. Noen blir litt overrasket over at vi tar imot alt sammen. Customers who have washed their cars, often come in with plastic bags full of bottles and cans. Some people are quite surprised that we accept these. 22 Adela Linskov, ass. daglig leder på Statoil/ICA Express, Sandvika Adela Linskov, deputy manager of Statoil/ICA Express, Sandvika 23

13 Innsamling Collection Alle som selger, gir også pant Alle som selger bokser og flasker med pantemerke, gir også pant. I 2004 var over 2800 panteautomater knyttet til Resirk. I tillegg var det rundt 7600 butikker, kiosker og bensinstasjoner som mottok emballasje manuelt. Omkring 88 prosent av alt som ble pantet, kom gjennom automatene. Bokser og flasker reiser miljøvennlig hjem ved å utnytte ledig kapasitet i lastebilene som leverer varer til pantestedene. Emballasjen samles, telles og komprimeres på regionale depoter før den transporteres til gjenvinnere. Også bølgepappesker og plastsekker som er brukt i innsamlingen, blir gjenvunnet. Deposits refunded by all sellers All outlets selling cans and bottles with a deposit symbol, also pay the refund. In 2004, 2800 reverse vending machines were directly linked to Norsk Resirk s scheme. In addition around 7600 retail outlets and petrol stations accepted such packaging manually. Around 88 per cent of all refunds were paid out through reverse vending machines. Cans and bottles are retrieved in an environment-friendly way by exploiting any empty space on the trucks delivering goods to the outlets selling beverages that are part of the refundable deposit scheme. The packaging is collected, counted and compressed at regional depots before it is transported to the recyclers. Even the corrugated cardboard boxes or plastic sacks used for collection purposes are recycled.

14 kapittel PET-materialet har en hel verden av muligheter, og kan brukes igjen og igjen. Plastflasker fra Norge gjenvinnes til blomsterbrett, stroppebånd og ny emballasje for blant annet sjokolade. As a material PET opens up a whole world of opportunities, 26 and it can be used again and again. Plastic bottles from Norway are recycled as flower trays, strapping applications and new packaging for items such as chocolate. Steen Birkdal, daglig leder i Expladan AS, Danmark Steen Birkdal, general manager of Expladan AS, Denmark 27

15 Gjenvinning Recycling Alt gjenvinnes Returandeler Level of return % 50% 84% 58% 89% 68% 91% 77% 92% 78% 92% Alt Norsk Resirk samler inn, gjenvinnes. Boksene blir til nye bokser, mens flaskene erstatter jomfruelig PET og blir til blant annet blomsterbrett, stroppebånd og ny emballasje. Gjenvinningen er svært miljøvennlig. For eksempel krever gjenvinning av aluminium bare fem prosent av den energien som kreves for å lage ny aluminium. Norsk Resirk selger komprimerte bokser og flasker til gjenvinnere på det internasjonale markedet. Returandelen for gjenvinnbare plastflasker endte i 2004 på 78 prosent, mens boksreturen endte på 92 prosent. Bokser fra utlandet og tax-free uten pant regnes ikke inn i tallene, men samles også inn og gjenvinnes. Ca. 7,2 millioner slike bokser ble gjenvunnet i Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har sammenliknet Resirks system for innsamling og gjenvinning av gjenvinnbare plastflasker med systemet for ombruksflasker. Studien ble gjort i samarbeid med representanter fra hele verdikjeden, fra emballasjeprodusenter til gjenvinnere. Konklusjonen er at de to systemene er tilnærmet like miljøvennlige Boksreturen inkluderer tre-fire prosent som ble levert i iglosystemet for metallemballasje. The figure for cans includes 3-4 per cent which were returned via collection containers for metal packaging Everything is recycled Everything Norsk Resirk collects is recycled. Cans are turned into new cans, while bottles replaces virgin PET which can become flower trays, strapping appications as well as other types of packaging. The recycling process is environment-friendly. For example, it takes only five per cent of the energy to recycle aluminium as it does to make new aluminium. Norsk Resirk sells compressed cans and bottles to recyclers in the international market. 78 per cent of plastic bottles were returned in 2004, while 92 per cent of cans were returned. Cans originating abroad or bought tax-free without a deposit are not included in the figures, but are also collected in and recycled. Around 7.2 million such cans were recycled in The research institution Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) has compared Norsk Resirk s system for the collection and recycling of nonrefillable plastic bottles with that for refillable bottles. The study was carried out in collaboration with representatives from the entire value chain, from packaging producers to recyclers, and concluded that the two systems were more or less equally environment-friendly.

16 kapittel 30 I ferien er det lett å glemme gode pantevaner, derfor kjører vi Norge rundt om sommeren med pantebudskap og aktiviteter for store og små. In the holiday season it is easy for people to forget their normal habit of returning used cans and bottles. That is why we drive up and down Norway in the summer plugging our message and organising activities for people of all ages. Lars-Einar Petterson, PANTruljeleder 2004 Lars-Einar Petterson, head of the 2004 summer patrol 31

17 Bakgrunn kapittel Kommunikasjon Communication Kampanjer holder forbrukerne motivert For å opprettholde de høye returandelene, arbeider Norsk Resirk aktivt med målrettet kommunikasjon og markedsføring. Pantestatistikk og markedsundersøkelser legger grunnlaget for valg av tiltak. I 2004 var innsatsen konsentrert omkring påske, sommer og jul. Det ble gjennomført egne aktiviteter mot ungdom, og Resirk oppgraderte sine nettsider. Virkemidlene spenner fra reklame i ulike medier til forbrukeraktiviteter og andre tiltak som gir redaksjonell omtale. Blant høydepunktene i 2004 var en ny reklamefilm med Odd Børretzen i det poetiske hjørnet. SommerPANTruljen besøkte norske feriesteder og oppnådde betydelig medieomtale, mens pantebåten Panter n samlet inn tomgods i skjærgården. Påskepanten ble berget med hjelp av Røde Kors Hjelpekorps, som hadde egne innsamlingsstasjoner på utfartsstedene i fjellet. Våren 2004 arrangerte Norsk Resirk en SMS-konkurranse for videregående skoler. Sykkylven skole stakk av med førstepremien som var en konsert med bandet Big Bang. Samtidig var Resirk en av de mest populære utstillerne på Jobb & Utdanning-messen på Lillestrøm. Selskapet har også samarbeidet med Returstiftelsen LOOP og Hold Norge Rent-kampanjen om ulike aktiviteter, særlig rettet mot barn og skole. Campaigns keep consumer motivation high To maintain the high percentage of returns, Norsk Resirk focuses strongly on its communication and marketing activities. These are based on the return statistics as well as market surveys. In 2004 efforts were concentrated around the Easter, summer and Christmas holiday seasons. A specific campaign targeting young people was also mounted, and the Resirk website was updated. Measures ranged from advertising in various media to consumer activities and other events to gain editorial coverage. Among the highpoints of 2004 was a new television commercial featuring the author and singer/songwriter Odd Børretzen. The Summer Patrol visited Norwegian tourist sites and generated considerable media coverage, while the boat Panter n collected empty bottles and cans by the coast. At Easter, the Norwegian Red Cross Mountain Rescue Service helped out by setting up collection stations at key traffic points in the mountains. During the spring 2004, Norsk Resirk held an SMS contest aimed at the country s upper secondary schools. The school that took home the winning prize was Sykkylven school, and the prize was a concert with the group Big Bang. During this period Norsk Resirk had one of the most popular exhibit stands at the Work & Education expo in Lillestrom. Several succesful activities aimed at children and schools have been held in co-operation with the Recycle Foundation LOOP and the Keep Norway tidy campaign.

18 kapittel Skulle ønske at jeg kunne pantes når jeg var tom. I wish I could be recycled when I am empty. Odd Børretzen, forfatter og visesanger Odd Børretzen, author and singer/songwriter 34 35

19 Kommunikasjon Communication Børretzen + Resirk = pant Nok en gang takket Odd Børretzen ja til å stille opp i en reklamefilm for Norsk Resirk, denne gang under en stjerneklar vinterhimmel, hvor pantemerket viste seg som et stjernetegn. Børretzen har selv skrevet teksten, som i filmen er akkompagnert av Lars Martin Myhre på gitar. Noen ganger begynner man å tenke på hvor man kommer fra og hvor man skal etterpå og for bokser og flasker er det greit. Nå er jeg naturligvis glad for at jeg ikke er en tom flaske eller en tom ølboks. Jeg tror ikke de har det moro noen av dem, men jeg misunner dem det pantemerket de har på seg. Det at de kan pantes gir dem liksom et løfte om en plass i evigheten. Evigheten. Det er lenge det. Skulle ønske at jeg kunne pantes når jeg var tom. Børretzen + Resirk = refundable deposit Once again Odd Børretzen agreed to take part in a commercial for Norsk Resirk this time under a starry winter sky, with the refund symbol glittering like a star sign. Børretzen himself wrote the script, and was accompanied in the film by Lars Martin Myhre on guitar. Sometimes you begin to think about where you come from and where you are going when you are gone and for bottles and cans that is no problem. Naturally, I am glad that I am not an empty bottle or an empty beer can. I don t think either of them have much fun, but I envy them having the refundable deposit symbol. The fact that they can be returned gives them a promise of a place in eternity. Eternity. That s a long time. I wish I could be returned for a refund when I am empty.

20 kapittel I fjor handlet det ikke bare om å øke returandelene, men like mye om å effektivisere hele returstrømmen. Nå har vi etablert en logistikk som bransjen kan leve med over lang tid. Last year was not simply about increasing the return rate, but 38 of improving the efficiency of the entire return flow. We have now established a logistics system that the industry can live with for many years to come. Harald A. Kalvøy, styreleder i Norsk Resirk 2004 Harald A. Kalvøy, chairman of Norsk Resirk 39

21 Organisasjon Organisation Styreleder i 2004 Harald A. Kalvøy HSH - Rema 1000 Norge Styrets nestleder (leder fra 2005) Halfdan K. Olafssøn Bryggerienes Servicekontor - Ringnes Styremedlem Trond Tangen NCF - Joh. System Effektiv organisasjon 41 Norsk Resirk har bygget opp en effektiv organisasjon ved å satse på en liten administrasjon, utstrakt bruk av underleverandører, effektive teknologiske løsninger, og tett samarbeid med handel og industri. Styremedlem Adrian Stray Bryggerienes Servicekontor Coca-Cola Drikker AS Bensinforhandlernes Bransjeforening 1.5 % Norges Colonialgrossisters Forbund 10.0 % Styremedlem Lars Fretheim NBL - Stabburet Styremedlem Egil Sætveit Coop Norge Varamedlemmer i 2004: Thomas Angell (HSH), David Jansen (HSH - GYDA Norge), Peter Wallman (HSH - ICA Norge AS), Bjørn Strømsæther (Bryggerienes Servicekontor - Hansa Borg Bryggerier), Lars Kristiansen (Bryggerienes Servicekontor - Aass Bryggeri) og Erik O. Askautrud (DLS/DLF). Handelen og industrien er likeverdige eiere av Norsk Resirk, gjennom sine organisasjoner: Retailers and industry are equal partners in Norsk Resirk through their various business organisations: Bryggerienes Servicekontor 35.0 % DagligvareLeverandørenes Servicekontor 7.5 % Administrasjonen ligger på Skøyen i Oslo og hadde i 2004 ni medarbeidere. I tillegg kommer åtte ansatte ved anlegget på Alnabru, som ble innlemmet i Norsk Resirk i fjor. For øvrig bidrar dagligvarekjedene med transport gjennom sitt distribusjonsnett. Bruk av strekkoder er sentralt i det effektive panteavregningssystemet. Hver boks og flaske har strekkode som leses av panteautomaten eller et telleverk på anlegget. Automatene er koblet til Resirks datasystem via automatleverandørene, og systemet forteller nøyaktig hva som er pantet. Dette bidrar til at Resirk kan betale ut pant til mottaksstedene så ofte som to ganger i måneden. Styret i Resirk består av seks representanter for eierorganisasjonene, og ble i 2004 ledet av Harald A. Kalvøy. Året ble i stor grad brukt til å diskutere Resirks fremtid og optimalisere returlogistikken. Resirk har overtatt driften av anlegget på Alnabru i Oslo, ved siden av det eksisterende samarbeidet med seks regionale anlegg. Organisasjonen er forberedt på å håndtere økte volumer dersom grunnavgiften på drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker bortfaller. Effective organisation Norsk Resirk has built up an effective organisation based on a small administration, the extensive outsourcing of tasks, effective technological solutions and close collaboration with both the retail trade and industry. The company s administration is located at Skøyen in Oslo, and numbered nine people in The depot at Alnabru, which was acquired by Norsk Resirk last year, has a further eight employees. In addition, the supermarket chains assist with transport through their distribution networks. Coop Norge 15.0 % Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 23.5 % NæringsmiddelBedriftenes Landsforening 7.5 % The use of barcodes is crucial to an efficient deposit reconciliation system. Each can and bottle has a barcode that is read by the reverse vending machine or a scanner at the depot. The reverse vending machines are connected to Norsk Resirk s computer system via the machine suppliers, and the system keeps an exact tally of what has been returned. This means that Norsk Resirk can pay the receiving locations the refunds owing to them as often as twice a month. The board of directors of Norsk Resirk comprises six representatives from its owner organisations, and was in 2004 led by chairman Harald A. Kalvøy. A great deal of time was spent last year discussing Resirk s future and optimising the return logistics system. Among other things, Resirk has taken over the running of the depot at Alnabru in Oslo, and has drawn up plans for additional depots around the country. The organisation is prepared to handle increased volumes if the basic levy on beverage cans and recyclable plastic bottles is lifted.

22 Økonomi Economy Økonomi Economy 42 Målet er ikke overskudd, men miljøvennlig og kostnadseffektiv drift NORSK RESIRK AS RESULTATREGNSKAP / PROFIT AND LOSS ACCOUNT 43 Norsk Resirk skal drive miljøvennlige og kostnadseffektive retursystemer. Inntektene kommer fra administrasjonsvederlag, panteoverskudd og salg av innsamlet materiale. (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER / OPERATING REVENUES AND OPERATING COSTS Boks / Cans PET TOTAL Administrasjonsvederlaget betales inn fra importører og produsenter, for hver boks og flaske som selges. I tillegg har selskapet inntekter ved at det blir et overskudd i forholdet mellom innbetalt pant fra produsentene og utbetalt pant til forbrukerne når ikke all emballasje pantes. Salg av innsamlet materiale til gjenvinnere er den tredje inntektskilden. Administrasjonsvederlag / Administration fee from producers and importers Panteinntekter / Deposit revenues from consumers via producers and importers Fordi panteoverskuddet er en inntekt, får Norsk Resirk bedre økonomi når returen er lav. Dette betyr ikke at eierne får utbytte. Alt overskudd brukes til å videreutvikle og effektivisere pantesystemene, for eksempel gjennom økt markedsføring og produktutvikling. Når returen er høy, synker inntektene. Produsentenes vederlag må da økes, men økningen i vederlaget blir mindre enn gevinsten ved lavere avgift. Derfor er økt retur lønnsomt, for både produsenter, handel og forbrukere. På kostnadssiden dominerer naturlig nok utbetaling av pant. Videre følger håndteringsgodtgjørelse til mottaksstedene, transport, markedsføring og administrasjon. Salg innsamlet materiale / Sale of collected material to recyclers Annen driftsinntekt / Other operating revenues Sum driftsinntekter / Total operating revenues Panteutgifter / Deposits refunded to consumers via receiving locations Håndteringsgodtgjørelse / Handling fee to receiving locations Transportkostnader / Transport costs Andre driftskostnader / Other operating costs Sum kostnader drift / Total operating costs Resultat operative aktiviteter / Profit from operations The objective is not a profit but environment-friendly and cost-effective operations Admin., markedsføring og avskrivning / Administration, marketing and depreciation Norsk Resirk s purpose is to operate environment-friendly and cost-effective return systems. Revenues are derived from administration fees, the deposit surplus and the sale of collected material. Driftsresultat / Operating loss Netto finansresultat / Net financial items RESULTAT e/finansposter / PROFIT (LOSS) AFTER NET FINANCIAL ITEMS The administration fee is paid by importers and producers for each can or bottle that is sold with a deposit symbol and reduced environment levy. In addition, the company earns revenues from the difference between the amount of deposit paid from producers and the amount paid out to consumers, since not all the packaging is returned. The sale of collected material to recyclers is a third source of revenue. Because the deposit surplus is a revenue, Norsk Resirk s financial position is strengthened when the level of return is low. This does not mean that the company s owners receive a dividend. All profits are used to further develop and improve the efficiency of the return systems, e.g. by means of increased marketing and product development. The producers fee must then be raised. However, since the increase in fees is less than the financial gain derived from a reduction in the levy, a rise in the proportion of packaging being returned makes economic sense for producers, retailers and consumers alike. Regnskapet er revidert av Deloitte & Touche, som også kontrollerer og godkjenner systemet for innhenting av pantedata fra panteautomatene. The loss in 2003 was met by means of a transfer from other equity. The payment of deposit refunds dominates the cost side. Other heavy costs are handling fees paid to the receiving locations, transport, marketing and administration. The company s financial statements have been audited by Deloitte & Touche, which also audits and approves the system used to collect return data from the reverse vending machines.

23 Økonomi Economy Økonomi Economy NORSK RESIRK AS BALANSE PR / BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler, varige driftsmidler / Property, plant & equipment Maskiner og anlegg, driftsløsøre, inventar, m.m. / Machines, plant, movable equipment, fixtures & fittings etc Varige driftsmidler / Total property, plant and equipment Finansielle anleggsmidler / Long-term financial assets Husleiedepositum / Office rental deposit Netto pensjonsmidler / Net pension assets Andre fordringer / Other receivables Finansielle anleggsmidler / Total long-term financial assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler, fordringer / Current assets Kundefordringer / Accounts receivable Andre fordringer / Other receivables Sum fordringer / Total receivables Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash & cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Shareholders equity Innskutt egenkapital / Paid up equity Selskapskapital ( 200 aksjer á kr 1000 ) / Share capital ( 200 NOK ) Sum innskutt egenkapital / Total paid up equity Opptjent egenkapital / Earned equity Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total earned equity Sum egenkapital / Total shareholders equity Gjeld / Liabilities Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities Leverandørgjeld / Accounts payable Skyldige offentlige avgifter / Public charges payable Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities Avsetninger panteansvarsfond / Allocations to deposit liability fund Sum kortsiktig gjeld / Total short-term liabilities Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES

24 Kontaktinformasjon Contact Information Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration 46 Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9A, 6. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Telefon: E-post: Jarle Grytli Adm. direktør Telefon: Mobil: E-post: Karin Lundaas Økonomikonsulent Telefon: E-post: Telefon: Fax: Norsk Resirks anlegg på Alnabru Per Ole Skålerud Driftssjef depot Alnabru Roar Getz Logistikksjef Synnøve Castillano Info- og markedsansvarlig Norsk Resirk s depot at Alnabru Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Foran f. v. / front to left: John Øystein Sollie og Veronica Bjerke Cock. Midten f. v. / middle to left: May Christin Jakobsen, Tor Åge Olsen og Per Ole Skålerud. Bakerst f. v. / back to left: Trond Ivar Hansen, Stig Henning Myrstuen og Odd Sverre Olsen. Tor Guttulsrud Økonomisjef Truls Holth Regnskapssjef Telefon: Mobil: E-post: Telefon: E-post: Design og foto: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 300/150) hos Trykksakdesign

25 48 kapittel

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 0 9 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer