Å r s m e l d i n g. kapittel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s m e l d i n g. kapittel"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g kapittel

2 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår, og gjenvinnbare ble 92 prosent plastflasker av alle bokser i Norge. og I , prosent selskapets av alle flasker sjette samlet driftsår, inn ble og 92 gjenvunnet. prosent av alle bokser og 78 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable plastic bottles in plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 78 per cent of all bottles Norway. 92 per cent of all cans and 78 per cent of all bottles were collected and recycled in 2004, the company s were collected sixth year and in operation. recycled in 2004, the company s sixth year in operation. kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 6 Bakgrunn / Background 10 Emballasjeutvikling / Packaging Development 14 Returordninger / Return Schemes 18 Medlemsordning / Memebership 26 Gjenvinning / Recycling 30 Kommunikasjon / Communcation 38 Organisasjon / Organisation 42 Økonomi / Economy 46 Kontaktinformasjon / Contact Information 22 Innsamling / Collection

3 Innledning Introduction Rustet for fremtiden Norsk Resirk har lagt bak seg nok et suksessrikt år med økt innsamling av både drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. Resultatene våre viser at befolkningen blir stadig flinkere til å returnere bokser og flasker. Dette skyldes dels bedre tilgang på pantesteder, dels flere produkter med pantemerke, men også en massiv markedsføring av panteordningen over hele landet. Også i fjor valgte vi å sette inn trykket i ferieperiodene, når folk reiser bort fra sine hjemlige pantevaner. Denne strategien har gitt målbare resultater. 4 Økt retur er bra for miljøet, men også for lommeboka. De siste årene har miljøavgiften på gjenvinnbare bokser og plastflasker gått ned med flere kroner. Det pågår nå en politisk debatt om å fjerne grunnavgiften for denne typen emballasje. Regjeringen mener at det ikke lenger er miljømessige grunner til å legge en særskilt avgift på gjenvinnbar emballasje. Konkurransetilsynet har dessuten påpekt at avgiften er konkurransevridende. Dersom grunnavgiften på kr 0,91 per enhet forsvinner, vil det føre til en betydelig økning i bruken av drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. På sikt snakker vi om en mangedobling av volumet, noe som vil kreve omfattende kapasitetsutvidelser gjennom hele retursystemet. Da er det betryggende å vite at Norsk Resirk det siste året har utviklet seg ytterligere som operativ driftsorganisasjon, blant annet ved å overta ansvaret for driften av sorterings- og prosesseringsanlegget på Alnabru i Oslo. Norsk Resirks mål står uendret: Vi skal oppnå høyest mulig returandel til lavest mulig kostnad. Vi utnytter allerede vår stordrift og kompetanse til å håndtere flere materialslag for dagligvarebransjen, og står godt rustet til å motta økende mengder av bokser og plastflasker etter hvert som forbruket øker. Husk panten! Jarle Grytli Administrerende direktør Astonishing environmental success Norsk Resirk has completed yet another successful year, with a further rise in the number of cans and recyclable bottles being collected. Our results show that the Norwegian people are getting steadily better at returning their used bottles and cans. This is due partly to a rise in the number of outlets accepting returnable beverage packaging and partly to an increase in the number of products carrying a refundable deposit. A massive nationwide advertising campaign for the scheme also played an important role. Last year we again decided to focus our marketing activities during the holiday periods when people are away from home and inclined to forget their normal routines. This strategy has produced measurable results. An increased rate of return is not only good for the environment, it makes sound economic sense. In recent years the environmental levy on recyclable bottles and cans has fallen by several kroner. There is a political debate going on regarding removing the basic levy on this type of packaging. The Government consider there is no longer environmental reasons to have a particular levy on recyclable packaging. The Norwegian Competition Authority has futhermore claimed that the levy distorts competition. If the basic levy of NOK 0.91 per unit is removed, it will lead to an increase in the use of cans and recyclable plastic bottles. In the long-term we are talking about a volume increase of several hundred per cent, which will require a significant expansion of the capacity of the entire collection and return system. It is therefore comforting to note that in the past year Norsk Resirk has further developed its operating capability by, among other things, taking over the operation of the storage and sorting facility at Alnabru in Oslo. Our goal is unchanged: We will achieve to gain the highest possible level of return to the lowest possible cost. We already utilize our large scale business and competence to handle more types of materials from the retail trade, and are well placed to receive additional volumes of cans and plastic bottles as the expenditure rises. Happy returns! Jarle Grytli CEO Hvis grunnavgiften forsvinner, vil det føre til en betydelig økning i bruken av drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker. If the basic environmental levy is removed, it will lead to an explosion in the use of cans and recyclable plastic bottles. Jarle Grytli, administrerende direktør Jarle Grytli, CEO

4 Det beste med panteordningen er at parkene holdes frie for bokser og flasker om sommeren. Det kommer alltid noen og tar med seg panten. The best thing about the refundable deposit scheme is that it keeps the parks clear of used cans and bottles in the summer. Somebody always comes along and collects them for the deposit. Marte Wollmann, servitør og parknyter Marte Wollmann, waitress and park enthusiast

5 Bakgrunn Background Slik synker avgiften når returandelen øker The levy decreases as the proportion of return increases Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning kr 3,60 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr. 2,69) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,91) en samlet avgift på kr. 3,60 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. The environmental levy on non-refillable PET bottles (NOK 2.69) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.91) bring the total tax to NOK 3.60 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. Avgift / Levy 5,- 4,- 3,- 2,- 1,- Bokser Cans PET Flasker Bottles kr 5,37 The environmental levy on cans (NOK 4.46) and the basic levy on non-refillable beverage packaging (NOK 0.91) bring the total tax to NOK 5.37 if the product is not part of the refundable deposit scheme or the return rate is less than 25%. Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften. With returns of between 25% and 95%, the levy is reduced point for point. The environmental levy ceases to apply if the level of return exceeds 95%. Grunnavgift for engangs drikkevareemballasje er kr. 0,91 The basic levy for non-refillable beverage packaging is NOK 0.91 Miljøavgiften på bokser (kr. 4,46) gir sammen med grunnavgiften (kr. 0,91) en samlet avgift på kr. 5,37 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. kr 1,44 kr 1,22 kr 0,91 Godkjent returandel på 80% gir en samlet avgift på bare kr. 1,44 for gjenvinnbare flasker. A verified 80% level of return results in a total tax of just NOK 1.44 for non-refillable PET bottles. Godkjent returandel på 93% gir en samlet avgift på bare kr. 1,22 for bokser. A verified 93% level of return results in a total tax of just NOK 1.22 for cans. Norsk Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og gjenvinnbare flasker er belagt med en miljøavgift som reduseres i takt med returandelen. I 2004 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 93 prosent reduksjon i miljøavgiften på boks og 80 prosent reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker. Dermed førte pantesystemet til at forbrukerne sparte over en milliard kroner i miljøavgifter. Environment-friendly and profitable recycling Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of levies on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and non-refillable bottles incur an environmental levy, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned. In 2004 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 93 per cent reduction in the environmental levy on cans and an 80 per cent reduction on non-refillable plastic bottles. The refundable deposit system thereby saved Norwegian consumers over NOK 1 billion in environmental levies Returandel % / Level of return

6 kapittel Takket være Resirk-systemet tror jeg emballasjeavgiften på gjenvinnbare bokser og plastflasker vil forsvinne i løpet av relativt kort tid. Thanks to the Resirk scheme, I think the packaging levy on recyclable cans and bottles will disappear within a relatively short space of time. 10 Harald Bredrup, adm. dir. i Macks Ølbryggeri AS Harald Bredrup, CEO of Macks Ølbryggeri AS 11

7 Emballasjeutvikling Packaging Development Bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er forbrukernes kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. I 2004 ble det solgt 198,9 millioner bokser og 61,9 millioner flasker med pantemerke og redusert avgift. Det er 8,6 prosent færre bokser og 17,5 prosent flere flasker enn året før. De aller fleste boksene var fylt med øl, mens vann var å finne på flest flasker. Nedgangen i antall bokser skyldes sterk priskonkurranse på ølflasker (glass) i handelen. Økningen i antall plastflasker skyldes en betydelig tilvekst av produkter på PET, særlig av typen saft, juice og vann. Beer in most cans, water in most bottles Any importer or producer who wishes to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with a reduced environmental levy must be a member of Norsk Resirk. A deposit symbol is printed on the packaging, and this is the consumer s receipt that a deposit has been paid and guarantee that the packaging will be recycled million cans and 61.9 million bottles with a deposit symbol and reduced environmental levy were sold in This is 8.6 per cent fewer cans and 17.5 per cent more bottles than the year before. The vast majority of cans were filled with beer, while most of the bottles contained water. The fall in the number of cans is probably due to fierce price competition on beer in glassbottles in the supermarkets. The increase in the number of bottles is due to a significant growth in new products packaged in PET, particularly squash, juice and water products.

8 kapittel For oss som må tømme panteautomatene, er det mye mindre jobb med bokser og gjennvinnbare plastflasker enn det er med de tradisjonelle ombruksflaskene. For those of us who have to empty the reverse vending machines, cans and non-refillable bottles are a lot less work than the traditional refillable bottles. 14 Hege Vilming, butikksjef på Ultra i Asker Hege Vilming, manager of the Ultra supermarket in Asker 15

9 Returordninger Return Schemes 17 Fire returordninger I tillegg til Norsk Resirks pantesystem for bokser og gjenvinnbare plastflasker, finnes tre andre returordninger for drikkevareemballasje i Norge: Drikkekartonger samles inn av Norsk Returkartong og gjenvinnes Gjenvinnbare glassflasker samles inn av Norsk Glassgjenvinning og gjenvinnes Ombruksflasker i glass og plast samles inn gjennom Bryggeri- og mineralvannforeningens pantesystem og gjenbrukes. Flaskene sorteres, vaskes og fylles på nytt Four return schemes In addition to Norsk Resirk s refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles, Norway has three other return systems for beverage packaging: Drinks cartons are collected by Norsk Returkartong and recycled Non-refillable glass bottles are collected by Norsk Glassgjenvinning and recycled Refillable glass and plastic bottles are collected through the Norwegian Brewers and Soft Drinks Producers refundable deposit system. The bottles are sorted, washed and refilled

10 kapittel Det er viktig både for oss og kundene at emballasjen kan gjenvinnes. Jeg får stadig e-post fra kunder som spør om det er pant på produktene. It is important, both for us and our customers, that the packaging can be recycled. I am always getting s from customers asking if there is a refundable deposit on the products. 18 Camilla Dahl-Hanssen, markedsassistent i Interbev AS Camilla Dahl-Hanssen, marketing assistant at Interbev AS 19

11 Medlemsordning Membership Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: 20 Alam Import BK-Trading Scandinavia Bergen Havnelager Best Kjøttprodukter Coca Cola Drikker Grans Bryggeri Hansa Borg Bryggerier Harboe Norge (tidl. Moss Bjørnebryggeri) Heijden Sport Næringsprodukter HGL Hanson Gourmet Line ICA NORGE ID Drinks Interbev Jensen & Co. Lerum Fabrikker Lesax Trading Lidl Norge NUF Macks Ølbryggeri Majavatn Kildevann Matmegler n Niels Karlsen Agentur Nordic Beverage Company Nordic Sports Norsk Vinsalg Northern Fields Novartis Norge P.Ltz. Aass Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge Ringnes Røra Fabrikker Sara Lee Household & Body Care Norge Sport Nutrition Stabburet Stordalens Mineralvannsfabrikk Strag Telemark Kildevann Terje Høili UNIL Vectura Voss of Norway Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. Bare de siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner grunnet de gode returresultatene. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt fortalt ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resiks pantemerke. Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon Reduced levy for Resirk members When producers and importers register their company and their products with the Resirk scheme, they are joining an approved return scheme for their cans and plastic bottles. This contributes to lower the environmental levy on such packaging. The environmental levy has been reduced by several kroner during the last few years due to the high level of retur. Recyclable products to be included in the Resirk scheme, must be registered at Resirk no less than six weeks before the the product is due to be lauched in the Norwegian market. Shortly explained this involves completing a form and providing Norsk Resirk with examples of the packaging. The right to use the Resirk deposit symbols is gained when the product is approved. The registration procedure is described in detail at You can also have the information sent to you by contacting Norsk Resirk at Àjour per mai 2005 Up to date as of May 2005

12 kapittel Folk kommer ofte inn med plastposer fulle av bokser og flasker når de har vasket bilen. Noen blir litt overrasket over at vi tar imot alt sammen. Customers who have washed their cars, often come in with plastic bags full of bottles and cans. Some people are quite surprised that we accept these. 22 Adela Linskov, ass. daglig leder på Statoil/ICA Express, Sandvika Adela Linskov, deputy manager of Statoil/ICA Express, Sandvika 23

13 Innsamling Collection Alle som selger, gir også pant Alle som selger bokser og flasker med pantemerke, gir også pant. I 2004 var over 2800 panteautomater knyttet til Resirk. I tillegg var det rundt 7600 butikker, kiosker og bensinstasjoner som mottok emballasje manuelt. Omkring 88 prosent av alt som ble pantet, kom gjennom automatene. Bokser og flasker reiser miljøvennlig hjem ved å utnytte ledig kapasitet i lastebilene som leverer varer til pantestedene. Emballasjen samles, telles og komprimeres på regionale depoter før den transporteres til gjenvinnere. Også bølgepappesker og plastsekker som er brukt i innsamlingen, blir gjenvunnet. Deposits refunded by all sellers All outlets selling cans and bottles with a deposit symbol, also pay the refund. In 2004, 2800 reverse vending machines were directly linked to Norsk Resirk s scheme. In addition around 7600 retail outlets and petrol stations accepted such packaging manually. Around 88 per cent of all refunds were paid out through reverse vending machines. Cans and bottles are retrieved in an environment-friendly way by exploiting any empty space on the trucks delivering goods to the outlets selling beverages that are part of the refundable deposit scheme. The packaging is collected, counted and compressed at regional depots before it is transported to the recyclers. Even the corrugated cardboard boxes or plastic sacks used for collection purposes are recycled.

14 kapittel PET-materialet har en hel verden av muligheter, og kan brukes igjen og igjen. Plastflasker fra Norge gjenvinnes til blomsterbrett, stroppebånd og ny emballasje for blant annet sjokolade. As a material PET opens up a whole world of opportunities, 26 and it can be used again and again. Plastic bottles from Norway are recycled as flower trays, strapping applications and new packaging for items such as chocolate. Steen Birkdal, daglig leder i Expladan AS, Danmark Steen Birkdal, general manager of Expladan AS, Denmark 27

15 Gjenvinning Recycling Alt gjenvinnes Returandeler Level of return % 50% 84% 58% 89% 68% 91% 77% 92% 78% 92% Alt Norsk Resirk samler inn, gjenvinnes. Boksene blir til nye bokser, mens flaskene erstatter jomfruelig PET og blir til blant annet blomsterbrett, stroppebånd og ny emballasje. Gjenvinningen er svært miljøvennlig. For eksempel krever gjenvinning av aluminium bare fem prosent av den energien som kreves for å lage ny aluminium. Norsk Resirk selger komprimerte bokser og flasker til gjenvinnere på det internasjonale markedet. Returandelen for gjenvinnbare plastflasker endte i 2004 på 78 prosent, mens boksreturen endte på 92 prosent. Bokser fra utlandet og tax-free uten pant regnes ikke inn i tallene, men samles også inn og gjenvinnes. Ca. 7,2 millioner slike bokser ble gjenvunnet i Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har sammenliknet Resirks system for innsamling og gjenvinning av gjenvinnbare plastflasker med systemet for ombruksflasker. Studien ble gjort i samarbeid med representanter fra hele verdikjeden, fra emballasjeprodusenter til gjenvinnere. Konklusjonen er at de to systemene er tilnærmet like miljøvennlige Boksreturen inkluderer tre-fire prosent som ble levert i iglosystemet for metallemballasje. The figure for cans includes 3-4 per cent which were returned via collection containers for metal packaging Everything is recycled Everything Norsk Resirk collects is recycled. Cans are turned into new cans, while bottles replaces virgin PET which can become flower trays, strapping appications as well as other types of packaging. The recycling process is environment-friendly. For example, it takes only five per cent of the energy to recycle aluminium as it does to make new aluminium. Norsk Resirk sells compressed cans and bottles to recyclers in the international market. 78 per cent of plastic bottles were returned in 2004, while 92 per cent of cans were returned. Cans originating abroad or bought tax-free without a deposit are not included in the figures, but are also collected in and recycled. Around 7.2 million such cans were recycled in The research institution Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) has compared Norsk Resirk s system for the collection and recycling of nonrefillable plastic bottles with that for refillable bottles. The study was carried out in collaboration with representatives from the entire value chain, from packaging producers to recyclers, and concluded that the two systems were more or less equally environment-friendly.

16 kapittel 30 I ferien er det lett å glemme gode pantevaner, derfor kjører vi Norge rundt om sommeren med pantebudskap og aktiviteter for store og små. In the holiday season it is easy for people to forget their normal habit of returning used cans and bottles. That is why we drive up and down Norway in the summer plugging our message and organising activities for people of all ages. Lars-Einar Petterson, PANTruljeleder 2004 Lars-Einar Petterson, head of the 2004 summer patrol 31

17 Bakgrunn kapittel Kommunikasjon Communication Kampanjer holder forbrukerne motivert For å opprettholde de høye returandelene, arbeider Norsk Resirk aktivt med målrettet kommunikasjon og markedsføring. Pantestatistikk og markedsundersøkelser legger grunnlaget for valg av tiltak. I 2004 var innsatsen konsentrert omkring påske, sommer og jul. Det ble gjennomført egne aktiviteter mot ungdom, og Resirk oppgraderte sine nettsider. Virkemidlene spenner fra reklame i ulike medier til forbrukeraktiviteter og andre tiltak som gir redaksjonell omtale. Blant høydepunktene i 2004 var en ny reklamefilm med Odd Børretzen i det poetiske hjørnet. SommerPANTruljen besøkte norske feriesteder og oppnådde betydelig medieomtale, mens pantebåten Panter n samlet inn tomgods i skjærgården. Påskepanten ble berget med hjelp av Røde Kors Hjelpekorps, som hadde egne innsamlingsstasjoner på utfartsstedene i fjellet. Våren 2004 arrangerte Norsk Resirk en SMS-konkurranse for videregående skoler. Sykkylven skole stakk av med førstepremien som var en konsert med bandet Big Bang. Samtidig var Resirk en av de mest populære utstillerne på Jobb & Utdanning-messen på Lillestrøm. Selskapet har også samarbeidet med Returstiftelsen LOOP og Hold Norge Rent-kampanjen om ulike aktiviteter, særlig rettet mot barn og skole. Campaigns keep consumer motivation high To maintain the high percentage of returns, Norsk Resirk focuses strongly on its communication and marketing activities. These are based on the return statistics as well as market surveys. In 2004 efforts were concentrated around the Easter, summer and Christmas holiday seasons. A specific campaign targeting young people was also mounted, and the Resirk website was updated. Measures ranged from advertising in various media to consumer activities and other events to gain editorial coverage. Among the highpoints of 2004 was a new television commercial featuring the author and singer/songwriter Odd Børretzen. The Summer Patrol visited Norwegian tourist sites and generated considerable media coverage, while the boat Panter n collected empty bottles and cans by the coast. At Easter, the Norwegian Red Cross Mountain Rescue Service helped out by setting up collection stations at key traffic points in the mountains. During the spring 2004, Norsk Resirk held an SMS contest aimed at the country s upper secondary schools. The school that took home the winning prize was Sykkylven school, and the prize was a concert with the group Big Bang. During this period Norsk Resirk had one of the most popular exhibit stands at the Work & Education expo in Lillestrom. Several succesful activities aimed at children and schools have been held in co-operation with the Recycle Foundation LOOP and the Keep Norway tidy campaign.

18 kapittel Skulle ønske at jeg kunne pantes når jeg var tom. I wish I could be recycled when I am empty. Odd Børretzen, forfatter og visesanger Odd Børretzen, author and singer/songwriter 34 35

19 Kommunikasjon Communication Børretzen + Resirk = pant Nok en gang takket Odd Børretzen ja til å stille opp i en reklamefilm for Norsk Resirk, denne gang under en stjerneklar vinterhimmel, hvor pantemerket viste seg som et stjernetegn. Børretzen har selv skrevet teksten, som i filmen er akkompagnert av Lars Martin Myhre på gitar. Noen ganger begynner man å tenke på hvor man kommer fra og hvor man skal etterpå og for bokser og flasker er det greit. Nå er jeg naturligvis glad for at jeg ikke er en tom flaske eller en tom ølboks. Jeg tror ikke de har det moro noen av dem, men jeg misunner dem det pantemerket de har på seg. Det at de kan pantes gir dem liksom et løfte om en plass i evigheten. Evigheten. Det er lenge det. Skulle ønske at jeg kunne pantes når jeg var tom. Børretzen + Resirk = refundable deposit Once again Odd Børretzen agreed to take part in a commercial for Norsk Resirk this time under a starry winter sky, with the refund symbol glittering like a star sign. Børretzen himself wrote the script, and was accompanied in the film by Lars Martin Myhre on guitar. Sometimes you begin to think about where you come from and where you are going when you are gone and for bottles and cans that is no problem. Naturally, I am glad that I am not an empty bottle or an empty beer can. I don t think either of them have much fun, but I envy them having the refundable deposit symbol. The fact that they can be returned gives them a promise of a place in eternity. Eternity. That s a long time. I wish I could be returned for a refund when I am empty.

20 kapittel I fjor handlet det ikke bare om å øke returandelene, men like mye om å effektivisere hele returstrømmen. Nå har vi etablert en logistikk som bransjen kan leve med over lang tid. Last year was not simply about increasing the return rate, but 38 of improving the efficiency of the entire return flow. We have now established a logistics system that the industry can live with for many years to come. Harald A. Kalvøy, styreleder i Norsk Resirk 2004 Harald A. Kalvøy, chairman of Norsk Resirk 39

21 Organisasjon Organisation Styreleder i 2004 Harald A. Kalvøy HSH - Rema 1000 Norge Styrets nestleder (leder fra 2005) Halfdan K. Olafssøn Bryggerienes Servicekontor - Ringnes Styremedlem Trond Tangen NCF - Joh. System Effektiv organisasjon 41 Norsk Resirk har bygget opp en effektiv organisasjon ved å satse på en liten administrasjon, utstrakt bruk av underleverandører, effektive teknologiske løsninger, og tett samarbeid med handel og industri. Styremedlem Adrian Stray Bryggerienes Servicekontor Coca-Cola Drikker AS Bensinforhandlernes Bransjeforening 1.5 % Norges Colonialgrossisters Forbund 10.0 % Styremedlem Lars Fretheim NBL - Stabburet Styremedlem Egil Sætveit Coop Norge Varamedlemmer i 2004: Thomas Angell (HSH), David Jansen (HSH - GYDA Norge), Peter Wallman (HSH - ICA Norge AS), Bjørn Strømsæther (Bryggerienes Servicekontor - Hansa Borg Bryggerier), Lars Kristiansen (Bryggerienes Servicekontor - Aass Bryggeri) og Erik O. Askautrud (DLS/DLF). Handelen og industrien er likeverdige eiere av Norsk Resirk, gjennom sine organisasjoner: Retailers and industry are equal partners in Norsk Resirk through their various business organisations: Bryggerienes Servicekontor 35.0 % DagligvareLeverandørenes Servicekontor 7.5 % Administrasjonen ligger på Skøyen i Oslo og hadde i 2004 ni medarbeidere. I tillegg kommer åtte ansatte ved anlegget på Alnabru, som ble innlemmet i Norsk Resirk i fjor. For øvrig bidrar dagligvarekjedene med transport gjennom sitt distribusjonsnett. Bruk av strekkoder er sentralt i det effektive panteavregningssystemet. Hver boks og flaske har strekkode som leses av panteautomaten eller et telleverk på anlegget. Automatene er koblet til Resirks datasystem via automatleverandørene, og systemet forteller nøyaktig hva som er pantet. Dette bidrar til at Resirk kan betale ut pant til mottaksstedene så ofte som to ganger i måneden. Styret i Resirk består av seks representanter for eierorganisasjonene, og ble i 2004 ledet av Harald A. Kalvøy. Året ble i stor grad brukt til å diskutere Resirks fremtid og optimalisere returlogistikken. Resirk har overtatt driften av anlegget på Alnabru i Oslo, ved siden av det eksisterende samarbeidet med seks regionale anlegg. Organisasjonen er forberedt på å håndtere økte volumer dersom grunnavgiften på drikkevarebokser og gjenvinnbare plastflasker bortfaller. Effective organisation Norsk Resirk has built up an effective organisation based on a small administration, the extensive outsourcing of tasks, effective technological solutions and close collaboration with both the retail trade and industry. The company s administration is located at Skøyen in Oslo, and numbered nine people in The depot at Alnabru, which was acquired by Norsk Resirk last year, has a further eight employees. In addition, the supermarket chains assist with transport through their distribution networks. Coop Norge 15.0 % Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 23.5 % NæringsmiddelBedriftenes Landsforening 7.5 % The use of barcodes is crucial to an efficient deposit reconciliation system. Each can and bottle has a barcode that is read by the reverse vending machine or a scanner at the depot. The reverse vending machines are connected to Norsk Resirk s computer system via the machine suppliers, and the system keeps an exact tally of what has been returned. This means that Norsk Resirk can pay the receiving locations the refunds owing to them as often as twice a month. The board of directors of Norsk Resirk comprises six representatives from its owner organisations, and was in 2004 led by chairman Harald A. Kalvøy. A great deal of time was spent last year discussing Resirk s future and optimising the return logistics system. Among other things, Resirk has taken over the running of the depot at Alnabru in Oslo, and has drawn up plans for additional depots around the country. The organisation is prepared to handle increased volumes if the basic levy on beverage cans and recyclable plastic bottles is lifted.

22 Økonomi Economy Økonomi Economy 42 Målet er ikke overskudd, men miljøvennlig og kostnadseffektiv drift NORSK RESIRK AS RESULTATREGNSKAP / PROFIT AND LOSS ACCOUNT 43 Norsk Resirk skal drive miljøvennlige og kostnadseffektive retursystemer. Inntektene kommer fra administrasjonsvederlag, panteoverskudd og salg av innsamlet materiale. (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER / OPERATING REVENUES AND OPERATING COSTS Boks / Cans PET TOTAL Administrasjonsvederlaget betales inn fra importører og produsenter, for hver boks og flaske som selges. I tillegg har selskapet inntekter ved at det blir et overskudd i forholdet mellom innbetalt pant fra produsentene og utbetalt pant til forbrukerne når ikke all emballasje pantes. Salg av innsamlet materiale til gjenvinnere er den tredje inntektskilden. Administrasjonsvederlag / Administration fee from producers and importers Panteinntekter / Deposit revenues from consumers via producers and importers Fordi panteoverskuddet er en inntekt, får Norsk Resirk bedre økonomi når returen er lav. Dette betyr ikke at eierne får utbytte. Alt overskudd brukes til å videreutvikle og effektivisere pantesystemene, for eksempel gjennom økt markedsføring og produktutvikling. Når returen er høy, synker inntektene. Produsentenes vederlag må da økes, men økningen i vederlaget blir mindre enn gevinsten ved lavere avgift. Derfor er økt retur lønnsomt, for både produsenter, handel og forbrukere. På kostnadssiden dominerer naturlig nok utbetaling av pant. Videre følger håndteringsgodtgjørelse til mottaksstedene, transport, markedsføring og administrasjon. Salg innsamlet materiale / Sale of collected material to recyclers Annen driftsinntekt / Other operating revenues Sum driftsinntekter / Total operating revenues Panteutgifter / Deposits refunded to consumers via receiving locations Håndteringsgodtgjørelse / Handling fee to receiving locations Transportkostnader / Transport costs Andre driftskostnader / Other operating costs Sum kostnader drift / Total operating costs Resultat operative aktiviteter / Profit from operations The objective is not a profit but environment-friendly and cost-effective operations Admin., markedsføring og avskrivning / Administration, marketing and depreciation Norsk Resirk s purpose is to operate environment-friendly and cost-effective return systems. Revenues are derived from administration fees, the deposit surplus and the sale of collected material. Driftsresultat / Operating loss Netto finansresultat / Net financial items RESULTAT e/finansposter / PROFIT (LOSS) AFTER NET FINANCIAL ITEMS The administration fee is paid by importers and producers for each can or bottle that is sold with a deposit symbol and reduced environment levy. In addition, the company earns revenues from the difference between the amount of deposit paid from producers and the amount paid out to consumers, since not all the packaging is returned. The sale of collected material to recyclers is a third source of revenue. Because the deposit surplus is a revenue, Norsk Resirk s financial position is strengthened when the level of return is low. This does not mean that the company s owners receive a dividend. All profits are used to further develop and improve the efficiency of the return systems, e.g. by means of increased marketing and product development. The producers fee must then be raised. However, since the increase in fees is less than the financial gain derived from a reduction in the levy, a rise in the proportion of packaging being returned makes economic sense for producers, retailers and consumers alike. Regnskapet er revidert av Deloitte & Touche, som også kontrollerer og godkjenner systemet for innhenting av pantedata fra panteautomatene. The loss in 2003 was met by means of a transfer from other equity. The payment of deposit refunds dominates the cost side. Other heavy costs are handling fees paid to the receiving locations, transport, marketing and administration. The company s financial statements have been audited by Deloitte & Touche, which also audits and approves the system used to collect return data from the reverse vending machines.

23 Økonomi Economy Økonomi Economy NORSK RESIRK AS BALANSE PR / BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER (tall i hele 1000) / (figures in NOK 1 000) EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler, varige driftsmidler / Property, plant & equipment Maskiner og anlegg, driftsløsøre, inventar, m.m. / Machines, plant, movable equipment, fixtures & fittings etc Varige driftsmidler / Total property, plant and equipment Finansielle anleggsmidler / Long-term financial assets Husleiedepositum / Office rental deposit Netto pensjonsmidler / Net pension assets Andre fordringer / Other receivables Finansielle anleggsmidler / Total long-term financial assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler, fordringer / Current assets Kundefordringer / Accounts receivable Andre fordringer / Other receivables Sum fordringer / Total receivables Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash & cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Shareholders equity Innskutt egenkapital / Paid up equity Selskapskapital ( 200 aksjer á kr 1000 ) / Share capital ( 200 NOK ) Sum innskutt egenkapital / Total paid up equity Opptjent egenkapital / Earned equity Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total earned equity Sum egenkapital / Total shareholders equity Gjeld / Liabilities Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities Leverandørgjeld / Accounts payable Skyldige offentlige avgifter / Public charges payable Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities Avsetninger panteansvarsfond / Allocations to deposit liability fund Sum kortsiktig gjeld / Total short-term liabilities Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES

24 Kontaktinformasjon Contact Information Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration 46 Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9A, 6. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Telefon: E-post: Jarle Grytli Adm. direktør Telefon: Mobil: E-post: Karin Lundaas Økonomikonsulent Telefon: E-post: Telefon: Fax: Norsk Resirks anlegg på Alnabru Per Ole Skålerud Driftssjef depot Alnabru Roar Getz Logistikksjef Synnøve Castillano Info- og markedsansvarlig Norsk Resirk s depot at Alnabru Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Foran f. v. / front to left: John Øystein Sollie og Veronica Bjerke Cock. Midten f. v. / middle to left: May Christin Jakobsen, Tor Åge Olsen og Per Ole Skålerud. Bakerst f. v. / back to left: Trond Ivar Hansen, Stig Henning Myrstuen og Odd Sverre Olsen. Tor Guttulsrud Økonomisjef Truls Holth Regnskapssjef Telefon: Mobil: E-post: Telefon: E-post: Design og foto: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 300/150) hos Trykksakdesign

25 48 kapittel

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON110 Forbruker, bedrift og marked, våren 004 Exam: ECON110 Consumer behavior, firm behavior and markets, spring 004 Eksamensdag: Tirsdag 18. mai 004

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer