Studiehefte. Praktisk pedagogisk utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehefte. Praktisk pedagogisk utdanning"

Transkript

1 STUDIEÅR 08/10 Studiehefte Praktisk pedagogisk utdanning 60 STUDIEPOENG

2 Velkommen som student ved praktisk pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning (ettårig) bygger på studier i fag eller på en yrkesutdanning med praksis og yrkesteori og kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. I Rammeplanen for praktisk pedagogisk utdanning (2003) står det at ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for kvaliteten i skolen enn læreren. Den gode og kvalifiserte lærer må ha en allsidig kompetanse for å fylle sin oppgave som lærer. Det praktisk-pedagogiske studiet skal være yrkesrettet, praksisbasert og tilpasset den faglige eller yrkesfaglige bakgrunnen hos den enkelte student. Dette kan en best oppnå gjennom nært, tverrfaglig lærer- og studentsamarbeid. Praksisbaserte og yrkesrelevante arbeidsoppgaver og tett oppfølging av studentene vil bidra til å fremme prinsippene om yrkesretting, helhet og sammenheng. Praktisk pedagogisk utdanning er krevende og forutsetter målrettet innsats fra den enkelte student for at utdanningens mål skal nås. Dette studieheftet gir deg informasjon om praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Hedmark. Første del av heftet inneholder generell informasjon om studiet, andre del er fagplan for pedagogikk og tredje del inneholder plan for praksisopplæringen. Egne planer for fag- og yrkesdidaktikk vil du bli gjort kjent med senere. Fagplanene utgjør kontrakten mellom student og høgskole. Fagplanene bygger på Rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings og forskningsdepartementet. Dette studieheftet inneholder informasjon til studenter som begynner på praktisk pedagogisk utdanning høsten Vi ønsker deg lykke til med studiene og håper på et godt samarbeid. "En god lærer kan sitt stoff, og vet hvordan det skal formidles for å vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for faget. Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevenes interesser består, om de føler seg flinke og om deres iver vedvarer (Kunnskapsløftet 2 006, s. 12) Hamar august 2008 Erik Kristiansen Studieleder praktisk pedagogisk utdanning 2

3 INNHOLD 1 GENERELT OM STUDIET Lærerutdanning, rammeplaner og fagplaner Å være lærer Å være lærerstudent Studiemodell for praktisk pedagogisk utdanning Vurdering og eksamen Underveisevaluering Bruk av Fronter Innpassing og fritak Informasjon og kontaktpersoner FAGPLAN PEDAGOGIKK PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGEN

4 1 GENERELT OM STUDIET 1.1 Lærerutdanning, rammeplaner og fagplaner Høgskolen i Hedmark har mange lærerutdanninger. Ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap (LUNA) tilbys førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, faglærerutdanning for tospråklige og praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg tilbyr Avdeling for helse og idrettsfag (HI) faglærerutdanning i kroppsøving. Dette studieheftet gjelder praktisk pedagogisk utdanning og er utarbeidet på bakgrunn av "Rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning" som kom i Gjennom rammeplanen gir departementet felles retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning i Norge. Rammeplanen beskriver de generelle målene for utdanningen og gir retningslinjer for innholdet. Med utgangspunkt i rammeplanen lager den enkelte høgskole lokale fagplanene som konkretiserer det faglige innholdet, beskriver organiseringen av studiet, informerer om studieformer og vurderingsformer, fastsetter obligatoriske arbeidskrav og angir pensumlitteratur. De lokale fagplanene vil variere noe fra høgskole til høgskole. For praksis er det utarbeidet egen plan. 1.2 Å være lærer Rammeplanen understreker at den kvalifiserte lærer må ha en allsidig kompetanse. Uten en slik allsidig faglig bakgrunn kan ikke læreren fylle rollen som kulturformidler, veileder, forbilde og inspirator. Læreren må for det første ha en solid faglig kompetanse. For det andre har den dyktige lærer en didaktisk kompetanse med innsikt i elevenes læreforutsetninger, arbeidsmåter, bruk av læremidler og evalueringsformer. Læreryrket krever også sosial kompetanse både for å kunne gi omsorg til den enkelte elev og for å kunne samarbeid med foresatte og kolleger. Skolen er en institusjon i endring og læreren trenger endrings- og utviklingskompetanse når de skal fornye den pedagogiske virksomheten. Til slutt nevner rammeplanen behovet for yrkesetisk kompetanse. Læreren vil ofte komme opp i etiske dilemmaer som avkrever ansvarlighet. De fem kompetanseområdene er alle aspekter ved lærerens mangfoldige yrkeskunnskap. De skal gjøre læreren i stand til å handle og reflektere over sine handlinger, vurdere kvaliteten på opplæringen og selv bidra med sin kompetanse i et kollegialt fellesskap. Gjennom fagstudier og praksisopplæring skal utdanningen hjelpe studentene til å bli dyktige og kyndige lærere med god kompetanse innenfor alle disse områdene. 1.3 Å være lærerstudent Du har en yrkes- eller fagutdanning. Gjennom PPU skal du skal du lære å undervise i ditt fag. Gjennom studiet vil mye av undervisningen være av generell karakter, men gjennom oppgaver, veiledning, praksis og eksamen vil du kunne arbeide spesifikt med ditt fag. Dersom du tar PPU på heltid må du regne med en arbeidsbelastning som tilsvarer fulle arbeidsuker. Gjennom studiet vil du måtte samarbeide med faglærere, øvingslærere medstudenter og elever i praksisskolene. Det kreves at du arbeider selvstending og tar ansvar for ditt studium. Det er du som student som må studere, undervisning og veiledning er støttefunksjoner i studiet. En del arbeid skal gjennomføres i grupper. Dette gjelder praksis og noen arbeids-/eksamensoppgaver. Det å ta medansvar for arbeidet og for at gruppa fungerer godt er en viktig del av det å være lærerstudent og det å bli lærer. 4

5 Det sies at ikke alle egner seg som lærere, det kreves et visst talent, men talent er ikke nok. Det er nødvendig med hardt arbeid for å kunne bli en god lærer. Bruk tilstrekkelig tid på studiet hver uke. Ved vår avdeling er det gode muligheter for et aktivt selvstudium med et godt bibliotek med analoge og digitale kilder. Det er også PCrom og lesesal. 1.4 Studiemodell for praktisk pedagogisk utdanning Praktisk pedagogisk utdanning har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk 30 studiepoeng og fag- eller yrkesdidaktikk 30 studiepoeng. Praksisopplæring er integrert i studieenhetene og tilsvarer 12 til 14 arbeidsuker. Studenter som har utdanning i allmenne fag som opptaksgrunnlag, skal ha enten fagdidaktikk i to fag, hvert på 15 studiepoeng, eller i ett fag på 30 studiepoeng. Studenter som har yrkesfaglig utdanning som opptaksgrunnlag, skal ha 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. 5

6 1.5 Vurdering og eksamen I pedagogikk fastsettes karakter på grunnlag av en gruppeoppgave og et individuelt utviklingsprosjekt sammen med muntlig eksamen. I fag- og yrkesdidaktikk fastsettes karakteren for de som tar 30 studiepoeng i ett fag på grunnlag av en mappevurdering, en fordypningsoppgave og muntlig eksamen, mens de som tar 15 studiepoeng i to fag har mappevurdering og muntlig i begge fag. Det gis gradert karakter fra A til F, hvor A er beste og E er laveste ståkarakter, se også forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. I tillegg til eksamensarbeidene vil det være obligatoriske arbeidskrav som må være fullført før en kan gå opp til eksamen. Etter hver praksisperiode skal studenten ha en vurdering med karakteruttrykket bestått/ikke bestått. Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til gjennomføringen av praksis. Disse er beskrevet i plan for praksisopplæringen. Høgskolen i Hedmark har en egen forskrift om eksamen. Der er det opplysninger om studierett, retten til å gå opp til eksamen, oppmelding til eksamen, eksamen under særlige vilkår, bruk av hjelpemidler, reaksjoner ved fusk og forsøk på fusk, karaktersystemet, sensur, retningslinjer for klage over karakterer med mer. Dette vil det også bli gitt nærmere informasjon om. 1.6 Underveisevaluering Underveisevalueringer er evaluering av undervisningen/læreprosessen midtveis i et semester. Hensikten med underveisevalueringen er å forbedre kvaliteten på undervisningen/læreprosessen. Underveisevalueringen skal gjennomføres en gang hvert semester. Den kan foregå som en samtale mellom studentene og faglærer og skal dokumenteres skriftlig. Ansvar for gjennomføring av underveisevalueringer påhviler i like stor grad studentene som faglærer. Studentgruppens tillitsvalgte og faglærer samarbeider om gjennomføringen. Det er utarbeidet en egen rutinebeskrivelse og et eget skjema for underveisevalueringer (P05). 1.8 Bruk av Fronter Fronter er høgskolens datasystem for nettbasert undervisning og intern informasjonsutveksling. Fronter er et viktig verktøy i studiet og har flere funksjoner som du som student vil ha nytte av. Ikke minst vil det bli brukt til å gi informasjon fra dine faglærere om planer, oppgaver, forberedelser til forelesninger, innleveringer m.m. Studieleder og studieadministrasjonen vil også benytte seg av Fronter når de skal informere, Det er viktig at du lærer deg dette verktøyet, og lager deg rutiner hvor du daglig sjekker Fronter. Det er studentenes eget ansvar å holde seg informert via Fronter. Det vil bli gitt opplæring i bruk av Fronter ved studiestart. Du har fått tildelt en egen epostadresse fra høgskole. Det er den e-posten studieleder, faglærere og studieadministrasjon vil bruke for å nå deg personlig. Denne eposten må du sjekke jevnlig. 1.9 Innpassing og fritak Det er strenge regler for å få fritak for deler av utdanningen. Forskrift til rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning fastsetter krav for eventuelle fritak. I forskrftens 7 heter det: Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. 49 i universitets- og høgskoleloven. Utdanning som skal g i grunnlag for fritak i den obligatoriske delen, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet og omfatte praksisopplæring. 6

7 1.10 Informasjon og kontaktpersoner På høgskolens og avdelingens hjemmesider vil du finne aktuell og nyttig informasjon. Det er ikke nok at høgskolen informerer, den enkelte student har også et ansvar for å holde seg informert. All informasjon som er gjort kjent i brosjyrer, på studentweb, ved oppslag, på Fronter eller høgskolens hjemmesider anses å være meddelt deg personlig. Din egen studentmail må du sjekke hver dag. Faglærere Faglærere vil kunne svare på spørsmål og veilede deg i forhold til ditt faglig arbeid. Studieadministrasjon Tilgang til Fronter, gjodkjenning av utdanningsplan, studentweb, innpassing, permisjoner, eksamen, oppmelding, klager, sensur. Gunn-Eva Syversen, Studentkort, studielån Resepsjonen i hallen, tlf Praksiskontoret Alle spørsmål vedrørende organisering av praksis Anne Østensen, tlf , Gunnar Tangen, Studieleder Studieleder har det faglige ansvaret for utdanningen Erik Kristiansen, tlf , 7

8 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK 8

9 Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT22PH Kode deltid: 1PT22PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning. Studiet er teori-, erfarings- og praksisrelatert og skal utvikle kompetanse som gjør det mulig i handle på en reflektert måte i undervisningssituasjonen. Mål og målområder I innledningen nevnes de tre målområdene som rammeplanen vektlegger, og med utgangspunkt i disse, så skal studentene i løpet av studiet utvikle kompetanse som framtidige lærere. 1 Læreren og eleven I denne delen av studiet skal studentene særlig konsentrere seg om relasjonen lærer og elev og tilegne seg grunnleggende forståelse for barn, unge og voksnes utvikling og læring. I tillegg skal de gjøre seg kjent med gjeldende læreplanverk, og hvordan skolen skal møte elever med ulike forutsetninger med hensyn til alder, sosiokulturell bakgrunn og ulike livssituasjoner. Lærerens arbeid, innsikt og forståelse er av betydning for læringsmiljøet. Derfor vil en i denne delen av studiet arbeide med analyse og tilrettelegging av et godt opplæringsmiljø, der fellesskap og tilpasset opplæring vil stå sentralt. 2 Læreren og skolen som organisasjon Denne delen av studiet handler om læreren i relasjon til skolen som organisasjon. Her vil en fokusere ulike strukturelle og dynamiske forhold som preger skolen som organisasjon. En vil derfor ta opp organisasjonsteoretisk og organisasjonspsykologiske tema, i tillegg til de interne og eksterne rammer som bestemmer lærerens handlingsrom. 3 Læreren og samfunnet Samfunnet påvirker skolen og skolen påvirker samfunnet. Samfunnets kulturelle, politiske, økonomiske og etiske strømninger påvirker skolen og gir rammer som skolen må forholde seg til. På samme måte vil skolen stå helt sentralt i forhold til en ønsket samfunnsutvikling og det samfunn man ønsker å skape i framtida. I et samfunn i utvikling vil derfor skolen ha en sentral rolle som samfunnsinstitusjon. Med sin produserende, så vel som reproduserende funksjon, spiller skolen en aktiv rolle i et samfunn, ikke minst i relasjon til å gi barn og unge sunne holdninger og en kompetanse som de trenger i nåtid og framtid. Her vil de etiske sidene ved lærerrollen bli fokusert og drøftet. Lærerne skal ikke bare arve en skolekultur, men hele tiden være med på å skape de kvalitativt best mulige og adekvate læringsmiljø. Hovedområder i pedagogikk modul 1 I pedagogikk skal studentene tilegne seg innsikt i betingelser for læring og utvikling. De skal utvikle kunnskap om didaktikk og utvikle praktisk-pedagogiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere elevtilpasset undervisning og læreprosesser med grunnlag i læreplanene. I dette arbeidet blir også veiledning og praktisk yrkesteori et sentralt tema. Skolens verdigrunnlag og samfunnsoppgave står beskrevet i gjeldene læreverk. Dette må 9

10 studentene ha inngående kunnskap om, siden det er grunnlaget for det pedagogiske og didaktiske arbeidet. Studentene skal jobbe med følgende hovedområder i modul 1: Målområde 1 (læreren og eleven/lærlingen) Grunnleggende didaktikk og læreplanteori/digitale verktøy som arbeidsmåte Observasjonsteori Sosialpsykologi og tilrettelegging for gode gruppeprosesser - klasseledelse Veiledning/praktisk yrkesteori Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Sentrale begreper og teorier om barn og unges utvikling og læring Bærende mål, prinsipper og verdigrunnlag i gjeldende læreplaner. Hovedområder i pedagogikk modul 2 Videre skal studentene utvikle innsikt i skolen som en lærende organisasjon. De skal tilegne seg innsikt i og ferdigheter i å delta konstruktivt i organisasjonens pedagogiske utviklingsarbeid og se betydningen av samspillet med kolleger, foreldre og lokalsamfunnets arbeid og kulturliv for å skape et helhetlig godt læringsmiljø. Sosiale forhold i samfunnet påvirker skolen og skolen påvirker samfunnet. I dette perspektivet må studenten tilegne seg en kompetanse for å møte endringer og utfordringer i samfunnet. De skal også utvikle en bevisst og reflektert holdning til yrkesetikk og utøvelse av lærerrollen. Studentene skal jobbe med følgende hovedområder i modul 2: Målområde 2 (læreren og skolen som organisasjon) Skolen som organisasjon/ og skolekultur/organisasjonskultur Skoleutvikling/skolevurdering Målområde 3 (læreren og samfunnet) Skolehistorie/ idéhistorie Sosiale forhold som påvirker barn og unges oppvekst miljø For eksempel mediesamfunnet, mobbing som fenomen, familiestruktur, misbruksproblematikk mm Kulturelt mangfold og etnisitet Endringskompetanse pedagogisk entreprenørskap Lærerrollen og de etiske forhold som knytter seg til denne Organisering og arbeidsformer En viser her til den strukturen som er omtalt i kap. 4 i den generelle omtalen av studiet foran. Pedagogikkdelen av studiet vil i hovedsak bli lagt til høstsemesteret. For deltidsstudentene vil dette innebære at de har gjort en arbeidsinnsats tilsvarende 15 studiepoeng til samme tidspunkt (modul 1). De resterende 15 studiepoengene legges til deres 3. semester (modul 2). Det vil bli gitt innledende forelesninger for en samlet studentgruppe i høstsemesteret. Dette vil være oversiktsforelesninger som sammen med litteraturstudier, vil gi studentene en felles referanseramme, slik at de i etterkant kan fordype seg i stoffet. Problembasert læring er en 10

11 viktig arbeidsform i pedagogikk, og denne arbeidsformen vil bli vektlagt i pedagogikkstudiet. Dette forutsetter stor grad av studentaktivitet og studentmedvirkning i læreprosessen. I de tidsrom som studentene er samlet på høgskolen, vil altså arbeidsformene variere mellom felles forelesninger gruppearbeid plenumsdrøftinger individuelt arbeid med eller uten veiledning I tillegg vil mye av studiet foregå i grupper, og da i den delen av semesteret, hvor ikke studentene er samlet på høgskolen. Det er ikke obligatorisk frammøte på alle forelesninger i studiet. All praksis og forberedelse/etterarbeid i forbindelse med dette er obligatorisk. Alle pålagte innleveringer er obligatoriske. Foruten undervisningen i veiledning, vil noen av de andre samlingene være obligatoriske. Dette vil gå fram av semesterplanen som deles ut ved starten av hvert semester. Alle obligatoriske innleveringer må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg for avsluttende prøve. Studentene må delta i forelesninger, plenumsdrøftinger og skrive obligatoriske oppgaver. De må gjennomføre gruppearbeid med veiledning og forberede, gjennomføre og vurdere egen veiledet praksis. De må også vurdere medstudenters arbeid og de er pålagt å bruke IKT som arbeidsform. Obligatoriske krav Undervisningen legger opp til stor grad av erfaringsdeling fra praksis. På den måten kan det trekkes tråder mellom teori og det som skjer i "lærerhverdagen" ute i praksisperioden. I tillegg er diskusjonene og refleksjonene som skjer på samlingene viktige. All undervisning er obligatorisk. Gyldig fravær på inntil 20 % (2 dager) kan godkjennes Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres. Alle pålagte innleveringer er obligatoriske. I modul 1 skal det leveres en gruppeoppgave. Studentene skal levere en individuell prosjektoppgave/utviklingsprosjekt i modul 2. Innholdet i disse og andre obligatoriske krav vil gå fram av semesterplanen som deles ut ved starten av hvert semester. For at studenter skal ha rett til å gå opp til eksamen, må obligatoriske arbeidskrav være godkjent, obligatorisk undervisning fulgt og obligatorisk praksis gjennomført. Vurderingsformer Endelig karakter settes på grunnlag av: Modul 1 (15 studiepoeng): Gruppeoppgave (45 % av karakteren) Modul 2 (15 studiepoeng): Utviklingsprosjektet sammen med muntlig eksamen (55 % av karakteren) Modul 1 Gjennom studietiden vil studentene måtte arbeide med obligatoriske skriftlige arbeider, og utføre oppgaver individuelt eller i gruppe som skal bearbeides i basisgrupper. Dette er en del av den formative vurderingen i studiet. Modul 2 11

12 Det skal skrives et individuelt prosjektarbeid ( Utviklingsprosjekt) med pedagogisk teori fra modul 2. Det skal også avlegges en muntlig eksamen. Karakteren på muntlig eksamen baserer seg på utviklingsprosjektet og prestasjonen på muntlig eksamen. Muntlig eksamen omfatter hele pensum. Det gis én gradert karakter på vitnemålet, gradert fra A til F hvor A er beste og E er laveste ståkarakter. Hvert delemne må ha bestått karakter for at hovedemnet skal være bestått. Det vises for øvrig til forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Pensumlitteratur MODUL 1 Målområde 1: Læreren og eleven/lærlingen Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges?: arbeid med læreplaner hva, hvordan, hvorfor. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk (ca. 278 s.) Engh, R., Dobson, S., & Høihilder, E. K. (2007). Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget (ca. 132 s.) Gjøsund, P. & Huseby, R. (2003). To eller flere - basiskunnskaper i gruppepsykologi. 2. utg. Oslo: Damm. Kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 (ca. 88 s.) Gjøsund, P. & Huseby, R. (2005). I fokus observasjonsarbeid i skolen. 2.utg. Oslo: Damm. Kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8 (ca. 68 s.) Handal, G. & Lauvås, P. (1999): På egne vilkår: en strategi for veiledning med lærere. 2.utg. Oslo: Cappelen akademisk. Kap. 1, 2, 3, 5 (ca. 73 s.) Imsen, G. (2005). Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 7, 10, 11, 14 (ca.76 s.) Jensen, R. (2006). Tilpasset opplæring i en lærende skole: Om utvikling av læringsmiljøet. Stjørdal: Læringsforlaget. Kap. 1, 4, 5 (ca. 74 s.) Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 4, 5 (ca. 54 s.) Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten: en introduksjon til PBL for studenter og lærere. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4 (ca. 62 s.) Strømstad, M. (2004). Inkluderende skole - hva er det? I K. J. Solstad & T. O. Engen (red.), En likeverdig skole for alle?: om enhet og mangfold i grunnskolen. (s , ca.19 s.) Oslo: Universitetsforlaget. Turmo, A. & Elstad, E. (red.). (2006). Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap.1, s , og kap.2, s , ca. 32 s.) Tveiten, S. (2008). Veiledning - mer enn ord. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. (kap.3, ca. 92 s.) 12

13 MODUL 2 Målområde 2: Læreren og skolen som organisasjon Imsen, G. (2006). Lærerens verden: innføring i generell didaktikk. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12, 14 (ca. 42 s.) Monsen, L., Overland, B., & Bjørnsrud, H. (red.), (2006). Utdanning for utvikling av skolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-4, 7 (ca.120 s.) Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 3, 8 (ca. 39 sider) Roald, K. (2001). Ungdomsskoler som lærende organisasjoner: når lærere, elever, foreldre og lokalmiljø utvikler et lærende fellesskap. Oslo: Bedre Skole. (ca. 40 s) Målområde 3: Læreren og samfunnet Baune, T. A. (2007). Den skal tidlig krøkes: skolen i historisk perspektiv. [Oslo]: Cappelen akademisk. Del 3 og 4 (ca. 60 s.) Bergem, T. (1998). Læreren i etikkens motlys. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 1, 2 (ca. 60 s) Fauske, H. & Øia, T. (2003). Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt forlag. Kap.7 (48 s.) Heggen, K. (2004) Risiko og forhandlinger: Ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 3 (16 s.). Imsen, G. (2005). Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. 4.utg. Oslo: Universitetsforlaget. Del 2. (ca.109 s.) Ødegård, I. K. R. (2000). Pedagogisk entreprenørskap: en innovasjonsstrategi i opplæring og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Del 2, 3, 4. (ca. 130 s.) Aasen, J. (2003). Flerkulturell pedagogikk en innføring. Vallset: Oplandske bokforlag. Kap. 1, 2, 4, 5 (ca. 66 s.) Aasen, J. (2006). Tanke og handling: nøkler til pedagogisk filosofi. Vallset: Oplandske bokforlag. S og s (ca. 102 s.) Referanselitteratur Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. (midl. utg.). Oslo: Utdanningsdirektoratet. (Tilgjengelig også elektronisk. Sist lest fra Opplæringslova (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. [elektronisk versjon]. Sist lest fra Utdannings- og forskningsdepartementet (2004). Veiledning om spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring: regelverk, prosedyrer og prosesser [elektronisk 13

14 utgave]. Sist lest: , fra Anbefalt litteratur Håstein, H. og S. Werner. (2004): Men de er jo så forskjellige! Tilpasset opplæring i vanlig undervisning. An-Margritt Hauge. (2004): Den felleskulturelle skolen. Monica Dalen. (2006): "Så langt det er mulig og faglig forsvarlig " 14

15 3. PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGEN 15

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studiehefte. Praktisk-pedagogisk utdanning

Studiehefte. Praktisk-pedagogisk utdanning STUDIEÅR 09/11 Studiehefte Praktisk-pedagogisk utdanning 60 STUDIEPOENG 2 Velkommen som student ved praktisk-pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning (ettårig) bygger på studier i fag eller

Detaljer

Studiehefte. Praktisk-pedagogisk utdanning

Studiehefte. Praktisk-pedagogisk utdanning Studiehefte Praktisk-pedagogisk utdanning Studieår 2011-2012 2 Velkommen som student ved Praktisk-pedagogisk utdanning! Velkommen som student ved Høgskolen i Hedmark, campus Hamar. Praktisk-pedagogisk

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studie- og praksishefte. Praktisk-pedagogisk utdanning

Studie- og praksishefte. Praktisk-pedagogisk utdanning Studie- og praksishefte Praktisk-pedagogisk utdanning Studieår 2010-2012 2 Velkommen som student ved praktisk-pedagogisk utdanning! Velkommen som student ved Høgskolen i Hedmark, campus Hamar. Praktisk-pedagogisk

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU1100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU1100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Studiehefte. 4-årig allmennlærerutdanning

Studiehefte. 4-årig allmennlærerutdanning STUDIEÅR 08/10 Studiehefte 4-årig allmennlærerutdanning Samlings- og nettbasert utdanning Velkommen til allmennlærerstudiet! Velkommen som student ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. Gratulerer med

Detaljer

Undervisningssemester Emnet går over to semester høst og vår fordelt med 15 studiepoeng per semester.

Undervisningssemester Emnet går over to semester høst og vår fordelt med 15 studiepoeng per semester. Vedtatt første gang av avdelingsstyret 16. juni 2004 (sak 039/2004), med senere justeringer av dekan våren 2012 Emnekode ENTREP1 Entreprenørskap i skolen Innledning Emnet er et fagtilbud som skolerelevant

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLB2N Studiepoeng: 10 + 5 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte Mål

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Pedagogikk med elevkunnskap

Pedagogikk med elevkunnskap HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Kode: 4PEEL160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Foreløpig plan Pedagogikk med elevkunnskap Fagplanens inndeling: 1. Nasjonale føringer 2. Innledning til lokal fagplan

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emne GLU2200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emnekode: GLU2200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05)

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: SOSIALPEDAGOGIKK - MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER Kode: SO130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Studieplan Skolebasert

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Praktisk-pedagogisk utdanning Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Omfang og de ulike komponenter Praktisk-pedagogisk utdanning består

Detaljer