Studiehefte. Praktisk pedagogisk utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehefte. Praktisk pedagogisk utdanning"

Transkript

1 STUDIEÅR 08/10 Studiehefte Praktisk pedagogisk utdanning 60 STUDIEPOENG

2 Velkommen som student ved praktisk pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning (ettårig) bygger på studier i fag eller på en yrkesutdanning med praksis og yrkesteori og kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. I Rammeplanen for praktisk pedagogisk utdanning (2003) står det at ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for kvaliteten i skolen enn læreren. Den gode og kvalifiserte lærer må ha en allsidig kompetanse for å fylle sin oppgave som lærer. Det praktisk-pedagogiske studiet skal være yrkesrettet, praksisbasert og tilpasset den faglige eller yrkesfaglige bakgrunnen hos den enkelte student. Dette kan en best oppnå gjennom nært, tverrfaglig lærer- og studentsamarbeid. Praksisbaserte og yrkesrelevante arbeidsoppgaver og tett oppfølging av studentene vil bidra til å fremme prinsippene om yrkesretting, helhet og sammenheng. Praktisk pedagogisk utdanning er krevende og forutsetter målrettet innsats fra den enkelte student for at utdanningens mål skal nås. Dette studieheftet gir deg informasjon om praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Hedmark. Første del av heftet inneholder generell informasjon om studiet, andre del er fagplan for pedagogikk og tredje del inneholder plan for praksisopplæringen. Egne planer for fag- og yrkesdidaktikk vil du bli gjort kjent med senere. Fagplanene utgjør kontrakten mellom student og høgskole. Fagplanene bygger på Rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings og forskningsdepartementet. Dette studieheftet inneholder informasjon til studenter som begynner på praktisk pedagogisk utdanning høsten Vi ønsker deg lykke til med studiene og håper på et godt samarbeid. "En god lærer kan sitt stoff, og vet hvordan det skal formidles for å vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for faget. Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevenes interesser består, om de føler seg flinke og om deres iver vedvarer (Kunnskapsløftet 2 006, s. 12) Hamar august 2008 Erik Kristiansen Studieleder praktisk pedagogisk utdanning 2

3 INNHOLD 1 GENERELT OM STUDIET Lærerutdanning, rammeplaner og fagplaner Å være lærer Å være lærerstudent Studiemodell for praktisk pedagogisk utdanning Vurdering og eksamen Underveisevaluering Bruk av Fronter Innpassing og fritak Informasjon og kontaktpersoner FAGPLAN PEDAGOGIKK PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGEN

4 1 GENERELT OM STUDIET 1.1 Lærerutdanning, rammeplaner og fagplaner Høgskolen i Hedmark har mange lærerutdanninger. Ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap (LUNA) tilbys førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, faglærerutdanning for tospråklige og praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg tilbyr Avdeling for helse og idrettsfag (HI) faglærerutdanning i kroppsøving. Dette studieheftet gjelder praktisk pedagogisk utdanning og er utarbeidet på bakgrunn av "Rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning" som kom i Gjennom rammeplanen gir departementet felles retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning i Norge. Rammeplanen beskriver de generelle målene for utdanningen og gir retningslinjer for innholdet. Med utgangspunkt i rammeplanen lager den enkelte høgskole lokale fagplanene som konkretiserer det faglige innholdet, beskriver organiseringen av studiet, informerer om studieformer og vurderingsformer, fastsetter obligatoriske arbeidskrav og angir pensumlitteratur. De lokale fagplanene vil variere noe fra høgskole til høgskole. For praksis er det utarbeidet egen plan. 1.2 Å være lærer Rammeplanen understreker at den kvalifiserte lærer må ha en allsidig kompetanse. Uten en slik allsidig faglig bakgrunn kan ikke læreren fylle rollen som kulturformidler, veileder, forbilde og inspirator. Læreren må for det første ha en solid faglig kompetanse. For det andre har den dyktige lærer en didaktisk kompetanse med innsikt i elevenes læreforutsetninger, arbeidsmåter, bruk av læremidler og evalueringsformer. Læreryrket krever også sosial kompetanse både for å kunne gi omsorg til den enkelte elev og for å kunne samarbeid med foresatte og kolleger. Skolen er en institusjon i endring og læreren trenger endrings- og utviklingskompetanse når de skal fornye den pedagogiske virksomheten. Til slutt nevner rammeplanen behovet for yrkesetisk kompetanse. Læreren vil ofte komme opp i etiske dilemmaer som avkrever ansvarlighet. De fem kompetanseområdene er alle aspekter ved lærerens mangfoldige yrkeskunnskap. De skal gjøre læreren i stand til å handle og reflektere over sine handlinger, vurdere kvaliteten på opplæringen og selv bidra med sin kompetanse i et kollegialt fellesskap. Gjennom fagstudier og praksisopplæring skal utdanningen hjelpe studentene til å bli dyktige og kyndige lærere med god kompetanse innenfor alle disse områdene. 1.3 Å være lærerstudent Du har en yrkes- eller fagutdanning. Gjennom PPU skal du skal du lære å undervise i ditt fag. Gjennom studiet vil mye av undervisningen være av generell karakter, men gjennom oppgaver, veiledning, praksis og eksamen vil du kunne arbeide spesifikt med ditt fag. Dersom du tar PPU på heltid må du regne med en arbeidsbelastning som tilsvarer fulle arbeidsuker. Gjennom studiet vil du måtte samarbeide med faglærere, øvingslærere medstudenter og elever i praksisskolene. Det kreves at du arbeider selvstending og tar ansvar for ditt studium. Det er du som student som må studere, undervisning og veiledning er støttefunksjoner i studiet. En del arbeid skal gjennomføres i grupper. Dette gjelder praksis og noen arbeids-/eksamensoppgaver. Det å ta medansvar for arbeidet og for at gruppa fungerer godt er en viktig del av det å være lærerstudent og det å bli lærer. 4

5 Det sies at ikke alle egner seg som lærere, det kreves et visst talent, men talent er ikke nok. Det er nødvendig med hardt arbeid for å kunne bli en god lærer. Bruk tilstrekkelig tid på studiet hver uke. Ved vår avdeling er det gode muligheter for et aktivt selvstudium med et godt bibliotek med analoge og digitale kilder. Det er også PCrom og lesesal. 1.4 Studiemodell for praktisk pedagogisk utdanning Praktisk pedagogisk utdanning har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk 30 studiepoeng og fag- eller yrkesdidaktikk 30 studiepoeng. Praksisopplæring er integrert i studieenhetene og tilsvarer 12 til 14 arbeidsuker. Studenter som har utdanning i allmenne fag som opptaksgrunnlag, skal ha enten fagdidaktikk i to fag, hvert på 15 studiepoeng, eller i ett fag på 30 studiepoeng. Studenter som har yrkesfaglig utdanning som opptaksgrunnlag, skal ha 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. 5

6 1.5 Vurdering og eksamen I pedagogikk fastsettes karakter på grunnlag av en gruppeoppgave og et individuelt utviklingsprosjekt sammen med muntlig eksamen. I fag- og yrkesdidaktikk fastsettes karakteren for de som tar 30 studiepoeng i ett fag på grunnlag av en mappevurdering, en fordypningsoppgave og muntlig eksamen, mens de som tar 15 studiepoeng i to fag har mappevurdering og muntlig i begge fag. Det gis gradert karakter fra A til F, hvor A er beste og E er laveste ståkarakter, se også forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. I tillegg til eksamensarbeidene vil det være obligatoriske arbeidskrav som må være fullført før en kan gå opp til eksamen. Etter hver praksisperiode skal studenten ha en vurdering med karakteruttrykket bestått/ikke bestått. Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til gjennomføringen av praksis. Disse er beskrevet i plan for praksisopplæringen. Høgskolen i Hedmark har en egen forskrift om eksamen. Der er det opplysninger om studierett, retten til å gå opp til eksamen, oppmelding til eksamen, eksamen under særlige vilkår, bruk av hjelpemidler, reaksjoner ved fusk og forsøk på fusk, karaktersystemet, sensur, retningslinjer for klage over karakterer med mer. Dette vil det også bli gitt nærmere informasjon om. 1.6 Underveisevaluering Underveisevalueringer er evaluering av undervisningen/læreprosessen midtveis i et semester. Hensikten med underveisevalueringen er å forbedre kvaliteten på undervisningen/læreprosessen. Underveisevalueringen skal gjennomføres en gang hvert semester. Den kan foregå som en samtale mellom studentene og faglærer og skal dokumenteres skriftlig. Ansvar for gjennomføring av underveisevalueringer påhviler i like stor grad studentene som faglærer. Studentgruppens tillitsvalgte og faglærer samarbeider om gjennomføringen. Det er utarbeidet en egen rutinebeskrivelse og et eget skjema for underveisevalueringer (P05). 1.8 Bruk av Fronter Fronter er høgskolens datasystem for nettbasert undervisning og intern informasjonsutveksling. Fronter er et viktig verktøy i studiet og har flere funksjoner som du som student vil ha nytte av. Ikke minst vil det bli brukt til å gi informasjon fra dine faglærere om planer, oppgaver, forberedelser til forelesninger, innleveringer m.m. Studieleder og studieadministrasjonen vil også benytte seg av Fronter når de skal informere, Det er viktig at du lærer deg dette verktøyet, og lager deg rutiner hvor du daglig sjekker Fronter. Det er studentenes eget ansvar å holde seg informert via Fronter. Det vil bli gitt opplæring i bruk av Fronter ved studiestart. Du har fått tildelt en egen epostadresse fra høgskole. Det er den e-posten studieleder, faglærere og studieadministrasjon vil bruke for å nå deg personlig. Denne eposten må du sjekke jevnlig. 1.9 Innpassing og fritak Det er strenge regler for å få fritak for deler av utdanningen. Forskrift til rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning fastsetter krav for eventuelle fritak. I forskrftens 7 heter det: Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. 49 i universitets- og høgskoleloven. Utdanning som skal g i grunnlag for fritak i den obligatoriske delen, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet og omfatte praksisopplæring. 6

7 1.10 Informasjon og kontaktpersoner På høgskolens og avdelingens hjemmesider vil du finne aktuell og nyttig informasjon. Det er ikke nok at høgskolen informerer, den enkelte student har også et ansvar for å holde seg informert. All informasjon som er gjort kjent i brosjyrer, på studentweb, ved oppslag, på Fronter eller høgskolens hjemmesider anses å være meddelt deg personlig. Din egen studentmail må du sjekke hver dag. Faglærere Faglærere vil kunne svare på spørsmål og veilede deg i forhold til ditt faglig arbeid. Studieadministrasjon Tilgang til Fronter, gjodkjenning av utdanningsplan, studentweb, innpassing, permisjoner, eksamen, oppmelding, klager, sensur. Gunn-Eva Syversen, Studentkort, studielån Resepsjonen i hallen, tlf Praksiskontoret Alle spørsmål vedrørende organisering av praksis Anne Østensen, tlf , Gunnar Tangen, Studieleder Studieleder har det faglige ansvaret for utdanningen Erik Kristiansen, tlf , 7

8 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK 8

9 Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT22PH Kode deltid: 1PT22PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning. Studiet er teori-, erfarings- og praksisrelatert og skal utvikle kompetanse som gjør det mulig i handle på en reflektert måte i undervisningssituasjonen. Mål og målområder I innledningen nevnes de tre målområdene som rammeplanen vektlegger, og med utgangspunkt i disse, så skal studentene i løpet av studiet utvikle kompetanse som framtidige lærere. 1 Læreren og eleven I denne delen av studiet skal studentene særlig konsentrere seg om relasjonen lærer og elev og tilegne seg grunnleggende forståelse for barn, unge og voksnes utvikling og læring. I tillegg skal de gjøre seg kjent med gjeldende læreplanverk, og hvordan skolen skal møte elever med ulike forutsetninger med hensyn til alder, sosiokulturell bakgrunn og ulike livssituasjoner. Lærerens arbeid, innsikt og forståelse er av betydning for læringsmiljøet. Derfor vil en i denne delen av studiet arbeide med analyse og tilrettelegging av et godt opplæringsmiljø, der fellesskap og tilpasset opplæring vil stå sentralt. 2 Læreren og skolen som organisasjon Denne delen av studiet handler om læreren i relasjon til skolen som organisasjon. Her vil en fokusere ulike strukturelle og dynamiske forhold som preger skolen som organisasjon. En vil derfor ta opp organisasjonsteoretisk og organisasjonspsykologiske tema, i tillegg til de interne og eksterne rammer som bestemmer lærerens handlingsrom. 3 Læreren og samfunnet Samfunnet påvirker skolen og skolen påvirker samfunnet. Samfunnets kulturelle, politiske, økonomiske og etiske strømninger påvirker skolen og gir rammer som skolen må forholde seg til. På samme måte vil skolen stå helt sentralt i forhold til en ønsket samfunnsutvikling og det samfunn man ønsker å skape i framtida. I et samfunn i utvikling vil derfor skolen ha en sentral rolle som samfunnsinstitusjon. Med sin produserende, så vel som reproduserende funksjon, spiller skolen en aktiv rolle i et samfunn, ikke minst i relasjon til å gi barn og unge sunne holdninger og en kompetanse som de trenger i nåtid og framtid. Her vil de etiske sidene ved lærerrollen bli fokusert og drøftet. Lærerne skal ikke bare arve en skolekultur, men hele tiden være med på å skape de kvalitativt best mulige og adekvate læringsmiljø. Hovedområder i pedagogikk modul 1 I pedagogikk skal studentene tilegne seg innsikt i betingelser for læring og utvikling. De skal utvikle kunnskap om didaktikk og utvikle praktisk-pedagogiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere elevtilpasset undervisning og læreprosesser med grunnlag i læreplanene. I dette arbeidet blir også veiledning og praktisk yrkesteori et sentralt tema. Skolens verdigrunnlag og samfunnsoppgave står beskrevet i gjeldene læreverk. Dette må 9

10 studentene ha inngående kunnskap om, siden det er grunnlaget for det pedagogiske og didaktiske arbeidet. Studentene skal jobbe med følgende hovedområder i modul 1: Målområde 1 (læreren og eleven/lærlingen) Grunnleggende didaktikk og læreplanteori/digitale verktøy som arbeidsmåte Observasjonsteori Sosialpsykologi og tilrettelegging for gode gruppeprosesser - klasseledelse Veiledning/praktisk yrkesteori Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Sentrale begreper og teorier om barn og unges utvikling og læring Bærende mål, prinsipper og verdigrunnlag i gjeldende læreplaner. Hovedområder i pedagogikk modul 2 Videre skal studentene utvikle innsikt i skolen som en lærende organisasjon. De skal tilegne seg innsikt i og ferdigheter i å delta konstruktivt i organisasjonens pedagogiske utviklingsarbeid og se betydningen av samspillet med kolleger, foreldre og lokalsamfunnets arbeid og kulturliv for å skape et helhetlig godt læringsmiljø. Sosiale forhold i samfunnet påvirker skolen og skolen påvirker samfunnet. I dette perspektivet må studenten tilegne seg en kompetanse for å møte endringer og utfordringer i samfunnet. De skal også utvikle en bevisst og reflektert holdning til yrkesetikk og utøvelse av lærerrollen. Studentene skal jobbe med følgende hovedområder i modul 2: Målområde 2 (læreren og skolen som organisasjon) Skolen som organisasjon/ og skolekultur/organisasjonskultur Skoleutvikling/skolevurdering Målområde 3 (læreren og samfunnet) Skolehistorie/ idéhistorie Sosiale forhold som påvirker barn og unges oppvekst miljø For eksempel mediesamfunnet, mobbing som fenomen, familiestruktur, misbruksproblematikk mm Kulturelt mangfold og etnisitet Endringskompetanse pedagogisk entreprenørskap Lærerrollen og de etiske forhold som knytter seg til denne Organisering og arbeidsformer En viser her til den strukturen som er omtalt i kap. 4 i den generelle omtalen av studiet foran. Pedagogikkdelen av studiet vil i hovedsak bli lagt til høstsemesteret. For deltidsstudentene vil dette innebære at de har gjort en arbeidsinnsats tilsvarende 15 studiepoeng til samme tidspunkt (modul 1). De resterende 15 studiepoengene legges til deres 3. semester (modul 2). Det vil bli gitt innledende forelesninger for en samlet studentgruppe i høstsemesteret. Dette vil være oversiktsforelesninger som sammen med litteraturstudier, vil gi studentene en felles referanseramme, slik at de i etterkant kan fordype seg i stoffet. Problembasert læring er en 10

11 viktig arbeidsform i pedagogikk, og denne arbeidsformen vil bli vektlagt i pedagogikkstudiet. Dette forutsetter stor grad av studentaktivitet og studentmedvirkning i læreprosessen. I de tidsrom som studentene er samlet på høgskolen, vil altså arbeidsformene variere mellom felles forelesninger gruppearbeid plenumsdrøftinger individuelt arbeid med eller uten veiledning I tillegg vil mye av studiet foregå i grupper, og da i den delen av semesteret, hvor ikke studentene er samlet på høgskolen. Det er ikke obligatorisk frammøte på alle forelesninger i studiet. All praksis og forberedelse/etterarbeid i forbindelse med dette er obligatorisk. Alle pålagte innleveringer er obligatoriske. Foruten undervisningen i veiledning, vil noen av de andre samlingene være obligatoriske. Dette vil gå fram av semesterplanen som deles ut ved starten av hvert semester. Alle obligatoriske innleveringer må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg for avsluttende prøve. Studentene må delta i forelesninger, plenumsdrøftinger og skrive obligatoriske oppgaver. De må gjennomføre gruppearbeid med veiledning og forberede, gjennomføre og vurdere egen veiledet praksis. De må også vurdere medstudenters arbeid og de er pålagt å bruke IKT som arbeidsform. Obligatoriske krav Undervisningen legger opp til stor grad av erfaringsdeling fra praksis. På den måten kan det trekkes tråder mellom teori og det som skjer i "lærerhverdagen" ute i praksisperioden. I tillegg er diskusjonene og refleksjonene som skjer på samlingene viktige. All undervisning er obligatorisk. Gyldig fravær på inntil 20 % (2 dager) kan godkjennes Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres. Alle pålagte innleveringer er obligatoriske. I modul 1 skal det leveres en gruppeoppgave. Studentene skal levere en individuell prosjektoppgave/utviklingsprosjekt i modul 2. Innholdet i disse og andre obligatoriske krav vil gå fram av semesterplanen som deles ut ved starten av hvert semester. For at studenter skal ha rett til å gå opp til eksamen, må obligatoriske arbeidskrav være godkjent, obligatorisk undervisning fulgt og obligatorisk praksis gjennomført. Vurderingsformer Endelig karakter settes på grunnlag av: Modul 1 (15 studiepoeng): Gruppeoppgave (45 % av karakteren) Modul 2 (15 studiepoeng): Utviklingsprosjektet sammen med muntlig eksamen (55 % av karakteren) Modul 1 Gjennom studietiden vil studentene måtte arbeide med obligatoriske skriftlige arbeider, og utføre oppgaver individuelt eller i gruppe som skal bearbeides i basisgrupper. Dette er en del av den formative vurderingen i studiet. Modul 2 11

12 Det skal skrives et individuelt prosjektarbeid ( Utviklingsprosjekt) med pedagogisk teori fra modul 2. Det skal også avlegges en muntlig eksamen. Karakteren på muntlig eksamen baserer seg på utviklingsprosjektet og prestasjonen på muntlig eksamen. Muntlig eksamen omfatter hele pensum. Det gis én gradert karakter på vitnemålet, gradert fra A til F hvor A er beste og E er laveste ståkarakter. Hvert delemne må ha bestått karakter for at hovedemnet skal være bestått. Det vises for øvrig til forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Pensumlitteratur MODUL 1 Målområde 1: Læreren og eleven/lærlingen Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges?: arbeid med læreplaner hva, hvordan, hvorfor. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk (ca. 278 s.) Engh, R., Dobson, S., & Høihilder, E. K. (2007). Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget (ca. 132 s.) Gjøsund, P. & Huseby, R. (2003). To eller flere - basiskunnskaper i gruppepsykologi. 2. utg. Oslo: Damm. Kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 (ca. 88 s.) Gjøsund, P. & Huseby, R. (2005). I fokus observasjonsarbeid i skolen. 2.utg. Oslo: Damm. Kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8 (ca. 68 s.) Handal, G. & Lauvås, P. (1999): På egne vilkår: en strategi for veiledning med lærere. 2.utg. Oslo: Cappelen akademisk. Kap. 1, 2, 3, 5 (ca. 73 s.) Imsen, G. (2005). Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 7, 10, 11, 14 (ca.76 s.) Jensen, R. (2006). Tilpasset opplæring i en lærende skole: Om utvikling av læringsmiljøet. Stjørdal: Læringsforlaget. Kap. 1, 4, 5 (ca. 74 s.) Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 4, 5 (ca. 54 s.) Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten: en introduksjon til PBL for studenter og lærere. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4 (ca. 62 s.) Strømstad, M. (2004). Inkluderende skole - hva er det? I K. J. Solstad & T. O. Engen (red.), En likeverdig skole for alle?: om enhet og mangfold i grunnskolen. (s , ca.19 s.) Oslo: Universitetsforlaget. Turmo, A. & Elstad, E. (red.). (2006). Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap.1, s , og kap.2, s , ca. 32 s.) Tveiten, S. (2008). Veiledning - mer enn ord. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. (kap.3, ca. 92 s.) 12

13 MODUL 2 Målområde 2: Læreren og skolen som organisasjon Imsen, G. (2006). Lærerens verden: innføring i generell didaktikk. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12, 14 (ca. 42 s.) Monsen, L., Overland, B., & Bjørnsrud, H. (red.), (2006). Utdanning for utvikling av skolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-4, 7 (ca.120 s.) Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 3, 8 (ca. 39 sider) Roald, K. (2001). Ungdomsskoler som lærende organisasjoner: når lærere, elever, foreldre og lokalmiljø utvikler et lærende fellesskap. Oslo: Bedre Skole. (ca. 40 s) Målområde 3: Læreren og samfunnet Baune, T. A. (2007). Den skal tidlig krøkes: skolen i historisk perspektiv. [Oslo]: Cappelen akademisk. Del 3 og 4 (ca. 60 s.) Bergem, T. (1998). Læreren i etikkens motlys. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 1, 2 (ca. 60 s) Fauske, H. & Øia, T. (2003). Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt forlag. Kap.7 (48 s.) Heggen, K. (2004) Risiko og forhandlinger: Ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 3 (16 s.). Imsen, G. (2005). Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. 4.utg. Oslo: Universitetsforlaget. Del 2. (ca.109 s.) Ødegård, I. K. R. (2000). Pedagogisk entreprenørskap: en innovasjonsstrategi i opplæring og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Del 2, 3, 4. (ca. 130 s.) Aasen, J. (2003). Flerkulturell pedagogikk en innføring. Vallset: Oplandske bokforlag. Kap. 1, 2, 4, 5 (ca. 66 s.) Aasen, J. (2006). Tanke og handling: nøkler til pedagogisk filosofi. Vallset: Oplandske bokforlag. S og s (ca. 102 s.) Referanselitteratur Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. (midl. utg.). Oslo: Utdanningsdirektoratet. (Tilgjengelig også elektronisk. Sist lest fra Opplæringslova (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. [elektronisk versjon]. Sist lest fra Utdannings- og forskningsdepartementet (2004). Veiledning om spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring: regelverk, prosedyrer og prosesser [elektronisk 13

14 utgave]. Sist lest: , fra Anbefalt litteratur Håstein, H. og S. Werner. (2004): Men de er jo så forskjellige! Tilpasset opplæring i vanlig undervisning. An-Margritt Hauge. (2004): Den felleskulturelle skolen. Monica Dalen. (2006): "Så langt det er mulig og faglig forsvarlig " 14

15 3. PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGEN 15

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon.

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon. Fagplan Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Teacher education in music 60 studiepoeng Innholdsfortegnelse Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk... 1 Pedagogikk MUS-5001... 3 Fagdidaktikk MUS-5002...

Detaljer

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Praksisplan Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Innholdsfortegnelse 1 Formål og egenart side 3 2 Mål side 3 3 Organisering og arbeidsformer side 5 4 Student øvingslærer og faglærerroller side

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 211 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen

Detaljer

PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006

PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006 Eli Kari Høihilder PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006 En evalueringsrapport om PPU Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2006 Rapport 9/2006 Rapport 9/2006 Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL. Gjelder kull 2007-2011

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL. Gjelder kull 2007-2011 UNIVERSITETET I TROMSØ Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL General Teacher Education focusing on Mathematics and Natural Science Gjelder kull

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans/praktisk pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren STUDIEPLAN Oppvekstfag for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren Innhold 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG... 4 1.1 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR UTDANNINGEN...

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer